A jogszabály mai napon ( 2020.05.30. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

217/2017. (VII. 31.) Korm. rendelet

a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók kötelező közbeszerzési szakmai képzéséről

A Kormány a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 198. § (1) bekezdés 19. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) *  E rendeletet kell alkalmazni a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói névjegyzékbe vételhez és a bejegyzés megújításához szükséges kötelező közbeszerzési szakmai képzésekre (a továbbiakban: közbeszerzési szakmai képzés).

(2) *  A közbeszerzési szakmai képzés szervezésére és lebonyolítására a közbeszerzésekért felelős miniszter által vezetett minisztérium, a Közbeszerzési Hatóság, az elektronikus közbeszerzési rendszer üzemeltetését végző gazdasági társaság, valamint a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 1. melléklete szerinti felsőoktatási intézmény (a továbbiakban együtt: képző szervezet) jogosult.

2. A közbeszerzési szakmai képzések elismerése

2. § (1) *  A közbeszerzési szakmai képzéseket a képző szervezet kezdeményezésére a közbeszerzésekért felelős miniszter ismeri el. Az elismerés célja annak ellenőrzése, hogy a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók névjegyzékbe történő bejegyzéséhez és a névjegyzékbe vétel megújításához figyelembe vehető képzések az e rendeletben meghatározott, magas szintű követelményeknek megfeleljenek.

(2) Elismerhető képzések a közbeszerzési, valamint a közbeszerzések tárgyával, szereplőivel, az eljárás lefolytatásával, a közbeszerzési szerződésekkel összefüggő, különösen a jogi, műszaki, gazdasági és környezetvédelmi képzések, amennyiben azok képzési tematikájában a közbeszerzési vonatkozások legalább négyszer hatvan perc időtartamban szerepelnek.

(2a) *  Az elektronikus közbeszerzési rendszer üzemeltetését végző gazdasági társaság esetében kizárólag azon képzések ismerhetőek el, melyek az elektronikus közbeszerzési rendszer (a továbbiakban: EKR) működésével, annak használatával, illetve a közbeszerzési eljárások EKR általi lebonyolításával kapcsolatos elméleti, illetve gyakorlati ismeretanyagot közvetítenek, amennyiben azok képzési tematikájában a közbeszerzési vonatkozások legalább négyszer hatvan perc időtartamban szerepelnek.

(2b) *  A képző szervezetek az 1. melléklet szerinti adatok megadásával kezdeményezhetik az egyes képzések közbeszerzési szakmai képzésként történő elismerését a közbeszerzésekért felelős miniszternél.

(2c) *  A képző szervezet a képzésre történő jelentkezések során külön adatlapon összesíti a jelentkezők regisztrációs adatait, valamint az elismert képzéseken részt vevőkről jelenléti ívet vezet, és ezen dokumentumokat a képzést követő tíz napon belül megküldi a közbeszerzésekért felelős miniszternek. A regisztráció során kötelező legalább az alábbi adatok bekérése:

a) név,

b) születési név,

c) születés helye és ideje,

d) anyja neve,

e) lajstromszám (amennyiben releváns) és

f) elektronikus levelezési cím.

A képzésen részt vevő számára a továbbképzési tanulmányi pontszám jóváírásának feltételeit a képző szervezet határozza meg. A jelenléti ívnek alkalmasnak kell lennie arra, hogy a részvételt a képzés teljes időtartamára vonatkozóan igazolja, és tartalmazza a továbbképzési tanulmányi pontszámban részesülő résztvevő nevét, amennyiben az releváns, a lajstromszámát, valamint elektronikus levelezési címét.

(2d) *  A közbeszerzésekért felelős miniszter a képző szervezetek által a (2c) bekezdés alapján megküldött regisztrációs adatlapok és jelenléti ívek alapulvételével vezeti a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 195. § (6) bekezdése szerinti nyilvántartást, és összesíti a képzéseken résztvevők részvétele alapján megszerzett tanulmányi pontjait. A közbeszerzésekért felelős miniszter a képzésekről szóló regisztrációs adatlap és jelenléti ív megküldését követően legkésőbb huszonegy napon belül tájékoztatja a tanulmányi pontszámra jogosult résztvevőt - a jelenléti íven vagy a regisztrációs adatlapon feltüntetett - elektronikus levelezési címén a továbbképzési tanulmányi pontszámok nyilvántartásba vételéről. A felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadót a róla nyilvántartott adatok tekintetében az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 14. §-a szerinti jogosultságok illetik meg.

(2e) *  A közbeszerzésekért felelős miniszter a nyilvántartott tanulmányi pontokra vonatkozó adatokat a Hatósággal információátadás útján közli.

(3) A képző szervezetek az egyes elismertetni kívánt képzést megelőző legkésőbb tíz napon belül az alábbi dokumentumok benyújtásával kezdeményezhetik az egyes képzések közbeszerzési szakmai képzésként történő elismerését a közbeszerzésekért felelős miniszternél: * 

a) kérelem, a képzés rövid bemutatásával, megjelölve annak célját, a részvétel feltételeit és a képzés időtartamát (óraszámát);

b) a képzés szakmai tartalmának, tematikájának részletes bemutatása;

c) oktatók 3. § (3) bekezdés b) pontja szerinti szakmai tapasztalatát alátámasztó önéletrajza;

d) * 

(4) *  Az elismerés iránti kérelemről a közbeszerzésekért felelős miniszter huszonegy napon belül az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény szerint döntést hoz. A hiányosan benyújtott dokumentumok pótlására a közbeszerzésekért felelős miniszter egy alkalommal, nyolc napos határidőt biztosít a kérelmező számára.

(5) *  A képzés elvégzésének a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói tevékenységről szóló 257/2018. (XII. 18.) Korm. rendelet 6. § (5) és (6) bekezdésében foglaltak szerinti figyelembevételéhez nem kell külön elismertetni a közbeszerzési tárgyú felsőfokú szakirányú továbbképzési szakon szerzett végzettséget.

3. A közbeszerzési szakmai képzés követelményei

3. § (1) A közbeszerzési szakmai képzés célja, hogy a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók naprakész tudással, magas szintű ismeretekkel és széles körű tapasztalaton alapuló felkészültséggel rendelkezzenek.

(2) Az elismerés feltétele, hogy a közbeszerzési szakmai képzésnek a mindenkor hatályos közbeszerzési jogi, polgári jogi és pénzügyi jogi szabályokhoz kell igazodnia.

(3) Közbeszerzési szakmai képzésként az olyan képzés ismerhető el, amely

a) a közbeszerzési törvényben foglalt alapismereteken túlmutató, a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadóktól elvárt emelt szintű szakmai ismereteket közvetít, és

b) amelynek oktatói felsőfokú végzettségű, közbeszerzésekhez kapcsolódó szakterületen kiemelkedő tapasztalattal rendelkező személyek.

4. Továbbképzési tanulmányi pontrendszer

4. § (1) A közbeszerzési szakmai képzések 2. § szerinti elismerése során a közbeszerzésekért felelős miniszter minden képzéshez meghatározott számú továbbképzési tanulmányi pontot rendel a képzés tematikájára és összetettségére tekintettel.

(2) *  A képzés elismerési kérelem benyújtásához kapcsolódó tájékoztatást, valamint az elismerés szempontrendszerét a közbeszerzésekért felelős miniszter minden év január 31. napjáig a honlapján közzéteszi.

(3) *  A megszerzett továbbképzési tanulmányi pontok a képzés napjától vagy a képzés utolsó napjától számított két évig használhatóak fel.

(4) * 

5. Záró rendelkezések

5. § Ez a rendelet 2017. augusztus 1-jén lép hatályba.

6. § A 4. § (2) bekezdése szerinti tájékoztatást a miniszter első alkalommal e rendelet hatálybalépését követő 15 napon belül teszi közzé.

7. § *  E rendeletnek az egyes kormányrendeleteknek az elektronikus közbeszerzés szabályainak rendezésével összefüggő módosításáról szóló 66/2019. (III. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Módr.) által megállapított 2. § (2a)-(2d) bekezdésének rendelkezéseit a Módr. hatálybalépését követően lebonyolított képzések esetében kell alkalmazni.

1. melléklet a 217/2017. (VII. 31.) Korm. rendelethez * 

A képzés elismerési kérelem minimális tartalma

1. A képző intézmény neve, elérhetőségei, képviselője

2. A képzési program neve, célja, időpontja, helyszíne és maximális csoportlétszáma helyszínenként megadva

3. A képzési program során megszerezhető kompetenciák

4. A programba való bekapcsolódás feltételei

5. A programban való részvétellel kapcsolatos információk

6. A képzés formájára vonatkozó információk

7. A tervezett képzési idő és a képzés tematikájának, valamint a képzés azon részének bemutatása, amely a mindenkor hatályos közbeszerzési törvényben foglalt alapismereteken túlmutató, a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadóktól elvárt emelt szintű szakmai ismereteket közvetít

8. A képzésben részt vevő teljesítményét értékelő rendszer leírása

9. A képzésen történő részvételt igazoló jelenléti ív vezetésének módja, a képzésen részt vevő számára a továbbképzési tanulmányi pontszám jóváírásának feltételei

10. A képzési program végrehajtásához szükséges feltételek

11. A képzési programban részt vevő oktatók névsora

12. Mellékletek

a) A képzésben részt vevő oktatók szakmai önéletrajza

b) A képzési program ütemezése vagy napirendje, a tananyagegységek szakmai tartalmának ismertetése


  Vissza az oldal tetejére