A jogszabály mai napon ( 2022.10.06. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

2017. évi CXLI. törvény

a Magyarország és az Osztrák Köztársaság között a Magyar Köztársaság és az Osztrák Köztársaság között a határokat átlépő bűnözés megelőzése és leküzdése érdekében folytatandó együttműködésről szóló, Heiligenbrunnban, 2004. június 6-án aláírt Szerződés módosításáról szóló Jegyzőkönyv kihirdetéséről * 

1. § Az Országgyűlés e törvénnyel felhatalmazást ad a Magyarország és az Osztrák Köztársaság között a Magyar Köztársaság és az Osztrák Köztársaság között a határokat átlépő bűnözés megelőzése és leküzdése érdekében folytatandó együttműködésről szóló, Heiligenbrunnban, 2004. június 6-án aláírt Szerződés módosításáról szóló Jegyzőkönyv (a továbbiakban: Jegyzőkönyv) kötelező hatályának elismerésére.

2. § Az Országgyűlés a Jegyzőkönyvet e törvénnyel kihirdeti.

3. § A Jegyzőkönyv hiteles magyar és német nyelvű szövege a következő:

„JEGYZŐKÖNYV
Magyarország és az Osztrák Köztársaság között a Magyar Köztársaság és az Osztrák Köztársaság között a határokat átlépő bűnözés megelőzése és leküzdése érdekében folytatandó együttműködésről szóló Szerződés módosításáról

Magyarország és az Osztrák Köztársaság (a továbbiakban: Szerződő Államok),

tekintettel a schengeni vívmányok teljes körű alkalmazására mindkét Szerződő Állam részéről,

figyelembe véve a különösen a terrorizmus és a határokon átnyúló bűnözés elleni küzdelemre irányuló, határokon átnyúló együttműködés megerősítéséről szóló, 2008. június 23-i 2008/615/IB tanácsi határozatot, valamint az Európai Unió tagállamainak különleges intervenciós egységei közötti együttműködés javításáról válsághelyzetekben tárgyában 2008. június 23-án kelt 2008/617/IB tanácsi határozatot,

figyelembe véve a Belga Királyság, a Németországi Szövetségi Köztársaság, a Spanyol Királyság, a Francia Köztársaság, a Luxemburgi Nagyhercegség, a Holland Királyság és az Osztrák Köztársaság között a határon átnyúló együttműködés fokozásáról, különösen a terrorizmus, a határon átnyúló bűnözés és az illegális migráció leküzdése érdekében 2005. május 27-én létrejött Szerződést,

megállapodtak abban, hogy a Magyar Köztársaság és az Osztrák Köztársaság között 2004. június 6-án létrejött, a határokat átlépő bűnözés megelőzése és leküzdése érdekében folytatandó együttműködésről szóló, a 2005. július 12-i helyesbítő jegyzőkönyv szövegezése szerinti Szerződést (a továbbiakban: Szerződés) az alábbiak szerint módosítják:

1. cikk

(1) A Szerződés címe az alábbiak szerint módosul:

„Szerződés Magyarország és az Osztrák Köztársaság között a határokat átlépő bűnözés megelőzése és leküzdése érdekében folytatandó együttműködésről”

(2) A Szerződés preambulumában az „A Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg lép.

(3) A 25. cikk (2) bekezdés magyar nyelvű szövegében az „A Magyar Szerződő Állam” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg lép. A 25. cikk (2) bekezdés német nyelvű szövegében a „der Republik Ungarn” szövegrész helyébe az „Ungarn” szöveg lép.

2. cikk

(1) A Szerződés 1. cikk 1. pontja az alábbiak szerint módosul:

„1. Hatóságok: a Szerződő Államok belső jogszabályai szerint a közbiztonság és közrend fenntartására, továbbá bűncselekmények megelőzésére, megakadályozására és felderítésére, valamint közlekedésrendészeti feladatok ellátására feljogosított hatóságok, illetve hatósági feladatokat ellátó szervek;

a) Magyarország részéről: a rendőrség, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal bűnüldözési, bűnmegelőzési vagy rendészeti feladatot ellátó szervei;

b) az Osztrák Köztársaság részéről: a szövetségi belügyminiszter, a tartományi rendőrségi igazgatóságok, továbbá azon települések területén kívül, ahol a tartományi rendőrségi igazgatóság egyúttal az elsőfokú biztonsági hatóság is, a kerületi államigazgatási hatóságok; közlekedésrendészeti ügyekben a tartományi kormányok és a kerületi államigazgatási hatóságok, továbbá azon települések területén, ahol a tartományi rendőrségi igazgatóság egyúttal az elsőfokú biztonsági hatóság is, a tartományi rendőrségi igazgatóságok; a szövetségi pénzügyminiszter vagy meghatalmazott képviselői.”

(2) A Szerződés 1. cikk 2. pontja az alábbiak szerint módosul:

„2. Igazságügyi hatóságok:

a) Magyarország részéről: a bíróságok és ügyészi szervek;

b) az Osztrák Köztársaság részéről: a szövetségi igazságügyi miniszter valamint a bíróságok és ügyészségek, valamint az ezek megbízásából eljáró igazságügyi hatóságok.”

(3) A Szerződés 1. cikk 3. pontja az alábbiak szerint módosul:

„3. A jelen Szerződés végrehajtása során a kapcsolattartásra jogosult központi szervek:

a) Magyarország részéről:

- a Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központ (a továbbiakban: NEBEK),

b) az Osztrák Köztársaság részéről:

- a szövetségi belügyminiszter.”

3. cikk

A Szerződés 1. cikk 4. pontja az alábbiak szerint módosul:

„4. A jelen Szerződés alkalmazása szempontjából határterületnek minősül:

a) Magyarország részéről:

- Győr-Moson-Sopron megye területe,

- Vas megye területe;

b) az Osztrák Köztársaság részéről:

- Burgenland Szövetségi Tartomány.

Határterületnek minősül a vonat is az államhatártól a menetrend szerinti első vasútállomásig terjedő útvonalszakaszon.”

4. cikk

A Szerződés 2. cikk első mondata az alábbiak szerint módosul:

„A Szerződő Államok erősítik az együttműködést a közbiztonságot és a közrendet fenyegető veszélyek elhárításában, a bűncselekmények megelőzésében, megakadályozásában és felderítésében, valamint a közlekedés- és idegenrendészet terén.”

5. cikk

A Szerződés 3. cikke az alábbiak szerint módosul:

„3. cikk

Közös elemzés

A Szerződő Államok rendszeresen átadják egymásnak a 2. cikkben meghatározott területekre vonatkozó ismereteiket, elemzéseiket. E célból esetileg, de legalább évente egyszer közösen elemzik a súlyponti kérdéseket, megvitatják és egyeztetik a szükséges teendőket.”

6. cikk

(1) A Szerződés 4. cikk (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„(3) A megkereséseket, figyelemmel az 1. cikk 3. pontjában foglaltakra, az alábbi központi szerv részére kell megküldeni:

a) Magyarország részéről: a NEBEK;

b) az Osztrák Köztársaság részéről: a szövetségi belügyminiszter / Közbiztonsági Főigazgatóság.”

(2) A Szerződés 4. cikke a következő (8) bekezdéssel egészül ki:

„(8) Az alábbi hatóságok jogosultak a megkereséseket és az azokra adott válaszokat közvetlenül, a Szerződő Államok központi szerveinek tájékoztatása nélkül megküldeni és fogadni:

a) Magyarország részéről:

- Nemzeti Védelmi Szolgálat,

- Terrorelhárítási Központ;

b) az Osztrák Köztársaság részéről:

- a szövetségi belügyminiszter / Korrupciómegelőzési és Korrupcióellenes Szövetségi Hivatal,

- a szövetségi belügyminiszter / Közbiztonsági Főigazgatóság / Alkotmányvédelmi és Terrorelhárítási Szövetségi Hivatal,

- a szövetségi belügyminiszter / Közbiztonsági Főigazgatóság / Különleges Egységek Igazgatóságának Cobra Bevetési Egysége,

- a szövetségi belügyminiszter / Közbiztonsági Főigazgatóság / Szövetségi Bűnügyi Hivatal.”

7. cikk

(1) A Szerződés 7. cikk (1) bekezdés első mondata, valamint a) pontja az alábbiak szerint módosul:

„A Szerződő Államok hatóságai együttműködésük során megkeresésre az alábbi információkat adják át:

a) a bűncselekmények elkövetésében részt vevők adatait, a bűncselekmény elkövetésével összefüggő kapcsolataikra vonatkozó adatokat, a bűnöző szervezetek és a bűnöző csoportok felépítéséről szóló ismereteiket, a tipikus elkövetői és csoportmagatartásokra, az előkészített, megkísérelt, illetve befejezett bűncselekményekre vonatkozó információkat, különösen az elkövetés idejére, helyére, módjára, a megtámadott objektumokra vonatkozó adatokat, a különleges körülményekre vonatkozó ismereteket, valamint a vonatkozó jogszabályokat és a megtett intézkedéseket, amennyiben ez a bűncselekmények megelőzéséhez, megakadályozásához, illetve felderítéséhez szükséges;”

(2) A Szerződés 7. cikk (1) bekezdése az alábbi g) ponttal egészül ki:

„g) a határokat átlépő bűnözés, a korrupció és az illegális migráció valamennyi formájáról szóló tájékoztatást, különös tekintettel a migrációs mozgásokra, azok mértékére, szerkezetére és lehetséges céljaira, továbbá a valószínű migrációs csatornákra és közlekedési eszközökre, valamint az embercsempészést elkövető csoportok felépítésére, illetve az általuk alkalmazott elkövetési módszerekre; a tájékoztatás kiterjed továbbá az aktuális helyzetre vonatkozó információkra és elemzésekre, valamint azon tervezett intézkedésekre, amelyek a másik Szerződő Államra nézve jelentőséggel bírhatnak;”

(3) A Szerződés 7. cikk (1) bekezdése az alábbi h) ponttal egészül ki:

„h) a rendőri meghallgatások és kihallgatások eredményei, amennyiben ezek bűncselekmény megelőzéséhez, megakadályozásához és felderítéséhez szükségesek.”

8. cikk

A Szerződés 9. cikk (3) bekezdés a) pontja az alábbiak szerint módosul:

„a) a bűnügyi és az idegenrendészeti nyilvántartásokban szereplő adatok szolgáltatása, amennyiben ezt a két Szerződő Állam belső joga megengedi,”

9. cikk

(1) A Szerződés II. Fejezete a 9. cikket követően az alábbi 9a. cikkel egészül ki:

„9a. cikk

Fedőrendszámok

A Szerződő Államok illetékes hatóságai bűncselekmények elleni fellépés céljából fedőrendszámokat bocsáthatnak egymás rendelkezésére. Biztosítani kell, hogy a fedőrendszám és a jármű hovatartozása mindenkor követhető legyen a nemzeti gépjármű-nyilvántartásban. Az együttműködés módozatait a Szerződő Államok illetékes hatóságai végrehajtási megállapodásban szabályozzák.”

(2) A Szerződés II. Fejezete a 9a. cikket követően az alábbi 9b. cikkel egészül ki:

„9b. cikk

Pénzügyi bűncselekmények megelőzése, megakadályozása és felderítése

(1) Jelen Szerződés kiterjed a pénzügyi bűncselekmények megelőzése, megakadályozása és felderítése céljából végzett együttműködésre is. Jelen Szerződés a vámhatóságok kölcsönös segítségnyújtására és együttműködésére vonatkozó, az Európai Unióról szóló szerződés K.3 cikke alapján a vámigazgatási szervek közötti kölcsönös jogsegélyről és együttműködésről szóló egyezmény alkalmazását, annak nyilatkozataival együtt (Az Európai Unió Hivatalos Lapja, C 024, 1998. január 23.) nem érinti.

(2) A jelen cikk szerinti együttműködés kizárólag az olyan, (1) bekezdés szerinti büntetendő cselekményekre terjed ki, amelyek büntetőeljárást vonhatnak maguk után, a nemzeti hatáskör figyelembe vételével. Az információátadás és teljes kapcsolattartás közvetlenül a hatáskörrel rendelkező hatóságok között történik. A kapcsolattartásra felhatalmazott központi hivatalok:

a) Magyarország részéről:

- a Nemzeti Adó- és Vámhivatal: bűnügyi főigazgató vagy annak meghatalmazott képviselője;

b) az Osztrák Köztársaság részéről:

- a szövetségi pénzügyminiszter vagy annak meghatalmazott képviselői.

(3) Jelen Szerződés hatálya nem terjed ki illeték-, adó-, vám- és devizaügyekre. Az (1) bekezdés szerinti együttműködés keretében megszerzett adatok nem használhatók fel illetékek, adók és vámok megállapítása, valamint illetékekhez, adókhoz, devizához és vámokhoz közvetlenül kapcsolódó ügyek céljából, kivéve ha a megkeresett Szerződő Állam kifejezetten erre irányuló eljárás céljából adta meg azokat.”

10. cikk

(1) A Szerződés 10. cikk (4) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„(4) A megfigyeléshez adott hozzájárulás a Szerződő Államok egész területére érvényes. A megfigyelést szárazföldi, légi és vízi úton lehet végezni.”

(2) A Szerződés 10. cikk (6) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„(6) Az (5) bekezdésben meghatározott illetékes hatóság:

a) Magyarország részéről:

- a Készenléti Rendőrség,

- a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Bűnügyi Főigazgatósága,

- a NEBEK;

b) az Osztrák Köztársaság részéről:

- szövetségi belügyminiszter / Közbiztonsági Főigazgatóság.”

11. cikk

(1) A Szerződés 11. cikk (1) bekezdése az utolsó mondatát követően az alábbi mondatokkal egészül ki:

„Megengedett továbbá olyan személy határon átnyúló üldözése, aki kivonja magát a megkereső Szerződő Állam hatóságai tisztviselőinek ellenőrzése alól, amennyiben ennek során figyelmen kívül hagyja a megállásra felszólító egyértelmű jelzéseket vagy utasításokat és így veszélyt jelent a közbiztonságra, továbbá olyan személy határon átnyúló üldözése, aki kivonja magát az idegenrendészeti vagy határrendészeti ellenőrzés alól. Az üldözés egy harmadik országból is megvalósulhat.”

(2) A Szerződés 11. cikk (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„(3) A (2) bekezdésben meghatározott illetékes hatóság:

a) Magyarország részéről:

a határátlépés helyétől függően

- a Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság vagy

- a Vas Megyei Rendőr-főkapitányság;

b) az Osztrák Köztársaság részéről:

- a Burgenlandi Tartományi Rendőrségi Igazgatóság.”

(3) A Szerződés 11. cikk (6) bekezdés első mondata az alábbiak szerint módosul:

„Ha a megkeresett Szerződő Állam hatósága az üldözés megszüntetését nem kéri, és ezen hatóság megfelelő időben nem tud beavatkozni, az üldözött személyt a megkereső Szerződő Állam üldözést végrehajtó tisztviselője a helyszínen feltartóztathatja, valamint biztonsági okokból a ruházatát és csomagját átvizsgálhatja.”

(4) A Szerződés 11. cikk (7) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„(7) Az üldözés a Szerződő Államok teljes területén, szárazföldi, légi és vízi úton, időbeli korlátozás nélkül folytatható.”

12. cikk

A Szerződés 12. cikk (7) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

E cikk alkalmazásában az illetékes hatóság:

a) Magyarország részéről:

- a NEBEK,

- a Terrorelhárítási Központ,

- a Nemzeti Védelmi Szolgálat,

- a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Bűnügyi Főigazgatósága;

b) az Osztrák Köztársaság részéről:

- a szövetségi belügyminiszter / Közbiztonsági Főigazgatóság / Szövetségi Bűnügyi Hivatal.”

13. cikk

(1) A Szerződés 13. cikk (1) bekezdés első mondata az alábbiak szerint módosul:

„A Szerződő Államok megkeresésre hozzájárulhatnak saját területükön a megkereső Szerződő Állam fedett nyomozóinak alkalmazásához, amennyiben ez az egyik Szerződő Állam területén elkövetett vagy előkészületben lévő, európai elfogatóparancs kibocsátásának alapjául szolgáló bűncselekmény eredményes felderítése érdekében szükséges, feltéve, hogy a bűncselekmény felderítése a fedett nyomozó alkalmazása nélkül nem lehetséges vagy lényegesen nehezebb lenne.”

(2) A Szerződés 13. cikk (6) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„(6) A megkeresett Szerződő Állam hatóságának kérésére a fedett nyomozó alkalmazását haladéktalanul meg kell szüntetni.”

14. cikk

(1) A Szerződés 14. cikk (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„(1) A Szerződő Államok hatóságai - belső jogszabályaik alapján - közös bűnfelderítő-csoportot hozhatnak létre olyan bűncselekmény felderítése érdekében, amely európai elfogatóparancs kibocsátásának alapjául szolgálhatna, különösen, ha

a) a mindkét Szerződő Államra kiterjedő bűncselekmény felderítése bonyolult és nagy ráfordítást igényel;

b) a bűncselekmény miatt mindkét Szerződő Államban folyik bűnügyi felderítés, és ezért a felderítő munka összehangolására van szükség.”

(2) A Szerződés 14. cikk (2) bekezdés első mondata az alábbiak szerint módosul:

„A közös bűnfelderítő-csoport a hatóságok eseti megállapodásával jön létre.”

(3) A Szerződés 14. cikk (2) bekezdés f) pontja az alábbiak szerint módosul:

„f) a másik Szerződő Állam hatósága tagjának kötelezettségeit és jogosultságait;”

(4) A Szerződés 14. cikk (7) bekezdés első mondata az alábbiak szerint módosul:

„A közös bűnfelderítő-csoport munkájához szükséges minősített adatoknak a másik Szerződő Állam tisztviselője részére történő hozzáférhetővé tételét azon minősített adatok esetében, amelyeket a jelen Szerződésben meghatározott együttműködésben részt vevő hatóságok minősítettek, a közös bűnfelderítő-csoport létrehozását engedélyező hatóság engedélyezi.”

15. cikk

A Szerződés 16. cikke az alábbiak szerint módosul:

„16. cikk

Együttműködés a korrupció és a hivatali bűncselekmények leküzdésében

(1) A Szerződő Államok illetékes hatóságai a jelen Szerződés keretében együttműködnek a korrupció és a hivatali bűncselekmények elleni küzdelemben. Az együttműködés a Szerződésben meghatározott együttműködési formákon túl kiterjed a korrupció elleni küzdelem területén szerzett, továbbá a vonatkozó jogszabályok alkalmazásával és a korrupció megelőzésével kapcsolatos tapasztalatok, illetve a korrupció és a hivatali bűncselekmények lehetséges okaira és a fejlődési tendenciákra vonatkozó információk és elemzések cseréjére is.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott illetékes hatóságok:

a) Magyarország részéről:

- Készenléti Rendőrség,

- Nemzeti Védelmi Szolgálat;

b) az Osztrák Köztársaság részéről:

- a szövetségi belügyminiszter / Korrupciómegelőzési és Korrupcióellenes Szövetségi Hivatal.”

16. cikk

A Szerződés IV. Fejezete a 17. cikket követően az alábbi 17a. cikkel egészül ki:

„17a. cikk

Személyek és tárgyak körözése

(1) A Szerződő Államok hatóságai segítséget nyújtanak egymásnak az ismeretlen helyen lévő személy vagy tárgy felkutatása, illetve ismeretlen személy vagy holttest személyazonosságának megállapítása érdekében.

(2) Sürgős esetekben a Szerződő Államok hatóságai közösen meghatározott körözési és ellenőrzési intézkedéseket hajtanak végre.”

17. cikk

(1) A Szerződés 18. cikk címe az alábbiak szerint módosul:

„Közös járőrszolgálat”

(2) A Szerződés 18. cikk (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„(1) A Szerződő Államok hatóságai a közbiztonságot és a közrendet fenyegető veszélyek elhárítása, valamint bűncselekmények leküzdése céljából közös járőrszolgálatot teljesíthetnek.”

(3) A Szerződés 18. cikk (2) bekezdése az alábbi mondatrésszel egészül ki:

„, valamint biztonsági okokból a ruházatukat és csomagjukat átvizsgálni.”

18. cikk

(1) A Szerződés IV. Fejezete a 18. cikket követően az alábbi 18a. cikkel egészül ki:

„18a. cikk

Határon átnyúló intézkedések a vasúti és a hajóközlekedésben

(1) A határon átnyúló vasúti közlekedésben a közbiztonság és a közrend fenntartása, valamint az illegális migráció elleni küzdelem céljából a Szerződő Államok hatóságainak tisztviselői a vonatokon jogosultak a saját államterületen, a vonaton megkezdett intézkedést a másik Szerződő Állam területén a belső jogszabályaik szerint folytatni, a vonat első menetrendszerinti megállójáig.

(2) A határon átnyúló vasúti közlekedésben a Szerződő Államok hatóságainak tisztviselői felszállhatnak a vonatokra a másik Szerződő Állam területén található utolsó menetrendszerinti megállóban, annak érdekében, hogy az államhatártól intézkedéseket foganatosíthassanak a közbiztonság és a közrend fenntartása, valamint az illegális migráció elleni küzdelem céljából.

(3) Ugyanakkor a tisztviselők az (1) bekezdés szerinti esetben a 11. cikk (1) bekezdés a) vagy b) pontjában foglalt feltételekkel és a másik Szerződő Állam nemzeti joga szerint annak felségterületén megkísérelt vagy elkövetett bűncselekmény megakadályozása vagy üldözése céljából jogosultak személyeket visszatartani a másik Szerződő Állam területén, a másik Szerződő Állam illetékes hatóságai tisztviselőinek haladéktalan értesítése mellett, azok megérkezéséig. A 11. cikk (6) és (9) bekezdéseit erre az esetre megfelelően alkalmazni kell.

(4) Az (1)-(3) bekezdések megfelelően érvényesek a hajózási forgalomra is.”

(2) A Szerződés IV. Fejezete a 18a. cikket követően az alábbi 18b. cikkel egészül ki:

„18b. cikk

Rendőrségi átszállítás

(1) Az egyik Szerződő Állam hatóságainak és igazságügyi hatóságainak tisztviselői átszállíthatnak idegenrendészeti kényszerintézkedés alatt álló vagy bírói intézkedés alapján fogvatartott személyeket a másik Szerződő Állam területén keresztül. A tervezett átszállításról a másik Szerződő Állam központi szervét kellő időben értesíteni kell az átszállítási útvonal és a választott közlekedési eszköz, valamint a szállítandó személy személyes adatainak a megadásával. Az átszállítás alapvetően a területileg illetékes állam tisztviselőinek kíséretével történik. Egyedi esetben a Szerződő Államok illetékes hatóságainak egyetértése esetén a területileg illetékes állam lemondhat a kíséretről.

(2) Az (1) bekezdés szerinti tisztviselőkre a VI. fejezet érvényes, azonban a rendőrségi átszállítás során a szolgálati fegyvereket az őrizet fenntartására vagy a szökés megakadályozására is lehet használni a területileg illetékes Szerződő Állam nemzeti joga szerint.

(3) Az átszállítást a lehető leggyorsabb úton és szükségtelen megállás nélkül kell végrehajtani. A tisztviselők a másik Szerződő Állam területén az átszállítást meghaladóan hatósági cselekmény végrehajtására nem jogosultak, kivéve, ha az a szállítással kapcsolatban szükséges. Az átszállítást elegendő számú, megfelelően felszerelt tisztviselőnek kell végrehajtania. Ennek során minden szükséges biztonsági intézkedést meg kell tenni az átszállított személyek szökésének, illetve harmadik személyek vagy dolgok veszélyeztetésének és a közlekedési zavarok megakadályozása érdekében. Ezen célokból, ha szükséges kényszerítő eszközök, mint a kézi bilincs alkalmazása is megengedett. A tömegközlekedési eszközökkel való átszállítás kizárólag a vasúti közlekedésben megengedett. Az a Szerződő Állam, amely az átszállítást végrehajtja, megtéríti a vasúti vállalatnak az átszállított személyek és a kísérő tisztviselők útiköltségeit.

(4) Az olyan személyek, akik alkalmatlanok a szállításra, vagy a vasúti jogi rendelkezések szerint nem szállíthatóak, a szállítás ezen fajtájából ki vannak zárva. Ez érvényes az olyan személyekre is, akiknek vasúti szállítása veszélyt jelentene a közbiztonságra és a közrendre.

(5) Ha egy szállított személy megszökik, úgy a kísérő tisztviselők kötelesek azonnal megkezdeni a személy üldözését, és haladéktalanul értesíteni a területileg illetékes Szerződő Állam hatóságának a legközelebbi elérhető tisztviselőjét. A kísérő tisztviselők legkésőbb akkor befejezik az üldözést, amikor a területileg illetékes Szerződő Állam hatóságai azt megkezdik, és kifejezetten kérik az üldözés befejezését.

(6) Az átszállított személyeknek az átmenő forgalomban sem úti okmányra, sem vízumra nincs szükségük.”

19. cikk

A Szerződés a IV. Fejezetet követően az alábbi IVa. Fejezettel egészül ki:

„IVA. FEJEZET

EGYÜTTMŰKÖDÉS A KÖZLEKEDÉSRENDÉSZET ÉS A KÖZRENDVÉDELEM TERÜLETÉN

18c. cikk

A közúti közlekedésbiztonság biztosítása során folytatott együttműködés

(1) Az együttműködés a közlekedésrendészet területén a jelen Szerződés értelmében kiterjed különösen:

a) a közúti közlekedés szempontjából fontos körülményekre vonatkozó információk átadására, amennyiben azok a biztonságos és zökkenőmentes közúti közlekedés érdekében állnak és a határon átlépő közúti forgalom megkönnyítését szolgálják;

b) a közlekedésrendészeti munka során szerzett tapasztalatokra vonatkozó információk átadására;

c) a közúti közlekedés biztonsága kérdéseiben folytatott tapasztalatcserére.

