A jogszabály mai napon ( 2022.05.29. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

2017. évi CLXXIV. törvény

a Magyarország és a Kínai Népköztársaság (Heilongjiang Tartomány Oktatási Minisztériuma) között a Heilongjiang Kínai Orvostudományi Egyetem oktatási tevékenységének Magyarországon való támogatásáról szóló Megállapodás kihirdetéséről * 

1. § Az Országgyűlés e törvénnyel felhatalmazást ad a Magyarország és a Kínai Népköztársaság (Heilongjiang Tartomány Oktatási Minisztériuma) között a Heilongjiang Kínai Orvostudományi Egyetem oktatási tevékenységének Magyarországon való támogatásáról szóló Megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) kötelező hatályának elismerésére.

2. § Az Országgyűlés a Megállapodást e törvénnyel kihirdeti.

3. § A Megállapodás hiteles angol és magyar nyelvű szövege a következő:

„Agreement
Between Hungary and the People’s Republic of China (Education Department of Heilongjiang Province) on Supporting the Educational Functioning of Heilongjiang University of Chinese Medicine in Hungary

In order to promote and further strengthen the exchange and cooperation in the field of higher education between Hungary and China, the People’s Republic of China and Hungary, (hereinafter referred to as „the Parties”) having regard to the principle of mutual benefits, have agreed as follows:

(1) The Parties agreed to support Heilongjiang University of Chinese Medicine (HLJUCM) to carry out teaching and training activities in the field of health science in Hungary. Heilongjiang University of Chinese Medicine is entitled to award HLJUCM’s diploma to students who have completed all the required courses and met the graduation criteria. HLJUCM is also entitled to award academic degrees to students who have met the criteria for academic degree awarding.

(2) The Parties agree on defining professional contact points, which share responsibility for safeguarding this Agreement. Accordingly, the following bodies deem as a source of information:

a) the Ministry of Human Capacities on behalf of Hungary

b) the Education Department of Heilongjiang Province on behalf of the People’s Republic of China.

(3) The Parties agreed to inform the other party of the completion of domestic legal procedures required for the entry into force of this Agreement and to complete the relevant procedures by 31 December 2017.

(4) This Agreement shall enter into force on the thirtieth (30th) day following the receipt of the latest written notification.

(5) This Agreement shall remain in force until either Party notifies, in writing, the other Party of its intention to terminate it. In such a case the Agreement shall cease to be in force on the thirtieth (30th) day of the first calendar year after the date of such notification.

Signed in Budapest on the 30 October, 2017, in 2 (two) copies, in Hungarian, Chinese and English, all texts being equally authentic. In case of divergence, the English text shall prevail.

For the State of Hungary For the People’s Republic of China
Ministry of Foreign Affairs and Trade Education Department of Heilongjiang Province”

„Megállapodás
Magyarország és a Kínai Népköztársaság (Heilongjiang Tartomány Oktatási Minisztériuma) között a Heilongjiang Kínai Orvostudományi Egyetem oktatási tevékenységének támogatásáról Magyarországon

A Magyarország és Kína között a felsőoktatás terén megvalósuló tapasztalatcsere és együttműködés további erősítésének érdekében Magyarország és a Kínai Népköztársaság (továbbiakban: „a Felek”) a kölcsönös előnyökre való tekintettel a következőkben állapodtak meg:

(1) A Felek támogatják, hogy a Heilongjiang Kínai Orvostudományi Egyetem (HLJUCM) egészségtudományi területen oktatási és képzési tevékenységet folytasson Magyarországon. A Heilongjiang Kínai Orvostudományi Egyetem kiadhat HLJUCM diplomát azon hallgatóknak, akik elvégeztek minden szükséges kurzust és megfeleltek a végzési kritériumoknak. A HLJUCM egyetemi diplomát is kiadhat azon hallgatóknak, akik megfeleltek az egyetemi diploma megszerzéséhez szükséges kritériumoknak.

(2) A Felek szakmai kapcsolattartó pontokat jelölnek ki, melyek közös felelősséget vállalnak jelen megállapodás betartásáért. Ennek megfelelően a következő testületek tekinthetőek információ-forrásként:

a) az Emberi Erőforrások Minisztériuma Magyarország képviseletében

b) Heilongjiang tartomány Oktatási Minisztériuma a Kínai Népköztársaság képviseletében.

(3) A Felek tájékoztatják egymást a jelen megállapodás hatályba lépéséhez szükséges hazai jogi eljárások teljesítéséről, és 2017. december 31-ig lefolytatják a szükséges eljárásokat.

(4) Jelen megállapodás a legutolsó írásbeli értesítés kézhezvételétől számított harmincadik (30.) napon lép hatályba.

(5) Jelen megállapodás mindaddig hatályban marad, ameddig az egyik Fél felbontási szándékáról írásban nem értesíti a másik Felet. Ilyen esetben a megállapodás az értesítés dátumát követő első naptári év harmincadik (30.) napján hatályát veszti.

Kelt Budapest, 2017. október 30. napján 2 (kettő) eredeti példányban magyar, kínai és angol nyelven, és mindhárom szöveg egyformán hiteles. Eltérő értelmezés esetén az angol szöveg az irányadó.

Magyarország nevében A Kínai Népköztársaság nevében
Külgazdasági és Külügyminisztérium Heilongjiang Tartomány Oktatási Minisztériuma”

4. § (1) Ez a törvény - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 2. § és a 3. § a Megállapodás (4) bekezdésében meghatározott időpontban lép hatályba. * 

(3) A Megállapodás, illetve a 2. § és a 3. § hatályba lépésének naptári napját a külpolitikáért felelős miniszter annak ismertté válását követően a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett közleményével állapítja meg. * 

5. § *  Az e törvény végrehajtásához szükséges intézkedésekről a felsőoktatásért felelős miniszter gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére