Hatály: közlönyállapot (2017.VI.27.) Váltás a jogszabály mai napon hatályos állapotára

 

2017. évi XCVII. törvény

a kéményseprő-ipari tevékenységről szóló 2015. évi CCXI. törvény módosításáról * 

1. § A kéményseprő-ipari tevékenységről szóló 2015. évi CCXI. törvény (a továbbiakban: Kit.) 2. § (1) bekezdés a) pont aa) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A kéményseprő-ipari tevékenységet - a 10. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott kivétellel -

a) a Kormány által kijelölt szervezet (a továbbiakban: kéményseprő-ipari szerv) közfeladatként]

aa) a természetes személy tulajdonában lévő és gazdálkodó szervezet székhelyeként, telephelyeként, fióktelepeként be nem jegyzett ingatlan esetében, ideértve a hitelszerződésből eredő kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes személyek lakhatásának biztosításáról szóló 2011. évi CLXX. törvény (a továbbiakban: NETtv.) alapján az állam tulajdonát képező, a NETtv. 22. § (1) bekezdése szerinti bérlő használatában lévő ingatlant is,”

2. § A Kit. 10. §-a a következő (18) bekezdéssel egészül ki:

„(18) Ha a kéményseprő-ipari tevékenységről szóló 2015. évi CCXI. törvény módosításáról szóló 2017. évi XCVII. törvény hatálybalépését megelőzően a NETtv. 22. § (1) bekezdése szerinti bérlő a sormunkát megrendelte és annak díját megfizette, a 2. § (1) bekezdés a) pont aa) alpontja szerinti esetben a megfizetett díjat a bérlő által legkésőbb 2017. szeptember 30-ig bemutatott tanúsítvány és számla ellenében, azok bemutatásától számított 30 napon belül a Nemzeti Eszközkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság a bérlőnek megtéríti.”

3. § Ez a törvény a kihirdetését követő tizenötödik napon lép hatályba.