A jogszabály mai napon ( 2021.06.20. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

173/2017. (VI. 29.) Korm. rendelet

a Magyar Posta Zártkörűen Működő Részvénytársaság menedékes felügyeleti szolgáltatóként történő kijelöléséről

A Kormány az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 175. § (19) bekezdés a)-b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Kormány az adózás rendjéről szóló törvényben meghatározott felügyeleti szolgáltatói feladatok teljesítésére ellátási kötelezettséggel terhelt menedékes felügyeleti szolgáltatónak - e rendelet hatálybalépését követő 2 éves időtartamra - a Magyar Posta Zártkörűen Működő Részvénytársaságot jelöli ki.

2. § (1) Az élelmiszer-értékesítést kezelőszemélyzet nélkül végző automata berendezés (a továbbiakban: automataberendezés) üzemeltetője a felügyeleti szolgáltatói szerződés megkötésére vonatkozó igényét

a) a menedékes felügyeleti szolgáltató általános szerződési feltételeinek elfogadásáról, valamint

b) az üzemeltetési helyet rendelkezésre bocsátó személynek az automataberendezés üzemeltetési helyén történő elhelyezéséről szóló - az élelmiszer-értékesítést kezelőszemélyzet nélkül végző automaták műszaki követelményeiről, az automaták üzemeltetéséről és szervizeléséről, valamint az automatákban rögzített adatoknak az állami adó- és vámhatóság felé történő szolgáltatásáról szóló miniszteri rendeletben meghatározott - hozzájáruló nyilatkozata utólagos rendelkezésre bocsátásáról

szóló aláírt nyilatkozat (a továbbiakban: elfogadó nyilatkozat) két eredeti példányának átadásával jelenti be a menedékes felügyeleti szolgáltatónak. Az elfogadó nyilatkozathoz mellékletként csatolni kell az automataberendezések azonosító adatait tartalmazó listát is. A bejelentés a menedékes felügyeleti szolgáltató bármelyik, 2000 fő lakosságszám feletti településen működő ügyfélszolgálatán megtehető.

(2) A menedékes felügyeleti szolgáltató a formai szempontból hibátlan elfogadó nyilatkozat átvételét a nyilatkozat egyik eredeti példányán elismeri. A menedékes felügyeleti szolgáltatóval kötött felügyeleti szolgáltatói szerződés az elfogadó nyilatkozat menedékes felügyeleti szolgáltató részéről történő átvétel elismerésével jön létre.

(3) A felügyeleti szolgáltatói szerződés létrejöttét követően a menedékes felügyeleti szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb a felügyeleti szolgáltatói szerződés létrejöttét követő 45 napon belül elvégzi az igény teljesíthetőségével kapcsolatos vizsgálatait, és e határidőn belül elektronikus úton nyilatkozik és értesíti az üzemeltetőt arról, hogy

a) az igény teljesíthető;

b) az igényt azért nem képes teljesíteni, mert az automataberendezésbe - annak műszaki adottságai miatt - automata felügyeleti egység nem szerelhető be.

(4) Ha a menedékes felügyeleti szolgáltató

a) a (3) bekezdés a) pontja szerinti nyilatkozatot tesz, e nyilatkozatától számított legfeljebb 30 napon belül írásban vagy elektronikus úton nyilatkozik és értesíti az üzemeltetőt a szolgáltatás nyújtásának megkezdésére vállalt kötelezettség teljesítésének legkésőbbi időpontjáról (év, hónap, nap pontossággal);

b) a (3) bekezdés b) pontja szerinti nyilatkozatot tesz, úgy ezzel egyidejűleg arról is nyilatkozik, hogy a felügyeleti szolgáltatói szerződéstől eláll.

3. § A menedékes felügyeleti szolgáltatásra a felügyeleti szolgáltatásra vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket megfelelően alkalmazni kell.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

5. § (1) Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

(2) E rendelet tervezetének a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 15. cikk (7) bekezdése szerinti előzetes bejelentése megtörtént.


  Vissza az oldal tetejére