(2) Az információ átadása és a teljes levelezés közvetlenül a határterületen illetékességgel rendelkező hatóságok között zajlik. Az információcserét, amennyiben alkalmas rá, szóban is le lehet bonyolítani.

18d. cikk

Határokon átlépő sportrendezvényekhez nyújtott kíséret

Határokon átlépő sportrendezvények esetében - miután az illetékes hatóságok által biztosítani tervezett kíséretet előzetesen engedélyezték - az egyik Szerződő Állam tisztviselői átkísérhetik a résztvevőket a másik Szerződő Állam területén keresztül, hatósági jogkörök önálló gyakorlása nélkül.”

20. cikk

(1) A Szerződés 19. cikke az alábbi d) ponttal egészül ki:

„d) a jelen Szerződés alapján határ- és idegenrendészeti együttműködés keretében átadhatók az a)-c) pontokban megnevezett személyes adatokon kívül egyéb, az érintett személy azonosításához szükséges adatok, amennyiben ezt mindkét Szerződő Állam belső joga megengedi;”

(2) A Szerződés 19. cikk korábbi d) pontja megjelölése e) pontra változik.

21. cikk

A Szerződés 20. cikk a) pontja az alábbiak szerint módosul:

„a) az átadni kért adatokra vonatkozó megkeresésben meg kell adni az átadni kért adatok körét, az alkalmazás célját és jogalapját;”

22. cikk

A Szerződés 21. cikk (1) bekezdés c) pontja az alábbiak szerint módosul:

„c) az adatok a megkeresésben megjelölt feladat megvalósításához nem, vagy már nem szükségesek, kivéve, ha az Átadó Állam hozzájárult ahhoz, hogy az adatokat a jelen Szerződésben szereplő, az Átadó Állam által meghatározott más konkrét célra használják fel.”

23. cikk

A Szerződés 25. cikk (5) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„(5) A jelen cikk alapján átadott minősített adatok védelmének felügyeletére kijelölt szervek:

a) Magyarország részéről:

- a Nemzeti Biztonsági Felügyelet;

b) az Osztrák Köztársaság részéről:

- az Információbiztonsági Bizottság.”

24. cikk

(1) A Szerződés 26. cikk (1) bekezdése az utolsó mondatát követően az alábbi mondattal egészül ki:

„A 18a., 18b. és 18d. cikkekben feltüntetett esetekben a tisztviselőknek a vasúti vagy a hajózási vállalat munkatársai kérésére igazolniuk kell hivatalos tisztségüket.”

(2) A Szerződés 26. cikke az alábbi (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) A jelen Szerződés végrehajtásával kapcsolatban a tisztviselők által a másik Szerződő Állam területén használt szolgálati járművek mentesülnek az úthasználatra vonatkozó bármilyen fizetési kötelezettség alól.”

25. cikk

(1) A Szerződés VI. Fejezete a 27. cikket követően az alábbi 27a. cikkel egészül ki:

„27a. cikk

Gépjárművek, légi és vízi járművek bevetése

(1) Amennyiben az egyik Szerződő Állam hatóságainak és igazságügyi hatóságainak tisztviselői a jelen Szerződés alapján foganatosított intézkedés során a másik Szerződő Állam területén gépjárműveket, légi vagy vízi járműveket vetnek be, ugyanazon közlekedésjogi rendelkezések hatálya alá tartoznak, mint a másik Szerződő Állam hatóságainak a tisztviselői. Amennyiben a feladat ellátásához szükséges, használhatják a megkülönböztető jelzéseket.

(2) A Szerződő Államok légi járműveinek államhatárt átlépő bevetésekor az ellenőrzött légterekre és légtérkorlátozásokra vonatkozó rendelkezésektől csak olyan mértékben lehet eltérni, mint ahogy az azon Szerződő Állam hatóságainak tisztviselői számára megengedett, amelynek területén bevetésen vannak. A Szerződő Államok légi járművei a jelen Szerződés szerinti feladatok végrehajtása érdekében repülőtereken kívül is felszállhatnak és leszállhatnak, a köznyugalom, a közrend és a közbiztonság figyelembevételével. Amennyiben lehetséges, még a bevetés előtt, legkésőbb azonban az államhatár átlépésekor az illetékes légiforgalmi szolgálati egységet haladéktalanul értesíteni kell a légi jármű típusának, lajstromjelének, személyzetének, rakományának, indulási időpontjának, előrelátható útvonalának és várható leszállási helyének közlésével. A bevetett légi járműveknek a származási államban a mindenkori bevetési módra vonatkozó engedéllyel rendelkezniük kell.

(3) Vízi járművek bevetésekor a tisztviselők jogosultak jelzéseket használni, amennyiben ez a jelen Szerződés szerinti feladatok végrehajtása érdekében feltétlenül szükséges, és ez a hajózás és a személyek biztonságát nem veszélyezteti és ez nem ellentétes a bevetés helye szerinti Szerződő Állam jogi rendelkezéseivel.”

(2) A Szerződés VI. Fejezete a 27a. cikket követően az alábbi 27b. cikkel egészül ki:

„27b. cikk

Határátlépés

(1) Amennyiben a közlekedési helyzet megköveteli, az egyik Szerződő Állam tisztségviselői átléphetnek a másik Szerződő Állam felségterületére a másik Szerződő Állam egyidejű értesítése mellett annak érdekében, hogy saját államuk vagy harmadik állam felségterületét elérjek szolgálati feladataik végrehajtása érdekében.

(2) A másik Szerződő Állam felségterületén történő áthaladáskor az áthaladáson kívül más hivatali cselekmények nem végezhetők. A szolgálati fegyver csak jogos védelem és végszükség esetén használható.

(3) A Szerződés 26. cikk (3) bekezdése, 27a. cikke, 29. cikk (2) és (3) bekezdése, valamint 30. cikke értelemszerűen alkalmazandó. Egyebekben az áthaladásra az áthaladással érintett Szerződő Állam joga alkalmazandó.”

26. cikk

A Szerződés 31. cikke hatályát veszti, ezzel egyidejűleg a Szerződés 32-36. cikkeinek számozása 31-35. cikkekre változik.

27. cikk

(1) A jelen Jegyzőkönyv azon későbbi írásbeli értesítés kézhezvételének napját követő második hónap első napján lép hatályba, amelyben a Szerződő Államok diplomáciai úton értesítették egymást a Jegyzőkönyv hatálybalépéséhez szükséges belső feltételek teljesítéséről.

(2) A Jegyzőkönyv mindaddig hatályban marad, ameddig a Szerződés hatályos.

(3) A jelen Jegyzőkönyv nyilvántartásba vételéről az Egyesült Nemzetek Alapokmányának 102. cikke szerint, az Egyesült Nemzetek Titkárságán az Osztrák Köztársaság gondoskodik.

Készült Hegyeshalomban, 2017. szeptember 4-én, két eredeti példányban, magyar és német nyelven, mindkét nyelvű szöveg egyaránt hiteles.

Magyarország nevében az Osztrák Köztársaság nevében”

„PROTOKOLL
zwischen Ungarn und der Republik Österreich zur Änderung des Vertrages zwischen der Republik Ungarn und der Republik Österreich über die Zusammenarbeit bei der Vorbeugung und Bekämpfung der grenzüberschreitenden Kriminalität

Ungarn und die Republik Österreich (im Folgenden: „Vertragsstaaten”),

in Hinblick auf die volle Anwendung des Schengen-Besitzstands durch beide Vertragsstaaten,

unter Berücksichtigung des Beschlusses 2008/615/JI des Rates vom 23. Juni 2008 zur Vertiefung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit, insbesondere zur Bekämpfung des Terrorismus und der grenzüberschreitenden Kriminalität, sowie des Beschlusses 2008/617/JI des Rates vom 23. Juni 2008 über die Verbesserung der Zusammenarbeit zwischen den Spezialeinheiten der Mitgliedstaaten der Europäischen Union in Krisensituationen,

unter Berücksichtigung des Vertrages zwischen dem Königreich Belgien, der Bundesrepublik Deutschland, dem Königreich Spanien, der Französischen Republik, dem Großherzogtum Luxemburg, dem Königreich der Niederlande und der Republik Österreich über die Vertiefung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit, insbesondere zur Bekämpfung des Terrorismus, der grenzüberschreitenden Kriminalität und der illegalen Migration vom 27. Mai 2005, sind übereingekommen, den Vertrag zwischen der Republik Ungarn und der Republik Österreich über die Zusammenarbeit bei der Vorbeugung und Bekämpfung der grenzüberschreitenden Kriminalität vom 6. Juni 2004 in der Fassung des Berichtigungsprotokolls vom 12. Juli 2005 (im Folgenden: „Vertrag”) wie folgt zu ändern:

Artikel 1

(1) Der Titel des Vertrages erhält folgende Fassung:

„Vertrag zwischen Ungarn und der Republik Österreich über die Zusammenarbeit bei der Vorbeugung und Bekämpfung der grenzüberschreitenden Kriminalität”

(2) In der Präambel des Vertrages wird die Wortfolge „die Republik Ungarn” durch das Wort „Ungarn” ersetzt.

