A jogszabály mai napon ( 2020.02.28. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

193/2017. (VII. 10.) Korm. rendelet

Magyarország Kormánya és Montenegró Kormánya között az Európai Közösség és a Montenegrói Köztársaság között az engedély nélkül tartózkodó személyek visszafogadásáról szóló megállapodás végrehajtásáról szóló jegyzőkönyv kihirdetéséről

1. § A Kormány e rendelettel felhatalmazást ad a Magyarország Kormánya és Montenegró Kormánya között az Európai Közösség és a Montenegrói Köztársaság között az engedély nélkül tartózkodó személyek visszafogadásáról szóló Megállapodás végrehajtásáról szóló Jegyzőkönyv (a továbbiakban: Végrehajtási Jegyzőkönyv) kötelező hatályának elismerésére.

2. § A Kormány a Végrehajtási Jegyzőkönyvet e rendelettel kihirdeti.

3. § A Végrehajtási Jegyzőkönyv hiteles magyar, montenegrói és angol nyelvű szövege a következő:

„JEGYZŐKÖNYV MAGYARORSZÁG KORMÁNYA ÉS MONTENEGRÓ KORMÁNYA KÖZÖTT AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG ÉS A MONTENEGRÓI KÖZTÁRSASÁG KÖZÖTT AZ ENGEDÉLY NÉLKÜL TARTÓZKODÓ SZEMÉLYEK VISSZAFOGADÁSÁRÓL SZÓLÓ MEGÁLLAPODÁS VÉGREHAJTÁSÁRÓL

E Végrehajtási Jegyzőkönyvben részes Felek,

az Európai Közösség és a Montenegrói Köztársaság között az engedély nélkül tartózkodó személyek visszafogadásáról szóló Megállapodás (a továbbiakban: Visszafogadási Megállapodás) végrehajtásáról szóló 19. Cikke szerint, Magyarország Kormánya és Montenegró Kormánya (a továbbiakban külön: Szerződő Fél, együttesen: Szerződő Felek) a Visszafogadási Megállapodás végrehajtásának elősegítése érdekében az alábbiakban állapodtak meg:

1. Cikk

Az illetékes hatóságok és kapcsolattartási pontok kijelölése

(1) A Visszafogadási Megállapodás 1. Cikk k) pontjával és a 19. Cikk (1) bekezdés a) pontjával összhangban a Szerződő Feleknek a Visszafogadási Megállapodás végrehajtására kijelölt illetékes hatóságai (a továbbiakban: illetékes hatóságok) a következők:

a) A visszafogadási kérelmek fogadására és feldolgozására:

- a magyar Szerződő Fél részéről:

Országos Rendőr-főkapitányság

Cím: H-1139 Budapest, Teve u. 4-6.

Kapcsolattartó: Idegenrendészeti Osztály

Tel.: + 36 1 443 5445

Fax: + 36 1 443 5446

E-mail: idrendo@orfk.police.hu

- a montenegrói Szerződő Fél részéről:

Montenegró Belügyminisztériuma

Belügyi Igazgatás Igazgatósága

Külföldi állampolgárok, Migrációs és Visszafogadási Vezetőség

Cím: MNE-81000 Podgorica, Bulevar Svetog Petra Cetinjskog, 22

Tel.: + 382 20225341

Fax: + 382 20203275

E-mail: mupreadmisija@t-com.me

b) Az átszállítás iránti kérelmek fogadására és feldolgozására:

- a magyar Szerződő Fél részéről:

Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal

Cím: H-1117 Budapest, Budafoki út 60.

Tel.: + 36 1 463 9126

Fax: + 36 1 463 9127

E-mail: seo@bah.b-m.hu

- a montenegrói Szerződő Fél részéről:

Montenegró Belügyminisztériuma

Rendőri Igazgatóság

Határrendészet

Külföldiek, Vízum és Illegális Migráció Megelőzése Vezetőség

Cím: MNE-81000 Podgorica, Bulevar Svetog Petra Cetinjskog, 22

Tel.: + 382 20202895

Fax: + 382 20202896

Fax: + 382 20246526 (a Rendőri Igazgatóság operatív kommunikációs központja)

E-mail: odsjekkpdg@t-com.me

(2) A Visszafogadási Megállapodás és e Jegyzőkönyv rendelkezéseinek alkalmazása érdekében az illetékes hatóságok közvetlenül együttműködnek egymással.

(3) A Szerződő Felek diplomáciai úton haladéktalanul értesítik egymást az (1) bekezdésben felsorolt illetékes hatóságok változásáról.

(4) E Jegyzőkönyv alkalmazása érdekében az (1) bekezdésben felsorolt illetékes hatóságok az elérhetőségi adatokban bekövetkezett bármely változásról harminc (30) napon belül közvetlenül, írásban tájékoztatják egymást.

2. Cikk

Határátkelőhelyek

(1) A Visszafogadási Megállapodás 19. Cikk (1) bekezdés a) pontjával összhangban a Szerződő Felek határainak átlépésére a következő határátkelőhelyeken kerülhet sor:

a) a magyar Szerződő Fél területén:

- Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér;

b) a montenegrói Szerződő Fél területén:

- Podgoricai Repülőtér Nemzetközi Határátkelőhely.

(2) Az illetékes hatóságok eseti alapon a visszafogadás lebonyolítására egyéb határátkelőhelyek használatáról is megállapodhatnak. Ebben az esetben az átvétel napjáról és időpontjáról, a határátkelőhelyről, továbbá a visszafogadásra váró személy átszállításának módjáról és körülményeiről az illetékes hatóságok minden esetben külön, írásban állapodnak meg.

(3) Az illetékes hatóságok diplomáciai úton haladéktalanul tájékoztatják egymást az e Cikk (1) bekezdésében felsorolt határátkelőhelyekkel kapcsolatos bármilyen változásról.

3. Cikk

A visszafogadási kérelem benyújtása és az arra adott válasz

(1) Ha a Visszafogadási Megállapodás 2-5. Cikkében meghatározott feltételek teljesülnek, a visszafogadási kérelmet a Visszafogadási Megállapodás 6. mellékletében meghatározottak szerint, a Visszafogadási Megállapodás 7. Cikkével összhangban, a megkereső Szerződő Fél illetékes hatóságának kell benyújtani a megkeresett Szerződő Fél illetékes hatóságához e-mailen vagy faxon a Visszafogadási Megállapodás 10. Cikk (1) bekezdésében meghatározott határidőn belül. Az e-mail vagy fax továbbításáról szóló jelentés a kérelem kézhezvétele visszaigazolásának tekintendő.

(2) A megkereső Szerződő Fél a visszafogadási kérelemmel együtt a Visszafogadási Megállapodás 1-5. mellékleteiben szereplő dokumentumokat is továbbítja.

(3) A visszafogadási kérelemre adott választ a megkeresett Szerződő Fél illetékes hatósága küldi meg a megkereső Szerződő Fél illetékes hatóságának e-mailen vagy faxon a Visszafogadási Megállapodás 10. Cikk (2) bekezdésében meghatározott határidőn belül. Az e-mail vagy fax továbbításáról szóló jelentés a kérelem kézhezvétele visszaigazolásának tekintendő.

4. Cikk

Téves visszafogadás

A megkereső Szerződő Fél visszaveszi a megkeresett Szerződő Fél által átadott bármely személyt, ha a Visszafogadási Megállapodás 12. Cikkében meghatározott határidőn belül megállapítást nyer, hogy a Visszafogadási Megállapodás 2-5. Cikkeiben meghatározott feltételek nem teljesültek. A megkereső Szerződő Fél által rendelkezésre bocsátott, az adott ügyre vonatkozó valamennyi dokumentációt vissza kell szolgáltatni a megkereső Szerződő Fél számára.

5. Cikk

Egyéb bizonyító eszközök és dokumentumok

(1) A Visszafogadási Megállapodás 19. Cikk (1) bekezdés c) pontjával összhangban, a Visszafogadási Megállapodás végrehajtása érdekében bármely személy állampolgárságát és személyazonosságát a Visszafogadási Megállapodás 1. mellékletében szereplő dokumentumokon kívül a következő érvényes dokumentumok útján lehet bizonyítani:

a) Magyar állampolgárok esetében:

- magyar állampolgársági bizonyítvány egy másik érvényes, magyar hatóság által kibocsátott, fényképes hivatalos irattal együtt,

- ideiglenes úti okmány.

b) Montenegrói állampolgárok esetében:

- montenegrói állampolgársági bizonyítvány egy másik érvényes, montenegrói hatóság által kibocsátott, fényképes hivatalos irattal.

(2) A jelen Cikk (1) bekezdésében felsorolt dokumentumok csatolása esetén a Szerződő Felek illetékes hatóságai minden további vizsgálat nélkül elismerik az állampolgárságot.

(3) A Visszafogadási Megállapodás 19. Cikk (1) bekezdés c) pontjának értelmében, ha a megkereső Szerződő Fél a Visszafogadási Megállapodás 1-5. mellékletében vagy jelen Cikk (1) bekezdésében fel nem sorolt dokumentumot is fontosnak tart a visszafogadásra váró személy állampolgárságának megállapításához, illetve harmadik országbeli állampolgár vagy hontalan személy határátlépése bizonyításának megállapításához, úgy a dokumentumot a visszafogadási kérelemmel együtt megküldheti a megkeresett Szerződő Félnek.

(4) A megkeresett Szerződő Félnek jogában áll eldönteni, hogy a jelen Cikk (3) bekezdésében említett dokumentumokat figyelembe veszi-e a visszafogadási kérelem elbírálása során. A jelen Cikk (3) bekezdésében említett dokumentumok elutasítását indokolni kell.

6. Cikk

Az állampolgárság megállapítására irányuló meghallgatások lebonyolítása

A Visszafogadási Megállapodás 8. Cikk (3) és 9. Cikk (6) bekezdéseivel összhangban a Szerződő Felek az állampolgárság megállapítására irányuló meghallgatások lebonyolításának a következő szerinti eljárásáról állapodnak meg:

a) Ha a megkereső Szerződő Fél illetékes hatósága a Visszafogadási Megállapodás 1. és 2. mellékleteiben vagy jelen Jegyzőkönyv 5. Cikkének (1) és (3) bekezdésében felsorolt dokumentumok egyikét sem tudja felmutatni, kérelemre a megkeresett Szerződő Fél államának diplomáciai vagy konzuli képviselete meghallgatja a visszafogadásra váró személyt annak megállapítására, hogy az rendelkezik-e a megkeresett Szerződő Fél államának állampolgárságával.

b) Az állampolgárság megállapítására irányuló meghallgatásra vonatkozó kérelmet telefonon, e-mailen vagy faxon lehet előterjeszteni a megkeresett Szerződő Fél államának illetékes diplomáciai vagy konzuli képviseleténél, és a meghallgatásra késedelem nélkül, de legkésőbb a visszafogadási kérelem kézhezvételét követő három (3) munkanapon belül kerül sor.

c) Az állampolgárság megállapítására irányuló meghallgatásra vonatkozó kérelemnek tartalmaznia kell a visszafogadásra váró személy tartózkodási címét és telefonszámát annak érdekében, hogy a megkeresett Szerződő Fél államának illetékes diplomáciai vagy konzuli képviselete közvetlenül érintkezésbe léphessen a visszafogadásra váró személlyel annak megállapítása végett, hogy az rendelkezik-e a megkeresett Szerződő Fél államának állampolgárságával.

d) A megkereső Szerződő Fél gondoskodik a meghallgatásra váró személynek a megkeresett Szerződő Fél államának diplomáciai vagy konzuli képviseletére szállításáról. Kivételes esetekben, a Szerződő Felek egyetértése esetén a meghallgatásra a megkeresett Szerződő Fél államának diplomáciai vagy konzuli képviseletének területén kívül is sor kerülhet. A Szerződő Felek illetékes hatóságai minden esetben haladéktalanul, de legkésőbb a visszafogadási kérelem kézhezvételétől számított két (2) munkanapon belül kijelölik a meghallgatás helyét és idejét.

e) A meghallgatás eredményéről a megkeresett Szerződő Fél államának diplomáciai vagy konzuli képviselete késedelem nélkül, de legkésőbb a meghallgatást követő három (3) munkanapon belül írásban tájékoztatja a megkereső Szerződő Fél illetékes hatóságát.

f) Minden meghallgatással járó költséget a megkereső Szerződő Félnek kell viselnie.

7. Cikk

A visszafogadásra váró személyek átadása

(1) A visszafogadásra váró személy átadására az illetékes hatóságok által írásban megállapított helyen és időben kerül sor. A megkereső Szerződő Félnek az átadás időpontját legalább öt (5) munkanappal megelőzően e-mailen vagy faxon értesíteni kell a megkeresett Szerződő Felet a következőkről: az érintett személy születési nevéről és idejéről; a személy úti okmányának számáról és érvényességi idejéről; az átadás napjáról és az átadás helyéről (határátkelőhelyről); az érintett személy speciális szükségleteit biztosító szükséges intézkedésekről (pl. egészségi állapot, szükséges orvosi ellátás/speciális kezelés, mentővel történő szállítás); valamint a hatósági kíséretről és a biztonsági intézkedésekről szóló információról.

(2) Ha az átadás időpontját bármilyen jogi vagy gyakorlati akadály miatt megváltoztatták, a megkereső Szerződő Fél illetékes hatósága haladéktalanul értesíti a megkeresett Szerződő Fél illetékes hatóságát a felmerülő akadályokról és jelzi az átadás újonnan kitűzött helyét és időpontját.

8. Cikk

Az átszállítás lebonyolításának és támogatásának szabályai

A Visszafogadási Megállapodás 13. és a 14. Cikkei alapján a Szerződő Felek az átszállítás lebonyolításának következő részletes szabályairól állapodnak meg:

a) Az átszállítási kérelmet késedelem nélkül, de legkésőbb hét (7) munkanappal a tervezett átszállítás előtt kell elküldeni e-mailen vagy faxon a megkeresett Szerződő Fél illetékes hatóságának.

b) A megkeresett Szerződő Fél illetékes hatósága az átszállítási kérelem kézhezvételét követően haladéktalanul, de legkésőbb öt (5) naptári napon belül e-mailen vagy faxon válaszol, hogy hozzájárul-e az átszállításhoz, valamint az átszállítás tervezett időpontjához, a kijelölt határátkelőhelyhez, a szállítási eszközéhez és az esetleges kísérethez.

c) Ha egy meghatározott átszállítás lebonyolításában a megkereső Szerződő Fél illetékes hatósága szükségesnek tartja a megkeresett Szerződő Fél illetékes hatóságainak támogatását, ezt jelzi az átszállítási kérelem formanyomtatványon (Visszafogadási Megállapodás 7. melléklete). A megkeresett Szerződő Fél az átszállítási kérelemre adott válaszában nyilatkozik arról, hogy biztosítani tudja-e a kért támogatást.

d) Amennyiben az átszállítandó személy egészségügyi ellátásra szorul, a megkereső Szerződő Fél az átszállítási kérelemmel együtt benyújtja az átszállítandó személy egészségi állapotának leírását, beleértve az egészségügyi papírjainak fénymásolatát és egyéb fontos információkat a speciális kezelésre, mentő szállításra vagy felügyeletére vonatkozóan.

e) A megkereső Szerződő Fél késedelem nélkül visszaveszi a harmadik országbeli állampolgárokat és hontalan személyeket, amennyiben a célország az érintett személy befogadását vagy tovább utaztatását megtagadja.

9. Cikk

Kísérettel történő visszafogadás feltételei

A Visszafogadási Megállapodás 19. Cikk (1) bekezdés b) pontjával összhangban a Szerződő Felek a területükre kísérettel történő visszafogadás, illetve átszállítás feltételeiről a következők szerint egyeznek meg:

a) A megkeresett Szerződő Fél illetékes hatósága biztosítja és elvégzi a kísérettel történő visszafogadást vagy átszállítást, nemzeti jogával összhangban.

b) A visszafogadás vagy átszállítás során a kísérők fegyvertelenül és polgári ruházatban látják el feladatukat. A kísérők rendelkeznek a visszafogadásnak, illetve átszállításnak a megkeresett Szerződő Fél általi jóváhagyását igazoló dokumentumokkal, valamint azonosítani tudják magukat és be tudják mutatni hivatalos utasításaikat.

c) A megkeresett Szerződő Fél illetékes hatóságai ugyanolyan védelmet és segítséget biztosítanak a kísérőknek feladatuk ellátása során, mint a hasonló feladatok ellátására felhatalmazott saját hatósági személyei számára.

d) A kísérőknek a megkeresett Szerződő Fél jogszabályait minden körülmények között be kell tartaniuk. A kísérők hatásköre az önvédelemre korlátozódik. Mindazonáltal a megkeresett Szerződő Fél rendfenntartó erői hiányában, illetve a rendfenntartó erők támogatása céljából a kísérők bármely közvetlen és súlyos veszélyre reagálva ésszerű és arányos intézkedéshez folyamodhatnak azért, hogy megakadályozzák a visszafogadott vagy átszállított személyt abban, hogy elmeneküljön, saját magában vagy harmadik személyben sérülést, illetve vagyoni kárt okozzon.

e) Amennyiben egy személy visszafogadása vagy átszállítása légi úton, kíséret alatt történik az őrzését és beszállítását a megkeresett Szerződő Fél hatóságának kell végrehajtania, és amennyire lehetséges a megkereső Szerződő Fél támogatása mellett.

f) A megkeresett Szerződő Fél illetékes hatósága haladéktanul informálja a megkereső Szerződő Fél illetékes hatóságát minden incidensről, amely a visszafogadás vagy az átszállítás ideje alatt történt.

10. Cikk

Kártérítés a visszafogadás és átszállítás során felmerülő károk után

Amennyiben a megkereső Szerződő Fél rendőrtisztje megsérül vagy bármilyen kár éri a Jegyzőkönyv hatálya alá tartozó feladat teljesítés során, a megkereső Szerződő Fél visel minden kártérítési igényt és nem él kártérítési igénnyel a megkeresett Szerződő Féllel szemben.

11. Cikk

Nyelvhasználat

A Szerződő Felek közötti kapcsolattartás nyelve az angol, kivéve, ha a Szerződő Felek eseti alapon másról meg nem egyeznek.

12. Cikk

Költségek

A visszafogadással és átszállítással kapcsolatban a megkeresett Szerződő Félnél felmerült költségeket (kivéve a személy visszafogadásához szükséges úti okmányok kiállításának költsége), amelyeket a Visszafogadási Megállapodás 15. Cikke alapján a megkereső Szerződő Fél visel, a megkereső Szerződő Fél illetékes hatósága a nemzeti költségvetési előírásainak megfelelően az érvényes számla megküldésének ellenében a számla kézhezvételétől számított harminc (30) naptári napon belül euróban megtéríti.

13. Cikk

Hatálybalépés és megszűnés

(1) A jelen Jegyzőkönyv a Visszafogadási Megállapodás 18. Cikke szerinti visszafogadási vegyes bizottság értesítését követő harmincadik (30.) napon lép hatályba. Az értesítésre haladéktalanul kerül sor azt követően, hogy a Szerződő Felek a jelen Jegyzőkönyv kötelező hatályának elismeréséhez szükséges belső jogi eljárásaik lefolytatásáról kölcsönösen értesítették egymást.

(2) A magyar Szerződő Fél a Visszafogadási Megállapodás 19. Cikk (2) bekezdése értelmében a jelen Jegyzőkönyv másolatának elküldésével értesíti a visszafogadási vegyes bizottságot.

(3) A jelen Jegyzőkönyv hatálybalépésével a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szerbia és Montenegró Kormánya között a két állam területén jogellenesen tartózkodó személyek átadásáról és visszafogadásáról szóló, Belgrádban, 2001. november 7-én aláírt Egyezmény hatályát veszti.

(4) A jelen Jegyzőkönyv határozatlan időre jön létre. A jelen Jegyzőkönyv a Visszafogadási Megállapodás megszűnésével egyidejűleg hatályát veszti.

(5) A jelen Jegyzőkönyvet a Szerődő Felek módosíthatják. Az ilyen módosításokat írásban diplomácia úton kell kezdeményezni és hatályba lépésére jelen Cikk (1) bekezdésében leírt eljárás az irányadó.

Készült Budapesten, 2017. február 24. napján, két eredeti példányban, magyar, montenegrói és angol nyelven; mindegyik szöveg egyaránt hiteles. A Jegyzőkönyv eltérő értelmezése esetén az angol nyelvű szöveg az irányadó.

Magyarország Kormánya
részéről
Montenegró Kormánya
részéről”

„PROTOKOL IZMEĐU VLADE MAĐARSKE I VLADE CRNE GORE O IMPLEMENTACIJI SPORAZUMA IZMEĐU EVROPSKE ZAJEDNICE I REPUBLIKE CRNE GORE O READMISIJI (VRAĆANJE I PRIHVATANJE) LICA KOJA SU BEZ DOZVOLE BORAVKA

Strane ovog Protokola,

U skladu sa članom 19 Sporazuma između Evropske zajednice i Republike Crne Gore o readmisiji lica koja su bez dozvole boravka (u daljem tekstu: Sporazum o readmisiji), Vlada Mađarske i Vlada Crne Gore (u daljem tekstu odvojeno: Strana ugovornica, zajedno: Strane ugovornice) u svrhu olakšavanja implementacije Sporazuma o readmisiji, saglasile su se o sljedećem:

Član 1

Određivanje nadležnih organa i kontakt tačaka

(1) U skladu sa članom 1 alineja (k) i članom 19 stav 1 alineja (a) Sporazuma o readmisiji, nadležni organi Strana ugovornica (u daljem tektu: nadležni organi), kojima je povjerena implementacija tog sporazuma su sljedeći:

a) Prijem i obrada zahtjeva za readmisiju:

- Za mađarsku Stranu ugovornicu:

Uprava policije

Adresa: Teve u. 4-6, H-1139 Budimpešta

Kontakt tačka: Odsjek za strance

Tel.: + 36 1 443 5445

Fax: + 36 1 443 5446

E-mail: idrendo@orfk.police.hu

- Za crnogorsku Stranu ugovornicu:

Ministarstvo unutrašnjih poslova

Direktorat za upravne unutrašnje poslove

Direkcija za strance, migracije i readmisiju

Adresa: Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 22

81000 Podgorica (Crna Gora)

Tel.: + 382 20225341

Fax: + 382 20203275

E-mail: mupreadmisija@t-com.me

b) Prijem i obrada zahtjeva za tranzitne operacije:

- Za mađarsku Stranu ugovornicu:

Kancelarija za imigraciju i azil

Adresa: Budafoki út 60., H-1117 Budimpešta

Tel.: + 36 1 463 9126

Fax: + 36 1 463 9127

E-mail: seo@bah.b-m.hu

- Za crnogorsku Stranu ugovornicu:

Ministarstvo unutrašnjih poslova

Uprava policije

Sektor granične policije

Odsjek za strance, vize i suzbijanje nezakonitih migracija

Adresa: Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 22

81000 Podgorica (Crna Gora)

Tel.: + 382 20202895

Fax: + 382 20202896

Fax: + 382 20246526 (operativni komunikacioni centar Uprave policije)

E-mail: odsjekkpdg@t-com.me

(2) U cilju primjene odredaba Sporazuma o readmisiji i ovog protokola, nadležni organi će direktno sarađivati jedni sa drugim.

(3) Strane ugovornice će odmah obavijestiti jedna drugu diplomatskim putem o svakoj promjeni nadležnih organa iz stava 1 ovog člana.

(4) U cilju primjene odredbi ovog Protokola, nadležni organi iz stava 1 ovog člana će direktno obavijestiti jedni druge, pisanim putem, o svakoj izmjeni u njihovim kontakt podacima u roku od trideset (30) dana.

Član 2

Granični prelazi

(1) U skladu sa članom 19 stav 1 alineja (a) Sporazuma o readmisiji, sljedeći granični prelazi su ovlašćeni od strane Strana ugovornica za prelazak njihovih granica:

a) Na teritoriji mađarske Strane ugovornice:

- Budimpešta/ međunarodni aerodrom Franc List.

b) Na teritoriji crnogorske Strane ugovornice:

- Međunarodni granični prelaz - Aerodrom Podgorica.

(2) Nadležni organi se mogu dogovoriti o korišćenju drugih graničnih prelaza za potrebe readmisije od slučaja do slučaja. U tom slučaju, datum, vrijeme, granični prelaz i način transfera lica čija se readmisija vrši, kao i modelitet tranzita će biti dogovoren između nadležnih organa pisanim putem posebno za svako lice pojedinačno.

(3) Nadležni organi će odmah obavijestiti jedni druge diplomatskim putem o svakoj promjeni graničnih prelaza iz stava 1 ovog člana.

Član 3

Podnošenje zahtjeva za readmisiju i odgovor na isti

(1) Ukoliko su ispunjeni uslovi iz čl. 2 do 5 Sporazuma o readmisiji, zahtjev za readmisiju, naveden u Aneksu 6 Sporazuma o readmisiji, sastavljen u skladu sa članom 7 Sporazuma o readmisiji, će biti podnešen od strane nadležnog organa zamoljenoj Strani ugovornici putem e-maila ili fax-a u okviru vremenskih rokova navedenih u članu 10 stav 1 Sporazuma o readmisiji. Izvještaj o slanju e-maila ili faxa smatra se potvrdom prijema zahtjeva.

(2) Strana ugovornica molilja će takođe poslati uz zahtjev za readmisiju dokumenta navedena u Aneksima 1 do 5 Sporazuma o readmisiji.

(3) Odgovor na zahtjev za readmisiju će biti poslat od strane nadležnog organa zamoljene Strane ugovornice nadležnom organu Strane ugovornice molilje putem e-maila ili faxa u okviru vremenskih rokova navedenih u članu 10 stav 2 Sporazuma o readmisiji. Izvještaj o slanju e-maila ili faxa smatra se potvrdom slanja odgovora.

Član 4

Readmisija greškom

Zamoljena Strana ugovornica će ponovno primiti bilo koje lice koje je prihvatila zamoljena Strana ugovornica, ako se u roku previđenom u članu 12 Sporazuma o readmisiji ustanovi da uslovi iz čl. 2 do 5 Sporazuma o readmisiji nijesu ispunjeni. Sva dokumentacija podnešena od Strane ugovornice molilje koja se odnosi na taj konkretan slučaj će biti vraćena Strani ugovornici molilji.

Član 5

Dodatna dokazna sredstva i dokumenti

(1) U skladu sa članom 19 stav 1 alineja (c) Sporazuma o readmisiji, a u svrhu implementacije Sporazuma o readmisiji, pored dokumenata navedenih u Aneksu 1 Sporazuma o readmisiji, državljanstvo ili identitet lica će biti dokazano putem sljedećih važećih dokumenata:

a) Za državljane Mađarske:

- uvjerenje o državljanstvu Mađarske uz dodatni važeći zvanični dokument izdat od strane organa Mađarske, koji na sebi sadrži fotografiju,

- privremena putna isprava.

b) Za državljane Crne Gore:

- uvjerenje o državljanstvu Crne Gore uz dodatni važeći zvanični dokument izdat od strane organa Crne Gore, koji na sebi sadrži fotografiju.

(2) Ukoliko su dokumenta navedena u stavu 1 ovog člana podnešena, nadležni organ zamoljene Strane ugovornice će uzajamno prihvatiti državljanstvo bez potrebe za daljom istragom.

(3) U skladu sa članom 19 stav 1 alineja (c) Sporazuma o readmisiji, ukoliko Strana ugovornica molilja smatra da druga dokumenta, osim onih navedenih u Aneksima 1 do 5 Sporazuma o readmisiji ili dokumenata iz stava 1 ovog člana, mogu biti važna za utvrđivanje državljanstva lica čija se readmisija vrši ili za potrebe svjedočenja o prelasku granice od strane državljanina treće zemlje ili lica bez državljanstva čija se readmisija vrši, takva dokumenta mogu biti podnešena zamoljenoj Strani ugovornici uz zahtjev za readmisiju.

(4) Zamoljena Strana ugovornica zadržava pravo da odluči da li se dokumenta navedena u stavu 3 ovog člana mogu uzeti u razmatranje prilikom obrade zahtjeva za readmisiju. Opravdani razlozi će biti navedeni prilikom odbijanja dokumenata navedenih u stavu 3 ovog člana.

Član 6

Procedura intervjua u svrhu utvrđivanja državljanstva

U skladu sa članom 8 stav 3 i članom 9 stav 6 Sporazuma o readmisiji, Strane ugovornice se slažu o sljedećem postupku za intervju u cilju utvrđivanja državljanstva:

a) Ukoliko nadležni organ Strane ugovornice molilje nije u mogućnosti da dostavi bilo koji od dokumenata navedenih u Aneksima 1 i 2 Sporazuma o readmisiji ili u st. 1 i 3 člana 5 ovog Protokola, nakon njihovog zahtjeva službenici diplomatske misije ili konzularnog predstavništva zemlje zamoljene strane ugovornice će intervjuisati lice čija se readmisija vrši u cilju utvrđivanja da li on/ona posjeduje državljanstvo zemlje zamoljene Strane ugovornice.

b) Zahtjev za intervju u cilju utvrđivanja državljanstva može biti dostavljen putem telefona, e-maila ili fax-a nadležnoj diplomatskoj misiji ili konzularnom predstavništvu zemlje zamoljene Strane ugovornice i biće sproveden bez odlaganja, a najkasnije tri (3) radna dana nakon prijema zahtjeva za readmisiju.

c) Zahtjev za intervju takođe sadrži adresu prebivališta i broj telefona lica čija se readmisija vrši da bi omogućio nadležnoj diplomatskoj misiji ili konzularnom predstavništvu zemlje zamoljene Strane ugovornice da direktno kontaktira lice u cilju utvrđivanja da li on/ona posjeduje državljanstvo zemlje zamoljene Strane ugovornice.

d) Strana ugovornica molilja će obezbijediti prevoz lica koje je potrebno intervjuisati do diplomatske misije ili konzularnog predstavništva zemlje zamoljene Strane ugovornice. U izuzetnim slučajevima, uz dogovor Strana ugovornica, intervju može biti održan van diplomatske misije ili konzularnog predstavništva zemlje zamoljene Strane ugovornice. Nadležni organi Strana ugovornica će naznačiti vrijeme i mjesto za intervju u svakom konkretnom slučaju bez odlaganja, a najkasnije dva (2) radna dana nakon prijema zahtjeva za readmisiju.

e) Nadležna diplomatska misija ili konzularno predstavništvo države zamoljene Strane ugovornice će obavijestiti nadležni organ Strane ugovornice molilje o rezultatima intervjua bez odlaganja, a najkasnije tri (3) radna dana nakon intervjua.

f) Sve troškove nastale u vezi sa organizacijom intervjua će snositi Strana ugovornica molilja.

Član 7

Transfer lica čija se readmisija vrši

(1) Transfer lica čija se readmisija vrši se u vrijeme i na mjestu dogovorenom pisanim putem od strane nadležnih organa. Strana ugovornica molilja će obavijestiti putem e-maila ili faxa zamoljenu Stranu ugovornicu najkasnije u roku od pet (5) radnih dana prije datuma transfera o sljedećem: ime i datum rođenja predmetnog lica; broj i rok važenja njegovog/njenog putnog dokumenta; datum i mjesto transfera (granični prelaz); neophodne mjere za obezbjeđenje posebnih potreba predmetnog lica (npr. zdravstveno stanje, potrebna medicinska pomoć i/ili poseban tretman, ambulantni prevoz); i informacije o pratnji i bezbjedonosnim mjerama koje je potrebno preduzeti.

(2) Ukoliko je rok za transfer produžen zbog bilo kakvih pravnih ili praktičnih prepreka, nadležni organ Strane ugovornice molilje će odmah obavijestiti nadležni organ zamoljene Strane ugovornice o preprekama kako se pojavljuju i naznačiće predviđenu lokaciju i vrijeme za transfer.

Član 8

Modaliteti i podrška za tranzitne operacije

U skladu sa čl. 13 i 14 Sporazuma o readmisiji, Strane ugovornice se slažu o sljedećim praktičnim modalitetima za sprovođenje postupka tranzita:

a) Zahtjev za tranzit će biti podnešen bez odlaganja ali najkasnije sedam (7) radnih dana prije planiranog tranzita putem e-maila ili fax-a nadležnom organu zamoljene Strane ugovornice.

b) Nadležni organ zamoljene Strane ugovornice će odgovoriti bez odlaganja ali najkasnije pet (5) kalendarskih dana nakon prijema zahtjeva za tranzit, putem e-maila ili fax-a, navodeći da li prihvata tranzit i zakazano vrijeme, određeni granični prelaz, način transporta i korišćenje pratnje.

c) Ukoliko Strana ugovornica molilja smatra neophodnim da dobije podršku organa zamoljene Strane ugovornice za određenu tranzitnu operaciju, to će navesti u obrascu za zahtjev za tranzit (Aneks 7 Sporazuma o readmisiji). U svom odgovoru na zahtjev za tranzit, zamoljena Strana ugovornica će navesti da li može da obezbijedi traženu podršku.

d) Ukoliko je licu čiji se transfer vrši potrebna medicinska pomoć, Strana ugovornica molilja će dostaviti uz zahtjev za tranzit opis zdravstvenog stanja lica čiji se transfer vrši, uključujući kopije uvjerenja o zdravstvenom stanju i druge relevantne informacije kojima se traži poseban tretman, ambulantni prevoz ili nadzor.

e) Strana ugovornica molilja će vratiti državljane trećih zemalja ili lica bez državljanstva bez odlaganja ukoliko je prijem predmetnog lica ili dalji tranzit uskraćen od strane odredišne zemlje.

Član 9

Uslovi za pratnju

U skladu sa članom 19 stav 1 alineja (b) Sporazuma o readmisiji, Strane ugovornice se slažu o sljedećim uslovima za korišćenje pratnje tokom postupka readmisije ili tranzita na njihovim teritorijama:

a) Nadležni organ zamoljene Strane ugovornice će obezbijediti i sprovesti praćenu readmisiju ili tranzit u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom.

b) U postupku prihvata ili tranzita, službenici u pratnji nose civilnu odjeću, nenaoružani. Moraju posjedovati dokumente kojima pokazuju odobrenje za readmisiju ili tranzit, i moraju biti u mogućnosti da dokažu svoj identitet i službeni nalog.

c) Organi zamoljene Strane ugovornice pružiće istu zaštitu i pomoć službenicima pratnje Strane ugovornice molilje u toku vršenja dužnosti, kao što pružaju svojim službenicima pratnje, ovlašćenim za preduzimanje ovih radnji.

d) Službenici pratnje moraju se u svim okolnostima pridržavati nacionalnog zakonodavstva zamoljene Strane ugovornice. Ovlašćenja službenika pratnje ograničena su na samoodbranu. Ipak ukoliko nijesu prisutni službenici zamoljene Strane ugovornice koji su ovlašćeni za preduzimanje neophodnih radnji ili u cilju podrške takvim službenicima, službenici pratnje mogu odgovoriti na neposrednu i ozbiljnu prijetnju na razuman i proporcijalan način radi sprječavanja lica čija readmisija se vrši ili koje je u transferu, od bjekstva, samopovrjeđivanja ili povrjeđivanja trećih lica, ili nanošenja štete imovini.

e) Ukoliko lice, čija se readmisija ili transfer vrši, putuje vazdušnim saobraćajem i pod pratnjom, zaštita i ukrcavanje će se izvršiti pod ovlašćenjem zamoljene Strane ugovornice, i uz što je veću moguću podršku Strane ugovornice molilje.

f) Nadležni organ zamoljene Strane ugovornice će obavijestiti nadležni organ Strane ugovornice molilje o svim činjenicama u vezi sa bilo kojim incidentom koji se dogodio tokom postupka readmisije ili tranzita bez nepotrebnog odlaganja.

Član 10

Nadoknada štete nastale tokom readmisije i procedure tranzita

Ukoliko se policijski službenik Strane ugovornice molilje povrijedi i/ili pretrpi štetu prilikom sprovođenja njegovih/ njenih zadataka u vezi sa implementacijom ovog Protokola, Strana ugovornica molilja će se odreći svih potraživanja po osnovu nadoknade, bez traženja obeštećenja od zamoljene Strane ugovornice.

Član 11

Jezik komunikacije

Strane ugovornice će komunicirati jedna sa drugom na engleskom jeziku ukoliko se ne dogovore drugačije od slučaja do slučaja.

Član 12

Troškovi

Svi troškovi (osim troškova nastalih u vezi sa putnim dokumentom koji je potreban radi povratka lica čija se readmisija vrši) koji su nastali od strane zamoljene Strane ugovornice u vezi sa readmisijiom i tranzitom, a koje će snositi Strana ugovornica molilja u skladu sa članom 15 Sporazuma o readmisiji, će biti nadoknađeni od strane nadležnog organa Strane ugovornice molilje u roku od trideset (30) dana, u skladu sa nacionalnim budžetskim odredbama, a nakon podnošenja važeće fakture, iskazane u eurima.

Član 13

Stupanje na snagu i raskid

(1) Ovaj Protokol stupa na snagu tridesetog (30) dana nakon datuma kada je obaviješten Zajednički komitet za readmisiju, naveden u članu 18 Sporazuma o readmisiji. Ovo obavještenje se dostavlja odmah nakon što Strane ugovornice obavijeste jedna drugu o završetku internih pravnih procedura koje su neophodne za izražavanje njihovog pristanka da budu obavezane Protokolom.

(2) Mađarska strana ugovornica u skladu sa članom 19 stav 2 Sporazuma o readmisiji, obavještava Zajednički komitet za readmisiju podnošenjem primjerka potpisanog Protokola.

(3) Nakon stupanja na snagu ovog Protokola, Sporazum između Vlade Srbije i Crne Gore i Vlade Republike Mađarske o transferu i readmisiji lica koja ilegalno borave na teritoriji država, potpisan u Beogradu 7. novembra 2001. godine, prestaje da važi.

(4) Ovaj Protokol se zaključuje na neograničen vremenski period. Ovaj protokol prestaje da važi istog dana kada i Sporazum o readmisiji.

(5) Ovaj Protokol može biti izmijenjen od strane Strana ugovornica. Takva izmjena će biti inicirana pisanim putem preko diplomatskih kanala i stupa na snagu u skladu sa procedurama opisanim u stavu 1 ovog člana.

Sačinjeno u Budimpešti, dana 24. februara 2017. godine, u dva originalna primjerka, na mađarskom, crnogorskom i engleskom jeziku, pri čemu su sve verzije jednako vjerodostojne. U slučaju razlika u tumačenju mjerodavan je tekst na engleskom jeziku.

Za Vladu Mađarske Za Vladu Crne Gore”

„PROTOCOL BETWEEN THE GOVERNMENT OF HUNGARY AND THE GOVERNMENT OF MONTENEGRO ON THE IMPLEMENTATION OF THE AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND THE REPUBLIC OF MONTENEGRO ON THE READMISSION OF PERSONS RESIDING WITHOUT AUTHORISATION

The Parties to this Protocol,

Pursuant to Article 19 of the implementation of the Agreement between the European Community and the Republic of Montenegro on the readmission of persons residing without authorisation, (hereinafter referred to as the Readmission Agreement),the Government of Hungary and the Government of Montenegro (hereinafter referred to separately as the Contracting Party, together as the Contracting Parties), for the purpose of facilitating the implementation of the Readmission Agreement, have agreed as follows:

Article 1

Designation of competent authorities and contact points

(1) In accordance with Article 1 lit. (k), and Article 19 (1) lit. (a) of the Readmission Agreement, the competent authorities of the Contracting Parties (hereinafter referred to as the competent authorities) entrusted with the implementation of it are designated as follows:

a) Reception and processing of readmission applications:

- for the Hungarian Contracting Party:

National Police Headquarters

Address: Teve u. 4-6, H-1139 Budapest

Contact point: Alien Policing Division

Tel.: + 36 1 443 5445

Fax: + 36 1 443 5446

E-mail: idrendo@orfk.police.hu

- for the Montenegrin Contracting Party:

Ministry of Interior of Montenegro

Directorate for Administrative Internal Affairs

Direction for Foreign Nationals, Migration and Readmission

Address: Bulevar Svetog Petra Cetinjskog, 22

81000 Podgorica (Montenegro)

Tel.: + 382 20225341

Fax: + 382 20203275

E-mail: mupreadmisija@t-com.me

b) Reception and processing of applications for transit operations:

- for the Hungarian Contracting Party:

Immigration and Asylum Office

Address: Budafoki út 60., H-1117 Budapest

Tel.: + 36 1 463 9126

Fax: + 36 1 463 9127

E-mail: seo@bah.b-m.hu

- for the Montenegrin Contracting Party:

Ministry of Interior of Montenegro

Police Directorate

Border Police

Department for foreigners, visas and prevention of illegal migrations

Address: Bulevar Svetog Petra Cetinjskog, 22

81000 Podgorica (Montenegro)

Tel.: + 382 20202895

Fax: + 382 20202896

Fax: + 382 20246526 (operational communicational centre of Police Directorate)

E-mail: odsjekkpdg@t-com.me

(2) For the application of the provisions of the Readmission Agreement and this Protocol the competent authorities shall directly co-operate with each other.

(3) The Contracting Parties shall immediately notify each other through diplomatic channels of any changes in the competent authorities referred to in paragraph (1) of this Article.

(4) For the application of this Protocol the competent authorities referred to in paragraph (1) of this Article shall notify each other directly in written form of any changes in their contact data within thirty (30) days.

Article 2

Border crossing points

(1) In accordance with Article 19(1) lit. (a) of the Readmission Agreement, the following border crossing points are authorised by the Contracting Parties for the crossing of their respective borders:

a) on the territory of the Hungarian Contracting Party:

- Budapest/Liszt Ferenc International Airport.

b) on the territory of the Montenegrin Contracting Party:

- International border crossing point Airport Podgorica.

(2) The competent authorities may agree on the use of other border crossing points for readmission on a case by case basis. In that case, the date, time, border crossing points and mode of the transfer of the person to be readmitted as well as the modalities of the transit shall be agreed between the competent authorities in writing in each individual case separately.

(3) The competent authorities shall immediately inform each other through diplomatic channels of any change of the border crossing points provided in paragraph (1) of this Article.

Article 3

Submission of the readmission application and reply thereto

(1) If the requirements laid dawn in Articles 2 to 5 of the Readmission Agreement are met, a readmission application as stipulated by Annex 6of the Readmission Agreement, compiled pursuant to Article 7 of the Readmission Agreement, shall be submitted by the competent authority of the requesting Contracting Party to the competent authority of the requested Contracting Party by e-mail or fax within the time limits foreseen in Article 10(1) of the Readmission Agreement. The e-mail or fax transmission report is considered as the receipt confirmation of the application.

(2) The requesting Contracting Party shall also transmit with the readmission application the documents referred to in Annexes 1 to 5 of the Readmission Agreement.

(3) A reply to the readmission application shall be sent by the competent authority of the requested Contracting Party to the competent authority of the requesting Contracting Party by e-mail or fax within the time limits foreseen in Article 10(2) of the Readmission Agreement. The e-mail or fax transmission report is considered as the receipt confirmation of the application.

Article 4

Readmission in error

The requesting Contracting Party shall take back any person readmitted by the requested Contracting Party, if it is established, within the time limits foreseen in Article 12 of the Readmission Agreement, that the requirements laid down in Articles 2 to 5 of the Readmission Agreement are not met. All documentation presented by the requesting Contracting Party pertaining to that particular case shall be returned to the requesting Contracting Party.

Article 5

Additional means and documents of evidence

(1) In accordance with Article 19(1) lit. (c) of the Readmission Agreement, for the purpose of the implementation of the Readmission Agreement, the nationality and identity of a person shall be proven by means of the following valid documents, in addition to the documents referred to in Annex 1 of the Readmission Agreement:

a) For Hungarian nationals:

- certificate of nationality of Hungary together with another valid formal document issued by the authorities of Hungary, bearing a photograph,

- temporary travel document.

b) For Montenegrin nationals:

- certificate of nationality of Montenegro together with another valid formal document issued by the authorities of Montenegro, bearing a photograph.

(2) If the documents listed in paragraph (1) of this Article are presented, the competent authority of the requested Contracting Party shall mutually recognise the nationality without further investigation being required.

(3) Pursuant to Article 19(1) lit. (c) of the Readmission Agreement, if the requesting Contracting Party considers that other documents not listed in Annexes 1 to 5 to the Readmission Agreement or in paragraph (1) of this Article may be important for establishing the nationality of the person to be readmitted or for testifying the crossing of the border by a third country national or stateless person to be readmitted, such documents may be submitted to the requested Contracting Party together with the readmission application.

(4) The requested Contracting Party retains the right to decide whether the documents referred to in paragraph (3) of this Article may be taken into consideration in processing the readmission application. Justified reasons shall be given for the refusal of the documents referred to in paragraph (3) of this Article.

Article 6

Interview’s procedures for establishing nationality

In accordance with Articles 8(3) and 9(6) of the Readmission Agreement, the Contracting Parties agree on the following interview’s procedure for establishing nationality:

a) If the competent authority of the requesting Contracting Party is unable to present any of the documents listed in Annexes 1 to 2 to the Readmission Agreement or in paragraphs (1) and (3) of Article 5 of this Protocol, upon its request the officials of the diplomatic mission or consular representation of the State of the requested Contracting Party shall interview the person to be readmitted in order to establish whether he/ she possesses the nationality of the State of the requested Contracting Party.

b) The request for the interview for establishing nationality could be given by telephone, e-mail or fax to the competent diplomatic mission or consular representation of the State of the requested Contracting Party and it shall be carried out without delay but not later than three (3) working days following the receipt of the readmission request.

c) The request for the interview shall also contain the address of residence and phone number of the person to be readmitted in order to enable the competent diplomatic mission or consular representation of the State of the requested Contracting Party to contact directly the person to be readmitted to establish whether he/she possesses the nationality of the State of the requested Contracting Party.

d) The requesting Contracting Party shall provide the transportation for the person to be interviewed to the diplomatic mission or consular office of the State of the requested Contracting Party. In exceptional cases, upon agreement between the Contracting Parties, the interview can be held outside the diplomatic mission or consular representation of the State of the requested Contracting Party. The competent authorities of the Contracting Parties shall specify the time and place for the interview in each particular case without delay but not later than two (2) working days following the receipt of the readmission request.

e) The competent diplomatic mission or consular representation of the State of the requested Contracting Party shall inform the competent authority of the requesting Contracting Party on the result of the interview without delay but not later than three (3) working days following the interview.

f) All expenses incurred in connection with the organisation of the interview are to be borne by the requesting Contracting Party.

Article 7

Transfer of persons to be readmitted

(1) Transfer of the person to be readmitted shall take place at the time and location agreed upon in writing by the competent authorities. The requesting Contracting Party shall notify via e-mail or fax the requested Contracting Party not later than five (5) working days prior to the date of the transfer on the following: name and date of birth of the person concerned; number and validity of his/her travel document; date and place of the transfer (border crossing point); necessary measures to ensure the special needs of the person concerned (e.g. state of health, required medical care and/or special treatments, ambulance transport); and information about escorts and security measures to be taken.

(2) If the term of transfer was extended due to any legal or practical impediments, the competent authority of the requesting Contracting Party shall immediately notify the competent authority of the requested Contracting Party of the impediments as it occurs and shall indicate the envisaged location and time of transfer.

Article 8

Modalities and support for transit operations

In accordance with Articles 13 and 14 of the Readmission Agreement, the Contracting Parties agree on the following practical modalities for the conduction of transit operations:

a) A transit application shall be submitted without delay but not later than seven (7) working days before the planned transit by e-mail or fax to the competent authority of the requested Contracting Party.

b) The competent authority of the requested Contracting Party shall reply without delay but not later than five (5) calendar days following the receipt of the transit application, by e-mail or fax, stating whether it consents to the transit and the time for which it has been scheduled, the designated border crossing point, the transport method and the use of escorts.

c) If the requesting Contracting Party deems it necessary to have the support of the authorities of the requested Contracting Party for a particular transit operation, it shall mention this on the transit application form (Annex 7 of the Readmission Agreement). In its reply to the transit application, the requested Contracting Party shall state whether it can provide the requested support.

d) If the transferee requires medical care, the requesting Contracting Party shall submit together with the transit application a description of the state of health of the person to be transited, including photocopies of healthcare certificates and other relevant information required special treatments, ambulance transport or supervision.

e) The requesting Contracting Party shall take back the third country nationals or stateless persons without delay if the admission of the person concerned is denied by the State of destination or further transit.

Article 9

Conditions for escort

In accordance with Article 19(1) lit. (b) of the Readmission Agreement, the Contracting Parties agree on the following conditions for the use of escorts in readmission or transit operations on their respective territories:

a) The competent authority of the requested Contracting Party shall provide and carry out the escorted readmission or transit in accordance with its national law.

b) During the admission or transit escorts shall perform their task unarmed and in civilian dress. They must be in possession of documents showing the approval of the readmission or transit, and must be able to prove their identity and official instructions.

c) The authorities of the requested Contracting Party shall grant the same protection and assistance to the escorts while the latter are performing their duties as they grant to their own officials who are authorised to take such action.

d) Escorts must adhere to the law of the requested Contracting Party in all circumstances. The authority of escorts accompanying a person to be readmitted or transferred is limited to self-defence. However, in the absence of any officials of the requested Contracting Party who are authorised to take the necessary action or in order to support such officials, the escorts may respond to an immediate and serious threat in a reasonable and proportionate manner to prevent the person to be readmitted or transferred from fleeing, injuring himself or third parties or causing damage to property.

e) If the person to be readmitted or transferred travels by air and under escort, guarding and embarkation shall be effected under the authority of the requested Contracting Party, and in so far as possible with the support of requesting Contracting Party.

f) The competent authority of the requested Contracting Party shall inform the competent authority of the requesting Contracting Party on all facts in connection with any incident occurred during the readmission or transit procedure without undue delay.

Article 10

Compensation for damages incurred during readmission and transit procedures

If a police officer of the requesting Contracting Party injures and/or suffers any damage during the performance of his/her tasks under the implementation of this Protocol, the requesting Contracting Party shall waive all claims for compensation, without seeking redress from the requested Contracting Party.

Article 11

Language of communication

The Contracting Parties shall communicate with one another in the English language unless they agree otherwise on a case-by-case basis.

Article 12

Costs

All costs (except the costs incurred in connection with the travel document required for return of the person to be readmitted) incurred by the requested Contracting Party in connection with readmission and transit which are to be borne by the requesting Contracting Party in accordance with Article 15 of the Readmission Agreement, shall be reimbursed by the competent authority of the requesting Contracting Party within thirty (30) days in accordance with its domestic budgetary legal provisions upon submission of a valid invoice in Euro.

Article 13

Entry into force and termination

(1) This Protocol shall enter into force on the thirtieth (30th) day following the date when the joint readmission committee, referred to in Article 18 of the Readmission Agreement, has been notified. This notification shall take place immediately after the Contracting Parties have notified each other on the completion of the internal legal procedures required for the expression of their consent to be bound by the Protocol.

(2) The Hungarian Contracting Party shall, in accordance with the Article 19(2) of the Readmission Agreement, notify the joint readmission committee by submitting a copy of the signed Protocol.

(3) Upon the entry into force of the Protocol, the Agreement between the Government of the Republic of Hungary and the Government of Serbia and Montenegro on the transfer and readmission of persons residing illegally on the territories of the States, signed in Belgrade on 7 November 2001 shall cease to be in force.

(4) This Protocol is concluded for an indefinite period of time. The Protocol shall cease to apply at the same time as the Readmission Agreement.

(5) This Protocol may be amended by the Contracting Parties. Such an amendment shall be initiated in writing through diplomatic channels and shall enter into force according to the procedures described in paragraph (1) of this Article.

Done at Budapest, on 24 February 2017, in two original copies, each in Hungarian, Montenegrin and English languages; all texts are equally authentic. In case of differences in the interpretation of the Protocol, the English text shall be referred to.

For the Government of Hungary For the Government of Montenegro”

4. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 2. § és a 3. § a Végrehajtási Jegyzőkönyv 13. Cikk (1) bekezdésében meghatározott időpontban lép hatályba. * 

(3) A Végrehajtási Jegyzőkönyv, valamint a 2. § és a 3. § hatálybalépésének naptári napját a külpolitikáért felelős miniszter annak ismertté válását követően a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett közleményével állapítja meg. * 

5. § E rendelet végrehajtásához szükséges intézkedésekről az idegenrendészetért és menekültügyért felelős miniszter gondoskodik.

6. § Ez a rendelet az Európai Közösség és a Montenegrói Köztársaság között az engedély nélkül tartózkodó személyek visszafogadásáról szóló, Brüsszelben, 2007. szeptember 18-án aláírt Megállapodás végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.


  Vissza az oldal tetejére