A jogszabály mai napon ( 2023.03.25. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

2017. évi CLXVII. törvény

az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Libanoni Köztársaság közötti társulás létrehozásáról szóló euro-mediterrán megállapodás, valamint az ahhoz csatolt jegyzőkönyvek kihirdetéséről * 

(A Megállapodás Magyarország vonatkozásában nemzetközi jogilag 2006. április 1-én lépett hatályba.)

(Az 1. számú Jegyzőkönyv Magyarország vonatkozásában 2006. április -től ideiglenesen alkalmazandó.)

(A 2. számú Jegyzőkönyv Magyarország vonatkozásában 2007. január 1-től ideiglenesen alkalmazandó.)

(A 3. számú Jegyzőkönyv Magyarország vonatkozásában 2013. július 1-től ideiglenesen alkalmazandó.)

1. § Az Országgyűlés az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Libanoni Köztársaság közötti társulás létrehozásáról szóló euro-mediterrán megállapodást (továbbiakban: Megállapodás) e törvénnyel kihirdeti.

2. § A Megállapodás hiteles magyar nyelvű szövege a következő:

„EURO-MEDITERRÁN MEGÁLLAPODÁS
egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Libanoni Köztársaság közötti társulás létrehozásáról

A BELGA KIRÁLYSÁG,

A DÁN KIRÁLYSÁG,

A NÉMETORSZÁGI SZÖVETSÉGI KÖZTÁRSASÁG,

A GÖRÖG KÖZTÁRSASÁG,

A SPANYOL KIRÁLYSÁG,

A FRANCIA KÖZTÁRSASÁG,

ÍRORSZÁG,

AZ OLASZ KÖZTÁRSASÁG,

A LUXEMBURGI NAGYHERCEGSÉG,

A HOLLAND KIRÁLYSÁG,

AZ OSZTRÁK KÖZTÁRSASÁG,

A PORTUGÁL KÖZTÁRSASÁG,

A FINN KÖZTÁRSASÁG,

A SVÉD KIRÁLYSÁG,

NAGY-BRITANNIA ÉS ÉSZAK-ÍRORSZÁG EGYESÜLT KIRÁLYSÁGA,

az Európai Közösséget létrehozó szerződés szerződő felei (továbbiakban: a tagállamok), és

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG, a továbbiakban: Közösség,

egyrészről, és

a LIBANONI KÖZTÁRSASÁG (továbbiakban: Libanon)

másrészről,

FIGYELEMBE VÉVE a Közösség, tagállamai és Libanon között a történelmi kötelékek és a közös értékek révén létrejött közelséget és kölcsönös függést;

FIGYELEMBE VÉVE, hogy a Közösség, tagállamai és Libanon e kötelékeket erősíteni kívánja, és a viszonosságon, szolidaritáson, partnerségen és együttes fejlesztésen alapuló tartós kapcsolat kialakítására törekszik;

FIGYELEMBE VÉVE, hogy a felek nagy jelentőséget tulajdonítanak az Egyesült Nemzetek Alapokmányában foglalt elveknek, különösen az emberi jogok, a demokratikus elvek és gazdasági szabadság tiszteletben tartása tekintetében, ami a társulás valódi alapját képezi;

FIGYELEMBE VÉVE a közelmúlt politikai és gazdasági fejleményeit mind az európai kontinensen, mind pedig Közel-Keleten, valamint az ebből eredő azon közös feladatokat, amelyek az euromediterrán régió stabilitását, biztonságát és virágzását szolgálják;

FIGYELEMBE VÉVE, hogy a Közösség és Libanon számára mennyire fontos az 1994. évi Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény (GATT), valamint a WTO-t létrehozó megállapodáshoz csatolt más többoldalú megállapodások által garantált szabad kereskedelem;

FIGYELEMBE VÉVE a Libanon és a Közösség között fennálló különbségeket a gazdasági és társadalmi fejlettség terén, valamint a libanoni gazdasági és társadalmi fejlődés erősítésének szükségességét;

MEGERŐSÍTVE, hogy e megállapodás azon rendelkezései, amelyek az Európai Közösséget létrehozó szerződés IV. címe III. részének hatálya alá tartoznak, az Egyesült Királyságot és Írországot különálló szerződő felekként, és nem az Európai Közösség tagállamaiként kötelezik, mindaddig, amíg (adott esetben) az Egyesült Királyság vagy Írország nem értesíti Libanont arról, hogy e rendelkezések az Európai Közösség tagjaként kötelezik őket, az Európai Unióról szóló szerződéshez és az Európai Közösséget létrehozó szerződéshez csatolt, az Egyesült Királyság és Írország helyzetéről szóló jegyzőkönyvnek megfelelően. Ugyanez vonatkozik Dániára, a Dánia helyzetéről szóló, ezen szerződésekhez mellékelt jegyzőkönyvnek megfelelően;

AZZAL AZ ÓHAJJAL, hogy a köztük létrejött társulás célkitűzései e megállapodás vonatkozó rendelkezéseinek végrehajtása révén teljes mértékben megvalósuljanak annak érdekében, hogy a Közösség és Libanon a gazdasági és szociális fejlettség terén közelebb kerüljön egymáshoz;

TUDATÁBAN e megállapodás jelentőségének, amely az érdekek kölcsönösségén, a kölcsönös engedményeken, az együttműködésen és a párbeszéden alapul;

AZZAL AZ ÓHAJJAL, hogy a kölcsönös érdeklődésre számot tartó, kétoldalú és nemzetközi kérdésekben rendszeres politikai párbeszédet alakítsanak ki;

FIGYELEMMEL arra, hogy a Közösség kész Libanon számára támogatást nyújtani a gazdasági helyreállítás, reform és átalakulás, valamint a szociális fejlődés megvalósítására irányuló törekvéseiben;

AZZAL AZ ÓHAJJAL, hogy egymás jobb megértése érdekében a gazdasági, tudományos, technológiai, szociális, kulturális és audiovizuális kérdésekről folytatott rendszeres párbeszéd révén folyamatos együttműködést alakítsanak ki, tartsanak fenn és mélyítsenek el;

MEGGYŐZŐDVE arról, hogy ez a megállapodás a közös gazdasági kapcsolatok, konkrétabban a kereskedelem és befektetési ágazatok, növekedését elősegítő körülményeket teremt, mely ágazatok nélkülözhetetlenek a gazdasági helyreállítást és szerkezetátalakítást célzó programok, valamint a technológiai modernizáció sikeréhez,

A KÖVETKEZŐKBEN ÁLLAPODTAK MEG:

1. cikk

(1) E megállapodással egyrészről a Közösség és tagállamai, másrészről Libanon között társulás jön létre.

(2) E megállapodás céljai a következők:

a) a felek közötti politikai párbeszéd számára megfelelő keret biztosítása, amely lehetővé teszi a szoros kapcsolatok kialakítását valamennyi, e párbeszéd szempontjából általuk lényegesnek ítélt területen;

b) az áruk, szolgáltatások és tőke kereskedelmének fokozatos liberalizálásához szükséges feltételek megteremtése;

c) a felek közötti kereskedelem, valamint a kiegyensúlyozott gazdasági és társadalmi kapcsolatok kibővítésének előmozdítása, különösen párbeszéd és együttműködés által, Libanon és népe fejlődésének és virágzásának előmozdítása érdekében;

d) a gazdasági, társadalmi, kulturális, pénzügyi és monetáris együttműködés előmozdítása;

e) az együttműködés előmozdítása más, közös érdeklődésre számot tartó területeken.

2. cikk

A felek közötti viszonyok, valamint ezen megállapodás valamennyi rendelkezése az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatában rögzített demokratikus elvek és alapvető emberi jogok tiszteletben tartásán alapul, amely a felek által követett hazai és nemzetközi politikákat vezérli és e megállapodás lényegi elemét képezi.

I. CÍM

POLITIKAI PÁRBESZÉD

3. cikk

(1) A felek rendszeres párbeszédet indítanak politikai kérdésekről. E párbeszéd segít a partnerek közötti olyan tartós, szolidáris kapcsolatok kiépítésében, amelyek hozzájárulnak a mediterrán régió jólétének, stabilitásának és biztonságának a megvalósulásához, valamint a kultúrák közötti megértés és elfogadás légkörét alakítják ki.

(2) A politikai párbeszéd és együttműködés célja különösen, hogy:

a) elősegítse a felek közötti közeledést egymás kölcsönös megértésének javítása, valamint a közös érdekű nemzetközi kérdések terén megvalósuló rendszeres koordináció által;

b) lehetővé tegye mindkét fél számára, hogy a másik fél álláspontját és érdekeit figyelembe vegye;

c) hozzájáruljon a mediterrán régió és különösen a Közel-Kelet biztonságának és stabilitásának megszilárdításához;

d) előmozdítsa a közös kezdeményezéseket.

4. cikk

A politikai párbeszéd kiterjed valamennyi, a felek közös érdekét képviselő kérdésre, különösen az együttműködés támogatása révén a béke és a biztonság biztosításához szükséges feltételek vizsgálatára. A párbeszéd a közös célok érdekében történő együttműködés új formáit is megpróbálja létrehozni.

5. cikk

(1) A politikai párbeszédre rendszeres időközönként kerül sor, továbbá minden olyan alkalommal, amikor erre szükség van, különösen:

a) miniszteri szinten, legfőképpen a Társulási Tanács keretében;

b) egyrészről a Libanont képviselő magas rangú tisztviselők, másrészről a Tanács és a Bizottság elnöksége szintjén;

c) valamennyi lehetséges diplomáciai út teljes igénybevételével, ideértve a tisztviselők által tartott rendszeres beszámolókat, a nemzetközi találkozók alkalmával tartott konzultációkat és a harmadik országbeli diplomáciai képviselők közötti kapcsolatokat;

d) adott esetben bármely más olyan módon, amely hasznosan járul hozzá a párbeszéd megszilárdításához és hatékonysága javításához.

(2) Az Európai Parlament és a libanoni parlament között politikai párbeszéd jön létre.

II. CÍM

AZ ÁRUK SZABAD MOZGÁSA

ALAPELVEK

6. cikk

A Közösség és Libanon az e megállapodás hatálybalépésétől számított legfeljebb tizenkét éves átmeneti időszak alatt fokozatosan szabadkereskedelmi területet hoz létre, az ezen cím által meghatározott feltételek és a Kereskedelmi Világszervezetet (WTO) létrehozó megállapodáshoz csatolt, 1994. évi Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény és az áruk kereskedelméről szóló egyéb többoldalú megállapodások (a továbbiakban: GATT) rendelkezéseinek megfelelően.

1. FEJEZET
Ipari termékek
7. cikk

E fejezet rendelkezéseit a Közösségből és Libanonból származó, a Kombinált Nómenklatúra és a libanoni vámtarifa 25-97. árucsoportjában szereplő termékekre kell alkalmazni, az 1. mellékletben felsorolt termékek kivételével.

8. cikk

A Libanonból származó termékek a Közösségbe vámmentesen, illetve az azokkal azonos hatású díjaktól mentesen behozhatók.

9. cikk

(1) A Közösségből származó termékekre a Libanonba történő behozatalkor alkalmazandó vámokat és az azokkal azonos hatású díjakat az alábbi ütemezésnek megfelelően fokozatosan eltörlik:

- az e megállapodás hatálybalépését követő öt év elteltével minden vámot és díjat az alap vámtétel 88%-ára kell csökkenteni,

- az e megállapodás hatálybalépését követő hat év elteltével minden vámot és díjat az alap vámtétel 76%-ára kell csökkenteni,

- az e megállapodás hatálybalépését követő hét év elteltével minden vámot és díjat az alap vámtétel 64%-ára kell csökkenteni,

- az e megállapodás hatálybalépését követő nyolc év elteltével minden vámot és díjat az alap vámtétel 52%-ára kell csökkenteni,

- e megállapodás hatálybalépését követő kilenc év elteltével minden vámot és díjat az alap vámtétel 40%-ára kell csökkenteni,

- az e megállapodás hatálybalépését követő tíz év elteltével minden vámot és díjat az alap vámtétel 28%-ára kell csökkenteni,

- az e megállapodás hatálybalépését követő tizenegy év elteltével minden vámot és díjat az alap vámtétel 16%-ára kell csökkenteni,

- az e megállapodás hatálybalépését követő tizenkét év elteltével a fennmaradó vámokat és díjakat el kell törölni.

(2) Amennyiben egy adott termékkel kapcsolatban súlyos nehézségek merülnek fel, a fenti (1) bekezdéssel összhangban megállapított ütemezést közös megegyezés alapján a Társulási Bizottság felülvizsgálhatja azzal a feltétellel, hogy a felülvizsgálat tárgyát képező, az adott termékre vonatkozó ütemezés nem hosszabbítható meg a tizenkét éves maximális átmeneti időszakon túl. Amennyiben a Társulási Bizottság nem hoz határozatot harminc napon belül attól a naptól számítva, hogy Libanon benyújtotta az ütemezés felülvizsgálatára vonatkozó kérelmét, Libanon átmenetileg, egy évet meg nem haladó időtartamra felfüggesztheti az ütemezés végrehajtását.

(3) Az egyes érintett termékekre vonatkozó, az (1) bekezdésnek megfelelően fokozatosan mérséklendő alapvám a 19. cikkben említett vám.

10. cikk

A behozatali vámok eltörlésére vonatkozó rendelkezéseket az adójellegű vámokra is alkalmazni kell.

11. cikk

(1) Libanon vámemelések vagy vámok újbóli kivetése formájában olyan korlátozott időtartamú, rendkívüli intézkedéseket hozhat, amelyek eltérnek a 9. cikkben foglalt rendelkezésektől.

(2) Ezen intézkedések csak új és születő iparágakra, vagy szerkezetátalakítás alatt álló vagy komoly nehézségekkel küzdő ágazatokra vonatkozhatnak, különösen, ha ezek a nehézségek jelentős szociális problémákkal járnak együtt.

(3) Az ilyen kivételes intézkedésekkel bevezetett, Libanonban a Közösségből származó termékekre alkalmazandó behozatali vámok nem haladhatják meg az adott termék értékének 25%-át, és a Közösségből származó termékekre vonatkozóan továbbra is kedvezőbb feltételeket tartanak fenn. Az ezen intézkedések hatálya alá tartozó termékek behozatalának teljes értéke nem haladhatja meg a Közösségből származó ipari termékeknek a három legutóbbi olyan év során teljesített összbehozatala éves átlagának 20%-át, amelyre vonatkozóan statisztikai adatok állnak rendelkezésre.

(4) Ezen intézkedéseket legfeljebb öt évig lehet alkalmazni, kivéve ha a Társulási Bizottság hosszabb időszakot engedélyez. Alkalmazásukat legkésőbb a tizenkét éves maximális átmeneti időszak lejártakor meg kell szüntetni.

(5) Nem lehet ilyen intézkedést bevezetni valamely termék tekintetében, ha több mint három év eltelt azóta, hogy az adott termékre nézve valamennyi vámot és mennyiségi korlátozást, illetve azokkal azonos hatású díjat és intézkedést felszámoltak.

(6) Libanon tájékoztatja a Társulási Bizottságot az elfogadni kívánt rendkívüli intézkedésekről, és a Közösség kérelmére ezen intézkedésekről és az érintett ágazatokról még bevezetésük előtt konzultációt folytat. Ilyen intézkedések elfogadása esetén Libanon a Társulási Bizottság rendelkezésére bocsátja az e cikk alapján bevezetett vámok eltörlésének ütemezését. Az említett ütemezés előírja ezen vámoknak egyenlő éves részletekben történő, legkésőbb a bevezetésüket követő két év múlva megkezdődő fokozatos megszüntetését. A Társulási Bizottság ettől eltérő ütemezést is megállapíthat.

(7) A (4) bekezdés rendelkezéseitől eltérve, a Társulási Bizottság kivételes esetben, valamely új iparág megteremtésével kapcsolatos nehézségek figyelembevétele érdekében, jóváhagyhatja a Libanon által az (1) bekezdés értelmében már megtett intézkedéseket, a tizenkét éves átmeneti időszakon felül maximum hároméves időszakra.

2. FEJEZET
Mezőgazdaság, halászat és feldolgozott mezőgazdasági termékek
12. cikk

E fejezet rendelkezéseit a Közösségből és Libanonból származó, a Kombinált Nómenklatúra és a libanoni vámtarifa 1-24. árucsoportjában szereplő termékekre és az 1. mellékletben felsorolt termékekre kell alkalmazni.

13. cikk

A Közösség és Libanon fokozatosan, egyre nagyobb mértékben liberalizálja a mezőgazdasági, halászati és feldolgozott mezőgazdasági, mindkét fél érdekét érintő termékek kereskedelmét.

14. cikk

(1) A Közösségbe történő behozatalról szóló 1. jegyzőkönyvben felsorolt, Libanonból származó mezőgazdasági termékekre az említett jegyzőkönyvben foglalt rendelkezések vonatkoznak.

(2) A Libanonba történő behozatalról szóló 2. jegyzőkönyvben felsorolt, a Közösségből származó mezőgazdasági termékekre az említett jegyzőkönyvben foglalt rendelkezések vonatkoznak.

(3) Az e fejezet hatálya alá tartozó, feldolgozott mezőgazdasági termékek kereskedelmére a 3. jegyzőkönyv rendelkezései vonatkoznak.

15. cikk

(1) E megállapodás hatálybalépése után öt évvel a Közösség és Libanon értékeli a helyzetet az e megállapodás felülvizsgálatát követően egy évvel, a 13. cikkben meghatározott célkitűzéssel összhangban a Közösség és Libanon által alkalmazandó liberalizációs intézkedések meghatározása érdekében.

(2) Az (1) bekezdés rendelkezéseinek sérelme nélkül és a mezőgazdasági termékek, halászati termékek és feldolgozott mezőgazdasági termékek két fél között megvalósuló kereskedelmi volumenét és az ilyen termékek különleges érzékenységét figyelembe véve a Közösség és Libanon a Társulási Tanács keretében rendszeresen, termékenként, megfelelő módon és kölcsönösségi alapon megvizsgálja az egymásnak nyújtandó további engedmények lehetőségeit.

16. cikk

(1) Amennyiben agrárpolitikája végrehajtása vagy meglevő szabályozása módosítása következtében egyedi szabályok bevezetésére, vagy az agrárpolitikája végrehajtására vonatkozó rendelkezések módosítására vagy bővítésére került sor, az érintett fél módosíthatja az e megállapodásban az érintett termékekre vonatkozóan megállapított intézkedéseket.

(2) Az ilyen módosítást végrehajtó fél értesíti erről a Társulási Bizottságot. A másik fél kérésére a Társulási Bizottság - ezen fél érdekének kellő figyelembevétele érdekében - összeül.

(3) Amennyiben a Közösség vagy Libanon, az (1) bekezdést alkalmazva, módosítja az e megállapodásban a mezőgazdasági termékekre megállapított szabályokat, a másik fél területéről származó termékek behozatalakor a megállapodásban előírt előnyhöz hasonló előnyt biztosít.

(4) E megállapodás intézkedéseinek bármilyen módosítása - a másik fél kérésére - a Társulási Tanács keretében konzultáció tárgyát képezi.

17. cikk

(1) A felek megállapodnak, hogy együttműködnek az ezen megállapodás rendelkezéseinek alkalmazásakor esetlegesen előforduló csalások lehetőségének csökkentése érdekében.

(2) E megállapodás egyéb rendelkezései ellenére, amennyiben az egyik fél úgy értékeli, hogy megfelelő bizonyíték áll rendelkezésre a csalásról, mint például valamely fél termékeinek a másik Félhez történő kivitelében megfigyelhető jelentős növekedés, amelynek mértéke meghaladja a gazdasági feltételeket - mint például a rendes termelési vagy kiviteli kapacitás, vagy az igazgatási együttműködés hiánya a származásra vonatkozó bizonyíték másik fél általi ellenőrzésénél - a két fél azonnal konzultációt kezdeményez a megfelelő megoldás érdekében. Amíg nem születik meg ilyen megoldás, az érdekelt fél az általa szükségesnek ítélt megfelelő intézkedésekhez folyamodhat. Az intézkedés megválasztása során előnyben kell részesíteni azon intézkedéseket, amelyek a legkevésbé zavarják az ezen megállapodás által meghatározott szabályok működését.

3. FEJEZET
Közös rendelkezések
18. cikk

(1) A Közösség és Libanon közötti kereskedelemben semmilyen új, behozatali vagy kiviteli vám vagy azzal azonos hatású díj nem kerül bevezetésre, és a megállapodás hatálybalépésekor már alkalmazott vámok vagy díjak sem emelhetők, hacsak ezen megállapodás másként nem rendelkezik.

(2) A Közösség és Libanon közötti kereskedelemben semmilyen új, behozatalra vonatkozó mennyiségi korlátozás vagy azzal azonos hatású intézkedés nem kerül bevezetésre.

(3) E megállapodás hatálybalépésekor a Közösség és Libanon közötti kereskedelemben alkalmazott, behozatalra vonatkozó mennyiségi korlátozásokat vagy azzal azonos hatású intézkedéseket eltörlik.

(4) Sem a Közösség, sem pedig Libanon nem alkalmaz az egymás közötti kivitelre vámot vagy azzal azonos hatású díjat vagy mennyiségi korlátozást, illetve azokkal azonos hatású intézkedéseket.

19. cikk

(1) Mindegyik termékre az alap vámtétel, amelyre a 9. cikk (1) bekezdésében meghatározott egymást követő csökkentéseket kell alkalmazni, az lesz, melyet a Közösség viszonylatában a tárgyalások lezárásának napján alkalmaznak.

(2) Libanon WTO-hoz történő csatlakozása esetén a felek között alkalmazandó behozatali vámok a WTO által kötelezővé tett, vagy a csatlakozás napján hatályosan alkalmazott, azoknál alacsonyabb vámok. Amennyiben a WTO-hoz történő csatlakozást követően mindenkivel szemben tarifális csökkentést alkalmaznak, a csökkentett vámot kell alkalmazni.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott rendelkezés erga omnes alkalmazandó bármilyen, a tárgyalások lezárásának napját követően alkalmazott vámcsökkentésre.

(4) A felek közlik egymással, hogy a tárgyalások lezárásának napján milyen hatályos vámtételeket alkalmaznak.

20. cikk

A Libanonból származó termékek a Közösségbe történő behozatalnál nem részesülnek kedvezőbb elbánásban, mint amilyet a tagállamok alkalmaznak egymás között.

21. cikk

(1) A felek tartózkodnak minden olyan belső fiskális intézkedéstől vagy gyakorlattól, amely közvetlenül vagy közvetve megkülönböztetést tesz az egyik fél termékei és a másik fél területéről származó hasonló termékek között.

(2) Az egyik fél területére exportált termékek után a belső közvetett adókat nem lehet nagyobb mértékben visszatéríteni, mint az azokra közvetlenül vagy közvetve kivetett közvetett adók összege.

22. cikk

(1) E megállapodás nem zárja ki a vámuniók, szabadkereskedelmi területek vagy határ menti kereskedelmi rendszerek fenntartását vagy létrehozását, kivéve amennyiben azok az e megállapodásban meghatározott kereskedelmi szabályok módosítását eredményezik.

(2) A felek a Társulási Bizottságban folytatnak konzultációkat a vámuniókat vagy szabadkereskedelmi területeket létrehozó megállapodásokról, valamint kérelem esetén a harmadik országok vonatkozásában alkalmazott kereskedelempolitikájukkal összefüggő más főbb kérdésekről. Különösen harmadik országnak a Közösséghez való csatlakozása esetén kell ilyen konzultációkat folytatni a Közösség és Libanon e megállapodásban megállapított kölcsönös érdekei figyelembevételének biztosítása érdekében.

23. cikk

Ha a felek valamelyike az 1994. évi GATT VI. cikkének értelmében vett dömping megvalósulását állapítja meg a másik féllel folytatott kereskedelemben, megfelelő intézkedéseket hozhat e gyakorlat ellen, az 1994. évi GATT VI. cikkének végrehajtásáról szóló WTO-megállapodásnak és a saját vonatkozó belső jogszabályainak megfelelően.

24. cikk

(1) A 35. cikk sérelme nélkül, a támogatásokról és kiegyenlítő intézkedésekről szóló WTO-megállapodás alkalmazandó a felek között.

(2) Amíg a 35. cikk (2) bekezdésében említett szükséges szabályokat el nem fogadják, ha a felek valamelyike az 1994. évi GATT VI. és XVI. cikkében, valamint a saját vonatkozó jogszabályaiban meghatározott uralkodó nemzetközi szabályok szerinti kereskedelmi szubvenció megvalósulását állapítja meg a másik féllel folytatott kereskedelemben, megfelelő intézkedéseket hozhat e gyakorlat ellen, a támogatásokról és kiegyenlítő intézkedésekről szóló WTO-megállapodásnak, valamint saját vonatkozó belső jogszabályainak megfelelően.

25. cikk

(1) Az 1994-es GATT XIX. cikke, a védintézkedésekről szóló WTO-megállapodás, valamint a vonatkozó saját jogszabályok alkalmazandók a felek között.

(2) A nemzetközi szabályok által meghatározott védintézkedések alkalmazása előtt az ilyen intézkedéseket alkalmazni szándékozó felek a Társulási Bizottságnak megadnak minden vonatkozó információt, amely a helyzet alapos vizsgálatához szükséges, a felek számára elfogadható megoldás megtalálása érdekében.

A felek haladéktalanul konzultálnak a Társulási Bizottságban annak érdekében, hogy megtalálják a megoldást. Amennyiben a konzultációk eredményeképp a felek az ilyen konzultáció kezdeményezését követő 30 napon belül nem jutnak megállapodásra a védintézkedések alkalmazásának elkerülését szolgáló megoldást illetően, a védintézkedéseket alkalmazni kívánó fél alkalmazhatja az 1994. évi GATT XIX. cikkének, valamint a védintézkedésekről szóló WTO-megállapodásnak a rendelkezéseit.

(3) Az e cikk szerinti védintézkedések kiválasztása során a felek azokat az intézkedéseket részesítik előnyben, amelyek a legkevésbé zavarják e megállapodás célkitűzéseinek megvalósítását.

(4) A védintézkedésekről azonnal tájékoztatják a Társulási Bizottságot, és erről időszakonként konzultációkat folytatnak a Bizottsággal, különösen a körülmények által megengedett mihamarabbi eltörlésük érdekében.

26. cikk

(1) Amennyiben a 18. cikk (4) bekezdése rendelkezéseinek tiszteletben tartása:

a) olyan harmadik országba történő újrakivitelhez vezet, amellyel szemben az exportáló fél az érintett termékre nézve mennyiségi kiviteli korlátozást, kiviteli vámot vagy azonos hatású intézkedéseket vagy díjakat tart fenn,

vagy

b) az exportáló fél számára elengedhetetlen termék komoly hiányát eredményezi vagy annak kialakulásával fenyeget,

és amennyiben a fent említett helyzetek az exportáló fél számára jelentős nehézségeket okoznak vagy okozhatnak, ez a fél a (2) bekezdésben meghatározott feltételek mellett és eljárásokkal összhangban megfelelő intézkedéseket hozhat.

(2) Az (1) bekezdésben említett helyzetekből származó nehézségeket vizsgálat céljából a Társulási Bizottság elé terjesztik. A Társulási Bizottság a nehézségek megszüntetéséhez szükséges bármilyen határozatot meghozhat. Ha a Társulási Bizottság a kérdés előterjesztésétől számított harminc napon belül nem hozott határozatot, az exportáló fél az érintett termék exportjára vonatkozóan megfelelő intézkedéseket alkalmazhat. Ezeknek az intézkedéseknek megkülönböztetésmentesnek kell lenniük, és azokat meg kell szüntetni, ha a körülmények már nem indokolják fenntartásukat.

27. cikk

E megállapodás rendelkezései nem zárják ki a behozatalra, kivitelre vagy tranzitárukra vonatkozó olyan tilalmakat és korlátozásokat, amelyeket a közerkölcs, a közrend, vagy a közbiztonság; az emberek, állatok vagy növények egészségének és életének védelme; a művészeti, történelmi vagy régészeti értéket képviselő nemzeti kincsek védelme; a szellemi, ipari és kereskedelmi tulajdon védelme; vagy az aranyra és az ezüstre, és a kimeríthető készletekkel rendelkező természeti kincsek védelmére vonatkozó szabályok indokolnak. Ezek a tilalmak és korlátozások azonban nem lehetnek önkényes megkülönböztetés vagy a felek közötti kereskedelem rejtett korlátozásának eszközei.

28. cikk

E cím rendelkezéseinek alkalmazása érdekében a „származó termékek” fogalmának meghatározását és az azokkal kapcsolatos igazgatási együttműködés módszereit a 4. jegyzőkönyv tartalmazza.

29. cikk

A Közösségbe történő behozatalra szánt áruk osztályozására az áruk Kombinált Nómenklatúráját kell alkalmazni. A Libanonba történő behozatalra szánt áruk osztályozására a libanoni vámtarifát kell alkalmazni.

III. CÍM

A LETELEPEDÉS JOGA ÉS A SZOLGÁLTATÁSNYÚJTÁS

30. cikk

(1) A letelepedés joga és a szolgáltatásnyújtás tekintetében az egyik fél által a másiknak biztosított bánásmód az egyes feleknek a szolgáltatások kereskedelméről szóló általános egyezmény (GATS) szerinti kötelezettségvállalásain és egyéb kötelezettségein alapul. Ez a rendelkezés Libanonnak a WTO-hoz való végleges csatlakozása napján lép hatályba.

(2) Libanon vállalja, hogy a szolgáltatásokra vonatkozóan az egyedi kötelezettségeknek a GATS XX. cikkével összhangban elkészített engedményes listáját annak elkészültét követően haladéktalanul benyújtja az Európai Közösség és tagállamai részére.

(3) A felek vállalják, hogy a GATS V. cikkében meghatározottaknak megfelelő „gazdasági integrációs megállapodás” létrehozása céljából fontolóra veszik a fenti rendelkezések továbbfejlesztését.

(4) A (3) bekezdésben előírt célkitűzésnek a Társulási Tanács általi első vizsgálatára legkésőbb egy évvel e megállapodás hatálybalépését követően kerül sor.

(5) A felek e megállapodás hatálybalépésének napja és Libanon WTO-hoz való csatlakozásának időpontja között nem tesznek olyan intézkedéseket vagy fellépéseket, amelyek a közösségi vagy libanoni szolgáltatók számára a szolgáltatásnyújtás feltételeit az e megállapodás hatálybalépésének napján érvényes feltételeknél diszkriminatívabbá teszik.

(6) E cím alkalmazásában:

a) valamely fél „szolgáltatója”: bármely jogi vagy természetes személy, amely vagy aki szolgáltatást nyújt vagy kíván nyújtani;

b) „jogi személy:” olyan vállalat vagy leányvállalat, amelyet a Közösség valamely tagállama vagy Libanon jogszabályaival összhangban hoztak létre, és amelynek a létesítő okirat szerinti székhelye, központi ügyvezetése vagy gazdasági tevékenységének székhelye a Közösség, illetve Libanon területén található. Amennyiben a jogi személynek csak a létesítő okirat szerinti székhelye vagy központi ügyvezetésének helye található a Közösség vagy Libanon területén, nem tekintendő sem közösségi, sem libanoni jogi személynek, kivéve, ha működése valódi és folyamatos kapcsolatban van vagy a Közösség, vagy Libanon gazdaságával;

c) „leányvállalat”: valamely más jogi személy által ténylegesen ellenőrzött jogi személy;

d) „természetes személy”: olyan személy, aki a Közösség valamely tagállamának vagy Libanonnak a közösségi tagállam, illetve Libanon állampolgársági jogszabályai alapján az állampolgára.

IV. CÍM

KIFIZETÉSEK, TŐKE, VERSENY ÉS EGYÉB GAZDASÁGI RENDELKEZÉSEK

1. FEJEZET

Folyó fizetések és tőkemozgás

31. cikk

E megállapodás rendelkezéseinek keretében és a 33. és a 34. cikk rendelkezéseire figyelemmel egyfelől a Közösség, másfelől Libanon között a tőkemozgásra nem vonatkozhatnak korlátozások, és nem tehető megkülönböztetés az állampolgárság vagy állampolgáraik lakóhelye vagy a tőkebefektetés helye alapján.

32. cikk

E megállapodás keretében az áruk, személyek, szolgáltatások vagy a tőke mozgásával kapcsolatos folyó fizetésekre semmilyen korlátozás nem vonatkozik.

33. cikk

(1) Ezen megállapodás rendelkezéseire és a Közösség és Libanon más nemzetközi kötelezettségeire figyelemmel a 31. és 32. cikk rendelkezései nem sértik a két fél között ezen megállapodás hatályba lépésének időpontjában érvényes - többek között ingatlannal kapcsolatos, vagy letelepedést, pénzügyi szolgáltatások nyújtását vagy az értékpapírok tőkepiacokra való beengedését jelentő - közvetlen beruházással járó, a felek között zajló tőkemozgásra vonatkozó korlátozásokat.

(2) Ez a rendelkezés a Közösségben lakóhellyel rendelkező személyek libanoni, illetve a Libanonban lakóhellyel rendelkező személyek közösségi befektetései és az ezekből származó haszon külföldre utalását nem érinti.

34. cikk

Amennyiben a Közösség egy vagy több tagállama vagy Libanon a fizetési mérleget illetően súlyos nehézségekkel szembesül vagy ennek kockázata fennáll, a Közösség, illetve Libanon a GATT keretében megállapított feltételekkel és a Nemzetközi Valutaalap alapokmányának VIII. és XIV. cikkével összhangban korlátozó intézkedéseket tehet a folyó fizetéseket illetően, amennyiben ezen intézkedések szigorúan szükségesek. A Közösség vagy Libanon, amelyik érintett, haladéktalanul tájékoztatja erről a másik felet, és a lehető legkorábban benyújtja neki az ezen intézkedések megszüntetésére vonatkozó menetrendet.

2. FEJEZET

Verseny és egyéb gazdasági ügyek

35. cikk

(1) A megállapodás megfelelő működésével, amennyiben érinthetik a Közösség és Libanon közötti kereskedelmet, összeegyeztethetetlenek a következők:

a) minden olyan, vállalkozások közötti megállapodás, vállalkozások társulásai által hozott döntés és vállalkozások közötti összehangolt magatartás, amelynek a célja vagy hatása a verseny megakadályozása, korlátozása vagy torzítása, a jogszabályaikban meghatározottak szerint;

b) egy vagy több vállalkozás által a Közösség vagy Libanon területének egészén vagy jelentős részén meglévő erőfölényével való visszaélés, a jogszabályaikban meghatározottak szerint.

(2) A felek végrehajtják saját versenyjogi szabályaikat és információcserét folytatnak, figyelembe véve a titoktartási követelményekből eredő korlátozásokat. Az (1) bekezdés végrehajtása érdekében folytatandó együttműködéshez szükséges szabályokat a Társulási Bizottság legkésőbb öt évvel e megállapodás hatálybalépését követően elfogadja.

(3) Ha a Közösség vagy Libanon úgy véli, hogy egy bizonyos magatartás ellentétes e cikk (1) bekezdésének rendelkezéseivel, és az ilyen magatartás a másik fél érdekeit komolyan sérti vagy ezzel fenyeget, a Társulási Bizottságban történt konzultációt követően vagy az ügynek konzultáció céljából a Társulási Bizottság elé történt beterjesztését követő 30 munkanap elteltével megfelelő intézkedéseket hozhat.

36. cikk

A tagállamok és Libanon - a GATT keretében vállalt, illetve vállalandó kötelezettségeik sérelme nélkül - fokozatosan kiigazítanak minden kereskedelmi jellegű állami monopóliumot annak biztosítása érdekében, hogy az e megállapodás hatálybalépését követő ötödik év végére az áruk beszerzési és forgalmazási feltételei tekintetében Libanon és a tagállamok állampolgárai között ne legyen megkülönböztetés. A Társulási Bizottságot tájékoztatni kell az e célkitűzés megvalósítása érdekében hozott intézkedésekről.

37. cikk

A közvállalkozások és a különleges vagy kizárólagos jogokkal bíró vállalkozások tekintetében a Társulási Tanács biztosítja, hogy az e megállapodás hatálybalépésétől számított ötödik évtől kezdve nem fogadnak el és nem tartanak fenn olyan intézkedéseket, amelyek olyan mértékben zavarják a Közösség és Libanon közötti kereskedelmet, amely a felek érdekeivel ellentétes. E rendelkezés sem jogilag, sem ténylegesen nem akadályozza az ezen vállalatokra bízott sajátos feladatok végrehajtását.

38. cikk

(1) E cikk és a 2. melléklet rendelkezései alapján a felek a legszigorúbb nemzetközi előírásokkal összhangban biztosítják a szellemi, ipari és kereskedelmi tulajdonjogok megfelelő és hatékony védelmét, beleértve hatékony eszközök biztosítását is ezen jogok végrehajtására.

(2) A felek rendszeresen felülvizsgálják e cikk és a 2. melléklet végrehajtását. Amennyiben a szellemi tulajdonjog védelme terén a kereskedelmi feltételeket érintő problémák merülnek fel, sürgősen konzultációt kell kezdeményezni bármely fél kérésére, kölcsönösen kielégítő megoldás elérése céljából.

39. cikk

(1) A felek célul tűzik ki a közbeszerzési szerződések kölcsönös és fokozatos liberalizálását.

(2) A Társulási Tanács megteszi az (1) bekezdés végrehajtásához szükséges intézkedéseket.

V. CÍM

GAZDASÁGI ÉS ÁGAZATI EGYÜTTMŰKÖDÉS

40. cikk

Célkitűzések

(1) A két fél együtt állapítja meg az e cím hatálya alá tartozó területeken folytatandó együttműködéshez szükséges stratégiákat és eljárásokat.

(2) A felek vállalják, hogy kölcsönös érdekeiknek megfelelően és a partnerség szellemében, amely e megállapodás alapját képezi, fokozzák gazdasági együttműködésüket.

(3) A gazdasági együttműködés célja, hogy támogassa Libanonnak a fenntartható gazdasági és társadalmi fejlődés elérésére irányuló saját erőfeszítéseit.

41. cikk

Hatály

(1) Az együttműködés legfőbb célterületei azon tevékenységi területek, amelyek a belső korlátok és nehézségek hatásától szenvednek, vagy amelyekre hatással van Libanon gazdasága egészének a liberalizálási folyamata, és különösen a Libanon és a Közösség közötti kereskedelem liberalizálása.

(2) Hasonlóképpen, az együttműködés azon területekre összpontosul, amelyek közelebb tudják hozni egymáshoz a Közösség és Libanon gazdaságát, és különösen azokra, amelyek növekedést eredményeznek és munkahelyeket teremtenek.

(3) A környezeti és ökológiai egyensúly megóvása a gazdasági együttműködés különböző területeinek központi alkotóelemét képezi.

(4) A felek megállapodhatnak a gazdasági együttműködés más, ezen cím hatálya alá nem tartozó ágazatokra való kiterjesztéséről.

42. cikk

Módszerek és részletes szabályok

A gazdasági együttműködésre különösen az alábbi formában kerül sor:

a) a felek közötti rendszeres gazdasági párbeszéd, amely kiterjed a makrogazdasági politika minden területére;

b) rendszeres információ- és eszmecsere az együttműködés valamennyi ágazatában, többek között a tisztviselők és a szakértők találkozói révén;

c) tanácsadás, szakvélemény átadása és képzés;

d) közös akciók - például szemináriumok és munkaműhelyek - végrehajtása;

e) segítségnyújtás technikai, igazgatási és szabályozási ügyekben;

f) az együttműködésre vonatkozó információterjesztés.

43. cikk

Oktatás és képzés

Az együttműködés célja:

a) eszközök meghatározása az oktatás és a képzés, különösen a szakképzés helyzetének számottevő javítására;

b) a közös fellépésekre szakosodott ügynökségek közötti erős kapcsolatok létrehozásának, a tapasztalat és a know-how cseréjének ösztönzése, lényegében az ifjúsági, egyetemek és más oktatási intézmények közötti csereprogramok ösztönzése, a kultúrák egymáshoz közelítése érdekében;

c) kiemelten a nők oktatáshoz, többek között a műszaki képzéshez, a felsőoktatáshoz és a szakképzéshez való hozzáférésének bátorítása.

44. cikk

Tudományos, technikai és technológiai együttműködés

Az együttműködés célja:

a) a felek tudományos közösségei közötti állandó kapcsolatok létesítésének előmozdítása, nevezetesen a következők révén:

- hozzáférés biztosítása Libanon részére a közösségi kutatási és technológiai fejlesztési programokhoz, a nem közösségi országok közösségi programokhoz való hozzáférésére vonatkozó közösségi szabályokkal összhangban,

- libanoni részvétel a decentralizált együttműködési hálózatokban,

- a képzés és kutatás területén a szinergia elősegítése;

b) Libanon kutatási kapacitásának, valamint technológiai fejlesztésének javítása;

c) a technológiai innováció, valamint az új technológia átadásának és a know-how terjesztésének ösztönzése;

d) annak tanulmányozása, hogy Libanon milyen módon vehet részt európai kutatási keretprogramokban.

45. cikk

Környezetvédelem

(1) A felek ösztönzik az együttműködést a környezet állapotromlásának megakadályozásában, a szennyezés ellenőrzésében és a természeti erőforrások ésszerű hasznosításában, a fenntartható fejlődés érdekében.

(2) Az együttműködés fő területei az alábbiak:

a) a Földközi-tenger vízminősége, valamint a tengeri szennyezés ellenőrzése és megelőzése;

b) hulladékgazdálkodás, különösen a mérgező hulladék esetében;

c) szikesedés;

d) környezetgazdálkodás a part menti érzékeny területeken;

e) környezetvédelmi oktatás és tudatosság;

f) fejlett eszközök használata a környezetgazdálkodásban és az e téren folytatott ellenőrzésben, különösen környezetvédelmi információs rendszer alkalmazása és környezetvédelmi hatástanulmányok végzése;

g) az ipari fejlődés általában a környezetre és különösen az ipari létesítmények biztonságosságára gyakorolt hatása;

h) a mezőgazdaság hatása a talaj és a víz minőségére;

i) talajmegőrzés és -védelem;

j) a vízkészletekkel való ésszerű gazdálkodás;

k) közös kutatási és ellenőrzési tevékenységek, programok és projektek.

46. cikk

Ipari együttműködés

Az együttműködés célja:

a) a felek gazdasági szereplői közötti közvetlen együttműködés elősegítése, beleértve a Libanon részéről a Közösség üzleti hálózataihoz való hozzáféréssel kapcsolatos együttműködést is;

b) a Libanon állami és magánszektorbeli iparának (a mezőgazdasági élelmiszeripart is beleértve) korszerűsítésére és szerkezetátalakítására irányuló erőfeszítés támogatása;

c) olyan környezet kialakításának elősegítése, amely támogatja a magánkezdeményezést a hazai és exportpiacokra történő kibocsátás ösztönzése és az áruválaszték bővítése céljából;

d) Libanon emberi erőforrásainak és ipari potenciáljának a javítása az innováció és a kutatás, valamint a technológiai fejlesztés területein folytatott hatékonyabb politika révén;

e) a tőkepiacokhoz való hozzáférés megkönnyítése a termelő beruházások finanszírozása érdekében;

f) a KKV-k fejlesztésének ösztönzése, különösen az alábbiak révén:

- a vállalatok közötti kapcsolatok előmozdítása, részben a közösségi hálózatok és az ipari együttműködés és partnerség előmozdítására szolgáló eszközök használata révén,

- a beruházások finanszírozására szolgáló hitelekhez való hozzáférés megkönnyítése,

- az információs és támogató szolgáltatások elérhetővé tétele,

- az emberi erőforrások fejlesztése az innovációnak, a projektek létrehozásának és a gazdasági tevékenységeknek az ösztönzése érdekében.

47. cikk

Beruházásfejlesztés és beruházásvédelem

(1) Az együttműködés a tőke, a szakértelem és a technológia Libanonba való áramlásának növelésére irányul, többek között az alábbiak segítségével:

a) a beruházási lehetőségek feltárásának megfelelő eszközei és a beruházási szabályozásokra vonatkozó információs csatornák;

b) információnyújtás az európai beruházási rendszerekről (technikai segítségnyújtás, közvetlen pénzügyi támogatás, adójellegű ösztönzők, beruházási biztosítás stb.) a külföldi beruházásokkal kapcsolatban, valamint annak elősegítése, hogy Libanon minél jobban kiaknázhassa az ezek nyújtotta lehetőségeket;

c) közös vállalatok létrehozásának vizsgálata (különösen kis- és középvállalkozások esetében), valamint megfelelő esetben megállapodások kötése Libanon és a tagállamok között;

d) beruházásösztönző és -fejlesztő mechanizmusok megteremtése;

e) a beruházásokat elősegítő jogi keret kialakítása a két fél között, a tagállamok és Libanon közötti beruházásvédelmi megállapodások és a kettős adóztatás elkerüléséről szóló megállapodások megkötésén keresztül.

(2) Az együttműködés kiterjedhet az alapvető technológiák hatékony elsajátítását és használatát bemutató projektek tervezésére és végrehajtására, a szabványok alkalmazására, az emberi erőforrások fejlesztésére és a helyi szintű munkahelyteremtésre.

48. cikk

Együttműködés a szabványosítás és megfelelőségértékelés terén

A felek együttműködnek az alábbi területeken:

a) a szabványosítás, metrológia, minőség-ellenőrzés és megfelelőségértékelés terén fennálló eltérések csökkentése;

b) fejlesztés a libanoni laboratóriumok korszerűsítésének terén;

c) kölcsönös elismerési megállapodásokra irányuló tárgyalások, amint az ezekhez szükséges feltételek teljesülnek;

d) a szabványosításért, minőségért, valamint a szellemi, ipari és kereskedelmi tulajdonért felelős libanoni intézmények erősítése.

49. cikk

A jogszabályok közelítése

A felek e megállapodás végrehajtásának megkönnyítése érdekében minden lehetséges erőfeszítést megtesznek vonatkozó jogszabályaik közelítésére.

50. cikk

Pénzügyi szolgáltatások

Az együttműködés célja a közös szabályok és szabványok közelítése többek között az alábbi területeken:

a) a libanoni pénzpiacok fejlesztése;

b) a pénzügyi szolgáltatások számvitele, auditálása, felügyelete, szabályozása, valamint a pénzügyi ellenőrzés javítása Libanonban.

51. cikk

Mezőgazdaság és halászat

Az együttműködés célja:

a) a termelés diverzifikálására irányuló politikák támogatása;

b) az élelmiszer-függőség csökkentése;

c) a környezetvédelmi szempontokat kellően figyelembe vevő mezőgazdasági termelés előmozdítása;

d) szorosabb kapcsolatok kialakítása a két fél vállalatai, csoportjai és szakmai szervezetei között;

e) segítségnyújtás és technikai képzés; a mezőgazdasági kutatás támogatása, tanácsadó szolgáltatások, mezőgazdasági oktatás és a mezőgazdaságban dolgozók technikai képzése;

f) a növény- és állat-egészségügyi szabványok összehangolása;

g) integrált vidékfejlesztés támogatása, beleértve az alapvető szolgáltatások és a kiegészítő gazdasági tevékenységek fejlesztését is, különösen a tiltott növények termesztésének felszámolása által érintett régiókban;

h) együttműködés a vidéki területek között, tapasztalat- és know-how-csere a vidékfejlesztést illetően;

i) a tengeri halászat és az akvakultúra fejlesztése;

j) a csomagolási, tárolási és marketingtechnikák fejlesztése; valamint az elosztási csatornák javítása;

k) a mezőgazdasági vízforrások fejlesztése;

l) fejlesztés az erdészeti ágazatban, különösen az újraerdősítés, az erdőtűz-megelőzés, az erdei legeltetés, valamint az elsivatagosodás elleni küzdelem terén;

m) a mezőgazdasági gépesítés fejlesztése és a mezőgazdasági szolgáltató szövetkezetek támogatása;

n) a mezőgazdasági hitelrendszer fejlesztése.

52. cikk

Közlekedés és szállítás

Az együttműködés célja:

a) a főbb közérdekű transzeurópai kommunikációs vonalakhoz kapcsolódó közúti, vasúti, kikötői és repülőtéri infrastruktúra szerkezetátalakítása és modernizálása;

b) a Közösségben alkalmazott üzemeltetési és biztonsági szabványokhoz hasonló szabványok létrehozása és alkalmazása;

c) a műszaki felszerelés a multimodális közlekedésre, a konténerforgalomra és az átrakodásra vonatkozó közösségi előírásoknak megfelelő korszerűsítése;

d) a közúti, tengeri és multimodális átmenő szállításnak, a kikötők és repülőterek irányításának, a tengeri és a légi közlekedés ellenőrzésének, a vasútnak és a navigációs segédeszközöknek a javítása;

e) a tömeges szállítási ágazat átszervezése és szerkezetátalakítása, ideértve a tömegközlekedést is.

53. cikk

Információs társadalom és távközlés

(1) A felek elismerik, hogy az információs és hírközlési technológiák a modern társadalomban kulcsfontosságú szerepet játszanak, nélkülözhetetlenek a gazdasági és társadalmi fejlődéshez és a kialakuló információs társadalom fontos pillérét képezik.

(2) Az e területen folytatott együttműködés célja:

a) az információs társadalom különféle aspektusait érintő kérdésekben folytatott párbeszéd, beleértve a távközlési politikákat is;

b) információcsere és kölcsönös technikai segítségnyújtás szabályozási kérdésekkel, szabványosítással, megfelelőségvizsgálatokkal és -tanúsítással kapcsolatban, az információtechnológia és a távközlési technológia terén;

c) új információs és távközlési technológia terjesztése, valamint korszerűsített berendezések terjesztése a fejlett hírközlés, információs szolgáltatások és technológia érdekében;

d) közös kutatási, technikai fejlesztési és ipari alkalmazási projektek támogatása és végrehajtása az információtechnológiában, a kommunikációban, a telematikában és az információs társadalomban;

e) libanoni szervezetek részvétele kísérleti projektekben és európai programokban a meghatározott kereteken belül;

f) a közösségi és libanoni telematikai hálózatok és szolgáltatások összekapcsolása és kölcsönös átjárhatósága;

g) párbeszéd a nemzetközi szolgáltatásokkal kapcsolatos szabályozási együttműködésről, ideértve az adatvédelmet és a magánélet védelmét is.

54. cikk

Energia

Az együttműködés a következőkre irányul:

a) a megújuló energiaforrások támogatása;

b) az energiatakarékosság és az energiahatékonyság előmozdítása;

c) alkalmazott kutatás a két fél gazdasági és szociális szereplőit összekötő adatbázis-hálózatokkal kapcsolatban;

d) az energiahálózatok korszerűsítésének és fejlesztésének támogatása, valamint az ilyen hálózatoknak a közösségi hálózatokkal való összekapcsolása.

55. cikk

Idegenforgalom

Az együttműködés a következőkre irányul:

a) az idegenforgalmi beruházások támogatása;

b) az idegenforgalmi ágazat ismeretének növelése és az idegenforgalmat érintő politikák konzisztenciájának növelése;

c) az idegenforgalom kedvező szezonális eloszlásának elősegítése;

d) a kulturális örökség idegenforgalom számára való fontosságának hangsúlyozása;

e) az idegenforgalom és a környezet közötti kölcsönhatás megfelelő fenntartásának biztosítása;

f) az idegenforgalom versenyképesebbé tétele a magasabb színvonal és a szakmaiság támogatása révén;

g) az információáramlás javítása;

h) a képzési tevékenységek intenzitásának növelése a szállodairányítás és az ezzel kapcsolatos adminisztratív tevékenységek terén, valamint más szállodai ágazatokban való képzés;

i) tapasztalatcserét lehetővé tévő fórumok szervezése az idegenforgalom kiegyensúlyozott és fenntartható fejlesztésének biztosítása érdekében, nevezetesen az idegenforgalommal kapcsolatos információcserék, kiállítások, egyezmények és kiadványok révén.

56. cikk

Vámügyi együttműködés

(1) A felek a kereskedelmi rendelkezések betartásának biztosítása érdekében vámügyi együttműködést alakítanak ki. E célból a vámügyi kérdésekkel kapcsolatban párbeszédet indítanak.

(2) Az együttműködés különösen a következőkre irányul:

a) az áruk vámkezelésével kapcsolatos ellenőrzések és eljárások egyszerűsítése;

b) a Közösség és Libanon tranzitrendszerei közötti összeköttetés lehetősége;

c) a szakértők és a szakképzés területén működők közötti információcsere;

d) megfelelő esetben technikai segítségnyújtás;

(3) Az e megállapodás által meghatározott egyéb - különösen a kábítószer és a pénzmosás elleni küzdelem terén folytatott - együttműködési formák sérelme nélkül, a szerződő felek igazgatási hatóságai az 5. jegyzőkönyv feltételeivel összhangban kölcsönösen segítik egymást.

