A jogszabály mai napon ( 2020.07.05. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

2017. évi LXXII. törvény

Magyarország 2018. évi központi költségvetésének megalapozásáról * 

1. * 

1. § * 

2. A szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény módosítása

2-6. § * 

7. § A szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény

1. 1. § (5), (6c) és (7a) bekezdésében, 2. § (2) és (7) bekezdésében, 4. § (1) bekezdésében, 7/A. § (3), (6) és (9) bekezdésében, 8. § (3) bekezdésében, 9. § (2) bekezdésében, 11. § (1), (10a) és (11) bekezdésében, 12. § (5) és (6) bekezdésében, 13. § (2), (5)-(7) bekezdésében, 16. § (1) bekezdésében, 24. § (1) és (4) bekezdésében, 28. § (3) és (4) bekezdésében, 29/F. § (4) bekezdésében, 29/G. § (1) és (4) bekezdésében, 29/I. § (1) bekezdés h) pontjában, 29/J. § (1) bekezdés c) pontjában, 29/N. § (1) bekezdésében, 29/O. § (1) bekezdés a) pontjában, 29/Q. §-ában, 30/A. § (1) és (3) bekezdésében, 36. § (2)-(3a), (3c) és (3e) bekezdésében, 36/B. §-ában, 36/D. § (3) bekezdésében, 36/E. § (2) és (3) bekezdésében, 36/G. § (2) bekezdésében, 36/I. § (2) bekezdésében * , 36/L. § (2) bekezdésében, 37. § 9. és 14. pontjában, 38. § (2) bekezdés g) és i) pontjában az „az állami adóhatóság” szövegrész helyébe az „a szerencsejáték-felügyeleti hatóság” szöveg,

2-17. * 

lép.

3. * 

8-11. § * 

4-5. * 

12-14. § * 

6. A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény módosítása

15. § * 

16. § * 

7-8. * 

17-22. § * 

9. * 

23-24. § * 

10-11. * 

25-36. § * 

12. A haditechnikai termékek gyártásának és a haditechnikai szolgáltatások nyújtásának engedélyezéséről szóló 2005. évi CIX. törvény módosítása

37-39. § * 

40. § * 

41-48. § * 

13-14. * 

49-51. § * 

15. * 

52. § * 

16. * 

53-54. § * 

17-19. * 

55-58. § * 

20. Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény módosítása

59-64. § * 

65. § (1) * 

(2) * 

(3) * 

66-74. § * 

21. * 

75-80. § * 

22-27. * 

81-93. § * 

28. * 

94-100. § * 

29. * 

101. § * 

30. A vendégoktatói ösztöndíjprogram szabályozása

102. § (1) A magyar nyelv és kultúra külföldi felsőoktatási intézményekben történő oktatásának és megismertetésének, valamint a külföldi hungarológiai oktatás és kutatás hatékonyabb támogatásának biztosítására vendégoktatói ösztöndíj program működik.

(2) A vendégoktatói ösztöndíjprogram keretében a vendégoktató az általa végzett tevékenység támogatására a Kormány rendeletében meghatározott és az ösztöndíj szerződésben foglalt feltételek szerint ösztöndíjra és költségtérítésre jogosult.

(3) Az ösztöndíj nem önálló tevékenységből származó jövedelemnek és a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló törvény szerinti járulékalapot képező jövedelemnek minősül.

(3a) *  A vendégoktató a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló törvény és kapcsolódó jogszabályok külföldön történő gyógykezelésre vonatkozó szabályai szerint jogosult az állomáshelyen egészségügyi ellátás igénybevételére.

(4) A közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény szerinti közszolgálati tisztviselői besorolásnál a (2) bekezdés szerinti ösztöndíj időtartamát figyelembe kell venni.

(5) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy a vendégoktatói ösztöndíjprogram részletes szabályait, az ösztöndíj és költségtérítés megállapításának módját, az ösztöndíjban részesíthető személyek körét, az ösztöndíj nyújtásának módját és feltételeit, továbbá a jogosulatlanul kifizetett ösztöndíj visszafizetésének részletes szabályait rendeletben állapítsa meg. * 

(6) *  Felhatalmazást kap a külpolitikáért felelős miniszter, hogy - az egészségügyért felelős miniszterrel egyetértésben - a (3a) bekezdés szerinti egészségügyi ellátás igénybevételének részletes szabályait rendeletben szabályozza.

31. Hatályba léptető rendelkezések

103. § (1) Ez a törvény - a (2)-(6) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 94-100. § az e törvény kihirdetését követő 31. napon lép hatályba.

(3) A 2-7. §, az 52. §, az 55-58. § és a 101. § 2017. július 1-jén lép hatályba.

(4) Az 59-64. §, a 65. § (1) és (3) bekezdése és a 66-74. § 2017. szeptember 1-jén lép hatályba.

(5) A 8-11. §, a 16. §, a 23. §, a 24. §, a 40. § és a 75-80. § 2018. január 1-jén lép hatályba.

(6) A 65. § (2) bekezdése 2018. július 1-jén lép hatályba.

32. Az Európai Unió jogának való megfelelés

104. § (1) A

a) 27. §, a 29. §, a 30. § és a 36. § a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet I. melléklet 1. cikkének és 3. cikk (2) és (3) bekezdésének,

b) 37-48. § az Egyesült Nemzeteknek a nemzetközi szervezett bűnözés elleni egyezményét kiegészítő, a tűzfegyverek, részeik, alkotóelemeik és a lőszerek tiltott gyártásáról és kereskedelméről szóló jegyzőkönyve 10. cikkének végrehajtásáról, valamint a tűzfegyverek, tűzfegyverdarabok, alkotóelemeik és lőszereik kiviteli engedélyezési, behozatali és tranzit szabályainak létrehozásáról szóló, 2012. március 14-i 258/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletének

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

(2) A 37-48. § a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

(3) E törvény tervezetének a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 15. cikk (7) bekezdése és 39. cikk (5) bekezdése szerinti előzetes bejelentése megtörtént.


  Vissza az oldal tetejére