(3) In Artikel 25 Absatz 2 der ungarischen Sprachfassung wird die Wortfolge „A Magyar Szerződő Állam” durch das Wort „Magyarország” ersetzt. In Artikel 25 Absatz 2 der deutschen Sprachfassung wird die Wortfolge „der Republik Ungarn” durch das Wort „Ungarn” ersetzt.

Artikel 2

(1) Artikel 1 Ziffer 1 des Vertrages erhält folgende Fassung:

„1. Behörden: im Sinne des innerstaatlichen Rechts der Vertragsstaaten zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung sowie zur Vorbeugung, Verhinderung und Aufklärung strafbarer Handlungen und zur Vollziehung der Straßenpolizei befugte Behörden beziehungsweise Organe mit behördlichen Aufgaben;

a) auf Seiten Ungarns: die mit Strafverfolgungs-, Präventions- oder Ordnungsaufgaben betrauten Organe der Polizei und des Nationalen Steuer- und Zollamts;

b) auf Seiten der Republik Österreich: der Bundesminister für Inneres, die Landespolizeidirektionen sowie außerhalb des Gebietes jener Gemeinden, in denen eine Landespolizeidirektion zugleich Sicherheitsbehörde erster Instanz ist die Bezirksverwaltungsbehörden; in Angelegenheiten der Straßenpolizei die Landesregierungen und Bezirksverwaltungsbehörden sowie in den Gebieten jener Gemeinden, in denen eine Landespolizeidirektion zugleich Sicherheitsbehörde erster Instanz ist, die Landespolizeidirektionen; der Bundesminister für Finanzen oder dessen bevollmächtigte Vertreter.”

(2) Artikel 1 Ziffer 2 des Vertrages erhält folgende Fassung:

„2. Justizbehörden:

a) auf Seiten Ungarns: die Gerichte und Staatsanwaltschaftsorgane;

b) auf Seiten der Republik Österreich: der Bundesminister für Justiz, die Gerichte und Staatsanwaltschaften sowie andere in deren Auftrag handelnde Justizbehörden.”

(3) Artikel 1 Ziffer 3 des Vertrages erhält folgende Fassung:

„3. Zur Kontakthaltung befugte Zentralstellen bei der Durchführung des vorliegenden Vertrages:

a) auf Seiten Ungarns:

- die Internationale Kooperationszentrale zur Bekämpfung der Kriminalität (im Folgenden: NEBEK);

b) auf Seiten der Republik Österreich:

- der Bundesminister für Inneres.”

Artikel 3

Artikel 1 Ziffer 4 des Vertrages erhält folgende Fassung:

„4. Hinsichtlich der Anwendung des vorliegenden Vertrages gelten als Grenzgebiete:

a) auf Seiten Ungarns:

- das Gebiet des Komitates Györ-Moson-Sopron,

- das Gebiet des Komitates Vas;

b) auf Seiten der Republik Österreich:

- das Bundesland Burgenland.

Als Grenzgebiet gilt auch ein Eisenbahnzug auf dem Streckenabschnitt von der Staatsgrenze bis zum ersten fahrplanmäßigen Haltebahnhof.”

Artikel 4

Artikel 2 erster Satz des Vertrages erhält folgende Fassung:

„Die Vertragsstaaten verstärken die Zusammenarbeit bei der Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung, bei der Vorbeugung, Verhinderung und Aufklärung strafbarer Handlungen sowie im verkehrs- und fremdenpolizeilichen Bereich.”

Artikel 5

Artikel 3 des Vertrages erhält folgende Fassung:

„Artikel 3

Gemeinsame Analyse

Die Vertragsstaaten übermitteln einander regelmäßig ihre Erkenntnisse und Analysen hinsichtlich der in Artikel 2 bestimmten Bereiche. Zu diesem Zweck analysieren sie anlassbezogen, jedoch mindestens einmal jährlich, gemeinsam die Schwerpunkte und beraten und stimmen die erforderlichen Maßnahmen ab.”

Artikel 6

(1) In Artikel 4 des Vertrages erhält Absatz 3 folgende Fassung:

„(3) Ersuchen sind unter Berücksichtigung von Artikel 1 Ziffer 3 an folgende Zentralstellen zu richten:

a) auf Seiten Ungarns: NEBEK;

b) auf Seiten der Republik Österreich: der Bundesminister für Inneres / Generaldirektion für die öffentliche Sicherheit.”

(2) In Artikel 4 des Vertrages wird folgender Absatz 8 eingefügt:

„(8) Folgende Behörden sind berechtigt, die Ersuchen und die Antworten darauf unmittelbar, ohne Benachrichtigung der Zentralstellen der Vertragsstaaten zu übermitteln und zu empfangen:

a) auf Seiten Ungarns:

- Nationaler Schutzdienst,

- Terrorabwehrzentrum;

b) auf Seiten der Republik Österreich:

- der Bundesminister für Inneres / das Bundesamt zur Korruptionsprävention und Korruptionsbekämpfung,

- der Bundesminister für Inneres / Generaldirektion für die öffentliche Sicherheit / das Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung,

- der Bundesminister für Inneres / Generaldirektion für die öffentliche Sicherheit / das Einsatzkommando Cobra / Direktion für Spezialeinheiten,

- der Bundesminister für Inneres / Generaldirektion für die öffentliche Sicherheit / Bundeskriminalamt.”

Artikel 7

(1) Artikel 7 Absatz 1 erster Satz sowie lit. a) des Vertrages erhält folgende Fassung:

„Die Behörden der Vertragsstaaten übermitteln im Verlauf ihrer Zusammenarbeit auf Ersuchen folgende Informationen:

a) die Daten der an der Begehung einer strafbaren Handlung beteiligten Personen, Angaben über deren Verbindungen, die mit der Begehung der strafbaren Handlung zusammenhängen, ihre Kenntnisse über den Aufbau der Täterorganisationen und Tätergruppen sowie über das typische Täter- und Gruppenverhalten, Informationen über vorbereitete, versuchte bzw. begangene strafbare Handlungen, insbesondere über Zeitpunkt, Ort und Art des Verbrechens, Angaben über die angegriffenen Objekte, Erkenntnisse über die besonderen Umstände sowie über die einschlägigen gesetzlichen Regelungen und die ergriffenen Maßnahmen, sofern diese für die Vorbeugung, Verhinderung oder Aufklärung der strafbaren Handlungen notwendig sind;”

(2) In Artikel 7 Absatz 1 des Vertrages wird folgende neue lit. g) eingefügt:

„g) Informationen über alle Formen grenzüberschreitender Kriminalität, Korruption und illegaler Migration, insbesondere Migrationsbewegungen, ihr Ausmaß, die Struktur und mögliche Ziele, weiters wahrscheinliche Migrationswege und Verkehrsmittel, sowie der Aufbau der Schleppergruppen und ihre Begehungsmethoden. Ferner werden Informationen und Analysen, die sich auf die aktuelle Lage beziehen, sowie geplante Maßnahmen, die für den anderen Vertragsstaat von Bedeutung sein könnten, mitgeteilt;”

(3) In Artikel 7 Absatz 1 des Vertrages wird folgende neue lit. h) eingefügt:

„h) Ergebnisse aus polizeilichen Befragungen und Vernehmungen, soweit diese für die Vorbeugung, Verhinderung und Aufklärung einer strafbaren Handlung erforderlich sind.”

Artikel 8

Artikel 9 Absatz 3 lit. a) des Vertrags erhält folgende Fassung:

„a) die Übermittlung von im Strafregister sowie in fremdenpolizeilichen Registern befindlichen Daten, insofern das innerstaatliche Recht beider Vertragsstaaten es erlaubt,”

Artikel 9

(1) In Kapitel II des Vertrages wird nach Artikel 9 folgender neuer Artikel 9a eingefügt:

„Artikel 9a

Deckkennzeichen

Die zuständigen Behörden der Vertragsstaaten können einander zum Zweck der Bekämpfung strafbarer Handlungen Deckkennzeichen zur Verfügung stellen. Die Nachvollziehbarkeit der Zuordnung von Deckkennzeichen und Fahrzeug muss jederzeit im nationalen Fahrzeugregister gewährleistet sein. Die Modalitäten der Zusammenarbeit werden von den zuständigen Behörden der Vertragsstaaten in einer Durchführungsvereinbarung geregelt.”

(2) In Kapitel II des Vertrages wird nach Artikel 9a folgender neuer Artikel 9b eingefügt:

„Artikel 9b

Vorbeugung, Verhinderung und Aufklärung von Finanzvergehen

(1) Dieser Vertrag ist auch auf die Zusammenarbeit für Zwecke der Vorbeugung, Verhinderung und Aufklärung von Finanzvergehen anwendbar. Die Anwendung des Übereinkommens aufgrund von Artikel K.3 des Vertrags über die Europäische Union über gegenseitige Amtshilfe und Zusammenarbeit der Zollverwaltungen samt Erklärungen, ABl. Nr. C 024 vom 23.01.1998, bleibt hiervon unberührt.

(2) Die Zusammenarbeit nach diesem Artikel erfolgt ausschließlich wegen strafbarer Handlungen, die zu einem Strafverfahren nach Absatz 1 führen können, unter Berücksichtigung der nationalen Zuständigkeit zur Verfolgung. Die Informationsübermittlung und der gesamte Schriftverkehr erfolgen unmittelbar zwischen den zuständigen Behörden. Zur Kontakthaltung befugte Zentralstellen:

a) auf Seiten Ungarns:

- das Nationale Steuer- und Zollamt: Generaldirektor für Strafsachen oder dessen bevollmächtigte Vertreter;

b) auf Seiten der Republik Österreich:

- der Bundesminister für Finanzen oder dessen bevollmächtigte Vertreter.

(3) Dieser Vertrag ist auf Abgaben-, Steuer-, Zoll- und Devisenangelegenheiten nicht anzuwenden. Informationen, die im Rahmen einer Zusammenarbeit gemäß Absatz 1 erlangt worden sind, dürfen für die Festsetzung von Abgaben, Steuern und Zöllen sowie in Abgaben-, Steuer-, Zoll- und Devisenangelegenheiten nicht verwendet werden, es sei denn, dass der ersuchte Vertragsstaat diese Informationen ausdrücklich für ein solches Verfahren zur Verfügung gestellt hat.”

Artikel 10

(1) Artikel 10 Absatz 4 des Vertrages erhält folgende Fassung:

„(4) Die zur Observation erteilte Zustimmung gilt jeweils für das gesamte Hoheitsgebiet der Vertragsstaaten. Die Observation darf auf dem Land-, Luft- und Wasserweg durchgeführt werden.”

(2) Artikel 10 Absatz 6 des Vertrages erhält folgende Fassung:

„Die in Absatz 5 angeführten zuständigen Behörden sind:

a) auf Seiten Ungarns:

- Bereitschaftspolizei,

- Generaldirektion für Strafsachen des Nationalen Steuer- und Zollamtes,

- NEBEK;

b) auf Seiten der Republik Österreich:

- der Bundesminister für Inneres / Generaldirektion für die öffentliche Sicherheit.”

Artikel 11

(1) In Artikel 11 Absatz 1 des Vertrages werden nach dem letzten Satz folgende Sätze angefügt:

„Eine grenzüberschreitende Nacheile ist ferner zulässig zur Verfolgung einer Person, die sich der Kontrolle durch Beamte der Behörden des ersuchenden Vertragsstaates entzieht, sofern dabei eindeutige Anhaltezeichen oder Anordnungen missachtet werden und in der Folge eine Gefährdung der öffentlichen Sicherheit herbeigeführt wird sowie einer Person, die sich der fremdenpolizeilichen oder grenzpolizeilichen Kontrolle entzieht. Die Nacheile kann aus einem Drittstaat erfolgen.”

(2) Artikel 11 Absatz 3 erhält folgende Fassung:

„(3) Die in Absatz 2 genannten zuständigen Behörden sind:

a) auf Seiten Ungarns:

abhängig vom jeweiligen Ort des Grenzübertrittes

- das Polizeipräsidium des Komitates Györ-Moson-Sopron oder

- das Polizeipräsidium des Komitates Vas;

b) auf Seiten der Republik Österreich:

- die Landespolizeidirektion Burgenland.”

(3) Artikel 11 Absatz 6 erster Satz des Vertrages erhält folgende Fassung:

„Wird die Einstellung der Verfolgung von der Behörde des ersuchten Vertragsstaates nicht verlangt und kann diese Behörde nicht rechtzeitig eingreifen, darf der nacheilende Beamte des ersuchenden Vertragsstaates die Person am Ort anhalten, sowie aus Sicherheitsgründen die Kleidung und das Gepäck dieser Person durchsuchen.”

(4) Artikel 11 Absatz 7 des Vertrages erhält folgende Fassung:

„(7) Die Nacheile darf auf dem gesamten Hoheitsgebiet der Vertragsstaaten auf dem Land-, Luft- und Wasserweg ohne zeitliche Begrenzung durchgeführt werden.”

Artikel 12

Artikel 12 Absatz 7 des Vertrages erhält folgende Fassung:

„Für die Durchführung dieses Artikels zuständige Behörden sind:

a) auf Seiten Ungarns:

- NEBEK,

- Terrorabwehrzentrum,

- Nationaler Schutzdienst,

- Generaldirektion für Strafsachen des Nationalen Steuer- und Zollamtes;

b) auf Seiten der Republik Österreich:

- der Bundesminister für Inneres / Generaldirektion für die öffentliche Sicherheit / Bundeskriminalamt.”

Artikel 13

(1) Artikel 13 Absatz 1 erster Satz des Vertrages erhält folgende Fassung:

„Auf der Grundlage eines Ersuchens können die Vertragsstaaten dem Einsatz verdeckter Ermittler des ersuchenden Vertragsstaates auf dem eigenen Hoheitsgebiet zustimmen, wenn dies zur erfolgreichen Aufklärung einer auf dem Hoheitsgebiet eines der Vertragsstaaten begangenen oder vorbereiteten strafbaren Handlung, die die Voraussetzungen für die Erlassung eines europäischen Haftbefehls erfüllt, erforderlich ist, vorausgesetzt, dass die Aufklärung der strafbaren Handlung ohne Einsatz des verdeckten Ermittlers unmöglich wäre oder wesentlich erschwert würde.”

(2) Artikel 13 Absatz 6 des Vertrages erhält folgende Fassung:

„(6) Auf Verlangen der Behörde des ersuchten Vertragsstaates ist der Einsatz eines verdeckten Ermittlers unverzüglich zu beenden.”

Artikel 14

(1) Artikel 14 Absatz 1 des Vertrages erhält folgende Fassung:

„(1) Die Behörden der Vertragsstaaten können - aufgrund ihrer innerstaatlichen Rechtsvorschriften - gemeinsame Ermittlungsgruppen zum Zwecke der Aufklärung von strafbaren Handlungen, die die Ausstellung eines europäischen Haftbefehls rechtfertigen würden, errichten, dies insbesondere wenn:

a) die Aufklärung einer strafbaren Handlung, die sich auf beide Vertragsstaaten erstreckt, schwierig und aufwändig ist;

b) wegen der strafbaren Handlung in beiden Vertragsstaaten Ermittlungen zur Aufdeckung von strafbaren Handlungen anhängig sind, und daher eine Abstimmung der Ermittlungen erforderlich ist.”

(2) Artikel 14 Absatz 2 Satz 1 des Vertrages erhält folgende Fassung:

„Die gemeinsame Ermittlungsgruppe kommt im Einzelfall aufgrund einer Vereinbarung der Behörden zustande.”

(3) Artikel 14 Absatz 2 lit. f des Vertrages erhält folgende Fassung:

„f) die Rechte und Pflichten des Beamten der Behörde des anderen Vertragsstaates;”

(4) Artikel 14 Absatz 7 Satz 1 des Vertrages erhält folgende Fassung:

„Der Zugang zu klassifizierten Daten, die zur Arbeit der gemeinsamen Ermittlungsgruppe für den Beamten des anderen Vertragsstaates erforderlich sind, wird von der Behörde, die die Errichtung der gemeinsamen Ermittlungsgruppe genehmigt, ermöglicht, vorausgesetzt, die Daten wurden von jenen Behörden klassifiziert, die an der im vorliegenden Vertrag geregelten Zusammenarbeit teilnehmen.”

