A jogszabály mai napon ( 2022.09.24. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

2017. évi CXIII. törvény

a Magyarország Kormánya és a Lengyel Köztársaság Kormánya között a diplomáciai ingatlanok jogi helyzetének kölcsönös rendezéséről szóló Jegyzőkönyv kihirdetéséről * 

1. § Az Országgyűlés e törvénnyel felhatalmazást ad a Magyarország Kormánya és a Lengyel Köztársaság Kormánya közötti, a diplomáciai ingatlanok jogi helyzetének kölcsönös rendezéséről szóló Jegyzőkönyv (a továbbiakban: Jegyzőkönyv) kötelező hatályának elismerésére.

2. § Az Országgyűlés a Jegyzőkönyvet e törvénnyel kihirdeti.

3. § A Jegyzőkönyv hiteles magyar nyelvű szövege a következő:

JEGYZŐKÖNYV
Magyarország Kormánya és a Lengyel Köztársaság Kormánya között a diplomáciai ingatlanok jogi helyzetének kölcsönös rendezéséről

Magyarország Kormánya és a Lengyel Köztársaság Kormánya, a továbbiakban „Felek”, annak szükségességétől vezérelve, hogy Magyarország által a Lengyel Köztársaságban, valamint a Lengyel Köztársaság által Magyarországon használt, diplomáciai célú ingatlanok jogi helyzetét kölcsönösségi alapon rendezzék,

az alábbiakban állapodnak meg:

1. cikk

A Lengyel Fél a Magyar Államra átruházza jelképes 1 zloty összegért a Varsóban, a Belváros kerületben, a Fryderyk Chopin utca 2. szám alatt fekvő, 5-05-07 helyrajzi számú, 40. szám alatt nyilvántartott, tulajdoni lap száma: WA4M/00038402/8 (a tulajdoni lap korábbi száma 1713H) 1119 m2 alapterületű telek tulajdonjogát, valamint a rajta álló magyar nagykövetségi épületként használt hivatali épület tulajdonjogát.

2. cikk

A Lengyel Fél jelképes 1 zloty összegért átruházza a Magyar Államra a Varsóban, a Belváros kerületben, a Szwoleżerów utca 10. szám alatti, 5-06-13 helyrajzi számú, 12. szám alatt nyilvántartott, tulajdoni lap száma: WA4M/00035959/6, 2250 m2 alapterületű telek tulajdonjogát, amelyen a Magyar Állam tulajdonát képező épület áll.

3. cikk

A Magyar Fél jelképes 1 forint összegért átruházza a Lengyel Államra a Budapest II. kerület Pusztaszeri út 82. szám és a Törökvész út 13-15. szám által határolt, 15382/22, 15382/23, 15382/24, 15382/25, 15382/26 helyrajzi számú, 5503 m2 alapterületű telkek tulajdonjogát, amelyeken a Lengyel Állam tulajdonát képező épületek állnak.

4. cikk

A Magyar Fél jelképes 1 forint összegért átruházza a Lengyel Államra a Budapest XIV. kerület Stefánia (volt Népstadion) út 65. szám alatti, 32613 helyrajzi számú, 1772 m2 alapterületű telek tulajdonjogát, amelyen a Lengyel Állam tulajdonát képező épület áll.

5. cikk

A Magyar Fél jelképes 1 forint összegért átruházza a Lengyel Államra a Budapest XIV. kerület Stefánia (volt Népstadion) út 5-7. szám alatti, 32481/5 helyrajzi számú 2498 m2 alapterületű, beépítetlen telek tulajdonjogát.

6. cikk

A Magyar Fél lemond a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Lengyel Népköztársaság Kormánya között a Felek nagykövetségeinek, valamint kereskedelmi tanácsosi hivatalainak építésére kijelölt telkek kölcsönösen ingyenes használatba adásáról szóló 1977. december 14-én aláírt Megállapodás és annak módosításáról szóló, Budapesten, 1986. október 23-án aláírt Megállapodás 1. cikke 1. bekezdésének c.) pontja alapján a Magyar Félnek járó kb. 6400-6500 m2 alapterületű - a Magyar Fél kérésének megfelelően a Felek megállapodása alapján kiválasztandó területen található - varsói telek iránti igényéről.

7. cikk

Belső jogalkotásuk alapján a Felek kölcsönösen biztosítják a jelen Jegyzőkönyv 1., 2., 3., 4. és 5. cikkében foglalt ingatlanok szabad forgalomképességét, beleértve a kizárólagosan diplomáciai célra történő értékesítés tilalmának feloldását is.

