Hatály: közlönyállapot (2017.VIII.14.) Váltás a jogszabály mai napon hatályos állapotára

 

232/2017. (VIII. 14.) Korm. rendelet

a megújuló energiaforrásból vagy hulladékból nyert energiával termelt villamos energia, valamint a kapcsoltan termelt villamos energia kötelező átvételéről és átvételi áráról szóló 389/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet és az energiahatékonyságról, valamint a megújuló energiaforrásból származó villamos energia működési támogatásáról szóló egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 393/2016. (XII. 5.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. § (1) bekezdés 7., 24., 26-27. és 29. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A megújuló energiaforrásból vagy hulladékból nyert energiával termelt villamos energia, valamint a kapcsoltan termelt villamos energia kötelező átvételéről és átvételi áráról szóló 389/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

1. § (1) A megújuló energiaforrásból vagy hulladékból nyert energiával termelt villamos energia, valamint a kapcsoltan termelt villamos energia kötelező átvételéről és átvételi áráról szóló 389/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § (1) bekezdés o) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában)

o) szabályozási pótdíj: a napi menetrend hiánya vagy a napi menetrendtől való eltérés esetén a KÁT termelő vagy összevont menetrend esetén a Menetrend-csoport Képviselő által a Befogadó számára fizetendő díj;”

(2) Az R. 2. § (1) bekezdése a következő s)-u) pontokkal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában)

„s) Menetrend-csoport Képviselő: a KÁT termelők által összevont menetrendadás céljából kijelölt - a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény szerinti - gazdálkodó szervezet,

t) szabályozási bónusz: a napi menetrend vagy a napon belüli menetrend e rendeletben meghatározott pontossága esetén a Befogadó által a KÁT termelő vagy összevont menetrend esetén a Menetrend-csoport Képviselő részére fizetendő díj,

u) villamosenergia-termelés megkezdése: az erőműegység közcélú hálózattal történő első párhuzamos kapcsolásának időpontja, melyet az illetékes hálózati engedélyes jegyzőkönyvvel igazol.”

2. § (1) Az R. 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A kötelező átvételi rendszerben a KÁT termelő jogosult a Hivatal kötelező átvételi jogosultságot megállapító határozatában foglaltaknak megfelelő mennyiségű villamos energiát, a határozatban megjelölt átvételi időtartam alatt, a kérelem benyújtásának időpontjában hatályos árképzési szabályok szerint a Befogadónak átadni, a Befogadó köteles azt befogadni, valamint a KÁT termelővel a villamos energia ellenértékét a (2) bekezdésben foglaltaknak megfelelően a kötelező átvételi mérlegkörben elszámolni. A KÁT termelők a kötelező átvételi mérlegkörön belül menetrendadással kapcsolatos jogaik közös gyakorlása és kötelezettségeik közös teljesítése céljából összevont menetrendadásra vonatkozó megállapodást köthetnek a kötelező átvételi mérlegkör felelősével azzal, hogy az e rendelet és a megújuló energiaforrásból termelt villamos energia kötelező átvételi és prémium típusú támogatásáról szóló kormányrendelet (a továbbiakban: METÁR rendelet) szerinti KÁT termelők közösen is alakíthatnak csoportot. A kötelező átvételi mérlegkör felelőse a KÁT termelők kezdeményezésére köteles a megállapodást megkötni, ha a megállapodásban részes KÁT termelők maguk közül kijelölik az összevont menetrendet adó KÁT termelőt. Ha a KÁT termelők rendszerszintű szolgáltatási szerződéssel is rendelkeznek, csak akkor jogosultak összevont menetrendadásra, ha a rendszerszintű szolgáltatási és az összevont menetrendadási csoport tagjai megegyeznek. Ha egy KÁT termelő az erőműegységeit összevontan kívánja kezelni, akkor köteles a Befogadó üzletszabályzata szerinti összevont menetrendadásra vonatkozó megállapodást megkötni.”

(2) Az R. 3. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(8) Az e rendelet szerinti kötelező átvételi árak a közcélú csatlakozási ponton a Befogadó által átvett, a (10)-(14) bekezdése szerint meghatározott mennyiségű villamos energiára vonatkoznak.”

3. § Az R. 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1) A kötelező átvételi rendszerben a KÁT termelő jogosult a Hivatal kötelező átvételi jogosultságot megállapító határozatában foglaltaknak megfelelő mennyiségű villamos energiát, a határozatban megjelölt átvételi időtartam alatt, a kérelem benyújtásának időpontjában hatályos árképzési szabályok szerint a Befogadónak átadni, a Befogadó köteles azt befogadni, valamint a KÁT termelővel a villamos energia ellenértékét a (2) bekezdésben foglaltaknak megfelelően a kötelező átvételi mérlegkörben elszámolni.

(1a) A KÁT termelők a kötelező átvételi mérlegkörön belül menetrendadással kapcsolatos jogaik közös gyakorlása és kötelezettségeik közös teljesítése céljából összevont menetrendadásra jogosultak az alábbi feltételek szerint:

a) A KÁT termelők összevont menetrendadási csoport alakítása esetén kötelesek egy Menetrend-csoport Képviselőt kijelölni. A Menetrend-csoport Képviselő több összevont menetrendadási csoportot is képviselhet, azonban a KÁT termelő - menetrendje tekintetében - kizárólag egy csoport tagja lehet azzal, hogy az e rendelet és a megújuló energiaforrásból termelt villamos energia kötelező átvételi és prémium típusú támogatásáról szóló kormányrendelet szerinti KÁT termelők közösen is alakíthatnak csoportot.

b) A Menetrend-csoport Képviselő és az összevont menetrendadási csoport tagjai kötelesek a Befogadó üzletszabályzata szerinti összevont menetrendadásra vonatkozó megállapodást megkötni a Befogadóval, melynek a közvetített szolgáltatások kapcsán tartalmaznia kell a közvetítés lehetőségét.

c) A Menetrend-csoport Képviselő és az összevont menetrendadási csoport tagjai kötelesek egymással az összevont menetrendadással összefüggő jogaikról és kötelezettségeikről külön megállapodást kötni.

d) A Menetrend-csoport Képviselő a 7. § (4) és (7a) bekezdése szerinti menetrendeket KÁT termelőnként köteles megadni, azonban a Befogadó és a Menetrend-csoport Képviselő között a 7. § (4)-(7e) bekezdése szerinti szabályozási pótdíjat és szabályozási bónuszt az összevont menetrend alapján kell elszámolni. A Menetrend-csoport Képviselő és a csoporttagok kötelesek a Menetrend-csoport Képviselő által a Befogadó részére megfizetett szabályozási pótdíj és a Befogadó által a Menetrend-csoport Képviselő részére megfizetett szabályozási bónusz szétosztásáról a c) pont szerinti megállapodásban rendelkezni.

e) Ha a KÁT termelők rendszerszintű szolgáltatási szerződéssel is rendelkeznek, csak akkor jogosultak összevont menetrendadásra, ha a rendszerszintű szolgáltatási és az összevont menetrendadási csoport tagjai megegyeznek.

f) Ha egy KÁT termelő az erőműegységeit összevontan kívánja kezelni, akkor köteles a Befogadó üzletszabályzata szerinti összevont menetrendadásra vonatkozó megállapodást megkötni.”

4. § (1) Az R. 3. §-a a következő (12a) bekezdéssel egészül ki:

„(12a) A KÁT termelő a tény mérési adatainak villamosenergia-ellátási, illetve -elosztói szabályzat szerinti korrekciója esetén köteles a módosított adatoknak megfelelően a Befogadóval elszámolni.”

(2) Az R. 3. §-a a következő (19) bekezdéssel egészül ki:

„(19) Ha a (10) bekezdés szerinti mérés nem hitelesített mérőberendezéssel történik, akkor a kötelező átvételben értékesített villamosenergia-mennyiség tekintetében a 9. §-t kell alkalmazni.”

5. § (1) Az R. 4. §-a a következő (7a) bekezdéssel egészül ki:

„(7a) Ha a megújuló energiaforrástól vagy hulladéktól eltérő energiaforrás felhasználási aránya meghaladja a (7) bekezdés szerinti részarányt, akkor a megújuló energiaforrástól vagy hulladéktól eltérő energiaforrásból előállított villamosenergia-mennyiség tekintetében a 9. §-t kell alkalmazni.”

(2) Az R. 4. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(9) Ha az erőműegység villamosenergia-termelése ugyanazon technológiai (primer-energiaátalakítási) folyamatban részben megújuló energiaforrással vagy részben hulladékból nyert energiával történik, akkor a kötelező átvétel e § szerinti egyes eseteinek megfelelően figyelembe veendő villamosenergia-mennyiséget arányosan, az adott hónapban felhasznált tüzelőhő energiaforrások szerinti összetétele alapján megbontva, hőtermelés esetén a hőtermelésre is azonos energiaforrás-struktúrát figyelembe véve kell kiszámítani. Az adott hónapra kiszámított energiaforrás-arányokat minden zónaidőre azonosan kell alkalmazni. A számítást havonta a KÁT termelőnek kell elvégeznie, és azt a kereskedelmi szabályzatban meghatározott részletszabályok alapján kell igazolnia a Befogadó részére a tárgyhónapot követő hónap 2. munkanapjáig.”

(3) Az R. 4. §-a a következő (10a) bekezdéssel egészül ki:

„(10a) Ha a (9) bekezdés szerinti igazolás nem történik meg vagy a számítás nyilvánvalóan helytelen és helyesbítés nem történt, akkor az összes kötelező átvétel keretében értékesített villamosenergia-mennyiség tekintetében a 9. §-t kell alkalmazni.”

(4) Az R. 4. §-a a következő (12) bekezdéssel egészül ki:

„(12) Az e rendelet szerinti kötelező átvételre jogosult termelő kérheti, hogy a kötelező átvétel keretében történő támogatás helyett a METÁR rendelet szerinti prémium típusú támogatásban részesüljön. Ebben az esetben az alkalmazandó támogatott ár a termelőre vonatkozó aktuális kötelező átvételi árak időben egyenletes termelés melletti átlagával egyezik meg és a támogatás időtartama változatlan marad. A kötelező átvételi rendszerbe való visszalépésre nincs lehetőség.”

(5) Az R. 4. §-a a következő (13) bekezdéssel egészül ki:

„(13) Ha a kötelező átvételre jogosult erőműegység a közcélú hálózaton piaci alapon is értékesít vagy kíván értékesíteni villamos energiát, akkor át kell lépnie METÁR rendelet szerinti prémium típusú támogatási rendszerbe. Ebben az esetben a (12) bekezdésben meghatározott támogatott árat és időtartamot kell alkalmazni.”

6. § (1) Az R. 6. §-a a következő (2a)-(2b) bekezdésekkel egészül ki:

„(2a) 2016. január 1-jét követően benyújtott, napelemes erőműre vonatkozó kérelem esetén kérelmezhető a Hivataltól a (2) bekezdés szerinti, villamosenergia-termelés megkezdésére vonatkozó határidő 1 évvel történő meghosszabbítása a kötelező átvételi időtartam 10%-os csökkentése mellett az alábbi feltételek fennállása esetén:

a) a beruházás helyszínéül szolgáló terület feletti rendelkezési jog igazolása;

b) a beruházás finanszírozásához szükséges források rendelkezésre állásának igazolása;

c) a területileg illetékes hálózati engedélyes nyilatkozata arról, hogy a villamosenergia-termelés megkezdésére vonatkozó meghosszabbított határidő végéig a közcélú hálózat szükséges átalakításai megvalósíthatók.

(2b) A kötelező átvételi jogosultság (2) bekezdés szerinti megszűnése nem vonatkozik azokra az engedélyköteles erőműegységekre, amelyek kivitelezése 2016. július 1-je előtt megkezdődött.”

(2) Az R. 6. § (8) és (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(8) A biomasszából vagy biogázból (kivéve a hulladéklerakóból, illetve szennyvízkezelő létesítményből származó gázból) villamos energiát termelő KÁT termelő a Hivatal határozata alapján a kötelező átvétel keretében történő értékesítést akkor kezdheti meg, ha a Hivatal és a Befogadó felé hitelt érdemlően bizonyítja, hogy az erőműegység hatásfoka eléri a 7. számú mellékletben meghatározott értékeket. E bekezdés szempontjából biomasszából vagy biogázból villamos energiát termelő KÁT termelő esetében nem minősül az értékesítés megkezdésének, ha a KÁT termelő korábban már a kötelező átvételi rendszerben értékesített.