57. cikk

Statisztikai együttműködés

Az együttműködés célja a felek által használt módszertan összehangolása és az adatok - ideértve az adatbankokat is - felhasználása az e megállapodás által érintett valamennyi olyan területen, amelyekről statisztikák készíthetők.

58. cikk

Fogyasztóvédelem

Az e téren folytatott együttműködésnek arra kell irányulnia, hogy a közösségi és a libanoni fogyasztóvédelmi rendszerek összeegyeztethetők legyenek, és amennyire lehetséges, ki kell terjednie az alábbiakra:

a) a fogyasztóvédelmi jogszabályok összeegyeztethetőségének növelése a kereskedelem korlátozásának elkerülése érdekében;

b) a veszélyes élelmiszerekkel és ipari termékekkel kapcsolatosan kölcsönös tájékoztatási rendszer kialakítása és fejlesztése, és ezek összekötése (gyorsriasztási rendszer);

c) információcsere és a szakértők cseréje;

d) képzési programok szervezése és technikai segítségnyújtás.

59. cikk

Az intézmények megerősítése és a jogállamiság terén folytatott együttműködés

A felek ismételten hangsúlyozzák a jogállamiság fontosságát és az intézmények megfelelő működésének jelentőségét általában a közigazgatás, de különösen a bűnüldözés és az igazságügyi rendszer valamennyi szintjén. Ebben az összefüggésben különösen fontos a független és hatékony igazságszolgáltatási rendszer és a jól képzett jogi szakma.

60. cikk

Pénzmosás

(1) A felek egyetértenek abban, hogy minden erőfeszítést meg kell tenni az arra irányuló együttműködés érdekében, hogy megakadályozzák pénzügyi rendszereiknek általában a bűncselekményekből, és különösen a kábítószerrel kapcsolatos bűncselekményekből származó bevételek tisztára mosására való felhasználását.

(2) Az e területen való együttműködés magában foglalhat többek között olyan igazgatási és technikai segítségnyújtást, amelynek célja a nemzetközi előírásoknak megfelelő, hathatós előírások megállapítása a pénzmosás terén és azok hatékony végrehajtása.

61. cikk

A szervezett bűnözés megelőzése és az ellene folytatott küzdelem

(1) A felek megállapodnak abban, hogy együttműködnek a szervezett bűnözés megelőzése és az ellene folytatott küzdelem érdekében, különösen a következő területeken: emberkereskedelem; szexuális célú kizsákmányolás; korrupció; pénzügyi eszközök hamisítása; a tiltott, hamisított vagy kalóz áruk tiltott kereskedelme és különösen az ipari hulladékokkal vagy radioaktív anyagokkal kapcsolatos illegális tranzakciók; lőfegyverek és robbanószerek kereskedelme; számítógépes bűncselekmények; lopott gépjárművek.

(2) A felek szorosan együttműködnek a megfelelő mechanizmusok és szabályok létrehozása érdekében.

(3) Az e területen folytatott technikai és igazgatási együttműködés magában foglalja a bűnözés elleni küzdelemért és a bűncselekmények megelőzéséért felelős hatóságok és struktúrák képzését és ezek hatékonyságának javítását, valamint a bűncselekmények megelőzését szolgáló intézkedések kialakítását.

62. cikk

Együttműködés a tiltott kábítószerek terén

(1) Illetékességük és hatáskörük keretén belül a felek együttműködnek egy kiegyensúlyozott és integrált kábítószer-ellenes megközelítés kidolgozásában. A kábítószerrel kapcsolatos politikák és tevékenységek célja a kínálat, a kereskedelem és a tiltott drogok iránti kereslet csökkentése, valamint a prekurzorok hatékonyabb ellenőrzése.

(2) A felek megállapodnak az e célok eléréséhez szükséges együttműködés módszereiről. A fellépések az Egyesült Nemzetek Közgyűlése 1998. évi, kábítószerekről szóló rendkívüli ülésszakán (UNGASS) jóváhagyott öt alapelvvel összhangban közösen elfogadott elveken alapulnak.

(3) A felek közötti együttműködés magában foglalhatja a technikai és igazgatási segítségnyújtást különösen a következő területeken: a nemzeti jogszabályok és politikák kidolgozása; intézmények és információs központok létrehozása; személyzet képzése; kábítószerrel kapcsolatos kutatások; valamint a kábítószerek tiltott előállításához használt prekurzorok eltérítésének megelőzése. A felek megállapodhatnak, hogy az együttműködést más területekre is kiterjesztik.

VI. CÍM

SZOCIÁLIS ÉS KULTURÁLIS ÜGYEKBEN FOLYTATOTT EGYÜTTMűKÖDÉS

1. FEJEZET

Szociális területen folytatott párbeszéd és együttműködés

63. cikk

A két fél együtt határozza meg az e cím hatálya alá tartozó területeken folytatandó együttműködéshez szükséges módszereket.

64. cikk

(1) A felek rendszeres párbeszédet folytatnak bármely, az érdeklődésükre számot tartó szociális kérdésben.

(2) E párbeszédet kell felhasználni arra, hogy a munkavállalók mozgása, valamint a fogadó ország területén jogszerűen lakóhellyel rendelkező libanoni és közösségi állampolgárok egyenlő bánásmódja és társadalmi integrációja terén az előhaladásra módot találjanak.

(3) A párbeszéd kiterjed különösen az alábbiakkal kapcsolatos valamennyi kérdésre:

a) a migráns közösségek élet- és munkakörülményei;

b) migráció;

c) illegális bevándorlás;

d) a libanoni és közösségi állampolgárok egyenlő bánásmódjának ösztönzését, a kultúrák és civilizációk kölcsönös megismerését, a tolerancia elősegítését és a megkülönböztetés megszüntetését szolgáló tervek és programok.

65. cikk

(1) A felek között a szociális területen folytatott együttműködés megerősítése céljából projekteket és programokat kell végrehajtani az érdeklődésükre számot tartó valamennyi területen, beleértve a következőket:

a) az életkörülmények javítása, különösen a hátrányos helyzetű, valamint az olyan területeken, amelyeknek lakosságát kitelepítették;

b) a nők gazdasági és társadalmi fejlődésben játszott szerepének előmozdítása, különösen az oktatáson és a médián keresztül;

c) Libanon családtervezési, valamint anya- és gyermekvédelmi programjainak támogatása és fejlesztése;

d) a társadalombiztosítási és egészségbiztosítási rendszerek javítása;

e) az egészségügyi ellátás rendszerének javítása, különösen a közegészségügy és a megelőzés, az egészségügyi biztonság, valamint az egészségügyi képzés és irányítás terén folytatott együttműködés révén;

f) csere- és szabadidős programok megvalósítása és finanszírozása a tagállamokban lakóhellyel rendelkező libanoni és európai fiatalok, fiatal munkavállalók, nem kormányzati szervek fiatal képviselői, valamint a fiatalokkal kapcsolatos kérdésekkel foglalkozó egyéb szakemberek vegyes csoportjai számára, kultúráik kölcsönös megismerése és a tolerancia elősegítése céljából.

(2) A felek párbeszédet folytatnak a kölcsönös érdeklődésre számot tartó valamennyi kérdésről, és különösen az olyan szociális problémákról, mint a munkanélküliség, a gyengébbek rehabilitációja, a szakképzés, a férfiak és nők közötti egyenlő bánásmód, a munkaügyi kapcsolatok, a szakképzés, a munkahelyi biztonság és egészségvédelem.

66. cikk

A tagállamokkal és a megfelelő nemzetközi szervezetekkel összehangolva együttműködési programok hajthatók végre.

2. FEJEZET

Kulturális ügyekben, valamint az audiovizuális média és információ területén folytatott együttműködés

67. cikk

(1) A felek megállapodnak abban, hogy előmozdítják a kölcsönös érdeklődésre számot tartó területeken és az egymás kultúrájának tiszteletben tartása szellemében folytatott kulturális együttműködést. Fenntartható kulturális párbeszédet alakítanak ki. Ez az együttműködés elősegíti különösen a következőket:

a) a történelmi és kulturális örökség megőrzése és helyreállítása (műemlékek, helyszínek, műalkotások, ritka könyvek és kéziratok stb.);

b) művészeti kiállítások és művészek cseréje;

c) a kultúra területén dolgozó személyek képzése.

(2) Az audiovizuális média területén folytatott együttműködés célja az együttműködés ösztönzése például a koprodukció és a képzés területén. A felek keresik annak a módját, hogy ösztönözzék az e szektorban megvalósuló közösségi kezdeményezésekben való libanoni részvételt.

(3) A felek megállapodnak abban, hogy a Közösség, valamint egy vagy több tagállam létező kulturális programjai, és a mindkét fél érdeklődésére számot tartó további tevékenységek Libanonra is kiterjeszthetők.

(4) A felek emellett a kereskedelmi jellegű kulturális együttműködés előmozdítása érdekében munkálkodnak, különösen közös projektek (gyártás, befektetés és forgalmazás), képzés és információcsere keretében.

(5) A felek az együttműködési projektek, programok és közös tevékenységek meghatározása során különös figyelmet fordítanak a fiatalokra, az önkifejezésre, az örökség megőrzésével kapcsolatos kérdésekre, a kultúra terjesztésére és a kommunikációs készségekre az írott és az audiovizuális média felhasználásával.

(6) Az együttműködést a 42. cikkben meghatározott módon hajtják végre.

3. FEJEZET

Az illegális bevándorlás megelőzése és ellenőrzése érdekében folytatott együttműködés

68. cikk

(1) A felek megállapodnak abban, hogy együttműködnek az illegális bevándorlás megelőzése és ellenőrzése érdekében. E célból:

a) minden tagállam visszafogadja a Libanon területén nem jogszerűen tartózkodó állampolgárait, ez utóbbi állam kérésére és minden további formaság nélkül, amint e személyek ilyen jellegű azonossága egyértelműen bebizonyosodik;

b) Libanon visszafogadja a valamely tagállam területén nem jogszerűen tartózkodó állampolgárait, ez utóbbi állam kérésére és minden további formaság nélkül, amint e személyek jogszerűtlen tartózkodása egyértelműen bebizonyosodik.

A tagállamok és Libanon e célból egyaránt ellátják állampolgáraikat a megfelelő személyazonossági okmányokkal.

(2) Az Európai Unió tagállamai tekintetében az e cikkben megállapított kötelezettséget csak azon személyekkel kapcsolatban kell alkalmazni, akik az Európai Közösséget létrehozó szerződéssel összhangban közösségi összefüggésben a tagállamok állampolgárainak tekintendők.

(3) Libanon tekintetében az e cikkben megállapított kötelezettséget csak azon személyekkel kapcsolatban kell alkalmazni, akik a libanoni jogrendszernek és az állampolgársággal kapcsolatos vonatkozó libanoni jogszabályoknak megfelelően libanoni állampolgárnak tekintendők.

69. cikk

(1) A felek e megállapodás hatálybalépését követően, bármelyikük kérésére, az állampolgáraik visszafogadása tekintetében fennálló konkrét kötelezettségeik szabályozásáról szóló kétoldalú megállapodásokról tárgyalnak és kétoldalú megállapodásokat kötnek egymással. Amennyiben bármelyik fél azt szükségesnek ítéli, e megállapodások a harmadik országok állampolgárainak visszafogadására vonatkozó szabályokról is rendelkeznek. Az ilyen megállapodások az említett szabályok hatálya alá tartozó személyek kategóriáira vonatkozó részleteket, valamint visszafogadásuk módjait is meghatározzák.

(2) Libanon az e megállapodások végrehajtásához szükséges megfelelő pénzügyi és technikai segítségnyújtásban részesülhet.

70. cikk

A Társulási Tanács megvizsgálja, hogy milyen egyéb közös erőfeszítések tehetők az illegális bevándorlás megelőzése és ellenőrzése érdekében.

VII. CÍM

PÉNZÜGYI EGYÜTTMŰKÖDÉS

71. cikk

(1) E megállapodás céljainak teljes körű megvalósítása érdekében a megfelelő pénzügyi eljárásokkal és forrásokkal összhangban a felek megfontolják a Libanonnal folytatandó pénzügyi együttműködést.

(2) Ezen eljárásokat a felek a megállapodás hatálybalépését követően kölcsönös megegyezéssel, a legmegfelelőbb eszközök révén fogadják el.

(3) Az e megállapodás V. és VI. címének hatálya alá tartozó területeken az együttműködés többek között az alábbiakra terjedhet ki:

a) a gazdaság korszerűsítését célzó reformok elősegítése;

b) a gazdasági infrastruktúra újjáépítése és aktualizálása;

c) a magánberuházások és a munkahelyteremtő tevékenységek előmozdítása;

d) a szabadkereskedelmi terület fokozatos bevezetésének a libanoni gazdaságra gyakorolt hatásai figyelembevétele, különösen az érintett gazdasági szektorok, elsősorban az ipar korszerűsítése és szerkezetének átalakítása tekintetében;

e) a szociális szektorokban, különösen a szociális biztonság reformja területén végrehajtott politikákat kísérő intézkedések.

72. cikk

A földközi-tengeri régió országai strukturális alkalmazkodási programjainak alátámasztását célzó közösségi eszközök keretében - a libanoni hatóságokkal és más hozzájáruló felekkel, különösen a nemzetközi pénzügyi intézményekkel szoros együttműködésben - a Közösség megvizsgálja a pénzügyi egyensúly valamennyi alapvető vonatkozásban történő helyreállítása, valamint a növekedés fokozását és egyben a szociális jólét javítását elősegítő gazdasági környezet megteremtése érdekében Libanon által végrehajtott strukturális politikák támogatásának megfelelő módjait.

73. cikk

Az e megállapodás fokozatos végrehajtásának következtében esetleg felmerülő kivételes makrogazdasági és pénzügyi problémák kezelésére irányuló összehangolt megközelítés biztosítása érdekében a felek az V. címben meghatározott rendszeres gazdasági párbeszéd részeként gondosan figyelemmel kísérik a Közösség és Libanon közötti kereskedelmi és pénzügyi kapcsolatok alakulását.

VIII. CÍM

INTÉZMÉNYI, ÁLTALÁNOS ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

74. cikk

(1) Társulási Tanács jön létre, amely - elnökének kezdeményezésére és az eljárási szabályzatában megállapított feltételeknek megfelelően - miniszteri szinten ülésezik, amikor azt a körülmények szükségessé teszik.

(2) A Társulási Tanács megvizsgálja az e megállapodás keretében felmerülő valamennyi nagyobb jelentőségű kérdést, valamint bármely egyéb, kölcsönös érdeklődésre számot tartó kétoldalú vagy nemzetközi kérdést.

75. cikk

(1) A Társulási Tanács egyrészről az Európai Unió Tanácsának és az Európai Közösségek Bizottságának tagjaiból, másrészről Libanon kormányának tagjaiból áll.

(2) A Társulási Tanács tagjai a Társulási Tanács eljárási szabályzatában megállapított rendelkezéseknek megfelelően képviseltethetik magukat.

(3) A Társulási Tanács megállapítja eljárási szabályzatát.

(4) A Társulási Tanács elnöke felváltva az Európai Unió Tanácsának egy tagja, illetve Libanon kormányának egy tagja, a Társulási Tanács eljárási szabályzatában megállapított rendelkezéseknek megfelelően.

76. cikk

(1) E megállapodás céljainak megvalósítása érdekében a Társulási Tanács a megállapodásban előírt esetekben döntéshozatali jogkörrel rendelkezik.

(2) A meghozott határozatok kötelezőek a felekre nézve, akik végrehajtásuk érdekében megteszik a szükséges intézkedéseket. A Társulási Tanács megfelelő ajánlásokat is tehet.

(3) A Társulási Tanács a két fél közös egyetértésével dolgozza ki határozatait és ajánlásait.

77. cikk

(1) A Társulási Tanács hatáskörére is figyelemmel Társulási Bizottság jön létre, amely felelős e megállapodás végrehajtásáért.

(2) A Társulási Tanács hatáskörét részben vagy egészben átruházhatja a Társulási Bizottságra.

78. cikk

(1) A tisztviselői szinten ülésező Társulási Bizottság egyrészről az Európai Unió Tanácsa és az Európai Közösségek Bizottsága tagjainak képviselőiből, másrészről pedig Libanon kormányának képviselőiből áll.

(2) A Társulási Bizottság megállapítja eljárási szabályzatát.

(3) A Társulási Bizottság rendszerint felváltva a Közösségben vagy Libanonban ülésezik.

79. cikk

(1) A Társulási Bizottság döntéshozatali jogkörrel rendelkezik e megállapodás igazgatása tekintetében, valamint azokon területeken, amelyek tekintetében a Társulási Tanács átruházta rá a hatáskörét.

(2) A Társulási Bizottság a felek közös egyetértésével dolgozza ki határozatait. A határozatok kötelezők a felekre nézve, akik végrehajtásuk érdekében megteszik a szükséges intézkedéseket.

80. cikk

A Társulási Tanács határozhat bármely olyan munkacsoport vagy szerv létrehozásáról, amely e megállapodás végrehajtásához szükséges. A Társulási Tanács megállapítja az ilyen, neki alárendelt munkacsoport vagy szerv feladatmeghatározását.

81. cikk

A Társulási Tanács minden megfelelő intézkedést meghoz az Európai Parlament és a libanoni parlament közötti, valamint a Közösség Gazdasági és Szociális Bizottsága és Libanon ennek megfelelő intézménye közötti együttműködés és kapcsolattartás megkönnyítése érdekében.

82. cikk

(1) Az e megállapodás alkalmazásából vagy értelmezéséből adódó bármely vitát bármelyik fél a Társulási Tanács elé terjesztheti.

(2) A Társulási Tanács a vitát határozattal rendezheti.

(3) Mindegyik fél köteles a (2) bekezdésben említett határozat végrehajtásához szükséges intézkedéseket meghozni.

(4) Abban az esetben, ha a vita nem rendezhető a (2) bekezdésnek megfelelően, bármelyik fél értesítheti a másikat egy választottbíró kijelöléséről; ekkor a másik fél két hónapon belül köteles egy második választottbírót kijelölni. Ennek az eljárásnak az alkalmazásában a Közösség és a tagállamok együtt tekintendők az egyik vitás félnek.

A Társulási Tanács egy harmadik választottbírót jelöl ki.

A választottbírák határozatukat többségi szavazással hozzák meg.

Mindegyik vitás fél köteles a választottbírák határozatának végrehajtásához szükséges lépéseket megtenni.

83. cikk

E megállapodás egyetlen rendelkezése sem akadályozza a feleket abban, hogy meghozzák azokat az intézkedéseket:

a) amelyeket szükségesnek tartanak annak érdekében, hogy megelőzzék az információknak az alapvető biztonsági érdekeikkel ellentétes nyilvánosságra hozatalát;

b) amelyek fegyverek, lőszerek és hadianyagok előállításával vagy kereskedelmével, valamint kutatásával, fejlesztésével vagy védelmi szempontból elengedhetetlen gyártásával kapcsolatosak, azzal a feltétellel, hogy az ilyen intézkedések a nem kifejezetten katonai célú termékek tekintetében nem befolyásolják hátrányosan a versenyfeltételeket;

c) amelyeket a közrend fenntartását érintő, súlyos belső zavargások esetén saját biztonságuk érdekében, háború vagy háborús veszéllyel fenyegető súlyos nemzetközi feszültség esetén, vagy a béke és a nemzetközi biztonság fenntartása céljából általuk elfogadott kötelezettségek végrehajtása érdekében elengedhetetlennek tartanak.

84. cikk

Az e megállapodás hatálya alá tartozó területeken és az abban foglalt különös rendelkezések sérelme nélkül:

a) a Libanon által a Közösség tekintetében alkalmazott szabályok nem vezethetnek megkülönböztetéshez a tagállamok, állampolgáraik vagy társaságaik között;

b) a Közösség által Libanon tekintetében alkalmazott szabályok nem vezethetnek megkülönböztetéshez a libanoni állampolgárok vagy társaságok között.

85. cikk

A közvetlen adózás tekintetében e megállapodás egyetlen rendelkezése sem eredményezheti a következőket:

a) a bármelyik fél által, az erre a félre kötelező nemzetközi megállapodás vagy megegyezés alapján nyújtott adójellegű kedvezmények kiterjesztése;

b) az adócsalás vagy adókijátszás megelőzésére irányuló bármely intézkedés bármelyik fél általi elfogadásának vagy alkalmazásának megakadályozása,

c) bármelyik fél akadályozása azon joga gyakorlásában, hogy alkalmazza adójogszabályai vonatkozó rendelkezéseit azokra az adózókra, akik különösen lakóhelyük tekintetében nincsenek azonos helyzetben.

86. cikk

(1) A felek meghozzák azokat az általános vagy konkrét intézkedéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy teljesíthessék az e megállapodás szerinti kötelezettségeiket. Gondoskodnak arról, hogy az e megállapodásban meghatározott célkitűzések teljesüljenek.

(2) Ha bármelyik fél úgy ítéli meg, hogy a másik fél nem teljesítette az e megállapodás szerinti kötelezettségét, megfelelő intézkedéseket hozhat. Mielőtt erre sor kerülne - a különösen sürgős esetek kivételével - a Társulási Tanács rendelkezésére bocsát minden olyan vonatkozó információt, amely a helyzet alapos vizsgálatához szükséges annak érdekében, hogy a felek számára kölcsönösen elfogadható megoldást találjanak.

(3) A (2) bekezdésben említett megfelelő intézkedések kiválasztása során azokat az intézkedéseket kell előnyben részesíteni, amelyek a legkevésbé zavarják e megállapodás működését. A felek megállapodnak abban is, hogy ezeket az intézkedéseket a nemzetközi joggal összhangban kell meghozni, és azoknak a megállapodás megsértésével arányosnak kell lenniük.

Ezekről az intézkedésekről haladéktalanul értesítik a Társulási Tanácsot, amelynek keretében azokról konzultációt kell folytatni, ha a másik fél ezt kéri.

87. cikk

Az 1. és 2. melléklet, valamint az 1-5. jegyzőkönyv e megállapodás szerves részét képezi.

88. cikk

E megállapodás alkalmazásában a „felek” kifejezés egyrészről hatásköreiknek megfelelően a Közösséget vagy a tagállamokat, vagy a Közösséget és tagállamait, másrészről pedig Libanont jelenti.

89. cikk

(1) E megállapodás határozatlan időre jön létre.

(2) Ezt a megállapodást bármelyik fél felmondhatja a másik félhez intézett értesítés útján. Ez a megállapodás az erről szóló értesítés időpontjától számított hat hónap elteltével hatályát veszti.

90. cikk

Ezt a megállapodást egyrészről azokon a területeken kell alkalmazni, amelyeken az Európai Közösséget létrehozó szerződés alkalmazandó, az abban a szerződésben meghatározott feltételekkel, másrészről Libanon területén kell alkalmazni.

91. cikk

Ez a megállapodás két-két eredeti példányban készült angol, dán, finn, francia, görög, holland, német, olasz, portugál, spanyol, svéd, valamint arab nyelven, és a szövegek mindegyike egyaránt hiteles. Ezt a megállapodást az Európai Unió Tanácsának Főtitkárságánál kell letétbe helyezni.

92. cikk

(1) Ezt a megállapodást a felek saját eljárásaiknak megfelelően hagyják jóvá.

(2) Ez a megállapodás az attól a naptól számított második hónap első napján lép hatályba, amely napon a szerződő felek értesítik egymást az (1) bekezdésben említett eljárások befejezéséről.

(3) Hatálybalépésekor ez a megállapodás lép az Európai Gazdasági Közösség és a Libanoni Köztársaság közötti együttműködési megállapodás, valamint az Európai Szén- és Acélközösség tagállamai és Libanon közötti megállapodás helyébe, amely megállapodásokat 1977. május 3-án Brüsszelben írták alá.

93. cikk

Ideiglenes megállapodás

Abban az esetben, ha az e megállapodás hatálybalépéséhez szükséges eljárások befejezéséig e megállapodás bizonyos részeinek rendelkezéseit, különösen az áruk szabad mozgására vonatkozó rendelkezéseket, a Közösség és Libanon közötti ideiglenes megállapodás révén életbe léptetik, a felek megállapodnak abban, hogy ilyen körülmények között az e megállapodás II. és IV. címének, valamint 1. és 2. mellékletének és 1-5. jegyzőkönyvének alkalmazásában az „e megállapodás hatálybalépésének napja” az e cikkekben, mellékletekben és jegyzőkönyvekben foglalt kötelezettségekkel kapcsolatban az ideiglenes megállapodás hatálybalépésének napját jelenti.

MELLÉKLETEK ÉS JEGYZŐKÖNYVEK JEGYZÉKE

I. MELLÉKLET A 7. és 12. cikkben említett, a Harmonizált Rendszer 25-97. árucsoportjai alá besorolt mezőgazdasági termékek és feldolgozott mezőgazdasági termékek jegyzéke
II MELLÉKLET A 38. cikkben említett szellemi, ipari és kereskedelmi tulajdon
I. JEGYZŐKÖNYV A Libanonból származó mezőgazdasági termékeknek a Közösségbe irányuló behozatalára alkalmazandó, a 14. cikk (1) bekezdésében említett intézkedésekről
2. JEGYZŐKÖNYV A Közösségből származó mezőgazdasági termékeknek Libanonba irányuló behozatalára alkalmazandó, a 14. cikk (2) bekezdésében említett intézkedésekről
3. JEGYZŐKÖNYV A Libanon és a Közösség közötti, a feldolgozott mezőgazdasági termékeknek a 14. cikk (3) bekezdésében említett kereskedelméről
1. MELLÉKLET A Libanonból származó feldolgozott mezőgazdasági termékeknek a Közösségbe irányuló behozatalára alkalmazandó intézkedésekről
2. MELLÉKLET A Közösségből származó feldolgozott mezőgazdasági termékeknek Libanonba irányuló behozatalára alkalmazandó intézkedésekről
4. JEGYZŐKÖNYV A „származó termék” fogalmának meghatározásáról és az igazgatási együttműködés módozatairól
5. JEGYZŐKÖNYV A kölcsönös vámügyi igazgatási segítségnyújtásról

1. MELLÉKLET

A 7. és 12. cikkben említett, a Harmonizált Rendszer 25-97. árucsoportjai alá besorolt mezőgazdasági termékek és feldolgozott mezőgazdasági termékek jegyzéke

HR-kód 2905 43 (mannit)
HR-kód 2905 44 (szorbit)
HR-kód 2905 45 (glicerin)
HR-vámtarifaszám 3301 (illóolajok)
HR-kód 3302 10 (illatanyag-keverékek)
HR-vámtarifaszám 3501-3505 (albuminoid anyagok, módosított keményítők, ragasztók)
HR-kód 3809 10 (végkikészítő szerek)
HR-vámtarifaszám 3823 (ipari zsírsavak, olajfinomításból származó sav, ipari zsíralkoholok)
HR-kód 3824 60 (szorbit)
HR-vámtarifaszám 4101-4103 (nyersbőr és irha)
HR-vámtarifaszám 4301 (nyersszőrme)
HR-vámtarifaszám 5001-5003 (nyersselyem és selyemhulladék)
HR-vámtarifaszám 5101-5103 (gyapjú és állati szőr)
HR-vámtarifaszám 5201-5203 (nyersgyapot, hulladék és kártolt vagy fésűsgyapot)
HR-vámtarifaszám 5301 (nyerslen)
HR-vámtarifaszám 5302 (nyerskender)

2. MELLÉKLET

A 38. cikkben említett szellemi, ipari és kereskedelmi tulajdonjog

1. Libanon - az e megállapodás hatálybalépését követő öt éven belül - ratifikálja a szellemi tulajdonról szóló, következő többoldalú egyezmények felülvizsgálatát, amelyeknek a tagállamok és Libanon részes felei vagy amelyeket a tagállamok de facto alkalmaznak:

- Párizsi Egyezmény az ipari tulajdon oltalmáról (Stockholmi okmány, 1967 és 1979. évi módosítása),

- Berni egyezmény az irodalmi és művészeti alkotások védelméről (1971. évi párizsi felülvizsgálat és 1979. évi módosítás),

- Nizzai megállapodás a védjegyekkel ellátható áruk és szolgáltatások nemzetközi osztályozásáról (Genf, 1977 és 1979. évi módosítás).

2. Libanon - e megállapodás hatálybalépését követő öt éven belül - csatlakozik a következő többoldalú egyezményekhez, amelyeknek a tagállamok és Libanon részes felei vagy amelyeket a tagállamok de facto alkalmaznak:

- Szabadalmi együttműködési szerződés (Washington, 1970 és 1979. évi kiegészítés és 1984. évi módosítás),

- Budapesti szerződés a mikroorganizmusok szabadalmi eljárás céljából történő letétbe helyezése nemzetközi elismeréséről (1977 és 1980. évi módosítás),

- Jegyzőkönyv a védjegyek nemzetközi lajstromozásáról szóló madridi megállapodáshoz (Madrid, 1989),

- A védjegyjogról szóló szerződés (Genf, 1994),

- Nemzetközi egyezmény az új növényfajták oltalmáról (UPOV) (Genfi okmány, 1991),

- Egyezmény a szellemi tulajdonjogok kereskedelmi vonatkozásairól, a Kereskedelmi Világszervezet létesítéséről szóló egyezmény 1. C. melléklete (TRIPs, Marokkó, 1994).

A felek minden erőfeszítést megtesznek annak érdekében, hogy a lehető leghamarabb megerősítsék az alábbi többoldalú egyezményeket:

- WIPO-szerződés a szerzői jogról (Genf, 1996),

- WIPO-szerződés az előadásokról és hangfelvételekről (Genf, 1996).

3. A Társulási Tanács határozhat úgy, hogy az (1) bekezdés alkalmazandó egyéb, erre a területre vonatkozó többoldalú egyezményre.

1. JEGYZŐKÖNYV

A Libanonból származó mezőgazdasági termékeknek a Közösségbe irányuló behozatalára alkalmazandó, a 14. cikk (1) bekezdésében említett megállapodásokról

1. A Libanonból származó következő termékeknek a Közösségbe irányuló behozatalára az alábbiakban megállapított feltételek vonatkoznak.

2. Ezen jegyzőkönyvben nem lajstromozott, Libanonból származó mezőgazdasági termékeknek a Közösségbe irányuló behozatala vámmentességben részesül.

3. Az alkalmazás első évében a tarifakontingenseket az alapmennyiségek arányában kell kiszámolni, figyelembe véve az ezen megállapodás hatálybalépésének napját megelőzően eltelt időt.

A B CD E F
KN-kód 2002 Árumegnevezés (1) A legnagyobb kedvezmé-
nyes vámtétel csökkentése (2)
Vám-
kontingens
A vámkontingensen felüli vám csökkentése (2) Éves növekedés Különös rendelkezések
(%) (nettó súly tonnában) (%) (mennyiség) (nettó súly tonnában)
0603 Díszítés vagy csokorkészítés céljára szolgáló frissen vágott virág és bimbó 0 - - -
0701 90 50 Újburgonya frissen vagy hűtve, január 1-jétől május 31-ig 100 10 000 - 1 000
0701 90 50
ex 0701 90 90
Újburgonya frissen vagy hűtve, június 1-jétől július 31-ig 100 20 000 - 2 000
ex 0701 90 90 Újburgonya frissen vagy hűtve, október
1-jétől december 31-ig
100 20 000 - 2 000
0702 00 00 Paradicsom, frissen vagy hűtve 100 5 000 60 korlátlan 1 000 (2)
0703 20 00 Fokhagyma, frissen vagy hűtve 100 5 000 60 3 000 0 (3)
0707 00 Uborka és apró uborka, frissen vagy hűtve 100 korlátlan (2)
0709 10 00 Articsóka, frissen vagy hűtve 100 korlátlan (2)
0709 90 31 Olajbogyó, frissen vagy hűtve, nem étolaj kinyerésére szánt 100 1 000 - - 0 (4)
0709 90 70 Cukkini, frissen vagy hűtve 100 korlátlan (2)
0711 20 10 Olajbogyó ideiglenesen tartósítva, nem étolaj kinyerésére szánt 100 1 000 - - 0 (4)
0805 10 Narancs, frissen vagy szárítva 60 korlátlan (2)
0805 20 Mandarin (ideértve a tangerine és sat-suma fajtát is); clementine, wilking és hasonló citrushibridek, frissen vagy szárítva 60 korlátlan (2)
0805 50 Citrom (Citrus limon, Citrus limonum) és lime (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia), frissen vagy szárítva 40 korlátlan - (2)
ex 0806 Szőlő, frissen vagy szárítva, a friss csemegeszőlő kivételével, október 1-jétől április 30-ig és június 1-jétől július 11-ig, az Emperor (Vitis vinifera cv) fajta kivételével 100 korlátlan (2)
ex 0806 10 10 Friss csemegeszőlő, október 1-jétől április 30-ig és június 1-jétől július 11-ig, az Emperor (Vitis vinifera cv) fajta kivételével 100 6 000 60 4 000 - (2)
0808 10 Alma, frissen 100 10 000 60 korlátlan - (2)
0808 20 Körte és birs, frissen 100 korlátlan (2)
0809 10 00 Kajszibarack, frissen 100 5 000 60 korlátlan - (2)
0809 20 Cseresznye, frissen 100 5 000 60 korlátlan - (2)
0809 30 Őszibarack, beleértve a nektarint is, frissen 100 2 000 - - 500 (2)
ex 0809 40 Szilva és kökény, frissen, szeptember 1-jétől április 30-ig 100 korlátlan (2)
ex 0809 40 Szilva és kökény, frissen, május 1-jétől augusztus 31-ig 100 5 000 - - - (2)
1509 10
1510 00 10
Olívaolaj 100 1 000 - - - (5)
1701 Nád- vagy répacukor és vegytiszta szacharóz szilárd állapotban 0 - - - -
2002 Paradicsom ecet vagy ecetsav nélkül elkészítve vagy tartósítva 100 1 000 - - -
2009 61
2009 69
Szőlőlé (beleértve a szőlőmustot is) 100 korlátlan (2)
2204 Bor friss szőlőből, beleértve a szeszezett bort is; szőlőmust, kivéve a
2009 vtsz. alá tartozót
0 - - - -
(1) A Kombinált Nómenklatúra végrehajtási szabályaitól eltérően, a termékek leírásának megszövegezése csupán jelzésértékűnek tekintendő, a kedvezményes rendszert - e jegyzőkönyv összefüggésében - a vámtarifaszámok hatálya határozza meg. Amennyiben a korábbi KN-kódok jelzése fel van tüntetve, úgy a kedvezményes rendszert mind a KN-kódok, mind pedig a megfelelő leírások együttes alkalmazásával kell meghatározni.
(2) A csökkentés csak a vám értékvám részére vonatkozik.
(3) Az ezen alszám alá történő besorolás a vonatkozó közösségi rendelkezésekben meghatározott feltételektől függ (lásd az 1047/2001/EGK bizottsági rendelet 1-13. cikkének (HL L 145., 2001.5.31., 35. o.) hatályos szövegét).
(4) Az ezen alszám alatti bejegyzésre a vonatkozó közösségi rendelkezésekben meghatározott feltételek vonatkoznak (lásd a 2454/93/EGK bizottsági rendelet 291-300. cikkét (HL L 253., 1993 10.11., 71. o.) és a későbbi módosításokat).
(5) A koncesszió a teljes egészében Libanonban előállított és Libanonból közvetlenül a Közösségbe szállított, kezeletlen olívaolaj behozatalára vonatkozik.

2. JEGYZŐKÖNYV

A Közösségből származó mezőgazdasági termékeknek Libanonba irányuló behozatalára alkalmazandó, a 14. cikk (2) bekezdésében említett intézkedésekről

A Közösségből származó következő termékeknek a Libanoni Köztársaságba irányuló behozatalára az alábbiakban megállapított feltételek vonatkoznak.

Az „A” oszlop vámtételének a „B” oszlopban megjelenített csökkentési ráta nem vonatkozik a „C” oszlopban jelölt minimumvámra vagy jövedéki adóra.

A B C
Libanoni vámkód Árumegnevezés (1) Jelenleg alkalmazott vámtétel Az „A” oszlopban megjelenített vámtétel csökkentése, ezen megállapodás hatálybalépésétől számított ötödik évtől Különös rendelkezések
(%) (%)
0101 Élő ló, szamár, lóöszvér (muli) és szamáröszvér 5 100
0102 Élő szarvasmarhafélék mentes mentes
0103 Élő sertés 5 100
0104 10 Élő juh mentes mentes
0104 20 Élő kecske 5 100
0105 11 Gallus domesticus fajba tartozó élő szárnyas, legfeljebb 185 g tömegű 5 100
0105 12 Élő pulyka, legfeljebb 185 g tömegű 5 100
0105 19 Egyéb élő baromfi, legfeljebb 185 g tömegű 5 100
0105 92 Gallus domesticus fajba tartozó élő szárnyasok, legfeljebb 2 000 g tömegben 70 20 Minimumvám: 2 250 LBP/nettó kg
0105 93 Gallus domesticus fajba tartozó élő szárnyasok, legfeljebb 2 000 g tömegben 70 20 Minimumvám: 2 250 LBP/nettó kg
0105 99 Más élő baromfi (kacsa, liba, pulyka és gyöngytyúk) 5 100
0106 Más élő állat 5 100
0201 Szarvasmarhafélék húsa frissen vagy hűtve 5 100
0202 Szarvasmarhafélék húsa fagyasztva 5 100
0203 Sertéshús, frissen, hűtve vagy fagyasztva 5 100
0204 Juh- vagy kecskehús, frissen, hűtve vagy fagyasztva 5 100
0205 00 Ló, szamár, lóöszvér (muli) vagy szamáröszvér húsa, frissen, hűtve vagy fagyasztva 5 100
0206 Szarvasmarhafélék, sertés, juh, kecske, ló, szamár, lóöszvér (muli) vagy szamáröszvér élelmezési célra alkalmas vágási mellékterméke és belsősége, frissen, hűtve vagy fagyasztva 5 100
0207 11 A 0105 vtsz. alá tartozó baromfi, a Gallus domesticus fajba tartozó szárnyasok élelmezési célra alkalmas húsa, vágási mellékterméke és belsősége, nem darabolva, frissen vagy hűtve 70 20 Minimumvám: 4 200 LBP/nettó kg
0207 12 A 0105 vtsz. alá tartozó baromfi, a Gallus domesticus fajba tartozó szárnyasok élelmezési célra alkalmas húsa, vágási mellékterméke és belsősége, nem darabolva, fagyasztva 70 20 Minimumvám: 4 200 LBP/nettó kg
0207 13 A 0105 vtsz. alá tartozó baromfi, a Gallus domesticus fajba tartozó szárnyasok élelmezési célra alkalmas húsa, vágási mellékterméke és belsősége, frissen vagy hűtve 70 20 Minimumvám: 9 000 LBP/nettó kg
0207 14 A 0105 vtsz. alá tartozó baromfi, a Gallus domesticus fajba tartozó szárnyasok élelmezési célra alkalmas húsa, vágási mellékterméke és belsősége, fagyasztva 70 20 Minimumvám: 9 000 LBP/nettó kg
0207 24 A 0105 vtsz. alá tartozó baromfi, a pulyka élelmezési célra alkalmas húsa, vágási mellékterméke és belsősége, nem darabolva, frissen vagy hűtve 5 100
0207 25 A 0105 vtsz. alá tartozó baromfi, a pulyka élelmezési célra alkalmas húsa, vágási mellékterméke és belsősége, nem darabolva, fagyasztva 5 100
0207 26 A 0105 vtsz. alá tartozó baromfi, a pulyka élelmezési célra alkalmas húsa, vágási mellékterméke és belsősége, nem darabolva, frissen vagy hűtve 70 20 Minimumvám: 2 100 LBP/nettó kg
0207 27 A 0105 vtsz. alá tartozó baromfi, a pulyka élelmezési célra alkalmas húsa, vágási mellékterméke és belsősége, fagyasztva 70 20 Minimumvám: 2 100 LBP/nettó kg
0207 32 A 0105 vtsz. alá tartozó baromfi, a kacsa, liba vagy gyöngytyúk élelmezési célra alkalmas húsa, vágási mellékterméke és belsősége, nem darabolva, frissen vagy hűtve 5 100
0207 33 A 0105 vtsz. alá tartozó baromfi, a kacsa, liba vagy gyöngytyúk élelmezési célra alkalmas húsa, vágási mellékterméke és belsősége, nem darabolva, frissen vagy hűtve 5 100
0207 34 A 0105 vtsz. alá tartozó baromfi, a kacsa, liba vagy gyöngytyúk élelmezési célra alkalmas húsa, vágási mellékterméke és belsősége, hízott máj, frissen vagy hűtve 5 100
0207 35 A 0105 vtsz. alá tartozó baromfi, a kacsa, liba vagy gyöngytyúk élelmezési célra alkalmas húsa, vágási mellékterméke és belsősége, más, frissen vagy hűtve 5 100
0207 36 A 0105 vtsz. alá tartozó baromfi, a kacsa, liba vagy gyöngytyúk élelmezési célra alkalmas húsa, vágási mellékterméke és belsősége, más, fagyasztva 5 100
0208 Élelmezési célra alkalmas más hús, vágási melléktermék és belsőség, frissen, hűtve vagy fagyasztva 5 100
0209 00 Sovány húsréteget nem tartalmazó sertészsiradék (szalonna) és baromfizsiradék, nem olvasztott vagy másképpen nem kivont, frissen, hűtve, fagyasztva, sózva, sós lében tartósítva, szárítva vagy füstölve 5 100
0210 Élelmezési célra alkalmas hús, vágási melléktermék és belsőség, sózva, sós lében tartósítva, szárítva vagy füstölve; élelmezési célra alkalmas liszt és őrlemény húsból, vágási melléktermékből vagy belsőségből 5 100
0401 10 10 Tej, nem sűrítve, cukor vagy más édesítőanyag hozzáadása nélkül, legfeljebb 1 tömegszázalék zsírtartalommal 70 30 Minimumvám: 700 LBP/l + jövedéki adó 25 LBP/l
0401 10 90 Más, nem sűrítve, cukor vagy más édesítőanyag hozzáadása nélkül, legfeljebb 1 tömegszázalék zsírtartalommal 5 100 A „B” oszlopban megjelenített százalékos csökkentés fokozatos, ezen megállapodás hatálybalépését követő 5. évtől kezdve a 12. évig bezárólag
0401 20 10 Tej, nem sűrítve, cukor vagy más édesítőanyag hozzáadása nélkül, 1 tömegszázalékot meghaladó, de legfeljebb 6 tömegszázalék zsírtartalommal 70 30 Minimumvám: 700 LBP/l + jövedéki adó 25 LBP/l
0401 20 90 Más, nem sűrítve, cukor vagy más édesítőanyag hozzáadása nélkül, 1 tömegszázalékot meghaladó, de legfeljebb 6 tömegszázalék zsírtartalommal 5 A „B” oszlopban megjelenített százalékos csökkentés fokozatos, ezen megállapodás hatálybalépését követő 5. évtől kezdve a 12. évig bezárólag
0401 30 10 Tej, nem sűrítve, cukor vagy más édesítőanyag hozzáadása nélkül, 6 tömegszázalékot meghaladó zsírtartalommal 70 30 Minimumvám: 700 LBP/l + jövedéki adó 25 LBP/l
0401 30 90 Más, nem sűrítve, cukor vagy más édesítőanyag hozzáadása nélkül, 6 tömegszázalékot meghaladó zsírtartalommal 5 100 A „B” oszlopban megjelenített százalékos csökkentés fokozatos, ezen megállapodás hatálybalépését követő 5. évtől kezdve a 12. évig bezárólag
0402 10 Tej és tejszín, sűrítve, vagy cukor vagy más édesítőanyag hozzáadásával, por, granulátum vagy más szilárd alakban, legfeljebb 1,5 tömegszázalék zsírtartalommal 5 100 A „B” oszlopban megjelenített százalékos csökkentés fokozatos, ezen megállapodás hatálybalépését követő 5. évtől kezdve a 12. évig bezárólag
0402 21 Tej és tejszín, por, granulátum vagy más szilárd alakban, 1,5 tömegszázalékot meghaladó zsírtartalommal, cukor vagy más édesítőanyag hozzáadása nélkül 5 100 A „B” oszlopban megjelenített százalékos csökkentés fokozatos, ezen megállapodás hatálybalépését követő 5. évtől kezdve a 12. évig bezárólag
0402 29 Tej és tejszín, por, granulátum vagy más szilárd alakban, 1,5 tömegszázalékot meghaladó zsírtartalommal 5 100 A „B” oszlopban megjelenített százalékos csökkentés fokozatos, ezen megállapodás hatálybalépését követő 5. évtől kezdve a 12. évig bezárólag
0402 91 Tej és tejszín, nem por, granulátum vagy más szilárd állapotban, egyéb, cukor vagy más édesítőanyag hozzáadása nélkül 5 100 A „B” oszlopban megjelenített százalékos csökkentés fokozatos, ezen megállapodás hatálybalépését követő 5. évtől kezdve a 12. évig bezárólag
0402 99 10 Tej és tejszín, nem por, granulátum vagy más szilárd állapotban, folyékony formában, nem sűrítve, cukor vagy más édesítőanyag hozzáadása nélkül 70 30 Minimumvám: 700 LBP/l + jövedéki adó 25 LBP/l
0402 99 90 Más 5 100 A „B” oszlopban megjelenített százalékos csökkentés fokozatos, ezen megállapodás hatálybalépését követő 5. évtől kezdve a 12. évig bezárólag.
ex 0403 10 Joghurt, ízesítés nélkül 70 43 Minimumvám 1 000 LBP/félbruttó kg + jövedéki adó 25 LBP/l
0403 90 10 Labneh 70 43 Minimumvám
4 000 LBP/félbruttó kg
ex 0403 90 90 A 0403 vtsz. alá tartozó egyéb termékek, ízesítés nélkül 20 30 Jövedéki adó 25 LBP/l. A „B” oszlopban megjelenített százalékos csökkentés fokozatos, ezen megállapodás hatálybalépését követő
5. évtől kezdve a 12. évig bezárólag
0404 10 Tejsavó és módosított savó, sűrítve is, cukor vagy más édesítőanyag hozzáadásával is 5 100
0404 90 Más termék, tejsavó kivételével, másutt nem meghatározott vagy nem említett, természetes tejalkotórészeket tartalmazó készítmény 5 100
0405 10 Vaj mentes mentes
0405 90 Tejből nyert más zsír és olaj mentes mentes
0406 10 Friss (érleletlen vagy különlegesen nem kezelt) sajt, beleértve a savósajtot is, és túró 70 30 Minimumvám: 2 500 LBP/félbruttó kg
0406 20 Mindenféle reszelt vagy őrölt sajt 5 100 A „B” oszlopban megjelenített százalékos csökkentés fokozatos, ezen megállapodás hatálybalépését követő 5. évtől kezdve a 12. évig bezárólag
0406 30 Ömlesztett sajt, nem reszelve vagy őrölve 5 100 A „B” oszlopban megjelenített százalékos csökkentés fokozatos, ezen megállapodás hatálybalépését követő 5. évtől kezdve a 12. évig bezárólag
0406 40 Kék erezetű sajt 5 100 A „B” oszlopban megjelenített százalékos csökkentés fokozatos, ezen megállapodás hatálybalépését követő 5. évtől kezdve a 12. évig bezárólag
ex 0406 90 Kashkaval 35 30 A „B” oszlopban megjelenített százalékos csökkentés fokozatos, ezen megállapodás hatálybalépését követő 5. évtől kezdve a 12. évig bezárólag
ex 0406 90 Más sajt, kivéve a Kashkaval sajtot 35 20 Ezen koncesszió a megállapodás hatálybalépésétől (1. év) hatályos
0407 00 10 Friss tyúktojás 50 25 Minimumvám: 100 LBP/egység
0407 00 90 Más madártojás 20 25
0408 11 Tojássárgája, szárítva 5 100
0408 19 Tojássárgája, nem szárítva 5 100
0408 91 Egyéb madártojás-sárgája, héj nélkül, szárítva 5 100
0408 99 Egyéb madártojás-sárgája, héj nélkül, nem szárítva 5 100
0409 00 Természetes méz 35 25 Minimumvám: 8 000 LBP/nettó kg
0410 00 Másutt nem említett, élelmezési célra alkalmas állati eredetű termék 5 100
0504 00 Állati bél, hólyag és gyomor (a halból származó kivételével) egészben vagy darabban, frissen, hűtve, fagyasztva, sózva, sós lében tartósítva, szárítva vagy füstölve mentes mentes
0511 10 Szarvasmarhafélék spermája 5 100
0511 91 Hal vagy rákféle, puhatestű vagy más gerinctelen víziállat részei; a 3. árucsoportba tartozó, élettelen állat mentes mentes
0511 99 Másutt nem említett állati termék mentes mentes
0601 Hagyma, gumó, gumós gyökér, gyökércsíra és rizóma vegetatív nyugalmi állapotban, fejlődésben, növekedésben (vegetációban) vagy virágzásban; cikórianövény és -gyökér, a 1212 vtsz. alá tartozó gyökér kivételével 5 100
0602 10 Élő nem gyökeres dugvány és oltvány 5 100
0602 20 Emberi fogyasztásra alkalmas gyümölcsöt vagy diófélét termő fa, bokor, cserje, oltva is 5 100
0602 30 Élő rododendron és azálea, oltva is 30 100 Az „A” oszlopban jelölt, jelenleg alkalmazott vámtétel 5%-ra csökken a megállapodás hatálybalépésekor
0602 40 Élő rózsa, oltva is 5 100
0602 90 10 Egyéb erdei fák, dísznövények legalább 5 cm átmérőjű külön virágedényben 30 100 Az „A” oszlopban jelölt, jelenleg alkalmazott vámtétel 5%-ra csökken a megállapodás hatálybalépésekor
0602 90 90 Más 5 100
0603 Díszítés vagy csokorkészítés céljára szolgáló vágott virág és bimbó frissen, szárítva, festve, fehérítve, impregnálva vagy másképpen kikészítve 70 25 Az „A” oszlopban jelölt, jelenleg alkalmazott vámtétel 30%-ra csökken a megállapodás hatálybalépésekor
0604 Díszítés vagy csokorkészítés céljára szolgáló lombozat, ág és más növényi rész, virág vagy bimbó nélkül és fű, moha, zuzmó, mindezek frissen, szárítva, festve, fehérítve, impregnálva vagy más módon kikészítve 70 25 Az „A” oszlopban jelölt, jelenleg alkalmazott vámtétel 30%-ra csökken a megállapodás hatálybalépésekor
0701 10 Vetőburgonya, frissen vagy hűtve 5 100
0701 90 Burgonya, nem vetőburgonya, frissen vagy hűtve 70 20 Minimumvám: 550 LBP/nettó kg
0702 00 Paradicsom, frissen vagy hűtve 70 20 Minimumvám: 750 LBP/nettó kg
0703 10 10 Dughagyma, frissen vagy hűtve 5 100
0703 10 90 Más, gyöngyhagyma, frissen vagy hűtve 70 20 Minimumvám: 350 LBP/nettó kg
0703 20 Fokhagyma, frissen vagy hűtve 70 20 Minimumvám: 1 000 LBP/nettó kg
0703 90 Póréhagyma és más hagymaféle, frissen vagy hűtve 25 25
0704 10 Karfiol és brokkoli, frissen vagy hűtve 70 20 Minimumvám: 300 LBP/nettó kg
0704 20 Kelbimbó, frissen vagy hűtve 25 25
0704 90 Káposzta, karfiol, karalábé, kelkáposzta és élelmezési célra alkalmas hasonló káposztaféle, frissen vagy hűtve, nem karfiol vagy kelbimbó 70 20 Minimumvám: 350 LBP/nettó kg
0705 11 Fejes saláta, frissen vagy hűtve 25 25
0705 19 Más saláta, frissen vagy hűtve 70 20 Minimumvám: 300 LBP/egység
0705 21 Cikóriasaláta (Cichorium intybus var. foliosum), frissen vagy hűtve 25 25
0705 29 Más cikória, frissen vagy hűtve 25 25
0706 10 Sárgarépa és fehérrépa, frissen vagy hűtve 70 20 Minimumvám: 300 LBP/nettó kg
0706 90 10 Retek 70 20 Minimumvám: 1 500 LBP/nettó kg
0706 90 90 Más, frissen vagy hűtve 25 25
0707 00 Uborka és apró uborka, frissen vagy hűtve 70 20 Minimumvám: 600 LBP/nettó kg
0708 10 Borsó, frissen vagy hűtve 70 20 Minimumvám: 550 LBP/nettó kg
0708 20 Bab, frissen vagy hűtve 70 20 Minimumvám: 500 LBP/nettó kg
0708 90 Más hüvelyes zöldség, frissen vagy hűtve 70 20 Minimumvám: 350 LBP/nettó kg
0709 10 Articsóka, frissen vagy hűtve 70 20 Minimumvám: 350 LBP/nettó kg
0709 20 Spárga, frissen vagy hűtve 25 25
0709 30 Padlizsán, frissen vagy hűtve 70 20 Minimumvám: 500 LBP/nettó kg
0709 40 Zeller, a gumós zeller kivételével, frissen vagy hűtve 25 25
0709 51 Az Agaricus nemhez tartozó gombák, frissen vagy hűtve 25 25
0709 52 Szarvasgomba, frissen vagy hűtve 25 25
0709 59 Más gomba és szarvasgomba 25 25
0709 60 A Capsicum és Pimenta nemhez tartozó növények gyümölcse, frissen vagy hűtve 70 20 Minimumvám: 350 LBP/nettó kg
0709 70 Paraj, új-zélandi paraj és labodaparaj, frissen vagy hűtve 70 20 Minimumvám: 350 LBP/nettó kg
0709 90 10 Olajbogyó, frissen vagy hűtve 70 20 Minimumvám: 1 200 LBP/nettó kg
0709 90 20 Sütőtök, cukkini és tök, frissen vagy hűtve 70 20 Minimumvám: 400 LBP/nettó kg
0709 90 30 Meloukhia, frissen vagy hűtve 70 20 Minimumvám: 300 LBP/nettó kg
0709 90 40 Porcsin (portulaca), petrezselyem, borsmustár
(argula), koriander, frissen vagy hűtve
70 20 Minimumvám: 750 LBP/nettó kg
0709 90 50 Mangold, (kínai levelű) frissen vagy hűtve 70 20 Minimumvám: 350 LBP/nettó kg
0709 90 90 Más zöldség frissen vagy hűtve 25 25
0710 10 Burgonya, fagyasztva 70 20 Minimumvám: 1 200 LBP/nettó kg
0710 21 Borsó, fagyasztva 35 25
0710 22 Bab, fagyasztva 35 25
0710 29 Más hüvelyes zöldség, fagyasztva 35 25
0710 30 Paraj, új-zélandi paraj és labodaparaj, fagyasztva 35 25
0710 80 Más zöldség fagyasztva 35 25
0710 90 Zöldségkeverék, fagyasztva 35 25
ex 0711 Zöldségfélék ideiglenesen tartósítva, de közvetlen fogyasztásra nem alkalmas állapotban, kivéve csemegekukorica 5 100
0712 20 Vöröshagyma, szárítva, egészben, aprítva, szeletelve, törve vagy porítva, de tovább nem elkészítve 25 25
0712 31 Az Agaricus nemhez tartozó gombák, szárítva, egészben, aprítva, szeletelve, törve vagy porítva, de tovább nem elkészítve 25 25
0712 32 Falfülgomba (Auricularia spp.), szárítva, egészben, aprítva, szeletelve, törve vagy porítva, de tovább nem elkészítve 25 25
0712 33 Kocsonyás gomba (Tremella spp.), szárítva, egészben, aprítva, szeletelve, törve vagy porítva, de tovább nem elkészítve 25 25
0712 39 Más gomba és szarvasgomba, szárítva, egészben, aprítva, szeletelve, törve vagy porítva, de tovább nem elkészítve 25 25
0712 90 10 Csemegekukorica-vetőmag 5 100
0712 90 90 Más szárított zöldség, egészben, aprítva, szeletelve, törve vagy porítva 25 25
0713 Szárított hüvelyes zöldség, kifejtve, hántolva vagy felesen is mentes mentes
0714 10 Manióka (kasszava) 5 100
0714 20 Édesburgonya 5 100
0714 90 10 Taró (kalógyökér) (Colocasia esculenta) 25 25 Minimumvám: 300 LBP/nettó kg
0714 90 90 Más, nagy keményítő- vagy inzulintartalmú gyökér és gumó és szágóbél 5 100
0801 Kókuszdió, brazildió és kesudió, frissen vagy szárítva, héjastól is 5 100
0802 11 Mandula, héjastól 70 20 Minimumvám: 500 LBP/nettó kg
0802 12 Mandula, héj nélkül 5 100
0802 21 Mogyoró, héjastól 5 100
0802 22 Mogyoró, héj nélkül 5 100
0802 31 Dió, héjastól 5 100
0802 32 Dió, héj nélkül 5 100
0802 40 Gesztenye 5 100
0802 50 Pisztácia 5 100
0802 90 10 Pignolia dió 70 20 Minimumvám: 15 000 LBP/nettó kg
0802 90 90 Más dió 5 100
0803 00 Banán, beleértve a plantain fajtát is, frissen vagy szárítva 70 20 Minimumvám:
1 000 LBP/félbruttó kg
0804 10 Datolya, frissen vagy szárítva 5 100
0804 20 10 Füge, frissen 70 20 Minimumvám: 400 LBP/nettó kg
0804 20 90 Füge, szárítva 5 100
0804 30 Ananász, frissen vagy szárítva 70 20 Minimumvám: 2 000 LBP/nettó kg
0804 40 Avokádó, frissen vagy szárítva 70 20 Minimumvám: 2 000 LBP/nettó kg
0804 50 Guajava, mangó és mangosztán, frissen vagy szárítva 70 20 Minimumvám: 2 000 LBP/nettó kg
0805 Citrusfélék, frissen vagy szárítva 70 20 Minimumvám: 400 LBP/nettó kg
0806 10 Szőlő, frissen 70 20 Minimumvám: 500 LBP/nettó kg
0806 20 Szőlő, szárítva 5 100
0807 11 Görögdinnye, frissen 70 20 Minimumvám: 500 LBP/nettó kg
0807 19 Más dinnye, frissen 70 20 Minimumvám: 500 LBP/nettó kg
0807 20 Papaya, frissen 70 20 Minimumvám: 2 000 LBP/nettó kg
0808 10 Alma, frissen 70 20 Minimumvám: 800 LBP/nettó kg
0808 20 Körte és birs, frissen 70 20 Minimumvám: 800 LBP/nettó kg
0809 10 Kajszibarack, frissen 70 20 Minimumvám: 350 LBP/nettó kg
0809 20 Cseresznye, frissen 70 20 Minimumvám: 800 LBP/nettó kg
0809 30 Őszibarack, beleértve a nektarint is, frissen 70 20 Minimumvám: 500 LBP/nettó kg
0809 40 Szilva és kökény, frissen 70 20 Minimumvám: 400 LBP/nettó kg
0810 10 Földieper, frissen 70 20 Minimumvám: 1 000 LBP/nettó kg
0810 20 Málna, földi szeder, faeper és kaliforniai málna, frissen 5 100
0810 30 Fekete, fehér vagy piros ribiszke és egres, frissen 5 100
0810 40 Tőzegáfonya, fekete áfonya és a Vaccinum nemhez tartozó más gyümölcs. frissen 5 100
0810 50 Kivi, frissen 70 20 Minimumvám: 1 500 LBP/nettó kg
0810 60 Durián 25 25
0810 90 10 Licsi, passiógyümölcs, édes anóna, datolyaszilva
(kabis)
70 20 Minimumvám: 5 000 LBP/nettó kg
0810 90 20 Naspolya (japán naspolya) 70 20 Minimumvám: 500 LBP/nettó kg
0810 90 30 Gránátalma 70 20 Minimumvám: 500 LBP/nettó kg
0810 90 40 Jojoba 45 25 Minimumvám: 500 LBP/nettó kg
0810 90 90 Más gyümölcs, frissen 25 25
0811 10 Földieper, fagyasztva 70 20 Minimumvám: 1 500 LBP/nettó kg
0811 20 Málna, földi szeder, faeper, kaliforniai málna, fekete, fehér vagy piros ribiszke és egres, fagyasztva 70 20 Minimumvám: 1 500 LBP/nettó kg
0811 90 Más gyümölcs és diófélék, fagyasztva 70 20 Minimumvám: 1 500 LBP/nettó kg
0812 Gyümölcs és diófélék, ideiglenesen tartósítva, de közvetlen fogyasztásra nem alkalmas állapotban 5 100
0813 10 Szárított kajszibarack 15 25
0813 20 Aszalt szilva 25 25
0813 30 Szárított alma 25 25
0813 40 Más szárított gyümölcs, a 0801-0806 vtsz. alá tartozók kivételével 25 25
0813 50 Diófélék vagy a 8. árucsoportba tartozó szárított gyümölcsök keveréke 25 25
0814 00 Citrusfélék és a dinnyefélék héja (beleértve a görögdinnye héját is), frissen, fagyasztva vagy szárítva, vagy sós lében, kénes vízben vagy egyéb tartósító oldatban ideiglenesen tartósítva 5 100
0901 Kávé nyersen, pörkölve vagy koffeinmentesen is; kávéhéj és burok; bármilyen arányban valódi kávét tartalmazó pótkávé 5 100
0902 Tea, aromásítva is 5 100
0904 Piper nemhez tartozó bors; a Capsicum vagy a Pimenta nemhez tartozó növények gyümölcse, szárítva, zúzva vagy őrölve 5 100
0905 00 Vanília 5 100
0906 Fahéj és fahéjvirág 5 100
0907 00 Szegfűszeg (egész gyümölcs, kocsány és szár) 5 100
0908 Szerecsendió, szerecsendió-virág, kardamom 5 100
0909 Ánizsmag, badián-, édeskömény-, koriander-, köményvagy rétiköménymag, borókabogyó 5 100
0910 10 Gyömbér 5 100
0910 20 Sáfrány 5 100
0910 30 Kurkuma (indiai sáfrány) 5 100
0910 40 10 Kakukkfű 70 20 Minimumvám: 1 000 LBP/nettó kg
0910 40 90 Babérlevél 5 100
0910 50 Curry 5 100
0910 91 Más fűszer, a 9. árucsoporthoz tartozó megjegyzések 1.b) pontjában meghatározott keverékek 5 100
0910 99 Más fűszer, a 9. árucsoporthoz tartozó megjegyzések 1.b) pontjában meghatározott keverékek kivételével 5 100
1001 Búza és kétszeres mentes mentes
1002 00 Rozs mentes mentes
1003 00 Árpa mentes mentes
1004 00 Zab mentes mentes
1005 10 Kukorica, vetőmag 5 100
1005 90 Kukorica, nem vetőmag mentes mentes
1006 Rizs 5 100
1007 00 Cirokmag 5 100
1008 Hajdina, köles és kanárimag, más gabonaféle 5 100
1101 00 Búzaliszt vagy kétszeres liszt mentes mentes
1102 Gabonaliszt, a búza vagy a kétszeres liszt kivételével mentes mentes
1103 11 Durva őrlemény és dara gabonából mentes mentes
1103 13 Durva őrlemény és dara kukoricából 5 100
1103 19 Durva őrlemény és dara más gabonából 5 100
1103 20 Labdacs (pellet) 5 100
1104 Másképpen megmunkált gabonaféle (pl. hántolt, lapított, pelyhesített, fényezett, szeletelt vagy durván darált) a 1006 vtsz. alá tartozó rizs kivételével; gabonacsíra egészben, lapítva, pelyhesítve vagy őrölve 5 100
1105 Liszt, dara, por, pehely, granulátum és labdacs (pellet) burgonyából 5 100
1106 Liszt, dara és por a 0713 vtsz. alá tartozó szárított hüvelyes zöldségből, a 0714 vtsz. alá tartozó szágóból, gyökérből vagy gumóból, továbbá a 8. árucsoportba tartozó termékekből 5 100
1107 Maláta, pörkölve is mentes mentes
1108 Keményítő; inulin 5 100
1109 00 Búzasikér, szárítva is mentes mentes
1201 00 Szójabab, törve is mentes mentes
1202 Földimogyoró, nem pörkölve vagy másképpen nem főzve, héjában vagy törve is mentes mentes
1203 00 Kopra mentes mentes
1204 00 Lenmag, törve is mentes mentes
1205 00 Olajrepce- vagy repcemag, törve is mentes mentes
1206 00 Napraforgómag, törve is mentes mentes
1207 10 Pálmadió és -mag mentes mentes
1207 20 Gyapotmag mentes mentes
1207 30 Ricinusmag mentes mentes
1207 40 Szezámmag 5 100
1207 50 Mustármag mentes mentes
1207 60 Sáfránymag mentes mentes
1207 91 Mákszem mentes mentes
1207 99 Más mag mentes mentes
1208 Olajosmag-liszt és -dara, olajtartalmú gyümölcsliszt és dara, a mustárliszt és -dara kivételével mentes mentes
1209 Mag, gyümölcs és spóra vetési célra 5 100
1210 Komlótoboz, frissen vagy szárítva, őrölve, porítva vagy labdacs (pellet) alakban; lupulin mentes mentes
1211 10 Édesgyökér 5 100
1211 20 Ginzenggyökér 5 100
1211 30 Kokalevél 5 100
1211 40 Mákszalma 5 100
1211 90 10 Menta, frissen 70 20 Minimumvám: 750 LBP/nettó kg
1211 90 90 Növény és növényrész, elsősorban illatszer, gyógyszer, rovarirtó szer, gombaölő szer és hasonlók gyártására, frissen vagy szárítva, vágva, zúzva vagy porítva is 5 100
1212 10 Szentjánoskenyér, beleértve a szentjánoskenyérmagot is 5 100
1212 30 Kajszibarack-, őszibarack (beleértve a nektarint is)
vagy szilvamag
5 100
1212 91 Cukorrépa 5 100
1212 99 Más 5 100
1213 00 Gabonaszalma és -pelyva, nyersen, vágva, őrölve, sajtolva vagy labdacs (pellet) alakban is 5 100
1214 Karórépa, marharépa, takarmányrépa, takarmánygyökér, széna, lucerna (alfafa), lóhere, baltacim, takarmánykáposzta, csillagfürt, bükköny és hasonló takarmánynövény labdacs (pellet) alakban is 5 100
1301 10 Sellak 5 100
1301 20 Gumiarábikum 5 100
1301 90 Más sellak és mézga mentes mentes
1302 11 Ópium 5 100 A „B” oszlopban megjelenített százalékos csökkentés fokozatos, ezen megállapodás hatálybalépését követő 5. évtől kezdve a 12. évig bezárólag
1302 39 Más 5 100 A „B” oszlopban megjelenített százalékos csökkentés fokozatos, ezen megállapodás hatálybalépését követő 5. évtől kezdve a 12. évig bezárólag
1501 00 Sertészsír (zsiradék is) és baromfizsír a 0209 és a 1503 vtsz. alá tartozók kivételével 5 100 A „B” oszlopban megjelenített százalékos csökkentés fokozatos, ezen megállapodás hatálybalépését követő 5. évtől kezdve a 12. évig bezárólag
1502 00 Szarvasmarhafaggyú, birka- vagy kecskefaggyú, a 1503 vtsz. alá tartozók kivételével 5 100 A „B” oszlopban megjelenített százalékos csökkentés fokozatos, ezen megállapodás hatálybalépését követő 5. évtől kezdve a 12. évig bezárólag
1503 00 Zsírsztearin, zsírolaj, oleosztearin, oleoolaj és faggyúolaj, nem emulgeálva, nem keverve vagy más módon nem elkészítve 5 100 A „B” oszlopban megjelenített százalékos csökkentés fokozatos, ezen megállapodás hatálybalépését követő 5. évtől kezdve a 12. évig bezárólag
1504 10 Halmájolaj és frakciói mentes mentes
1504 20 Halzsír- és olaj és ezek frakciói, a halmájolaj kivételével 5 100 A „B” oszlopban megjelenített százalékos csökkentés fokozatos, ezen megállapodás hatálybalépését követő 5. évtől kezdve a 12. évig bezárólag
1504 30 Tengeri emlősökből nyert zsír, olaj és ezek frakciói 5 100 A „B” oszlopban megjelenített százalékos csökkentés fokozatos, ezen megállapodás hatálybalépését követő 5. évtől kezdve a 12. évig bezárólag
1507 10 Szójabab-nyersolaj és frakciói, finomítva is, de vegyileg nem átalakítva 5 100 A „B” oszlopban megjelenített százalékos csökkentés fokozatos, ezen megállapodás hatálybalépését követő 5. évtől kezdve a 12. évig bezárólag
1507 90 Más szójababolaj, nem nyersolaj, finomítva is, de vegyileg nem átalakítva 15 30 A „B” oszlopban megjelenített százalékos csökkentés fokozatos, ezen megállapodás hatálybalépését követő 5. évtől kezdve a 12. évig bezárólag
1508 10 Földimogyoró-nyersolaj és frakciói, finomítva is, de vegyileg nem átalakítva 5 100 A „B” oszlopban megjelenített százalékos csökkentés fokozatos, ezen megállapodás hatálybalépését követő 5. évtől kezdve a 12. évig bezárólag
1508 90 Földimogyoró-olaj, nem nyersolaj, és frakciói, finomítva is, de vegyileg nem átalakítva 15 30 A „B” oszlopban megjelenített százalékos csökkentés fokozatos, ezen megállapodás hatálybalépését követő 5. évtől kezdve a 12. évig bezárólag
1509 Olívaolaj és frakciói, finomítva is, de vegyileg nem átalakítva 70 0 Minimumvám: 6 000 LBP/l
1510 00 Kizárólag olívabogyóból nyert más olaj és frakciói finomítva is, de vegyileg nem átalakítva, beleértve a
1509 vtsz. alá tartozó olajokkal vagy ezek frakcióival
készült keverékeket is
15 0
1511 10 Pálma-nyersolaj és frakciói, finomítva is, de vegyileg nem átalakítva 5 100 A „B” oszlopban megjelenített százalékos csökkentés fokozatos, ezen megállapodás hatálybalépését követő 5. évtől kezdve a 12. évig bezárólag
1511 90 Pálmaolaj és frakciói, nem nyersolaj, finomítva is, de vegyileg nem átalakítva 15 30 A „B” oszlopban megjelenített százalékos csökkentés fokozatos, ezen megállapodás hatálybalépését követő 5. évtől kezdve a 12. évig bezárólag
1512 11 Napraforgómag-, pórsáfránymag-nyersolaj és ezek frakciói 5 100 A „B” oszlopban megjelenített százalékos csökkentés fokozatos, ezen megállapodás hatálybalépését követő 5. évtől kezdve a 12. évig bezárólag
1512 19 Napraforgómag- és pórsáfránymag-olaj, és ezek frakciói, nem nyersolaj 15 30 A „B” oszlopban megjelenített százalékos csökkentés fokozatos, ezen megállapodás hatálybalépését követő 5. évtől kezdve a 12. évig bezárólag
1512 21 Gyapotmagolaj és frakciói, nyersolaj, a gossipol eltávolítása után is 5 100 A „B” oszlopban megjelenített százalékos csökkentés fokozatos, ezen megállapodás hatálybalépését követő 5. évtől kezdve a 12. évig bezárólag
1512 29 Gyapotmagolaj és frakciói, nem nyersolaj 15 30 A „B” oszlopban megjelenített százalékos csökkentés fokozatos, ezen megállapodás hatálybalépését követő 5. évtől kezdve a 12. évig bezárólag
1513 11 Kókuszdió- (kopra-) nyersolaj és frakciói 5 100 A „B” oszlopban megjelenített százalékos csökkentés fokozatos, ezen megállapodás hatálybalépését követő 5. évtől kezdve a 12. évig bezárólag
1513 19 Kókuszdió- (kopra-) olaj és frakciói, nem nyersolaj 15 30 A „B” oszlopban megjelenített százalékos csökkentés fokozatos, ezen megállapodás hatálybalépését követő 5. évtől kezdve a 12. évig bezárólag
1513 21 Pálmamagbél- és babassu-nyersolaj és ezek frakciói 5 100 A „B” oszlopban megjelenített százalékos csökkentés fokozatos, ezen megállapodás hatálybalépését követő 5. évtől kezdve a 12. évig bezárólag
1513 29 Pálmamagbél- és babassu-nyersolaj és ezek frakciói, nem nyersolaj 15 30 A „B” oszlopban megjelenített százalékos csökkentés fokozatos, ezen megállapodás hatálybalépését követő 5. évtől kezdve a 12. évig bezárólag
1514 11 Alacsony erukasav-tartalmú olajrepce- vagy repcenyersolaj és frakciói, finomítva is, de vegyileg nem átalakítva 5 100 A „B” oszlopban megjelenített százalékos csökkentés fokozatos, ezen megállapodás hatálybalépését követő 5. évtől kezdve a 12. évig bezárólag
1514 19 Alacsony erukasav-tartalmú olajrepce vagy repceolaj és frakciói, finomítva is, de vegyileg nem átalakítva, nem nyersolaj 15 30 A „B” oszlopban megjelenített százalékos csökkentés fokozatos, ezen megállapodás hatálybalépését követő 5. évtől kezdve a 12. évig bezárólag
1514 91 Más olajrepce, repce- és mustár-nyersolaj, és ezek frakciói, finomítva is, de vegyileg nem átalakítva 5 100 A „B” oszlopban megjelenített százalékos csökkentés fokozatos, ezen megállapodás hatálybalépését követő 5. évtől kezdve a 12. évig bezárólag
1514 99 Más olajrepce, repce- és mustár-nyersolaj, és ezek frakciói, finomítva is, de vegyileg nem átalakítva, nem nyersolaj 15 30 A „B” oszlopban megjelenített százalékos csökkentés fokozatos, ezen megállapodás hatálybalépését követő 5. évtől kezdve a 12. évig bezárólag
1515 11 Lenmag-nyersolaj és frakciói 5 100 A „B” oszlopban megjelenített százalékos csökkentés fokozatos, ezen megállapodás hatálybalépését követő 5. évtől kezdve a 12. évig bezárólag
1515 19 Lenmagolaj és frakciói, nem nyersolaj 15 30 A „B” oszlopban megjelenített százalékos csökkentés fokozatos, ezen megállapodás hatálybalépését követő 5. évtől kezdve a 12. évig bezárólag
1515 21 Kukorica-nyersolaj és frakciói 5 100 A „B” oszlopban megjelenített százalékos csökkentés fokozatos, ezen megállapodás hatálybalépését követő 5. évtől kezdve a 12. évig bezárólag
1515 29 Kukoricaolaj és frakciói, nem nyersolaj 15 30 A „B” oszlopban megjelenített százalékos csökkentés fokozatos, ezen megállapodás hatálybalépését követő 5. évtől kezdve a 12. évig bezárólag
1515 30 Ricinusolaj és frakciói 5 100 A „B” oszlopban megjelenített százalékos csökkentés fokozatos, ezen megállapodás hatálybalépését követő 5. évtől kezdve a 12. évig bezárólag
1515 40 Tungolaj (kínai faolaj) és frakciói 5 100 A „B” oszlopban megjelenített százalékos csökkentés fokozatos, ezen megállapodás hatálybalépését követő 5. évtől kezdve a 12. évig bezárólag
1515 50 Szezámolaj és frakciói 15 30 A „B” oszlopban megjelenített százalékos csökkentés fokozatos, ezen megállapodás hatálybalépését követő 5. évtől kezdve a 12. évig bezárólag
1515 90 10 Babérolaj és jojobaolaj, és ezek frakciói mentes mentes
1515 90 90 Más olaj 15 30 A „B” oszlopban megjelenített százalékos csökkentés fokozatos, ezen megállapodás hatálybalépését követő 5. évtől kezdve a 12. évig bezárólag
1516 10 Állati vagy növényi zsír és olaj és ezek frakciói 15 30 A „B” oszlopban megjelenített százalékos csökkentés fokozatos, ezen megállapodás hatálybalépését követő 5. évtől kezdve a 12. évig bezárólag
ex 1516 20 Növényi zsír és olaj és ezek frakciói, nem hidrogénezett ricinusolaj, ún. „opálviasz” 15 30 A „B” oszlopban megjelenített százalékos csökkentés fokozatos, ezen megállapodás hatálybalépését követő 5. évtől kezdve a 12. évig bezárólag
1601 00 Kolbász és hasonló termék húsból, vágási melléktermékből, belsőségből vagy vérből; ezeken a termékeken alapuló élelmiszerek 5 100 A „B” oszlopban megjelenített százalékos csökkentés fokozatos, ezen megállapodás hatálybalépését követő 5. évtől kezdve a 12. évig bezárólag
1602 10 Más elkészített és konzervált hús, vágási melléktermék és belsőség vagy vér, homogenizált készítmények 5 100 A „B” oszlopban megjelenített százalékos csökkentés fokozatos, ezen megállapodás hatálybalépését követő 5. évtől kezdve a 12. évig bezárólag
1602 20 Más elkészített és konzervált hús, állati májból készült 5 100 A „B” oszlopban megjelenített százalékos csökkentés fokozatos, ezen megállapodás hatálybalépését követő 5. évtől kezdve a 12. évig bezárólag
1602 31 10 Más elkészített és konzervált hús, pulykamájból készült, légmentes fémdobozos csomagolásban 5 100 A „B” oszlopban megjelenített százalékos csökkentés fokozatos, ezen megállapodás hatálybalépését követő 5. évtől kezdve a 12. évig bezárólag
1602 31 90 Más elkészített és konzervált hús, pulykamájból készült, más 35 30 A „B” oszlopban megjelenített százalékos csökkentés fokozatos, ezen megállapodás hatálybalépését követő 5. évtől kezdve a 12. évig bezárólag
1602 32 10 Más elkészített és konzervált hús, a Gallus domesticus fajhoz tartozó szárnyasok májából készült, légmentes fémdobozos csomagolásban 5 100 A „B” oszlopban megjelenített százalékos csökkentés fokozatos, ezen megállapodás hatálybalépését követő 5. évtől kezdve a 12. évig bezárólag
1602 32 90 Más elkészített és konzervált hús, a Gallus domesticus
fajhoz tartozó szárnyasok májából készült, más
35 30 A „B” oszlopban megjelenített százalékos csökkentés fokozatos, ezen megállapodás hatálybalépését követő 5. évtől kezdve a 12. évig bezárólag
1602 39 10 Más elkészített és konzervált hús, májból készült, más, légmentes fémdobozos csomagolásban 5 100 A „B” oszlopban megjelenített százalékos csökkentés fokozatos, ezen megállapodás hatálybalépését követő 5. évtől kezdve a 12. évig bezárólag
1602 39 90 Más elkészített és konzervált hús, májból készült, más, más 35 30 A „B” oszlopban megjelenített százalékos csökkentés fokozatos, ezen megállapodás hatálybalépését követő 5. évtől kezdve a 12. évig bezárólag
1602 41 Más elkészített és konzervált hús, sertésből, sonka és részei 5 100 A „B” oszlopban megjelenített százalékos csökkentés fokozatos, ezen megállapodás hatálybalépését követő 5. évtől kezdve a 12. évig bezárólag
1602 42 Más elkészített és konzervált hús, sertésből, lapocka és részei 5 100 A „B” oszlopban megjelenített százalékos csökkentés fokozatos, ezen megállapodás hatálybalépését követő 5. évtől kezdve a 12. évig bezárólag
1602 49 Más elkészített és konzervált hús, sertésből, más, beleértve a keverékeket is 5 100 A „B” oszlopban megjelenített százalékos csökkentés fokozatos, ezen megállapodás hatálybalépését követő 5. évtől kezdve a 12. évig bezárólag
1602 50 Más elkészített és konzervált hús, szarvasmarhafélékből 5 100 A „B” oszlopban megjelenített százalékos csökkentés fokozatos, ezen megállapodás hatálybalépését követő 5. évtől kezdve a 12. évig bezárólag
1602 90 Más elkészített és konzervált hús, beleértve az állati vérből készült termékeket is 5 100 A „B” oszlopban megjelenített százalékos csökkentés fokozatos, ezen megállapodás hatálybalépését követő 5. évtől kezdve a 12. évig bezárólag
1701 Nád- vagy répacukor és vegytiszta szacharóz szilárd állapotban 5 100
1702 11 Tejcukor és tejcukorszirup, legalább 99 tömegszázalék tejcukortartalommal, vízmentes laktózra vonatkoztatva, szárazanyagra számítva 5 100
1702 19 Tejcukor és tejcukorszirup, más 5 100
1702 20 Juharcukor és juharcukorszirup 5 100
1702 30 Szőlőcukor és szőlőcukorszirup, gyümölcscukortartalom nélkül vagy 20 tömegszázaléknál kevesebb gyümölcscukor-
tartalommal, szárazanyagra számítva
5 100
1702 40 Szőlőcukor és szőlőcukorszirup, legalább 20, de kevesebb mint 50 tömegszázalék gyümölcscukortartalommal, szárazanyagra számítva, az invertcukor kivételével 5 100
1702 60 Más gyümölcscukor és gyümölcscukorszirup, 50 tömegszázalékot meghaladó gyümölcscukortartalommal, szárazanyagra számítva, az invertcukor kivételével 5 100
1702 90 90 Más, beleértve az invertcukrot és más cukor- vagy cukorszirup-keveréket 50 tömegszázalék gyümölcscukor-tartalommal, szárazanyagra számítva 5 100
1703 10 10 Vegytiszta nádmelasz 5 100
1703 10 90 Más nádmelasz mentes mentes
1703 90 10 Vegytiszta nádmelasz, más nádmelasz kivételével 5 100
1703 90 90 Nem vegytiszta melasz, más nádmelasz kivételével mentes mentes
1801 00 Kakaóbab, egészben vagy törve, nyersen vagy pörkölve mentes mentes
1802 00 Kakaóhéj, kakaóhártya, -bőr és más kakaóhulladék 5 100
1904 30 Bulgur búza 10 30 A „B” oszlopban megjelenített százalékos csökkentés fokozatos, ezen megállapodás hatálybalépését követő 5. évtől kezdve a 12. évig bezárólag
2001 10 Uborka és apró uborka, ecettel vagy ecetsavval elkészítve vagy tartósítva 70 30 Minimumvám: 1 000 LBP/bruttó kg
2001 90 10 Olajbogyó ecettel vagy ecetsavval elkészítve vagy tartósítva 70 20 Minimumvám: 6 000 LBP/bruttó kg
ex 2001 90 90 Más zöldség ecettel vagy ecetsavval elkészítve vagy tartósítva, a csemegekukorica, jamgyökér és
pálmafa-csúcsrügy kivételével
70 30 Minimumvám: 1 000 LBP/bruttó kg
2002 10 Paradicsom ecet vagy ecetsav nélkül elkészítve vagy tartósítva, egészben vagy darabolva 70 20 Minimumvám: 1 500 LBP/bruttó kg
2002 90 10 Paradicsomlé, bepárlással sűrítve, cukor hozzáadása nélkül, legalább 100 kg nettó tömegű kiszerelésben 5 100
2002 90 90 Más 35 25
2003 10 Az Agaricus nemhez tartozó gombák, ecet vagy ecetsav nélkül elkészítve vagy tartósítva 35 30
2003 90 Más gomba és szarvasgomba 35 30 A „B” oszlopban megjelenített százalékos csökkentés fokozatos, ezen megállapodás hatálybalépését követő 5. évtől kezdve a 12. évig bezárólag
ex 2004 10 Burgonya, ecet vagy ecetsav nélkül elkészítve vagy tartósítva, liszt, dara vagy pelyhesített forma kivételével 70 43 Minimumvám: 1 200 LBP/bruttó kg
2004 90 10 Zöldségkeverék: paradicsom ecet vagy ecetsav nélkül elkészítve vagy tartósítva, egészben vagy darabolva, fagyasztva 70 43 Minimumvám: 1 500 LBP/bruttó kg
ex 2004 90 90 Más zöldségkeverék, ecet vagy ecetsav nélkül elkészítve vagy tartósítva, fagyasztva, csemegekukorica kivételével 35 43
2005 10 Homogenizált zöldségek, ecet vagy ecetsav nélkül elkészítve vagy tartósítva, nem fagyasztva 5 100
ex 2005 20 Burgonya, ecet vagy ecetsav nélkül elkészítve vagy tartósítva, nem fagyasztva, liszt, dara vagy pelyhesített forma kivételével 70 43 Minimumvám: 1 200 LBP/bruttó kg
2005 40 Borsó, ecet vagy ecetsav nélkül elkészítve vagy tartósítva, nem fagyasztva 35 25
2005 51 Bab kifejtve, ecet vagy ecetsav nélkül elkészítve vagy tartósítva, nem fagyasztva 35 25
2005 59 Más bab, ecet vagy ecetsav nélkül elkészítve vagy tartósítva, nem fagyasztva 35 25
2005 60 Spárga ecet vagy ecetsav nélkül elkészítve vagy tartósítva, nem fagyasztva 35 25
2005 70 Olajbogyó ecet vagy ecetsav nélkül elkészítve vagy tartósítva, nem fagyasztva 70 20 Minimumvám: 6 000 LBP/nettó kg
2005 90 10 Uborka, apró uborka, padlizsán, fehérrépa, vöröshagyma, karfiol, ecet vagy ecetsav nélkül elkészítve vagy tartósítva, nem fagyasztva 70 20 Minimumvám: 1 000 LBP/nettó kg
2005 90 90 Más zöldség és zöldségkeverék ecet vagy ecetsav nélkül elkészítve vagy tartósítva, nem fagyasztva 35 25
2006 00 Zöldség, gyümölcs, dióféle, gyümölcshéj és más növényrész, cukorral tartósítva (drénezett, cukrozott vagy kandírozott) 30 25 A „B” oszlopban megjelenített százalékos csökkentés fokozatos, ezen megállapodás hatálybalépését követő 5. évtől kezdve a 12. évig bezárólag
2007 10 Dzsem, gyümölcskocsonya (zselé), gyümölcsíz stb. homogenizált készítmények 5 100 A „B” oszlopban megjelenített százalékos csökkentés fokozatos, ezen megállapodás hatálybalépését követő 5. évtől kezdve a 12. évig bezárólag
2007 91 Dzsem, gyümölcskocsonya (zselé), gyümölcsíz stb. citrusfélékből 40 30 A „B” oszlopban megjelenített százalékos csökkentés fokozatos, ezen megállapodás hatálybalépését követő 5. évtől kezdve a 12. évig bezárólag
2007 99 10 Dibs gyümölcssűrítményként ismert készítmény 40 30 A „B” oszlopban megjelenített százalékos csökkentés fokozatos, ezen megállapodás hatálybalépését követő 5. évtől kezdve a 12. évig bezárólag
2007 99 20 Guajava- és mangópüré, legalább 3 kg nettó tömegű kiszerelésben 5 100 A „B” oszlopban megjelenített százalékos csökkentés fokozatos, ezen megállapodás hatálybalépését követő 5. évtől kezdve a 12. évig bezárólag
2007 99 30 Banán-, eper-, kajszibarack-püré, legalább 100 kg nettó tömegű kiszerelésben 5 100 A „B” oszlopban megjelenített százalékos csökkentés fokozatos, ezen megállapodás hatálybalépését követő 5. évtől kezdve a 12. évig bezárólag
2007 99 90 Más dzsem, gyümölcskocsonya (zselé), gyümölcsíz stb. 40 30 A „B” oszlopban megjelenített százalékos csökkentés fokozatos, ezen megállapodás hatálybalépését követő 5. évtől kezdve a 12. évig bezárólag
ex 2008 11 Földimogyoró, mogyoróvaj kivételével 30 50 A „B” oszlopban megjelenített százalékos csökkentés fokozatos, ezen megállapodás hatálybalépését követő 5. évtől kezdve a 12. évig bezárólag
2008 19 Más dióféle és más mag, beleértve a keverékeket is, más egyéb módon elkészítve vagy tartósítva 30 25
2008 20 Ananász, egyéb módon elkészítve vagy tartósítva 30 25
2008 30 Citrusfélék, egyéb módon elkészítve vagy tartósítva 30 25
2008 40 Körte, egyéb módon elkészítve vagy tartósítva 30 25
2008 50 Kajszibarack, egyéb módon elkészítve vagy tartósítva 30 25
2008 60 Cseresznye, egyéb módon elkészítve vagy tartósítva 30 25
2008 70 Őszibarack, beleértve a nektarint is, egyéb módon elkészítve vagy tartósítva 30 25
2008 80 Földieper, egyéb módon elkészítve vagy tartósítva 30 25
2008 92 Keverékek, a 2008 19 alszám alá tartozó keverékek kivételével, egyéb módon elkészítve vagy tartósítva 30 25
ex 2008 99 Más, egyéb módon elkészítve vagy tartósítva, csemegekukorica, jamgyökér, édesburgonya stb. kivételével 30 30 A „B” oszlopban megjelenített százalékos csökkentés fokozatos, ezen megállapodás hatálybalépését követő 5. évtől kezdve a 12. évig bezárólag
2009 11 10 Narancslé, fagyasztva, bepárlással sűrítve, cukor hozzáadása nélkül, legalább 100 kg nettó tömegű kiszerelésben 5 100 A „B” oszlopban megjelenített százalékos csökkentés fokozatos, ezen megállapodás hatálybalépését követő 5. évtől kezdve a 12. évig bezárólag
2009 11 90 Narancslé fagyasztva, más 40 30 Jövedéki adó: 25 LBP/l. A „B” oszlopban megjelenített százalékos csökkentés fokozatos, ezen megállapodás hatálybalépését követő 5. évtől kezdve a 12. évig bezárólag
2009 12 Narancslé, nem fagyasztva, legfeljebb 20 Brix-
értékkel
40 30 Jövedéki adó: 25 LBP/l. A „B” oszlopban megjelenített százalékos csökkentés fokozatos, ezen megállapodás hatálybalépését követő 5. évtől kezdve a 12. évig bezárólag
2009 19 10 Narancslé, nem fagyasztva, bepárlással sűrítve, cukor hozzáadása nélkül, legalább 100 kg nettó tömegű kiszerelésben 5 100 A „B” oszlopban megjelenített százalékos csökkentés fokozatos, ezen megállapodás hatálybalépését követő 5. évtől kezdve a 12. évig bezárólag
2009 19 90 Narancslé, nem fagyasztva, más 40 30 Jövedéki adó: 25 LBP/l. A „B” oszlopban megjelenített százalékos csökkentés fokozatos, ezen megállapodás hatálybalépését követő 5. évtől kezdve a 12. évig bezárólag
2009 21 Grépfrútlé, nem fagyasztva, legfeljebb 20 Brix-
értékkel
40 30 Jövedéki adó: 25 LBP/l. A „B” oszlopban megjelenített százalékos csökkentés fokozatos, ezen megállapodás hatálybalépését követő 5. évtől kezdve a 12. évig bezárólag
2009 29 10 Grépfrútlé, nem 20 Brix-értékkel, bepárlással sűrítve, cukor hozzáadása nélkül, legalább 100 kg nettó tömegű kiszerelésben 5 100 A „B” oszlopban megjelenített százalékos csökkentés fokozatos, ezen megállapodás hatálybalépését követő 5. évtől kezdve a 12. évig bezárólag
2009 29 90 Grépfrútlé, más 40 30 Jövedéki adó: 25 LBP/l. A „B” oszlopban megjelenített százalékos csökkentés fokozatos, ezen megállapodás hatálybalépését követő 5. évtől kezdve a 12. évig bezárólag
2009 31 Bármilyen más egynemű citrusgyümölcs leve, legfeljebb 20 Brix-értékkel 40 30 Jövedéki adó: 25 LBP/l. A „B” oszlopban megjelenített százalékos csökkentés fokozatos, ezen megállapodás hatálybalépését követő 5. évtől kezdve a 12. évig bezárólag
2009 39 10 Bármilyen más egynemű citrusgyümölcs leve, magasabb, mint 20 Brix-értékkel, bepárlással sűrítve, cukor hozzáadása nélkül, legalább 100 kg nettó tömegű kiszerelésben 5 100 A „B” oszlopban megjelenített százalékos csökkentés fokozatos, ezen megállapodás hatálybalépését követő
5. évtől kezdve a 12. évig bezárólag
2009 39 90 Bármilyen más egynemű citrusgyümölcs leve, más 40 30 Jövedéki adó: 25 LBP/l. A „B” oszlopban megjelenített százalékos csökkentés fokozatos, ezen megállapodás hatálybalépését követő 5. évtől kezdve a 12. évig bezárólag
2009 41 Ananászlé, legfeljebb 20 Brix-értékkel 40 30 Jövedéki adó: 25 LBP/l. A „B” oszlopban megjelenített százalékos csökkentés fokozatos, ezen megállapodás hatálybalépését követő 5. évtől kezdve a 12. évig bezárólag
2009 49 10 Ananászlé, magasabb, mint 20 Brix-értékkel, bepárlás-sal sűrítve, cukor hozzáadása nélkül, legalább 100 kg nettó tömegű kiszerelésben 5 100 A „B” oszlopban megjelenített százalékos csökkentés fokozatos, ezen megállapodás hatálybalépését követő 5. évtől kezdve a 12. évig bezárólag
2009 49 90 Ananászlé, más 40 30 Jövedéki adó: 25 LBP/l. A „B” oszlopban megjelenített százalékos csökkentés fokozatos, ezen megállapodás hatálybalépését követő 5. évtől kezdve a 12. évig bezárólag
2009 50 Paradicsomlé 40 30 Jövedéki adó: 25 LBP/l. A „B” oszlopban megjelenített százalékos csökkentés fokozatos, ezen megállapodás hatálybalépését követő 5. évtől kezdve a 12. évig bezárólag
2009 61 Szőlőlé, legfeljebb 20 Brix-értékkel 40 30 Jövedéki adó: 25 LBP/l. A „B” oszlopban megjelenített százalékos csökkentés fokozatos, ezen megállapodás hatálybalépését követő 5. évtől kezdve a 12. évig bezárólag
2009 69 10 Szőlőlé, magasabb, mint 20 Brix-értékkel, bepárlással sűrítve, cukor hozzáadása nélkül, legalább 100 kg nettó tömegű kiszerelésben 5 100 A „B” oszlopban megjelenített százalékos csökkentés fokozatos, ezen megállapodás hatálybalépését követő 5. évtől kezdve a 12. évig bezárólag
2009 69 90 Szőlőlé, más 40 30 Jövedéki adó: 25 LBP/l. A „B” oszlopban megjelenített százalékos csökkentés fokozatos, ezen megállapodás hatálybalépését követő 5. évtől kezdve a 12. évig bezárólag
2009 71 Almalé, legfeljebb 20 Brix-értékkel 40 30 Jövedéki adó: 25 LBP/l. A „B” oszlopban megjelenített százalékos csökkentés fokozatos, ezen megállapodás hatálybalépését követő 5. évtől kezdve a 12. évig bezárólag
2009 79 10 Almalé, magasabb, mint 20 Brix-értékkel, bepárlással sűrítve, cukor hozzáadása nélkül, legalább 100 kg nettó tömegű kiszerelésben 5 100 A „B” oszlopban megjelenített százalékos csökkentés fokozatos, ezen megállapodás hatálybalépését követő 5. évtől kezdve a 12. évig bezárólag
2009 79 90 Almalé, más 40 30 Jövedéki adó: 25 LBP/l. A „B” oszlopban megjelenített százalékos csökkentés fokozatos, ezen megállapodás hatálybalépését követő 5. évtől kezdve a 12. évig bezárólag
2009 80 10 Bármilyen más egynemű gyümölcs- vagy zöldséglé, bepárlással sűrítve, cukor hozzáadása nélkül, legalább 100 kg nettó tömegű kiszerelésben 5 100 A „B” oszlopban megjelenített százalékos csökkentés fokozatos, ezen megállapodás hatálybalépését követő 5. évtől kezdve a 12. évig bezárólag
2009 80 90 Bármilyen más egynemű gyümölcs- vagy zöldséglé, más 40 30 Jövedéki adó: 25 LBP/l. A „B” oszlopban megjelenített százalékos csökkentés fokozatos, ezen megállapodás hatálybalépését követő 5. évtől kezdve a 12. évig bezárólag
2009 90 10 Gyümölcslékeverék, bepárlással sűrítve, cukor hozzáadása nélkül, legalább 100 kg nettó tömegű kiszerelésben 5 100 A „B” oszlopban megjelenített százalékos csökkentés fokozatos, ezen megállapodás hatálybalépését követő 5. évtől kezdve a 12. évig bezárólag
2009 90 90 Gyümölcslékeverék, más 40 30 Jövedéki adó: 25 LBP/l. A „B” oszlopban megjelenített százalékos csökkentés fokozatos, ezen megállapodás hatálybalépését követő 5. évtől kezdve a 12. évig bezárólag
2106 90 30 Kakukkfűkeverékek és különféle ehető készítmények 70 20 Minimumvám: 1 000 LBP/nettó kg
2204 10 Pezsgőbor 15 25 Jövedéki adó: 200 LBP/l
ex 2204 21 Minőségi bor, legfeljebb 2 literes palackban (tartályban) 70 50 Jövedéki adó: 200 LBP/l
ex 2204 21 Bor, nem minőségi bor, legfeljebb 2 literes palackban (tartályban) 70 20 Jövedéki adó: 200 LBP/l
2204 29 Bor, legfeljebb 2 literes palackban (tartályban) 70 20 Jövedéki adó: 200 LBP/l
2204 30 Más szőlőmust 5 100 Jövedéki adó: 200 LBP/l
2206 00 Más erjesztett ital (pl.: almabor, körtebor, mézbor), erjesztett italok keverékei és erjesztett italok és alkoholmentes italok másutt nem említett keverékei 15 100 Jövedéki adó: 200 LBP/l. A „B” oszlopban megjelenített százalékos csökkentés fokozatos, ezen megállapodás hatálybalépését követő 5. évtől kezdve a 12. évig bezárólag
2209 00 10 Szőlőecet és almaecet 70 20 Minimumvám: 1 000 LBP/l
2209 00 90 Más ecet 5 100
2301 Emberi fogyasztásra alkalmatlan liszt, dara és labdacs (pellet) húsból, vágási melléktermékből, belsőségből, halból, rákból, rákféléből, puhatestűből vagy más gerinctelen víziállatból; tepertő 5 100
2302 Gabonafélék és hüvelyes növények szitálásából, őrléséből vagy más megmunkálása során keletkező korpa, korpás liszt és más maradék, labdacs (pellet) alakban is 5 100
2303 Keményítő gyártásánál keletkező maradék és hasonló hulladék, kilúgozott cukorrépa-szelet, kipréselt cukornád és más cukorgyártási hulladék, sör- és szeszgyártási maradék, melléktermék és hulladék, labdacs (pellet) alakban is 5 100
2304 00 Szójababolaj kivonásakor keletkező olajpogácsa és más szilárd maradék, őrölve és labdacs (pellet) alakban is 5 100
2305 00 Földimogyoró-olaj kivonásakor keletkező olajpogácsa és más szilárd maradék, őrölve és labdacs (pellet) alakban is 5 100
2306 Növényi zsírok vagy olajok kivonásakor keletkező olajpogácsa és más szilárd maradék, őrölve és labdacs (pel-let) alakban is, a 2304 és 2305 vtsz. alá tartozó termékek kivételével 5 100
2307 00 Borseprő, nyers borkő 5 100
2308 00 Állatok etetésére szolgáló, másutt nem említett növényi anyag, növényi hulladék, növényi maradék és melléktermék, labdacs (pellet) alakban is 5 100
2309 Állatok etetésére szolgáló készítmények 5 100
2401 Feldolgozatlan dohány, dohányhulladék mentes mentes Jövedéki adó: 48% értékvám
(1) A Libanoni Kombinált Nómenklatúra végrehajtási szabályaitól eltérően, a termékek leírásának megszövegezése csupán jelzésértékűnek tekintendő, a kedvezményes rendszert - e jegyzőkönyv összefüggésében - a libanoni vámkódex hatálya határozza meg. Amennyiben a korábbi kódok jelzése fel van tüntetve, úgy a kedvezményes rendszert mind a kódok, mind pedig a megfelelő leírások együttes alkalmazásával kell meghatározni.

3. JEGYZŐKÖNYV

A Libanon és a Közösség közötti, a feldolgozott mezőgazdasági termékeknek a 14. cikk (3) bekezdésében említett kereskedelméről

1. cikk

A Libanonból származó feldolgozott mezőgazdasági termékeknek a Közösségbe történő behozatalára az e jegyzőkönyv 1. mellékletében felsorolt behozatali vámok és az azzal azonos hatású díjak vonatkoznak.

2. cikk

(1) A Közösségből származó feldolgozott mezőgazdasági termékeknek Libanonba történő behozatalára az e jegyzőkönyv 2. mellékletében említett behozatali vámok és az azzal azonos hatású díjak vonatkoznak.

(2) Az (1) bekezdésnek megfelelően alkalmazandó vámértékleépítési ütemezés az ezen megállapodás 9. cikke (1) bekezdésében említettnek felel meg, amennyiben azt e jegyzőkönyv 2. melléklete másképp nem határozza meg.

3. cikk

Az 1. és 2. mellékletben említett vámtételcsökkentés az ezen megállapodás 19. cikkében említett alapvámokra alkalmazandó.

4. cikk

(1) Az 1. és 2. melléklet értelmében alkalmazott vámtételek csökkenthetők, amennyiben a Közösség és Libanon közötti kereskedelemben az alaptermékekre alkalmazott vámtételek csökkennek, vagy ilyen csökkentésre kerül sor a feldolgozott mezőgazdasági termékekre vonatkozó kölcsönös koncessziók eredményeképpen.

(2) A Közösség által alkalmazott vámtételek tekintetében az (1) bekezdésben előírt csökkentés a vám mezőgazdasági alkotóelemként megjelölt részére vonatkozóan kerül kiszámításra, amely megfelel a szóban forgó mezőgazdasági termékek előállításában ténylegesen felhasznált mezőgazdasági termékeknek, és levonásra kerül az ilyen mezőgazdasági alaptermékekre alkalmazott vámból.

(3) A Társulási Tanács határozza meg az (1) bekezdésben említett csökkentést, az érintett termékek jegyzékét, és adott esetben a vámkontingenst, amelyre a csökkentés vonatkozik.

5. cikk

A Közösség és Libanon kölcsönösen tájékoztatja egymást az e jegyzőkönyvben foglalt termékek tekintetében elfogadott igazgatási rendelkezésekről.

Ezen, lehető legegyszerűbb és legrugalmasabb rendelkezéseknek biztosítaniuk kell az egyenlő bánásmódot valamennyi érdekelt fél számára.

1. MELLÉKLET
A Libanonból származó feldolgozott mezőgazdasági termékeknek a Közösségbe irányuló behozatalára alkalmazandó intézkedésekről

A Kombinált Nómenklatúra értelmezési szabályaitól eltérően, a termékek leírásának megszövegezése csupán jelzésértékűnek tekintendő, mivel a kedvezményes rendszert - e melléklet összefüggésében - a KN-kódok hatálya határozza meg, ahogy azok ezen jogi aktus aláírásakor érvényben vannak. Amennyiben a korábbi KN-kódok jelzése fel van tüntetve, úgy a kedvezményes rendszert mind a KN-kódok, mind pedig a megfelelő leírások együttes alkalmazásával kell meghatározni.

1. JEGYZÉK

KN-kód 2002 Árumegnevezés Alkalmazandó vámtételek %
0501 00 00 Emberhaj nyersen, mosva és zsírtalanítva is; emberhajhulladék 0%
0502

0502 10 00
0502 90 00
Sertés- és vaddisznószőr, sörte; borzszőr és kefegyártásra alkalmas más szőr; a sörte és a szőr hulladéka:
- Sertés- és vaddisznószőr, sörte és ezek hulladéka
- Más


0%
0%
0503 00 00 Lószőr és lószőrhulladék, más anyagból való alátéten is, megerősítő anyaggal is 0%
0505

0505 10
0505 10 10
0505 10 90
0505 90 00
Madárbőr, madárrész tollal vagy pehellyel, toll és tollrész (nyírt széllel is) és pehely, legfeljebb tisztítva, fertőtlenítve vagy tartósításra előkészítve, további megmunkálás nélkül; tollpor, toll- és tollrészhulladék:
- Toll, töltelékanyagnak; pehely:
- - Nyers
- - Más
- Más0%
0%
0%
0506


0506 10 00
0506 90 00
Csont és szarvmag, megmunkálatlanul, zsírtalanítva vagy egyszerűen előkészítve (de nem alakra vágva), savval kezelve vagy enyvtelenítve; mindezek pora és hulladéka:
- Porc és csont savval kezelve
- Más0%
0%
0507


0507 10 00
0507 90 00
Elefántcsont, teknősbékahéj, bálnacsont és bálnacsontszőr, szarv, pata, agancs, köröm, karom és csőr, megmunkálatlanul vagy egyszerűen előkészítve, de nem alakra vágva; ezek pora és hulladéka:
- Elefántcsont; elefántcsont-hulladék és -por
- Más0%
0%
0508 00 00 Korall és hasonló anyagok megmunkálatlanul vagy egyszerűen előkészítve, de tovább nem megmunkálva; puhatestű állat kagylója, rák, rákfélék és tüskésbőrű állatok héja és a tintahalcsont megmunkálatlanul vagy egyszerűen előkészítve, de nem alakra vágva, ezek pora és hulladéka 0%
0509 00
0509 00 10
0509 00 90
Állati eredetű természetes szivacs:
- Nyers
- Más

0%
0%
0510 00 00 Ámbra, hódzsír, cibet és pézsma; kőrisbogár; epe szárítva is; mirigy és gyógyszerészeti termék készítésére használt más állati szerv, frissen, hűtve, fagyasztva vagy más módon ideiglenesen tartósítva 0%
0903 00 00 Matétea 0%
1212 20 00 - Tengeri moszat és egyéb alga 0%
13021302 12 00
1302 13 00
1302 14 00

1302 19 30
1302 19 91
1302 20
1302 20 10
1302 20 90
1302 31 00
1302 32

1302 32 10
Növényi nedv és kivonat; pektintartalmú anyag, pektinát és pektát; agar-agar és más növényi anyagból nyert nyálka és dúsító modifikálva (átalakítva) is:
- Növényi nedv és kivonat:
- - Édesgyökérből
- - Komlóból
- - Pyrétrumból és rotenontartalmú növényi gyökérből
- - Más
- - - Növényikivonat-keverék, italok és ételkészítmények gyártásához
- - - - Más gyógyászati
- Pektintartalmú anyagok, pektinátok és pektátok:
- - Száraz
- - Más
- - Agar-agar
- - Szentjánoskenyérből, szentjánoskenyérmagból vagy guarmagból nyert nyálka és dúsító modifikálva (átalakítva) is:
- - - Szentjánoskenyérből vagy szentjánoskenyérmagból0%
0%
0%

0%
0%

0%
0%
0%


0%
1401


1401 10 00
1401 20 00
1401 90 00
Elsősorban fonatkészítésre használatos növényi anyag (pl. bambusznád, rotangnád, nád, gyékény, kosárfűz, rafia, tisztított, fehérített vagy festett gabonaszalma és hárskéreg):
- Bambusznád
- Rotangnád
- Más0%
0%
0%
1402 00 00 Elsősorban töltelék- vagy párnázóanyagnak használatos növényi anyag (pl. kapok, növényi szálak és tengeri fű) rétegesen, megerősítő anyaggal is 0%
1403 00 00 Elsősorban seprű és kefe készítésére használatos növényi anyag (pl. seprűcirok, piasavarost, kúszótarack és mexikói növényrost), kötegelve vagy csomózva is 0%
1404
1404 10 00
1404 20 00
1404 90 00
Másutt nem említett növényi eredetű termék:
- Elsősorban festésre vagy cserzésre használt növényi nyersanyag
- Gyapothulladék (pamutlinters)
- Más

0%
0%
0%
1505
1505 00 10
1505 00 90
Gyapjúzsír és ennek zsíros származékai (beleértve a lanolint is):
- Nyers gyapjúzsír
- Más

0%
0%
1506 00 00 Más állati zsír és olaj és ezek frakciói finomítva is, de vegyileg nem átalakítva 0%
1515

1515 90 15
Más stabilizált növényi zsír és olaj (beleértve a jojobaolajat is) és ezek frakciói finomítva is, de vegyileg nem átalakítva:
Jojobaolaj és frakciói, oiticicaolaj; mirtuszviasz és japánviasz; és frakcióik


0%
1516


1516 20
1516 20 10
Állati vagy növényi zsír és olaj és ezek frakciói, részben vagy teljesen hidrogénezve, közbeesően vagy újraészterezve és elaidinizálva, finomítva is, de tovább nem elkészítve:
- Növényi zsír és olaj és ezek frakciói:
- - Hidrogénezett ricinusolaj, ún. „opálviasz”
0%
1517 90 93 - - - Étkezésre alkalmas keverék vagy készítmény, sütőforma kenésére 0%
1518 00

1518 00 10

1518 00 91
1518 00 95

1518 00 99
Állati vagy növényi zsír és olaj és ezek frakciói főzve, oxidálva, víztelenítve, szulfurálva, hővel fújva vagy polimerizálva vákuumban vagy közömbös gázban, vagy vegyileg másképp átalakítva, a 1516 vtsz. alá tartozók kivételével; ebbe az árucsoportba tartozó, másutt nem említett állati vagy növényi zsír vagy olaj vagy ezek frakciói étkezésre alkalmatlan keveréke vagy készítménye:
- Linoxin
- Más
- - Állati vagy növényi zsír és olaj és ezek frakciói főzve, oxidálva, víztelenítve, szul-furálva, hővel fújva vagy polimerizálva vákuumban vagy közömbös gázban, vagy vegyileg másképp átalakítva, a 1516 vtsz. alá tartozók kivételével
- - Más:
- - - Étkezésre nem alkalmas keverék vagy készítmény állati vagy növényi zsírból vagy olajból vagy ezek frakcióiból
- - - Más


0%

0%
0%
1520 00 00 Nyers glicerin; glicerinvíz és glicerinlúg 0%
1521

1521 10 00
1521 90
1521 90 10

1521 90 91
1521 90 99
Növényi viasz (a trigliceridek kivételével), méhviasz, más rovarviasz és cetvelő finomítva vagy színezve is:
- Növényi viasz
- Más:
- - Cetvelő, finomítva vagy színezve is
- - Méhviasz és más rovarviasz, finomítva vagy színezve is
- - Nyers
- - - Más


0%

0%

0%
0%
1522 00

1522 00 10
Degras; zsíros anyagok és állati vagy növényi viaszok feldolgozási maradékai:
- Degras


0%
1702 90
1702 90 10
- Vegytiszta gyümölcscukor
- - Vegytiszta malátacukor

0%
1704
1704 90
1704 90 10
Cukorkaáru (beleértve a fehér csokoládét is) kakaótartalom nélkül:
- Más:
- - 10 tömegszázalékot meghaladó szacharóztartalmú édesgyökér-kivonat, más anyag hozzáadása nélkül


0%
1803
1803 10 00
1803 20 00
Kakaómassza, zsírtalanítva is:
- Nem zsírtalanítva
- Teljesen vagy részben zsírtalanítva

0%
0%
1804 00 00 Kakaóvaj, -zsír és -olaj 0%
1805 00 00 Kakaópor, cukor vagy más édesítőanyag hozzáadása nélkül 0%
1806
1806 10
1806 10 15
Csokoládé- és kakaótartalmú más élelmiszer-készítmény:
- Kakaópor cukor vagy más édesítőanyag hozzáadásával:
- - Szacharóztartalom nélkül vagy 5 tömegszázaléknál kevesebb szacharóztartalommal (beleértve a szacharózban kifejezett invertcukrot is) vagy szacharózban kifejezett izoglükóz-tartalommal


0%
1901 90 91 - - - Tejzsír-, szacharóz-, izoglükóz-, gyümölcscukor- vagy keményítőtartalom nélkül vagy kevesebb mint 1,5% tejzsír, 5% szacharóz (beleértve az invertcukrot is) vagy izoglükóz, 5% gyümölcscukor- vagy keményítőtartalommal, kivéve a 0401-0404 vtsz. alá tartozó árukból készült por alakú élelmiszerkészítményeket 0%
2001 90 60 - - Pálmafacsúcsrügy 0%
2008 11 10


2008 91 00
- - - Mogyoróvaj
- Más, beleértve a keverékeket is, a 2008 19 alszám alá tartozók kivételével:
- - Pálmafacsúcsrügy
0%


0%
2101 Kávé-, tea- vagy matétea-kivonat, -eszencia és -koncentrátum és ezen termékeken vagy kávén, teán, matéteán alapuló készítmények; pörkölt cikória és más pörkölt pótkávé, valamint ezeknek kivonata, eszenciája, koncentrátuma:
- Kávékivonat, -eszencia és -koncentrátum és ezen termékeken vagy kávén alapuló készítmények:
2101 11
2101 11 11
2101 11 19
2101 12

2101 12 92
2101 20

2101 20 20
2101 20 92
2101 30


2101 30 11


2101 30 91
- - Kivonat; eszencia vagy koncentrátum:
- - - Legalább 95 tömegszázalék kávé alapú szárazanyag-tartalommal
- - - Más
- - Ezen kivonatokon, eszenciákon vagy koncentrátumokon vagy kávén alapuló készítmények:
- - - Kávékivonat, -eszencia vagy -koncentrátumalapú
- Tea- vagy matétea-kivonat, -eszencia és -koncentrátum és ezen termékeken, vagy teán és matéteán alapuló készítmények:
- - Kivonat, eszencia vagy koncentrátum: - - Készítmények:
- - - Tea- vagy matétea-kivonat, -eszencia vagy -koncentrátum alapú
- Pörkölt cikória és más pörkölt pótkávé, ezek kivonata, eszenciája és koncentrátuma:
- - Pörkölt cikória és más pörkölt pótkávé:
- - - Pörkölt cikória
- - Pörkölt cikória és egyéb pörkölt pótkávé kivonata, eszenciája és koncentrátuma:
- - - Pörkölt cikóriából

0%
0%


0%


0%
0%0%


0%
2102

2102 10
2102 10 10
2102 10 31
2102 10 39
2102 10 90
2102 20

2102 20 11

2102 20 19
2102 20 90
2102 30 00
Élesztő (aktív vagy nem aktív); más egysejtű, nem élő mikroorganizmus (a 3002 vtsz. alatti vakcinák kivételével); elkészített sütőpor:
- Aktív élesztő:
- - Élesztőkultúra - - Sütőélesztő
- - - Szárított
- - - Más
- - Más
- Nem aktív élesztő; más egysejtű, nem élő mikroorganizmus: - - Nem aktív élesztő:
- - - Tabletta, kocka vagy más hasonló formában, vagy legfeljebb 1 kg nettó tömegű kiszerelésben.
- - - Más
- - Más
- Elkészített sütőpor0%
0%
0%
0%


0%

0%
0%
0%
2103

2103 10 00
2103 20 00
2103 30
2103 30 10
2103 30 90
2103 90
2103 90 10
2103 90 302103 90 90
Mártás (szósz) és ennek előállítására szolgáló készítmény; ételízesítő-keverék; mustárliszt és -dara, elkészített mustár:
- Szójamártás
- Paradicsomketchup és más paradicsommártás
- Mustárliszt és -dara, elkészített mustár:
- - Mustárliszt
- - Elkészített mustár
- - Más:
- - Mangóból készült folyékony, fűszeres ízesítő (chutney)
- - Keserű aroma 44,2-49,2 térfogatszázalék közötti alkoholtartalommal, 1,5 és 6 tömegszázalék közötti tárnicsgyökér (gencián), fűszer és különböző fűszerkeverék-tartalommal, 4 és 10 tömegszázalék közötti cukortartalommal, legfeljebb 0,5 literes tárolóedényben kiszerelve
- - Más


0%
0%

0%
0%

0%
0%
2104

2104 10
2104 10 10
2104 10 90
2104 20 00
Leves és erőleves és ezek előállítására szolgáló készítmény; homogenizált összetett élelmiszer-készítmény:
- Leves és erőleves és ezek előállítására szolgáló készítmény
- - Szárított
- - Más
- Homogenizált, összetett élelmiszer-készítmény0%
0%
0%
2106
2106 10
2106 10 202106 90

2106 90 92
Másutt nem említett élelmiszer-készítmény:
- Fehérjekoncentrátum és texturált fehérje:
- - Tejzsír-, szacharóz-, izoglükóz-, szőlőcukor- vagy keményítőtartalom nélkül vagy 1,5 tömegszázaléknál kevesebb tejzsír-, 5 tömegszázaléknál kevesebb szacharózvagy izoglükóz-, 5 tömegszázaléknál kevesebb szőlőcukor- vagy keményítőtartalommal
- Más:
- - Más
- - - Tejzsír-, szacharóz-, izoglükóz-, szőlőcukor- vagy keményítőtartalom nélkül vagy 1,5 tömegszázaléknál kevesebb tejzsír-, 5 tömegszázaléknál kevesebb szacharóz- vagy izoglükóz-, 5 tömegszázaléknál kevesebb szőlőcukor- vagy keményítőtartalommal


0%

0%
2201


2201 10

2201 10 11
2201 10 19
2201 10 90
2201 90 00
Víz, beleértve a természetes vagy mesterséges ásványvizet és a szénsavas vizet is, cukor vagy más édesítőanyag hozzáadása és ízesítés nélkül; jég és hó:
- Ásványvíz és szénsavas víz:
- - Természetes ásványvíz
- - - Szénsavmentes
- - - Más
- - Más
- Más

0%
0%
0%
0%
22022202 10 00

2202 90
2202 90 10
Víz (beleértve a természetes vagy mesterséges ásványvizet és a szénsavas vizet is) cukor vagy más édesítőanyag hozzáadásával vagy ízesítve és más alkoholmentes ital, a 2009 vtsz. alá tartozó gyümölcs- és zöldséglevek kivételével:
- Víz (beleértve a természetes vagy mesterséges ásványvizet és a szénsavas vizet is) cukor vagy más édesítőanyag hozzáadásával vagy ízesítve
- Más:
- - Nem tartalmaz a 0401-0404 vtsz. alá tartozó terméket, illetve ezeknek a zsiradékát
0%


0%
2203 00 Malátából készült sör:
- Legfeljebb 10 literes tartályban (palackban):
2203 00 01
2203 00 09
2203 00 10
- - Palackban
- - Más
- Több mint 10 literes tartályban
0%
0%
0%
2208

2208 20

2208 20 12
2208 20 14
2208 20 26
2208 20 27
2208 20 29

2208 20 40
2208 20 62
2208 20 64
2208 20 86
2208 20 87
2208 20 89
2208 30

2208 30 11
2208 30 19


2208 30 32
2208 30 38

2208 30 52
2208 30 58

2208 30 72
2208 30 78

2208 30 82
2208 30 88
2208 50

2208 50 11
2208 50 19

2208 50 91
2208 50 99
2208 60


2208 60 11
2208 60 19


2208 60 91
2208 60 99
2208 70
2208 70 10
2208 70 90
2208 90

2208 90 11
2208 90 19


2208 90 33
2208 90 38
2208 90 41
2208 90 45
2208 90 48
2208 90 52
2208 90 57
2208 90 69
2208 90 71
2208 90 74
2208 90 78
Nem denaturált etil-alkohol, kevesebb mint 80 térfogatszázalék alkoholtartalommal; szesz, likőr és más szeszes ital:
- Szőlőbor vagy szőlőtörköly desztillációjából nyert szesz: - - Legfeljebb 2 literes tartályban (palackban):
- - - Konyak
- - - Armagnac
- - - Grappa
- - - Brandy de Jerez
- - - Más
- - Több mint 2 literes tartályban (palackban):
- - - Nyers párlat
- - - - Konyak
- - - - Armagnac
- - - - Grappa
- - - - Brandy de Jerez
- - - - Más
- Whisky:
- - Bourbon whisky, tartályban (palackban):
- - - Legfeljebb 2 literes
- - - Több mint 2 literes
- - Skót whisky:
- - - Whisky malátából, tartályban (palackban):
- - - - Legfeljebb 2 literes
- - - - Több mint 2 literes
- - - Kevert whisky tartályban (palackban):
- - - - Legfeljebb 2 literes
- - - - Több mint 2 literes
- - - Más, tartályban (palackban):
- - - - Legfeljebb 2 literes
- - - - Több mint 2 literes
- - - Más, tartályban (palackban):
- - - - Legfeljebb 2 literes
- - - - Több mint 2 literes
- Gin és holland gin:
- - Gin, tartályban (palackban):
- - - Legfeljebb 2 literes
- - - Több mint 2 literes
- - Holland gin, tartályban (palackban):
- - - Legfeljebb 2 literes
- - - Több mint 2 literes
- Vodka:
- - Legfeljebb 45,4 térfogatszázalék alkoholtartalommal tartályban (palackban):
- - - Legfeljebb 2 literes
- - - Több mint 2 literes
- - 45,4 térfogatszázalékot meghaladó alkoholtartalommal tartályban (palackban):
- - - Legfeljebb 2 literes
- - - Több mint 2 literes
- Likőr és szíverősítő
- - Legfeljebb 2 literes palackban (tartályban)
- - Több mint 2 literes tartályban (palackban)
- Más
- - Rizspálinka, tartályban (palackban):
- - - Legfeljebb 2 literes
- - - Több mint 2 literes
- - Szilva-, körte-, cseresznye- vagy meggypárlat (kivéve a likőrt), tartályban (palackban):
- - - Legfeljebb 2 literes
- - - Több mint 2 literes
- - - - Ouzo
- - - - - - - Calvados
- - - - - - - Más
- - - - - - - - - Korn
- - - - - - - - - Más
- - - - - - Más szeszesital
- - - - - Gyümölcs desztillálásából
- - - - Más
- - - - Más szeszesital
0%
0%
0%
0%
0%

0%
0%
0%
0%
0%
0%


0%
0%


0%
0%

0%
0%

0%
0%

0%
0%


0%
0%

0%
0%0%
0%


0%
0%

0%
0%


0%
0%


0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
2402

2402 10 00

2402 20
Szivar, mindkét végén levágott végű szivar (manillaszivar), kis alakú szivar (cigarillos) és cigaretta, cigarettadohányból vagy dohánypótlóból:
- Szivar, mindkét végén levágott végű szivar (manillaszivar), kis alakú szivar (cigarillos) dohánytöltettel
- Cigaretta dohánytöltettel:


0%
2402 20 10
2402 20 90
2402 90 00
- - Szegfűszegtartalommal
- - Más
- Más
0%
0%
0%
2403


2403 10

2403 10 10
2403 10 90
2403 91 00
2403 99
2403 99 10
2403 99 90
Más feldolgozott dohány és feldolgozott dohánypótló: „Homogenizált” vagy „visszanyert” dohány
Dohánykivonat és -eszencia:
- Fogyasztási dohány (elszívásra), bármilyen mennyiségű dohánypótló-tartalommal is:
- - Legfeljebb 500 gramm nettó tömegű kiszerelésben
- - Más
- - „Homogenizált” vagy „visszanyert” dohány (dohányfólia)
- - Más
- - - Rágódohány és tubák
- - - Más

0%
0%
0%

0%
0%
2905 45 00 - - Glicerin 0%
3301
3301 90
3301 90 10

3301 90 21
3301 90 30
3301 90 90
Szilárd és vízmentes illóolajok (terpénmentesek is): rezinoidok; kivont oleorezinek; illóolaj-koncentrátum szilárd és vízmentes is, zsírban, szilárd olajban, viaszban vagy hasonló anyagban, amelyet hideg abszorpció vagy macerálás útján nyernek; illóolajok terpénmentesítésekor nyert terpéntartalmú melléktermék; illóolajok vizes desztillátuma és vizes oldata:
- Más:
- - Illóolaj terpénmentesítésekor nyert terpéntartalmú melléktermék
- - Kivont oleorezinek:
- - - Édesgyökérből és komlóból
- - - Más
- - Más


0%

0%
0%
0%
3302


3302 10

3302 10 10
3302 10 21
Illatanyag-keverékek, valamint az iparban nyersanyagként használt keverékek, amelyek egy vagy több ilyen anyagon alapulnak (beleértve az alkoholos oldatokat is); más illatanyag-készítmény italgyártáshoz:
- Élelmiszer- és italgyártáshoz használt fajták
- - Az italgyártásban használt fajták:
- - 0,5 térfogatszázalékot meghaladó tényleges alkoholtartalommal
- - - - - Tejzsír-, szacharóz-, izoglükóz-, gyümölcscukor- vagy keményítőtartalom nélkül vagy 1,5 százaléknál kevesebb tejzsír-, 5 százaléknál kevesebb szacharóz- vagy izoglükóz-, 5 százaléknál kevesebb gyümölcscukor- vagy keményítőtartalommal

0%
0%
3501
3501 10
3501 10 10 (*)
3501 10 50 (*)
3501 10 90
3501 90
3501 90 90
Kazein, kazeinátok, más kazeinszármazékok; kazeinenyvek:
- Kazein:
- - Regenerált textilszálak gyártásához
- - Ipari célra, az élelmiszer- és a takarmánygyártás kivételével
- Más
- - Más
- - - Más


0%
0%
0%

0%
3823 Ipari monokarboxil-zsírsav; finomításból nyert olajsav: ipari zsíralkohol:
- Ipari monokarboxil-zsírsav; finomításból nyert olajsav:
3823 11 00 - - Sztearinsav 0%
3823 12 00 - - Olajsav 0%
3823 13 00 - - Tallolajzsírsav 0%
3823 19 - - Más
3823 19 10 - - - Desztillált zsírsav 0%
3823 19 30 - - - Zsírsav párlat 0%
3823 19 90 - - - Other 0%
3823 70 00 - Ipari zsíralkohol 0%
(*) Az ezen alszám alá történő besorolás a vonatkozó közösségi rendelkezésekben meghatározott feltételektől függ [lásd a 2454/93/EGK bizottsági rendelet 291-300. cikkének (HL L 253., 1993.10.11., 71. o.) hatályos szövegét].

2. JEGYZÉK

KN-kód 2002 Árumegnevezés Alkalmazandó vámtételek %
0403


0403 10


0403 10 51
0403 10 53
0403 10 59

0403 10 91
0403 10 93
0403 10 99
0403 90
Író, aludttej, tejföl, joghurt, kefir és más erjesztett vagy savanyított tej, tejföl sűrítve, cukrozva vagy más édesítőanyag hozzáadásával, ízesítve, gyümölcs, diófélék vagy kakaó hozzáadásával is:
- Joghurt
- - Ízesítve, gyümölcs, diófélék vagy kakaó hozzáadásával is:
- - - Por, granulátum vagy más szilárd alakban, zsírtartalma:
- - - - Legfeljebb 1,5 tömegszázalék
- - - - 1,5 tömegszázalékot meghaladó, de legfeljebb 27 tömegszázalék
- - - - 27% tömegszázalékot meghaladó
- - - Más, zsírtartalma:
- - - - Legfeljebb 3 tömegszázalék
- - - - 3 tömegszázalékot meghaladó, de legfeljebb 6 tömegszázalék
- - - - 6 tömegszázalékot meghaladó
- Más:


0%
0%
0%

0%
0%
0%


0403 90 71
0403 90 73
0403 90 79

0403 90 91
0403 90 93
0403 90 99
- - Ízesítve, gyümölcs, diófélék vagy kakaó hozzáadásával is:
- - - Por, granulátum vagy más szilárd alakban, zsírtartalma:
- - - - Legfeljebb 1,5 tömegszázalék
- - - - 1,5 tömegszázalékot meghaladó, de legfeljebb 27 tömegszázalék
- - - - 27% tömegszázalékot meghaladó
- - - Más, zsírtartalma:
- - - - Legfeljebb 3 tömegszázalék
- - - - 3 tömegszázalékot meghaladó, de legfeljebb 6 tömegszázalék
- - - - 6 tömegszázalékot meghaladó


0%
0%
0%

0%
0%
0%
0405
0405 20
0405 20 10

0405 20 30
Vaj és tejből nyert más zsír és olaj; kenhető tejkészítmények (vajkrém):
- Kenhető tejkészítmények (vajkrém):
- - Legalább 39 tömegszázalék, de legfeljebb 60 tömegszázalék zsírtartalommal
- - Legalább 60 tömegszázalék, de legfeljebb 75 tömegszázalék zsírtartalommal


0%

0%
ex 1704 Cukorkaáru (beleértve a fehér csokoládét is), kakaótartalom nélkül, a 1704 90 10 alszám alá tartozó termékek kivételével 0%
ex 1806 Csokoládé és kakaótartalmú más élelmiszer-készítmény, a 1806 10 15 alszám alá tartozó termékek kivételével 0%
1904 90 10
1904 90 80
Más, gabonából előállított élelmiszer 0%
0%
1905 Kenyér, cukrászsütemény, kalács, keksz (biscuit) és más pékáru kakaótartalommal is; áldozóostya, üres gyógyszerkapszula, pecsételőostya, rizspapír és hasonló termék 0%
2005 20 10 Burgonya, liszt, dara vagy pelyhesített formában, 0%
2008 99 85
2008 99 91
Kukorica, a csemegekukorica kivételével
Jamgyökér, édesburgonya (batáta) és a növények hasonló, étkezésre alkalmas részei, legalább 5 tömegszázalék keményítőtartalommal
0%
0%
2106 10 80
2106 90 20
2106 90 98

Másutt nem említett élelmiszer-készítmény
0%
0%
0%

3. JEGYZÉK

KN-kód 2002 Árumegnevezés Alkalmazandó vámtételek (*)
0710 40 00 Csemegekukorica (nyersen, gőzöléssel vagy vízben forrázással főzve is), fagyasztva 0% + EA
0711 90 30 Csemegekukorica ideiglenesen tartósítva (pl. kén-dioxid-gázzal, sós lében, kénes vízben vagy más tartósítóoldatban), de közvetlen fogyasztásra nem alkalmas állapotban 0% + EA
1517 Margarin; ebbe az árucsoportba tartozó állati vagy növényi zsírok vagy olajok vagy ezek frakciói étkezésre alkalmas keveréke vagy készítménye, a 1516 vtsz. alá tartozó étkezési zsír vagy olaj és ezek frakciói kivételével: 0% + EA
1517 10 10 - 10 tömegszázalékot meghaladó, de legfeljebb 15 tömegszázalék tejzsírtartalommal
1517 90 10 - 10 tömegszázalékot meghaladó, de legfeljebb 15 tömegszázalék tejzsírtartalommal
1702 50 00 Vegytiszta gyümölcscukor 0% + EA
ex 1901 Malátakivonat; lisztből, darából, durva őrleményből, keményítőből vagy malátakivonatból előállított, másutt nem említett élelmiszer-készítmény, amely kakaót nem, vagy teljesen zsírtalanított anyagra számítva 40 tömegszázaléknál kisebb mennyiségben tartalmaz; a 0401-0404 vtsz. alá tartozó árukból előállított, másutt nem említett olyan élelmiszer- készítmény, amely kakaót nem vagy teljesen zsírtalanított anyagra számítva 5 tömegszázaléknál kisebb mennyiségben tartalmaz, a 1901 90 91 KN-kód alá tartozók kivételével 0% + EA
ex 1902 Tészta, a 1902 20 10 és 1902 20 30 KN-kód alá tartozó töltött tészta kivételével; kusz-kusz (búzadarakása) elkészítve is 0% + EA
1903 00 00 Tápióka és keményítőből készült tápiókapótló, mindezek pehely, szem, gyöngy és hasonló formában 0% + EA
1904 Gabonából puffasztással vagy pirítással előállított, elkészített élelmiszer (pl. kukorica-pehely); másutt nem említett gabona (a kukorica kivételével) szem formában, pehely formában vagy más megmunkált szem formában (a liszt, a dara és a durva őrlemény kivételével) előfőzve vagy másképp elkészítve, a 1904 90 vtsz. alá tartozó termékek kivételével 0% + EA
2001 Zöldség, gyümölcs, dióféle és más ehető növényrész ecettel vagy ecetsavval elkészítve vagy tartósítva (savanyúság) 0% + EA
2001 90
2001 90 30
- Más
- - Csemegekukorica (Zea mays var. saccharata)
2001 90 40 - - Jamgyökér, édesburgonya (batáta) és a növények hasonló, étkezésre alkalmas részei, legalább 5 tömegszázalék keményítőtartalommal
2004

2004 10

2004 10 91
2004 90
2004 90 10
Más zöldség, ecet vagy ecetsav nélkül elkészítve vagy tartósítva, fagyasztva, a 2006 vtsz. alá tartozók kivételével
- Burgonya
- - Más
- - - Liszt, dara vagy pelyhesített formában
- Más zöldség és zöldségkeverék
Csemegekukorica (Zea mays var. saccharata)
0% + EA
2005 80 00 Csemegekukorica (Zea mays var. saccharata) 0% + EA
2101

2101 12 98
2101 20 98
2101 30 19
2101 30 99
Kávé-, tea- vagy matétea-kivonat, -eszencia és -koncentrátum, és ezen termékeken alapuló készítmények
Kávén alapuló készítmények
Teán és matéteán alapuló készítmények
Más pörkölt pótkávé
- - - Más
0% + EA
2105 00 Fagylalt és más ehető jégkrém, kakaótartalommal is 0% + EA
2202 90 91
2202 90 95
2202 90 99
Más alkoholmentes ital, a 2009 vtsz. alá tartozó gyümölcs- és zöldséglevek kivételével, a 0401-0404 vtsz. alá tartozó termékek zsiradékának kivételével 0% + EA
2205 Vermut és friss szőlőből készült más bor növényekkel vagy aromatikus anyagokkal ízesítve EA
2207 Nem denaturált etilalkohol, legalább 80 térfogatszázalék alkoholtartalommal; etilalkohol és más szesz, denaturált, bármilyen alkoholtartalommal EA
2208 40
2208 90 91
2208 90 99
- Rum és nyugat-indiai rum
Nem denaturált etilalkohol, kevesebb mint 80 térfogatszázalék alkoholtartalommal
EA
EA
2905 43 00 Mannit 0% + EA
2905 44 Szorbit (D-glucit): 0% + EA
3302 10 29 Illatanyag-keverékek; illatanyag-keverékeken alapuló egyéb készítmények 0% + EA
ex 3505 10 Dextrinek és más módosított keményítők, a 3505 10 50 KN-kód alá tartozó észterezett vagy éterezett keményítők kivételével 0% + EA
3505 20 Keményítő-, dextrin- vagy más átalakított keményítő alappal készített enyvek 0% + EA
3809 10 Textil-, papír-, bőr- és hasonló iparban használt, másutt nem említett végkikészítő szerek, festést gyorsító és elősegítő, színtartóságot növelő anyagok, valamint más termékek és készítmények (pl. appretálószerek és pácanyagok) 0% + EA
3824 60 Szorbit, a 2905 44 alszám alá tartozó kivételével 0% + EA
(*) EA: mezőgazdasági alkotóelem, a 3448/93/EK rendeletben említettek szerint.
2. MELLÉKLET
A Közösségből származó feldolgozott mezőgazdasági termékeknek Libanonba irányuló behozatalára alkalmazandó intézkedésekről
Libanoni vámkód Árumegnevezés (1) A B C
Jelenleg alkalmazott vámtétel Az „A” oszlopban megjelenített vámtétel csökkentése (2) Különös rendelkezések
0403 Író, aludttej, tejföl, joghurt, kefir és más erjesztett vagy savanyított tej, tejföl sűrítve, cukrozva vagy más édesítőanyag hozzáadásával, ízesítve, gyümölcs, diófélék vagy kakaó hozzáadásával is
ex 0403 10 - Joghurt:
- - Ízesítve, gyümölcs, diófélék vagy kakaó hozzáadásával is
70% Csökken
40%-ra
Minimum-
vám: 1000 LBP/félbruttó kg + jövedéki adó 25 LBP/l
ex 0403 90 - Más:
- - Ízesítve, gyümölcs, diófélék vagy kakaó hozzáadásával is
ex 0403 90 90 - - - Más 20% 30% Jövedéki adó:
25 LBP/l
0405 Vaj és tejből nyert más zsír és olaj; kenhető tejkészítmények
(vajkrém):
0405 20 - Kenhető tejkészítmények (vajkrém): 5% 100%
0501 00 Emberhaj nyersen, mosva és zsírtalanítva is; emberhajhulladék 5% 100%
0502 Sertés- és vaddisznószőr, sörte; borzszőr és kefegyártásra alkalmas más szőr; a sörte és szőr hulladéka:
0502 10 - Sertés- és vaddisznószőr, sörte és ezek hulladéka 0% Már 0%
0502 90 - Más 0% Már 0%
0503 00 Lószőr és lószőr hulladék, más anyagból való alátéten is, megerősítő anyaggal is 0% Már 0%
0505 Madárbőr, madárrész tollal vagy pehellyel, toll (nyírt széllel is) és pehely, legfeljebb tisztítva, fertőtlenítve, tartósításra előkészítve, további megmunkálás nélkül; tollpor, toll- és tollrészhulladék:
0505 10 - Toll, töltelékanyagnak; pehely 0% Már 0%
0505 90 - Más 0% Már 0%
0506 Csont és szarvmag, megmunkálatlanul, zsírtalanítva vagy egyszerűen előkészítve (de nem alakra vágva), savval kezelve vagy enyvtelenítve; mindezek pora és hulladéka:
0506 10 - Porc és csont savval kezelve 0% Már 0%
0506 90 - Más 0% Már 0%
0507 Elefántcsont, teknősbékahéj, bálnacsont és bálnacsontszőr, szarv, pata, agancs, köröm, karom és csőr, megmun-kálatlanul vagy egyszerűen előkészítve, de nem alakra vágva; mindezek pora és hulladéka:
0507 10 - Elefántcsont; elefántcsont-hulladék és -por 5% 100%
0507 90 - Más 5% 100%
0508 00 Korall és hasonló anyagok megmunkálatlanul vagy egyszerűen előkészítve, de tovább nem megmunkálva; puhatestű állat kagylója, rák, rákfélék és tüskésbőrű állatok héja és a tintahalcsont megmunkálatlanul vagy egyszerűen előkészítve, de nem alakra vágva; mindezek pora és hulladéka 5% 100%
0509 00 Állati eredetű természetes szivacs 5% 100%
0510 00 Ámbra, hódzsír, cibet és pézsma; kőrisbogár; epe szárítva is; mirigy és gyógyszerészeti termék készítésére használt más állati szerv frissen, hűtve, fagyasztva vagy más módon ideiglenesen tartósítva 0% Már 0%
0710 Zöldség (nyersen, gőzöléssel vagy vízben forrázással főzve is)
fagyasztva:
0710 40 - Csemegekukorica 35% Csökken 20%-ra
0711 Zöldségfélék ideiglenesen tartósítva (pl. kén-dioxid-gázzal, sós lében, kénes vízben vagy más tartósítóoldatban), de közvetlen fogyasztásra nem alkalmas állapotban:
ex 0711 90 - Más zöldség; zöldségkeverék:

- - - Csemegekukorica
5% Egyszeri 100%-os csökkentés az ötödik év vonatkozá-
sában
0903 00 Matétea 5% 100%
1212 Szentjánoskenyér, tengeri moszat és egyéb alga, cukorrépa és cukornád frissen, hűtve, fagyasztva vagy szárítva, őrölve is; másutt nem említett, elsősorban emberi fogyasztásra szolgáló gyümölcsmag és más növényi termék (beleértve a Cichorium intybus sativum fajta nem pörkölt cikóriagyökereket is):
1212 20 - Tengeri moszat és egyéb alga 5% Egyszeri 100%-os csökkentés az ötödik év vonatkozásá-
ban
1302 Növényi nedv és kivonat; pektintartalmú anyag, pektinát és pektát; agar-agar és más növényi anyagból nyert nyálka és dúsító modifikálva (átalakítva) is:
- Növényi nedv és kivonat:
1302 12 - - Édesgyökérből 5% 100%
1302 13 - - Komlóból 0% Már 0%
1302 14 - - Pyrétrumból és rotenon tartalmú növényi gyökérből 5% 100%
1302 19 - - Más 0% Már 0%
1302 20 - Pektintartalmú anyagok, pektinátok és pektátok 0% Már 0%
1302 31 - - Agar-agar 5% 100%
1302 32 - - Szentjánoskenyérből, szentjánoskenyérmagból vagy guarmagból nyert nyálka és dúsító modifikálva (átalakítva) is 0% Már 0%
1401 Elsősorban fonatkészítésre használatos növényi anyag (pl. bambusznád, rotangnád, nád, gyékény, kosárfűz, rafia, tisztított, fehérített vagy festett gabonaszalma és hárskéreg):
1401 10 - Bambusznád 0% Már 0%
1401 20 - Rotangnád 0% Már 0%
1401 90 10 - - Rafia 0% Már 0%
1401 90 90 - - - Más 5% 100%
1402 00 Elsősorban töltelék- vagy párnázóanyagnak használatos növényi anyag (pl. kapok, növényi szálak és tengeri fű) rétegesen, megerősítő anyaggal is:
1402 00 10 - - - Kapok 0% Már 0%
1402 00 90 - - - Más 5% 100%
1403 00 Elsősorban seprű és kefe készítésére használatos növényi anyag (pl. seprűcirok, piasavarost, kúszótarack és mexikói növényrost), kötegelve vagy csomózva is 0% Már 0%
1404 Másutt nem említett növényi eredetű termékek:
1404 10 - Elsősorban festésre vagy cserzésre használt növényi nyersanyag:
1404 10 10 - - - Henna levelek és por alakú henna 5% 100%
1404 10 90 - - - Más 0% Már 0%
1404 20 - Gyapothulladék (pamutlinters) 5% 100%
1404 90 - Más 5% 100%
1505 00 Gyapjúzsír és ennek zsíros származékai (beleértve a lanolint is) 0% Már 0%
1506 00 Más állati zsír és olaj és ezek frakciói finomítva is, de vegyileg nem átalakítva 5% 100%
1516 Állati vagy növényi zsír és olaj és ezek frakciói részben vagy teljesen hidrogénezve, közbeesően vagy újraészterezve és elaidinizálva, finomítva is, de tovább nem elkészítve:
ex 1516 20 - Növényi zsír és olaj és ezek frakciói:
- - Hidrogénezett ricinusolaj, ún. „opálviasz”
15% 30%
1517 Margarin; ebbe az árucsoportba tartozó állati vagy növényi zsírok vagy olajok vagy ezek frakciói étkezésre alkalmas keveréke vagy készítménye, a 1516 vtsz. alá tartozó étkezési zsír vagy olaj és ezek frakciói kivételével:
1517 10 - Margarin, a folyékony margarin kivételével: 15% 30%
1517 90 - Más 15% 30%
1518 00 Állati vagy növényi zsír és olaj és ezek frakciói főzve, oxidálva, víztelenítve, szulfurálva, hővel fújva vagy polimerizálva vákuumban vagy közömbös gázban, vagy vegyileg másképp átalakítva, a 1516 vtsz. alá tartozók kivételével; ebbe az árucsoportba tartozó, másutt nem említett állati vagy növényi zsír vagy olaj vagy ezek frakciói étkezésre alkalmatlan keveréke vagy készítménye:
1518 00 10 - - - Olaj epoxidálva 0% Már 0%
1518 00 90 - - - Más: 5% 100%
1520 00 Nyers glicerin; glicerinvíz és glicerinlúg 0% Már 0%
1521 Növényi viasz (a trigliceridek kivételével), méhviasz, más rovarviasz és cetvelő finomítva vagy színezve is:
1521 10 - Növényi viasz 5% 100%
1521 90 - Más 5% 100%
1522 00 Degras; zsíros anyagok és állati vagy növényi viaszok feldolgozási maradékai: 0% Már 0%
1702 Más cukor, beleértve a vegytiszta tejcukrot, malátacukrot, szőlőcukrot és gyümölcscukrot is, szilárd állapotban; cukorszirup ízesítő- vagy színezőanyagok hozzáadása nélkül; műméz, természetes mézzel keverve is; égetett cukor:
1702 50 - Vegytiszta gyümölcscukor 5% Egyszeri 100%-os csökkentés az ötödik év vonatkozá-
sában
1702 90 10 - Más, beleértve az invertcukrot:
- - Műméz, természetes mézzel keverve is
25% Csökken 15%-ra
1704 Cukorkaáru (beleértve a fehér csokoládét is) kakaótartalom nélkül:
1704 10 - Rágógumi, cukorbevonattal is: 20% 30%
1704 90 - Más 20% 30%
1803 Kakaómassza, zsírtalanítva is:
1803 10 - Nem zsírtalanítva 5% 100%
1803 20 - Teljesen vagy részben zsírtalanítva 5% 100%
1804 00 Kakaóvaj, -zsír és -olaj 0% Már 0%
1805 00 Kakaópor, cukor vagy más édesítőanyag hozzáadása nélkül 5% 100%
1806 Csokoládé- és kakaótartalmú más élelmiszer-készítmény:
1806 10 - Kakaópor cukor vagy más édesítőanyag hozzáadásával 20% 30%
1806 20 - Más készítmény tömb, tábla vagy rúd formában, továbbá folyadék, massza, por, szemcse vagy más ömlesztett alakban, tartályban vagy más közvetlen csomagolásban, 2 kg-nál nagyobb tömegben: 20% 30%
1806 31 - - Töltött 20% 30%
1806 32 - - Töltetlen 20% 30%
1806 90 - Más 20% 30%
1901 Malátakivonat; lisztből, darából, durva őrleményből, keményítőből vagy malátakivonatból előállított, másutt nem említett élelmiszer- készítmény, amely kakaót nem, vagy teljesen zsírtalanított anyagra számítva 40 tömegszázaléknál kisebb mennyiségben tartalmaz; a 0401-0404 vtsz. alá tartozó árukból készített, másutt nem említett olyan élelmiszer-készítmény, amely kakaót nem vagy teljesen zsírtalanított anyagra számítva 5 tömegszázaléknál kisebb mennyiségben tartalmaz:
1901 10 - Gyermektápszer, a kiskereskedelemben szokásos módon kiszerelve 5% 100%
1901 20 - Keverék és tészta a 1905 vtsz. alá tartozó pékáruk készítéséhez 10% 30%
1901 90 - Más 5% 100%
1902 Tészta, főzve és töltve (hússal vagy más anyaggal) vagy másképp elkészítve is, mint pl. spagetti, makaróni, metélt, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni, kuszkusz (búzadarakása) elkészítve is;
- Nem főtt tészta, nem töltve vagy másképp nem elkészítve:
1902 11 - - Tojástartalommal 5% 100%
1902 19 - - Más:
1902 19 10 - - - Burgonyás tészta, formázva 5% 100%
1902 19 90 - - - Más 5% 100%
1902 20 - Töltött tészta főzve vagy másképp elkészítve is 5% 100%
1902 30 - Más tészta 5% 100%
1902 40 - Kuszkusz (búzadarakása): 5% 100%
1903 00 Tápióka és keményítőből készült tápiókapótló, mindezek pehely, szem, gyöngy és hasonló formában 5% 100%
1904 Gabonából puffasztással vagy pirítással előállított, elkészített élelmiszer (pl. kukoricapehely); másutt nem említett gabona (a kukorica kivételével) szem formában, pehely formában vagy más megmunkált szem formában (a liszt, a dara és a durva őrlemény kivételével) előfőzve vagy másképp elkészítve:
1904 10 - Gabonából puffasztással vagy pirítással előállított, elkészített élelmiszer: 10% 30%
1904 20 - Pirítatlan gabonapehelyből vagy pirítatlan és pirított vagy puffasztott gabonapehely keverékéből előállított élelmiszer: 10% 30%
1904 90 - Más 10% 30%
1905 Kenyér, cukrászsütemény, kalács, keksz (biscuit) és más pékáru kakaótartalommal is; áldozóostya, üres gyógyszerkapszula, pecsételőostya, rizspapír és hasonló termék:
1905 10 - Ropogós kenyér („knäckebrot”) 20% 30%
1905 20 - Mézeskalács és hasonló 20% 30%
1905 30 - Édes keksz (biscuit); gofri és ostya:
1905 31 - - Édes keksz (biscuit) 20% 30%
1905 32 - - Gofri és ostya 20% 30%
1905 40 - Kétszersült, pirított kenyér és hasonló pirított termék 20% 30%
1905 90 - Más:
1905 90 10 - - - Üres gyógyszerkapszula 0% Már 0%
1905 90 90 - - - Más 20% 30%
2001 Zöldség, gyümölcs, dióféle és más ehető növényrész ecettel vagy ecetsavval elkészítve vagy tartósítva (savanyúság):
2001 90


ex 2001 90 90
- Más:


- - Csemegekukorica (Zea mays var. saccharata)
- - Jamgyökér, édesburgonya (batáta) és a növények hasonló, étkezésre alkalmas részei, legalább 5 tömegszázalék keményítőtartalommal
- - Pálmafacsúcsrügy
70% 30% Minimum-
vám:
1000 LBP/bruttó kg
2004 Más zöldség ecet vagy ecetsav nélkül elkészítve vagy tartósítva, fagyasztva, a 2006 vtsz. alá tartozók kivételével:
ex 2004 10 - Burgonya:


- - Más
- - - Liszt, dara vagy pelyhesített formában,
70% Csökken 40%-ra Minimum-
vám:
1200 LBP/bruttó kg
2004 90 - Más zöldség és zöldségkeverék:
ex 2004 90 90 - - Csemegekukorica (Zea mays var. saccharata) 35% Csökken 20%-ra
2005 Más zöldség ecet vagy ecetsav nélkül elkészítve vagy tartósítva, nem fagyasztva, a 2006 vtsz. alá tartozók kivételével
ex 2005 20 - Burgonya:


- - Liszt, dara vagy pelyhesített formában
70% Csökken 40%-ra Minimum-
vám:
1200 LBP/bruttó kg
2005 80 - - Csemegekukorica (Zea mays var. saccharata) 35% Csökken 20%-ra
2008 Más módon elkészített vagy tartósított, másutt nem említett gyümölcs, dióféle és más ehető növényrész, cukor vagy más édesítőanyag vagy alkohol hozzáadásával is:
ex 2008 11 - Diófélék, földimogyoró és más mag, egymással keverve is:
- - - Mogyoróvaj
30% Csökken 15%-ra
2008 91 - - Pálmafacsúcsrügy 30% Csökken 15%-ra
ex 2008 99 - - Más:
- - - - - Kukorica, a csemegekukorica (Zea mays var. saccharata) kivételével
- - - - - Jamgyökér, édes burgonya (batáta) és a növények hasonló, étkezésre alkalmas részei, legalább 5 tömegszázalék keményítőtartalommal
30% 30%
2101

2101 11
Kávé-, tea- vagy matétea-kivonat, -eszencia és -koncentrátum és ezeken a termékeken vagy kávén, teán, matéteán alapuló készítmények; pörkölt cikória és más pörkölt pótkávé, valamint ezeknek kivonata, eszenciája, koncentrátuma:
- Kávékivonat, -eszencia és -koncentrátum és ezen termékeken vagy kávén alapuló készítmények:
- - Kivonat; eszencia vagy koncentrátum


5%


100%
2101 12 - - Ezen kivonatokon, eszenciákon vagy koncentrátu-mokon vagy kávén alapuló készítmények 5% 100%
2101 20 - Tea- vagy matétea-kivonat, -eszencia és koncentrátum és ezen termékeken, vagy teán és matéteán alapuló készítmények 5% 100%
2101 30 - Pörkölt cikória és más pörkölt pótkávé, ezek kivonata, eszenciája és koncentrátuma 5% 100%
2102 Élesztő (aktív vagy nem aktív); más egysejtű, nem élő mikroorganizmus (a 3002 vtsz. alatti vakcinák kivételével); elkészített sütőpor:
2102 10 - Aktív élesztő 5% 100%
2102 20 - Nem aktív élesztő; más egysejtű, nem élő mikroorganizmus 5% 100%
2102 30 - Elkészített sütőpor 5% 100%
2103 Mártás (szósz) és ennek előállítására szolgáló készítmény; ételízesítő keverék; mustárliszt és -dara, elkészített mustár:
2103 10 - Szójamártás 5% 100%
2103 20 - Paradicsomketchup és más paradicsommártás 35% Csökken 20%-ra
2103 30 - Mustárliszt és -dara, elkészített mustár 5% 100%
2103 90 - Más 5% 100%
2104 Leves és erőleves és ezek előállítására szolgáló készítmény; homogenizált összetett élelmiszer-készítmény:
2104 10 - Leves és erőleves és ezek előállítására szolgáló készítmény 5% 100%
2104 20 - Homogenizált, összetett élelmiszer-készítmény 5% 100%
2105 00 Fagylalt és más ehető jégkrém, kakaótartalommal is 40% Csökken 20%-ra
2106 Másutt nem említett élelmiszer-készítmény:
2106 10 - Fehérjekoncentrátum és texturált fehérje 5% 100%
2106 90 - Más:
2106 90 10 - - - Italok előállításához felhasznált alkoholmentes készítmények 5% 100%
2106 90 20 - - - Szirupok, ízesítő vagy színezőanyagok hozzáadásával 5% 100%
2106 90 90 - - Más 5% 100%
2201 Víz, beleértve a természetes vagy mesterséges ásványvizet és a szénsavas vizet is, cukor vagy más édesítőanyag hozzáadása és ízesítés nélkül; jég és hó
2201 10 - Ásványvíz és szénsavas víz: 25% Csökken 15%-ra Jövedéki adó:
25 LBP/l
2201 90 - Más 25% Csökken 15%-ra
2202 Víz (beleértve a természetes vagy mesterséges ásványvizet és a szénsavas vizet is) cukor vagy más édesítőanyag hozzáadásával vagy ízesítve és más alkoholmentes ital, a 2009 vtsz. alá tartozó gyümölcs- és zöldséglevek kivételével:
2202 10 - Víz (beleértve a természetes vagy mesterséges ásványvizet és a szénsavas vizet is) cukor vagy más édesítőanyag hozzáadásával vagy ízesítve 20% 30% Jövedéki adó:
25 LBP/l
2202 90 - Más 20% 30% Jövedéki adó:
25 LBP/l
2203 Malátából készült sör 40% Csökken 25%-ra Jövedéki adó:
60 LBP/l
2205 Vermut és friss szőlőből készült más bor növényekkel vagy aromatikus anyagokkal ízesítve:
2205 10 - Legfeljebb 2 literes palackban (tartályban) 15% 100% Jövedéki adó:
200 LBP/l
2205 90 - Más 15% 100% Jövedéki adó:
200 LBP/l
2207 Nem denaturált etilalkohol, legalább 80 térfogatszázalék alkoholtartalommal; etil-alkohol és más szesz denaturálva, bármilyen alkoholtartalommal:
2207 10 - Nem denaturált etilalkohol, legalább 80 térfogatszázalék alkoholtartalommal 15% 100% Jövedéki adó:
200 LBP/l
2207 20 - Etil-alkohol és más szesz denaturálva, bármilyen alkoholtartalommal 15% 100% Jövedéki adó:
150 LBP/l
2208 Nem denaturált etilalkohol, kevesebb mint 80 térfogatszázalék alkoholtartalommal; szesz, likőr és más szeszes ital:
2208 20 - Szőlőbor vagy szőlőtörköly desztillációjából nyert szesz 15% 100% Jövedéki adó:
200 LBP/l
2208 30 - Whisky:
2208 30 10 - - - Legfeljebb 50 térfogatszázalék alkoholtartalommal, kiskereskedelemben legfeljebb 5 literes palack, üveg és hasonló szokásos módon kiszerelve 15% 100% Jövedéki adó:
400 LBP/l
2208 30 20 - - - Legfeljebb 60 térfogatszázalék alkoholtartalommal, legfeljebb 200 literes tartályban 15% 100% Jövedéki adó:
400 LBP/l
2208 30 90 - - - Más 15% 100% Jövedéki adó:
400 LBP/l
2208 40 - Rum és nyugat-indiai rum 15% 100% Jövedéki adó:
400 LBP/l
2208 50 - Gin és holland gin 15% 100% Jövedéki adó:
400 LBP/l
2208 60 - Vodka 15% 100% Jövedéki adó:
400 LBP/l
2208 70 - Likőr és szíverősítő 15% 100% Jövedéki adó:
400 LBP/l
2208 90 - Más:
2208 90 10 - - - Etil-alkohol 15% 100% Jövedéki adó:
200 LBP/l
2208 90 20 - - - Arrack, szőlőből nyert 70% 30% Jövedéki adó:
200 LBP/l
2208 90 90 - - - Más 15% 100% Jövedéki adó:
400 LBP/l
2402 Szivar, mindkét végén levágott végű szivar (manillaszivar), kis alakú szivar (cigarillos), cigarettadohányból vagy dohánypótlóból:
2402 10 - Szivar, mindkét végén levágott végű szivar (manillaszivar), kis alakú szivar (cigarillos) dohánytöltettel 8% 0% Jövedéki adó:
48%
2402 20 - Cigaretta dohánytöltettel 90% 0% Jövedéki adó:
48%
2402 90 - Más 90% 0% Jövedéki adó:
48%
2403 Más feldolgozott dohány és feldolgozott dohánypótló;
„homogenizált” vagy „visszanyert” dohány; dohánykivonat és eszencia:
2403 10 - Fogyasztási dohány (elszívásra), bármilyen mennyiségű dohánypótló-tartalommal is 8% 0% Jövedéki adó:
48%
2403 91 - - „Homogenizált” vagy „visszanyert” dohány 90% 0% Jövedéki adó:
48%
2403 99 - - Más 90% 0% Jövedéki adó:
48%
2905 Aciklikus alkoholok és ezek halogén-, szulfo-, nitro- vagy nitrozoszármazékai:
- Más többértékű alkoholok:
2905 43 - - Mannit 5% 100%
2905 44 - - Szorbit (D-glucit): 5% 100%
2905 45 - - Glicerin 5% 100%
3301 Szilárd és vízmentes illóolajok (terpénmentesek is); rezi-noidok; kivont oleorezinek; illóolaj-koncentrátum szilárd és vízmentes is, zsírban, szilárd olajban, viaszban vagy hasonló anyagban, amelyet hideg abszorpció vagy macerálás útján nyernek; illóolajok terpénmentesítésekor nyert terpéntartalmú melléktermék; illóolajok vizes desztillátuma és vizes oldata:
3301 90 - Más:
3301 90 10 - - - Illóolaj terpénmentesítésekor nyert terpéntartalmú melléktermék 0% Már 0%
3301 90 20 - - - Illóolaj-koncentrátum szilárd és vízmentes is, zsírban, szilárd olajban, viaszban vagy hasonló anyagban, amelyet hideg abszorpció vagy macerálás útján nyernek 5% 100%
3301 90 30 - - - - Desztillált rózsavíz, desztillált narancsvirágvíz 70% 30% Minimum-
vám:
5000 LBP/l
3301 90 90 - - - Más 5% 100%
3302 Illatanyag-keverékek, valamint az iparban nyersanyagként használt keverékek, amelyek egy vagy több ilyen anyagon alapulnak (beleértve az alkoholos oldatokat is); más illatanyag-készítmény italgyártáshoz:
3302 10 - Élelmiszer- és italgyártáshoz használt fajták 5% 100%
3501 Kazein, kazeinátok, más kazeinszármazékok; kazeineny-vek:
3501 10 - Kazein 0% Már 0%
3501 90 - Más:
3501 90 10 - - - Kazeinenyvek 5% 100%
3501 90 90 - - - Más 0% Már 0%
3505 Dextrinek és más átalakított keményítők (pl.: előkocso-nyásított vagy észterezett keményítő); keményítő-, dextrin- vagy átalakított más keményítő alappal készített enyvek:
3505 10 - Dextrinek és más átalakított keményítők: 5% 100%
3505 20 - Enyvek 5% 100%
3809 Textil-, papír-, bőr- és hasonló iparban használt, másutt nem említett végkikészítő szerek, festést gyorsító és elősegítő, színtartóságot növelő anyagok, valamint más termékek és készítmények (pl. appretálószerek és pácanyagok):
3809 10 - Keményítőtartalommal 0% Már 0%
3823 Ipari monokarboxil-zsírsav; finomításból nyert olajsav; ipari zsíralkohol:
- Ipari monokarboxil-zsírsav; finomításból nyert olajsav:
3823 11 - - Sztearinsav 0% Már 0%
3823 12 - - Olajsav 0% Már 0%
3823 13 - - Tallolajzsírsav 0% Már 0%
3823 19 - - Más:
3823 19 10 - - - Más zsírsav, legalább 85 tömegszázalék savtartalommal 0% Már 0%
3823 19 20 - - - Finomításból nyert olajsav, nem olívaolaj 0% Már 0%
3823 19 90 - - - Más 0% Már 0%
3824 Elkészített kötőanyagok öntödei formához vagy maghoz; másutt nem említett vegyipari és rokon ipari termékek és készítmények (beleértve a természetes termékek keverékét is); másutt nem említett vegyipari és rokon ipari melléktermékek:
3824 60 - Szorbit, a 2905 44 alszám alá tartozó kivételével 5% 100%
(1) A Libanoni Vámnómenklatúra végrehajtási szabályaitól eltérően, a termékek leírásának megszövegezése csupán jelzésértékűnek tekintendő, a kedvezményes rendszert - e melléklet összefüggésében - a libanoni vámkódex hatálya határozza meg. Amennyiben a korábbi kódok jelzése fel van tüntetve, úgy a kedvezményes rendszert mind a kódok, mind pedig a megfelelő leírások együttes alkalmazásával kell meghatározni.
(2) Az „A” oszlop vámtételének a „B” oszlopban megjelenített csökkentése nem vonatkozik a „C” oszlopban jelölt minimumvámra vagy jövedéki adóra.

4. JEGYZŐKÖNYV

A „származó termék” fogalmának meghatározásáról és az igazgatási együttműködés módozatairól

TARTALOMJEGYZÉK

I. CÍM - ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

- 1. cikk Fogalommeghatározások

II. CÍM - A SZÁRMAZÓ TERMÉK FOGALMÁNAK MEGHATÁROZÁSA

- 2. cikk Általános követelmények

- 3. cikk Kétoldalú származási kumuláció

- 4. cikk Diagonális származási kumuláció

- 5. cikk Teljes egészében létrejött vagy előállított termékek

- 6. cikk Kielégítően megmunkált vagy feldolgozott termékek

- 7. cikk Nem kielégítő megmunkálási vagy feldolgozási műveletek

- 8. cikk Minősítési egység

- 9. cikk Tartozékok, pótalkatrészek és szerszámok

- 10. cikk Készletek

- 11. cikk Semleges elemek

III. CÍM - TERÜLETI KÖVETELMÉNYEK

- 12. cikk A területiség elve

- 13. cikk Közvetlen szállítás

- 14. cikk Kiállítások

IV. CÍM - VISSZATÉRÍTÉS VAGY MENTESSÉG

- 15. cikk Vámvisszatérítés vagy vámmentesség tilalma (módosítva)

V. CÍM - SZÁRMAZÁSI IGAZOLÁS

- 16. cikk Általános követelmények

- 17. cikk Az EUR.1 szállítási bizonyítvány kiállítására vonatkozó eljárás

- 18. cikk Visszamenőlegesen kibocsátott EUR.1 szállítási bizonyítvány

- 19. cikk Az EUR.1 szállítási bizonyítvány másodlatának kibocsátása

- 20. cikk EUR.1 szállítási bizonyítvány kibocsátása korábban kiállított vagy kiadott származási igazolás alapján

- 21. cikk A számlanyilatkozat kiállításának feltételei

- 22. cikk Elfogadott exportőr

- 23. cikk A származási igazolás érvényessége

- 24. cikk A származási igazolás benyújtása

- 25. cikk Részletekben történő behozatal

- 26. cikk A származási igazolás alóli mentességek

- 27. cikk Igazoló okmányok

- 28. cikk A származási igazolás és az igazoló okmányok megőrzése

- 29. cikk Eltérések és alaki hibák

- 30. cikk Euróban kifejezett összegek

VI. CÍM - IGAZGATÁSI EGYÜTTMŰKÖDÉSRE VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK

- 31. cikk Kölcsönös segítségnyújtás

- 32. cikk Származási igazolások ellenőrzése

- 33. cikk A viták rendezése

- 34. cikk Szankciók

- 35. cikk Vámszabad területek

VII. CÍM - CEUTA ÉS MELILLA

- 36. cikk A jegyzőkönyv alkalmazása

- 37. cikk Különleges feltételek

III. CÍM - V ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

- 38. cikk A jegyzőkönyv módosításai

- 39. cikk A jegyzőkönyv végrehajtása

- 40. cikk Tranzitáruk vagy raktározott áruk

MELLÉKLETEK

- I. Melléklet: Bevezető megjegyzések a II. mellékletben foglalt jegyzékhez

- II. Melléklet: Az előállított termék származó helyzetének megszerzése érdekében a nem származó anyagokon elvégzendő megmunkálások vagy feldolgozások jegyzéke

- IIa. Melléklet: A 6. cikk (2) bekezdésében említett, előállított termék származó helyzetének megszerzése érdekében a nem származó anyagokon elvégzendő megmunkálások vagy feldolgozások jegyzéke

- III. Melléklet: Törökországból származó azon termékek jegyzéke, amelyekre a 4. cikk rendelkezései nem vonatkoznak, a

Harmonizált Rendszerbe foglalt árucsoportok és vámtarifaszámok szerinti sorrendnek megfelelő felsorolásban

- IV. Melléklet: Az EUR.1 szállítási bizonyítványra és az EUR.1 szállítási bizonyítvány iránti kérelemre vonatkozó minta

- V. Melléklet: Számlanyilatkozat

- VI. Melléklet: Együttes nyilatkozatok

I. CÍM
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. cikk
Fogalommeghatározások

E jegyzőkönyv alkalmazásában:

a) „előállítás”: mindennemű megmunkálás vagy feldolgozás, beleértve az összeszerelést vagy az egyedi műveleteket is;

b) „anyag”: a termék előállítása során felhasznált bárminemű alapanyag, nyersanyag, alkatrész vagy rész stb.;

c) „termék”: az előállított termék, másik előállítási műveletben történő későbbi felhasználás céljából is;

d) „áruk”: anyagok és termékek egyaránt;

e) „vámérték”: az Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény (WTO-egyezmény a vámérték megállapításáról) VII. cikkének végrehajtásáról szóló 1994. évi megállapodás szerint megállapított érték;

f) „gyártelepi ár”: a termékért a Közösségben vagy Libanonban a gyártelepen fizetett ár annak a gyártónak, akinek a vállalkozásában az utolsó megmunkálást vagy feldolgozást elvégezték, feltéve hogy az ár magában foglalja az összes felhasznált anyag értékét, levonva abból az előállított termék kivitelekor visszatérítendő vagy visszatéríthető belső adókat;

g) „anyagok értéke”: a felhasznált nem származó anyagok behozatalkori vámértéke, illetve, ha ez nem ismert, és nem határozható meg, az anyagokért a Közösségben vagy Libanonban fizetett első megállapítható ár;

h) „származó anyagok értéke”: a g) pontban meghatározott ilyen anyagok értéke, értelemszerűen alkalmazva;

i) „hozzáadott érték”: a gyártelepi árból valamennyi olyan beépített termék vámértékének levonásával keletkező érték, amely termékek nem abból az országból származnak, ahol létrejöttek vagy előállították őket;

j) „árucsoport” és „vámtarifaszám”: az Összehangolt Áruleíró és Kódrendszer (a továbbiakban e jegyzőkönyvben: a Harmonizált Rendszer vagy HR) szerinti nómenklatúrában használt árucsoportok és vámtarifaszámok (négy számjegyű kódok);

k) „besorolt”: valamely termék vagy anyag adott vámtarifaszám alá történő besorolására vonatkozik;

l) „szállítmány”: olyan termékek, amelyek tekintetében az exportőrtől a címzett felé történő szállítás egyidejűleg történik, vagy az exportőrtől a címzett felé történő szállítás egyetlen fuvarokmánnyal, illetve ilyen okmány hiányában egyetlen számlával történik;

m) „területek”: a felségvizeket is tartalmazza.

II. CÍM
A „SZÁRMAZÓ TERMÉK” FOGALMÁNAK MEGHATÁROZÁSA
2. cikk
Általános követelmények

(1) E megállapodás végrehajtása céljából az alábbi termékek tekintendők Közösségből származó termékeknek:

a) ezen jegyzőkönyv 5. cikke értelmében teljes egészében a Közösségben létrejött vagy előállított termékek;

b) a Közösségben létrejött vagy előállított olyan termékek, amelyek tartalmaznak nem teljes egészében ott létrejött vagy előállított anyagokat, feltéve hogy ezek az anyagok ezen jegyzőkönyv 6. cikkének értelme szerinti kielégítő megmunkáláson vagy feldolgozáson mentek keresztül a Közösségben.

(2) A megállapodás végrehajtása céljából az alábbi termékek minősülnek Libanonból származó termékeknek:

a) ezen jegyzőkönyv 5. cikke értelmében teljes egészében Libanonban létrejött vagy előállított termékek;

b) Libanonban létrejött vagy előállított olyan termékek, amelyek tartalmaznak nem teljes egészében ott létrejött vagy előállított anyagokat, feltéve hogy ezek az anyagok ezen jegyzőkönyv 6. cikke szerinti kielégítő megmunkáláson vagy feldolgozáson mentek keresztül Libanonban.

3. cikk
Kétoldalú származási kumuláció

(1) A Közösségből származó anyagokat Libanonból származó anyagoknak kell tekinteni, amennyiben azokat valamely ott létrejött vagy előállított termékbe beépítik. Nem szükséges a kielégítő megmunkálás vagy feldolgozás az ilyen anyagok tekintetében akkor, ha az ezen jegyzőkönyv 7. cikkének (1) bekezdésében említettnél nagyobb mértékű megmunkáláson vagy feldolgozáson mentek keresztül.

(2) A Libanonból származó anyagokat Közösségből származó anyagoknak kell tekinteni, amennyiben azokat valamely ott létrejött vagy előállított termékbe beépítik. Nem szükséges a kielégítő megmunkálás vagy feldolgozás az ilyen anyagok tekintetében akkor, ha az ezen jegyzőkönyv 7. cikkének (1) bekezdésében említettnél nagyobb mértékű megmunkáláson vagy feldolgozáson mentek keresztül.

4. cikk
Kétoldalú származási kumuláció

(1) Az európai-mediterrán társulási megállapodást aláíró bármely országból származó anyagokat - a (2) és (3) bekezdés rendelkezéseire is figyelemmel - a Közösség és Libanon, valamint ezen országok közötti megállapodások értelmében a Közösségből és Libanonból származó anyagoknak kell tekinteni, amennyiben azokat valamely ott létrejött vagy előállított termékbe beépítik. Az ilyen anyagok tekintetében nem szükséges a kielégítő megmunkálás vagy feldolgozás.

E bekezdés nem vonatkozik a Törökországból származó azon termékekre, amelyeket az ezen jegyzőkönyv III. mellékletét képező jegyzékbe foglaltak.

(2) Az (1) bekezdés értelmében származó helyzetet szerzett valamely termék kizárólag akkor tekinthető a továbbiakban is a Közösségből vagy Libanonból származó terméknek, ha az ott hozzáadott érték meghaladja az (1) bekezdésben említett bármely más országból származó, felhasznált anyagok értékét. Ettől eltérő esetben az adott termék azon, az (1) bekezdésben említett országból származó terméknek minősül, amely tekintetében az előállításhoz felhasznált származó anyagok értéke a legmagasabb. A származás elosztásában nem kell figyelembe venni azon, az (1) bekezdésben említett más országokból származó anyagokat, amelyek kielégítő megmunkáláson vagy feldolgozáson mentek keresztül a Közösségben vagy Libanonban.

(3) Az e cikkben előírt kumuláció kizárólag az esetben alkalmazandó, ha a felhasznált anyagok az ezen jegyzőkönyvben meghatározott származási szabályokkal azonos szabályok alkalmazásával kaptak származó helyzetet. A Közösség és Libanon - az Európai Bizottságon keresztül - egymás rendelkezésére bocsátja az (1) bekezdésben említett más országokkal kötött megállapodások részleteit és a vonatkozó származási szabályokat.

(4) Amennyiben a (3) bekezdésben megállapított követelmények teljesültek, továbbá a rendelkezések hatálybalépésére vonatkozó megállapodás létrejött, úgy saját értesítési és tájékoztatási kötelezettségeit minden fél teljesíti.

5. cikk
Teljes egészében létrejött vagy előállított termékek

(1) Teljes egészében a Közösségben vagy Libanonban létrejött vagy előállított terméknek kell tekinteni az alábbiakat:

a) területükön föld mélyéből vagy tengerfenékről kitermelt ásványi termékek;

b) területükön betakarított növényi termények;

c) területükön született és tenyésztett élő állatok;

d) területükön tenyésztett élő állatokból nyert termékek;

e) területükön folytatott vadászatból vagy halászatból nyert termékek;

f) tengerhalászati és más termékek, melyekre a Közösség vagy Libanon hajói a felségvizeiken kívüli tengerekből tettek szert;

g) a feldolgozóhajóik által - kizárólag az f) pontban említett termékekből - a fedélzeten előállított termékek;

h) a területükön összegyűjtött, kizárólag a nyersanyagok visszanyerésére alkalmas, használt cikkek, ideértve a kizárólag újrafutózásra vagy hulladékként történő felhasználásra alkalmas használt gumiabroncsokat;

i) a területükön folytatott előállítási műveletekből származó hulladék és törmelék;

j) a felségvizeiken kívül eső területekhez tartozó tengerfenékről vagy altalajból kitermelt termékek, feltéve hogy a kérdéses tengerfenék vagy altalaj kiaknázása tekintetében kizárólagos jogokkal rendelkeznek;

k) kizárólag az a)-j) pontban meghatározott termékekből a területükön előállított termékek.

(2) Az (1) bekezdés f) és g) pontjában szereplő „hajóik” és „feldolgozóhajóik” kifejezés kizárólag olyan alábbi hajóra és feldolgozóhajóra vonatkozik, amely:

a) EK-tagállamban vagy Libanonban lajstromozott vagy nyilvántartásba vett;

b) EK-tagállam vagy Libanon lobogója alatt hajózik;

c) legalább 50%-ban EK-tagállamok vagy Libanon állampolgárainak tulajdonában van, vagy olyan társaság tulajdonát képezi, amelynek székhelye valamely ezen államban található, és amelynek ügyvezetője vagy ügyvezetői, igazgatótanácsának vagy felügyelő bizottságának elnöke és e testületek tagjainak többsége EK-tagállam vagy Libanon állampolgára, továbbá társas cégek vagy korlátozott felelősségű társaságok esetében tőkéjüknek legalább a fele az említett államoknak vagy ezek közjogi testületeinek vagy állampolgárainak a tulajdonában van;

d) kapitánya és tisztjei EK-tagállamok vagy Libanon állampolgárai;

továbbá

e) legénységének legalább 75%-a EK-tagállamok vagy Libanon állampolgára.

6. cikk
Kielégítően megmunkált vagy feldolgozott termékek

(1) A 2. cikk alkalmazásában a nem teljes egészében létrejött vagy előállított termékeket kielégítően megmunkáltnak vagy feldolgozottnak kell tekinteni, amennyiben a II. mellékletben szereplő jegyzékben meghatározott feltételek teljesülnek.

A fent említett feltételek meghatározzák - a megállapodás hatálya alá tartozó minden termék vonatkozásában - azt a megmunkálást vagy feldolgozást, amely az előállításkor felhasznált nem származó anyagok tekintetében elvégzendő, és ezek a feltételek kizárólag a fenti anyagokra vonatkoznak. Ebből következően, amennyiben egy, a jegyzékben megállapított feltételeknek történő megfelelés révén származó helyzetet szerzett terméket felhasználnak egy másik termék előállításában, úgy nem alkalmazandók rá a tartalmazó termékre vonatkozó feltételek, és nem veendők figyelembe azok a nem származó anyagok, amelyek az előállítása során esetleg felhasználásra kerültek.

(2) Az (1) bekezdéstől eltérően, a IIa. mellékletben felsorolt, nem teljes egészében létrejött vagy előállított termékeket kielégítően megmunkáltnak vagy feldolgozottnak kell tekinteni, amennyiben a IIa. mellékletben szereplő jegyzékben meghatározott feltételek teljesülnek.

E bekezdés rendelkezései e megállapodás hatálybalépését követően három évig alkalmazandók.

(3) Az (1) és (2) bekezdéstől eltérően, azok a nem származó anyagok, amelyek a jegyzékben feltüntetett feltételek szerint nem használhatók fel egy termék előállításakor, felhasználhatók a következők esetén:

a) összértékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 10%-át;

b) a nem származó anyagok maximális értékének jegyzékében megadott arányok tekintetében nem kerül sor túllépésre e bekezdés alkalmazása következtében.

E bekezdés a Harmonizált Rendszer 50-63. árucsoportja alá tartozó termékekre nem alkalmazandó.

(4) Az (1), (2) és (3) bekezdést a 7. cikkben meghatározott kivétel mellett kell alkalmazni.

7. cikk
Nem kielégítő megmunkálási vagy feldolgozási műveletek

(1) A (2) bekezdés sérelme nélkül, a termék származó helyzetének megszerzése tekintetében nem kielégítő megmunkálásnak vagy feldolgozásnak tekintendők a következő műveletek, függetlenül attól, hogy a 6. cikkben foglalt követelmények teljesülnek-e:

a) az árunak a szállítás és tárolás során jó állapotban történő megőrzését biztosító műveletek (szellőztetés, szétterítés, szárítás, hűtés, sóban, kén-dioxidban vagy egyéb vizes oldatokban való elhelyezés, a sérült részek eltávolítása és hasonló műveletek);

b) egyszerű műveletek, melyek poreltávolítás, szitálás vagy rostálás, válogatás, osztályozás, összeállítás (beleértve a készletösszeállítást), mosás, festés, vágás céljából végzett egyszerű műveletek;

c) i. csomagok csomagolásának, kiszerelésének és összeállításának megváltoztatása;

ii. egyszerű palackozás, üvegbe, kannába, zsákba, ládába, dobozba helyezés, kartonon való rögzítés stb., és minden más egyszerű csomagolási művelet;

d) jelzések, címkék és más hasonló megkülönböztető jelek elhelyezése a termékeken vagy csomagolásukon;

e) termékek egyszerű vegyítése, fajtájukra való tekintet nélkül, ahol a keverék egy vagy több összetevője nem felel meg az e jegyzőkönyvben megállapított azon feltételeknek, amelyek alapján azokat a Közösségből vagy Libanonból származóknak lehet tekinteni;

f) termékek alkotórészeinek egyszerű összeszerelése teljes termék létrehozása céljából;

g) az a)-f) pontban meghatározott két vagy több művelet kombinációja;

h) állatok levágása.

(2) Egy adott termék vonatkozásában a Közösségben vagy Libanonban elvégzett valamennyi műveletet együttesen kell vizsgálni annak meghatározásához, hogy a termék tekintetében végzett megmunkálás vagy feldolgozás az (1) bekezdés értelmében nem kielégítőnek minősül-e.

8. cikk
Minősítési egység

(1) E jegyzőkönyv rendelkezéseinek alkalmazásában a minősítési egység az az adott termék, amelyet a Harmonizált Rendszer nómenklatúrája szerinti besorolás meghatározásakor alapegységnek kell tekinteni.

Ebből következően:

a) amennyiben egy terméket a Harmonizált Rendszer alapján egyetlen vámtarifaszám alá besorolt áruk csoportja vagy halmaza alkot, úgy az egész együtt alkotja a minősítési egységet;

b) amennyiben egy szállítmány a Harmonizált Rendszer azonos vámtarifaszáma alá sorolt több azonos termékből áll, úgy e jegyzőkönyv rendelkezéseinek alkalmazásakor minden egyes terméket egyedileg kell figyelembe venni.

(2) Amennyiben besorolási szempontból a csomagolás - a Harmonizált Rendszer 5. általános szabálya alapján - a termék részét képezi, úgy azt a származás meghatározásakor is figyelembe kell venni.

9. cikk
Tartozékok, pótalkatrészek és szerszámok

Adott berendezés, gép, készülék vagy jármű részeinek tekintendők azok a tartozékok, pótalkatrészek és szerszámok, amelyek szállítása a berendezéssel, géppel, készülékkel vagy járművel történik, és amelyek a normál felszerelés részét képezik, annak árában benne foglaltatnak vagy nem kerülnek külön számlázásra.

10. cikk
Készletek

A Harmonizált Rendszer 3. általános szabálya szerint meghatározott készletek származónak tekintendők, amennyiben valamenynyi alkotó termékük származó termék. Mindazonáltal, ha egy készlet származó és nem származó termékekből áll, a készlet mint egész származónak tekintendő, amennyiben a nem származó termékek értéke nem haladja meg a készlet gyártelepi árának 15%- át.

11. cikk
Semleges elemek

Annak megállapítása céljából, hogy származó termékről van-e szó, nem szükséges meghatározni a származást az előállításkor használható alábbi termékek tekintetében:

a) energia és tüzelőanyag;

b) felszerelések és berendezések;

c) gépek és szerszámok;

d) a termék végső összetételébe be nem épülő vagy nem erre szánt áruk.

III. CÍM
TERÜLETI KÖVETELMÉNYEK
12. cikk
A területiség elve

(1) A 4. cikkben meghatározott kivételek mellett, a II. címben a származó helyzet megszerzésére vonatkozóan megállapított feltételek megszakítás nélkül teljesítendők a Közösségben vagy Libanonban.

(2) A 4. cikkben foglaltak kivételével, amennyiben a Közösségből vagy Libanonból más országba exportált származó áruk viszszaszállításra kerülnek, úgy azok nem származóknak tekintendők, kivéve ha a vámhatóságok számára hitelt érdemlően bizonyítható a következő:

a) a visszaszállított áruk azonosak a kivitt árukkal;

továbbá

b) semmilyen művelet végzése nem történt tekintetükben az adott országban vagy a kivitelük során - a jó állapotuk megőrzéséhez szükséges műveleteken kívül.

13. cikk
Közvetlen szállítás

(1) Az e megállapodásban előírt kedvezményes elbánás kizárólag az ezen jegyzőkönyv követelményeinek megfelelő azon termékekre vonatkozik, amelyek szállítása közvetlenül a Közösség és Libanon között, vagy a 4. cikkben említett más országok területén keresztül történik. Az egyetlen szállítmányt alkotó termékek azonban más területeken keresztül is szállíthatók - adott esetben átrakodással vagy ideiglenes raktározással az adott területeken -, amennyiben a tranzitország vagy raktározás szerinti ország vámhatóságának felügyelete alatt maradnak, és a kirakodáson, újbóli berakodáson és a jó állapotuk megőrzésére irányuló bármilyen műveleten kívül tekintetükben semmilyen más művelet végzése nem történik.

A származó áruk csővezetéken más, a Közösséghez vagy Libanonhoz nem tartozó területen keresztül is szállíthatóak.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt feltételek teljesítését az importáló ország vámhatóságai felé az alábbi okmányok benyújtásával kell bizonyítani:

a) az exportáló országból a tranzitországon keresztüli áthaladásra vonatkozó egyetlen fuvarokmány;

vagy

b) a tranzitország vámhatóságai által kibocsátott igazolás, amely:

i. megadja a termék pontos árumegnevezését;

ii. tartalmazza a termékek kirakodásának és újbóli berakodásának dátumát, adott esetben a hajó vagy más felhasznált szállítóeszköz nevét;

továbbá

iii. tanúsítja a termék tekintetében a tranzitországban történt tartózkodás feltételeit;

vagy

c) a fentiek hiányában bármilyen bizonyító erejű okmány.

14. cikk
Kiállítások

(1) Azon származó termék, amely egy, a 4. cikkben nem említett országban szervezett kiállítás céljából jut az országba és a kiállítás után a Közösség vagy Libanon területére történő behozatal céljából értékesítésre kerül, a behozatalkor részesül az e megállapodás rendelkezései szerinti kedvezményben, amennyiben a vámhatóságok számára kielégítően bizonyítható, hogy:

a) az exportőr a Közösségből vagy Libanonból küldte a termékeket abba az országba, ahol a kiállítást rendezik, és ott azt ki is állította;

b) a terméket az exportőr értékesítette, vagy más módon egy személy rendelkezésére bocsátotta a Közösségben vagy Libanonban;

c) a terméket a kiállítás folyamán vagy azt követően haladéktalanul elküldték abban az állapotban, amelyben a kiállításra is küldték;

továbbá

d) a terméket a kiállításra történt küldés óta más célra, mint a kiállításon történő bemutatás, nem használták.

(2) Az V. cím rendelkezéseinek megfelelően származási igazolást kell kibocsátani vagy kiállítani, és benyújtani azt az importáló ország vámhatóságaihoz a szokásos módon. Az igazoláson fel kell tüntetni a kiállítás megnevezését és helyét. Szükség esetén további okmányszerű igazolások követelhetők a termék kiállításának körülményeiről.

(3) Az (1) bekezdés alkalmazandó minden olyan kereskedelmi, ipari, mezőgazdasági vagy kézműves kiállítás, vásár vagy hasonló nyilvános rendezvény vagy bemutató tekintetében, amelyet nem eladóhelyeken vagy üzlethelyiségekben magáncélra, külföldi termékek értékesítése céljából szerveznek, és amelynek során a termékek vámfelügyelet alatt maradnak.

IV. CÍM
VISSZATÉRÍTÉS VAGY MENTESSÉG
15. cikk
Vámvisszatérítés vagy vámmentesség tilalma

(1) A Közösségből, Libanonból vagy a 4. cikkben említett valamely országból származó termékek előállítása során felhasznált olyan nem származó anyagok, amelyekre vonatkozóan az V. címben foglalt rendelkezéseknek megfelelően származási igazolás kibocsátása vagy kiállítása történik, nem élveznek semmiféle vámvisszatérítést vagy vámmentességet a Közösségben vagy Libanonban.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt tilalom olyan vámok és azzal azonos hatású díjak részbeni vagy teljes visszatérítésére, mérséklésére, elengedésére vagy meg nem fizetésére vonatkozó intézkedésekre terjed ki, amelyek a Közösségben vagy Libanonban alkalmazandók az előállításban használt anyagok tekintetében, amennyiben az ilyen visszatérítést, mérséklést vagy elengedést kifejezetten vagy ténylegesen alkalmazni kell az említett anyagokból előállított termékek exportálásakor, és nem a belföldi felhasználás céljából történő megtartásukkor.

(3) A származási igazolás alá tartozó termékek exportőrének a vámhatóság kérésére mindenkor be kell nyújtania valamennyi olyan megfelelő okmányt, amely bizonyítja, hogy az adott termékek előállítása során a felhasznált nem származó anyagok tekintetében nem történt vámvisszatérítés, valamint hogy az ilyen anyagokra alkalmazandó minden vám vagy azzal azonos hatású díj ténylegesen megfizetésre került.

(4) Az (1)-(3) bekezdés rendelkezéseit kell alkalmazni a 8. cikk (2) bekezdése szerinti csomagolásra, a 9. cikk szerinti tartozékokra, pótalkatrészekre és szerszámokra, valamint a 10. cikk szerinti készletben lévő termékekre, amennyiben e termékek nem származó termékek.

(5) Az (1)-(4) bekezdés rendelkezései kizárólag azon anyagok tekintetében alkalmazandók, amelyekre e megállapodás vonatkozik. Nem zárják ki továbbá a mezőgazdasági termékekre vonatkozó export-visszatérítési rendszer alkalmazását, amely ezen megállapodás rendelkezéseivel összhangban történő kivitel esetén alkalmazandó.

(6) Ezen cikk rendelkezései a megállapodás hatálybalépését követő hat évig nem alkalmazandók.

(7) Ezen cikk rendelkezéseinek hatálybalépését követően, és az (1) bekezdéstől eltérően, Libanon alkalmazhat visszatérítést vagy mentességet lehetővé tévő intézkedéseket vám vagy azzal azonos hatású díj tekintetében a származó termékek előállításában használt anyagokra vonatkozóan, az alábbi rendelkezések szerint:

a) 5% - vagy a Libanonban hatályos, ennél alacsonyabb - vámtétellel számított vám visszatartandó a Harmonizált Rendszer 25-49. és 64-97. árucsoportjai alá tartozó termékek tekintetében;

b) 10% - vagy a Libanonban hatályos, ennél alacsonyabb - vámtétellel számított vám visszatartandó a Harmonizált Rendszer 50-63. árucsoportjai alá tartozó termékek tekintetében.

E bekezdés rendelkezéseit a megállapodás 6. cikkében említett átmeneti időszak vége előtt felül kell vizsgálni.

V. CÍM
SZÁRMAZÁSI IGAZOLÁS
16. cikk
Általános követelmények

(1) A Közösségből származó termékeknek Libanonba történő behozatalakor, Libanonból származó termékeknek a Közösségbe történő behozatalakor a termékek részesülnek az e megállapodás rendelkezései szerinti kedvezményben, amennyiben benyújtásra kerül az alábbiakban említett valamely okmány:

a) EUR.1 szállítási bizonyítvány, amelynek mintája a IV. mellékletben található;

vagy

b) nyilatkozat (továbbiakban: „számlanyilatkozat”), amelynek szövege az V. mellékletben található, a 21. cikk (1) bekezdésében meghatározott esetekben, amely az exportőr által kibocsátott számla, szállítási értesítő vagy más kereskedelmi okmány részét képezi, és amely a szóban forgó terméket megfelelő részletességgel írja le azonosíthatósága végett.

(2) Az (1) bekezdéstől eltérően, a 26. cikkben meghatározott esetekben az ezen jegyzőkönyv értelmében vett származó termékek részesülnek az e megállapodás rendelkezései szerinti kedvezményben, a fent említett valamely okmány benyújtására vonatkozó kötelezettség nélkül.

17. cikk
Az EUR.1 szállítási bizonyítvány kiállítására vonatkozó eljárás

(1) Az EUR.1 szállítási bizonyítványt az exportáló ország vámhatóságai állítják ki az exportőr vagy - az exportőr felelősségére - a meghatalmazott képviselője által írásban benyújtott kérelemre.

(2) E célból az exportőr vagy a meghatalmazott képviselője kitölti mind az EUR.1 szállítási bizonyítványt, mind a formanyomtatvány-kérelmet, amelyek mintái e jegyzőkönyv IV. mellékletének részét képezik. E formanyomtatványokat azon nyelvek egyikén kell kitölteni, amelyeken e megállapodás készült, az exportáló ország nemzeti jogának rendelkezéseivel összhangban. A formanyomtatványok kézírással történő kitöltése esetén a nyomtatványokat tintával és nyomtatott betűvel kell kitölteni. Az árumegnevezést az e célra szolgáló rovatban úgy kell megadni, hogy üres sorok ne maradjanak. Ha a rovat nincs teljesen kitöltve, egy vízszintes vonalat kell húzni az árumegnevezés utolsó sora alatt, az üresen hagyott hely pedig átlós vonallal áthúzandó.

(3) Az EUR.1 szállítási bizonyítvány kiállítását kérő exportőr az EUR.1 szállítási bizonyítványt kiállító exportáló ország vámhatóságainak kérésére mindenkor készen áll arra, hogy benyújtsa az összes megfelelő okmányt az érintett termékek származó helyzetének igazolására, valamint az ezen jegyzőkönyv egyéb követelményeinek teljesítésére vonatkozóan.

(4) Az EUR.1 szállítási bizonyítványt valamely EK-tagállam vagy Libanon vámhatóságai állítják ki, amennyiben az érintett termékek a Közösségből, Libanonból, vagy a 4. cikkben említett valamely más országból származó termékeknek tekinthetők, és ezen jegyzőkönyv egyéb követelményeinek megfelelnek.

(5) Az EUR.1 szállítási bizonyítványt kiállító vámhatóságok megtesznek minden szükséges intézkedést a termékek származó helyzetének és az ezen jegyzőkönyv egyéb követelményeire vonatkozó teljesítésnek az ellenőrzésére. E célból jogukban áll minden bizonyítékot bekérni és az exportőr könyvelését megvizsgálni, vagy minden egyéb, megfelelőnek tartott ellenőrzést végezni. Biztosítják továbbá, hogy a (2) bekezdésben említett formanyomtatványok kitöltése megfelelő legyen. Külön ellenőrzik, hogy az árumegnevezésre fenntartott hely kitöltése oly módon történt-e, hogy az a csalárd kiegészítés minden lehetőségét kizárja.

(6) Az EUR.1 szállítási bizonyítvány kiállításának időpontját fel kell tüntetni a bizonyítvány 11. rovatában.

(7) A vámhatóságok akkor adják ki és bocsátják az exportőr rendelkezésére az EUR.1 szállítási bizonyítványt, amikor a tényleges kivitel megtörtént vagy azt biztosították.

18. cikk
Visszamenőlegesen kiadott EUR.1 szállítási bizonyítvány

(1) A 17. cikk (7) bekezdésétől eltérően, EUR.1 szállítási bizonyítvány kivételesen kiállítható azon termékek kivitele után is, amelyekre vonatkozik, amennyiben:

a) a kivitelkor azért nem került kiadásra, mert tévedés, nem szándékos mulasztás vagy különleges körülmények álltak fenn;

vagy

b) a vámhatóságok számára kielégítően bizonyítható, hogy az EUR.1 szállítási bizonyítványt kiállították, de azt technikai okok miatt nem fogadták el a behozatalkor.

(2) Az (1) bekezdés végrehajtásához az exportőrnek kérelmében jeleznie kell azon termékek kivitelének helyét és időpontját, amelyekre az EUR.1 szállítási bizonyítvány vonatkozik, és meg kell jelölnie kérelmének okait.

(3) A vámhatóságok részéről az EUR.1 szállítási bizonyítvány visszamenőleges kiállítására kizárólag annak ellenőrzését követően kerülhet sor, hogy az exportőr által a kérelemben megadott adatok megegyeznek a megfelelő dokumentumokban közölt adatokkal.

(4) A visszamenőlegesen kiállított EUR.1 szállítási bizonyítványt az alábbi megjegyzések egyikével kell ellátni:

„NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT”, „DELIVRE A POSTERIORI”, „RILASCIATO A POSTERIORI”, „AFGEGEVEN A POSTERIORI”, „ISSUED RETROSPECTIVELY”, „UDSTEDT EFTERFØLGENDE”, „ΕΚΔΟΘΕΝ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ”, „EXPEDIDO A POSTERIORI”, „EMITIDO A POSTERIORI”, „ANNETTU JÄLKIKÄTEEN”, „UTFÄRDAT I EFTERHAND”, „.........”.

(5) A (4) bekezdésben említett megjegyzést az EUR.1 szállítási bizonyítvány „Megjegyzések” rovatába kell bejegyezni.

19. cikk
Az EUR.1 szállítási bizonyítvány másodlatának kiadása

(1) Az EUR.1 szállítási ’62izonyítvány ellopása, elvesztése vagy megsemmisülése esetén az exportőr a kiállító vámhatóságtól kérelmezheti másodlat kiállítását, a hatóság birtokában lévő kiviteli okmányok alapján.

(2) Az ily módon kiállított másodlatot az alábbi megjegyzések egyikével kell ellátni:

„DUPLIKAT”, „DUPLICATA”, „DUPLICATO”, „DUPLICAAT”, „DUPLICATE”, „ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ”, „DUPLICADO”, „SEGUNDA VIA”, „KAKSOISKAPPALE”, „......”.

(3) A (2) bekezdésben említett megjegyzést az EUR.1 szállítási bizonyítvány másodlatának „Megjegyzések” rovatába kell bejegyezni.

(4) A másodlat, amelyen az eredeti EUR.1 szállítási bizonyítvány kiállításának időpontja is szerepel, a kiállítás napjától kezdve érvényes.

20. cikk
EUR.1 szállítási bizonyítvány kibocsátása korábban kiadott vagy kiállított származási igazolás alapján

Amennyiben a származó terméket a vámhivatal a Közösségben vagy Libanonban vámellenőrzés alá helyezi, úgy az eredeti származási igazolás helyettesíthető egy vagy több EUR.1 szállítási bizonyítvánnyal a Közösség vagy Libanon területén az összes terméknek, vagy azok egy részének, máshova történő szállítása céljából. A helyettesítő EUR.1 szállítási bizonyítványt (bizonyítványokat) az áruk felügyeletéért felelős vámhivatal adja ki.

21. cikk
A számlanyilatkozat kiállításának feltételei

(1) A 16. cikk (1) bekezdésének b) pontjában említett számlanyilatkozatot kiállíthatja:

a) a 22. cikk értelmében elfogadott exportőr;

vagy

b) egy vagy több csomagból álló és 6 000 euro összértéket nem meghaladó, származó terméket tartalmazó szállítmány exportőre.

(2) Számlanyilatkozat akkor állítható ki, ha a szóban forgó termékek a Közösségből, Libanonból vagy a 4. cikkben említett valamely más országból származó termékeknek tekinthetők, és ezen jegyzőkönyv egyéb követelményeinek megfelelnek.

(3) A számlanyilatkozatot kiállító exportőr az exportáló ország vámhatóságainak kérésére mindenkor benyújt valamennyi megfelelő okmányt a szóban forgó termék származó helyzetére és e jegyzőkönyv egyéb követelményeinek teljesítésére vonatkozó igazoláshoz.

(4) A számlanyilatkozatot az exportőr úgy állítja ki, hogy a számlára, a szállítási értesítőre vagy más kereskedelmi okmányra az V. mellékletben található nyilatkozatszöveget géppel, bélyegzővel vagy nyomtatva írja a mellékletben meghatározott nyelvek egyikén, az exportáló ország nemzeti jogának rendelkezéseivel összhangban. Amennyiben a nyilatkozat kézzel írott, úgy azt tintával, nyomtatott betűvel kell kitölteni.

(5) A számlanyilatkozaton fel kell tüntetni az exportőr eredeti, saját kezű aláírását. Mindazonáltal a 22. cikk szerinti elfogadott exportőr részéről nem szükséges a fenti nyilatkozatok aláírása, amennyiben az exportáló ország vámhatóságai felé írásban kötelezettséget vállal arra, hogy teljes körű felelősséget vállal minden olyan számlanyilatkozatért, amely személyét úgy azonosítja, mintha a nyilatkozatot saját kezűleg írta volna alá.

(6) Az exportőr számlanyilatkozatot állíthat ki, amennyiben azok a termékek, amelyekre a nyilatkozat vonatkozik, kivitelre, vagy kivitel után az importáló országban az érintett termék behozatalát követő legfeljebb két éven belül bemutatásra kerülnek.

22. cikk
Elfogadott exportőr

(1) Az exportáló ország vámhatóságai engedélyezhetik minden, ezen megállapodás értelmében rendszeresen termékeket szállító exportőr számára, hogy számlanyilatkozatot állítson ki, függetlenül a szóban forgó termékek értékétől. Az ilyen engedélyt kérő exportőr - a vámhatóságokat kielégítő módon - felajánl minden garanciát arra vonatkozóan, amely szükséges a termékek származó helyzetére és e jegyzőkönyv egyéb követelményeinek teljesítésére vonatkozó igazoláshoz.

(2) A vámhatóságok az elfogadott exportőr jogállását az általuk szükségesnek tartott feltételek mellett engedélyezhetik.

(3) A vámhatóságok az elfogadott exportőr számára vámfelhatalmazási számot adnak, amely a számlanyilatkozaton feltüntetendő.

(4) A vámhatóság figyelemmel kíséri, hogy az elfogadott exportőr az engedélyt miként használja fel.

(5) A vámhatóság bármikor visszavonhatja az engedélyt. Viszsza kell vonni az engedélyt, amennyiben az elfogadott exportőr az (1) bekezdésben említett garanciákat a továbbiakban már nem biztosítja, a (2) bekezdésben említett feltételeknek már nem tesz eleget, vagy az engedélyt egyébként nem megengedett módon használja fel.

23. cikk
A származási igazolás érvényessége

(1) A származási igazolás az exportáló országban történő kiadástól számított négy hónapig érvényes, és ezen időszakon belül benyújtandó az importáló ország vámhatóságaihoz.

(2) Az importáló ország vámhatóságai részére az (1) bekezdésben meghatározott bemutatási határidő után benyújtott származási igazolások kedvezményes elbánás alkalmazása céljából elfogadhatóak, amennyiben a fenti okmányoknak a végső határidő előtti benyújtásra vonatkozó elmulasztása rendkívüli körülmények miatt történt.

(3) Késedelmes benyújtás egyéb eseteiben az importáló ország vámhatóságai a származási igazolásokat elfogadhatják, amennyiben a termékek a fenti végső határidő lejárta előtt bemutatásra kerülnek.

24. cikk
A származási igazolás benyújtása

A származási igazolásokat az importáló ország vámhatóságai részére az ezen országban alkalmazandó eljárásoknak megfelelően kell benyújtani. Az említett hatóságok megkövetelhetik a származási igazolás fordítását, valamint azt is, hogy a behozatali nyilatkozatot az importőr arra vonatkozó nyilatkozata kísérje, hogy a termékek megfelelnek az ezen megállapodás végrehajtásához szükséges feltételeknek.

25. cikk
Részletekben történő behozatal

Amennyiben az importőr kérésére és az importáló ország vámhatóságai által megállapított feltételek mellett - a Harmonizált Rendszer XVI. és XVII. áruosztályába vagy 7308 és 9406 vámtarifaszáma alá tartozó, a Harmonizált Rendszer 2. a) általános szabályának értelmében vett szétszerelt vagy össze nem állított termékeket részletekben hoznak be, úgy ezen termékekre egyetlen származási igazolást kell benyújtani a vámhatóság részére az első részlet behozatalakor.

26. cikk
A származási igazolás alóli mentességek

(1) Magánszemélytől magánszemélynek kiscsomagként küldött vagy utasok személyes poggyászának részét képező terméket - származási igazolás benyújtásának igénye nélkül - származó termékként kell kezelni, amennyiben a termék nem kereskedelmi jelleggel kerül behozatalra, továbbá nyilatkozat áll rendelkezésre arról, hogy teljesíti ezen jegyzőkönyv követelményeit, és amennyiben az ilyen nyilatkozat valóságtartalma nem kétséges. Postán küldött termékek esetében e nyilatkozat a CN22/CN23-as vámáru-nyilatkozaton vagy az ezen okmányhoz mellékelt papírlapon tehető.

(2) Az alkalmi jelleggel és kizárólag a címzett vagy utas vagy családjuk személyes használatára szánt termékekből álló behozatal nem minősül kereskedelmi célú behozatalnak, amennyiben a termékek jellegéből és mennyiségéből fakadóan nyilvánvaló, hogy kereskedelmi célzat nem áll fenn.

(3) Ezeknek a termékeknek az összértéke továbbá nem haladhatja meg kiscsomagok esetében az 500 euro összeget, vagy utasok személyes poggyászának részét képező termékek esetében az 1200 euro összeget.

27. cikk
Igazoló okmányok

A 17. cikk (3) bekezdésében és a 21. cikk (3) bekezdésében említett okmányok - melyek célja annak igazolása, hogy az EUR.1 szállítási bizonyítványban vagy a számlanyilatkozatban foglalt termékek a Közösségből, Libanonból vagy a 4. cikkben említett valamely más országból származó termékeknek tekinthetők, valamint, hogy az e jegyzőkönyvben foglalt egyéb követelményeknek megfelelnek - többek között az alábbiakat tartalmazhatják:

a) az exportőr vagy a beszállító által az adott áruk létrejötte vagy előállítása érdekében végzett - például elszámolásban vagy belső könyvelésben szereplő - folyamatok közvetlen tanúsítása;

b) a felhasznált anyagok származó helyzetét igazoló, a Közösségben vagy Libanonban kibocsátott vagy kiállított okmányok, amennyiben ezen okmányok felhasználása a nemzeti joggal összhangban történik;

c) az anyagok közösségi vagy libanoni megmunkálását vagy feldolgozását igazoló, a Közösségben vagy Libanonban kibocsátott vagy kiállított okmányok, amennyiben ezen okmányok felhasználása a nemzeti joggal összhangban történik;

d) EUR.1 szállítási bizonyítványok vagy a számlanyilatkozatok, amelyek a felhasznált anyagok származó helyzetét igazolják, és a Közösségben vagy Libanonban ezen jegyzőkönyv rendelkezéseivel összhangban vagy a 4. cikkben említett valamely más országban az ezen jegyzőkönyv szabályaival azonos származási szabályokkal összhangban kerülnek kibocsátásra vagy kiállításra.

28. cikk
A származási igazolás és az igazoló okmányok megőrzése

(1) Az EUR.1 szállítási bizonyítvány kiállítását kérelmező exportőr legalább három évig megőrzi a 17. cikk (3) bekezdésében említett okmányokat.

(2) A számlanyilatkozatot kiállító exportőr legalább három évig megőrzi e számlanyilatkozat egy példányát, valamint a 21. cikk (3) bekezdésében említett okmányokat.

(3) Az exportáló ország vámhatósága, amely az EUR.1 szállítási bizonyítványt kiállítja, legalább három évig megőrzi a 17. cikk (2) bekezdésében említett kérelmet.

(4) Az importáló ország vámhatósága legalább három évig megőrzi a hozzá benyújtott EUR.1 szállítási bizonyítványokat és számlanyilatkozatokat.

29. cikk
Eltérések és alaki hibák

(1) A származási igazoláson tett nyilatkozat és a termékek behozatala érdekében szükséges formalitások elvégzése érdekében a vámhivatalhoz benyújtott okmányokon tett nyilatkozatok közötti kisebb eltérések felfedezése önmagában érvényteleníti a származási igazolást, amennyiben kétséget kizáróan megállapítást nyer, hogy ez az okmány a benyújtott termékekre vonatkozik.

(2) A nyilvánvaló alaki hibák, mint például a származási igazoláson szereplő gépelési hibák, nem eredményezhetik az okmány visszautasítását, amennyiben ezek a hibák nem teszik kétségessé az ezen okmányban tett nyilatkozatok helyességét.

30. cikk
Euróban kifejezett összegek

(1) Az exportáló ország rögzíti a nemzeti valutájában megadott, euróban kifejezett összegeket, és arról az importáló országokat az Európai Bizottságon keresztül tájékoztatja.

(2) Amennyiben az összegek meghaladják az importáló ország által rögzített megfelelő összegeket, úgy az utóbbi azokat az esetben fogadja el, ha a termékek az exportáló ország valutájában kerülnek számlázásra. Amennyiben a termékek valamely EK-tagállam vagy a 4. cikkben említett valamely más tagállam valutájában kerülnek számlázásra, úgy az importáló ország elismeri az érintett ország által közölt összeget.

(3) Bármely nemzeti valutában kifejezett összeg az adott nemzeti valutának 1999 októberének első munkanapján érvényes árfolyama szerinti, euróban kifejezett összegével egyenértékű.

(4) Euróban kifejezett összeget, valamint annak az EK-tagállamok és Libanon nemzeti valutáiban kifejezett egyenértékű összegét, a Társulási Bizottság - a Közösség vagy Libanon kérésére - felülvizsgálja. Ezen felülvizsgálat során a Társulási Bizottság biztosítja, hogy a nemzeti valutában alkalmazandó összegek tekintetében csökkenés ne következzék be, továbbá mérlegeli, hogy kívánatos-e az illető korlátozások hatásainak reálértéken történő fenntartása. Ennek érdekében határozhat az euróban kifejezett összegek módosításáról.

VI. CÍM
IGAZGATÁSI EGYÜTTMŰKÖDÉSRE VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK
31. cikk
Kölcsönös segítségnyújtás

(1) Az EK-tagállamok és Libanon vámhatóságai - az Európai Közösségek Bizottságán keresztül - kölcsönösen egymás rendelkezésére bocsátják az EUR.1 szállítási bizonyítvány kiadásához a vámhivatalaikban használt bélyegzők lenyomatmintáit, valamint e bizonyítványok és a számlanyilatkozatok ellenőrzéséért felelős vámhatóságok címét.

(2) E jegyzőkönyv megfelelő alkalmazásának biztosítása érdekében a Közösség és Libanon segíti egymást - az illetékes vámigazgatási szervek révén - az EUR.1 szállítási bizonyítványok vagy számlanyilatkozatok hitelességének, valamint az ezen okmányokon feltüntetett adatok valódiságának az ellenőrzésében.

32. cikk
Származási igazolások ellenőrzése

(1) A származási igazolások utólagos ellenőrzését szúrópróbaszerűen, valamint akkor kell elvégezni, ha az importáló ország vámhatóságának megalapozott kételyei merülnek fel a fenti okmányok valódiságát, az adott termékek származó helyzetét vagy e jegyzőkönyv egyéb követelményeinek teljesítését illetően.

(2) Az (1) bekezdés rendelkezéseinek végrehajtása céljából az importáló ország vámhatóságai visszaküldik az exportáló ország vámhatóságainak az EUR.1 szállítási bizonyítványt, valamint a számlát, ha az benyújtásra került, a számlanyilatkozatot, vagy ezen okmányok másolatát, feltüntetve adott esetben a vizsgálatot alátámasztó okokat. Az ellenőrzés iránti megkeresés alátámasztására továbbításra kerül minden megszerzett, a származási igazolás szabálytalanságára utaló okmány vagy információ.

(3) Az ellenőrzést az exportáló ország vámhatóságai végzik. E célból jogukban áll minden bizonyítékot bekérni és az exportőr könyvelését megvizsgálni, vagy minden egyéb, megfelelőnek tartott ellenőrzést végezni.

(4) Amennyiben az importáló ország vámhatóságai úgy határoznak, hogy az illető termékekre vonatkozó kedvezményes elbánást felfüggesztik mindaddig, amíg meg nem kapják az ellenőrzés eredményeit, úgy a termékek kiadása a szükségesnek tartott óvintézkedések mellett kerül az importőrnek felajánlásra.

(5) Az ellenőrzést kérő vámhatóságokat a lehető legrövidebb időn belül tájékoztatni kell ezen ellenőrzés eredményeiről. Ezen eredményeknek világosan tartalmazniuk kell, hogy az okmányok valódiak-e, és a szóban forgó termékek a Közösségből, Libanonból vagy a 4. cikkben említett valamely más országból származó termékeknek tekinthetők-e, és ezen jegyzőkönyv egyéb követelményeinek megfelelnek-e.

(6) Amennyiben megalapozott kétely merül fel, és nem érkezik válasz az ellenőrzés iránti kérelem időpontjától számított tíz hónapon belül, illetve ha a válasz nem tartalmaz elegendő információt a kérdéses dokumentum valódiságának vagy a termékek tényleges származásának megállapításához, úgy a megkereső vámhatóságok - kivételes körülmények kivételével - elutasítják a kedvezményes elbánásra való jogosultságot.

33. cikk
A viták rendezése

Amennyiben olyan jogviták merülnek fel a 32. cikkben foglalt ellenőrzési eljárásokkal kapcsolatban, amelyet az ellenőrzést kérelmező és az ellenőrzés lebonyolításáért felelős vámhatóságok között nem lehet rendezni, vagy amennyiben kérdés merül fel e jegyzőkönyv értelmezésére vonatkozóan, úgy azt a Társulási Bizottságnak kell benyújtani.

Az importőr és az importáló ország vámhatóságai közötti jogvitákat minden esetben az adott ország jogszabályai szerint kell rendezni.

34. cikk
Szankciók

Szankciót kell alkalmazni minden olyan személlyel szemben, aki a termékre vonatkozó kedvezményes elbánás megszerzése céljából olyan okmányt készít vagy készíttet, amely valótlan információt tartalmaz.

