A jogszabály mai napon ( 2022.10.01. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

2017. évi CXLVIII. törvény

a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2018. évi egységes költségvetéséről * 

1. § Az Országgyűlés a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Mttv.) 134. § (2) bekezdése alapján a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) 2018. évi költségvetésének

a) kiadási főösszegét 34 300,0 millió Ft-ban, azaz harmincnégymilliárd-háromszázmillió forintban,

b) bevételi főösszegét 34 300,0 millió Ft-ban, azaz harmincnégymilliárd-háromszázmillió forintban

hagyja jóvá.

2. § (1) Az Országgyűlés az Mttv. 135. § (2) bekezdése alapján a Hatóság Médiatanácsa (a továbbiakban: Médiatanács) 2018. évi működési költségvetésének

a) kiadási főösszegét 458,5 millió Ft-ban, azaz négyszázötvennyolcmillió-ötszázezer forintban,

b) bevételi főösszegét 458,5 millió Ft-ban, azaz négyszázötvennyolcmillió-ötszázezer forintban

hagyja jóvá.

(2) Az Országgyűlés az Mttv. 135. § (2) bekezdése alapján a Médiatanács kezelésében lévő előirányzatok 2018. évi

a) kiadási előirányzatát 1 120,0 millió Ft-ban, azaz egymilliárd-egyszázhúszmillió forintban,

b) bevételi előirányzatát 1 120,0 millió Ft-ban, azaz egymilliárd-egyszázhúszmillió forintban

hagyja jóvá.

(3) Az 1. § a) pontjában és az (1) bekezdés a) pontjában megállapított kiadási főösszegek, valamint a (2) bekezdés a) pontjában megállapított kiadási előirányzat részletezését az 1. melléklet, az 1. § b) pontjában és az (1) bekezdés b) pontjában megállapított bevételi főösszegek, valamint a (2) bekezdés b) pontjában megállapított bevételi előirányzat részletezését a 2. melléklet tartalmazza.

3. § A Médiatanács felhatalmazást kap arra, hogy a 2. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott bevételi főösszegen belül indokolt esetben az időarányos finanszírozástól eltérjen.

4. § (1) Az Országgyűlés az Mttv. 134. § (2) bekezdésében és a 136. § (15) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, a 3. melléklet szerint fogadja el a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (a továbbiakban: MTVA) költségvetését.

(2) Az Országgyűlés az MTVA 2018. évi költségvetésének

a) kiadási főösszegét 80 871,7 millió Ft-ban, azaz nyolcvanmilliárd-nyolcszázhetvenegymillió-hétszázezer forintban,

b) bevételi főösszegét 80 871,7 millió Ft-ban, azaz nyolcvanmilliárd-nyolcszázhetvenegymillió-hétszázezer forintban

hagyja jóvá.

5. § A Hatóság elnöke a Hatóság 2018. évi egységes költségvetésének végrehajtásáról szóló, az Mttv. 134. § (10) bekezdése szerinti zárszámadási törvényjavaslat benyújtása céljából javaslatot tesz, amelyet az MTVA 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót tartalmazó melléklettel együtt terjeszt az Országgyűlés költségvetési ügyekben illetékes bizottsága elé. Az Országgyűlés az Mttv. 134. § (2) bekezdése alapján a 2018. évi zárszámadás jóváhagyásakor dönt a 2018. évi költségvetés során képződött maradványok felhasználásáról.

6. § Ez a törvény 2018. január 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 2017. évi CXLVIII. törvényhez

1. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2018. évi költségvetésének kiadási előirányzatai

adatok millió Ft-ban
Előirányzat száma Előirányzat neve Előirányzat összege
1. Személyi juttatások 7 100,0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 700,0
3. Dologi kiadások 11 100,0
4. Egyéb működési célú kiadások 10 342,0
5. Beruházások 4 000,0
6. Felújítások 50,0
7. Egyéb felhalmozási célú kiadások 8,0
Költségvetési kiadások összesen 34 300,0

2. A Médiatanács 2018. évi működési költségvetésének kiadási előirányzatai

adatok millió Ft-ban
Előirányzat száma Előirányzat neve Előirányzat összege
1. Személyi juttatások 82,1
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 16,4
3. Dologi kiadások 336,0
4. Egyéb működési célú kiadások 24,0
Költségvetési kiadások összesen 458,5

3. A Médiatanács kezelésében lévő 2018. évi kiadási előirányzatok

adatok millió Ft-ban
Előirányzat száma Előirányzat neve Előirányzat összege
1. Médiaszolgáltatási díj 1 024,0
2. Frekvenciapályázati díj 5,0
3. Támogatási pályázati díj 46,0
4. Kötbér és bírság 29,0
5. Késedelmi kamat 1,0
6. Óvadék 15,0
Költségvetési kiadások összesen 1 120,0

2. melléklet a 2017. évi CXLVIII. törvényhez

1. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2018. évi költségvetésének bevételi előirányzatai

adatok millió Ft-ban
Előirányzat száma Előirányzat neve Előirányzat összege
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 2 224,4
2. Közhatalmi bevételek 25 867,4
2.1. Igazgatási szolgáltatási díjak 639,4
2.2. Frekvenciadíjak 20 342,9
2.3. Azonosítók díja 2 500,0
2.4. Felügyeleti díj 2 007,0
2.5. Egyéb bírság bevételei 376,1
2.6. Késedelmi pótlék 2,0
3. Működési bevételek 6 183,2
4. Felhalmozási bevételek 11,0
5. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 14,0
Költségvetési bevételek összesen 34 300,0

2. A Médiatanács 2018. évi működési költségvetésének bevételi előirányzatai

adatok millió Ft-ban
Előirányzat száma Előirányzat neve Előirányzat összege
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 168,2
2. Működési bevételek 290,3
Költségvetési bevételek összesen 458,5

3. A Médiatanács kezelésében lévő 2018. évi bevételi előirányzatok

adatok millió Ft-ban
Előirányzat száma Előirányzat neve Előirányzat összege
1. Médiaszolgáltatási díj 1 024,0
2. Frekvenciapályázati díj 5,0
3. Támogatási pályázati díj 46,0
4. Kötbér és bírság 29,0
5. Késedelmi kamat 1,0
6. Óvadék 15,0
Költségvetési bevételek összesen 1 120,0

3. melléklet a 2017. évi CXLVIII. törvényhez

1. A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap 2018. évi bevételi előirányzatai

adatok millió Ft-ban
Előirányzat száma Előirányzat neve Előirányzat összege
1. Közszolgálati hozzájárulás 71 262,6
2. Médiaszolgáltatási díj 1 024,0
3. Pályázati díjak (támogatási, frekvencia) 51,0
4. Médiaszolgáltatási szerződésszegési kötbér, bírság, késedelmi kamat 30,0
5. Önkéntes befizetések 0,0
6. Az Mttv. 134. § (5) bekezdése szerinti befizetések 0,0
7. Egyéb céltámogatások 0,0
8. Finanszírozott általános forgalmi adó visszatérítése 0,0
Költségvetési bevételek összesen 72 367,6
9. Kereskedelmi, vagyongazdálkodási és egyéb bevételek 8 504,1
Költségvetési, kereskedelmi és egyéb bevételek összesen 80 871,7
10. Tárgyévi felhasználás az előző évek pénzmaradványából
(2017. december 31.)
0,0
Bevételek összesen 80 871,7

2. A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap 2018. évi kiadási előirányzatai

adatok millió Ft-ban
Előirányzat száma Előirányzat neve Előirányzat összege
1. Továbbutalandó közszolgálati hozzájárulás 2 625,0
1.1. Médiatanács 168,2
1.2. Médiatanács hivatali szervezete 2 224,4
1.3. Közszolgálati Közalapítvány 232,4
2. Magyar Média Mecenatúra támogatás 3 145,0
3. Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. 1 700,0
4. MTVA médiaszolgáltatás-támogatási és vagyonkezelési tevékenységének kiadásai 71 588,5
4.1. Személyi juttatások és járulékok 14 668,0
4.2. Dologi kiadások 51 581,2
4.3. Beruházások, felújítások 5 339,3
5. Közszolgálati Kulturális Nonprofit Kft. támogatása (ZEI) 871,4
6. MTVA Digitalizációs Műhely Kft. 298,1
7. Közszolgálati Médiaakadémia Alapítvány 134,0
8. A Médiatanácsot terhelő, a médiaszolgáltatók által be nem fizetett általános forgalmi adó 42,4
9. Szerzői jogdíj (must carry) 266,1
10. Egyéb céltámogatások felhasználása 0,0
11. Az Mttv. 134. § (5) bekezdése szerinti befizetések felhasználása 0,0
12. MTVA kamatfizetési kötelezettsége, egyéb pénzügyi ráfordítások 201,2
Költségvetési kiadások összesen 80 871,7
Költségvetésen kívüli tételek (tőketörlesztés) 0,0
Kiadás összesen 80 871,7

  Vissza az oldal tetejére