Hatály: közlönyállapot (2017.VI.27.) Váltás a jogszabály mai napon hatályos állapotára

 

2017. évi XCVIII. törvény

a Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaságról szóló 2016. évi XCI. törvény módosításáról * 

1. § A Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaságról szóló 2016. évi XCI. törvény (a továbbiakban: NMTtv.) 2. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Ménesbirtok feladata az alábbiak világszínvonalú ellátása:)

„b) az a) pont szerinti lófajták, vagyis a gidrán, a furioso-north star, a nóniusz, valamint a magyar sportló és ügető fajták ménesének kialakítása és fenntartása.”

2. § (1) Az NMTtv. 4. § (1) bekezdés c) pont ca) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Ménesbirtok által vagyonkezelt állami vagyon

a Mezőhegyesi Állami Ménes által jelen törvény hatálybalépése előtt vagyonkezelt)

ca) az a) és b) pont hatálya alá nem tartozó ingatlan vagyonelemekből, valamint”

(áll.)

(2) Az NMTtv. 4. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

„(6) A Ménesbirtok által vagyonkezelt ingatlanokon keletkezett termék, termény a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 5:50. § (1) bekezdése szerinti elválással ingyenesen a Ménesbirtok tulajdonába kerül.”

3. § Az NMTtv. 13. §-a a következő (10)-(11) bekezdéssel egészül ki:

„(10) A Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaságról szóló 2016. évi XCI. törvény módosításáról szóló 2017. évi XCVIII. törvény hatálybalépésének napján, jogszabály erejénél fogva a Ménesbirtok vagyonkezelésében álló ingó vagyonelemek - a Ménesbirtok közfeladatainak elősegítése érdekében - tulajdon-átruházásra vonatkozó szerződéssel ingyenesen a Ménesbirtok tulajdonába kerülnek azzal a feltétellel, hogy a Ménesbirtok az ingóságokat terhelő esetleges kötelezettségeket - a szerződésben rögzítettek szerint - teljeskörűen átvállalja.

(11) A (10) bekezdés szerinti tulajdon-átruházásra vonatkozó szerződést az állam nevében az ingóságok tulajdonosi joggyakorlója készíti el és köti meg. A szerződésben az ingóságok forgalmi értékeként a tulajdonosi joggyakorló által megállapított értéket kell megjelölni.”

4. § Ez a törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba.