A jogszabály mai napon ( 2021.01.24. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

352/2017. (XI. 29.) Korm. rendelet

az egészségügyi szakellátást nyújtó közfinanszírozott szolgáltatók gazdálkodását segítő intézkedésekről

A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

az 5. § és az 1. melléklet tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény (a továbbiakban: Ebtv.) 31. § (9a) bekezdése alapján adatot szolgáltató állami, önkormányzati és egyházi tulajdonban álló egészségügyi szolgáltatók a 2017. augusztus 31-én fennállt, 30 napon belül lejárt tartozásállományuk 50 százaléka, 30 napon túl lejárt tartozásállományuk 60 százaléka, 60 napon túl lejárt tartozásállományuk 70 százaléka, 90 napon túl lejárt tartozásállományuk 80 százaléka alapján - ha az meghaladja a 100 000 forintot - működési támogatásban részesülnek. A támogatási összeg mértékét az egészségügyi szolgáltató Ebtv. 31. § (9a) bekezdése alapján történt adatszolgáltatásának megfelelően a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (a továbbiakban: finanszírozó) állapítja meg, és a honlapján közzéteszi. Az e bekezdés alapján nyújtott működési támogatást a 2. § (1) és (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően lehet felhasználni.

(2) Az Ebtv. 31. § (9a) bekezdése alapján adatot szolgáltató állami, önkormányzati és egyházi tulajdonban álló egészségügyi szolgáltatók az (1) bekezdés szerinti támogatáson túl a finanszírozó honlapján közzétett ösztönző támogatásban részesülnek, amelyet a 2. § (1) és (3) bekezdésében foglaltak szerint lehet felhasználni.

(3) Az az állami vagy egyházi tulajdonban álló, fekvőbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató, amelynek finanszírozása az Összevont szakellátás jogcím előirányzatából történik, a hatékony és fenntartható működést célzó szakmai megvalósíthatósági tanulmány, hatástanulmány, beruházási terv, kivitelezési terv, vázlatterv, jóváhagyási terv, engedélyezési terv, valamint az ezekhez kapcsolódó költség- és időkalkulációs terv készítésére, továbbá a gazdasági és strukturális intézkedéseinek támogatása céljából - a benyújtott gazdálkodási terv alapján - struktúratámogatásban részesülhet.

(4) Az (1), a (2) és a (3) bekezdésben meghatározott egészségügyi szolgáltató az (1), a (2) és a (3) bekezdés alapján egyaránt részesülhet támogatásban.

(5) Az (1), a (2) és a (3) bekezdés szerinti támogatás fedezetéül az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 5. számú melléklete szerinti Célelőirányzatokon belül a Működési és egyéb támogatás előirányzata szolgál.

2. § (1) Az egészségügyi szolgáltató az 1. § (1) és (2) bekezdése szerinti támogatásokat

a) a 2017. augusztus 31-én 30 napon túl lejárt szállítói tartozásokra,

b) a 2017. augusztus 31-én 30 napon túl lejárt egyéb tartozásokra,

c) a 2017. december 31-éig lejáró szállítói tartozásokra,

d) a 2017. december 31-éig lejáró egyéb tartozásokra

2017. december 31-éig használhatja fel azzal, hogy a sorrendben következő pontban meghatározott célra csak akkor használható fel a támogatás, ha a sorrendben azt megelőző pont szerinti tartozását az egészségügyi szolgáltató már kiegyenlítette.

(2) Az 1. § (1) bekezdése szerinti működési támogatás intézményi felújításra, beruházásra, fejlesztésre nem használható fel.

(3) Az 1. § (2) bekezdése szerinti ösztönző támogatásnak az (1) bekezdés szerinti tartozások kiegyenlítése után fennmaradt része intézményi felújításra, beruházásra, fejlesztésre is felhasználható.

(4) A finanszírozó az 1. § (1) és (2) bekezdése szerinti támogatást 2017. december 5-ig utalványozza.

3. § (1) Az 1. § (3) bekezdése szerinti fekvőbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatók 2017. december 5-ig az Állami Egészségügyi Ellátó Központ (a továbbiakban: ÁEEK) felé egyedi támogatás iránti kérelmet nyújthatnak be az egészségügyért felelős miniszternek (a továbbiakban: miniszter) címezve, az 1. § (3) bekezdése szerinti célok megvalósítása érdekében.

(2) Az ÁEEK az 1. § (3) bekezdése szerinti fekvőbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatók terveit összesíti, és ezek alapján, a rendelkezésre álló forrás figyelembevételével a felosztási javaslatát 2017. december 8-ig megküldi a miniszter részére.

(3) A miniszter engedélyezi a fenntartók által megjelölt egészségügyi szolgáltatók részére a támogatásnak az egészségügyi szolgáltató és a finanszírozó között kötött támogatási szerződés alapján történő, finanszírozó általi utalványozását.

(4) A (3) bekezdés szerinti döntésével egyidejűleg, legkésőbb 2017. december 13-ig a támogatott intézmények köréről és a támogatás mértékéről a miniszter értesíti a finanszírozót.

(5) A (3) bekezdés szerinti döntés alapján támogatásban részesülő egészségügyi szolgáltató a finanszírozóval 2017. december 20-ig támogatási szerződést köt.

(6) A finanszírozó a támogatást - a támogatási szerződések alapján - 2017. december 22-ig utalványozza.

4. § (1) Az 1. § (1), (2) és (3) bekezdése szerinti támogatás jogszerű felhasználását a kormányzati ellenőrzési szerv 2019. szeptember 30-ig ellenőrzi. Az ellenőrzés eredményéről a kormányzati ellenőrzési szerv tájékoztatja a minisztert. A kormányzati ellenőrzési szerv ellenőrzése eredményeképpen feltárt, a támogatás felhasználásával kapcsolatos szabálytalanságok esetén visszatérítendő összeg mértékét és a visszatérítés határidejét a miniszter állapítja meg.

(2) A visszatérítendő összeg mértékéről és a visszatérítés határidejéről az egészségügyi szolgáltatót és a finanszírozót a miniszter értesíti. A finanszírozó jogosult a támogatás kiutalása napján érvényes jegybanki alapkamat kétszeresével terhelt visszatérítendő összeget három egyenlő részletben levonni az egészségügyi szolgáltató részére esedékes havi finanszírozási összegből.

5. § * 

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 352/2017. (XI. 29.) Korm. rendelethez * 


  Vissza az oldal tetejére