A jogszabály mai napon ( 2020.01.20. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

353/2017. (XI. 29.) Korm. rendelet

a 2018/2019. tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről és a 2018/2019. tanévben a Szabóky Adolf Szakképzési Ösztöndíjra jogosító szakképesítésekről

A Kormány célja, hogy a munkaerő-piaci igényeket, a közép- és hosszú távú terveket, valamint a gazdasági trendeket figyelembe véve kialakítsa azt a korszerű oktatási környezetet, amely növeli a szakképzések tekintélyét, valamint erősíti a minőségi szakképzést. Az ország versenyképessége nagymértékben függ a szaktudástól, a szakképzés minőségétől. Minden eddiginél nagyobb szükség van a jó, gyakorlati tudással rendelkező szakemberekre, ezért főként azokat a készségeket kell erősíteni, amelyek képessé teszik a képzésekben részt vevőket, hogy a folyamatosan változó technológiai környezetben is megállják a helyüket. A Kormány a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 88. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény (a továbbiakban: Szt.) 84. § (5) bekezdése alapján a 2018/2019. tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntést (a továbbiakban: szakmaszerkezeti döntés) az 1−4. melléklet tartalmazza.

(2) Az 1. melléklet megyénként és a fővárosra elosztva tartalmazza az iskolai rendszerű szakképzésben oktatható, az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet (a továbbiakban: OKJ) szerinti, állam által elismert azon szakképesítéseket, valamint a 2. § (5) bekezdése szerinti képzést, amelyekre a 2018/2019. tanévben induló iskolai rendszerű képzésekben - az oktatás munkarendjére tekintet nélkül - a szakképző iskola fenntartója

a) korlátozás nélkül beiskolázhat, költségvetési hozzájárulásra korlátozás nélkül jogosult (a továbbiakban: támogatott szakképesítés),

b) költségvetési hozzájárulásra nem jogosult (a továbbiakban: nem támogatott szakképesítés),

c) költségvetési hozzájárulásra korlátozott keretszámok alapján jogosult (a továbbiakban: korlátozottan támogatott szakképesítés).

(3) A 2. melléklet tartalmazza az adott megyében és a fővárosban iskolai rendszerű szakképzést folytató intézmények fenntartóira lebontva - az oktatás munkarendjére tekintet nélkül megyénként és a fővárosra külön - a korlátozottan támogatott szakképesítések keretszámait.

(4) A 3. melléklet megyénként és a fővárosra lebontva tartalmazza az iskolai rendszerű szakképzésben oktatható, OKJ szerinti azon ágazatokat, amelyekre a 2018/2019. tanévben induló iskolai rendszerű képzésekben - az oktatás munkarendjére tekintet nélkül - a szakképző iskola fenntartója

a) korlátozás nélkül beiskolázhat, költségvetési hozzájárulásra korlátozás nélkül jogosult (a továbbiakban: támogatott ágazat),

b) költségvetési hozzájárulásra nem jogosult (a továbbiakban: nem támogatott ágazat),

c) költségvetési hozzájárulásra korlátozott keretszámok alapján jogosult (a továbbiakban: korlátozottan támogatott ágazat).

(5) A 4. melléklet az adott megyében és a fővárosban iskolai rendszerű szakképzést folytató intézmények fenntartóira lebontva - az oktatás munkarendjére tekintet nélkül megyénként és a fővárosra külön - tartalmazza a korlátozottan támogatott ágazatok keretszámait.

(6) A szakmaszerkezeti döntés hatálya nem terjed ki az iskolai rendszerű szakképzésben

a) az Szt. 25. § (5) bekezdése alapján részszakképesítésre,

b) a szakiskolában oktatható szakképesítésre,

c) a rendészetért felelős miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítésre és ágazatra az e rendeletben foglalt kivételek figyelembevételével és

d) a büntetés-végrehajtási intézetben történő beiskolázásra.

(7) A szakmaszerkezeti döntés nem érinti a szakképző iskolai fenntartónak a (6) bekezdésben meghatározott szakképzésre történő beiskolázáshoz kapcsolódó költségvetési hozzájárulásra való jogosultságát.

2. § (1) Az e rendeletben foglaltakat a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 4. § 31. pontjában foglaltaknak megfelelően a 2018/2019. tanév második félévében induló képzésekre is alkalmazni kell.

(2) Az 1. § (4) és (5) bekezdésében, valamint a 3. és a 4. mellékletben foglaltakat az Szt. 27. § (1) bekezdésében meghatározott beszámítás alapján a kilencedik évfolyamnál magasabb évfolyamon induló, érettségire felkészítő ágazati képzésre is alkalmazni kell.

(3) Ha a tanuló évfolyamot ismétel, és az érintett szakképesítés vagy ágazat a megismételt évfolyam induló tanévében e rendelet szerint korlátozottan támogatottnak minősül, a tanulmányoknak az azonos szakképesítésre vagy ágazati képzésre való felkészítés keretében történő folytatása esetén a tanulót a megismételt évfolyamon a keretszám tekintetében figyelmen kívül kell hagyni.

(4) Ha a tanuló az Nkt. szerinti Köznevelési Hídprogramokból lép a szakképzésbe, és a választott szakképesítése a képzés megkezdésekor e rendelet szerint korlátozottan támogatottnak minősül, akkor a tanulót a keretszám tekintetében figyelmen kívül kell hagyni.

(5) Az 1. mellékletben szereplő, az Szt. 24. § (1) bekezdése szerinti érettségi vizsgára felkészítő két évfolyamos képzés akkor minősül támogatott szakképesítésnek, ha olyan tanulót készít fel az érettségi vizsgára, aki tanulmányait a szakmai vizsga megszerzésének időpontját követő tanévben kezdi vagy a képzés felnőttoktatás keretében történik.

(6) A nem állami fenntartók által az e rendelet szerint beiskolázottak megyékre és a fővárosra lebontott létszámának legfeljebb 50%-a lehet felnőttoktatás, figyelembe véve az Szt. 34/A. § (2) bekezdésében foglaltakat is.

3. § (1) A fenntartó - a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter, a tankerületi központ és az Szt. 4/A. § (2) bekezdése szerinti miniszter (a továbbiakban együtt: állami fenntartó) kivételével - köteles megteremteni a 2. és a 4. mellékletben rá meghatározott keretszám mértékéig az adott képzésre történő beiskolázás valamennyi feltételét, a képzést meghirdetni, és a szükséges intézkedéseket megtenni annak érdekében, hogy a rá meghatározott keretszámot be tudja tölteni a beiskolázás során.

(2) A fenntartó jogutódlással történő megszűnése esetén a jogutód fenntartót illeti meg az érintett megyében vagy a fővárosban korlátozottan támogatott szakképesítés és ágazat esetén a megszűnt fenntartó e rendeletben meghatározott keretszám mértékéig érvényes költségvetési hozzájárulási jogosultsága. A jogutód fenntartó - a jogutódlás tényének igazolásával, működési engedélyhez kötött szakképző iskola fenntartója esetén a jogerős működési engedély hiteles másolatával - 15 napon belül írásban jelzi a jogutódlást az állami szakképzési és felnőttképzési szervnek, amely a változást a honlapján nyilvánosságra hozza.

4. § (1) A szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter jogosult - a (2) és a (3) bekezdésben foglalt kivétellel - a 2. és a 4. melléklet szerint a nem állami fenntartóra meghatározott keretszámra vagy annak egy részére, ha a nem állami fenntartó egészben vagy részben nem tudja megteremteni a beiskolázás feltételeit

a) a jogutód nélküli megszűnése,

b) a szakképző intézményének vagy annak feladatellátási helyének megszűnése,

c) a szakképző intézményének jogutódlással történő fenntartóváltása vagy

d) az a)-c) pont hatálya alá nem tartozó egyéb ok miatt.

(2) Az OKJ 6. mellékletében foglalt szakképesítések és az ezeket megalapozó ágazatok esetén az (1) bekezdés szerinti keretszámra az Szt. 4/A. § (2) bekezdése szerinti miniszter jogosult.

(3) A munkaerőpiaci relevanciával nem rendelkező művészeti, kulturális, kézműves, hagyományőrző szakképesítések és az ezeket megalapozó ágazatok esetén az (1) bekezdés szerinti keretszám ötven százalékára a tankerületi központ jogosult.

(4) A fenntartók között - a 7. §-ban foglalt kivétellel - keretszámátadásra nincs lehetőség.

(5) Az állami fenntartó az (1)-(3) bekezdés szerinti jogosultságát a nem állami fenntartó legkésőbb 2018. augusztus 31-ig - a 2. § (1) bekezdése szerinti képzések esetén 2019. január 15-ig - az állami szakképzési és felnőttképzési szerv felé teljesített, a szakképesítésekre és a ágazatokra vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettsége alapján gyakorolja. Az adatszolgáltatás tartalmazza munkarend szerinti, valamint megyénkénti és fővárosi bontásban a támogatott és a korlátozottan támogatott szakképesítésre és ágazatra e rendelet alapján beiskolázott tanulók számát.

(6) A korlátozottan támogatott szakképesítések és ágazatok tekintetében a szakmaszerkezeti döntésben meghatározott keretszám és az (5) bekezdés szerinti adatszolgáltatásban feltüntetett beiskolázott és beiskolázandó létszám különbsége 2018. augusztus 31-től, a 2. § (1) bekezdése szerinti képzések esetén 2019. január 15-től az állami fenntartót illeti meg. Az állami szakképzési és felnőttképzési szerv az e bekezdésben meghatározottakon túl jogosult a szakmaszerkezeti döntést megalapozó adatoknak a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok megtartásával történő bekérésére a fenntartó által működtetett iskola tekintetében.

(7) Az állami szakképzési és felnőttképzési szerv a (6) bekezdésben szereplő határidőt követő 5 napon belül tájékoztatja az Szt. 4/A. § (2) bekezdése szerinti minisztert, illetve a tankerületi központot a (2) bekezdés, illetve a (3) bekezdés alapján a hatáskörükbe tartozó szakképesítések és az ezeket megalapozó ágazatok fel nem használt keretszámairól.

(8) Az (5) bekezdés szerinti adatszolgáltatás elmulasztása vagy a ténylegesen beiskolázott létszámmal meg nem egyező adatok szolgáltatása esetén a nem állami fenntartó a mulasztással vagy a nem egyező adatszolgáltatással érintett megye vagy a főváros és azon belül az érintett szakképesítés vagy ágazat esetén a következő két tanévben a korlátozottan támogatott keretszámok elosztásakor nem vehető figyelembe. Az adatszolgáltatás hitelességét az állami szakképzési és felnőttképzési szerv - a költségvetési hozzájárulást folyósító szerv adatai alapján - ellenőrzi.

5. § A megyénként és a fővárosra tekintettel meghatározott, a Szabóky Adolf Szakképzési Ösztöndíjról szóló kormányrendelet alapján a 2018/2019. tanévben induló képzésekben tanulmányi ösztöndíjra jogosító hiány-szakképesítéseket az 5. melléklet tartalmazza.

6. § A fenntartó a rendészetért felelős miniszter hatáskörébe tartozó 1-4. mellékletben nem szereplő szakképesítés megszerzésére irányuló iskolai rendszerű képzés indítására a rendészetért felelős miniszternek az Szt. 91. § (7) bekezdése szerinti engedélyében megjelölt keretszámmal jogosult, ideértve a Rendészeti ügyintéző szakképesítést (a szakképesítés azonosítószáma: 52-861-11) is.

7. § (1) Ha a tanév megkezdését megelőzően szakképző iskola átadására kerül sor szakképző iskolai fenntartók között, akkor az érintett fenntartók a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter által ellenjegyzett megállapodásban rögzítik a szakképző iskola átadásához kapcsolódó keretszámváltozást.

(2) Az (1) bekezdés szerinti ellenjegyzés érdekében a megállapodást a szakképző iskolát átvevő fenntartó - annak átadó ás átvevő fenntartó általi aláírását követően - négy példányban megküldi a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszternek.

(3) A szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter a hozzá való megérkezést követő 10 napon belül dönt a megállapodás ellenjegyzéséről, és a négy példányt visszaküldi a szakképző iskolát átvevő fenntartónak.

(4) Az ellenjegyzett megállapodás egy-egy példányát az átvevő fenntartó megküldi a költségvetési hozzájárulást folyósító szervnek, az átadó fenntartónak és az állami szakképzési és felnőttképzési szervnek.

7/A. § *  (1) A 6. melléklet (a továbbiakban: konverziós táblázat) tartalmazza az 1. és 2. melléklet szerinti, az egyes szakképzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 504/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 2018. január 1-jei hatállyal módosított OKJ által érintett szakképesítéseket, valamint azt, hogy ezen szakképesítésekre megállapított támogatási kategóriákat, illetve keretszámokat hogyan kell alkalmazni a (2) és (3) bekezdésben foglaltak figyelembevételével.

(2) A konverziós táblázat „A” oszlop adott sorában meghatározott szakképesítés adott megyére vagy a fővárosra meghatározott támogatási kategóriái érvényesek a konverziós táblázat „B” oszlopának azonos sorszámú sorában szereplő szakképesítésekre.

(3) A konverziós táblázat „A” oszlop adott sorában meghatározott szakképesítéshez a megyére vagy a fővárosra, valamint fenntartóra meghatározott keretszámokat a konverziós táblázat „B” oszlopának ugyanazon sorában meghatározott szakképesítések tekintetében kell érvényesíteni azzal, hogy a keretszámnak a konverziós táblázat „B” oszlopának ugyanazon sorában meghatározott egyes szakképesítései közötti - ugyanarra a megyére vagy a fővárosra vonatkozó - szétosztása a fenntartó döntése.