Artikel 15

Artikel 16 des Vertrages erhält folgende Fassung:

„Artikel 16

Zusammenarbeit bei der Bekämpfung von Korruption und Amtsdelikten

(1) Die zuständigen Behörden der Vertragsstaaten arbeiten bei der Bekämpfung von Korruption und Amtsdelikten im Rahmen dieses Vertrages zusammen. Die Zusammenarbeit umfasst über die in diesem Vertrag bestehenden Formen der Zusammenarbeit hinaus auch den Austausch von Erfahrungen im Bereich der Korruptionsbekämpfung, über die Anwendung von Rechtsvorschriften und über die Korruptionsprävention sowie den Austausch von Informationen und Analysen über mögliche Ursachen und Entwicklungstendenzen von Korruption und Amtsdelikten.

(2) Die in Absatz 1 genannten zuständigen Behörden sind:

a) auf Seiten Ungarns:

- Bereitschaftspolizei,

- Nationaler Schutzdienst;

b) auf Seiten der Republik Österreich:

- der Bundesminister für Inneres / das Bundesamt zur Korruptionsprävention und Korruptionsbekämpfung.”

Artikel 16

In Kapitel IV des Vertrages wird nach Artikel 17 folgender neuer Artikel 17a eingefügt:

„Artikel 17a

Fahndung nach Personen und Gegenständen

(1) Die Behörden der Vertragsstaaten leisten einander Hilfe bei der Suche nach Personen oder Gegenständen unbekannten Aufenthaltes und der Identifizierung unbekannter Personen oder Leichen.

(2) In dringenden Fällen führen die Behörden der Vertragsstaaten gemeinsam festgelegte Fahndungs- und Kontrollmaßnahmen durch.”

Artikel 17

(1) Artikel 18 des Vertrages erhält folgende Überschrift:

„Gemischter Streifendienst”

(2) Artikel 18 Absatz 1 des Vertrages erhält folgende Fassung:

„(1) Zur Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung sowie zur Bekämpfung strafbarer Handlungen dürfen die Behörden der Vertragsstaaten einen gemischten Streifendienst durchführen.”

(3) Artikel 18 Absatz 2 des Vertrages wird folgende Wortfolge angefügt:

„sowie deren Kleidung und Gepäck aus Sicherheitsgründen zu durchsuchen.”

Artikel 18

(1) In Kapitel IV des Vertrages wird nach Artikel 18 folgender neuer Artikel 18a eingefügt:

„Artikel 18a

Grenzüberschreitende Maßnahmen im Eisenbahn- und Schiffsverkehr

(1) Die Beamten der Behörden der Vertragsstaaten sind befugt, im grenzüberschreitenden Eisenbahnverkehr zum Zwecke der Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung sowie zum Zwecke der Bekämpfung der illegalen Migration eine auf dem eigenen Hoheitsgebiet in einem Eisenbahnzug begonnene Amtshandlung bis zum ersten fahrplanmäßigen Halt dieses Eisenbahnzuges auf dem Hoheitsgebiet des anderen Vertragsstaates nach ihrem innerstaatlichen Recht fortzuführen.

(2) Die Beamten der Behörden der Vertragsstaaten sind befugt, im grenzüberschreitenden Eisenbahnverkehr beim letzten fahrplanmäßigen Halt eines Eisenbahnzuges auf dem Hoheitsgebiet des anderen Vertragsstaates zuzusteigen, um die Möglichkeit zu erhalten, ab der Staatsgrenze Amtshandlungen zum Zwecke der Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung sowie zum Zwecke der Bekämpfung der illegalen Migration zu setzen.

(3) Die Beamten sind dabei im Falle von Absatz 1 unter den Voraussetzungen des Artikels 11 Absatz 1 lit. a) oder b) oder zum Zwecke der Verhinderung oder Verfolgung einer nach dem innerstaatlichen Recht des anderen Vertragsstaates auf dessen Hoheitsgebiet versuchten oder begangenen strafbaren Handlung befugt, eine Person auf dem Hoheitsgebiet des anderen Vertragsstaates bis zum Eintreffen der Beamten der zuständigen Behörden des anderen Vertragsstaates, die unverzüglich zu unterrichten sind, festzuhalten. Artikel 11 Absätze 6 und 9 gelten entsprechend.

(4) Absätze 1 bis 3 gelten entsprechend für den Schiffsverkehr.”

(2) In Kapitel IV des Vertrages wird nach Artikel 18a folgender neuer Artikel 18b eingefügt:

„Artikel 18b

Polizeiliche Durchbeförderung

(1) Beamten der Behörden sowie der Justizbehörden eines Vertragsstaates ist die Durchbeförderung von Personen, die fremdenpolizeilichen Zwangsmaßnahmen unterliegen oder die sich aufgrund einer gerichtlichen Anordnung in Haft befinden, durch das Hoheitsgebiet des anderen Vertragsstaates gestattet. Von der beabsichtigten Durchbeförderung ist die Zentralstelle des anderen Vertragsstaates rechtzeitig unter Angabe der Durchbeförderungsroute und des gewählten Verkehrsmittels sowie der Personalien der zu befördernden Person zu verständigen. Die Durchbeförderung erfolgt grundsätzlich in Begleitung von Beamten des Gebietsstaates. Im Einzelfall kann bei Vorliegen des Einvernehmens der zuständigen Behörden der Vertragsstaaten der Gebietsstaat auf die Begleitung verzichten.

(2) Für die Beamten gemäß Absatz 1 gilt Kapitel VI. Bei der polizeilichen Durchbeförderung dürfen die Dienstwaffen auch zur Aufrechterhaltung des Gewahrsams oder zur Verhinderung des Entkommens im Rahmen des innerstaatlichen Rechts des Gebietsstaates gebraucht werden.

(3) Die Durchbeförderung hat auf dem schnellst möglichen Weg und ohne unnötigen Aufenthalt zu erfolgen. Die Beamten dürfen auf dem Hoheitsgebiet des anderen Vertragsstaates keine über die Durchbeförderung hinausgehenden Amtshandlungen vornehmen, es sei denn, dass diese im Zusammenhang mit der Beförderung erforderlich sind. Die Durchbeförderung hat mit einer ausreichenden, genügend ausgerüsteten Anzahl von Beamten zu erfolgen. Dabei sind alle erforderlichen Sicherheitsmaßnahmen zu treffen, um das Entkommen der Beförderten oder die Gefährdung Dritter oder von Sachen oder Störungen des Verkehrs zu verhindern. Zu diesem Zweck ist, falls erforderlich, auch die Anwendung von Zwangsmitteln, wie das Anlegen von Handfesseln, zulässig. Die Durchbeförderung in öffentlichen Verkehrsmitteln ist ausschließlich im Eisenbahnverkehr zulässig. Der Vertragsstaat, der die Durchbeförderung durchführt, erstattet dem Eisenbahnunternehmen die Fahrtkosten für die durchbeförderten Personen und die begleitenden Beamten.

(4) Personen, die transportunfähig sind oder nach den eisenbahnrechtlichen Bestimmungen nicht befördert werden dürfen, sind von dieser Art der Beförderung ausgeschlossen. Dies gilt auch für Personen, deren Beförderung im Eisenbahnverkehr eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung darstellt.

(5) Im Falle des Entkommens eines Beförderten sind die begleitenden Beamten zu seiner sofortigen Verfolgung und zur unverzüglichen Verständigung des nächsten erreichbaren Beamten der Behörden des territorial zuständigen Vertragsstaates verpflichtet. Die Verfolgung durch die begleitenden Beamten endet spätestens, wenn die Behörden des territorial zuständigen Vertragsstaates die Verfolgung aufnehmen und die Einstellung der Verfolgung durch die begleitenden Beamten ausdrücklich verlangen.

(6) Durchbeförderte Personen benötigen im Durchgangsverkehr weder ein Reisedokument noch einen Sichtvermerk.”

Artikel 19

Nach Kapitel IV des Vertrages wird folgendes neues Kapitel IVa eingefügt:

„KAPITEL IVA

ZUSAMMENARBEIT IM VERKEHRSPOLIZEILICHEN BEREICH UND IM BEREICH DER ÖFFENTLICHEN SICHERHEIT

Artikel 18c

Zusammenarbeit bei der Gewährleistung der Sicherheit im Straßenverkehr

(1) Die Zusammenarbeit im verkehrspolizeilichen Bereich umfasst im Sinne des vorliegenden Vertrages insbesondere:

a) die Übermittlung von Informationen über für den Straßenverkehr wichtige Umstände, sofern sie im Interesse eines sicheren und reibungslosen Straßenverkehrs sind und zur Erleichterung des grenzüberschreitenden Straßenverkehrs dienen;

b) die Übermittlung von Informationen über die im Zuge der verkehrspolizeilichen Arbeit gewonnenen Erfahrungen;

c) den Erfahrungsaustausch in Fragen der Sicherheit im Straßenverkehr.