35. cikk
Vámszabad területek

(1) A Közösség és Libanon minden szükséges lépést megtesz annak érdekében, hogy a származási igazolás fedezete alá tartozó kereskedelmi termékeket, amelyek szállítás közben átmenetileg saját területükön lévő vámszabad területen maradnak, ne cseréljék fel más termékekkel, és ne menjenek keresztül az állaguk megőrzésére irányuló szokásos műveletektől eltérő műveleteken.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt rendelkezések alóli kivételként, ha a Közösségből vagy Libanonból származó termékeket az EUR.1 bizonyítvány fedezete mellett vámszabad területre hoznak be, és azok kezelésen vagy feldolgozáson mennek keresztül, az illetékes hatóságok, az exportőr kérésére új EUR.1 bizonyítványt állítanak ki, amennyiben a kezelés vagy feldolgozás e jegyzőkönyv rendelkezéseivel összhangban történt.

VII. CÍM
CEUTA ÉS MELILLA
36. cikk
A jegyzőkönyv alkalmazása

(1) A 2. cikkben alkalmazott „Közösség” kifejezés nem vonatkozik Ceutára és Melillára.

(2) A Libanonból származó termékek a Ceutára vagy Melillára történő behozatalkor minden tekintetben ugyanazt a vámelbánást élvezik, amelyet a Közösség vámterületéről származó termékekre alkalmaznak a Spanyol Királyság és a Portugál Köztársaság Európai Közösségekhez való csatlakozási okmánya 2. jegyzőkönyvében foglaltak szerint. Libanon a Ceutáról és Melilláról származó, ezen megállapodás hatálya alá tartozó termékek behozatala esetében ugyanazt a vámelbánást biztosítja, amely a Közösségből származó és onnan behozott termékekre vonatkozik.

(3) A (2) bekezdés alkalmazásában, a 37. cikkben meghatározott különös feltételekre is figyelemmel, e jegyzőkönyv rendelkezéseit értelemszerűen a Ceutából és Melillából származó termékekre is alkalmazni kell.

37. cikk
Különleges feltételek

(1) Feltéve, hogy azokat a 13. cikk rendelkezéseinek megfelelően közvetlenül szállították, az alábbiakat úgy kell tekinteni, mint:

1. Ceutából és Melillából származó termékek:

a) a teljes egészében Ceután és Melillán létrejött vagy előállított termékek;

b) azok a Ceután és Melillán létrejött vagy előállított termékek, amelyek előállításában az a) pontban említettektől eltérő termékeket használnak fel, feltéve hogy:

i. az említett termékek ezen jegyzőkönyv 6. cikkének értelmében kielégítő megmunkáláson vagy feldolgozáson mentek keresztül;

vagy

ii. e termékek e jegyzőkönyv értelmében Libanonból, vagy a Közösségből származnak, feltéve hogy azok a 7. cikk (1) bekezdésében meghatározott nem kielégítő megmunkálást vagy feldolgozást meghaladó megmunkáláson vagy feldolgozáson mentek keresztül.

2. Libanonból származó termékek:

a) a teljes egészében Libanonban létrejött vagy előállított termékek;

b) azok a Libanonban létrejött vagy előállított termékek, amelyek előállításában az a) pontban említettektől eltérő termékeket használnak fel, feltéve hogy:

i. az említett termékek ezen jegyzőkönyv 6. cikkének értelmében kielégítő megmunkáláson vagy feldolgozáson mentek keresztül;

vagy

ii. e termékek e jegyzőkönyv értelmében Ceutából és Melillából, vagy a Közösségből származnak, feltéve hogy azok a 7. cikk (1) bekezdésében meghatározott nem kielégítő megmunkálást vagy feldolgozást meghaladó megmunkáláson vagy feldolgozáson mentek keresztül.

(2) Ceuta és Melilla egységes területnek minősül.

(3) Az exportőrnek vagy meghatalmazott képviselőjének a „Libanon” és a „Ceuta és Melilla” szavakat kell beírnia az EUR.1 szállítási bizonyítvány 2. rovatába vagy a számlanyilatkozatra. Emellett a Ceutából és Melillából származó termékek esetében ezt az EUR.1 szállítási bizonyítvány 4. rovatában vagy a számlanyilatkozaton is jelezni kell.

(4) A spanyol vámhatóságok felelősek ennek a jegyzőkönyvnek Ceután és Melillán történő alkalmazásáért.

VIII. CÍM
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
38. cikk
A jegyzőkönyv módosításai

A Társulási Tanács dönthet a jegyzőkönyv rendelkezéseinek módosításáról.

39. cikk
A jegyzőkönyv végrehajtása

A Közösség és Libanon megteszi az e jegyzőkönyv végrehajtásához szükséges intézkedéseket.

40. cikk
Tranzitáruk vagy raktározott áruk

A megállapodás rendelkezései alkalmazhatók azon árukra is, amelyek megfelelnek e jegyzőkönyv rendelkezéseinek, és amelyek a megállapodás hatálybalépésének napján vagy tranzitban, vagy a Közösségben, illetve Libanonban átmeneti megőrzésre vámraktárban vagy vámszabad területen vannak, feltéve hogy ettől a naptól számított négy hónapon belül az importáló ország vámhatóságaihoz olyan EUR.1 bizonyítványt nyújtanak be, amelyet az exportáló ország illetékes hatóságai utólagosan állítottak ki, az áruk közvetlen szállítását igazoló okmányokkal együtt.

I. MELLÉKLET
BEVEZETŐ MEGJEGYZÉSEK A II. MELLÉKLETBEN FOGLALT LISTÁHOZ

1. megjegyzés:

A lista megállapítja azokat a szükséges feltételeket, amelyek alapján a termékek a jegyzőkönyv 6. cikke értelmében kielégítően megmunkáltnak vagy feldolgozottnak tekinthetők.

2. megjegyzés:

2.1. A lista első két oszlopa a létrejött vagy előállított terméket ismerteti. Az első oszlop tartalmazza a Harmonizált Rendszerben használt vámtarifaszámot vagy árucsoportszámot, a második oszlop pedig megadja az ebben a rendszerben az adott vámtarifaszámhoz vagy árucsoporthoz tartozó árumegnevezést. Az első két oszlopban szereplő minden egyes tételre egy, a 3. vagy a 4. oszlopban megállapított szabály vonatkozik. Ahol néhány esetben az első oszlopban lévő számot egy „ex” szó előzi meg, ez azt jelenti, hogy a 3. vagy 4. oszlopban szereplő szabály csak a vámtarifaszámnak a 2. oszlopban meghatározott részére vonatkozik.

2.2. Ahol az 1. oszlopban vámtarifaszámok csoportja vagy egy árucsoport száma szerepel, és ezért a 2. oszlop árumegnevezése általános jellegű, a 3. vagy 4. oszlopban hozzájuk tartozó szabályok az összes olyan termékekre vonatkoznak, amelyek a Harmonizált Rendszer szerint az adott árucsoport vámtarifaszámai vagy az 1. oszlopban összevont vámtarifaszámok valamelyike alá kerültek besorolásra.

2.3. Ahol a listában egy vámtarifaszámon belüli különböző termékekre különböző szabályok vonatkoznak, minden egyes francia bekezdés a vámtarifaszám adott részének leírását tartalmazza, a 3. vagy 4. oszlopban hozzájuk tartozó szabályokkal együtt.

2.4. Ha egy első oszlopba történő bejegyzés esetén a 3. és 4. oszlopban is van szabály, az exportőr választhat, hogy vagy a 3. vagy 4. oszlopban foglalt szabályt alkalmazza. Ha a 4. oszlopban nem szerepel származási szabály, a 3. oszlopban ismertetett szabályt kell alkalmazni.

3. megjegyzés:

3.1. A jegyzőkönyv 6. cikkének rendelkezéseit kell alkalmazni azokra a származó státust elnyerő termékekre, amelyeket egyéb termékek előállításakor használnak, tekintet nélkül arra, hogy ezt a státust abban az üzemben szerezték-e meg, ahol a termékeket használják, vagy a Közösség, illetve Libanon egy másik üzemében.

Példa:

Egy, a 8407 vámtarifaszám alá tartozó motor - amelyre vonatkozóan a szabály úgy szól, hogy a beépíthető nem származó anyagok értéke nem haladhatja meg a gyártelepi ár 40%-át - az ex 7224 vámtarifaszám alá tartozó „kovácsolással durván alakított más ötvözött acél”-ból készül.

Ha ezt a kovácsolást a Közösségben végezték el nem származó ingotból, akkor a kovácsolt termék már megszerezte a származó helyzetet a listában az ex 7224 vámtarifaszámra vonatkozó szabály értelmében. A kovácsolás ekkor származónak számíthat a motor értékkalkulációjában, függetlenül attól, hogy ugyanabban a gyárban vagy a Közösségben egy másik gyárban állították-e elő. A nem származó ingot értékét így nem veszik figyelembe a felhasznált nem származó anyagok értékének összegzésekor.

3.2. A listában szereplő szabály a megkövetelt legkisebb mennyiségű megmunkálást vagy feldolgozást jelöli, több megmunkálás vagy feldolgozás elvégzése szintén a származó helyzet megszerzését eredményezheti; ellenben kevesebb megmunkálás vagy feldolgozás elvégzése nem eredményez származó helyzetet. Így, ha egy szabály azt írja elő, hogy az előállítás bizonyos szintjén nem származó anyag felhasználható, az előállítás korábbi szakaszában az ilyen anyag felhasználása megengedett, de a későbbi szakaszban már nem.

3.3. A 3.2. megjegyzés sérelme nélkül, ha egy szabályban az „Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból” kifejezés szerepel, akkor bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagot (a termékkel azonos vámtarifaszám és árumegnevezés alá tartozó anyagot is) fel lehet használni, figyelemmel azonban azokra a különös korlátozásokra, amelyeket a szabály ezeken túl tartalmazhat.

Az „Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, a vámtarifaszám alá tartozó egyéb anyagokat is beleértve”, illetve az „Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, a termékkel megegyező vámtarifaszám alá tartozó egyéb anyagokat is beleértve” kifejezés azonban azt jelenti, hogy bármely vámtarifaszám alá tartozó termék felhasználható, kivéve azokat, amelyek megnevezése megegyezik a terméknek a 2. oszlopban szereplő megnevezésével.

3.4. Ha a lista valamely szabálya meghatározza, hogy egy termék egynél több anyagból is előállítható, ez azt jelenti, hogy az anyagok bármelyike vagy több ilyen anyag is felhasználható. Ez nem jelenti azt, hogy mindegyiket fel kell használni.

Példa:

Az 5208-5212 vámtarifaszám alá tartozó szövetekre vonatkozó szabály úgy rendelkezik, hogy természetes szálak használhatók, és hogy egyéb anyagok mellett vegyi anyagok is felhasználhatók. Ez nem jelenti azt, hogy mindkettőt fel is kell használni; lehet az egyiket, a másikat vagy mindkettőt.

3.5. Ha a jegyzék egy szabálya meghatározza, hogy egy terméket egy bizonyos anyagból kell előállítani, e feltétel nyilvánvalóan nem akadályozza más olyan anyagok felhasználását, amelyek saját belső természetüknél fogva nem felelnek meg a szabálynak. (Lásd alább a 6.2 megjegyzést a textíliákra vonatkozóan.)

Példa:

A 1904 vámtarifaszám alá tartozó elkészített élelmiszerre vonatkozó szabály, amely kifejezetten kizárja a gabonafélék és származékaik felhasználását, nem tiltja a nem gabonafélékből nyert ásványi sók, vegyi anyagok és egyéb olyan adalékanyagok használatát.

Ez azonban nem vonatkozik olyan termékekre, amelyek - bár nem állíthatók elő a listában szereplő adott anyagból - az előállítás korábbi szakaszában ugyanolyan jellegű anyagból is előállíthatók.

Példa:

Az ex 62. árucsoportba tartozó, nem szőtt anyagokból készült ruházati cikkek esetében, ha ezen áruosztályra vonatkozóan csupán nem származó fonal felhasználása megengedett, nem lehet a nem szőtt szövetből kiindulni, még akkor sem, ha a nem szövött szövetet általában nem is lehet fonalból készíteni. Ilyen esetekben a kiinduló anyag általában a fonal előtti fázis - azaz a szálfázis - lesz.

3.6. Ha a lista valamely szabályában két százalékértéket is megadnak a felhasználható nem származó anyagok maximális értékére, akkor e százalékértékeket nem lehet összeadni. Más szavakkal a felhasznált nem származó anyagok maximális értéke semmiképpen nem haladhatja meg a megadott legmagasabb százalékértéket. Nem lehet továbbá túllépni az egyes adott anyagok vonatkozásában alkalmazandó egyes százalékos arányokat sem.

4. megjegyzés:

4.1. A listában használt „természetes szálak” kifejezés a nem mesterséges vagy szintetikus egyéb szálakra vonatkozik. A fonást megelőző fázisokra korlátozódik, beleértve a hulladékot is, és - amennyiben másként nem határozzák meg - tartalmazza a kártolt, fésült vagy másként feldolgozott, de nem fonott szálakat.

4.2. A „természetes szálak” kifejezés magában foglalja a 0503 vámtarifaszám alá tartozó lószőrt, az 5002 és 5003 vámtarifaszám alá tartozó selymet, valamint az 5101-5105 vámtarifaszám alá tartozó gyapjúszálakat, a finom vagy durva állati szőröket, az 5201-5203 vámtarifaszám alá tartozó pamutszálakat és az 5301-5305 vámtarifaszám alá tartozó más növényi rostokat.

4.3. A listában használt „textilpép”, „vegyi anyagok” és „papír előállítására szolgáló anyagok” kifejezések a mesterséges, szintetikus vagy papírszálak vagy -fonalak előállítására felhasználható, az 50-63. árucsoportba nem sorolt anyagok megnevezésére szolgálnak.

4.4. A listában használt „vágott műszál” kifejezés az 5501-5507 vámtarifaszám alá tartozó szintetikus vagy mesterséges fonókábel, vágott szál vagy hulladék megjelölésére szolgál.

5. megjegyzés:

5.1. Ha a jegyzék egy adott termékével kapcsolatban e megjegyzésre hivatkozik, a 3. oszlopban meghatározott feltételek nem alkalmazandók az előállításuk során felhasznált olyan textil alapanyagokra, amelyek együttesen a felhasznált összes textil alapanyag teljes súlyának legfeljebb 10%-át teszik ki (lásd még az alábbi 5.3. és 5.4. megjegyzést is).

5.2. Az 5.1. megjegyzésben említett tűréshatárt azonban csak a kevert, két vagy több textil alapanyagból készült termékekre lehet alkalmazni.

A textil alapanyagok a következők:

- selyem,

- gyapjú,

- durva állati szőr,

- finom állati szőr,

- lószőr,

- pamut,

- papír előállítására szolgáló anyagok és papír,

- len,

- valódi kender,

- juta- és más textilrostszál,

- szizál és az Agave nemhez tartozó más növények rostjai,

- kókuszdiórost, abaka (manilakender), rami és más növényi eredetű rost,

- szintetikus végtelen szál,

- mesterséges végtelen szál,

- áramvezető végtelen szál,

- szintetikus vágott műszál polipropilénből,

- szintetikus vágott műszál poliészterből,

- szintetikus vágott műszál poliamidból,

- szintetikus vágott műszál poliakrilnitrilből,

- szintetikus vágott műszál poliimidből,

- szintetikus vágott műszál politetrafluor-etilénből,

- szintetikus vágott műszál polifenilén-szulfidből,

- szintetikus vágott szál polivinil-kloridból,

- egyéb szintetikus vágott műszál,

- mesterséges vágott műszál viszkózból,

- egyéb mesterséges vágott műszál,

- rugalmas poliéter szegmensekkel szegmentált poliuretán fonal, paszományozott is,

- rugalmas poliészter szegmensekkel szegmentált poliuretán fonal, paszományozott is,

- az 5605 vámtarifaszám alá tartozó termékek (fémezett fonal), amelyek egy legfeljebb 5 mm széles, alumíniumfóliamagból vagy műanyagfilm-magból - alumíniumporral bevonva is - álló, két műanyagfilm-réteg között átlátszó vagy színezett ragasztóval összeillesztett szalagot tartalmaznak,

- az 5605 vámtarifaszám alá tartozó más termékek.

Példa:

Egy, az 5205 vámtarifaszám alá tartozó fonal, amelyet az 5203 vámtarifaszám alá tartozó pamutszálból és az 5506 vámtarifaszám alá tartozó szintetikus vágott műszálból készítenek, kevert fonal. Ezért a nem származó szintetikus vágott műszálak, amelyek nem felelnek meg a származási szabályoknak (amelyek a vegyi anyagból vagy textilpépből történő előállítást írják elő), felhasználhatók, feltéve hogy össztömegük nem haladja meg a fonal tömegének 10%-át.

Példa:

Egy, az 5112 vámtarifaszám alá tartozó gyapjúszövet, amelyet az 5107 vámtarifaszám alá tartozó gyapjúfonalból és az 5509 vámtarifaszám alá tartozó szintetikus vágott műszálból készítenek, kevert szövet. Következésképpen a (vegyi anyagból vagy textilpépből történő előállítást megkövetelő) származási szabályokat ki nem elégítő szintetikus fonalat, vagy a (nem kártolt, nem fésült vagy a fonáshoz másként elő nem készített természetes szálakból történő előállítást megkövetelő) származási szabályokat ki nem elégítő gyapjúfonalat, vagy a kettő kombinációját a szövet súlyának legfeljebb 10%-áig lehet felhasználni.

Példa:

Az 5205 vámtarifaszám alá tartozó pamutfonalból és az 5210 vámtarifaszám alá tartozó pamutszövetből készített, az 5802 vámtarifaszám alá tartozó tűzött szövet, csak akkor kevert termék, ha a pamutszövet maga két különböző vámtarifaszám alá tartozó fonalból készült kevert szövet, vagy ha a felhasznált pamutfonalak önmagukban keverékek.

Példa:

Ha a szóban forgó tűzött szövet az 5205 vámtarifaszám alá tartozó pamutfonalból és az 5407 vámtarifaszám alá tartozó szintetikus szövetből készült, a felhasznált két fonal nyilvánvalóan két különböző textil alapanyag, így a tűzött szövet ennek megfelelően kevert termék.

5.3. A „rugalmas poliéter szegmensekkel szegmentált poliuretán fonal, paszományozott is”

megnevezésű fonalat tartalmazó termék esetében ez a tűréshatár e fonal tekintetében 20%.

5.4. A „legfeljebb 5 mm széles, alumíniumfólia-magból vagy műanyagfilm-magból - alumíniumporral bevonva is - álló, két műanyagfilm-réteg között átlátszó vagy színezett ragasztóval összeillesztett szalagot tartalmazó szalag”-ot tartalmazó termékek tekintetében ez a tűréshatár 30 százalék.

6. megjegyzés:

6.1. Ahol e listában erre a megjegyzésre történik utalás, az érintett konfekcionált termékre a lista 3. oszlopában meghatározott szabálynak nem megfelelő textilanyagok (a bélések és közbélések kivételével) felhasználhatók, feltéve hogy a termékétől eltérő vámtarifaszám alá tartoznak, és hogy értékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 8%-át.

6.2. A 6.3. megjegyzés sérelme nélkül, az 50-63. vámtarifaszám alá nem besorolható anyagok szabadon felhasználhatók, függetlenül attól, hogy tartalmaznak-e textilanyagokat, vagy sem.

Példa:

Ha a lista valamely szabálya azt írja elő, hogy egy bizonyos textiltermék (például nadrág) előállításához fonalat kell használni, ez nem akadályozza meg a fémrészek - például gombok - használatát, mivel a gombok nem sorolandók az 50-63. árucsoportba. Ugyanebből az okból kifolyólag a húzózár használatát sem akadályozza, annak ellenére, hogy a húzózárak rendszerint textilt is tartalmaznak.

6.3. Amennyiben százalékos szabályt kell alkalmazni, az 50-63. árucsoportban nem meghatározott tartozékok és díszek értékét figyelembe kell venni a felhasznált nem származó anyagok értékének kiszámításánál.

7. megjegyzés:

7.1. Az ex 2707, 2713-2715, ex 2901, ex 2902 és ex 3403 vámtarifaszám alkalmazásában a „meghatározott eljárások” céljára a következők szolgálnak:

a) vákuumdesztilláció;

b) átdesztillálás nagyon alapos frakcionált desztillációval;

c) krakkolás;

d) reformálás;

e) extrakció szelektív oldószerrel;

f) valamennyi, a következő műveletet magában foglaló eljárás: kezelés tömény kénsavval, óleummal vagy kénsavanhidriddel; semlegesítés alkálireagenssel; színtelenítés és tisztítás természetes aktív földdel, aktivált földdel, aktivált faszénnel vagy bauxittal;

g) polimerizáció;

h) alkilezés;

i) izomerizálás.

7.2. A 2710, 2711 és 2712 vámtarifaszám alkalmazásában a „meghatározott eljárások” céljára a következők szolgálnak:

a) vákuumdesztilláció;

b) átdesztillálás nagyon alapos frakcionált desztillációval;

c) krakkolás;

d) reformálás;

e) extrakció szelektív oldószerrel;

f) valamennyi, a következő műveletet magában foglaló eljárás: kezelés tömény kénsavval, óleummal vagy kénsavanhidriddel; semlegesítés lúgos közeggel; színtelenítés és tisztítás természetes aktív földdel, aktivált földdel, aktivált faszénnel vagy bauxittal;

g) polimerizáció;

h) alkilezés;

ij) izomerizálás;

k) kizárólag az ex 2710 vámtarifaszám alá tartozó nehézolajok tekintetében olyan, hidrogénnel történő kéntelenítés, amelynek eredményeképpen a kezelt termék kéntartalmának legalább 85 térfogatszázaléka redukálódik (ASTM D 1266-59 T módszer);

l) kizárólag a 2710 vámtarifaszám alá tartozó termékek tekintetében paraffinmentesítés a szűrés kivételével;

m) kizárólag az ex 2710 vámtarifaszám alá tartozó nehézolajok esetén hidrogénnel legalább 20 bar nyomáson és legalább 250 °C hőmérsékleten végzett katalitikus kezelés, a kéntelenítési eljáráson kívül, ha a hidrogén a vegyi folyamat aktív szereplője. Az ex 2710 vámtarifaszám alá tartozó kenőolajok további, különösen a szín vagy stabilitás javítása céljából végzett hidrogénes kezelését (pl. hidrofiniselés vagy színtelenítés) azonban nem lehet „meghatározott eljárásnak” tekinteni;

n) kizárólag az ex 2710 vámtarifaszám alá tartozó fűtőolajok esetében atmoszferikus desztilláció, azzal a feltétellel, hogy ezeknek a termékeknek az ASTM D 86 módszerrel, a veszteségeket is beleértve kevesebb mint 30 térfogatszázaléka desztillál át 300 °C-on;

o) (kizárólag az ex 2710 vámtarifaszám alá tartozó egyéb nehézolajok - a gázolaj és fűtőolaj kivételével - esetén) kezelés nagyfrekvenciás elektromos koronakisülésekkel;

p) kizárólag az ex 2712 vámtarifaszám alá tartozó nyers termékek tekintetében (a 0,75 tömegszázaléknál kevesebb olajat tartalmazó vazelin, ozokerit, lignitviasz, tőzegviasz, paraffinviasz kivételével) olajmentesítés frakcionált kristályosítással.

7.3. Az ex 2707, 2713-2715, ex 2901, ex 2902 és az ex 3403 vámtarifaszám alkalmazásában az olyan egyszerű műveletek, mint a tisztítás, ülepítés, sótalanítás, víztelenítés, szűrés, színezés, jelölés, kéntartalom-beállítás különböző kéntartalmú termékek keverése révén, vagy e műveletek bármilyen kombinációja, illetve hasonló műveletek nem elegendőek a származó helyzet megszerzéséhez.

II. MELLÉKLET
AZ ELŐÁLLÍTOTT TERMÉKEK SZÁRMAZÓ STÁTUSÁNAK ELNYERÉSE ÉRDEKÉBEN A NEM SZÁRMAZÓ ANYAGOKON ELVÉGZENDŐ MEGMUNKÁLÁSOK VAGY FELDOLGOZÁSOK JEGYZÉKE

Előfordulhat, hogy a megállapodás nem terjed ki a listában szereplő valamennyi termékre. Ezért a megállapodás más részeit is meg kell nézni.

HR-
vámtarifaszám
Árumegnevezés A nem származó anyagokon végzett, a származó helyzet megszerzését biztosító megmunkálás vagy feldolgozás
(1) (2) (3) vagy (4)
1. árucsoport Élő állatok Az 1. árucsoportba tartozó
valamennyi állatnak teljes egészében létrejöttnek vagy előállítottnak kell lennie
2. árucsoport Hús és élelmezési célra alkalmas belsőségek Előállítás, amelynek során az 1. és 2. árucsoportba tartozó valamennyi felhasznált anyag teljes egészében létrejött vagy előállított
3. árucsoport Halak és rákok, puhatestű és más gerinctelen víziállatok Előállítás, amelynek során a 3. árucsoportba tartozó valamennyi felhasznált anyag teljes egészében létrejött vagy előállított
ex 4. árucsoport Tejtermékek; madártojás; természetes méz; másutt nem említett, élelmezési célra alkalmas állati eredetű élelmiszer; kivéve: Előállítás, amelynek során a 4. árucsoportba tartozó valamennyi felhasznált anyag teljes egészében létrejött vagy előállított
0403 Író, aludttej, tejföl, joghurt, kefir és más erjesztett vagy savanyított tej, tejföl sűrítve, cukrozva vagy más édesítőanyag hozzáadásával, ízesítve, gyümölcs, diófélék vagy kakaó hozzáadásával is Előállítás, amelynek során:
- a 4. árucsoportba tartozó valamennyi felhasznált anyag teljes egészében létrejött vagy előállított,
- a 2009 vámtarifaszám alá tartozó valamennyi gyümölcslé (az ananász-, lime- vagy grépfrútlé kivételével) származó,
és
- a 17. árucsoportba tartozó valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30%-át
ex 5. árucsoport Másutt nem említett állati eredetű termékek; kivéve: Előállítás, amelynek során a 5. árucsoportba tartozó valamennyi felhasznált anyag teljes egészében létrejött vagy előállított
ex 0502 Kikészített sertés- és vaddisznószőr, sörte Tisztítás, fertőtlenítés, válogatás és a sörte és szőr kiegyenesítése
6. árucsoport Élő fák és egyéb növények; hagymák, gumók, gyökerek és hasonlók; vágott virágok és díszítőlombozat Előállítás, amelynek során:
- a 6. árucsoportba tartozó valamennyi felhasznált anyag teljes egészében létrejött vagy előállított, és
- valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át
7. árucsoport Élelmezési célra alkalmas zöldségfélék, gyökerek és gumók Előállítás, amelynek során a 7. árucsoportba tartozó valamennyi felhasznált anyag teljes egészében létrejött vagy előállított
8. árucsoport Ehető gyümölcsök és magvak; citrusfélék vagy dinnyék héja Előállítás, amelynek során:
- valamennyi felhasznált gyümölcs és dióféle teljes egészében létrejött vagy előállított,
és
- a 17. árucsoportba tartozó valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30%-át
ex 9. árucsoport Kávé, tea, matétea és fűszerek, kivéve: Előállítás, amelynek során a 9. árucsoportba tartozó valamennyi felhasznált anyag teljes egészében létrejött vagy előállított
0901 Kávé nyersen, pörkölve vagy koffeinmentesen is; kávéhéj és burok; bármilyen arányban valódi kávét tartalmazó pótkávé Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból
0902 Tea, aromásítva is Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból
ex 0910 Fűszerkeverékek Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból
10. árucsoport Gabonafélék Előállítás, amelynek során a 10. árucsoportba tartozó valamennyi felhasznált anyag teljes egészében létrejött vagy előállított
ex 11. árucsoport Malomipari termékek; maláta; keményítők; inulin; búzasikér; kivéve: Előállítás, amelynek során valamennyi, a 0714 vámtarifaszám alá tartozó gabonaféle, élelmezési célra alkalmas zöldség, gyökér és gumó vagy gyümölcs teljes egészében létrejött vagy előállított
ex 1106 Liszt, dara és por a 0713 vámtarifaszám alá tartozó szárított, kifejtett hüvelyes zöldségből A 0708 vámtarifaszám alá tartozó hüvelyes zöldségek szárítása és őrlése
12. árucsoport Olajos magvak és olajtartalmú gyümölcsök; különféle magvak és gyümölcsök; ipari és gyógynövények, szalma és takarmány Előállítás, amelynek során a 12. árucsoportba tartozó valamennyi felhasznált anyag teljes egészében létrejött vagy előállított
1301 Sellak; természetes mézga, gyanta, mézgagyanta és oleorezin (például balzsam) Előállítás, amelynek során a 1301 vámtarifaszám alá tartozó valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át
1302 Növényi nedv és kivonat; pektintartalmú anyag, pektinát és pektát; agar-agar és más növényi anyagból nyert nyálka és dúsító modifikálva (átalakítva) is:
- Növényi anyagokból nyert nyálka és dúsító modifikálva (átalakítva) is Előállítás nem modifikált (átalakított) nyálkából és dúsítóból
- Más Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át
14. árucsoport Növényi eredetű nyersanyag fonásra; másutt nem említett növényi termékek Előállítás, amelynek során a 14. árucsoportba tartozó valamennyi felhasznált anyag teljes egészében létrejött vagy előállított
ex 15. árucsoport Állati vagy növényi zsír és olaj, és ezek bontási termékei; elkészített ételzsír; állati vagy növényi eredetű viasz; kivéve: Előállítás a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból
1501 Sertészsír (zsiradék is) és baromfizsír a 0209 és a 1503 vámtarifaszám alá tartozók kivételével
- Zsír csontokból vagy hulladékból Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, kivéve a 0203, 0206 vagy 0207 vámtarifaszám alá tartozó anyagból vagy a 0506 vámtarifaszám alá tartozó csontból
- Más Előállítás a 0203 vagy 0206 vámtarifaszám alá tartozó sertéshúsból vagy élelmezési célra alkalmas belsőségből, vagy a 0207 vámtarifaszám alá tartozó baromfihúsból és élelmezési célra alkalmas belsőségből
1502 Szarvasmarhafaggyú, birka- vagy kecskefaggyú, a 1503 vámtarifaszám alá tartozók kivételével
- Zsír csontokból vagy hulladékból Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, kivéve a 0201, 0202, 0204 vagy 0206 vámtarifaszám alá tartozó anyagból vagy a 0506 vámtarifaszám alá tartozó csontból
- Más Előállítás, amelynek során a 2. árucsoportba tartozó valamennyi felhasznált anyag teljes egészében létrejött vagy előállított
1504 Halból vagy tengeri emlősből nyert zsír, olaj és ezek frakciói finomítva is, de vegyileg nem átalakítva:
- Szilárd frakciók Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból a 1504 vámtarifaszám alá tartozó egyéb anyagokat is beleértve
- Más Előállítás, amelynek során az 2. és 3. árucsoportba tartozó valamennyi felhasznált anyag teljes egészében létrejött vagy előállított
ex 1505 Finomított lanolin Előállítás a 1505 vámtarifaszám alá tartozó nyers gyapjúzsírból
1506 Más állati zsír, olaj és ezek frakciói finomítva is, de vegyileg nem átalakítva:
- Szilárd frakciók Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból a 1506 vámtarifaszám alá tartozó egyéb anyagokat is beleértve
- Más Előállítás, amelynek során a 2. árucsoportba tartozó valamennyi felhasznált anyag teljes egészében létrejött vagy előállított
1507-1515 Növényi olajok és ezek frakciói
- Szójabab-, földimogyoró-, pálma-,
kókuszdió- (kopra-), pálmamag-, babassu-, tung- (kínaifa-) és
oiticicaolaj, mirtuszviasz és japánviasz, jojobaolaj frakciói és olajok műszaki vagy ipari felhasználásra, az emberi fogyasztásra alkalmas élelmiszerelőállítás kivételével
Előállítás a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból
- Szilárd frakciók, a jojobaolaj szilárd frakcióinak kivételével Előállítás a 1507-1515 vámtarifa szám alá tartozó egyéb anyagból
- Más Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált növényi anyag teljes egészében létrejött vagy előállított
1516 Állati vagy növényi zsír és olaj és ezek frakciói részben vagy teljesen hidrogénezve, közbeesően vagy
újraészterezve és elaidinizálva, finomítva is, de tovább nem elkészítve
Előállítás, amelynek során:
- a 2. árucsoportba tartozó valamennyi felhasznált anyag teljes egészében létrejött vagy előállított, és
- valamennyi felhasznált növényi anyag teljes egészében létrejött vagy előállított. A 1507, 1508, 1511 és 1513 vámtarifaszám alá tartozó anyag azonban felhasználható
1517 Margarin; ebbe az árucsoportba tartozó állati vagy növényi zsírok vagy olajok vagy ezek frakciói étkezésre alkalmas keveréke vagy készítménye, a 1516 vámtarifaszám alá tartozó étkezési zsír vagy olaj és ezek frakciói kivételével: Előállítás, amelynek során:
- 2. és a 4. árucsoportba tartozó valamennyi felhasznált anyag teljes egészében létrejött vagy előállított, és
- valamennyi felhasznált növényi anyag teljes egészében létrejött vagy előállított. A 1507, 1508, 1511 és 1513 vámtarifaszám alá tartozó anyag azonban felhasználható
16. árucsoport Húsból, halból, vagy rákból, puhatestűből, valamint más gerinctelen víziállatból készült termékek Előállítás:


- az 1. árucsoportba tartozó állatokból,
és/vagy
- amelynek során a 3. árucsoportba tartozó valamennyi felhasznált anyag teljes egészében létrejött vagy előállított
ex 17. árucsoport Cukor és cukoráruk, kivéve: Előállítás a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból
ex 1701 Nád- vagy répacukor és vegytiszta szacharóz szilárd állapotban, ízesítőanyag vagy színezőanyag hozzáadásával Előállítás, amelynek során a 17. árucsoportba tartozó valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának
30%-át
1702 Más cukor, beleértve a vegytiszta tejcukrot, malátacukrot, szőlőcukrot és gyümölcscukrot is, szilárd állapotban; cukorszirup ízesítő- vagy színezőanyagok hozzáadása nélkül; műméz, természetes mézzel keverve is; égetett cukor:
- Vegytiszta malátacukor és gyümölcscukor
Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból a 1702 vámtarifaszám alá tartozó egyéb anyagokat is beleértve
- Más cukor szilárd állapotban, ízesítő vagy színezőanyagok hozzáadásával Előállítás, amelynek során a 17. árucsoportba tartozó valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának
30%-át
- Más Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag származó
ex 1703 Cukor kivonása vagy finomítása során nyert melasz, ízesítő- vagy színezőanyagok hozzáadásával Előállítás, amelynek során a 17. árucsoportba tartozó valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának
30%-át
1704 Cukorkaáru (beleértve a fehér csokoládét is), kakaótartalom nélkül Előállítás:
- a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból,
és
- amelynek során a 17. árucsoportba tartozó valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30%-át
18. árucsoport Kakaó és kakaókészítmények Előállítás:
- a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, és
- amelynek során a 17. árucsoportba tartozó valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30%-át
1901 Malátakivonat; lisztből, darából, durva őrleményből, keményítőből vagy malátakivonatból előállított, másutt nem említett élelmiszerkészítmény, amely kakaót nem, vagy teljesen zsírtalanított anyagra számítva 40 tömegszázaléknál kisebb mennyiségben tartalmaz; a 0401-0404 vámtarifaszám alá tartozó árukból készített, másutt nem említett élelmiszerkészítmény, amely kakaót nem, vagy teljesen zsírtalanított anyagra számítva 5 tömegszázaléknál kisebb mennyiségben tartalmaz
- Malátakivonat Előállítás a 10. árucsoportba tartozó gabonafélékből
- Más Előállítás:
- a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból,
és
- amelynek során a 17. árucsoportba tartozó valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30%-át
1902 Tészta, főzve és töltve (hússal vagy más anyaggal) vagy másképp elkészítve is, mint pl. spagetti, makaróni, metélt, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; kuszkusz (búzadarakása) elkészítve is:
- 20 tömegszázalék vagy kevesebb hússal, belsőséggel, hallal, rákkal, vagy puhatestűvel Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált gabonaféle és származékaik (a durumbúza és származékai kivételével) teljes egészében létrejött vagy előállított
- 20 tömegszázalékot meghaladó hússal, belsőséggel, hallal, rákkal, vagy puhatestűvel Előállítás, amelynek során:
- valamennyi felhasznált gabonaféle és származékaik (a durumbúza és származékai kivételével) teljes egészében létrejött vagy előállított,
és
- 2. és a 3. árucsoportba tartozó valamennyi felhasznált anyag teljes egészében létrejött vagy előállított
1903 Tápióka és keményítőből készült tápiókapótló, mindezek pehely, szem, gyöngy, és hasonló formában Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, a 1108 vámtarifaszám alá tartozó burgonyakeményítő kivételével
1904 Gabonából puffasztással vagy pirítással előállított, elkészített élelmiszer (pl. kukoricapehely); másutt nem említett gabona (a kukorica kivételével) szem formában, pehely formában vagy más megmunkált szem formában (a liszt, a dara és a durva őrlemény kivételével) előfőzve vagy másképp elkészítve Előállítás:
- bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, a 1806 vámtarifaszám alá tartozók kivételével,
- a felhasznált gabonaféléknek és lisztnek (a durumbúza és származékai, illetve a Zea indurata (gömbölyű) kukorica és származékai kivételével) teljes egészében létrejött vagy előállított,
és
- amelynek során a 17. árucsoportba tartozó valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30%-át
1905 Kenyér, cukrászsütemény, kalács, keksz (biscuit) és más pékáru kakaótartalommal is; áldozóostya, üres gyógyszerkapszula, pecsételőostya, rizspapír és hasonló termék Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, a 11. árucsoportba tartozók kivételével
ex 20. árucsoport Zöldségfélékből, gyümölcsből, diófélékből vagy más növényrészekből előállított készítmények, kivéve: Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált gyümölcs, dióféle vagy zöldség teljes egészében létrejött vagy előállított
ex 2001 Jamgyökér, édesburgonya (batáta) és a növények hasonló, étkezésre alkalmas részei, legalább 5 tömegszázalék keményítőtartalommal, ecettel vagy ecetsavval elkészítve vagy tartósítva Előállítás a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból
ex 2004 és
ex 2005
Burgonya liszt, dara vagy pehely formájában, ecet vagy ecetsav nélkül elkészítve vagy tartósítva Előállítás a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból
2006 Zöldség, gyümölcs, dióféle, gyümölcshéj és más növényrész, cukorral tartósítva (drénezett, cukrozott vagy kandírozott): Előállítás, amelynek során a 17. árucsoportba tartozó valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának
30%-át
2007 Dzsem, gyümölcskocsonya (zselé), gyümölcsíz, püré vagy krém gyümölcsből vagy diófélékből (mogyoróból), főzéssel készítve cukorral vagy más édesítőanyag hozzáadásával Előállítás:
- a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, és
- amelynek során a 17. árucsoportba tartozó valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30%-át
ex 2008 - Diófélék, cukor vagy alkohol hozzáadása nélkül Előállítás, amelynek során a 0801, 0802 és 1202-1207 vámtarifaszám alá tartozó valamennyi felhasznált származó diófélék és olajos magvak értéke meghaladja a termék gyártelepi árának 60%-át
- Amerikai mogyoró vaj; gabonaféléken alapuló keverékek; pálmafacsúcsrügy; kukorica Előállítás a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból
- Más, kivéve a más módon főzött, nem gőzölt vagy vízben nem forrázott gyümölcsök és diófélék, cukor hozzáadása nélkül, fagyasztva Előállítás:
- a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból,
és
- amelynek során a 17. árucsoportba tartozó valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30%-át
2009 Gyümölcslé (beleértve a szőlőmustot is) és zöldséglé, nem erjesztve, hozzáadott alkoholtartalom nélkül, cukor vagy más édesítőanyag hozzáadásával is Előállítás:
- a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból,
és
- amelynek során a 17. árucsoportba tartozó valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30%-át
ex 21. árucsoport Különféle ehető készítmények: kivéve: Előállítás a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból
2101 Kávé-, tea- vagy matétea-kivonat, - eszencia és -koncentrátum és ezeken a termékeken vagy kávén, teán, matéteán alapuló készítmények; pörkölt cikória és más pörkölt pótkávé, valamint ezeknek kivonata, eszenciája, koncentrátuma: Előállítás:
- a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból,
és
- amelynek során valamennyi felhasznált cikória teljes egészében létrejött vagy előállított
2103 Mártás (szósz) és ennek előállítására szolgáló készítmény; ételízesítő keverékek; mustárliszt és -dara, elkészített mustár:
- Mártás (szósz) és ennek előállítására szolgáló készítmény; ételízesítő keverékek Előállítás a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból. A mustárliszt vagy -dara, vagy elkészített mustár azonban felhasználható
- Mustárliszt és -dara, elkészített mustár: Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból
ex 2104 Levesek és erőlevesek és ezek előállítására szolgáló készítmény Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból a 2002-2005 vámtarifaszám alá tartozó elkészített vagy tartósított zöldség kivételével
2106 Másutt nem említett élelmiszerkészítmény: Előállítás:
- a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból,
és
- amelynek során a 17. árucsoportba tartozó valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30%-át
ex 22. árucsoport Italok, alkoholtartalmú folyadékok és ecet: kivéve: Előállítás:
- a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból,
és
- amelynek során valamennyi felhasznált szőlő vagy szőlőszármazék teljes egészében létrejött vagy előállított
2202 Víz (beleértve a természetes vagy mesterséges ásványvizet és szénsavas vizet is) cukor vagy más édesítőanyag hozzáadásával vagy ízesítve, és más alkoholmentes ital, a 2009 vámtarifaszám alá tartozó
gyümölcs- és zöldséglevek kivételével
Előállítás:

- a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból,
- amelynek során a 17. árucsoportba tartozó valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30%-át, és
- minden felhasznált gyümölcslé (az ananász-, a lime- és a grépfrútlé kivételével) származó
2207 Nem denaturált etilalkohol, legalább 80 térfogatszázalék alkoholtartalommal; etilalkohol és más szesz, denaturált, bármilyen alkoholtartalommal: Előállítás:
- bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, a 2207 vagy 2208 vámtarifaszám alá tartozók kivételével,
és
- amelynek során minden felhasznált szőlő és szőlőszármazék teljes egészében létrejött vagy előállított, vagy - ha valamennyi felhasznált egyéb anyag már származó - a rizspálinka legfeljebb 5 térfogatszázalékban felhasználható
2208 Nem denaturált etilalkohol, kevesebb mint 80 térfogatszázalék alkoholtartalommal; szesz, likőr és más szeszes ital: Előállítás:- bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, a 2207 vagy 2208 vámtarifaszám alá tartozók kivételével,
és
- amelynek során minden felhasznált
szőlő és szőlőszármazék teljes egészében létrejött vagy előállított, vagy - ha valamennyi felhasznált egyéb anyag már származó - a rizspálinka legfeljebb 5 térfogatszázalékban felhasználható
ex 23. árucsoport Az élelmiszeripar melléktermékei és hulladékai; elkészített állati takarmány; kivéve: Előállítás a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból
ex 2301 Bálnadara; emberi fogyasztásra alkalmatlan liszt, dara és labdacs (pellet) halból vagy rákból és rákfélékből, puhatestűből vagy más gerinctelen víziállatokból Előállítás, amelynek során az 2. és 3. árucsoportba tartozó valamennyi felhasznált anyag teljes egészében létrejött vagy előállított.
ex 2303 Kukoricakeményítő előállításánál keletkező maradék (kivéve az
áztatólékoncentrátumot), amelynek szárazanyagra számított fehérjetartalma meghaladja a 40 tömegszázalékot
Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált kukorica teljes egészében létrejött vagy előállított
ex 2306 Olívaolaj kivonásakor keletkező olajpogácsa és más szilárd maradék, 3 %-ot meghaladó olívaolaj-tartalommal Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált olajbogyó teljes egészében létrejött vagy előállított
2309 Állatok etetésére szolgáló készítmények Előállítás, amelynek során:
- valamennyi felhasznált gabonaféle, cukor vagy melasz, hús vagy tej származó,
és
- a 3. árucsoportba tartozó valamennyi anyag teljes egészében létrejött vagy előállított
ex 24. árucsoport Dohány és feldolgozott dohánypótló; kivéve: Előállítás, amelynek során a 24. árucsoportba tartozó valamennyi felhasznált anyag teljes egészében létrejött vagy előállított
2402 Szivar, mindkét végén levágott végű szivar (manillaszivar), kis alakú szivar (cigarillos), cigarettadohányból vagy dohánypótlóból Előállítás, amelynek során a feldolgozatlan dohány vagy a 2401 vámtarifaszám alá tartozó dohányhulladék legalább 70 tömegszázaléka származó
ex 2403 Fogyasztási dohány (elszívásra) Előállítás, amelynek során a feldolgozatlan dohány vagy a 2401 vámtarifaszám alá tartozó dohányhulladék legalább 70 tömegszázaléka származó
ex 25. árucsoport Só; kén; földek és kövek; gipsz, mész és cement; kivéve: Előállítás a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból
ex 2504 Természetes kristályos grafit, dúsított széntartalommal, tisztítva és őrölve A nyers kristályos grafit széntartalmának dúsítása, tisztítása és őrlése
ex 2515 Márvány, fűrésszel vagy más módon egyszerűen vágva, tömb vagy négyszögletes (ezen belül négyzetes) formában, legfeljebb 25 cm vastagságú A 25 cm-t meghaladó vastagságú márvány (a fűrészelt is) vágása fűrésszel vagy más módon
ex 2516 Gránit, porfír, bazalt, homokkő és más emlékművi vagy építőkő, fűrésszel vagy más módon egyszerűen vágva, tömb vagy négyszögletes (ezen belül négyzetes) formában, legfeljebb 25 cm vastagságú A 25 cm-t meghaladó vastagságú kő (a fűrészelt is) vágása fűrésszel vagy más módon
ex 2518 Kalcinált dolomit A nem kalcinált dolomit kalcinálása
ex 2519 Aprított természetes magnéziumkarbonát (magnezit), légmentesen lezárt konténerekben, és magnézium-oxid, vegyileg tisztán is, az olvasztott magnézián és a kiégetett (szinterezett) magnézián kívül Előállítás a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból. Természetes magnézium-karbonát (magnezit) azonban felhasználható
ex 2520 Fogászati célra készített kötőanyag Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át
ex 2524 Természetes azbesztszálak Előállítás azbesztkoncentrátumból
ex 2525 Csillámpor A csillám vagy csillámhulladék őrlése
ex 2530 Földfestékek, kalcinálva vagy por alakban A földfestékek kalcinálása vagy őrlése
26. árucsoport Ércek, salakok és hamu Előállítás a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból
ex 27. árucsoport Ásványi tüzelőanyagok, ásványi olajok és ezek desztillációs termékei; bitumenes anyagok; ásványi viaszok; kivéve: Előállítás a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból
ex 2707 Kőszénkátrány magas hőfokon történő lepárlásából nyert ásványolajhoz hasonló olajok, amelyekben az aromás alkotórészek tömege meghaladja a nem aromás alkotórészek tömegét, ha legalább 65 térfogatszázalékuk 250 °C hőmérsékleten átdesztillál (beleértve a benzinkeverékeket és a benzolt is), energetikai vagy fűtőanyagként történő felhasználásra Finomítási műveletek és/vagy egy vagy több meghatározott eljárás (1)
vagy
Más műveletek, amelyek során valamennyi felhasznált anyag a termékétől eltérő vámtarifaszám alá tartozik. A termékével azonos vámtarifaszám alá tartozó anyagok azonban felhasználhatók, ha összértékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át
ex 2709 Bitumenes ásványokból előállított nyersolaj A bitumenes anyagok roncsoló lepárlása
2710 Kőolaj és bitumenes ásványokból előállított olaj, a nyers kivételével; másutt nem említett olyan készítmény, amely legkevesebb 70 tömegszázalékban kőolajat vagy bitumenes ásványokból előállított olajat tartalmaz, és amelynek ez az olaj lényeges alkotórésze; olajhulladék Finomítási műveletek és/vagy egy vagy több meghatározott eljárás (2)
vagy
Más műveletek, amelyek során valamennyi felhasznált anyag a termékétől eltérő vámtarifaszám alá tartozik. A termékével azonos vámtarifaszám alá tartozó anyagok azonban felhasználhatók, ha összértékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át
2711 Földgáz és gáz-halmazállapotú más szénhidrogén Finomítási műveletek és/vagy egy vagy több meghatározott eljárás (2)
vagy
Más műveletek, amelyek során valamennyi felhasznált anyag a termékétől eltérő vámtarifaszám alá tartozik. A termékével azonos vámtarifaszám alá tartozó anyagok azonban felhasználhatók, ha összértékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át
2712 Vazelin; paraffinviasz, mikrokristályos kőolajviasz, paraffingács, ozokerit, lignitviasz, tőzegviasz, más ásványi viasz és szintézissel vagy más eljárással előállított hasonló termék,
színezve is
Finomítási műveletek és/vagy egy vagy több meghatározott eljárás (2)
vagy
Más műveletek, amelyek során valamennyi felhasznált anyag a termékétől eltérő vámtarifaszám alá tartozik. A termékével azonos vámtarifaszám alá tartozó anyagok azonban felhasználhatók, ha összértékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át
2713 Ásványolaj-koksz, ásványolaj-
bitumen, kőolaj, vagy bitumenes ásványból előállított olaj egyéb maradékai
Finomítási műveletek és/vagy egy vagy több meghatározott eljárás (1)
vagy
Más műveletek, amelyek során valamennyi felhasznált anyag a termékétől eltérő vámtarifaszám alá tartozik. A termékével azonos vámtarifaszám alá tartozó anyagok azonban felhasználhatók, ha összértékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át
2714 Természetes bitumen és aszfalt; bitumenes vagy olajpala és kátrányos homok; aszfaltit és aszfaltkő Finomítási műveletek és/vagy egy vagy több meghatározott eljárás (1)
vagy
Más műveletek, amelyek során valamennyi felhasznált anyag a termékétől eltérő vámtarifaszám alá tartozik. A termékével azonos vámtarifaszám alá tartozó anyagok azonban felhasználhatók, ha összértékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át
2715 Természetes aszfaltot vagy természetes bitument, ásványolaj-
bitument, ásványi kátrányt vagy ásványi kátrányszurkot tartalmazó bitumenes keverék (pl. bitumenes masztix, lepárlási maradvány)
Finomítási műveletek és/vagy egy vagy több meghatározott eljárás (1)
vagy
Más műveletek, amelyek során valamennyi felhasznált anyag a termékétől eltérő vámtarifaszám alá tartozik. A termékével azonos vámtarifaszám alá tartozó anyagok azonban felhasználhatók, ha összértékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át
ex 28. árucsoport Szervetlen vegyi anyagok; szervetlen vagy szerves vegyületek nemesfémből, ritkaföldfémből, radioaktív elemekből vagy izotópokból: kivéve: Előállítás a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból. A termékével azonos vámtarifaszám alá tartozó anyagok azonban felhasználhatók, ha összértékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20%-át Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
ex 2805 Kevert fém („Mischmetall”) Előállítás elektrolízissel vagy hőkezeléssel, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át
ex 2811 Kén-trioxid Előállítás kén-dioxidból Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
ex 2833 Alumínium-szulfát Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át
ex 2840 Nátriumperborát Előállítás dinátrium-tetraborát-
pentahidrátból
Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
ex 29. árucsoport Szerves vegyi anyagok; kivéve: Előállítás a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból. A termékével azonos vámtarifaszám alá tartozó anyagok azonban felhasználhatók, ha összértékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20%-át Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
ex 2901 Aciklikus szénhidrogének, energetikai vagy fűtőanyagként történő felhasználásra Finomítási műveletek és/vagy egy vagy több meghatározott eljárás (1)
vagy
Más műveletek, amelyek során valamennyi felhasznált anyag a termékétől eltérő vámtarifaszám alá tartozik. A termékével azonos vámtarifaszám alá tartozó anyagok azonban felhasználhatók, ha összértékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át
ex 2902 Ciklánok, ciklének (az azuléneken kívül), benzol, toluol, xilolok, energetikai vagy fűtőanyagként történő felhasználásra Finomítási műveletek és/vagy egy vagy több meghatározott eljárás (1)
vagy
Más műveletek, amelyek során valamennyi felhasznált anyag a termékétől eltérő vámtarifaszám alá tartozik. A termékével azonos vámtarifaszám alá tartozó anyagok azonban felhasználhatók, ha összértékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át
ex 2905 Fém-alkoholátok, az ebbe a vámtarifaszám alá tartozó alkoholokból és etanolból Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, a 2905 vámtarifaszám alá tartozó egyéb anyagokat is beleértve. Az e vámtarifaszám alá tartozó fémalkoholátok azonban felhasználhatók, ha összértékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20%-át Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
2915 Telített, aciklikus, egybázisú karbonsavak és ezek anhidridjei, halogenidjei, peroxidjai és peroxisavai; valamint ezek halogén-, szulfo-, nitro- vagy nitrozoszármazékai Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból. A 2915 és a 2916 vámtarifaszám alá tartozó valamennyi felhasznált anyag értéke azonban nem haladhatja meg a termék gyártelepi árának 20%-át Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
ex 2932 - Belső éterek és ezek halogén-, szulfo-, nitro- vagy nitrozoszármazékai Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból. A 2909 vámtarifaszám alá tartozó valamennyi felhasznált anyag értéke azonban nem haladhatja meg a termék gyártelepi árának 20%-át Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
- Ciklikus acetálok és belső
félacetálok és ezek halogén-, szulfo-, nitro- vagy nitrozoszármazékai
Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
2933 Csak nitrogén-heteroatomos hetero- ciklikus vegyületek Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból. A 2932 és a 2933 vámtarifaszám alá tartozó valamennyi felhasznált anyag értéke azonban nem haladhatja meg a termék gyártelepi árának 20%-át Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
2934 Nukleinsavak és sóik; vegyileg nem meghatározottak is; más
heterociklikus vegyületek
Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból. A 2932, a 2933 és a 2934 vámtarifaszám alá tartozó valamennyi felhasznált anyag értéke azonban nem haladhatja meg a termék gyártelepi árának 20%-át Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
ex 2939 Mákszalma-koncentrátumok, legalább 50 tömegszázalék alkaloidatartalommal Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át
ex 30. árucsoport Gyógyszeripari termékek; kivéve: Előállítás a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból. A termékével azonos vámtarifaszám alá tartozó anyagok azonban felhasználhatók, ha összértékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20%-át
3002 Emberi vér; állati vér terápiás, megelőzési vagy diagnosztikai célra előkészítve; ellenszérumok és más vérfrakciók, valamint módosult immunológiai termékek biotechnológiai eljárással előállítva is; vakcinák, toxinok, mikrobiológiai kultúrák (az élesztők kivételével) és hasonló termékek:
- Két vagy több alkotórész összekeveréséből készült termékek terápiás vagy megelőzési célra, vagy nem kevert termékek e célra, kimért adagokban vagy formában, vagy a kiskereskedelemben szokásos kiszerelésben Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, a 3002 vámtarifaszám alá tartozó egyéb anyagokat is beleértve. A termékével azonos árumegnevezésű anyagok azonban felhasználhatók, ha összértékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20%-át
- Más
- - Emberi vér Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, a 3002 vámtarifaszám alá tartozó egyéb anyagokat is beleértve. A termékével azonos árumegnevezésű anyagok azonban felhasználhatók, ha összértékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20%-át
- - Állati vérkészítmény
terapeutikus vagy profilaktikus célra
Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, a 3002 vámtarifaszám alá tartozó egyéb anyagokat is beleértve. A termékével azonos árumegnevezésű anyagok azonban felhasználhatók, ha összértékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20%-át
- - Vérfrakciók az ellenszérumok, a hemoglobin és a szérumglobulin kivételével Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, a 3002 vámtarifaszám alá tartozó egyéb anyagokat is beleértve. A termékével azonos árumegnevezésű anyagok azonban felhasználhatók, ha összértékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20%-át
- - Hemoglobin, vérglobulin és szérumglobulin Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, a 3002 vámtarifaszám alá tartozó egyéb anyagokat is beleértve. A termékével azonos árumegnevezésű anyagok
azonban felhasználhatók, ha összértékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20%-át
- - Más Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, a 3002 vámtarifaszám alá tartozó egyéb anyagokat is beleértve. A termékével azonos árumegnevezésű anyagok azonban felhasználhatók, ha összértékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20%-át
3003 és 3004 Gyógyszerek (a 3002, 3005 vagy 3006 vámtarifaszám alá tartozó áruk
kivételével):
- A 2941 vámtarifaszám alá tartozó amikacinból előállítva Előállítás a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból. A 3003 és a 3004 vámtarifaszám alá tartozó anyagok azonban felhasználhatók, ha összértékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20%-át
- Más Előállítás:
- a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból. A 3003 és a 3004 vámtarifaszám alá tartozó anyagok azonban felhasználhatók, ha összértékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20%-át, és
- amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának
50%-át
ex 3006 Ennek az árucsoportnak a 4(k)
megjegyzésében meghatározott gyógyszerhulladék
A termék eredeti besorolása szerinti származását meg kell tartani
ex 31. árucsoport Trágyázószerek; kivéve: Előállítás a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból. A termékével azonos vámtarifaszám alá tartozó anyagok azonban felhasználhatók, ha összértékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20%-át Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
ex 3105 Két vagy három trágyázóelemet (a nitrogén, a foszfor és a kálium közül) tartalmazó ásványi vagy vegyi trágyázószer; más trágyázószer; ebbe az árucsoportba tartozó termékek tablettázva vagy hasonló formában, illetve legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban, kivéve: Előállítás: Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
- a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból. A termékével azonos vámtarifaszám alá tartozó anyagok azonban felhasználhatóak, ha összértékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20%-át, és
- nátrium-nitrát,
- kalcium-cianamid,
- kálium-szulfát,
- magnézium-kálium-szulfát- amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának
50%-át
ex 32. árucsoport Cserző- és színezőkivonatok; tanninok és származékaik; festőanyagok, pigmentek és más színezékek; festékek, lakkok; gitt és masztix (simító- és tömítőanyagok); tinták; kivéve: Előállítás a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból. A termékével azonos vámtarifaszám alá tartozó anyagok azonban felhasználhatóak, ha összértékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20%-át Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
ex 3201 Tanninok és sóik, étereik, észtereik és más származékaik Előállítás növényi eredetű cserzőkivonatból Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
3205 Színes lakkfesték; az árucsoporthoz tartozó megjegyzések 3. pontjában meghatározott színes lakkfesték alapú készítmények (3) Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, a 3203, 3204 és 3205 vámtarifaszám kivételével. A 3205 vámtarifaszám alá tartozó anyagok azonban felhasználhatóak, ha összértékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20%-át Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
ex 33. árucsoport Illóolajok és rezinoidok; illatszerek, szépség- és testápoló készítmények; kivéve: Előállítás a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból. A termékével azonos vámtarifaszám alá tartozó anyagok azonban felhasználhatóak, ha összértékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20%-át Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
3301 Szilárd és vízmentes illóolajok
(terpénmentesek is); rezinoidok; kivont oleorezinek; illóolajkoncentrátum szilárd és vízmentes is, zsírban, szilárd olajban, viaszban vagy hasonló anyagban, amelyet hideg abszorpció vagy macerálás útján nyernek; illóolajok terpénmentesítésekor nyert terpéntartalmú melléktermék; illóolajok vizes desztillátuma és vizes oldata
Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból az e vámtarifaszám alá tartozó anyagok eltérő „csoportját” (4) is beleértve. A termékével azonos csoportba tartozó anyagok azonban felhasználhatóak, ha összértékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20%-át Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
ex 34. árucsoport Szappan, szerves felületaktív anyagok, mosószerek, kenőanyagok, műviaszok, elkészített viaszok, fényesítő- és polírozóanyagok, gyertyák és hasonló termékek, mintázópaszta, „fogászati viasz” és gipsz alapú fogászati készítmények: kivéve: Előállítás a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból. A termékével azonos vámtarifaszám alá tartozó anyagok azonban felhasználhatók, ha összértékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20%-át Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
ex 3403 Kenőanyag-készítmények 70 tömegszázaléknál kevesebb
kőolaj- vagy bitumenes ásványból nyert olajtartalommal
Finomítási műveletek és/vagy egy vagy több meghatározott eljárás (1)
vagy
Más műveletek, amelyek során valamennyi felhasznált anyag a termékétől eltérő vámtarifaszám alá tartozik. A termékével azonos vámtarifaszám alá tartozó anyagok azonban felhasználhatók, ha összértékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át
3404 Műviaszok és el készített viaszok:
- Paraffin, ásványolajviasz, bitumenes ásványi anyagból nyert viasz, paraffingacs, izzasztott préselt paraffinviasz alapú Előállítás a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból. A termékével azonos vámtarifaszám alá tartozó anyagok azonban felhasználhatók, ha összértékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át
- Más Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, kivéve: Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
- a 1516 vámtarifaszám alá tartozó viasz jellegű hidrogénezett olajok,
- vegyileg nem meghatározott zsírsavak vagy ipari zsíralkoholok, amelyek hasonlóak a 3823 vámtarifaszám alá tartozó viaszokhoz, és
- a 3404 vámtarifaszám alá tartozó anyagok.
Ezek az anyagok azonban felhasználhatók, ha összértékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20%-át
ex 35. árucsoport Fehérjeanyagok; átalakított keményítők; enyvek; enzimek; kivéve: Előállítás a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból. A termékével azonos vámtarifaszám alá tartozó anyagok azonban felhasználhatók, ha összértékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20%-át Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
3505 Dextrin és más átalakított keményítők (pl.: előkocsonyásított vagy észterezett keményítő); keményítő-, dextrin- vagy átalakított más keményítő alappal készített enyvek:
- Éterezett vagy észterezett keményítők Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból az 3505 vámtarifaszám alá tartozó egyéb anyagokat is beleértve Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
- Más Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, a 1108 vámtarifaszám alá tartozók kivételével Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
ex 3507 Másutt nem említett elkészített enzimek Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át
36. árucsoport Robbanóanyagok; pirotechnikai készítmények; gyufák; piroforos ötvözetek; gyúlékony anyagok Előállítás a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból. A termékével azonos vámtarifaszám alá tartozó anyagok azonban felhasználhatók, ha összértékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20%-át Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
ex 37. árucsoport Fényképészeti vagy mozgófényképészeti termékek; kivéve: Előállítás a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból. A termékével azonos vámtarifaszám alá tartozó anyagok azonban felhasználhatók, ha összértékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20%-át Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
3701 Fényérzékeny, megvilágítatlan fényképészeti lemez és síkfilm bármilyen anyagból, a papír, a karton és textil kivételével; fényérzékeny, megvilágítatlan, azonnal előhívó síkfilm, csomagolva is:
- Azonnal előhívó film színes fényképezéshez, csomagolva Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, a 3701 és 3702 vámtarifaszám alá tartozók kivételével. A 3702 vámtarifaszám alá tartozó anyagok azonban felhasználhatóak, ha összértékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30%-át Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
- Más Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, a 3701 és 3702 vámtarifaszám alá tartozók kivételével. A 3701 és a 3702 vámtarifaszám alá tartozó anyagok azonban felhasználhatók, ha összértékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20%-át Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
3702 Fényérzékeny, megvilágítatlan fényképészeti film tekercsben, bármilyen anyagból a papír, a karton és a textil kivételével; fényérzékeny, megvilágítatlan, azonnal előhívó film tekercsben Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, a 3701 és 3702 vámtarifaszám alá tartozók kivételével Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
3704 Megvilágított, de nem előhívott fényképészeti lemez, film, papír, karton és textil Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, a 3701-3704 vámtarifaszám alá tartozók kivételével Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
ex 38. árucsoport A vegyipar különböző termékei; kivéve: Előállítás a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból. A termékével azonos vámtarifaszám alá tartozó anyagok azonban felhasználhatók, ha összértékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20%-át Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
ex 3801 - Kolloid grafit olajos szuszpenzióban és szemikolloid grafit; szénmassza elektródokhoz Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át
- Legalább 30 tömegszázalékban grafit és kőolaj keverékéből álló grafit, paszta formában Előállítás, amelynek során a 3403 vámtarifaszám alá tartozó valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20%-át Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
ex 3803 Finomított tallolaj Nyers tallolaj finomítása Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
ex 3805 Tisztított szulfátterpentin-alkohol Nyers szulfátterpentin-alkohol tisztítása desztillálással vagy finomítással Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
ex 3806 Észtergyanta Előállítás gyantasavból Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
ex 3807 Fakátrány (fakátrányszurok) Fakátrány desztillációja Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
3808 Rovarölők, gombaölők, gyomirtók, patkányirtók, csírázásgátló termékek, növénynövekedés-szabályozó szerek, fertőtlenítők és hasonló készítmények, kimért adagokban és formákban a kiskereskedelemben szokásos módon kiszerelve vagy mint készítmények vagy készáruk (pl. kénezett szalag, kénezett kanóc, kéngyertya, légyfogó papír) Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át
3809 Textil-, papír-, bőr- és hasonló iparban használt, másutt nem említett végkikészítő szerek, festést gyorsító és elősegítő, színtartóságot növelő anyagok, valamint más termékek és készítmények (pl. appretálószerek és pácanyagok) Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át
3810 Fémfelületet marató szerek; folyósítószerek és más segédanyagok hegesztéshez vagy forrasztáshoz; forrasztó-, hegesztőporok és -paszták, fém- vagy más anyagtartalommal; hegesztőelektródák és -pálcák mag és bevonóanyagai Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át
3811 Kopogásgátló szerek, antioxidánsok, gyantásodásgátlók, viszkozitást
javítók, rozsdagátlók és egyéb hasonló adalékanyagok ásványolajhoz (beleértve a benzinhez valót is) vagy egyéb, hasonló céllal használt oldatokhoz:
- Kenőolaj-adalékok kőolaj- vagy bitumenes ásványokból nyert olajtartalommal Előállítás, amelynek során a 3811 vámtarifaszám alá tartozó valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át
- Más Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át
3812 Elkészített vulkanizálást gyorsítók; másutt nem említett gumi- vagy műanyaglágyítók; antioxidánsok és egyéb gumi- vagy műanyagstabilizátorok Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át
3813 Készítmények és töltetek tűzoltó készülékekhez; töltött tűzoltógránátok Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át
3814 Másutt nem említett szerves oldószerkeverékek és hígítók; lakk- és festékeltávolítók Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át
3818 Elektronikai célokra kémiai elemekkel átitatott korong, ostya vagy hasonló forma; kémiai vegyületekkel átitatott anyagok elektronikai célokra Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át
3819 Hidraulikusfék-folyadék és más folyadék hidraulikus célra, amely kőolajat vagy bitumenes ásványokból nyert olajat nem, vagy 70 tömegszázaléknál kisebb arányban tartalmaz Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át
3820 Fagyásgátló és jégoldó készítmények Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át
3822 Hordozóra felvitt diagnosztikai vagy laboratóriumi reagensek, elkészített diagnosztikai vagy laboratóriumi reagensek hordozón is, a 3002 vagy 3006 vámtarifaszám alá tartozók kivételével; tanúsítvánnyal ellátott referenciaanyagok Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át
3823 Ipari monokarboxil-zsírsav; finomításból nyert olajsav: ipari zsíralkohol:
- Ipari monokarboxil-zsírsav; finomításból nyert olajsav: Előállítás a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból
- Ipari zsíralkoholok Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból az 3823 vámtarifaszám alá tartozó egyéb anyagokat is beleértve
3824 Elkészített kötőanyagok öntödei formához vagy maghoz; másutt nem említett vegyipari és rokon ipari termékek és készítmények (beleértve a természetes termékek keverékét is)
- - Az e vámtarifaszám alá tartozók közül a következők: Előállítás a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból. A termékével azonos vámtarifaszám alá tartozó anyagok azonban felhasználhatók, ha összértékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20%-át Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
- - Természetes gumi alapú elkészített kötőanyagok öntödei formához vagy maghoz
- - Nafténsavak, vízben oldhatatlan sóik és észtereik
- - Szorbit, a 2905 vámtarifaszám alá tartozó kivételével
- - Kőolaj-szulfonátok (az alkálifémek, az ammónium vagy az etanol-aminok kőolaj-szulfonátjai kivételével); bitumenes ásványokból nyert olajok tiofénezett szulfonsavai és sói
- - Ioncserélők
- - Getterek vákuumcsövekhez
- - Alkáli vas-oxidok gáztisztításhoz
- - Ammóniákvíz és a gáztisztítás folyamán kimerült oxid
- - Szulfonafténsavak, vízben oldhatatlan sóik és észtereik
- - Kozma- és Dippel-olaj
- - Különböző anionokat tartalmazó sókeverékek
- - Zselatin alapú másolópaszták, papír vagy textil alapra is
- - Más Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át
3901-3915 Műanyagok alapanyag formájában, hulladék, forgács és törmelék; kivéve az ex 3907 és 3912 vámtarifaszám alá tartozókat, amelyekre az alább meghatározott szabályok vonatkoznak:
- Addíciós homopolimerizációs termékek, amelyekben egyetlen monomer a teljes polimertartalom több mint 99 tömegszázalékát
teszi ki
Előállítás, amelynek során:- valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át,
és
- a fenti korlátozáson belül, a 39. árucsoportba tartozó valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának
20%-át (5)
Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 25%-át
- Más Előállítás, amelynek során a 39. árucsoportba tartozó valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának
20%-át (5)
Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 25%-át
ex 3907 - Polikarbonátból és
akrilnitril-butadiénsztirol kopolimerből (ABS) készült kopolimer
Előállítás a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból. A termékével azonos vámtarifaszám alá tartozó anyagok azonban felhasználhatók, ha összértékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át (5)
- Poliészter Előállítás, amelynek során az összes, a 39. árucsoportba tartozó valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának
20%-át és/vagy a előállítás
tetrabromo-(biszfe-nol A)-
polikarbonátból történik
3912 Másutt nem említett cellulóz és kémiai származékai, alapanyag formájában Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált, a termékével azonos vámtarifaszám alá tartozó anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20%-át
3916-3921 Műanyag félgyártmányok és árucikkek; kivéve az ex 3916, ex 3917, ex 3920 és ex 3921 vámtarifaszám alá tartozókat, amelyekre az alább meghatározott szabályok vonatkoznak:
- Sík termékek, a felületi megmunkáláson túlmenően megmunkálva vagy a négyszögletestől (ezen belül négyzettől) eltérő alakra vágva; más termékek, a felületi megmunkáláson túlmenően megmunkálva Előállítás, amelynek során a 39. árucsoportba tartozó valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának
50%-át
Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 25%-át
- Más
- - Addíciós homopolimerizációs termékek, amelyekben egyetlen monomer a teljes polimertartalom több mint 99 tömegszázalékát
teszi ki
Előállítás, amelynek során:
- valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át,
és
- a fenti korlátozáson belül, a 39. árucsoportba tartozó valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának
20%-át (5)
Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 25%-át
- - Más Előállítás, amelynek során a 39. árucsoportba tartozó valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának
20%-át (5)
Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 25%-át
ex 3916 és
ex 3917
Profilok és csövek Előállítás, amelynek során:
- alamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át,
és
- a fenti korlátozáson belül a termékével azonos vámtarifaszám alá tartozó valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20%-át
Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 25%-át
ex 3920 - - Ionomer lap vagy film Előállítás hőre lágyuló parciális sóból, amely fémionokkal, főleg cink- és nátriumionokkal részben semlegesített etilén és metakrilsav kopolimere Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 25%-át
- Regenerált cellulóz, poliamid vagy polietilén lap Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált, a termékével azonos vámtarifaszám alá tartozó anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20%-át
ex 3921 Fémezett műanyag fólia Előállítás kevesebb mint 23 mikron vastagságú víztiszta poliészter fóliából (6) Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 25%-át
3922-3926 Műanyagárucikkek Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át
ex 40. árucsoport Gumi és ebből készült áruk; kivéve: Előállítás a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból
ex 4001 Rétegelt kreppgumi lap lábbelihez Természetes gumilemezek laminálása
4005 Vulkanizálatlan gumikeverék alapanyag formában vagy lap, lemez és szalag alakban Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke, a természetes gumi kivételével, nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át
4012 Újrafutózott vagy használt gumi légabroncs; tömör vagy kisnyomású gumiabroncs, gumiabroncs-futófelület és gumiabroncs-tömlővédő szalag:
- Újrafutózott gumi légabroncs, tömör vagy kisnyomású gumiabroncs A használt gumiabroncsok
újrafutózása
- Más Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, a 4011 és 4012 vámtarifaszám alá tartozók kivételével
ex 4017 Keménygumiból készült áruk Előállítás keménygumiból
ex 41. árucsoport Nyersbőr (a szőrme kivételével) és kikészített bőr; kivéve: Előállítás a termékétől eltérő bár mely vámtarifaszám alá tartozó anyagból
ex 4102 Juh- és báránybőr nyersen, gyapjú nélkül A gyapjú eltávolítása a gyapjas
juh- és báránybőrről
4104-4106 Szőrtelenül cserzett vagy crust bőr, hasítva is, de tovább nem megmunkálva Az előcserzett bőr ismételt cserzése

vagy
Előállítás a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból
4107, 4112 és
4113
Szőrtelen, cserzés vagy kérgesítés után tovább kikészített bőr, beleértve a pergamentált bőrt, hasítva is, a 4114 vámtarifaszám alá tartozó bőr kivételével Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, a 4104-4113 vámtarifaszám alá tartozók kivételével
ex 4114 Lakkbőr és laminált lakkbőr; metallizált bőr Előállítás a 4104-4106, a 4112 vagy a 4113 vámtarifaszám alá tartozó anyagból, feltéve hogy összértékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át
42. árucsoport Bőráruk; nyerges- és szíjgyártóáruk; utazási cikkek, kézitáskák és hasonló tartók; állati bélből készült áruk (a selyemhernyóbélből készült áruk kivételével) Előállítás a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból
ex 43. árucsoport Szőrme, műszőrme; ezekből készült áruk; kivéve: Előállítás a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból
ex 4302 Cserzett vagy kikészített szőrme, összeállítva:
- Összevarrt lap, kereszt és hasonló formák A nem összeállított cserzett vagy kikészített szőrme fehérítése vagy festése a vágáson és összeállításon felül
- Más Előállítás nem összeállított, cserzett vagy kikészített szőrméből
4303 Ruházati cikk, ruházati tartozék és más szőrmeáru Előállítás a 4302 vámtarifaszám alá tartozó, nem összeállított, cserzett vagy kikészített szőrméből
ex 44. árucsoport Fa és faipari termékek; faszén; kivéve: Előállítás a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból
ex 4403 Gömbfa, négy oldalán durván faragva Előállítás farönkből, kérgezettből is, vagy pusztán durvára faragra
ex 4407 Hosszában fűrészelt vagy szélezett, vágott vagy hántolt, 6 mm-nél vastagabb fa gyalulva, csiszolva vagy végillesztéssel összeállítva Gyalulás, csiszolás vagy végillesztés
ex 4408 Furnérlap (beleértve a rétegelt fa szeletelésével készítettet is), és rétegelt lemez legfeljebb 6 mm vastagságban, lapolva, és hosszában fűrészelt, vágott vagy hántolt más falemez, legfeljebb 6 mm vastagságban, gyalulva, csiszolva vagy végillesztéssel összeállítva, Részekből összeragasztás, csiszolás, gyalulás vagy végillesztés
ex 4409 Fa, bármelyik széle vagy felülete mentén összefüggő (folytatólagos) összeillesztésre előkészítve, gyalulva, csiszolva vagy végillesztéssel összeállítva is.
- Csiszolt vagy végillesztéssel összeállított
- Peremezett fa és mintázott fa
Csiszolás vagy végillesztés

Peremezés vagy mintázás
ex 4410-ex 4413 Szegélyléc és díszléc, beleértve a padló szegélylécet és más szegélylemezt is Formázás vagy profilírozás
ex 4415 Fából készült láda, doboz, rekesz, dob és hasonló csomagolóanyag Előállítás méretre nem vágott falemezből
ex 4416 Hordó, kád, dézsa és fából készült más kádáripari termék és azok részei Előállítás hasított dongákból, a két főfelület fűrészelésén túl nem megmunkálva
ex 4418 - Ács- és épületasztalos-ipari termék fából


- Szegélyléc és gyöngyléc
Előállítás a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból. A parkettalécek, zsindelyek és hasítékok azonban felhasználhatók
Formázás vagy profilírozás
ex 4421 Gyufaszál; cipész faszeg vagy facsap Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó fából a 4409 vámtarifaszám alá tartozó fadrót kivételével
ex 45. árucsoport Parafa és parafa áruk; kivéve: Előállítás a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból
4503 Természetes parafából készült áruk Előállítás a 4501 vámtarifaszám alá tartozó parafából.
46. árucsoport Szalmából, eszpartófűből és más fonásanyagból készült áruk; kosárkötő- és fonásáruk Előállítás a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból
47. árucsoport Papíripari rostanyag fából vagy más cellulóztartalmú anyagból; visszanyert (hulladék és használt) papír vagy karton Előállítás a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból
ex 48. árucsoport Papír és karton; papíripari rostanyagból, papírból vagy kartonból készült áruk; kivéve: Előállítás a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból
ex 4811 Vonalazott, margózott vagy négyzethálós papír és karton Előállítás a 47. árucsoportba tartozó papír előállítására szolgáló anyagból
4816 Karbonpapír, önmásolópapír, másoló vagy átíró más papír (a 4809 vámtarifaszám alá tartozók kivételével), a sokszorosító stencil- és az ofszet nyomólemezpapír dobozba kiszerelve is Előállítás a 47. árucsoportba tartozó papír előállítására szolgáló anyagból
4817 Boríték, zárt levelezőlap, postai levelezőlap és más levelezőlap papírból vagy kartonból; levelezőpapírkészletet tartalmazó, papírból vagy kartonból készült doboz, tasak, tárca és mappa Előállítás:
- a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, és
- amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának
50%-át
ex 4818 Toalett- (WC-) papír Előállítás a 47. árucsoportba tartozó papír előállítására szolgáló anyagból
ex 4819 Doboz, láda, tok, zsák és más csomagolóeszköz papírból, kartonból, cellulózvattából vagy cellulózszálból álló szövedékből Előállítás:
- a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból,
és
- amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának
50%-át
ex 4820 Írótömb Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át
ex 4823 Más papír, karton, cellulózvatta és cellulózszálból álló szövedék méretre vagy alakra vágva Előállítás a 47. árucsoportba tartozó papír előállítására szolgáló anyagból
ex 49. árucsoport Könyvek, újságok, képek és más nyomdaipari termékek; kéziratok, gépírásos szövegek és tervrajzok; kivéve: Előállítás a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból
4909 Nyomtatott vagy illusztrált postai képes levelezőlap; nyomtatott lapok személyes üdvözlettel, üzenettel vagy bejelentéssel, illusztrálva, díszítve és borítékkal is Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, a 4909 és 4911 vámtarifaszám alá tartozók kivételével
4910 Bármilyen nyomtatott naptár, beleértve a naptárblokkot is:
- Nem papír vagy karton alapú öröknaptár vagy cserélhető lapos naptár Előállítás:
- a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból,
és
- amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának
50%-át
- Más Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, a 4909 és 4911 vámtarifaszám alá tartozók kivételével
ex 50. árucsoport Selyem, kivéve: Előállítás a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból
ex 5003 Selyemhulladék (beleértve a le nem gombolyítható selyemgubót, fonalhulladékot, a foszlatott anyagot is), kártolt vagy fésült Selyemhulladék kártolása vagy fésülése
5004-ex 5006 Fonal selyemből és selyemhulladékból Előállítás (7):
5007 Szövet selyemből vagy selyemhulladékból:


- Gumifonalat tartalmazó
- Más
- kártolt vagy fésült vagy fonásra más módon előkészített nyersselyemből vagy selyemhulladékból,
- nem kártolt, nem fésült vagy fonásra más módon elő nem készített természetes szálakból,
- vegyi anyagokból vagy textilpépből,
vagy
- papír előállítására szolgáló anyagból
Előállítás egyágú fonalból (7)
Előállítás (7):
- kókuszrostfonalból,
- természetes szálakból,
- nem kártolt, nem fésült, vagy fonásra más módon elő nem készített vágott műszálból,
- vegyi anyagokból vagy textilpépből,
vagy
- papírból
vagy
vagy A nyomáshoz legalább két előkészítő vagy befejező művelet társul (pl. szennyeződés eltávolítása, fehérítés, mercerezés, hőrögzítés, bolyhozás, kalanderezés, zsugorodás mentesítés, tartós kikészítés, avatás, impregnálás, javítás és a csomók eltávolítása), ahol a felhasznált nem nyomott szövet értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának
47,5%-át
ex 51. árucsoport Gyapjú, finom és durva állati szőr; lószőrfonal és szövet; kivéve: Előállítás a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból
5106-5110 Fonal gyapjúból, finom és durva állati szőrből vagy lószőrből Előállítás (7):
- kártolt vagy fésült vagy fonásra más módon előkészített nyersselyemből vagy selyemhulladékból,
- nem kártolt, nem fésült vagy fonásra más módon elő nem készített természetes szálakból,
- vegyi anyagokból vagy textilpépből,
vagy
- papír előállítására szolgáló anyagból
5111-5113 Szövet gyapjúból, finom vagy durva állati szőrből vagy lószőrből:
- Gumifonalat tartalmazó
- Más
Előállítás egyágú fonalból (7)
Előállítás (7):
- kókuszrostfonalból,
- természetes szálakból,
- nem kártolt, nem fésült, vagy fonásra más módon elő nem készített vágott műszálból,
- vegyi anyagokból vagy textilpépből,
vagy
- papírból
vagy
vagy A nyomáshoz legalább két előkészítő vagy befejező művelet társul (pl. szennyeződés eltávolítása, fehérítés, mercerezés, hőrögzítés, bolyhozás, kalanderezés, zsugorodás mentesítés, tartós kikészítés, avatás, impregnálás, javítás és a csomók eltávolítása), ahol a felhasznált nem nyomott szövet értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának
47,5%-át
ex 52. árucsoport Pamut; kivéve: Előállítás a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból
5204-5207 Pamutfonal és cérna Előállítás (7):
- kártolt vagy fésült vagy fonásra más módon előkészített nyersselyemből vagy selyemhulladékból,
- nem kártolt, nem fésült vagy fonásra más módon elő nem készített természetes szálakból,
- vegyi anyagokból vagy textilpépből,
vagy
- papír előállítására szolgáló anyagból
5208-5212 Pamutszövet:
- Gumifonalat tartalmazó
- Más

Előállítás egyágú fonalból (7)
Előállítás (7):
- kókuszrostfonalból,
- természetes szálakból,
- nem kártolt, nem fésült, vagy fonásra más módon elő nem készített vágott műszálból,
- vegyi anyagokból vagy textilpépből,
vagy
- papírból
vagy
vagy A nyomáshoz legalább két előkészítő vagy befejező művelet társul (pl. szennyeződés eltávolítása, fehérítés, mercerezés, hőrögzítés, bolyhozás, kalanderezés, zsugorodás mentesítés, tartós kikészítés, avatás, impregnálás, javítás és a csomók eltávolítása), ahol a felhasznált nem nyomott szövet értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának
47,5%-át
ex 53. árucsoport Más növényi textilszálak; papírfonal és papírszövet; kivéve: Előállítás a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból
5306-5308 Fonal más növényi textilszálból; papírfonal Előállítás (7):

- kártolt vagy fésült vagy fonásra más módon előkészített nyersselyemből vagy selyemhulladékból,
- nem kártolt, nem fésült vagy fonásra más módon elő nem készített természetes szálakból,
- vegyi anyagokból vagy textilpépből,
vagy
- papír előállítására szolgáló anyagból
5309-5311 Szövet más növényi rostból; szövet papírfonalból:
- Gumifonalat tartalmazó
- Más
Előállítás egyágú fonalból (7)
Előállítás (7):
- kókuszrostfonalból,
- jutafonalból,
- természetes szálakból,
- nem kártolt, nem fésült, vagy fonásra más módon elő nem készített vágott műszálból,
- vegyi anyagokból vagy textilpépből,
vagy
- papírból
vagy
vagy A nyomáshoz legalább két előkészítő vagy befejező művelet társul (pl. szennyeződés eltávolítása, fehérítés, mercerezés, hőrögzítés, bolyhozás, kalanderezés, zsugorodás mentesítés, tartós kikészítés, avatás, impregnálás, javítás és a csomók eltávolítása), ahol a felhasznált nem nyomott szövet értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának
47,5%-át
5401-5406 Fonal, szál és cérna műszálból Előállítás (7):
- kártolt vagy fésült vagy fonásra más módon előkészített nyersselyemből vagy selyemhulladékból,
- nem kártolt, nem fésült vagy fonásra más módon elő nem készített természetes szálakból,
- vegyi anyagokból vagy textilpépből,
vagy
- papír előállítására szolgáló anyagból
5407 és 5408 Szövet végtelen műszálból
- Gumifonalat tartalmazó
- Más

Előállítás egyágú fonalból (7)
Előállítás (7):
- kókuszrostfonalból,
- természetes szálakból,
- nem kártolt, nem fésült, vagy fonásra más módon elő nem készített vágott műszálból,
- vegyi anyagokból vagy textilpépből,
vagy
- papírból
vagy
vagy A nyomáshoz legalább két előkészítő vagy befejező művelet társul (pl. szennyeződés eltávolítása, fehérítés, mercerezés, hőrögzítés, bolyhozás, kalanderezés, zsugorodás mentesítés, tartós kikészítés, avatás, impregnálás, javítás és a csomók eltávolítása), ahol a felhasznált nem nyomott szövet értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának
47,5%-át
5501-5507
5508-5511
Vágott műszálak
Fonal és varrócérna vágott műszálból

Előállítás vegyi anyagokból vagy textilpépből
Előállítás (7):
- kártolt vagy fésült vagy fonásra más módon előkészített nyersselyemből vagy selyemhulladékból,
- nem kártolt, nem fésült vagy fonásra más módon elő nem készített természetes szálakból,
- vegyi anyagokból vagy textilpépből,
vagy
- papír előállítására szolgáló anyagból
5512-5516 Szövet vágott műszálból
- Gumifonalat tartalmazó
- Más

Előállítás egyágú fonalból (7)
Előállítás (7):
- kókuszrostfonalból,
- természetes szálakból,
- nem kártolt, nem fésült, vagy fonásra más módon elő nem készített vágott műszálból,
- vegyi anyagokból vagy textilpépből,
vagy
- papírból
vagy
vagy A nyomáshoz legalább két előkészítő vagy befejező művelet társul (pl. szennyeződés eltávolítása, fehérítés, mercerezés, hőrögzítés, bolyhozás, kalanderezés, zsugorodás mentesítés, tartós kikészítés, avatás, impregnálás, javítás és a csomók eltávolítása), ahol a felhasznált nem nyomott szövet értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának
47,5%-át
ex 56. árucsoport Vatta, nemez és nem szőtt textília; különleges fonalak; zsineg, kötél és hajókötél és ezekből készült áruk; kivéve: Előállítás (7):
- kókuszrostfonalból, természetes szálakból,
- vegyi anyagokból vagy textilpépből,
vagy
- papír előállítására szolgáló anyagból
5602 Nemez, impregnált, bevont, beborított vagy rétegelt is:
- Tűnemezből Előállítás (7):
- természetes szálakból, vagy
- vegyi anyagokból vagy textilpépből
Azonban
- az 5402 vámtarifaszám alá tartozó polipropilén végtelen szál,
- az 5503 vagy 5506 vámtarifaszám alá tartozó polipropilén fonalak,
vagy
- az 5501 vámtarifaszám alá tartozó polipropilénvégtelen szál,
- Más
amelyek esetében az egyes végtelen szálak vagy vágott szálak finomsági száma minden esetben kisebb 9 decitexnél, felhasználható, ha összértékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
Előállítás (7):
- természetes szálakból,
- kazeinből készített vágott műszálból,
vagy
- vegyi anyagokból vagy textilpépből.
5604 Gumifonal és -zsineg textilanyaggal bevonva; az 5404 vagy az 5405 vámtarifaszám alá tartozó textilszál, - szalag és hasonlók gumival vagy műanyaggal impregnálva, bevonva, beborítva vagy ezekbe az anyagokba bemártva:
- Gumifonal és zsineg, textilanyaggal bevonva
- Más
Előállítás textilanyaggal be nem vont gumifonalból és zsinegből
Előállítás (7):
- nem kártolt, nem fésült vagy fonásra más módon elő nem készített természetes szálakból,
- vegyi anyagokból vagy textilpépből,
vagy
- papír előállítására szolgáló anyagból
5605 Fonal fémszálból, paszományozott is, az 5404 vagy az 5405 vámtarifaszám alá tartozó olyan szálból, szalagból vagy hasonló termékből is, amelyet fémszállal, fémcsíkkal vagy fémporral egyesítettek Előállítás (7):

- természetes szálakból,
- nem kártolt, nem fésült, vagy fonásra más módon elő nem készített vágott műszálból,
- vegyi anyagokból vagy textilpépből,
vagy
- papír előállítására szolgáló anyagból
5606 Paszományozott fonal, az 5404 vagy az 5405 vámtarifaszám alá tartozó szalag és hasonló áru paszományozva (az 5605 vámtarifaszám alá tartozó fonal és paszományozott lószőrfonal kivételével); zseníliafonal (beleértve a zseníliapehelyből készült zseníliafonalat is); hurkolt, bordázott fonal Előállítás (7):
- természetes szálakból,
- nem kártolt, nem fésült, vagy fonásra más módon elő nem készített vágott műszálból,
- vegyi anyagokból vagy textilpépből,
vagy
- papír előállítására szolgáló anyagból
57. árucsoport Szőnyegek és más textil padlóborítók:
- Tűnemezből Előállítás (7):
- természetes szálakból, vagy
- vegyi anyagokból vagy textilpépből.
Azonban:
- az 5402 vámtarifaszám alá tartozó polipropilén végtelen szál,
- az 5503 vagy 5506 vámtarifaszám alá tartozó polipropilén fonalak, vagy
- az 5501 vámtarifaszám alá tartozó polipropilénvégtelen szál, amelyek esetében az egyes végtelen szálak vagy vágott szálak finomsági száma minden esetben kisebb 9 decitexnél, felhasználható, ha összértékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
Jutaszövet hátoldalként felhasználható
- Más nemezből


- Más
Előállítás (7):
- nem kártolt, nem fésült vagy fonásra más módon elő nem készített természetes szálakból,
vagy
- vegyi anyagokból vagy textilpépből.
Előállítás (7):
- kókuszrostfonal vagy jutafonal,
- szintetikus vagy mesterséges végtelen szálból készült fonalból,
- természetes szálakból, vagy
- nem kártolt, nem fésült, vagy fonásra más módon elő nem készített vágott műszálból
Jutaszövet hátoldalként felhasználható
ex 58. árucsoport Különleges szövetek; bolyhos szövetek; csipke; kárpit; paszomány; hímzés; kivéve:
- Gumifonallal kombinált
- Más
Előállítás egyágú fonalból (7)
Előállítás (7)
- természetes szálakból,
- nem kártolt, nem fésült, vagy fonásra más módon elő nem készített vágott műszálból,
- vegyi anyagokból vagy textilpépből
vagy
A nyomáshoz legalább két előkészítő vagy befejező művelet társul (pl. szennyeződés eltávolítása, fehérítés, mercerezés, hőrögzítés, bolyhozás, kalanderezés, zsugorodás mentesítés, tartós kikészítés, avatás, impregnálás, javítás és a csomók eltávolítása), ahol a felhasznált nem nyomott szövet értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 47,5%-át
5805 Kézi szövésű faliszőnyeg, kárpit, mint pl. Gobelin, Flanders, Aubusson, Beauvais és hasonló fajták és a tűvarrással (pl. pontöltéssel és keresztöltéssel) előállított faliszőnyeg, kárpit, konfekcionálva is Előállítás a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból
5810 Hímzés méteráruban, szalagban, vagy mintázott darabokban Előállítás:

- a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból,
és
- amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának
50%-át
5901 Szövetek mézgával vagy keményítőtartalmú anyaggal bevonva, amelyeket könyvfedélnek vagy hasonló célokra használnak; pauszvászon; előkészített festővászon; kalapvászon (kanavász) és hasonló merevített textilszövet kalapkészítéshez Előállítás fonalból
5902 Kerékköpeny kordszövet magas szakítószilárdságú nejlon vagy más poliamid-, poliészter- vagy viszkózműselyem fonalból:
- Legfeljebb 90 tömegszázalék textilanyagtartalommal
- Más
Előállítás fonalból

Előállítás vegyi anyagokból vagy textilpépből
5903 Szövet műanyaggal impregnálva, bevonva, beborítva vagy rétegelve, az 5902 vámtarifaszám alá tartozó szövetek kivételével Előállítás fonalból
vagy
A nyomáshoz legalább két előkészítő vagy befejező művelet társul (pl. szennyeződés eltávolítása, fehérítés, mercerezés, hőrögzítés, bolyhozás, kalanderezés, zsugorodás mentesítés, tartós kikészítés, avatás, impregnálás, javítás és a csomók eltávolítása), ahol a felhasznált nem nyomott szövet értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 47,5%-át
5904 Linóleum, kiszabva is; padlóborító, amely textilalapra alkalmazott bevonatból vagy borításból áll, kiszabva is Előállítás egyágú fonalból (7)
5905 Textil falborító:
- Gumival, műanyaggal vagy más anyaggal impregnálva, bevonva, beborítva vagy rétegelve Előállítás fonalból
- Más Előállítás (7):
- kókuszrostfonalból,
- természetes szálakból,
- nem kártolt, nem fésült, vagy fonásra más módon elő nem készített vágott műszálból,
- vegyi anyagokból vagy textilpépből.
vagy
A nyomáshoz legalább két előkészítő vagy befejező művelet társul (pl. szennyeződés eltávolítása, fehérítés, mercerezés, hőrögzítés, bolyhozás, kalanderezés, zsugorodás mentesítés, tartós kikészítés, avatás, impregnálás, javítás és a csomók eltávolítása), ahol a felhasznált nem nyomott szövet értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 47,5%-át
5906 Gumizott szövet, az 5902
vámtarifaszám alá tartozó kivételével:
- Kötött vagy hurkoltElőállítás (7):
- természetes szálakból,
- nem kártolt, nem fésült, vagy fonásra más módon elő nem készített vágott műszálból,
vagy
- vegyi anyagokból vagy textilpépből
- Szintetikus végtelen szálból készült más szövet több, mint 90 tömegszázalék
textilanyag-tartalommal
Előállítás vegyi anyagokból
- Más Előállítás fonalból
5907 Más módon impregnált, bevont vagy beborított szövet; festett szövet színházi vagy stúdió- (műtermi) díszletek vagy hasonlók számára Előállítás fonalból
vagy
A nyomáshoz legalább két előkészítő vagy befejező művelet társul (pl. szennyeződés eltávolítása, fehérítés, mercerezés, hőrögzítés, bolyhozás, kalanderezés, zsugorodás mentesítés, tartós kikészítés, avatás, impregnálás, javítás és a csomók eltávolítása), ahol a felhasznált nem nyomott szövet értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 47,5%-át
5908 Textilalapanyagból szőtt, font vagy kötött bél, lámpához, tűzhelyhez, öngyújtóhoz, gyertyához és hasonlóhoz; fehérizzású gázharisnya és annak előállítására csőszerűen kötött gázharisnyaszövet, impregnálva is:
- Fehérizzású gázharisnya, impregnálva
- Más
Előállítás csőszerűen kötött gázharisnyaszövetből
Előállítás a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból
5909-5911 Ipari felhasználásra alkalmas
textiltermékek:
- Polírozókorong vagy -gyűrű az 5911 vámtarifaszám alá tartozó, nemezből készítettek kivételével
- Az 5911 vámtarifaszám alá tartozó, papírelőállításnál vagy más műszaki céllal általánosan használt, csőszerű vagy végtelenített egyszeres vagy többszörös lánc- és/vagy vetülékfonallal, vagy laposszövésű, többszörös lánc- és/vagy vetülékfonallal szőtt textilszövet, nemezelve, impregnálva vagy bevonva is


Előállítás fonalból vagy a 6310 vámtarifaszám alá tartozó textilhulladékból vagy rongyból Előállítás (7):
- kókuszrostfonalból,
- a következő anyagokból:
- politetrafluor-etilén fonalból (8),
- fenolgyantával bevont, impregnált vagy beborított, többágú poliamid fonalból,
- m-feniléndiaminból és izoftálsavból polikondenzációval előállított aromás szintetikus poliamid szálból készült fonalból,
- politetrafluor-etilén monofilből (8),
- poli(p-fenilén tetraftalimid)
szintetikus textilszálból álló fonalból,
-fenolgyanta bevonatú, akrilfonallal paszományozott üvegrost fonalból (8)
- poliészterből, valamint
tereftálsav és 1,4-ciklohexandimetanol és izoftálsav gyantából készült
kopoliészter monofilből,
- természetes szálakból,
- nem kártolt, nem fésült, vagy fonásra más módon elő nem készített vágott műszálból,
vagy
- vegyi anyagokból vagy textilpépből.
- Más Előállítás (7):
- kókuszrostfonalból,
- természetes szálakból,
- nem kártolt, nem fésült, vagy fonásra más módon elő nem készített vágott műszálból,
vagy
- vegyi anyagokból vagy textilpépből
60. árucsoport Kötött vagy hurkolt kelmék Előállítás (7):
- természetes szálakból,
- nem kártolt, nem fésült, vagy fonásra más módon elő nem készített vágott műszálból,
- vegyi anyagokból vagy textilpépből
61. árucsoport Kötött és hurkolt ruházati cikkek, kellékek és tartozékok:
- Két vagy több, fazonra kiszabott vagy közvetlenül fazonra előállított, kötött vagy hurkolt darab
összevarrásával vagy más módon történő összeállításával készítve

Előállítás fonalból (7) (9)
- Más Előállítás (7):
- természetes szálakból,
- nem kártolt, nem fésült, vagy fonásra más módon elő nem készített vágott műszálból,
vagy
- vegyi anyagokból vagy textilpépből.
ex 62. árucsoport Ruházati cikkek, kellékek és tartozékok, a kötött és hurkolt áruk kivételével; kivéve: Előállítás fonalból (7) (9)
ex 6202,
ex 6204,
ex 6206,
ex 6209
és ex 6211
Női, leányka és csecsemőruha és tartozékai, hímzéssel Előállítás fonalból (9)

vagy
Előállítás hímzés nélküli szövetből, feltéve hogy a felhasznált hímzés nélküli szövet értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának
40%-át (9)
ex 6210 és Tűzálló felszerelés alumíniumozott Előállítás egyágú fonalból (9)
ex 6216 poliészter fóliával borított szövetből vagy
Előállítás nem bevont szövetből, feltéve hogy a felhasznált nem bevont szövet értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának
40%-át (9)
6213 és 6214 Zsebkendő, kendő, sál, nyaksál, mantilla, fátyol és hasonló:
- Hímzett Előállítás fehérítetlen egyágú fonalból (7) (9)
vagy
Előállítás hímzés nélküli szövetből, feltéve hogy a felhasznált hímzés nélküli szövet értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának
40%-át (9)
- Más Előállítás fehérítetlen egyágú fonalból (7) (9)
vagy
A kikészítést nyomás követi, amelyhez legalább két előkészítő vagy két befejező művelet társul (pl. mosás, fehérítés, bolyhozás, mercerizálás, hőrögzítés, mángorlás, gyűrtelenítés, kikészítés, avatás, impregnálás, kivarrás és a csomók eltávolítása), feltéve hogy a 6213 és a 6214 vámtarifaszám alá tartozó felhasznált nem nyomott áruk összértéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 47,5%-át
6217 Egyéb konfekcionált ruházati kellékek és tartozékok; ruhák, ruházati kellékek és tartozékok részei a 6212 vámtarifaszám alá tartozók kivételével:
- Hímzett Előállítás fonalból (9)
vagy
Előállítás hímzés nélküli szövetből, feltéve hogy a felhasznált hímzés nélküli szövet értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának
40%-át (9)
- Tűzálló felszerelés alumíniumozott poliészter fóliával borított szövetből Előállítás fonalból (9)

vagy
Előállítás nem bevont szövetből, feltéve hogy a felhasznált nem bevont szövet értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának
40%-át (9)
- Közbélés gallérhoz és mandzsettához, kiszabva
Előállítás:
- a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, és
- amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának
40%-át
- Más Előállítás fonalból (9)
ex 63. árucsoport Más készáru textilanyagból; készletek; használt ruha és egyéb használt textiláru; rongy; kivéve: Előállítás a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból
6301-6304 Takaró, útitakaró, ágynemű stb.; függöny stb.; más lakástextília:
- Nemezből, nem szőtt textíliából


Előállítás (7):
- természetes szálakból, vagy
- vegyi anyagokból vagy textilpépből.
- Más
- - Hímzett- - Más
Előállítás fehérítetlen egyágú fonalból (9) (10)
vagy
Előállítás nem hímzett szövetből (a kötött vagy hurkolt kelme kivételével), feltéve hogy a felhasznált nem hímzett szövet értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
Előállítás fehérítetlen egyágú fonalból (9) (10)
6305 Zsák és zacskó áruk csomagolására Előállítás (7):
- természetes szálakból,
- nem kártolt, nem fésült, vagy fonásra más módon elő nem készített vágott műszálból,
vagy
- vegyi anyagokból vagy textilpépből.
6306 Ponyva, vászontető és napellenző; sátor; csónakvitorla; szörfvitorla, szárazföldi járművek vitorlája; kempingcikk:
- Nem szőtt textíliából


- MásElőállítás a következőkből (7) (9):
- természetes szálakból, vagy
- vegyi anyagokból vagy textilpépből.
Előállítás fehérítetlen egyágú fonalból (7) (9)
6307 Más készáru, beleértve a szabásmintát is Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
6308 Szőnyeg, faliszőnyeg, hímzett asztalterítő vagy szalvéta és hasonló textiltermékek készítésére szolgáló, szövetből és fonalból álló készlet, tartozékokkal, kellékekkel is, a kiskereskedelmi forgalomban szokásos kiszerelésben A készletben minden összetevőnek meg kell felelnie annak a szabálynak, amely akkor vonatkozna rá, ha nem lenne készletbe foglalva. Nem származó árucikkek azonban beépíthetők, feltéve hogy összértékük nem haladja meg a készlet gyártelepi árának 15%-át
ex 64. árucsoport Lábbeli, lábszárvédő és hasonló áru; ezek részei; kivéve: Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, a 6406 vámtarifaszám alá tartozó, a talpbéléshez vagy más talprészhez erősített felsőrész-összeállítások kivételével
6406 Lábbelirész (beleértve a felsőrészt is, a belső talphoz erősítve is); kiemelhető talpbélés, sarokemelő és hasonló áru; lábszárvédő, bokavédő és hasonló áru és ezek részei Előállítás a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból
ex 65. árucsoport Kalap és más fejfedők, valamint ezek részei; kivéve: Előállítás a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból
6503 Kalap és más fejfedő nemezből, a 6501 vámtarifaszám alá tartozó kalaptestből, kalaptompból vagy nemezkorongból előállítva, bélelve vagy díszítve is Előállítás fonalból vagy textilszálból (9)
6505 Kalap és más fejfedő kötött és hurkolt kelméből, csipkéből, nemezből vagy más textilanyagból (de nem szalagból) előállítva, bélelve vagy díszítve is, hajháló bármilyen anyagból, bélelve vagy díszítve is Előállítás fonalból vagy textilszálból (9)
ex 66. árucsoport Esernyők, napernyők, sétabotok, botszékek, ostorok, lovaglókorbácsok és ezek részei; kivéve: Előállítás a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból
6601 Esernyő, napernyő (beleértve a boternyőt, kerti és hasonló napernyőt is) Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át
67. árucsoport Kikészített tollak és pehely, valamint ezekből készült áruk; művirágok; valamint emberhajból készült áruk Előállítás a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból
ex 68. árucsoport Kőből, gipszből, cementből, azbesztből, csillámból és hasonló anyagokból készült áruk; kivéve: Előállítás a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból
ex 6803 Palakőből vagy agglomerált palából készült áru Előállítás megmunkált palakőből
ex 6812 Azbesztrostból készült áru; azbeszt alapú vagy azbeszt és magnézium-
karbonát alapú keverékekből készült áru
Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból
ex 6814 Csillámból készült áru, beleértve az agglomerált vagy rekonstruált csillámot is, papír-, karton- vagy más anyagalátéten Előállítás megmunkált csillámból (beleértve az agglomerált vagy rekonstruált csillámot is)
69. árucsoport Kerámiatermékek Előállítás a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból
ex 70. árucsoport Üveg és üvegáruk; kivéve: Előállítás a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból
ex 7003,
ex 7004
és ex 7005
Üveg fényvisszaverődést gátló réteggel Előállítás a 7001 vámtarifaszám alá tartozó anyagokból.
7006 A 7003, 7004 vagy 7005 vámtarifaszám alá tartozó üvegek hajlítva, megmunkált széllel, metszve, fúrva, fényezve vagy zománcozva vagy másképp megmunkálva, de nem keretben vagy más anyaggal nem összeszerelve
- Dielektromos vékony filmmel bevont üveglap szubsztrátum, félvezetői minőségben, a SEMII 11 szabványokkal összhangban (11) Előállítás a 7006 vámtarifaszám alá tartozó nem bevont üveglap szubsztrátumokból
- Más Előállítás a 7001 vámtarifaszám alá tartozó anyagokból
7007 Biztonsági üveg, szilárdított (edzett) vagy rétegelt üveg Előállítás a 7001 vámtarifaszám alá tartozó anyagokból
7008 Többrétegű szigetelő üveg Előállítás a 7001 vámtarifaszám alá tartozó anyagokból
7009 Üvegtükör, beleértve a visszapillantó tükröt is, keretezve is Előállítás a 7001 vámtarifaszám alá tartozó anyagokból
7010 Üvegballon (fonatos is), üvegpalack, flaska, lombik, konzervüveg, üvegedény, fiola, ampulla és más hasonló üvegtartály, áru szállítására vagy csomagolására; befőzőüveg; dugasz, fedő és más lezáró üvegből Előállítás a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból


vagy
Üvegáru metszése, feltéve hogy a felhasznált nem metszett üvegáru összértéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át
7013 Asztali, konyhai, tisztálkodási, irodai, lakásdíszítési vagy hasonló célra szolgáló üvegáru (a 7010 vagy a 7018 vámtarifaszám alá tartozók kivételével) Előállítás a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból

vagy
Üvegáru metszése, feltéve hogy a felhasznált nem metszett üvegáru összértéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át
vagy
A kézi munkával készült fúvott üveg kézi díszítése (a szitanyomás kivételével), feltéve hogy a felhasznált kézi készítésű fúvott üveg összértéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át
ex 7019 Üvegrostból készült áru (a fonal kivételével) Előállítás:

- színezetlen pászmából,
előfonatból, fonalból vagy vágott szálból,
vagy
- üveggyapotból
ex 71. árucsoport Természetes vagy tenyésztett gyöngyök, drágakövek, féldrágakövek, nemesfémek, nemesfémmel plattírozott fémek és ezekből készült áruk; ékszerutánzatok, érmék; kivéve: Előállítás a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból
ex 7101 Természetes vagy tenyésztett gyöngy, osztályozva és a szállítás megkönnyítésére ideiglenesen felfűzve Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át
ex 7102,
ex 7103
és ex 7104
Drágakő vagy féldrágakő megmunkálva (természetes, szintetikus vagy rekonstruált) Előállítás megmunkálatlan drágakőből vagy féldrágakőből
7106, 7108 és 7110 Nemesfémek:
- Megmunkálatlan

Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból a 7106, 7108 vagy 7110 vámtarifaszám alá tartozók kivételével
vagy
A 7106, 7108 vagy 7110 vámtarifaszám alá tartozó nemesfémek elektrolitos, hőkezeléses vagy vegyi szétválasztása
vagy
A 7106, 7108 vagy 7110 vámtarifaszám alá tartozó nemesfémek ötvözése egymással vagy nem nemesfémmel
- Félgyártmány vagy por alakban Előállítás megmunkálatlan nemesfémekből
ex 7107,
ex 7109
és ex 7111
Nemesfémmel plattírozott nem nemesfém félgyártmány Előállítás nemesfémmel plattírozott megmunkálatlan nem nemesfémekből
7116 Természetes vagy tenyésztett gyöngyből, drágakőből vagy féldrágakőből (természetes, szintetikus vagy rekonstruált) készült áru Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át
7117 Ékszerutánzat Előállítás a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból
vagy
Előállítás nem plattírozott vagy nemesfémmel nem bevont nem nemesfém részekből, feltéve hogy a felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának
50%-át
ex 72. árucsoport Vas és acél, kivéve: Előállítás a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból
7207 Félkész termék vasból vagy nem ötvözött acélból Előállítás a 7201, 7202, 7203, 7204 vagy 7205 vámtarifaszám alá tartozó anyagokból
7208-7216 Síkhengerelt termék, rúdvas, szögvas, idomvas és szelvény vasból vagy nem ötvözött acélból Előállítás a 7206 vámtarifaszám alá tartozó ingotból vagy más elsődleges formából
7217 Huzal vasból vagy nem ötvözött acélból Előállítás a 7207 vámtarifaszám alá tartozó félkész anyagokból
ex 7218, Félkész termék, síkhengerelt termék, Előállítás a 7218 vámtarifaszám alá
7219-7222 rúd, szögvas, idomvas és szelvény rozsdamentes acélból tartozó ingotból vagy más elsődleges formából
7223 Huzal rozsdamentes acélból Előállítás a 7218 vámtarifaszám alá tartozó félkész anyagokból
ex 7224, Félkész termék, síkhengerelt termék, Előállítás a 7206, a 7218 vagy a 7224
7225-7228 melegen hengerelt rúd, szabálytalanul felgöngyölt tekercsben; szögvas, idomvas és szelvény ötvözött acélból; üreges fúrórúdvas és -rúdacél ötvözött vagy nem ötvözött acélból vámtarifaszám alá tartozó ingotból vagy más elsődleges formából
7229 Huzal más ötvözött acélból Előállítás a 7224 vámtarifaszám alá tartozó félkész anyagokból
ex 73. árucsoport Vas- és acéláruk; kivéve: Előállítás a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból
ex 7301 Szádpalló Előállítás a 7206 vámtarifaszám alá tartozó anyagokból.
7302 Vasúti vagy villamosvasúti pályaépítő anyag vasból vagy acélból, úgymint: sín, terelősín, fogazott sín, váltósín, sínkeresztezés, váltóállító rúd és más keresztezési darab, sínaljzat (keresztkengyel), csatlakozólemez, sínsaru, befogópofa, alátétlemez, sínkapocs, nyomtávlemez, kengyel, továbbá más, a vasúti sín összeszereléséhez szükséges speciális anyag Előállítás a 7206 vámtarifaszám alá tartozó anyagokból.
7304, 7305 és 7306 Cső és üreges profil vasból (az öntöttvas kivételével) vagy acélból Előállítása 7206, 7207, 7218 vagy 7224 vámtarifaszám alá tartozó anyagokból
ex 7307 Több részből álló csőszerelvény rozsdamentes acélból (ISO X5CrNiMo 1712) A kovácsdarabok esztergálása, fúrása, dörzsárazása, menetvágása, lesorjázása és homokfúvása, feltéve hogy a felhasznált kovácsdarabok összértéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 35%-át
7308 Szerkezet (a 9406 vámtarifaszám alá tartozó előre gyártott épületek kivételével) és részei (pl. híd és hídrész, zsilipkapu, torony, rácsszerkezetű oszlop, tető, tetőszerkezet, ajtó, ablak és ezek kerete, ajtóküszöb, zsaluzat, korlát, pillér és oszlop) vasból vagy acélból; szerkezetben való felhasználásra előkészített lemez, rúd, szögvas, idomvas, szelvény, cső és hasonló termék vasból vagy acélból Előállítás a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból. A 7301 vámtarifaszám alá tartozó hegesztett szögvasakat, idomokat és szelvényeket azonban nem lehet felhasználni
ex 7315 Hólánc Előállítás, amelynek során a 7315 vámtarifaszám alá tartozó valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át
ex 74. árucsoport Réz és ebből készült áruk; kivéve: Előállítás:
- a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból,
és
- amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának
50%-át
7401 Nyers réz (szulfid-fémkeverék); cementréz (kicsapott réz) Előállítás a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból
7402 Finomítatlan réz; rézanód
elektrolízises finomításhoz
Előállítás a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból
7403 Finomított réz és rézötvözet,
megmunkálatlan:
- Finomított réz Előállítás a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból
- Rézötvözet és más elemeket is tartalmazó finomított réz Előállítás finomított,
megmunkálatlan rézből vagy rézhulladékból és - törmelékből
7404 Rézhulladék és -törmelék Előállítás a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból
7405 Mesterötvözet Előállítás a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból
ex 75. árucsoport Nikkel és ebből készült áruk; kivéve: Előállítás:
- a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból,
és
- amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának
50%-át
7501-7503 Nyers nikkel (szulfid-fémkeverék), zsugorított nikkel-oxid és a nikkelkohászat más közbeeső termékei; megmunkálatlan nikkel; nikkelhulladék és -törmelék Előállítás a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból
ex 76. árucsoport Alumínium és ebből készült áruk; kivéve: Előállítás:
- a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból,
és
- amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának
50%-át
7601 Megmunkálatlan alumínium Előállítás:
- a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból,
és
- amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának
50%-át
vagy
Előállítás ötvözetlen alumíniumból vagy alumíniumhulladékból és
-törmelékből hőkezeléssel vagy elektrolízissel
7602 Alumíniumhulladék és -törmelék Előállítás a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból
ex 7616 Alumíniumgyártmányok, az alumíniumhuzalból készült háló, drótszövet, rács, sodronyfonat, kerítésfonat, erősítőszövet és hasonló anyagok (a végtelen szalagot is beleértve) és a terpesztett alumínium kivételével Előállítás:

- a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból. Az alumíniumhuzalból készült hálót, drótszövetet, rácsot, sodronyfonatot, kerítésfonatot, erősítőszövetet és hasonló anyagokat (a végtelen szalagot is beleértve) és a terpesztett alumíniumot azonban fel lehet használni;
és
- amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának
50%-át
77. árucsoport Esetleges későbbi felhasználásra fenntartva a HR-ben
ex 78. árucsoport Ólom és ebből készült áruk; kivéve: Előállítás:
- a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból,
és
- amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának
50%-át
7801 Megmunkálatlan ólom
- Finomított ólom Előállítás „nyers”- vagy „megmunkálatlan” ólomból
- Más Előállítás a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból. A 7802 vámtarifaszám alá tartozó hulladékot vagy törmeléket azonban nem lehet felhasználni
7802 Ólomhulladék és törmelék Előállítás a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból
ex 79. árucsoport Cink és ebből készült áruk; kivéve: Előállítás:
- a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból,
és
- amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának
50%-át
7901 Megmunkálatlan cink Előállítás a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból. A 7902 vámtarifaszám alá tartozó hulladékot vagy törmeléket azonban nem lehet felhasználni
7902 Cinkhulladék és -törmelék Előállítás a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból
ex 80. árucsoport Ón és ebből készült áruk; kivéve: Előállítás:
- a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból,
és
- amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának
50%-át
8001 Megmunkálatlan ón Előállítás a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból. A 8002 vámtarifaszám alá tartozó hulladékot vagy törmeléket azonban nem lehet felhasználni
8002 és 8007 Ónhulladék és -törmelék; más áru ónból Előállítás a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból
81. árucsoport Más nem nemesfém; cermet; ezekből készült áruk:
- Más nem nemesfém; megmunkált; és ezekből készült áruk: Előállítás, amelynek során a termékével azonos vámtarifaszám alá tartozó valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át
- Más Előállítás a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból
ex 82. árucsoport Szerszámok, késművesáruk evőeszközök nem nemesfémből; mindezek részei nem nemesfémből; kivéve: Előállítás a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból
8206 A 8202-8205 vámtarifaszámok közül két vagy több vámtarifaszám alá tartozó szerszámok a kiskereskedelemben szokásos kiszerelt készletben Előállítás a 8202-8205 kivételével bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból. A 8202-8205 vámtarifaszám alá tartozó szerszámokat azonban be lehet foglalni a készletbe, ha az összértékük nem haladja meg a készlet gyártelepi árának 15%-át
8207 Cserélhető szerszám kézi vagy gépi működtetésű kéziszerszámhoz vagy szerszámgéphez (pl. sajtoló-,
csákoló-, lyukasztó-, menetfúró, menetvágó, fúró-, furatmegmunkáló, üregelő-, maró-, esztergályozó- vagy csavarhúzó szerszám), beleértve a fém húzásához vagy extrudálásához való süllyesztéket és a sziklafúráshoz vagy talajfúráshoz való szerszámot is
Előállítás:- a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, és
- amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának
40%-át
8208 Kés és vágópenge géphez vagy mechanikus készülékhez Előállítás:

- a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból,
és
- amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának
40%-át
ex 8211 Kés, sima vagy fogazott pengével (beleértve a kertészkést is), a 8208 vámtarifaszám alá tartozó kés kivételével Előállítás a termékétől eltérő
bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból. A nem nemesfémből készült késpenge és nyél azonban felhasználható
8214


8215
Másutt nem említett késművesáru (pl. hajnyíró gép, mészárosbárd, konyhai bárd, aprító- és darabolókés, papírvágó kés); manikűr- és
pedikűrkészlet és felszerelés (körömreszelő is)
Kanál, villa, merőkanál, szűrőkanál, tortalapát, halkés, vajkés, cukorfogó és hasonló konyhai vagy asztali eszköz
Előállítás a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból. A nem nemesfémből készült nyél azonban felhasználható


Előállítás a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból. A nem nemesfémből készült nyél azonban felhasználható
ex 83. árucsoport Különféle áruk nem nemesfémből; kivéve: Előállítás a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból
ex 8302 Más vasalás, veret, szerelvény és hasonló cikk épülethez, és automatikus ajtócsukó Előállítás a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból. A 8302 vámtarifaszám alá tartozó más anyagok azonban felhasználhatók, ha összértékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20%-át
ex 8306 Kis szobor és más dísztárgy nem nemesfémből Előállítás a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból. A 8306 vámtarifaszám alá tartozó más anyagok azonban felhasználhatók, ha összértékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30%-át
ex 84. árucsoport Atomreaktorok, kazánok, gépek és mechanikus berendezések; ezek alkatrészei; kivéve: Előállítás:- a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból,
és
- amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának
40%-át
Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30%-át
ex 8401 Nukleáris fűtőanyagelem Előállítás a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból (12) Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30%-át
8402 Vízgőzt vagy más gőzt fejlesztő kazán (az alacsony nyomású gőz előállítására alkalmas, központi fűtés céljára szolgáló forróvíz-kazán kivételével); túlhevítő vízkazán Előállítás:- a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, és
- amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának
40%-át
Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 25%-át
8403 és Központi fűtés céljára szolgáló kazán, a 8402 vámtarifaszám alá tartozó kazán kivételével és segédberendezés a központi fűtés céljára szolgáló kazánhoz Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, a 8403 és 8404 vámtarifaszám alá tartozók kivételével Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
ex 8404
8406 Gőzturbina (víz- vagy más gőz üzemű) Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
8407 Szikragyújtású, belső égésű, dugattyús vagy forgódugattyús motor Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
8408 Kompressziós gyújtású, belső égésű, dugattyús motor (dízel vagy féldízel) Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
8409 Kizárólag vagy elsősorban a 8407 vagy a 8408 vámtarifaszám alá tartozó motor alkatrésze Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
8411 Sugárhajtású gázturbina, légcsavaros gázturbina és más gázturbina Előállítás:- a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból,
és
- amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának
40%-át
Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 25%-át
8412 Más erőgép és motor Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
ex 8413 Forgószivattyú Előállítás:- a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból,
és
- amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának
40%-át
Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 25%-át
ex 8414 Ipari ventilátor és hasonló ventilátorok Előállítás:- a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból,
és
- amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának
40%-át
Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 25%-át
8415 Légkondicionáló berendezés motormeghajtású ventilátorral, hőmérséklet- és nedvességszabályozó szerkezettel, beleértve az olyan berendezést is, amelyben a nedvesség külön nem szabályozható Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
8418 Hűtőgép, fagyasztógép és egyéb hűtővagy fagyasztókészülék, elektromos vagy más működésű is; hőszivattyú a 8415 vámtarifaszám alá tartozó légkondicionáló berendezés kivételével Előállítás: Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 25%-át
- a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból,
- amelyben valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át,
- amelynek során valamennyi felhasznált nem származó anyag értéke nem haladja meg valamennyi felhasznált származó anyag értékét
ex 8419 Fa-, papíripari rostanyag- és kartonipari gépek Előállítás, amelynek során:
- valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át,
és
- a fenti korlátozáson belül a termékével azonos vámtarifaszám alá tartozó valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 25%-át
Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30%-át
8420 Kalander vagy más hengerlőgép, ezekhez való henger is, a fém- vagy üveghengermű kivételével Előállítás, amelynek során:- valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át,
és
- a fenti korlátozáson belül a termékével azonos vámtarifaszám alá tartozó valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 25%-át
Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30%-át
8423 Mérleg, vizsgáló és ellenőrző mérleg is (az 50 mg vagy ennél nagyobb érzékenységű mérleg kivételével); súly mindenfajta mérleghez Előállítás:- a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból,
és
- amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának
40%-át
Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 25%-át
8425-8428 Emelő, mozgató, be- és kirakodó gépek Előállítás, amelynek során:- valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át,
és
- a fenti korlátozáson belül, a 8431 vámtarifaszám alá tartozó valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 10%-át
Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30%-át
8429 Önjáró buldózer, homlokgyalu, földgyalu, talajegyengető, földnyeső (szkréper), lapátos kotró, exkavátor, kanalas rakodógép, döngölőgép és úthenger:
- Úthenger Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
- Más Előállítás, amelynek során: Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30%-át
- valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át,
és
- a fenti korlátozáson belül, a 8431 vámtarifaszám alá tartozó valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 10%-át
8430 Föld, ásvány vagy érc mozgatására, gyalulására, egyengetésére, nyesésére, kotrására, döngölésére, tömörítésére, kitermelésére vagy fúrására szolgáló más gép; cölöpverő és cölöpkiemelő; hóeke és hókotró Előállítás, amelynek során:- valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át,
és
- a fenti korlátozáson belül, a 8431 vámtarifaszám alá tartozó valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 10%-át
Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30%-át
ex 8431 Kizárólag vagy elsősorban az úthenger alkatrésze Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
8439 Papíripari rostanyag készítésére, valamint papír vagy karton előállítására és kikészítésére szolgáló gép Előállítás, amelynek során:- valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át,
és
- a fenti korlátozáson belül a termékével azonos vámtarifaszám alá tartozó valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 25%-át
Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30%-át
8441 Papíripari rostanyag, papír vagy karton feldolgozására szolgáló más gép, beleértve a bármilyen
fajta papír- vagy kartonvágó gépet is
Előállítás, amelynek során:- valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át,
és
- a fenti korlátozáson belül a termékével azonos vámtarifaszám alá tartozó valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 25%-át
Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30%-át
8444-4106 E vámtarifaszámok alá tartozó textilipari gépek Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
ex 8448 A 8444 és 8445 vámtarifaszám alá tartozó gépek segédgépei Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
8452 Varrógép, a 8440 vámtarifaszám alá tartozó könyvkötőgép (fűzőgép) kivételével; varrógép beépítésére alkalmas bútor; állvány és speciálisan varrógéphez kialakított borító; varrógéptű:
- Varrógép (csak zárt öltésű), motor nélkül legfeljebb 16 kg tömegű fejjel, vagy motorral legfeljebb 17 kg tömegű fejjel Előállítás, amelynek során:- valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át,
- valamennyi, a (a motor nélküli) fej összeállítására felhasznált nem származó anyag értéke nem haladja meg valamennyi felhasznált származó anyag értékét,
és
- a felhasznált szálfeszítő, hurkoló és cikcakk szerkezet már származó
- Más Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
8456-8466 A 8456-8466 vámtarifaszám alá tartozó szerszámgépek és gépek, valamint alkatrészeik és tartozékaik Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
8469-8472 Irodagépek (pl. írógépek, számológépek, automatikus adatfeldolgozó gépek, másológépek, fűzőgépek) Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
8480 Öntödei formázószekrény fémöntéshez; öntőformafedő lap; öntőminta; öntőforma (a bugaöntő forma kivételével) fém, keményfém, üveg, ásványi anyag, gumi vagy műanyag formázásához Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át
8482 Golyós vagy görgős gördülőcsapágy Előállítás: Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 25%-át
- a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból,
és
- amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának
40%-át
8484 Két vagy több fém, illetve más anyagból rétegelt tömítés és tömítőelem; különböző anyagokból készült tömítés és hasonló kötőelem, készletben kiszerelve, tasakban, burkolatban vagy hasonló csomagolásban; mechanikus tömítőelem Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
8485 Ebben az árucsoportban másutt nem említett elektromos csatlakozót, szigetelőt, tekercset, érintkezőt és más elektromos alkatrészt nem tartalmazó gépalkatrész Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
ex 85. árucsoport Elektromos gépek és elektromos felszerelések és ezek alkatrészei; hangfelvevő és -visszaadó, televíziós kép- és hangfelvevő és -visszaadó készülékek és ezek alkatrészei és tartozékai; kivéve: Előállítás: Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30%-át
- a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból,
és
- amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának
40%-át
8501 Elektromotor és elektromos generátor [az áramfejlesztő egység (aggregát) kivételével] Előállítás, amelynek során: Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30%-át
- valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át,
és
- a fenti korlátozáson belül, a 8503 vámtarifaszám alá tartozó valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 10%-át
8502 Elektromos áramfejlesztő egység (aggregát) és forgó áramátalakító Előállítás, amelynek során: Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30%-át
- valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át,
és
- a fenti korlátozáson belül, a 8501 és a 8503 vámtarifaszám alá tartozó valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 10%-át
ex 8504 Tápegység az automatikus adatfeldolgozó gépekhez Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
ex 8518 Mikrofon és tartószerkezete; hangszóró, dobozba szerelve is; hangfrekvenciás elektromos erősítő; elektromos hangerősítő egység Előállítás, amelynek során: Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 25%-át
- valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át,
és
- amelynek során valamennyi felhasznált nem származó anyag értéke nem haladja meg valamennyi felhasznált származó anyag értékét
8519 Lemezjátszó, erősítő nélkül is, kazettalejátszó és más hangvisszaadó készülék, hangfelvevő szerkezet nélkül Előállítás, amelynek során: Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30%-át
- valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át,
és
- amelynek során valamennyi felhasznált nem származó anyag értéke nem haladja meg valamennyi felhasznált származó anyag értékét
8520 Magnetofon és más hangfelvevő készülék, lejátszó szerkezettel vagy anélkül is Előállítás, amelynek során: Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30%-át
- valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át,
és
- amelynek során valamennyi felhasznált nem származó anyag értéke nem haladja meg valamennyi felhasznált származó anyag értékét
8521 Videofelvevő és -lejátszó készülék, videotunerrel egybeépítve is Előállítás, amelynek során: Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30%-át
- valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át,
és
- amelynek során valamennyi felhasznált nem származó anyag értéke nem haladja meg valamennyi felhasznált származó anyag értékét
8522 Kizárólag vagy elsősorban a
8519-8521 vámtarifaszám alá tartozó készülékek alkatrésze és tartozéka
Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
8523 Hang vagy más jel felvételére alkalmas vagy ilyen célra előkészített, de felvételt nem tartalmazó anyag, a 37. árucsoportba tartozó termékek kivételével Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
8524 Lemez, szalag és más anyag, amelyen hangot vagy más jelet rögzítettek, beleértve a lemez készítésére szolgáló matricát és a mesterlemezt is, a 37. árucsoportba tartozó termékek kivételével:
- Lemez készítésére szolgáló matrica és mesterlemez Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
- Más Előállítás, amelynek során: Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30%-át
- valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át,
és
- a fenti korlátozáson belül, a 8523 vámtarifaszám alá tartozó valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 10%-át
8525 Rádiótelefon-, rádiótávíró-, rádió- és televízióműsor adókészülék, vevőkészülékkel vagy anélkül, hangfelvevő vagy -lejátszó készülékkel egybeépítve is; televíziós kamera (felvevő); állóképes videokamera és más videokamerafelvevők; digitális fényképezőgép Előállítás, amelynek során: Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 25%-át
- valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át,
és
- amelynek során valamennyi felhasznált nem származó anyag értéke nem haladja meg valamennyi felhasznált származó anyag értékét
8526 Radarkészülék, rádiónavigációs segédkészülék és rádiós távirányító készülék Előállítás, amelynek során: Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 25%-át
- valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át,
és
- amelynek során valamennyi felhasznált nem származó anyag értéke nem haladja meg valamennyi felhasznált származó anyag értékét
8527 Rádiótelefon-, rádiótávíró- és rádióműsor-vevőkészülék, hangfelvevő vagy -lejátszó készülékkel vagy órával közös házban is Előállítás, amelynek során: Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 25%-át
- valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át,
és
- amelynek során valamennyi felhasznált nem származó anyag értéke nem haladja meg valamennyi felhasznált származó anyag értékét
8528 Televíziós adás vételére alkalmas készülék, rádióműsor-vevő készüléket, hang- vagy képfelvevő vagy -lejátszó készüléket magában foglaló is; videomonitor és video vetítőkészülék Előállítás, amelynek során: Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 25%-át
- valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át,
és
- amelynek során valamennyi felhasznált nem származó anyag értéke nem haladja meg valamennyi felhasznált származó anyag értékét
8529 Kizárólag vagy elsősorban a
8525-8528 vámtarifaszám alá tartozó készülékek alkatrészei:
- Kizárólag vagy elsősorban
videofelvevő vagy -lejátszó készülékhez
Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
- Más Előállítás, amelynek során: Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 25%-át
- valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át,
és
- amelynek során valamennyi felhasznált nem származó anyag értéke nem haladja meg valamennyi felhasznált származó anyag értékét
8535 és 8536 Elektromos áramkör összekapcsolására, védelmére vagy elektromos áramkörbe vagy azon belüli összekapcsolásra szolgáló elektromos készülék Előállítás, amelynek során: Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30%-át
- valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át,
és
- a fenti korlátozáson belül, a 8538 vámtarifaszám alá tartozó valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 10%-át
8537 Kapcsolótábla, -panel, -tartó (konzol), -asztal, -doboz és egyéb foglalat, amely a 8535 vagy a 8536 vámtarifaszám alá tartozó készülékből legalább kettőt foglal magában, és elektromos vezérlésre vagy az elektromosság elosztására szolgál, beleértve azt is, amely a 90. árucsoportba tartozó szerkezetet vagy készüléket tartalmaz, és numerikus vezérlésű, a 8517 vámtarifaszám alá tartozó kapcsolókészülékek kivételével Előállítás, amelynek során: Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30%-át
- valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át,
és
- a fenti korlátozáson belül, a 8538 vámtarifaszám alá tartozó valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 10%-át
ex 8541 Dióda, tranzisztor és hasonló félvezető eszköz; a csipekre még nem vágott egyben levő félvezető szelet kivételével Előállítás:
- a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból,
és
- amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának
40%-át
Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 25%-át
8542 Elektronikus integrált áramkör és mikroszerkezet
- Monolitikus integrált áramkörök Előállítás, amelynek során: Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 25%-át
- valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át,
és
- a fenti korlátozáson belül, a 8541 és a 8542 vámtarifaszám alá tartozó valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 10%-át
vagy
A diffúziós művelet (amelynek során az integrált áramkört a félvezető szubsztrátumon a megfelelő adalékanyag szelektív hozzáadásával alakítják ki), függetlenül attól, hogy összeszerelést és/vagy tesztelést a 3. és a 4. cikkben nem említett országban végezték
- Más Előállítás, amelynek során: Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 25%-át
- valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át,
és
- a fenti korlátozáson belül, a 8541 és a 8542 vámtarifaszám alá tartozó valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 10%-át
8544 Szigetelt elektromos huzal (zománcozott vagy anódosan oxidált is), kábel (a koaxiális kábel is) és egyéb szigetelt elektromos vezeték csatlakozóval vagy anélkül; önállóan beburkolt optikai szálakból álló kábel, elektromos vezetékkel összeállítva vagy csatlakozóval felszerelve is Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
8545 Szénelektróda, szénkefe,
ívlámpaszén, galvánelemhez való szén és más elektromos célra szolgáló, szénből, grafitból készült cikk, fémmel vagy anélkül
Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
8546 Bármilyen anyagból készült elektromos szigetelő Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
8547 Szigetelőszerelvény elektromos géphez, készülékhez és berendezéshez, kizárólag szigetelőanyagból, eltekintve bármilyen apróbb fémrésztől (pl. belsőmenetes foglalat), amelyeket az öntésnél csak a szerelhetőség érdekében helyeztek az anyagba, a 8546 vámtarifaszám alá tartozó szigetelő kivételével; szigetelőanyaggal bélelt, nem nemesfémből készült elektromos szigetelőcső és ezek csatlakozódarabjai Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
8548 Használt primer cella, primer elem és elektromos akkumulátor, ezek hulladéka; kimerült primer cella, kimerült primer elem és kimerült elektromos akkumulátor; gépnek és készüléknek ebben az árucsoportban másutt nem említett elektromos alkatrésze Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
ex 86. árucsoport Vasúti mozdonyok és villamos-
motorkocsik, más, sínhez kötött járművek és alkatrészeik; vasúti és villamosvágány-tartozékok,
-felszerelések és alkatrészeik; mindenféle mechanikus (beleértve az elektromechanikusat is) közlekedési jelzőberendezés; kivéve:
Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
8608 Vasúti és villamosvasúti vágánytartozék és felszerelés; mechanikus (beleértve az elektromechanikusat is) ellenőrző, jelző- és biztonsági berendezés, vasút, villamosvasút, közút, belvízi út, parkolóhely, kikötő vagy repülőtér számára; mindezek alkatrésze Előállítás:- a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból,
és
- amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának
40%-át
Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30%-át
ex 87. árucsoport Járművek és ezek alkatrészei, a vasúti vagy villamosvasúti sínhez kötött járművek kivételével; kivéve: Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
8709 Önjáró üzemi targonca,
rakodó- vagy emelőszerkezettel nem felszerelve, gyárban, áruházban, kikötő területén vagy repülőtéren áru rövid távolságra történő szállítására; vasúti pályaudvar peronján használt vontató; az
idetartozó jármű alkatrésze
Előállítás:


- a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból,
és
- amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának
40%-át
Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30%-át
8710 Harckocsi és más páncélozott harci jármű motorral, fegyverzettel vagy anélkül, valamint az ilyen jármű alkatrésze Előállítás: Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30%-át
- a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból,
és
- amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának
40%-át
8711 Motorkerékpár (beleértve a segédmotoros kerékpárt is), kerékpár kisegítő motorral felszerelve, oldalkocsival is; oldalkocsi:
- Szikragyújtású, dugattyús, belső égésű motorral működő, amelynek hengerűrtartalma
- - Legfeljebb 50 cm3 Előállítás, amelynek során: Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20%-át
- valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át,
és
- amelynek során valamennyi felhasznált nem származó anyag értéke nem haladja meg valamennyi felhasznált származó anyag értékét
- - 50 cm3-t meghaladó Előállítás, amelynek során: Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 25%-át
- valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át,
és
- amelynek során valamennyi felhasznált nem származó anyag értéke nem haladja meg valamennyi felhasznált származó anyag értékét
- Más Előállítás, amelynek során: Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30%-át
- valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át,
és
- amelynek során valamennyi felhasznált nem származó anyag értéke nem haladja meg valamennyi felhasznált származó anyag értékét
ex 8712 Kerékpár golyóscsapágy nélkül Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, a 8714 vámtarifaszám alá tartozók kivételével Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30%-át
8715 Gyermekkocsi és alkatrésze Előállítás: Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30%-át
- a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, - amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának
40%-át
8716 Pótkocsi (utánfutó) és félpótkocsi; más jármű géperejű hajtás nélkül; mindezek alkatrésze Előállítás:


- a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból,
és
- amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának
40%-át
Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30%-át
ex 88. árucsoport Légi járművek, űrhajók és ezek részei; kivéve: Előállítás a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
ex 8804 Forgó (rotáló) ejtőernyő Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból az 8804 vámtarifaszám alá tartozó egyéb anyagokat is beleértve Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
8805 Légijármű-indító szerkezet; fedélzeti leszállásfékező készülék és hasonló fékezőszerkezet; repülőkiképző földi berendezés; mindezek alkatrésze Előállítás a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30%-át
89. árucsoport Hajó, csónak és más úszószerkezet Előállítás a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból. A 8906 vámtarifaszám alá tartozó hajótesteket azonban nem lehet felhasználni Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
ex 90. árucsoport Optikai, fényképészeti,
mozgófényképészeti, mérő-, ellenőrző, precíziós, orvosi vagy sebészeti műszerek és készülékek; mindezek alkatrészei és tartozékai; kivéve:
Előállítás: Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30%-át
- a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból,
és
- amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának
40%-át
9001 Optikai szál és optikai szálból álló nyaláb; optikai szálból készült kábel, a 8544 vámtarifaszám alá tartozók kivételével; polarizáló anyagból készült lap és lemez; bármilyen anyagból készült lencse (kontaktlencse is), prizma, tükör és más optikai elem nem szerelve, az optikailag nem megmunkált üvegből készült elem kivételével Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
9002 Lencse, prizma, tükör és más optikai elem bármilyen anyagból, szerelve, amely a műszer vagy készülék alkatrésze vagy szerelvénye, az optikailag nem megmunkált üvegből készült elem kivételével Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
9004 Szemüveg, látásjavító, védő- vagy más szemüveg Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
ex 9005 Távcső, látcső (két és egy szemlencsés) és más teleszkóp és ezek foglalata; a prizmás csillagászati távcsövek és ezek foglalata kivételével Előállítás: Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30%-át
- a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból,
- amelyben valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át, továbbá
- amelynek során valamennyi felhasznált nem származó anyag értéke nem haladja meg valamennyi felhasznált származó anyag értékét
ex 9006 Fényképezőgép (a mozgófényképészeti kamera kivételével); fényképészeti villanófény-készülék és villanókörte, az elektromos gyújtású villanókörte kivételével Előállítás: Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30%-át
- a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból,
- amelyben valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
- amelynek során valamennyi felhasznált nem származó anyag értéke nem haladja meg valamennyi felhasznált származó anyag értékét
9007 Mozgókép-felvevő (kamera) és
-vetítő, hangfelvevő és hangvisszaadó készülékkel vagy anélkül
Előállítás: Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30%-át
- a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból,
- amelyben valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át,
és
- amelynek során valamennyi felhasznált nem származó anyag értéke nem haladja meg valamennyi felhasznált származó anyag értékét
9011 Összetett optikai mikroszkóp,
mikrofényképészeti,
mikro-mozgófényképészeti mikroszkóp vagy mikroképvetítő is
Előállítás: Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30%-át
- a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból,
- amelyben valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át,
és
- amelynek során valamennyi felhasznált nem származó anyag értéke nem haladja meg valamennyi felhasznált származó anyag értékét
ex 9014 Más navigációs eszköz és készülék Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
9015 Földmérő (a fotogrammetriai földmérő is), hidrográfiai, oceanográfiai, hidrológiai, meteorológiai vagy geofizikai műszer és készülék az iránytű kivételével; távolságmérő Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
9016 Mérleg 50 mg vagy ennél nagyobb érzékenységgel, súllyal együtt is Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
9017 Rajzoló-, jelölő- vagy matematikai számolóműszer és eszköz (pl. rajzológép, pantográf, szögmérő, rajzolókészlet, logarléc, logartárcsa); ebben az árucsoportban más vámtarifaszám alá nem besorolható kézi hosszúságmérő eszköz (pl. mérőrúd és - szalag, mikrométer, körző) Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
9018 Orvosi, sebészeti, fogászati, állatorvosi műszer és készülék szcintigráf készülék is, más elektromos gyógyászati és látásvizsgáló készülék:
- Fogorvosi szék fogászati felszereléssel felszerelve Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból az 9018 vámtarifaszám alá tartozó egyéb anyagokat is beleértve Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
- Más Előállítás: Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 25%-át
- a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból,
és
- amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának
40%-át
9019 Mechanikus gyógyászati készülék; masszírozó készülék; pszichológiai képességvizsgáló készülék; ózon-, oxigén- és aerosolterápiai készülék, mesterséges lélegeztető vagy más gyógyászati légzőkészülék Előállítás: Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 25%-át
- a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból,
és
- amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának
40%-át
9020 Más légzőkészülék és gázálarc a mechanikus részekkel és cserélhető szűrőkkel nem rendelkező védőálarc kivételével Előállítás: Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 25%-át
- a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból,
és
- amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának
40%-át
9024 Keménység-, szakító-, nyomásszilárdság- és rugalmasságvizsgáló gép és készülék vagy más mechanikai anyagvizsgáló gép (pl. fém, fa, textil, papír, műanyag vizsgálatához) Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
9025 Fajsúlymérő és hasonló, folyadékban úszó mérőműszer; hőmérő, pirométer, barométer, higrométer, pszichrométer (regisztrálóval is) és mindezek egymással kombinálva is Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
9026 Folyadék vagy gáz áramlásának, szintjének, nyomásának vagy más változó jellemzőinek mérésére és ellenőrzésére szolgáló eszköz, műszer és készülék (pl. áramlásmérő, szintjelző, manométer, hőmennyiségmérő), a 9014, 9015, 9028 vagy 9032 vámtarifaszám alá tartozó műszer és készülék kivételével Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
9027 Fizikai vagy vegyi analízisre szolgáló készülék és műszer (pl. polariméter, refraktométer, spektrométer,
füst- vagy gázanalizátor); viszkozitást, porozitást, nyúlást, felületi feszültséget vagy hasonló jellemzőket mérő és ellenőrző eszköz és készülék; hő, hang- és fénymennyiségek mérésére és ellenőrzésére szolgáló eszköz és készülék (a megvilágításiidő-mérő is); mikrotom (metszetkészítő)
Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
9028 Gáz, folyadék és áram fogyasztásának vagy előállításának mérésére szolgáló készülék, ezek hitelesítésére szolgáló mérőeszköz is:
- Alkatrész és tartozék Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
- Más Előállítás, amelynek során: Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30%-át
- valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át,
és
- amelynek során valamennyi felhasznált nem származó anyag értéke nem haladja meg valamennyi felhasznált származó anyag értékét
9029 Fordulatszámláló, termékszámláló, taxióra, kilométer-számláló, lépésszámláló és hasonló készülék; sebességmérő és tachométer, a 9014 vagy a 9015 vámtarifaszám alá tartozó készülék kivételével; stroboszkóp Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
9030 Oszcilloszkóp, spektrumanalizátor és elektromos mennyiségek mérésére vagy ellenőrzésére szolgáló más műszer és készülék a 9028 vtsz. alá tartozó mérőműszerek kivételével; alfa-, béta-, gamma-, röntgen-, kozmikus vagy más ionizáló sugárzás kimutatására vagy mérésére szolgáló műszer és készülék Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
9031 Ebben az árucsoportban másutt nem említett, más vámtarifaszám alá nem besorolható mérő- vagy ellenőrző műszer, készülék és gép; profilvetítő Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
9032 Automata szabályozó- vagy ellenőrző műszer és készülék Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
9033 A 90. árucsoportba tartozó gép, készülék, műszer vagy berendezés ebben az árucsoportban másutt nem említett alkatrésze és tartozéka Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
ex 91. árucsoport Órák és ezek alkatrésze; kivéve: Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
9105 Más óra Előállítás, amelynek során: Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30%-át
- valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át,
és
- amelynek során valamennyi felhasznált nem származó anyag értéke nem haladja meg valamennyi felhasznált származó anyag értékét
9109 Óraszerkezet, teljes (komplett) és összeszerelt Előállítás, amelynek során: Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30%-át
- valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át,
és
- amelynek során valamennyi felhasznált nem származó anyag értéke nem haladja meg valamennyi felhasznált származó anyag értékét
9110 Komplett „kisóraszerkezet” vagy óraszerkezet nem összeszerelve vagy részben összeszerelve (szerkezetkészlet); nem teljes „kisóraszerkezet” vagy óraszerkezet összeszerelve; nyers „kisóraszerkezet” vagy óraszerkezet Előállítás, amelynek során: Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30%-át
- valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át,
és
- a fenti korlátozáson belül, a 9114 vámtarifaszám alá tartozó valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 10%-át
9111 Tok „kisóraszerkezet”-hez és ennek részei Előállítás:
- a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, és
- amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának
40%-át
Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30%-át
9112 Tok órához és hasonló tok ebbe az árucsoportba tartozó más áruhoz és ezek része Előállítás: Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30%-át
- a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból,
és
- amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának
40%-át
9113 Szíj, szalag és karkötő karórához, és ezek alkatrésze:
- - Nem nemesfémből, arannyal vagy ezüsttel lemezelve is, vagy nemesfémmel plattírozott fémből is Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
- Más Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át
92. árucsoport Hangszerek; mindezek alkatrészei és tartozékai Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
93. árucsoport Fegyverek és lőszerek; ezek alkatrészei és tartozékai Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át
ex 94. árucsoport Bútor; ágyfelszerelés, matracok, ágybetétek, párnák és más párnázott lakberendezési cikkek; másutt nem említett lámpák és világítófelszerelések; megvilágított jelzések, reklámfeliratok, névtáblák és hasonlók; előre gyártott épületek; kivéve: Előállítás a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
ex 9401 és
ex 9403
Nem nemesfémből készült, nem párnázott, legfeljebb 300 g/m2 tömegű pamuthuzatot tartalmazó bútor Előállítás a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át
vagy
Előállítás a 9401 vagy 9403 vámtarifaszám alá tartozó anyagok segítségével készített, felhasználásra kész pamuthuzatból, feltéve, hogy:
- a huzat értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 25%-át,
és
- valamennyi felhasznált egyéb anyag már származó, és nem sorolandó a 9401 vagy 9403 vámtarifaszám alá
9405 Lámpa és világítófelszerelés, beleértve a keresőlámpát és a spotlámpát is, és mindezek másutt nem említett alkatrésze; megvilágított jelzések, reklámfeliratok, cégtáblák és hasonlók, állandó jellegű fényforrással szerelve, valamint mindezek másutt nem említett alkatrésze Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át
9406 Előre gyártott épület Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át
ex 95. árucsoport Játékok, játékszerek és sporteszközök; mindezek alkatrészei és tartozékai; kivéve: Előállítás a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból
9503 Más játék; kicsinyített méretű („méretarányos”) modell és szórakozásra szánt hasonló modell, működő is; mindenféle kirakós játék (puzzle) Előállítás:
- a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból,
- amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának
50%-át
ex 9506 Golfütő és alkatrészei Előállítás a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból. A golfütőfejek készítéséhez azonban durván megmunkált tömbök felhasználhatók
ex 96. árucsoport Különböző áruk; kivéve: Előállítás a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból
ex 9601 és
ex 9602
Állati, növényi vagy ásványi eredetű, faragásra alkalmas anyagból készült áru Előállítás a termékével azonos vámtarifaszám alá tartozó, „megmunkált”, faragásra alkalmas anyagokból
ex 9603 Seprű, kefe és ecset (a nyest- és a mókusszőrből készült seprűk és hasonlók és kefék kivételével) kézi működtetésű, mechanikus padlóseprű motor nélkül, szobafestőpárna és - henger, gumibetétes törlő és nyeles felmosó Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át
9605 Utazási készlet testápoláshoz, varráshoz vagy cipő-, vagy ruhatisztításhoz A készletben minden összetevőnek meg kell felelnie annak a szabálynak, amely akkor vonatkozna rá, ha nem lenne készletbe foglalva. Nem származó árucikkek azonban beépíthetők ha összértékük nem haladja meg a készlet gyártelepi árának 15%-át
9606 Gomb, franciakapocs, patentkapocs, patent, gombtest és ezek részei; nyers gomb Előállítás:
- a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból,
és
- amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának
50%-át
9608 Golyóstoll, filc- és más, szivacsvégű toll és jelző; töltőtoll, rajzolótoll és egyéb toll; másoló töltőtoll
(átírótoll); töltőceruza vagy csúszóbetétes ceruza; tollszár, ceruzahosszabbító és hasonló; mindezek részei (beleértve a kupakot és a klipszet is), a 9609 vámtarifaszám alá tartozó áru kivételével
Előállítás a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból. A termékével azonos vámtarifaszám alá tartozó tollhegy vagy tollhegycsúcs azonban felhasználható
9612 Írógép- és hasonló szalag, tintával vagy más anyaggal - lenyomat készítésre - átitatva, orsón vagy kazettában is; bélyegzőpárna, dobozzal is, átitatva vagy sem Előállítás:
- a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból,
és
- amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának
50%-át
ex 9613 Öngyújtó, piezoelektromos gyújtóval Előállítás, amelynek során a 9613 vámtarifaszám alá tartozó valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30%-át
ex 9614 Pipa és pipafej Előállítás durván megmunkált tömbből
97. árucsoport Művészeti tárgyak, gyűjteménydarabok és régiségek Előállítás a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból
(1) A „meghatározott eljárások” különleges feltételeit illetően lásd a 7.1. és a 7.3. bevezető megjegyzést.
(2) A „meghatározott eljárások” különleges feltételeit illetően lásd a 7.2. bevezető megjegyzést.
(3) A 32. árucsoporthoz fűzött 3. megjegyzés azt mondja, hogy ezek a készítmények bármely anyag színezésére alkalmasak, vagy felhasználhatók hatóanyagként a színező készítmények gyártásánál, feltéve hogy azokat nem a 32. árucsoport egy másik vámtarifaszáma alá kell besorolni.
(4) Egy „csoport” úgy tekintendő, mint a vámtarifaszám bármely része, amelyet a többitől egy pontosvessző választ el.
(5) Az egyrészről a 3901-3906 vámtarifaszám, másrészről a 3907-3911 vámtarifaszám alá sorolt anyagokból álló termékek esetében ez a korlátozás csak az anyagok azon csoportjára vonatkozik, amelyik nagyobb tömegben van jelen a termékben.
(6) A következő fóliákat kell víztisztának tekinteni: fóliák, amelyeknek optikai fénytompítása - az ASTM-D 1003-16 szerint
Gardner-hazeméterrel (azaz hazefaktor) mérve kevesebb, mint 2 %.
(7) A textilanyagok keverékéből készült termékekre vonatkozó különleges feltételeket lásd az 5. bevezető megjegyzésben.
(8) Ennek az anyagnak a felhasználása a papírgyártó gépekhez használatos szövet gyártására korlátozódik.
(9) Lásd a 6. bevezető megjegyzést.
(10) A kötött vagy hurkolt kelméből (formára kiszabott vagy közvetlenül alakra kötött kelméből) a darabok összevarrásával vagy összeállításával készített nem rugalmas vagy nem gumizott kötött vagy hurkolt árucikkek esetében lásd a 6. magyarázó megjegyzést.
(11) SEMII - Semiconductor Equipment and Materials Institute Incorporated.
(12) Ezt a szabályt 2005. december 31-ig kell alkalmazni.
IIa. MELLÉKLET
A 6. CIKK (2) BEKEZDÉSÉBEN EMLÍTETT, ELŐÁLLÍTOTT TERMÉK SZÁRMAZÓ HELYZETÉNEK MEGSZERZÉSE ÉRDEKÉBEN A NEM SZÁRMAZÓ ANYAGOKON ELVÉGZENDŐ MEGMUNKÁLÁSOK VAGY FELDOLGOZÁSOK JEGYZÉKE
HR-vám-
tarifaszám
Árumegnevezés A nem származó anyagokon végzett megmunkálás vagy feldolgozás, amely származó helyzetet biztosít
(1) (2) (3) vagy (4)
ex 0904,
ex 0905,
ex 0906,
ex 0907,
ex 0908,
ex 0909 és
ex 0910
Fűszerkeverékek Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 55%-át
ex1512 Napraforgóolaj Előállítás, amelyek során valamennyi felhasznált anyag a termékétől eltérő vámtarifaszám alá tartozik
ex 1904 Kukoricából puffasztással vagy pirítással előállított, elkészített élelmiszer Előállítás, amely során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 60%-át
ex 2005 Zöldségek vagy zöldségkeverékek ecet vagy ecetsav nélkül elkészítve vagy tartósítva, nem fagyasztva, a
2006 vtsz. alá tartozók kivételével, homogenizált
zöldségek, burgonya, bab, spárga és olíva kivételével
Előállítás, amely során valamennyi felhasznált anyag a termékétől eltérő vámtarifaszám alá tartozik
ex 2008 Pirított földimogyoró, mogyoró, pisztácia, kesudió és más dióféle, beleértve a keverékeket is Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 60%-át
3924 Műanyag edények, evőeszközök, konyhafelszerelések, más háztartási eszközök, higiéniai és tisztálkodási áruk Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 60%-át
7214 Egyéb rúd vasból vagy nem ötvözött acélból, legfeljebb kovácsolva, melegen hengerelve, melegen húzva vagy extrudálva, de hengerlés után csavarva is Előállítás a 7207 vámtarifa-
szám alá tartozó, vas és nem ötvözött acélból készült félkész termékekből
ex 8504 Fénycsőelőtét gáztöltésű kisülési csőhöz vagy lámpához Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át
ex 8506 Primer cella, primer elem a mangán-dioxid, higany-
oxid, ezüst-oxid, lítium és a levegő-cink kivételével
Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át
ex 8507 Ólom-sav elektromos akkumulátorok, beleértve ezek
(akár négyzetes vagy) téglalapalakú elválasztó lemezét is
Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át
ex 9032 Automata szabályozó vagy ellenőrző műszer és készülék, a termosztát és a manosztát kivételével; stabilizátor Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 60%-át
III. MELLÉKLET
TÖRÖKORSZÁGBÓL SZÁRMAZÓ AZON TERMÉKEK JEGYZÉKE, AMELYEKRE A 4. CIKK RENDELKEZÉSEI NEM VONATKOZNAK, A HARMONIZÁLT RENDSZERBE FOGLALT ÁRUCSOPORTOK ÉS VÁMTARIFASZÁMOK SZERINTI SORRENDNEK MEGFELELŐ FELSOROLÁSBAN
1. árucsoport
2. árucsoport
3. árucsoport
0401-0402
ex 0403- Író, aludttej, tejföl, joghurt, kefir és más erjesztett vagy savanyított tej, tejföl sűrítve, cukrozva vagy más édesítőanyag hozzáadásával, ízesítve, gyümölcs vagy kakaó hozzáadásával is
0404-0410
0504
0511
6. árucsoport
0701-0709
ex 0710- Zöldség (nyersen, gőzöléssel vagy vízben forrázással főzve is) fagyasztva
ex0711- Zöldségfélék, a 0711 90 30 vámtarifaszám alá tartozó csemegekukorica kivételével, ideiglenesen tartósítva (pl. kén-dioxid-gázzal, sós lében, kénes vízben vagy más tartósítóoldatban), de közvetlen fogyasztásra nem alkalmas állapotban
0712-0714
8. árucsoport
ex 9. árucsoport- Kávé, tea és fűszerek, a 0903 vámtarifaszám alá tartozó matétea kivételével
10. árucsoport
11. árucsoport
12. árucsoport
ex 1302- Pektin
1501-1514
ex 1515- Más stabilizált növényi zsír és olaj (jojobaolaj és frakciói kivételével) és ezek frakciói finomítva is, de vegyileg nem átalakítva
ex 1516- Állati vagy növényi zsír és olaj és ezek frakciói részben vagy teljesen hidrogénezve, közbeesően vagy újraészterezve és elaidinizálva, finomítva is, de tovább nem elkészítve, az „opálviasz”-ként ismert hidrogénezett ricinusolaj kivételével
ex 1517 és ex 1518- Margarin, mesterséges zsiradék és más étkezési célra alkalmas feldolgozott zsiradék
ex 1522- Zsíros anyagok és állati vagy növényi viaszok feldolgozási maradékai, a degras kivételével
16. árucsoport
1701
ex 1702- Más cukor, beleértve a vegytiszta tejcukrot, malátacukrot, szőlőcukrot és gyümölcscukrot is, szilárd állapotban; cukorszirup, ízesítő- vagy színezőanyagok hozzáadása nélkül; műméz, természetes mézzel keverve is; égetett cukor, a 1702 11 00, 1702 30 51, 1702 30 59, 1702 50 00 és 1702 90 10 vámtarifaszám alá tartozó kivételével
1703
1801 és 1802
ex 1902- Tészta, főzve és töltve, 20 tömegszázalékot meghaladó hal-, rákféle-, puhatestű, más gerinctelen víziállat-, kolbász- és hasonló bármely fajta hús- vagy vágási melléktermék belsőségtartalommal, beleértve bármely fajta és eredetű zsírt is
ex 2001- Uborka és apró uborka, vöröshagyma, mangóból készült fűszeres ízesítő (chutney), a Capsicum nemhez tartozó növények gyümölcse, az édes paprika és a spanyol paprika kivételével, gomba és olajbogyó ecettel vagy ecetsavval elkészítve vagy tartósítva
2002 és 2003
ex 2004- Más zöldség ecet vagy ecetsav nélkül elkészítve vagy tartósítva, fagyasztva, a 2006 vtsz. alá tartozók kivételével, kivéve a burgonyát liszt, dara vagy pelyhesített formában, és a csemegekukoricát
ex 2005- Más zöldség ecet vagy ecetsav nélkül elkészítve vagy tartósítva, nem fagyasztva, a 200 6 vtsz. alá tartozók kivételével, kivéve a burgonyából és csemegekukoricából készült termékeket
2006 és 2007
ex 2008- Más módon elkészített vagy tartósított, másutt nem említett gyümölcs, dióféle és más ehető növényrész, cukor vagy más édesítőanyag vagy alkohol hozzáadásával is, mogyoróvaj, pálmafacsúcsrügy, kukorica, jamgyökér, édes burgonya (batáta) és a növények hasonló, étkezésre alkalmas részei, legalább 5 tömegszázalék keményítőtartalommal, szőlőlevél, komlóhajtás és a növények hasonló, étkezésre alkalmas részei kivételével
2009
ex 2106- Cukor, szirup, és melasz ízesítő vagy színezőanyagok hozzáadásával
2204
2206
ex 2207- Az itt felsorolt mezőgazdasági terményekből nyert nem denaturált etil-alkohol, legalább 80 térfogatszázalék alkoholtartalommal