(9) A KÁT termelő a körülmények jelentős megváltozása esetén, kizárólag a telephely meghatározása tekintetében 2017. december 31-ig kérheti a Hivataltól a kötelező átvétel időtartamának és a kötelező átvétel alá eső villamos energia mennyiségének meghatározásáról szóló határozat módosítását. A fenti határidőre való tekintet nélkül kérhető a kötelező átvétel alá eső villamos energia mennyiségének meghatározásáról szóló határozat telephely tekintetében történő módosítása akkor, ha a telephely helyrajzi száma a telekalakításról szóló 85/2000. (XI. 8.) FVM rendeletben meghatározott telekalakítási eljárás következtében módosul, de a telephely fizikai elhelyezkedése nem változik.”

7. § (1) Az R. 7. § (4)-(7) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(4) A KÁT termelő a 3. § (1a) bekezdés d) pontja figyelembevételével köteles a Befogadó részére a megújuló energiaforrásokból és a hulladékból nyert energiával termelt villamos energia működési támogatásának finanszírozásához szükséges pénzeszköz mértékének megállapítási módjára és megfizetésére vonatkozó részletes szabályokról szóló miniszteri rendeletben (a továbbiakban: finanszírozási rendelet), a kereskedelmi szabályzatban és a mérlegkör-tagsági szerződésében foglaltak szerint a hónap minden napjára menetrendet adni. Ha a KÁT termelő a napi menetrendet nem vagy nem a villamosenergia-ellátási szabályzatokban meghatározottaknak megfelelően vagy késedelmesen adja meg, a Befogadó részére benyújtott számlája szerinti, az adott napra vonatkozó értékesítés minden kWh-ja után a 14. számú melléklet 1. pontja szerinti mértékű szabályozási pótdíjat köteles fizetni.

(5) Ha a (6) vagy (7) bekezdés alá nem tartozó, engedélyes KÁT termelő által ténylegesen értékesített villamos energia mennyisége a napi menetrendtől +/-5%-nál, 5 MW névleges teljesítőképességet elérő vízerőmű esetén +/-25%-nál nagyobb mértékben tér el az adott elszámolási mérési időegységben, a KÁT termelő az 5%-os, illetve a 25%-os korlát feletti eltérés minden kWh-jára a 14. számú melléklet 1. pontja szerinti mértékű szabályozási pótdíjat köteles fizetni az adott napra a Befogadónak.

(6) Ha az 5 MW-nál kisebb teljesítőképességű biogázból vagy hulladéklerakóból, illetve szennyvízkezelő létesítményből származó gázból nyert villamos energiát termelő erőmű esetében az engedélyes KÁT termelő által az adott elszámolási mérési időegységben ténylegesen értékesített villamos energia mennyisége +/-20%-nál nagyobb mértékben tér el a napi menetrend szerinti villamosenergia-mennyiségtől, akkor a KÁT termelő a 20%-os korlát feletti eltérés minden kWh-jára a 14. számú melléklet 1. pontja szerinti mértékű szabályozási pótdíjat köteles fizetni az adott napra a Befogadónak.

(7) Ha szélerőmű, naperőmű vagy 5 MW-nál kisebb névleges teljesítőképességű vízerőmű esetében az engedélyes KÁT termelő által az adott elszámolási mérési időegységben ténylegesen értékesített villamos energia mennyisége +/-50%-nál nagyobb mértékben tér el a napi menetrend szerinti villamosenergia-mennyiségtől, akkor a KÁT termelő az 50%-os korlát feletti eltérés minden kWh-jára a 14. számú melléklet 1. pontja szerinti mértékű szabályozási pótdíjat köteles fizetni az adott napra a Befogadónak.”

(2) Az R. 7. §-a a következő (7a) bekezdéssel egészül ki:

„(7a) A KÁT termelő a finanszírozási rendeletben, a kereskedelmi szabályzatban és a mérlegkör-tagsági szerződésében foglaltak szerint jogosult napon belüli menetrend nyújtására.”

(3) Az R. 7. §-a a következő (7b)-(7e) bekezdésekkel egészül ki:

„(7b) Amennyiben az engedélyes KÁT termelő a villamosenergia-ellátási szabályzatokban meghatározottaknak megfelelő napon belüli menetrendet - beleértve a (4) bekezdés szerinti menetrendhiánnyal érintett napokat -, illetve a 0,5 MW-nál kisebb névleges teljesítőképességű erőműegységben termelő KÁT termelő a (4) bekezdés szerinti menetrendhiánnyal érintett napjára napon belüli menetrendet nyújt, akkor a Befogadó köteles a KÁT termelőre eső (4)-(7) bekezdés szerinti szabályozási pótdíj napi összegét csökkenteni az alábbi feltételek szerint:

a) adott elszámolási mérési időegységre a szabályozási pótdíj csökkentés alapja a KÁT termelő tényleges termelésének napi menetrendtől és napon belüli menetrendtől való abszolút eltéréseinek különbsége, amennyiben a napi menetrend abszolút eltérése nagyobb, mint a napon belüli menetrend abszolút eltérése,

b) az a) pont szerinti számítás során a (4) bekezdés szerinti menetrendhiánnyal érintett napon a napi menetrend minden elszámolási mérési időegységre nulla értékű,

c) az adott nap minden elszámolási mérési időegységére a szabályozási pótdíj csökkentés mértéke az alábbi két érték hányadosa:

ca) a KÁT termelőre eső (4)-(7) bekezdés szerinti szabályozási pótdíj napi összege, és

cb) a KÁT termelő tényleges termelésének napi menetrendtől vett, elszámolási mérési időegységenkénti abszolút eltéréseinek napi összege,

d) adott elszámolási mérési időegységre a szabályozási pótdíj csökkentés összege az a) és c) pont eredményeinek szorzata.

(7c) A 0,5 MW-nál kisebb névleges teljesítőképességű erőműegységben termelő KÁT termelő által a villamosenergia-ellátási szabályzatokban meghatározottaknak megfelelő napi menetrend nyújtása esetén, amennyiben a KÁT termelő által az adott elszámolási mérési időegységben ténylegesen értékesített villamosenergia-mennyiségtől +/-50%-nál kisebb mértékben tér el a napi menetrend szerinti villamosenergia-mennyiség, akkor a Befogadó az 50%-os korlát és a napi menetrend szerinti villamosenergia-mennyiség különbségének minden kWh-jára napelemes erőműegység esetén 3 Ft, egyéb esetben 1,5 Ft napi szabályozási bónuszt köteles fizetni az adott napra a KÁT termelőnek.

(7d) A 0,5 MW-nál kisebb névleges teljesítőképességű erőműegységben termelő KÁT termelő által a villamosenergia-ellátási szabályzatokban meghatározottaknak megfelelő napon belüli - kivéve a (4) bekezdés szerinti menetrendhiánnyal érintett napokat - menetrend nyújtása esetén, ha az adott elszámolási mérési időegységben a napi menetrend abszolút eltérése nagyobb, mint a napon belüli menetrend abszolút eltérése, akkor a Befogadó köteles a KÁT termelőnek napon belüli szabályozási bónuszt nyújtani az alábbi feltételek szerint:

a) a napon belüli szabályozási bónusz mértéke napelemes erőműegység esetén 2 Ft/kWh, egyéb esetben 1 Ft/kWh,

b) a napon belüli szabályozási bónusz mennyiségi alapja az adott elszámolási mérési időegységre vonatkozó napi és napon belüli menetrend abszolút eltérése, azzal, hogy ez az érték nem haladhatja meg a tényleges értékesítés és a napi menetrend tényleges értékesítéstől vett abszolút eltérésének különbségét,

c) amennyiben az adott elszámolási mérési időegységben a napi menetrend tényleges értékesítéstől vett abszolút eltérése a tényleges értékesítésnél nagyobb, úgy napon belüli szabályozási bónusz nem fizethető.

(7e) Az engedélyes KÁT termelő által a villamosenergia-ellátási szabályzatokban meghatározottaknak megfelelő napon belüli menetrend nyújtása esetén, amennyiben adott napon a (4)-(7) bekezdés szerinti szabályozási pótdíj napi összege nulla és adott elszámolási mérési időegységben a napi menetrend abszolút eltérése nagyobb, mint a napon belüli menetrend abszolút eltérése, akkor a Befogadó az adott elszámolási mérési időegységben a napi menetrend szerinti villamosenergia-mennyiség és a napon belüli menetrend szerinti villamosenergia-mennyiség abszolút értékei különbségének minden kWh-jára 2 Ft napon belüli szabályozási bónuszt köteles fizetni az adott napra a KÁT termelőnek.”

(4) Az R. 7. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(8) A kötelező átvétel mérlegkör felelősével kötött megállapodás alapján történő összevont menetrendadás esetén a Menetrend-csoport Képviselő köteles - az összevont menetrend alapján számított - e § szerinti szabályozási pótdíjat megfizetni. A (7b) bekezdés szerinti szabályozási pótdíj csökkentés, valamint a (7c)-(7e) bekezdés szerinti szabályozási bónusz, az abban foglalt feltételek teljesülése esetén a Menetrend-csoport Képviselőt illeti meg. A szabályozási pótdíj megfizetéséért a Menetrend-csoport Képviselő a megállapodásban részes KÁT termelőkkel egyetemlegesen felel. Az (5)-(7) bekezdés és a METÁR rendelet értelmében eltérő szabályozásipótdíj-feltételek hatálya alá tartozó KÁT termelők összevont menetrendadása esetén a szabályozási pótdíjat a szigorúbb rendelkezések szerint kell megállapítani. Ha valamely KÁT termelő erőműegysége vonatkozásában a menetrend nem vagy nem a villamosenergia-ellátási szabályzatokban meghatározottaknak megfelelően vagy késedelmesen adják meg, akkor az összevont menetrend a megállapodásban részes többi erőműegység menetrendjeinek összege lesz, és a (4) bekezdés szerinti szabályozási pótdíj nem kerül kirovásra. Ha a megállapodásban részes KÁT termelők összes erőműegysége vonatkozásában a menetrend nem vagy nem a villamosenergia-ellátási szabályzatokban meghatározottaknak megfelelően vagy késedelmesen kerül megadásra, akkor a (4) bekezdés szerinti szabályozási pótdíj az összevont menetrendre kerül kirovásra.”

(5) Az R. 7. § (9)-(11) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(9) A KÁT termelő az adott időszakra mentesül az (5)-(7) bekezdés szerinti szabályozási pótdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha hitelt érdemlő módon igazolja, hogy előre nem látható, rajta kívül álló okból következett be a hálózathoz való hozzáférés korlátozása, az üzemzavar vagy a válsághelyzet az elosztó vagy az átviteli hálózaton.

(10) Az 5 MW-nál kisebb teljesítőképességű biogáz erőmű (kivéve a hulladéklerakóból, illetve szennyvízkezelő létesítményből származó gázból villamos energiát előállító erőmű) a kötelező átvételi mérlegkör-tagsági szerződés hatálybalépésétől a próbaüzeme alatt, de maximum 2 hónapig mentesül a szabályozási pótdíj megfizetésének kötelezettsége alól azzal a feltétellel, hogy a menetrendadási kötelezettségének a kötelező átvételi mérlegkör-tagsági szerződés hatálybalépésétől kezdve ezen időszak alatt is folyamatosan eleget tesz, valamint korábban nem volt mentesítve a szabályozási pótdíj megfizetésének kötelezettsége alól.

(11) A Befogadó a szabályozási pótdíjból befolyt összeget a VET 13. § (1) bekezdése szerinti pénzeszköz mértékének meghatározása során csökkentő tényezőként köteles figyelembe venni.”

8. § (1) Az R. 9/A. § (1) bekezdése a következő m) ponttal egészül ki:

(A kötelező átvételi rendszerben nem értékesíthet az a termelő,)

m) aki a 6. § (2b) bekezdés szerinti esetben az erőmű kivitelezésének megkezdését hitelt érdemlően nem tudja igazolni.”

(2) Az R. 9/A. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Ha a Hivatal az (1) bekezdés b) vagy d)-f) és l)-m) pontja szerinti kizáró ok fennállását állapítja meg, rendelkezik a kötelező átvételi jogosultságból történő kizárásról.”

9. § Az R. 8. számú mellékletében az „az Értékesítő neve és címe” szövegrész helyébe az „a KÁT termelő neve és címe” szöveg lép.

10. § Az R. 4. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

11. § (1) Az R. 4. számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

(2) Az R. a 3. melléklet szerinti 14. számú melléklettel egészül ki.

12. § (1) Hatályát veszti az R.

a) 3. § (9) bekezdése,

b) 9/A. § (1) bekezdés j) pontja.

(2) Hatályát veszti az R.

a) 3. § (12a) bekezdése,

b) 7. § (8a) bekezdése.

13. § Az R. „Átmeneti rendelkezések” alcíme a következő 11/C. §-sal egészül ki:

„11/C. § E rendeletnek a megújuló energiaforrásból vagy hulladékból nyert energiával termelt villamos energia, valamint a kapcsoltan termelt villamos energia kötelező átvételéről és átvételi áráról szóló 389/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet és az energiahatékonyságról, valamint a megújuló energiaforrásból származó villamos energia működési támogatásáról szóló egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 393/2016. (XII. 5.) Korm. rendelet módosításáról szóló 232/2017. (VIII. 14.) Korm. rendelettel módosított rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban levő eljárásokban is alkalmazni kell.”

2. Az energiahatékonyságról, valamint a megújuló energiaforrásból származó villamos energia működési támogatásáról szóló egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 393/2016. (XII. 5.) Korm. rendelet módosítása

14. § Nem lép hatályba az energiahatékonyságról, valamint a megújuló energiaforrásból származó villamos energia működési támogatásáról szóló egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 393/2016. (XII. 5.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdése.

3. Záró rendelkezések

15. § (1) Ez a rendelet - a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő második napon lép hatályba.

(2) Az 5. § (5) bekezdése 2017. október 1-jén lép hatályba.

(3) Az 1. §, a 3. §, a 7. § (1) bekezdése, a 7. § (3) és (4) bekezdése, a 11. § és a 12. § (2) bekezdése 2018. július 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 232/2017. (VIII. 14.) Korm. rendelethez

1. Az R. 4. számú melléklet I. pontja a következő 6. alponttal egészül ki:

„6. A KÁT termelő a mérlegkör-tagsági szerződésben meghatározottak szerint pénzügyi biztosítékot nyújt. A pénzügyi biztosítékot a Befogadó jogosult a KÁT termelő lejárt fizetési kötelezettsége kielégítése céljából lehívni.”

2. Az R. 4. számú melléklet II. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„II. Különös szabályok

A villamos energia Befogadója és a KÁT termelő között érvényesülő árak alkalmazási feltételei

1. A KÁT termelő havonta egy számlát (havi számla) állít ki a Befogadó részére. A KÁT termelő a 9. § (1) bekezdése szerinti esetben módosító számlát állít ki a Befogadó részére a Hivatal határozatának kézhezvételét követő 15 napon belül.

2. A havi számla a 3. § (10) és (12) bekezdésében meghatározott, a tárgyhó utolsó napján 24:00 óráig gyűjtött elszámolási villamosenergia-mennyiségek díjának összegét tartalmazza.

3. A havi számlát a KÁT termelő a tárgyhónapot követő hónap nyolcadik munkanapjától nyújthatja be a Befogadó részére.

4. A KÁT termelő a havi számlát telephelyenként, telephelyen belül erőműegységenként, az erőműegységen belül termelési eljárásonként megbontva köteles kiállítani.

5. Hóközi árváltozás esetén a KÁT termelőnek az árváltozással érintett időszakoknak megfelelően megbontva kell a számlát kiállítania.

6. A Befogadó a KÁT termelő részére havonta a tárgyhónapot követő hónap hatodik munkanapjától egy számviteli bizonylatot állít ki a szabályozási pótdíjról.

7. Ha a 6. pont szerinti számviteli bizonylat vonatkozásában a KÁT termelő az esedékesség napjáig az ellenértéket nem fizeti meg, akkor a Befogadó a nem vitatott ellenértéket és az I. Általános szabályok 4. pontja szerinti - a számviteli bizonylat esedékességének napjától a beszámítás napjáig terjedő időszakra meghatározott - késedelmi kamatot és behajtási költségátalányt az 1. pont szerinti számla értékébe beszámítja.”

2. melléklet a 232/2017. (VIII. 14.) Korm. rendelethez

1. Az R. 4. számú melléklet I. pont 1. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. A fizetések a Befogadó és a KÁT termelő viszonylatában a villamosenergia-ellátási szabályzatokkal összhangban végzett mérések alapján, a 3. § (10) bekezdése szerinti villamos energia vonatkozásában az adott elszámolási pontra meghatározott villamosenergia-mennyiségen alapuló számla, továbbá a 9. § (1) bekezdésén alapuló módosító számla és a 7. § (4)-(7) bekezdés szerinti szabályozási pótdíj esetében számviteli bizonylat, valamint a 7. § (7d)-(7e) bekezdés szerinti szabályozási bónusz vonatkozásában számla alapján történnek.”

2. Az R. 4. számú melléklet I. pont 6. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„6. A KÁT termelő a mérlegkör-tagsági szerződésben, a Menetrend-csoport Képviselő az összevont menetrendadásra vonatkozó megállapodásban meghatározottak szerint pénzügyi biztosítékot nyújt. A pénzügyi biztosítékot a Befogadó jogosult a KÁT termelő vagy a Menetrend-csoport Képviselő lejárt fizetési kötelezettsége kielégítése céljából lehívni.”

3. Az R. 4. számú melléklet II. pont 6. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„6. A Befogadó a KÁT termelő vagy összevont menetrend esetén a Menetrend-csoport Képviselő részére havonta a tárgyhónapot követő hónap hatodik munkanapjától egy számviteli bizonylatot állít ki a szabályozási pótdíjról.”

4. Az R. 4. számú melléklet II. pontja a következő 8-10. alpontokkal egészül ki:

„8. A KÁT termelő vagy összevont menetrend esetén a Menetrend-csoport Képviselő a Befogadó részére havonta a tárgyhónapot követő hónap nyolcadik munkanapjától egy számlát állít ki a szabályozási bónuszról. A Menetrend-csoport Képviselő által kiállított számlának a közvetített szolgáltatások kapcsán tartalmaznia kell a közvetítés tényét.

9. Amennyiben a kiegyenlítő energia alapegységár 14. melléklet 1. pontban meghatározott korrekciója a szabályozási pótdíj vagy a szabályozási pótdíj csökkentés összegét módosítja, úgy a számviteli bizonylatot benyújtó fél köteles a korrekciónak megfelelően módosító számviteli bizonylatot benyújtani.

10. A KÁT termelő vagy összevont menetrend esetén a Menetrend-csoport Képviselő a tény mérési adatok villamosenergia-ellátási, illetve -elosztói szabályzat szerinti korrekciója esetén köteles a módosított adatoknak megfelelően az 1. és 8. pont szerinti számla és a 6. pont szerinti számviteli bizonylat tekintetében a Befogadóval elszámolni.”

3. melléklet a 232/2017. (VIII. 14.) Korm. rendelethez

„14. számú melléklet a 389/2007. (XII. 23.) Korm. rendelethez

A szabályozási pótdíj mértékének megállapítására vonatkozó szabályok

1. A szabályozási pótdíj mértéke, egy adott elszámolási mérési időegységre

a) felszabályozás esetén, mikor a KÁT termelő tény termelése nem éri el a napi menetrendet:

(KEfel - P) * T,

b) leszabályozás esetén, mikor a KÁT termelő tény termelése meghaladja a napi menetrendet:

(KEle + P) * T,

ahol:

KEfel - az adott elszámolási mérési időegységben a villamosenergia-rendszerállapot szerinti felirányú kiegyenlítő energia - kereskedelmi szabályzat szerinti előzetes és korrigált - alapegységár,

KEle - az adott elszámolási mérési időegységben a villamosenergia-rendszerállapot szerinti leirányú kiegyenlítő energia - kereskedelmi szabályzat szerinti előzetes és korrigált - alapegységár,

P - az adott elszámolási mérési időegységben a másnapi hazai szervezett villamosenergia-piacon kialakult órás ár a Befogadó által a kereskedelmi szabályzat szerint meghatározott átváltási árfolyamon,

T - tervezési pontossági együttható, melynek értéke szélerőmű esetében 7%, naperőmű vagy 5 MW-nál kisebb névleges teljesítőképességű vízerőmű esetében 15%, 5 MW névleges teljesítőképességet elérő vízerőmű esetén 30%, egyéb esetben 35%, továbbá a (4) bekezdés szerinti menetrendhiány esetén 100%.

2. Naperőmű esetén a kötelező átvételi mérlegkör-tagsági szerződés hatálybalépésétől számított 6 hónapig a (7a) bekezdés szerinti tervezési pontossági együttható értéke 7%, azzal a feltétellel, hogy a menetrendadási kötelezettségének a kötelező átvételi mérlegkör-tagsági szerződés hatálybalépésétől kezdve ezen időszak alatt is folyamatosan eleget tesz, valamint ezen erőműegység korábban nem részesült ebben a kedvezményben.”


  Vissza az oldal tetejére