(2) Die Informationsübermittlung und der gesamte Schriftverkehr erfolgen unmittelbar zwischen den im Grenzgebiet zuständigen Behörden. Der Informationsaustausch kann, falls geeignet, auch mündlich erfolgen.

Artikel 18d

Begleitung bei grenzüberschreitenden Sportveranstaltungen

Bei grenzüberschreitenden Sportveranstaltungen ist - nach vorangehender Bewilligung der beabsichtigten Begleitung durch die zuständigen Behörden - die Begleitung der Teilnehmer durch Beamte des einen Vertragsstaates ohne selbständige Wahrnehmung hoheitlicher Befugnisse durch das Hoheitsgebiet des anderen Vertragsstaates gestattet.”

Artikel 20

(1) Artikel 19 lit. d) des Vertrages erhält folgende Fassung:

„d) Neben den unter lit. a) bis c) genannten personenbezogenen Daten dürfen im Rahmen der grenz- bzw. fremdenpolizeilichen Zusammenarbeit nach diesem Vertrag sonstige Angaben, die zur Identifizierung der betroffenen Personen notwendig sind, übermittelt werden, insofern das innerstaatliche Recht beider Vertragsstaaten es erlaubt;”

(2) Die bisherige lit. d) des Artikels 19 des Vertrages wird zu lit. e).

Artikel 21

Artikel 20 lit. a) des Vertrages erhält folgende Fassung:

„a) Im Ersuchen sind Umfang und Verwendungszweck der beantragten Daten sowie die Rechtsgrundlage des Datenantrages anzugeben;”

Artikel 22

Artikel 21 Absatz 1 lit. c) des Vertrages erhält folgende Fassung:

„c) die Daten nicht oder nicht mehr zur Erfüllung der im Ersuchen angegebenen Aufgabe benötigt werden, es sei denn, der übermittelnde Staat hat der Verwendung der Daten für einen anderen, vom Vertrag erfassten, konkreten Zweck, zugestimmt.”

Artikel 23

Artikel 25 Absatz 5 des Vertrages erhält folgende Fassung:

„(5) Zur Beaufsichtigung des Schutzes der auf Grund dieses Artikels übermittelten klassifizierten Informationen bestimmte Organe:

a) auf Seiten Ungarns:

- Nationale Sicherheitsbehörde;

b) auf Seiten der Republik Österreich:

- Informationssicherheitskommission.”

Artikel 24

(1) In Artikel 26 Absatz 1 des Vertrages wird dem letzten Satz folgender Satz angefügt:

„In den Fällen der Artikel 18a, 18b und 18d haben die Beamten ihre amtliche Funktion gegenüber Mitarbeitern des Eisenbahn- oder Schifffahrtsunternehmens auf deren Nachfrage nachzuweisen.”

(2) In Artikel 26 des Vertrages wird folgender Absatz 3 eingefügt:

„(3) Die von den Beamten im Zusammenhang mit der Durchführung dieses Vertrages auf dem Hoheitsgebiet des anderen Vertragsstaates verwendeten Dienstfahrzeuge sind von Geldleistungen, die für die Nutzung von Straßen zu entrichten sind, befreit.”

Artikel 25

(1) In Kapitel VI des Vertrages wird nach Artikel 27 folgender neuer Artikel 27a eingefügt:

„Artikel 27a

Einsatz von Kraftfahrzeugen, Luft- und Wasserfahrzeugen

(1) Setzen Beamte der Behörden sowie der Justizbehörden des einen Vertragsstaates bei Maßnahmen auf Grund dieses Vertrages auf dem Hoheitsgebiet des anderen Vertragsstaates Kraftfahrzeuge, Wasserfahrzeuge oder Luftfahrzeuge ein, unterliegen sie denselben verkehrsrechtlichen Bestimmungen, wie die Beamten der Behörden des anderen Vertragsstaates. Es können Signale gesetzt werden, soweit dies zur Erfüllung der Aufgaben geboten ist.

(2) Beim grenzüberschreitenden Einsatz von Luftfahrzeugen der Vertragsstaaten darf von den Bestimmungen betreffend kontrollierte Lufträume und Luftraumbeschränkungen soweit abgewichen werden, wie es für die Beamten der Behörden des Vertragsstaates, auf dessen Hoheitsgebiet der Einsatz stattfindet, erlaubt ist. Luftfahrzeuge der Vertragsstaaten dürfen zur Wahrnehmung von Aufgaben gemäß diesem Vertrag unter Berücksichtigung der öffentlichen Ruhe, Ordnung und Sicherheit auch außerhalb von Flugplätzen starten oder landen. Soweit möglich vor Beginn, spätestens aber bei Überschreiten der Staatsgrenze sind der jeweils zuständigen Flugsicherungsstelle Angaben über Art und Kennzeichnung des Luftfahrzeuges, Besatzung, Beladung, Abflugzeit, voraussichtliche Route und den geplanten Landeort mitzuteilen. Die eingesetzten Luftfahrzeuge müssen im Herkunftsstaat für die jeweilige Einsatzart zugelassen sein.

(3) Beim Einsatz von Wasserfahrzeugen sind die Beamten befugt Signale zu setzen, soweit dies zur Wahrnehmung von Aufgaben gemäß diesem Vertrag dringend geboten ist, die Sicherheit der Schifffahrt und von Personen nicht beeinträchtigt und nicht den Rechtsvorschriften des Vertragsstaates, in dem der Einsatz stattfindet, widerspricht.”

(2) In Kapitel VI des Vertrages wird nach Artikel 27a folgender neuer Artikel 27b eingefügt:

„Artikel 27b

Grenzübertritte

(1) Soweit es verkehrsbedingt notwendig ist, dürfen die Beamten des einen Vertragsstaates unter gleichzeitiger Verständigung des anderen Vertragsstaates das Hoheitsgebiet des anderen Vertragsstaates befahren, um zum Zwecke der Dienstverrichtung das eigene oder das Hoheitsgebiet eines Drittstaates zu erreichen.

(2) Im Durchgangsverkehr darf auf dem Hoheitsgebiet des anderen Vertragsstaates keine über die Durchfahrt hinausgehende Amtshandlung vorgenommen werden. Der Gebrauch der Dienstwaffe ist nur im Falle der Notwehr und Nothilfe zulässig.

(3) Die Artikel 26 Absatz 3, 27a, 29 Absatz 2 und 3 und 30 finden sinngemäß Anwendung. Darüber hinaus findet für den Durchgangsverkehr das Recht des Durchgangsstaats Anwendung.”

Artikel 26

Artikel 31 des Vertrages entfällt, gleichzeitig wird die Nummerierung der Artikel 32 bis 36 des Vertrages auf die Nummerierung 31 bis 35 angepasst.

Artikel 27

(1) Das Protokoll tritt am ersten Tag des zweiten Monats in Kraft, der auf den Monat folgt, in welchem die beiden Vertragsstaaten einander auf diplomatischem Weg mitgeteilt haben, dass die jeweiligen innerstaatlichen Bedingungen für sein Inkrafttreten erfüllt sind.

(2) Das Protokoll bleibt in Kraft, solange der Vertrag in Kraft steht.

(3) Die Registrierung des vorliegenden Protokolls beim Generalsekretariat der Vereinten Nationen nach Artikel 102 der Satzung der Vereinten Nationen wird von der Republik Österreich wahrgenommen.

Geschehen zu Straß-Sommerein, am 04. 09. 2017. in zwei Urschriften, jede in ungarischer und deutscher Sprache, wobei beide gleichermaßen authentisch sind.

Für Ungarn Für die Republik Österreich”

4. § (1) Ez a törvény - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 2. § és a 3. § a Jegyzőkönyv 27. cikk (1) bekezdésében meghatározott időpontban lép hatályba. * 

(3) A Jegyzőkönyv, valamint a 2. § és a 3. § hatálybalépésének naptári napját a külpolitikáért felelős miniszter - annak ismertté válását követően - a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett közleményével állapítja meg. * 

5. § (1) Az e törvény végrehajtásához szükséges intézkedésekről a rendészetért felelős miniszter gondoskodik.

(2) A 2006. évi XXXVII. törvénnyel kihirdetett, a Magyar Köztársaság és az Osztrák Köztársaság között a határokat átlépő bűnözés megelőzése és leküzdése érdekében folytatandó együttműködésről szóló, Heiligenbrunnban, 2004. június 6-án aláírt Szerződés a Jegyzőkönyvvel egységes szerkezetbe foglalt - a külpolitikáért felelős miniszter és az igazságügyért felelős miniszter egyetértésével elkészített - szövege közzétételéről a Jegyzőkönyv hatálybalépését követően haladéktalanul a rendészetért felelős miniszter gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére