A jogszabály mai napon ( 2020.05.30. ) hatályos állapota. Váltás a jogszabály következő időállapotára (2030.IV.2. -)
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

319/2017. (XI. 8.) Korm. rendelet

a Magyarország Kormánya és a Zöld-foki Köztársaság Kormánya közötti oktatási és kulturális együttműködési egyezmény kihirdetéséről

1. § A Kormány e rendelettel felhatalmazást ad a Magyarország Kormánya és a Zöld-foki Köztársaság Kormánya közötti oktatási és kulturális együttműködési egyezmény (a továbbiakban: Egyezmény) kötelező hatályának elismerésére.

2. § A Kormány az Egyezményt e rendelettel kihirdeti.

3. § Az Egyezmény hiteles magyar és angol nyelvű szövege a következő:

„A Magyarország Kormánya és a Zöld-foki Köztársaság Kormánya közötti oktatási és kulturális együttműködési egyezmény

Magyarország Kormánya és a Zöld-foki Köztársaság Kormánya, a továbbiakban: a „Felek”,

a két ország közötti baráti kötelékek megerősítése, az oktatás és kultúra terén való együttműködés fejlesztése, országaik jólétének és fejlődésének elősegítése, valamint a népeik közötti személyes kapcsolatok ösztönzése óhajával,

meggyőződve az oktatás és a kultúra, mint olyan eszközök fontosságáról, amelyek elősegítik egymás kölcsönös megismerését, valamint egymás hagyományainak és kultúrájának megértését és terjesztését,

felismerve azokat az előnyöket, amelyek a kétoldalú együttműködés megszilárdításából származnak a két ország számára az egyes országokban alkalmazott nemzetközi jogi alapelvekkel és rendelkezésekkel összhangban,

a következőkben állapodnak meg:

1. cikk

A Felek ösztönzik a felsőoktatási intézmények és tudományos kutatóintézetek közötti közvetlen tudományos kapcsolatokat és felsőoktatási tudományos együttműködést a közös érdeklődésre számot tartó területeken.

2. cikk

A Felek elősegítik a felsőoktatási tisztségviselők, egyetemi oktatók és kutatók cserelátogatásait és tanulmányútjait.

A Felek ösztönzik a felsőoktatási intézmények és tudományos kutatóintézetek és központok közötti szakmai tudás- és tapasztalatcserét a közös érdeklődésre számot tartó területeken.

3. cikk

A Felek a Magyarország és a Zöld-foki Köztársaság közötti további gazdasági, társadalmi, kulturális és személyes kötődések kialakítására törekedve ösztönzik a két ország közötti hallgatói, oktatói és kutatói mobilitást.

4. cikk

A Felek elősegítik a kölcsönös információcserét egymás oktatási rendszereiről.

A Felek nyelvük és kultúrájuk kölcsönös népszerűsítése és megismertetése érdekében erősítik a közvetlen együttműködést felsőoktatási intézmények és tudományos kutatóintézeteik között.

5. cikk

A felek ösztönzik a zeneoktatás területén történő együttműködés lehetőségeinek megvizsgálását, különös tekintettel a Kodály-módszerre.

6. cikk

A Felek ösztönzik a kulturális és művészeti együttműködést, az egymás kulturális értékeinek jobb megértése, és az országaik közötti kapcsolatok szorosabbra fűzése céljával.

A Felek ösztönzik a kapcsolatokat és cseréket az irodalom, képzőművészet, zene, tánc, és más előadóművészetek terén, a filmművészet, televízió és rádió, építészet, könyvkiadás, múzeumok és gyűjtemények kapcsán valamint a kreatív csoportok között, és a kultúra és művészetek további területein.

7. cikk

A Felek ösztönzik intézményeiket a közvetlen kulturális kapcsolatok létrehozására, és az intézményeik közötti szakértők cseréjére.

A Felek szorgalmazzák az ezen közvetlen kapcsolatok alapján létrejövő különféle kulturális és művészeti tevékenységeket, különösen a kultúra különböző területei képviselőinek kölcsönös látogatásait az együttműködés, a gyakorlati ismeretek és cseretapasztalatok céljából; koncertek, előadások, kiállítások és egyéb kulturális események megszervezését; és résztvevők meghívását fesztiválokra és hasonló nemzetközi rendezvényekre, amelyek országaikban kerülnek megrendezésre.