8. cikk

1. A Felek a kölcsönösség elve alapján megteszik a szükséges intézkedéseket, hogy jelen Jegyzőkönyvben szereplő ingatlanok tulajdonjogának átruházásához szükséges szerződéseket közjegyzői okiratba foglalják, és hatályos jogszabályaiknak megfelelően azokat végrehajtsák, egyidejűleg gondoskodnak az ingatlanok tulajdonjoga átruházásának ingatlan-nyilvántartási és tulajdoni lapra történő bejegyzéséről.

A felek kijelentik, hogy a fent említett ingatlanok ingatlan-nyilvántartási és tulajdoni lapra történő bejegyzésének alapjául szolgáló magánjogi szerződések közjegyző előtti aláírására

- az 1. és 2. cikkben foglalt ingatlanok esetében Varsóban,

- a 3., 4. és 5. cikkben foglalt ingatlanok esetében Budapesten

párhuzamosan, azonos időben kerül sor.

2. A Felek, tekintettel a tulajdon tulajdoni lapra és az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésének jogerejére vonatkozó hatályos belföldi jogszabályaik közötti különbségekre, az 1. bekezdésben említett közjegyzői okiratba foglalt szerződésekben nyilatkoznak arról, hogy az ezen ingatlanok tulajdonjogával kapcsolatban a tulajdoni lapra és az ingatlan-nyilvántartásba ezen szerződések alapján beírt bejegyzések jogilag örök érvényűek és nem változtathatóak meg vagy törölhetőek ki egyoldalúan azon állam hatóságai által, amelynek felségterületén találhatóak.

3. Az 1. bekezdésben említett közjegyzői okiratba foglalt magánjogi szerződések aláírására a Felek megfelelően meghatalmazott képviselőket jelölnek ki.

9. cikk

A felek a diplomáciai kapcsolatokról szóló 1961. évi bécsi szerződés 23. cikkének megfelelően kölcsönösen mentesítik egymást az ingatlanok tulajdonjogának megszerzésével, valamint a tulajdoni lapra és az ingatlan-nyilvántartásba való bejegyzésével kapcsolatos adó- és illetékfizetési kötelezettségek teljesítése alól. Kölcsönösen felmentik továbbá egymást az ingatlanok használatából eredő, a Felek belső jogában előírt minden adó és díj megfizetése alól is.

10. cikk

A Felek együttműködnek és kölcsönösen segítik egymást a jelen Jegyzőkönyvben foglaltak végrehajtásával kapcsolatos minden lényeges kérdésben. A vitákat, amelyek a jelen Jegyzőkönyv értelmezése vagy teljesítése körül kialakulhatnak, a Felek diplomáciai úton tisztázzák és rendezik.

11. cikk

Jelen Jegyzőkönyv hatályba lépésével hatályát veszti a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Lengyel Népköztársaság Kormánya között a Felek nagykövetségeinek, valamint kereskedelmi tanácsosi hivatalainak építésére kijelölt telkek kölcsönösen ingyenes használatba adásáról szóló, 1977. december 14-én aláírt Megállapodás, valamint a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Lengyel Népköztársaság Kormánya között, a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Lengyel Népköztársaság Kormánya között a Felek nagykövetségeinek, valamint kereskedelmi tanácsosi hivatalainak építésére kijelölt telkek kölcsönösen ingyenes használatba adásáról szóló, 1977. december 14-én aláírt Megállapodás módosításáról szóló, 1986. október 23-án, Budapesten aláírt Megállapodás.

12. cikk

Jelen Jegyzőkönyv a Felek közötti diplomáciai jegyzékváltás során megküldött azon utóbbi értesítés kézhezvételétől számított 30 nap elteltével lép hatályba, amelyben a Felek diplomáciai úton tájékoztatják egymást arról, hogy a hatálybalépéshez szükséges belső jogi eljárásaik befejeződtek.

Készült, Varsóban, 2017. június hó 12. napján, két példányban, magyar és lengyel nyelven, mindkét nyelvű szöveg egyaránt hiteles.

Magyarország Kormánya
megbízásából
a Lengyel Köztársaság Kormánya
megbízásából”

4. § (1) Ez a törvény - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 2. § és a 3. § a Jegyzőkönyv 12. cikkében meghatározott időpontban lép hatályba. * 

(3) A Jegyzőkönyv, illetve a 2. és a 3. § hatálybalépésének naptári napját a külpolitikáért felelős miniszter - annak ismertté válását követően - a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett közleményével állapítja meg. * 

5. § Az e törvény végrehajtásához szükséges intézkedésekről a külpolitikáért felelős miniszter gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére