A jogszabály mai napon ( 2020.05.25. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

202/2017. (VII. 10.) Korm. rendelet

a Modern Városok Program keretében egyes turisztikai és városfejlesztési célra irányuló beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

A Kormány

a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló

2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a), d) és e) pontjában,

a 4. § (1)-(3) bekezdése tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 16. pont 16.2. alpontjában és 17. pontjában,

a 4. § (4) bekezdése tekintetében a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (1) bekezdés c) pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja az 1. mellékletben felsorolt beruházásokhoz (a továbbiakban: Beruházások) kapcsolódó, a 2. mellékletben meghatározott közigazgatási hatósági ügyeket.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a Beruházásokkal összefüggőnek kell tekinteni mindazokat a közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek

a) a Beruházásokhoz közvetlenül kapcsolódó útépítési, közműfejlesztési és -csatlakozási munkák érdekében az 1. mellékletben a Beruházások megvalósításának helyszíneként megjelölt ingatlanokkal szomszédos ingatlanokat érintik,

b) a Beruházások megvalósításához és használatbavételéhez szükségesek,

c) *  az 1. mellékletben a Beruházások megvalósításának helyszíneként megjelölt ingatlanokból telekalakítási eljárások véglegessé válását követően kialakított ingatlanokat érintik.

2. § A Kormány az 1. § (1) bekezdése szerinti kiemelt jelentőségű ügyekben az 1. melléklet szerinti kormánymegbízottakat jelöli ki koordinációs feladatokat ellátó kormánymegbízottként.

3. § *  (1) Az 1. mellékletben foglalt táblázat 21. sora szerinti beruházás esetében a táblázat B:21 mezőjében megjelölt ingatlanok esetében az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdését azzal kell alkalmazni, hogy az építési engedély akkor is megadható, ha

a) a létesítendő építmények több ingatlanon helyezkednek el, továbbá

b) az építmények építési teleknek nem minősülő területen kerülnek elhelyezésre.

(2) Az 1. mellékletben foglalt táblázat 21. sora szerinti beruházás esetében a táblázat B:21 mezőjében megjelölt ingatlanokat az építési engedélyezési eljárás során rendezettnek kell tekinteni abban az esetben is, ha az ingatlant érintő telekalakítás még nem történt meg.

(3) Az 1. mellékletben foglalt táblázat 21. sora szerinti beruházás esetében az egységes elektronikus közműnyilvántartásról szóló kormányrendeletet azzal kell alkalmazni, hogy a közműegyeztetés során a közművezeték-üzemeltetőnek öt napon belül nyilatkoznia kell az érintettségéről. Amennyiben a közművezeték-üzemeltető úgy nyilatkozik, hogy érintett, a további kérdésekről további tizenöt napon belül kell nyilatkoznia, az adott szakágra vonatkozó előírások szerint.

4. § (1) *  Az 1. mellékletben foglalt táblázat 2., 4., 8., 9., 14., 15., 16., 17., 20. és 21. sora szerinti beruházásokkal összefüggésben - a településrendezési és az építészeti-műszaki tervtanácsokról szóló 252/2006. (XII. 7.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó építési tevékenység esetében - a központi építészeti-műszaki tervtanács véleményét be kell szerezni.

(2) Az 1. mellékletben foglalt táblázat 6., 7., 10., 11., 12., 18. és 19. sora szerinti beruházásokkal összefüggésben

a) a Műemléki Tanácsadó Testület szakértői véleményét be kell szerezni,

b) építészeti-műszaki tervtanácsi véleményt nem kell beszerezni.

(3) *  Az 1. mellékletben foglalt táblázat 3., 5., 13. és 23. sora szerinti beruházásokkal összefüggésben építészeti-műszaki tervtanácsi véleményt nem kell beszerezni.

(4) A Beruházásokkal összefüggésben településképi véleményezési eljárást nem kell lefolytatni és településképi bejelentési eljárásnak nincs helye.

4/A. § *  Az 1. melléklet 15. sora szerinti beruházás műszaki ellenőre kizárólagos joggal a BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zártkörűen Működő Részvénytársaság.

4/B. § *  (1) Az 1. mellékletben foglalt táblázat 21. sora szerinti beruházás esetében az 1. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági ügyekre vonatkozó ügyintézési határidő - az előzetes vizsgálati eljárás, a környezeti hatásvizsgálati eljárás, valamint a természetvédelmi eljárások kivételével, illetve ha jogszabály rövidebbet nem állapít meg - tizenöt nap.

(2) Az 1. mellékletben foglalt táblázat 21. sora szerinti beruházás esetében az 1. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági ügyekben a szakhatósági eljárásra vonatkozó ügyintézési határidő - a környezetvédelmi és természetvédelmi szakhatóság eljárása kivételével, illetve ha jogszabály rövidebbet nem állapít meg - nyolc nap.

4/C. § *  Az 1. mellékletben foglalt táblázat 6. sora szerinti beruházás-lebonyolítója kizárólagos joggal a NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság.

4/D. § *  Az 1. mellékletben foglalt táblázat 22. sora szerinti beruházás építési műszaki ellenőre, felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói tevékenység biztosítója, valamint beruházás-lebonyolítója, kizárólagos joggal a BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zártkörűen Működő Részvénytársaság.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

6. § E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

7. § *  E rendeletnek a Modern Városok Program keretében egyes turisztikai és városfejlesztési célra irányuló beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 202/2017. (VII. 10.) Korm. rendelet módosításáról szóló 18/2019. (II. 14.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított 3. §-át, 4. § (1) bekezdését, 4/B. §-át és az 1. mellékletében foglalt táblázat 21. sorát a Módr. hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

8. § *  E rendeletnek a beruházások megvalósításával összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 136/2019. (VI. 11.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr2.) megállapított 4/D. §-át és 1. mellékletében foglalt táblázat 22. sorát a Módr2. hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

9. § *  E rendeletnek a Modern Városok Program keretében egyes turisztikai és városfejlesztési célra irányuló beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 202/2017. (VII. 10.) Korm. rendelet módosításáról szóló 43/2020. (III. 12.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr3.) megállapított 4. § (3) bekezdését és 1. mellékletében foglalt táblázat 23. sorát a Módr3. hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

1. melléklet a 202/2017. (VII. 10.) Korm. rendelethez

A B C
1. A beruházás megnevezése A beruházás megvalósításának helyszíne Koordinációra kijelölt kormánymegbízott
2. Térségi vásártér kialakítása, városi piac fejlesztése (Békéscsaba) Békéscsaba közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti 3388, 3393, 3395/3, 3395/4 és 3395/5 helyrajzi számú ingatlanok Békés Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott
3. Békéscsabai Nyomdaipari Tudás- és Képzőközpont kialakítása
(1. sz. projektelem: Tanműhely bővítése és fejlesztése a Békéscsabai Nyomdaipari Tudás- és Képzőközpontban;
2. sz. projektelem: A nyomdaipari duális képzés modelljének kidolgozása;
3. sz. projektelem: Kollégium fejlesztése a Békéscsabai Nyomdaipari Tudás- és Képzőközpontban)
Békéscsaba közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti 1493/13 helyrajzi számú ingatlan Békés Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott
4. CsabaPark turisztikai fejlesztése II. és III. ütem (Békéscsaba) Békéscsaba közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti 1493/11, 1498/31, 1503/3, 1505, 1506/1, 1506/2, 1509/1 és 1512/5 helyrajzi számú ingatlanok Békés Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott
5. Modern Város Program - „Okos Város - Okos Miskolc” program keretében: Intelligens térfigyelő rendszer, valamint intelligens térfigyelő rendszer - hálózatfejlesztés Miskolc közigazgatási területe Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott
6. Modern Városok Program - Diósgyőri Vár komplex fejlesztése Miskolc közigazgatási területén elhelyezkedő következő ingatlanok (természetbeni cím, ingatlan-nyilvántartás szerinti helyrajzi szám):
Vár utca 24., 32827/1 hrsz.;
Tapolca rét utca 12., 32556 hrsz.;
Vár utca 24., 32818/1 hrsz.;
32818/2. hrsz.;
32823/2. hrsz.;
Haller György utca 5., 32824 hrsz.;
Haller György utca 3., 32825 hrsz.;
Haller György utca 1., 32826 hrsz.;
Bodrogi Zsigmond utca 30., 32828 hrsz.;
Bodrogi Zsigmond utca 28., 32829 hrsz.;
Bodrogi Zsigmond utca 26., 32830 hrsz.;
Bodrogi Zsigmond utca 24., 32831 hrsz.;
Bodrogi Zsigmond utca 22., 32832 hrsz.;
Bodrogi Zsigmond utca 20., 32833 hrsz.;
Bodrogi Zsigmond utca 18., 32834 hrsz.;
Bodrogi Zsigmond utca 16., 32835 hrsz.;
Bodrogi Zsigmond utca 14., 32836 hrsz.;
Bodrogi Zsigmond utca, 32837/1 hrsz.;
Bodrogi Zsigmond utca, 32837/2 hrsz.;
Bodrogi Zsigmond utca, 32837/3 hrsz.;
Vár utca 7-9., 32838 hrsz.;
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott
Tokaj Ferenc utca 101., 33231 hrsz.;
Bodrogi Zsigmond utca, 33232/2 hrsz.;
Bodrogi Zsigmond utca, 33232/3 hrsz.;
Bodrogi Zsigmond utca, 33232/4 hrsz.;
Bodrogi Zsigmond utca 25., 33233 hrsz.;
33234. hrsz.;
33235 hrsz.;
33332 hrsz.;
Malom árok, 33265/1 hrsz.;
33331. hrsz.;
Haller György utca 11., 33334 hrsz.;
Haller György utca 9., 33335 hrsz.;
Haller György utca 7., 33336 hrsz.;
Haller György utca, 33354/1 hrsz.;
Haller György utca, 33354/1 hrsz.;
33333 hrsz.;
33327 hrsz.;
33232/1 hrsz.;
32818/2 hrsz.;
32820 hrsz.;
33222 hrsz.
7. Belváros megújítása Sopronban Sopron közigazgatási területén elhelyezkedő következő ingatlanok (természetbeni cím, ingatlan-nyilvántartás szerinti helyrajzi szám):
Új utca (10, 13, 16, 17, 19, 24, 25, 28, 32, 52 hrsz.);
Kolostor utca (17 hrsz.);
Templom utca (26, 33, 170, 188, 189 hrsz.);
Fegyvertár utca (37/1, 39, 40 hrsz.);
Orsolya tér (67 hrsz.);
Hátsókapu (123 hrsz.);
Szent György utca (74, 75 hrsz.);
Fő tér (119/1, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197 hrsz.);
Előkapu (199 hrsz.);
Várkerület (111 hrsz.);
Petőfi tér (244 hrsz.);
Deák tér (3033 hrsz.);
Erzsébet utca (3068 hrsz.);
Szent Mihály utca (1356, 1357 hrsz.);
Várfal felújítása (73, 75, 78/1, 78/2, 79, 80, 85, 86/1, 89/1, 116, 117, 118, 120, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197 , 198, 219, 223/2, 230/2, 231/2, 233/2, 234/2, 235/2, 236/2, 226, 227, 229 hrsz.)
Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott
Utcaburkolat- és közműfelújítás:
Templom utca (41 hrsz.);
Fegyvertár utca (42 hrsz.);
Kolostor utca (6 hrsz.);
Új utca (44 hrsz.);
Szent György utca (68 hrsz.);
Hátsókapu (122 hrsz.);
Orsolya tér (43/1, 43/2 hrsz.);
48-as tér (37/2 hrsz.);
Fő tér (191 hrsz.);
Rákóczi utca (169 hrsz.);
Bünker J. Rajnárd köz (184/1, 184/2, 238, 239/2 hrsz.);
Széchenyi tér (146 hrsz.);
Petőfi tér (168/1, 168/2 hrsz.);
Színház utca (245 hrsz.);
Várkerület (121/5 hrsz.)
8. * 
9. Sopron gazdasági programja - ITC (Innovációs Technológiai Centrum) Sopron közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti 0390/79, 0390/82, 0390/85, 0390/88, 0390/91, 0390/93, 0390/95, 0390/99, 0390/102, 0390/111, 0390/114, 0390/116, 0390/118, 0390/120, 0390/122, 0390/124 helyrajzi számú ingatlanok Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott
10. Debreceni Csokonai Nemzeti Színház és Színész-ház felújítása Debrecen közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti 8499 és 8508 helyrajzi számú ingatlanok Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott
11. Egri Vár állagmegóvó felújítása Eger közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti 5488, 5489, 5807/2/A, 4600, 4601, 4603/1 és 4603/2 helyrajzi számú ingatlanok Heves Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott
12. Tulipános Ház turisztikai célú fejlesztése (Tatabánya) Tatabánya közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti 2138 helyrajzi számú ingatlan Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott
13. Városközpont és Dózsakert közösségi tereinek megújítása, Tatabánya Megyei Jogú Város József Attila Megyei és Városi Könyvtárának fejlesztése Tatabánya, közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti 8024, 8117, 8204/14, 11198/3, 1119911200, 11201, 11203, 11204/39, 11204/40, 11204/42, 11204/43, 11204/44, 11204/45 és 11204/46 helyrajzi számú ingatlanok Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott
14. Sóstó fejlesztési program (Nyíregyháza) Nyíregyháza-Sóstógyógyfürdő, Sóstói út, az ingatlan-nyilvántartás szerinti 15094/3 helyrajzi számú ingatlan; Nyíregyháza-Sóstógyógyfürdő, Berenát u., az ingatlan-nyilvántartás szerinti 15087/3, 15087/4, 15094/3, 15099 és 15108 helyrajzi számú ingatlanok Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott
15. Nyíregyházi Állatpark fejlesztése: Pangea Ökocentrum és Szálloda építése Nyíregyháza közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti 15010/5 helyrajzi számú ingatlan Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott
16. Komplex turisztikai fejlesztés keretében ökocentrum és kalandpark, erdei vasút és a kikötő felújítása (Gemenci-erdő fejlesztés) Szekszárd közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti külterület 0154/3, 0154/6, 0154/7, 0154/8 és 0154/9 helyrajzi számú ingatlanok Tolna Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott
17. Szombathelyi Vásárcsarnok felújítása Szombathely közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti 6615/24, 6615/25, 6615/26, 6615/27, 6615/28, 6615/29 és 8262/2 helyrajzi számú ingatlanok Vas Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott
18. A Gothard-kastély fejlesztése és zarándokszállás létesítése (Szombathely) Szombathely közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti 2/7, 5, 6, 89/3 és 773/1 helyrajzi számú ingatlanok Vas Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott
19. Veszprémi Petőfi Színház rekonstrukciója Veszprém közigazgatási területén elhelyezkedő következő ingatlanok (természetbeni cím, ingatlan-nyilvántartás szerinti helyrajzi szám):
Óvári Ferenc út 1. (112 hrsz.);
Óvári Ferenc út 2. (5038 hrsz.);
Óvári Ferenc út (5041 hrsz.);
Megyeház tér 2. (5037/1, 5037/2, 5042 hrsz.);
Szeglethy József utca 4. (121, 122 hrsz.)
Veszprém Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott
20. Adria Kapuja Program - Nagykanizsa városközpontban tervezett konferencia- és rendezvényközpont Nagykanizsa közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti 984, 985, 986/1, 987 és 988/1 helyrajzi számú ingatlanok Zala Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott


21. * 

Vízi élménypark létrehozására, valamint az érintett terület árvízi védelmének biztosítására irányuló beruházás megvalósítása Győrben
Győr közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-
nyilvántartás szerinti belterület
8110/3, 8110/7, 8110/8, 8110/9,
8110/10, 8111/1, 8111/2, 8111/3,
8112/1, 8112/1/A, 8112/2, 8112/3, 8113, 8114, 8115/1, 8115/2, 8116/1, 8116/2, 8117, 8121, 8122, 8123, 8131, 8700 és 8702 helyrajzi számú ingatlanok

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott
22. *  Dunaújvárosi Szálloda és Rendezvényközpont Dunaújváros közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-
nyilvántartás szerinti belterület 325/5 és 325/6 helyrajzi számú ingatlanok
Fejér Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott
23. *  Vas Megyei Kormányhivatal székhelyeként működő Megyeháza felújítása Szombathely közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti 6271 helyrajzi számú ingatlan Vas Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott

2. melléklet a 202/2017. (VII. 10.) Korm. rendelethez

A Beruházások megvalósításával összefüggő, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánított közigazgatási hatósági ügyek

1. építésügyi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások,

2. örökségvédelmi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások,

3. építményeken kívüli és belüli felvonó, mozgólépcső, emelők, gépi működtetési közlekedési berendezések engedélyezésére irányuló hatósági eljárások,

4. a műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások,

5. műszaki biztonsági hatósági engedélyezési eljárások,

6. tűzvédelmi hatósági eljárások,

7. vízügyi és vízvédelmi hatósági engedélyezési eljárások,

8. hírközlési hatósági eljárások,

9. környezetvédelmi hatósági eljárások,

10. természetvédelmi hatósági eljárások,

11. útügyi hatósági eljárások,

12. ingatlan-nyilvántartással összefüggő hatósági eljárások,

13. telekalakításra irányuló hatósági eljárások,

14. földmérési hatósági eljárások,

15. termőföld védelmével összefüggő hatósági engedélyezési eljárások,

16. talajvédelmi engedélyezésre irányuló hatósági eljárások,

17. bányahatósági engedélyezési eljárások,

18. élelmiszerlánc-felügyeleti eljárás,

19. erdészeti hatósági eljárások,

20. közegészségügyi hatósági eljárások,

21. veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésre vonatkozó katasztrófavédelmi engedélyezési eljárások,

22. azok az 1-21. pontban nem szereplő hatósági engedélyezési eljárások, amelyek a Beruházások megvalósításához, használatbavételéhez és üzemeltetésének beindításához szükségesek,

23. az 1-22. pontban felsorolt ügyfajtákban kiadott hatósági döntések módosítására irányuló hatósági eljárások.


  Vissza az oldal tetejére