8. cikk

A Felek együttműködnek a kulturális sokszínűség védelme és népszerűsítése érdekében, különösen az UNESCO keretében.

9. cikk

A Felek ösztönzik könyvek, kiadványok, folyóiratok, dokumentumok, filmek, és egyéb, a két országban folyó oktatási, tudományos és kulturális tevékenységgel kapcsolatos szakirodalom és forrásanyag egymás közti cseréjét.

10. cikk

A Felek az oktatási és kulturális együttműködés erősítése érdekében ösztönzik a helyi és nemzetközi konferenciákon, szemináriumokon, szimpóziumokon és műhelymunkákban való részvételt, és kellő időben tájékoztatják egymást ezekről az eseményekről.

11. cikk

A Felek ösztönzik külön együttműködési megállapodások megkötését a két ország érintett oktatási és kulturális intézményei között.

12. cikk

Jelen Egyezmény nem befolyásolja azokat a kötelezettségeket, amelyek Magyarország európai uniós tagságából fakadnak. Következésképpen jelen Egyezmény rendelkezései nem értelmezhetőek úgy, mint amelyek érvénytelenítik, módosítják vagy bármilyen más módon befolyásolják a Magyarországnak különösen az Európai Unió alapját képező szerződésekből, valamint az Európai Unió elsődleges és másodlagos jogalkotásából származó kötelezettségeit.

13. cikk

Jelen Egyezmény értelmezése és végrehajtása során felmerülő vitás kérdéseket a Felek meghatalmazott képviselői konzultációk vagy tárgyalások útján rendezik.

A Felek megállapodnak abban, hogy szükség esetén felhatalmazott képviselőik konzultációkat folytatnak a végrehajtási programok aláírásával kapcsolatban, egyeztetve az azok megvalósításához szükséges konkrét lépésekről és projektekről, valamint meghatározva, ahol lehetséges, a jelen Egyezményben részletezett események és végrehajtási programok megvalósításához szükséges pénzügyi és egyéb szervezési feltételeket.

A konzultációk feltételeiről és az illetékes képviselők névsoráról a Felek diplomáciai úton egyeztetnek.

14. cikk

Jelen Egyezmény azon utolsó jegyzék kézhezvételétől számított harmincadik napon lép hatályba, melyben a Felek diplomáciai úton tájékoztatják egymást arról, hogy eleget tettek az Egyezmény hatálybalépéséhez szükséges belső jogi követelményeknek.

Jelen Egyezmény a hatálybalépésének napjától számított öt évig marad hatályban, és automatikusan meghosszabbodik egy újabb öt éves időszakra. Az Egyezményt bármely szerződő fél írásban, diplomáciai úton felmondhatja. Ebben az esetben az Egyezmény a felmondásáról szóló értesítés átvételének napjától számított 6 hónap múlva veszti hatályát.

Abban az esetben, amennyiben jelen Egyezmény hatályát veszti, előírásait a gyakorlatban továbbra is alkalmazni kell a még folyamatban lévő programok és projektek tekintetében mindaddig, amíg azokat teljes egészükben végre nem hajtják.

Készült Praia, CV városban 2017. május 5-én két eredeti példányban, magyar, portugál és angol nyelven. Mindkét példány egyaránt hiteles. Eltérő értelmezés esetén az angol nyelvű szöveg az irányadó.

Magyarország Kormánya nevében Zöld-foki Köztársaság Kormánya nevében

Agreement between the Government of Hungary and the Government of the Republic of Cabo Verde on Educational and Cultural Co-operation

The Government of Hungary and the Government of the Republic of Cabo Verde, hereinafter referred to as „the Parties”;

desiring to enhance the bonds of friendship between their two countries, to improve collaboration in the field of education, to contribute to the welfare and development of their countries and to promote the establishment of personal contacts between their peoples;

believing in the importance of education and culture as assets of mutual cognition and understanding and promotion their customs and culture;

recognizing the benefits each of the two countries may gain as a result of consolidating bilateral co-operation in accordance with the basic principles of international laws and regulations applied in each country, have agreed on the following:

Article 1

The Parties shall promote direct scientific relations between their higher education institutions and scientific research institutes and shall encourage higher educational scientific cooperation in fields of common interest.

Article 2

The Parties shall encourage the exchange of visits and study trips of higher education officials, faculty members and scholars.

The Parties shall enhance the exchange of professional knowledge and experience between their higher education institutions and scientific research institutes and centres in fields of common interest.

Article 3

The Parties shall encourage mobility between students and researchers of the two countries with the aspiration to further enhance the establishment of economic, societal, cultural and personal ties between Hungary and the Republic of Cabo Verde.

Article 4

The Parties shall collaborate to exchange information mutually on their higher education systems.

The Parties shall enhance direct cooperation between their higher education and research institutes with the intention of promoting each other’s language and culture in their countries.

Article 5

The Parties shall promote the examination of the possibilities of cooperation in the field of music, in particular concerning the Kodály method.

Article 6

The Parties shall promote cultural and artistic cooperation in order to develop a better understanding of each other’s cultural values and with the intention of strengthening cultural ties between the Parties.

The Parties shall encourage relations and exchanges in the fields of literature, fine arts, music, dance and other performing arts, cinematography, television and radio, architecture, edition of books, museums and collections, between creative groups, and in other fields of culture and arts.

Article 7

The Parties shall encourage the establishment of direct cultural relations and exchanges of experts between their institutions.

The Parties shall promote cultural and artistic activities based on such direct relations, in particular mutual visits of the representatives of different fields of culture in order to cooperate and to share experience and practical knowledge; organization of concerts, performances, exhibitions and other cultural events; and invitation of participants to festivals and other similar international events organized in their country.

Article 8

The parties shall cooperate in the field of protection and popularization of cultural diversity, especially within the framework of UNESCO.

Article 9

The Parties shall encourage the exchange of books, brochures, periodicals, documents, films and other materials and sources of information related to educational, scientific research activities in both countries.

Article 10

The Parties shall encourage participation in local and international educational conferences, seminars, symposia, scientific workshops, and shall inform one another about such events a sufficient period of time in advance of their start.

Article 11

The Parties shall encourage the elaboration of special agreements on cooperation between relevant educational and cultural institutions of the two countries.

Article 12

Commitments originating from the membership of Hungary in the European Union are not affected by the present Agreement. As a consequence, provisions of the present Agreement shall not be interpreted in a way that it would annul, amend or have any other effect on the commitments of Hungary originating especially from the treaties forming the basis of the European Union, as well as on commitments originating from the primary and secondary legislation of the European Union.

Article 13

Any disputes between the two Parties arising from the interpretation and implementation of the present Agreement shall be settled through consultation or negotiation between the authorized representatives of the Parties.

The Parties shall agree to hold consultations between their authorized representatives whenever necessary to sign executive programs, to discuss concrete measures and projects for the fulfilment of the present Agreement and to define, where it is possible, financial and other organizational terms with the intention of carrying out events and executive programs specified by the present Agreement.

Terms of consultations and list of authorized representatives shall be agreed upon by the Parties through diplomatic channels.

Article 14

The present Agreement shall enter into force on the thirtieth day after the receipt of the latter written notification by the Parties through diplomatic channels confirming the completion of their respective internal procedures required for the entry into force of the present Agreement.

The present Agreement is valid for five years, and shall be renewed automatically for five years. The Agreement may be terminated by either of the Parties in written form, through diplomatic channels. In this case, the Agreement expires six months after receiving the notification about its termination.

In the event the present Agreement is terminated, its provisions shall continue to be implemented with respect to existing programmes and projects until they are completed.

Done in Praia, CV on May 5th 2017 in two original copies, in the Hungarian, the Portuguese and the English language, all texts being equally authentic. In case of divergence of interpretation, the English text shall prevail.

On behalf
of the Government of Hungary
On behalf
of the Government of the Republic of Cabo Verde”

4. § (1) Ez a rendelet - a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 2. § és a 3. § az Egyezmény 14. cikk első bekezdésében meghatározott időpontban lép hatályba. * 

(3) Az 5. § a (2) bekezdésben meghatározott időpontot követő 10 év elteltével lép hatályba. * 

(4) Az Egyezmény, valamint a 2. §, a 3. § és az 5. § hatálybalépésének naptári napját a külpolitikáért felelős miniszter annak ismertté válását követően a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett közleményével állapítja meg. * 

(5) Az e rendelet végrehajtásához szükséges intézkedésekről az oktatásért felelős miniszter és a kultúráért felelős miniszter gondoskodik.

5. § * 


  Vissza az oldal tetejére