8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

1. melléklet a 353/2017. (XI. 29.) Korm. rendelethez * 

1. A támogatott, a nem támogatott és a korlátozottan támogatott szakképesítések a 2018/2019. tanévtől az iskolai rendszerű képzésben megyénként és a fővárosra lebontva

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U

1

Szakképesítés megnevezése (száma)
Bács-
Kiskun megye
Baranya
megye
Békés
megye
Borsod-
Abaúj-
Zemplén megye
Budapest Csongrád
megye
Fejér
megye
Győr-
Moson-
Sopron megye
Hajdú-
Bihar megye
Heves
megye
Jász-
Nagykun-
Szolnok megye
Komárom-
Esztergom megye
Nógrád
megye
Pest
megye
Somogy
megye
Szabolcs-
Szatmár-
Bereg megye
Tolna
megye
Vas
megye
Veszprém
megye
Zala
megye
2 Abroncsgyártó (34-543-01) N N N K K N K K K T N N N K N K N N N N
3 Ács (34-582-01) T K T K K T K K T T T T T K T K T T T T
4 Agrár áruforgalmazó szaktechnikus
(55-621-01)
N N N K N N K N N N K N N K N K N N N N
5 Államháztartási mérlegképes könyvelő (55-344-02) K N K K K K K K K K K K K K K K K K K N
6 Államháztartási ügyintéző (54-344-04) K N K K K K K K K K K K K K K N K K K N
7 Állattartó szakmunkás (34-621-03) K N K K N K K K K K K K K K K K K K K N
8 Állattenyésztő és állategészségügyi technikus (54-621-01) K N K K N K K K N N K N N K K K K N N N
9 Alternatív gépjárműhajtási technikus
(55-525-03)
K N K K K K K K K K N N N K N N N N N N
10 Ápoló (55-723-01) K K T T K K T K K T T T T K T K T K T T
11 Aranyműves (55-211-01) N K N K K N N N K N N N N N N K N K N N
12 Artista I. (a szakmairány megnevezésével) (55-212-02) N N N N K N N N N N N K N N N N N N N N
13 Artista II. (a szakmairány megnevezésével) (54-212-01) N N K N K N N N N N N K N N N N N N N N
14 Asztalos (34-543-02) T K T K K T T K T T T T T K T K T T T T
15 Audio- és vizuáltechnikai műszerész
(35-522-01)
N K N N K K N K K K N N T K K N N N N N
16 Audiológiai asszisztens és hallásakusztikus (54-725-02) N K N K K K N N K N K N K K K K N K N N
17 Autóbuszvezető (35-841-01) K N K K K K K K K K K K K K K K K K K K
18 Autóelektronikai műszerész (54-525-01) T K K K K T K K K K T T T K K K K K K K
19 Autógyártó (34-521-01) N N N K N N N K K K T T T K N N N N N N
20 Automatikai berendezés karbantartó
(35-523-01)
K N N K K K N K K K T N T K N N N K N K
21 Automatikai technikus (54-523-01) K K K K K T K K K K T T T K K K N T N K
22 Autószerelő (54-525-02) T K K K K K K K K T K T T K T K K T T K
23 Autótechnikus (55-525-01) T K K T K K K K K K K T T K N K K T K K
24 Avionikus (54-525-03) N N N N K N N K K N N N N N N N N N N N
25 Bádogos (34-582-02) K T K K T K K K T K T K T K T K K K K K
26 Bányaművelő (34-544-02) N N N T N N N N N K N K T N N N N N K N
27 Bányaművelő technikus (54-544-01) N N N K N N N N N K N K T K N N N N K N
28 Belovagló (35-813-01) N N K N N N K N N N N K N N N N N N N N
29 Beszédátviteli rendszerüzemeltető technikus (55-523-05) N N N K K K N N K N N N K K N N N N N N
30 Biogazdálkodó (35-621-02) K N K K N N K N T N K T T K K K K K N N
31 Bor- és pezsgőgyártó szaktechnikus
(55-541-01)
N K N K K N N N N N N N N N N N N N N N
32 Bőrdíszműves (34-542-01) N K K K K N K K K N K K K K K K N K N K
33 Bőrfeldolgozó-ipari technikus (54-542-01) N N N K K N N N K N T N N N N N N N N N
34 Bronzműves és szoboröntő (55-211-02) N N N K K N N N N N N N N N N K N N N N
35 Burkoló (34-582-13) K K K K K K T K K T T T T K T K T T T T
36 CAD-CAM informatikus (54-481-01) K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K
37 Cipőkészítő (34-542-02) T K N K T K K N K N K N T K K K K K N N
38 CNC gépkezelő (35-521-01) K K T T K T K T T K T T T K T K T T T T
39 Cukor- és édesipari szaktechnikus
(55-541-02)
K N N N K N N N N N N N N N N N N N N N
40 Cukrász (34-811-01) K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K
41 Családi gazdálkodó (34-814-01) K K K K N K K K K K K N K K K K K K K K
42 Csecsemő és gyermekápoló (55-723-02) K K K T K K K K K K T K K K K K T K K K
43 Dekoratőr (54-211-01) K K K K K K N N K N K N K K K N K K N N
44 Demencia gondozó (35-762-01) N N K K K K N K K K K K K N K K N K N K
45 Diétás szakács (35-811-03) K K K K K K K K K K K K K K K K K K K N
46 Díszítő festő (55-211-03) N K K K K N N K K N N N N K N K N K K N
47 Díszlettervező (55-211-04) N N N N K N N N N N N N N N N K N N N N
48 Díszműkovács (34-211-01) K N N K K N N N N N N N N N N N N N N N
49 Dísznövénykertész (34-622-01) K K K K K K K K K N K K N K K K K K K N
50 Divat- és stílustervező (54-211-02) N N K K K K K K K K K N N K K K N N N N
51 Drog- és toxikológiai technikus
(55-524-01)
N N N N K N N N K N N N N K K N N N N N
52 Édesipari termékgyártó (34-541-01) K N K K K N K N N N K N N N K N N K K N
53 Egyéb szervezeti mérlegképes könyvelő
(55-344-03)
K N N K K K N K K K K N K K K N N N N N
54 Egyházzenész I. (a szakmairány megjelölésével) (55-212-03) N N K K K K K K K N N N N K N K N N N N
55 Egyházzenész II. (a szakmairány megjelölésével) (54-212-02) N K K K K K K K K N N N N K N K N N N N
56 Eladó (34-341-01) K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K
57 Elektromechanikai műszerész (34-522-01) K N K K K K N K T N K T T K K K N K K K
58 Elektromos gép- és készülékszerelő
(34-522-02)
K N K K K K K K K K K N T K K K N K K K
59 Elektronikai műszerész (34-522-03) N K K K K T K K K K T N T K T K K K K K
60 Elektronikai technikus (54-523-02) K K K K K T K K K T K K T K K K K K T K
61 Elektronikus hozzáférési és magánhálózati rendszerüzemeltető technikus
(55-523-01)
N N N K K K N K K N K N K K K N N N N K
62 Elektronikus műsorközlő és tartalomátviteli rendszerüzemeltető technikus (55-523-02) N N N K K K N K K N K N K K K N N N N N
63 Élelmiszeripari analitikus technikus
(54-541-01)
N N K N K N N K K N N N N K K K N N N N
64 Élelmiszeripari gépésztechnikus
(54-521-01)
N N N N K K K N N N N N N K N N N N N N
65 Élelmiszeripari technikus (54-541-02) K K K K K K K K K K K T T K K K N K K N
66 Építő-szállító- és munkagép-szerelő
(34-521-11)
K N K K K K K K K K K N T K K K N T N K
67 Épület- és szerkezetlakatos (34-582-03) K K T K K K K K T T T K T T T K T T K T
68 Épületgépész technikus (54-582-01) N K T K K K K K K K T T T K K K T K K K
69 Erdészeti gépésztechnikus (54-521-02) K N N K N N N N N K N N N K K N N N N N
70 Erdészeti szakmunkás (34-623-01) N N N K N K N N K K N N N K K K N K K N
71 Erdésztechnikus (54-623-02) N N N N N K N K N K N N N K K K N N K N
72 Ergoterapeuta (54-726-03) K N N K K K N N K N N N N K K N K K N N
73 Erjedés- és üdítőitalipari szaktechnikus
(55-541-03)
N N N N K N N N N N N N N N N N N N N N
74 Erjedés- és üdítőital-ipari termékgyártó
(34-541-07)
N N N N K N N K N N N N K N N N N N N N
75 Erősáramú elektrotechnikus (54-522-01) N K K K K K K K K T K T T K K N T T K K
76 Ezüstműves (55-211-07) N K N K K N N N K N N N N N N K N K N N
77 Faipari technikus (54-543-01) K K N K K K K K K K K K T K K K N T T K
78 Fegyverműszerész (54-863-01) K N N N N K N N N N N N N N N N N N N N
79 Fehérnemű-készítő és kötöttáru összeállító
(34-542-03)
K K K K K K K N K N K N K N K K K N N N
80 Férfiszabó (34-542-04) K K K K K K K N K K K N T K T K T K N K
81 Festő (54-211-03) N K K K K K K K K K N N N N K K N K K N
82 Festő, mázoló, tapétázó (34-582-04) K K K K K T K K K T T T T K T K T K T T
83 Finommechanikai műszerész (34-521-02) T T K K K K K K T N K K N K K K K K N N
84 Fitness-wellness instruktor (54-813-01) K N K K K K N K K N K K K K N K K K N K
85 Fizioterápiás asszisztens (54-725-03) K K K K K K N K K N K K T K K K K K N K
86 Fluidumkitermelő technikus (54-544-02) N N K K N K N N N N N N N N N N N N N K
87 Fodrász (54-815-01) K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K
88 Fogadós (34-811-06) K K K K K K K N K K K K K K K K N N K K
89 Fogászati asszisztens (54-720-02) K K K K K K N K K K K N K K K N K K N N
90 Foglalkozás-szervező (55-762-01) N N N N K N N N N N K N K N K N K N N N
91 Fogtechnikus (55-724-01) N K K K K K N K K N K K N N K N N K N N
92 Fogtechnikus gyakornok (54-724-01) N K K K K K N K K N K K N N K N N K N N
93 Formacikk-gyártó (34-543-03) N N N K K K N K K N N T N N K N N N N N
94 Fotográfus és fotótermék-kereskedő
(54-810-01)
K K K K K K K N K N N N N K N N N N N N
95 Földmérő, földügyi és térinformatikai technikus (54-581-01) N K K K K N K N K N K N K K K N N K N N
96 Gáz- és hőtermelő berendezés-szerelő
(35-582-01)
K K K K K K K K T K K N T K K K N K K K
97 Gazda (34-621-01) K K K K N K K K K K K K K K K K K K K N
98 Gazdasági informatikus (54-481-02) K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K
99 Gázipari technikus (54-544-03) N N N K K N K K K N N N N K N K N N N K
100 Gépgyártástechnológiai technikus
(54-521-03)
T K K K K T T T T T T T T T T K T T T T
101 Gépi forgácsoló (34-521-03) T K T K K T T T T K T T T T T T T T T T
102 Gépjármű mechatronikus (34-525-02) T N K K K K N K K K K T T K K N K N N N
103 Gépjármű-építési, szerelési logisztikus
(34-841-01)
T N N K K K N K K N K N N K N N N N N N
104 Gépjárműépítő, szerelő (34-525-01) T N N K K K N K K N T N N K N N N T N N
105 Gerinchálózati rendszerüzemeltető technikus (55-523-03) N N N K K K N K K N K N N K N N N N N N
106 Gerontológiai gondozó (55-762-02) N N K K K K K K K N K K K K K K K N N N
107 Grafikus (54-211-04) K K K K K K K K K K K K N K K K K K K N
108 Gumiipari technikus (54-543-02) N N N K K K K K K K N K N K N K N N N N
109 Gyakorlatos színész (a szakmairány megjelölésével) (54-212-03) K N K N K N N N N N N N N N N K N N N N
110 Gyakorló ápoló (54-723-02) K K T K K K T K K T K K T K T K T K T T
111 Gyakorló csecsemő- és gyermekápoló
(54-723-03)
K K T T K K K K K K T T K K T K T K K K
112 Gyakorló hangszerkészítő és -javító
(a hangszercsoport megjelölésével)
(54-215-01)
N N N N K N N N N N N N N N N N N N N N
113 Gyakorló klinikai laboratóriumi asszisztens
(54-725-04)
K K N K K K N K K N K K K K K N K N N K
114 Gyakorló mentőápoló (54-723-01) T K K T K K K K K T K T K K T K T K K K
115 Gyakorló szövettani asszisztens
(54-725-05)
K K K K K K N N K N K K K K K K N N N N
116 Gyártósori gépbeállító (34-521-05) N N K K K K T K T T T T T K K N K T K N
117 Gyermekotthoni asszisztens (54-761-01) N N K K K K K N K N K K K K K K K K N N
118 Gyógy- és fűszernövénytermesztő
(35-622-01)
K K K N K K K K K N K N N N N K K N N N
119 Gyógymasszőr (54-726-04) K K K K K K K K N K K K K K K K K K N K
120 Gyógypedagógiai segítő munkatárs
(54-140-01)
K K K K K K K K K K K K K K K K K K N K
121 Gyógyszeripari szaktechnikus (55-524-05) N N N K K N N N T N T K K K K K N N K N
122 Gyógyszerkészítmény-gyártó (34-524-01) N N N K K N N N T N T K K K N K N K N N
123 Gyógyszertári asszisztens (54-720-03) K K K K K K N K K N T K K K K K K N N K
124 Hajós szakmunkás (34-841-03) N N N N K N K N N N K N N N K N N N N N
125 Hajózási technikus (54-841-01) N N N N K N K N N N K N N N K K N N N N
126 Halász, haltenyésztő (34-624-01) K N K N N N N N N N N K N N N N N N N N
127 Hangmester (54-213-01) N N N N K N N N N N N N N N N N N N N N
128 Hangszerkészítő és -javító
(a hangszercsoport megjelölésével)
(55-215-01)
N N N N K N N N N N N N N N N N N N N N
129 Hangtárvezető (55-213-01) N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N
130 Háztartási gépszervíz szaktechnikus
(55-523-06)
N N K K K K N K K N K N K K K K N N K N
131 Hegesztő (34-521-06) T K T K T T T K K K T T T T T K T T K T
132 Hídépítő és -fenntartó technikus
(54-582-02)
N N K K K N K K K N N N N K N N N N N N
133 Hulladékgazdálkodó szaktechnikus
(55-850-01)
K N N K K K N N K N K K T K K K N K N N
134 Hús- és baromfiipari szaktechnikus
(55-541-04)
N N N N K N N N N N N N N N K K N N N N
135 Húsipari termékgyártó (34-541-03) K T K K K K K K K K T K T K T K K K K T
136 Hűtő- és légtechnikai rendszerszerelő
(34-582-05)
K K K K T K K K K K K T T K T K N K N K
137 Hűtő-, klíma- és hőszivattyú
berendezés-szerelő (35-582-03)
K K K K K K K K T K K T K K K K N K K K
138 Idegenvezető (54-812-01) K K N K K K K K K K K K K K K N K K K K
139 Idegennyelvű ipari és kereskedelmi ügyintéző (54-347-01) N N K K K K K K K K K N K K K K N N N N
140 Infokommunikációs hálózatépítő és üzemeltető (54-481-03) K K K K K K K K K K K K K K K K N K N K
141 Információrendszer-szervező (55-481-02) N N K K K K N K K N K N K K K K N K N K
142 Informatikai rendszerüzemeltető
(54-481-06)
K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K
143 Ipari gépész (34-521-04) T K T K K T T K K K T T T T T K T T T T
144 Ipari gumitermék előállító (34-543-04) N N N N K T N N K K N K K N N K N N N N
145 Irodai titkár (54-346-03) K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K
146 IT mentor (54-482-01) N N N K K K K K K K K N K K K K N N N N
147 Járműfényező (34-525-03) T K T K T K K K K K T K T K T K K K K K
148 Járműipari fémalkatrész-gyártó
(34-521-07)
N N K K K N K K T N N K T K N K N K N N
149 Járműipari karbantartó technikus
(55-523-07)
N N K K K N K K K K K K N K N K N K N N
150 Járműkarosszéria előkészítő, felületbevonó
(34-525-04)
T N N K K N N K K N K K T K N K N N N N
151 Járműkarosszéria készítő, szerelő
(34-525-05)
T N N K K N N K K N K K T K N K N N N N
152 Jazz-zenész I. (a szakmairány megjelölésével) (55-212-04) N N N K K N K N N N N N N K N K N K N N
153 Jazz-zenész II. (a szakmairány megjelölésével) (54-212-04) N N N K K N K N N N N N N K N K N K N N
154 Jegyvizsgáló (54-841-10) N N N K K K N K K N K N N N N K K N N N
155 Jelmeztervező (55-211-05) N N N K K N N N N N N N N N N N N N N N
156 Kardiológiai és angiológiai asszisztens
(54-725-06)
N K K K K K K K K N K K K K K K N K N N
157 Karosszérialakatos (34-525-06) T K K K K K K K K T T T T K T K T K K T
158 Kárpitos (34-542-05) K K K K K K K K K K K K T K T K N T N T
159 Kerámia, porcelán készítő (a szakmairány megjelölésével) (34-211-02) N K K K N K N N N N N N N N N N N N K N
160 Kerámiaműves (54-211-05) N K K K K K K N K N N N N K K K N N N N
161 Kereskedelmi képviselő (54-341-02) K N N K K K K K K N K K K K N K N K N N
162 Kereskedő (54-341-01) K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K
163 Kertész (34-622-02) K K K K K K K K K K K K K K K K K K K N
164 Kertészeti szaktechnikus (55-622-01) N N N K K K N N T N K N N K N K N K K N
165 Kiadványszerkesztő technikus (54-213-06) K N K K K K N K K K N N K K K N N N N N
166 Kis- és középvállalkozások ügyvezetője I. (35-345-01) K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K
167 Kis- és középvállalkozások ügyvezetője II. (55-345-01) K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K
168 Kisgyermekgondozó, -nevelő (54-761-02) K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K
169 Kishajóépítő, -karbantartó (34-543-05) K N N N K N N K N N N N N N N N N N N K
170 Kistermelői élelmiszerelőállító, falusi vendéglátó (34-541-08) K K K K K K K K K N K N K K K K K K K N
171 Klasszikus zenész I. (a szakmairány megnevezésével) (55-212-05) K K K K K K K K K N N N N K N K N K K N
172 Klasszikus zenész II. (a szakmairány megnevezésével) (54-212-05) K K K K K K K K K N N N N K N K N K K N
173 Klinikai fogászati higiénikus (55-725-11) N N N K K N K N K N K N N N K N N N N N
174 Klinikai laboratóriumi szakasszisztens
(55-725-18)
N K N K K K N K K K K K K K K N N K N K
175 Klinikai neurofiziológiai asszisztens
(54-725-07)
N N N N K K N K K N K K K K K N N N N N
176 Kocsivizsgáló (54-525-09) N N N K K N K K K N N K N K N K K N N N
177 Kohászati technikus (54-521-04) N T N K N N N K N N N N N N N N N N N N
178 Korrektor (55-213-03) N N K N K N N N K N N N K N N N N N N N
179 Kozmetikus (54-815-02) K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K
180 Kőfaragó, műköves és épületszobrász
(34-582-07)
N K K K K N K K K K K K K K K N N K N N
181 Kőműves (34-582-14) K K K K K T K K K T T T T K T K T T T K
182 Könyvkötő-nyomtatványfeldolgozó
(34-543-06)
K K N K K K N N K K N N K K N N N N N N
183 Környezetvédelmi technikus (54-850-01) K N K K K K K K K K K K K K K K N K K N
184 Környezetvédelmi-mérés szaktechnikus (55-850-02) K N N N K K N N K N K N K N K K N K K N
185 Közlekedésautomatikai műszerész
(54-523-03)
N K N K K K N K K N K N N K N K K T N N
186 Közművelődési és közönségkapcsolati szakember (a szakmairány megnevezésével) (54-345-02) K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K
187 Központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő (34-582-09) K K T K K T T K K T T T T T T K T K T T
188 Közúti közlekedésüzemvitel-ellátó
(54-841-02)
N N N K K K K K K N K N K K N K N K N K
189 Közszolgálati ügyintéző (54-345-01) K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K
190 Látszerész és optikai árucikk-kereskedő (54-725-08) N N N N K N N K K N N K N K N K N N N N
191 Légi közlekedésüzemvitel-ellátó
(54-841-03)
N N N N K N N K K N N N N K N N N N N N
192 Létesítményi energetikus (55-582-01) N N K K K K K K K N K N N K N K K N N K
193 Logisztikai és szállítmányozási ügyintéző
(54-841-11)
K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K
194 Lovász (34-621-02) K N K N N K K K N K K K N K K K N K K N
195 Magasépítő technikus (54-582-03) T K K K K K K K K K K T K K K K K K K K
196 Malom- és keveréktakarmány-ipari szaktechnikus (55-541-05) N N N N N N N N N N K N N N N N N N N N
197 Mechatronikai technikus (54-523-04) K K K K K T K K T K K T T K K K K T T K
198 Mechatronikus-karbantartó (34-523-01) K N K K T T K K K K K T T K K K N T N N
199 Mélyépítő technikus (54-582-04) T K K K K K K K K N K T K K K K N K N N
200 Mentálhigiénés asszisztens (55-762-03) N N K N K K N K K N K K K N K K K N N N
201 Mentésirányító (55-723-17) K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K
202 Mentőápoló (55-723-11) K K K T K K K K K K K K T K T T K K N K
203 Mezőgazdasági gépész (34-521-08) K K K K N K K K K K K K K K K K K K K N
204 Mezőgazdasági gépésztechnikus
(54-521-05)
K K K K N K K K K K K N K K K K K K K N
205 Mezőgazdasági gépjavító (35-521-02) K K K K N K K K K K K T T K K K K K K N
206 Mezőgazdasági technikus (54-621-02) K K K K N K K K K K K K K K K K K K K N
207 Mobilalkalmazás fejlesztő (55-213-04) N N K K K K N K K K K N N K K N N N N N
208 Molnár (34-541-04) N N N N N N K N N N K N N N N N N N N N
209 Motorkerékpár-szerelő (34-525-07) K N K K K K N K K N K K K K N N K N N K
210 Mozgókép- és animációkészítő
(54-213-03)
N N N K K N K N K K N N N K K N N K N N
211 Multimédia-alkalmazásfejlesztő
(55-213-05)
N N K K K K N K K K K N K K K N N N N N
212 Műanyagfeldolgozó (34-521-09) K T K K K K K K K T T T T K T K N K K N
213 Műanyagfeldolgozó technikus (54-521-06) N K N K K K K K K N T T T K K K N N K N
214 Műbútorasztalos (35-543-01) N N N N K K K K K N K K K K K K K K K N
215 Műemlékfenntartó technikus (55-582-02) N K N N K K N K K N N N N N K K N N K N
216 Műemléki díszítőszobrász (35-582-04) N N N N K N K K K N N N N N K N N N N N
217 Műemléki helyreállító (35-582-05) N K N N K N N K K N N N N N K N N N N N
218 Műszaki informatikus (54-481-05) K N K K K K K K K T T K T K T K N K T K
219 Műszeres analitikus (55-524-03) N N N N K K N N K N K N N K N K N N K N
220 Művészeti és médiafotográfus (54-211-10) K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K
221 Népi kézműves (a szakmairány megjelölésével) (34-215-01) K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K
222 Népzenész I. (a szakmairány megjelölésével) (55-212-06) N N K K K N K N K N N N N K N K N K N N
223 Népzenész II. (a szakmairány megjelölésével) (54-212-06) N N K K K N K N K N N N N K N K N K N N
224 Női szabó (34-542-06) K T T K K T K K K K T T T T T K T T T K
225 Növényvédelmi szaktechnikus (55-621-02) N N K K N K N N K N K N N K K K K N K N
226 Nukleáris környezetvédelmi szaktechnikus (55-850-03) N N N N N N N N N N N N N N K N N N N N
227 Nyomdaipari technikus (54-213-07) K N T K K K N N T K N N K K N N T N N K
228 Optikai üvegcsiszoló (34-725-01) N N N N K N N N K N N N N N N K N N N N
229 Ortopédiai műszerész (54-726-02) K N N N K N N N K N N N N N K N N K N N
230 Orvosi elektronikai technikus (55-523-04) N N N N K K K N K N N N N N K N N N N N
231 Ötvös (54-211-06) N K N K K N N K K N N N N N N K N K N N
232 Pantomimes (54-212-07) N N N N K N N N N N N N N N N N N N N N
233 Papíripari technikus (55-524-04) N N N K K N N N K N K T K K N N N N N N
234 Parképítő és fenntartó technikus
(54-581-02)
K K K K K K K K K N K K N K N K N K K N
235 Patkolókovács (35-521-03) K N K N N N N N N N N K N N N N N N N N
236 Pedagógiai- és családsegítő munkatárs
(54-140-02)
K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K
237 Pék (34-541-05) K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K
238 Pénzügyi termékértékesítő (bank, befektetés, biztosítás) (54-343-01) N N K K K K K K K K N N K K K N K K N N
239 Pénzügyi-számviteli ügyintéző
(54-344-01)
K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K
240 Perioperatív asszisztens (54-720-04) K N N K K K K K K N N N K K K K K N N N
241 Pincér (34-811-03) K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K
242 Postai üzleti ügyintéző (54-841-09) K K K K K K N K K N K N K K K K K K N N
243 Pszichiátriai gondozó (55-762-04) N N K N K K N N K N K N K N K K N N N N
244 Radiográfiai asszisztens (54-725-09) K K K K K K N K K N K N K K K K K K N N
245 Rehabilitációs nevelő, segítő (54-762-01) N N N K K K N K K N K N K K K K K N N N
246 Rekonstrukciós és műemléki festő, mázoló
(35-582-06)
N K N N K N N K K N N N N K K N N K N N
247 Rendészeti őr (34-861-01) K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K
248 Repülőgép-szerelő (54-525-10) K N N N K N N N K N K N N K N N N N N N
249 Ruhaipari technikus (54-542-02) K N N K K K K N K N K N T N K K K T K N
250 Sommelier (35-811-01) N K K K K N N K N N N N N N N N N N N N
251 Speciális állatfeldolgozó (35-541-01) N N N N K N N N K N N N N N K N N N N N
252 Sportedző (a sportág megjelölésével)
(54-813-02)
K N K K K K K K K K K K K K K K K N N K
253 Sportmasszőr (55-726-02) K N K K K K K K N K K K K K K K K K N N
254 Sütő- és cukrászipari szaktechnikus
(55-541-06)
K N N N K K K N N N K K N K K K N K N N
255 Szakács (34-811-04) K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K
256 Szakközépiskolában folyó kétéves érettségi vizsgára felkészítő kétéves képzés T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T
257 Számítógép-szerelő, karbantartó
(34-523-02)
K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K
258 Szárazépítő (34-582-10) K K K K K K K K K K K T T K K K K K N K
259 Szenvedélybeteg gondozó (55-762-05) N N K N K K N N K N K N K N K K N N N N
260 Szerszámkészítő (34-521-10) K N T K T T T K T K T T T K T K T T T T
261 Színész (55-212-01) K N K N K N N N N N N N N N N N N N N N
262 Színháztechnikus, szcenikus (54-521-07) N N K N K N N N N N N N N N N N N N N N
263 Színpad- és porond technikus (54-521-08) N N K N K N N N N N N N N N N N N N N N
264 Színpadi fénytervező (55-521-02) N N K N K N N N N N N N N N N N N N N N
265 Színpadi magasépítő (55-521-03) N N K N K N N N N N N N N N N N N N N N
266 Szobrász (54-211-07) N K N N K K K K K N N N N N K N N K N N
267 Szociális asszisztens (54-762-02) K K K K K K N K K K K K K K K K K N K N
268 Szociális gondozó és ápoló (34-762-01) K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K
269 Szociális szakgondozó (54-762-03) N K K K K K N K K N K K K K K K K K N N
270 Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző (55-762-06) N N K K K K K K K N K K K K K K K N N N
271 Szoftverfejlesztő (54-213-05) K K K K K K T K K K K T T K T K T K K K
272 Szórakoztató zenész I. (a szakmairány megjelölésével) (55-212-07) N N K N K N N K N N N N N N N N N N N N
273 Szórakoztató zenész II. (a szakmairány megjelölésével) (54-212-08) N N K N K N N K N N N N N N N N N N N N
274 Szőlész-borász (34-541-06) K K N K K N N K N K N N N N K N K N K N
275 Szövettani szakasszisztens (55-725-21) N N K K K K N N K N N N N K K N N N N N
276 Táncos I. (a szakmairány megjelölésével) (55-212-08) K K K K K K K K K N N N N K N K N N N N
277 Táncos II. (a szakmairány megjelölésével) (54-212-09) K K K K K K K K K N N N N K N K N N K N
278 Tartósítóipari szakmunkás (34-541-09) K N K K K K N N N N N N N K N K N N N N
279 Tartósítóipari szaktechnikus (55-541-07) N N N N K N N N N N N N N K N N N N N N
280 Távközlési technikus (54-523-05) N N N K K K K N K N K N K K K N N N N K
281 Tehergépkocsi-vezető (35-841-02) K N K K K K K K K K K K K K K K K K K K
282 Tejipari szakmunkás (34-541-10) K N K K K K K K N K N N T K K K K K N N
283 Tejipari szaktechnikus (55-541-08) N N N N K N N N T N N N N N N N N N N N
284 Települési környezetvédelmi szaktechnikus (55-850-04) K N N K K N N N K N K N T N K N N N N N
285 Térinformatikus (55-481-01) N N K K K K N N K N K N N K K K N N N N
286 Térképész szaktechnikus (55-581-03) N N N N K N N N K N N N N K K N N K N N
287 Természetvédelmi szaktechnikus
(55-850-05)
K N N K K N N K K N N N T N K N N N N N
288 Tetőfedő (34-582-15) K K K K K K K K K K K T T K K K N K K K
289 Textilipari technikus (54-542-03) K N N K K N N N K N K N T K K N N N N N
290 Textilműves (54-211-08) N K K K K K K K K K N N N K K K N K N N
291 Turisztikai szervező, értékesítő
(54-812-03)
K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K
292 Útépítő (34-582-11) N N K K T K K K K K T K T K K N N N N N
293 Útépítő és -fenntartó technikus
(54-582-05)
N N K K K N K K K N K N T K N K N N N N
294 Üvegműves (54-211-09) N N N N K N N K N N N N N N K K N N K N
295 Üzleti szolgáltatási munkatárs (54-340-01) K N K K K K N K K N K N K K K N N N N N
296 Vadászpuska műves (55-863-02) N N N N K K N N N N N N N N N N N N N N
297 Vadgazdálkodási technikus (54-625-01) N N N N N K N N K K N N N K K K N K N N
298 Vállalkozási és bérügyintéző (54-344-02) K K K K K K K K K K K K K K K N K K K N
299 Vállalkozási mérlegképes könyvelő (55-344-07) K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K
300 Vám-, jövedéki- és termékdíj ügyintéző (54-344-03) N K K K K K K K K N K N K K K K K N N N
301 Vasútépítő és -fenntartó technikus
(54-582-06)
N N K K K N K K K N N N N N N K N K N N
302 Vasútforgalmi szolgálattevő (54-841-05) N N N K K K K K K N T N N N N K K N N N
303 Vasúti árufuvarozási ügyintéző
(54-841-06)
N N N N K K K K K N T N N K N K N N N N
304 Vasúti jármű dízelmotor- és hajtásszerelő
(54-525-11)
N N N K K N K K K N T N N K N N N K N N
305 Vasúti jármű szerkezeti és fékrendszer szerelője (54-525-12) N N N K K N K K K N T N N N N N N K N N
306 Vasúti jármű villamos rendszereinek szerelője (54-525-13) N N K K K N K K K N T N N K N N T N N N
307 Vasútijármű-technikus és diagnosztikus
(55-525-04)
N N K K K N N K K N N N N N N K K N N N
308 Vegyész technikus (54-524-03) N K N K K K K N T N T T N K N K N K T T
309 Vegyipari rendszerkezelő (34-524-02) N N N K K K K N K N K K N K N K N N N N
310 Vegyipari rendszerüzemeltető szaktechnikus (55-524-06) N N N K K N N N K N K K N K N K N N N N
311 Vendéglátásszervező (54-811-01) K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K
312 Vendéglátó-üzletvezető (35-811-02) K K K K K K K K K K K K K K K K K N K K
313 Vésnök (55-211-08) N N N K K N N K N N N N N K N N N N N N
314 Vidékfejlesztési szaktechnikus (55-581-04) N N N K N N N N K N K T N K K N K N K N
315 Villanyszerelő (34-522-04) T K T K K K T T K K T T T K T K T T T K
316 Virágdekoratőr (35-215-02) K N N N K N N K N N N N N N N N N K N N
317 Virágkötő és virágkereskedő (34-215-04) K K K K K K K K N K K K N K K K K K K N
318 Víz-, csatorna- és közmű-rendszerszerelő (34-582-12) K T T K K K T K T K K K T K T K N T T T
319 Vízépítő szaktechnikus (55-853-01) N N K K K K N K K N K T T K N K N N N N
320 Vízgazdálkodó technikus (54-853-02) K N K K K K K K K N K N T K K K N N N N
321 Vízgépészeti és technológiai berendezésszerelő (35-582-08) N N K K K T N N T K K N T K K K N N N N
322 Vízgépészeti technikus (54-853-03) N N K K K T K N K K K N T K K K N K N T
323 Vizi sportmotor-szerelő (35-525-01) K N N N K N N K N N N N N K N N N N N N
324 Víziközmű technikus (54-853-04) K N T K K K T K K N K N N N K K N K N N
325 Vízminőség-védelmi szaktechnikus
(55-853-02)
N N K K K K T N K N K T N K N K N K N N
326 Vízügyi szakmunkás (34-853-02) T N K K T T K N K K K T T K K K N K N T
327 Webfejlesztő (55-213-02) K N K K K K N K K K K N K K K K N N K N
328 Zöldség- és gyümölcstermesztő
(35-622-02)
K K N K K K K K K K K N N K N K K K N N

2. Jelmagyarázat az 1. melléklet táblázatához

T: támogatott [1. § (2) bekezdés a) pontja szerint]

N: nem támogatott [1. § (2) bekezdés b) pontja szerint]

K: korlátozottan támogatott [1. § (2) bekezdés c) pontja szerint]

2. melléklet a 353/2017. (XI. 29.) Korm. rendelethez * 

1. A korlátozottan támogatott szakképesítések keretszámai fenntartónként és megyénként

1. táblázat: A korlátozottan támogatott szakképesítések keretszámai fenntartónként Bács-Kiskun megyében

A B C D E F G H I J K L M
1 Szakképesítés megnevezése (száma) Keretszám ITM AM TK16 EJSZ13 EJSZ15 EJSZ20 EJSZ5 EJSZ9 KA8 MF249 MF70
2 Államháztartási mérlegképes könyvelő (55-344-02) 40 40
3 Államháztartási ügyintéző (54-344-04) 80 80
4 Állattartó szakmunkás (34-621-03) 66 66
5 Állattenyésztő és állategészségügyi technikus (54-621-01) 40 40
6 Alternatív gépjárműhajtási technikus (55-525-03) 30 30
7 Ápoló (55-723-01) 240 240
8 Autóbuszvezető (35-841-01) 200 200
9 Automatikai berendezés karbantartó (35-523-01) 40 40
10 Automatikai technikus (54-523-01) 52 40 12
11 Bádogos (34-582-02) 80 80
12 Biogazdálkodó (35-621-02) 66 66
13 Burkoló (34-582-13) 120 120
14 CAD-CAM informatikus (54-481-01) 114 80 34
15 CNC gépkezelő (35-521-01) 144 120 24
16 Cukor- és édesipari szaktechnikus (55-541-02) 40 40
17 Cukrász (34-811-01) 260 260
18 Családi gazdálkodó (34-814-01) 66 66
19 Csecsemő és gyermekápoló (55-723-02) 120 120
20 Dekoratőr (54-211-01) 40 40
21 Diétás szakács (35-811-03) 80 80
22 Díszműkovács (34-211-01) 80 80
23 Dísznövénykertész (34-622-01) 99 99
24 Édesipari termékgyártó (34-541-01) 33 33
25 Egyéb szervezeti mérlegképes könyvelő (55-344-03) 40 40
26 Eladó (34-341-01) 280 280
27 Elektromechanikai műszerész (34-522-01) 40 40
28 Elektromos gép- és készülékszerelő (34-522-02) 40 40
29 Elektronikai technikus (54-523-02) 40 40
30 Élelmiszeripari technikus (54-541-02) 92 80 12
31 Építő-szállító- és munkagép-szerelő (34-521-11) 40 40
32 Épület- és szerkezetlakatos (34-582-03) 230 200 30
33 Erdészeti gépésztechnikus (54-521-02) 40 40
34 Ergoterapeuta (54-726-03) 40 40
35 Faipari technikus (54-543-01) 120 120
36 Fegyverműszerész (54-863-01) 40 40
37 Fehérnemű-készítő és kötöttáru összeállító (34-542-03) 40 40
38 Férfiszabó (34-542-04) 40 40
39 Festő, mázoló, tapétázó (34-582-04) 230 200 30
40 Fitness-wellness instruktor (54-813-01) 80 80
41 Fizioterápiás asszisztens (54-725-03) 80 80
42 Fodrász (54-815-01) 120 120
43 Fogadós (34-811-06) 40 40
44 Fogászati asszisztens (54-720-02) 80 80
45 Fotográfus és fotótermék-kereskedő (54-810-01) 40 40
46 Gáz- és hőtermelő berendezés-szerelő (35-582-01) 40 40
47 Gazda (34-621-01) 166 166
48 Gazdasági informatikus (54-481-02) 140 120 20
49 Grafikus (54-211-04) 104 80 24
50 Gyakorlatos színész (a szakmairány megjelölésével) (54-212-03) 30 30
51 Gyakorló ápoló (54-723-02) 417 400 17
52 Gyakorló csecsemő- és gyermekápoló (54-723-03) 120 120
53 Gyakorló klinikai laboratóriumi asszisztens (54-725-04) 40 40
54 Gyakorló szövettani asszisztens (54-725-05) 40 40
55 Gyógy- és fűszernövénytermesztő (35-622-01) 99 99
56 Gyógymasszőr (54-726-04) 80 80
57 Gyógypedagógiai segítő munkatárs (54-140-01) 40 40
58 Gyógyszertári asszisztens (54-720-03) 40 40
59 Halász, haltenyésztő (34-624-01) 33 33
60 Hulladékgazdálkodó szaktechnikus (55-850-01) 40 40
61 Húsipari termékgyártó (34-541-03) 66 66
62 Hűtő- és légtechnikai rendszerszerelő (34-582-05) 120 120
63 Hűtő-, klíma- és hőszivattyú berendezés-szerelő (35-582-03) 80 80
64 Idegenvezető (54-812-01) 105 80 25
65 Infokommunikációs hálózatépítő és üzemeltető (54-481-03) 40 40
66 Informatikai rendszerüzemeltető (54-481-06) 161 120 24 17
67 Irodai titkár (54-346-03) 200 200
68 Kárpitos (34-542-05) 80 80
69 Kereskedelmi képviselő (54-341-02) 80 80
70 Kereskedő (54-341-01) 160 160
71 Kertész (34-622-02) 99 99
72 Kiadványszerkesztő technikus (54-213-06) 40 40
73 Kis- és középvállalkozások ügyvezetője I. (35-345-01) 120 120
74 Kis- és középvállalkozások ügyvezetője II. (55-345-01) 120 120
75 Kisgyermekgondozó, -nevelő (54-761-02) 120 120
76 Kishajóépítő, -karbantartó (34-543-05) 40 40
77 Kistermelői élelmiszerelőállító, falusi vendéglátó (34-541-08) 89 66 23
78 Klasszikus zenész I. (a szakmairány megnevezésével) (55-212-05) 40 40
79 Klasszikus zenész II. (a szakmairány megnevezésével) (54-212-05) 24 24
80 Kozmetikus (54-815-02) 80 80
81 Kőműves (34-582-14) 230 200 30
82 Könyvkötő-nyomtatványfeldolgozó (34-543-06) 40 40
83 Környezetvédelmi technikus (54-850-01) 52 40 12
84 Környezetvédelmi-mérés szaktechnikus (55-850-02) 40 40
85 Közművelődési és közönségkapcsolati szakember (a szakmairány megnevezésével) (54-345-02)
60
60
86 Központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő (34-582-09) 80 80
87 Közszolgálati ügyintéző (54-345-01) 95 80 15
88 Logisztikai és szállítmányozási ügyintéző (54-841-11) 234 200 34
89 Lovász (34-621-02) 43 33 10
90 Mechatronikai technikus (54-523-04) 80 80
91 Mechatronikus-karbantartó (34-523-01) 40 40
92 Mentésirányító (55-723-17) 40 40
93 Mentőápoló (55-723-11) 80 80
94 Mezőgazdasági gépész (34-521-08) 205 40 165
95 Mezőgazdasági gépésztechnikus (54-521-05) 80 80
96 Mezőgazdasági gépjavító (35-521-02) 66 66
97 Mezőgazdasági technikus (54-621-02) 64 40 24
98 Motorkerékpár-szerelő (34-525-07) 80 80
99 Műanyagfeldolgozó (34-521-09) 80 80
100 Műszaki informatikus (54-481-05) 40 40
101 Művészeti és médiafotográfus (54-211-10) 40 40
102 Népi kézműves (a szakmairány megjelölésével) (34-215-01) 80 80
103 Női szabó (34-542-06) 250 220 30
104 Nyomdaipari technikus (54-213-07) 80 80
105 Ortopédiai műszerész (54-726-02) 40 40
106 Parképítő és fenntartó technikus (54-581-02) 80 80
107 Patkolókovács (35-521-03) 33 33
108 Pedagógiai- és családsegítő munkatárs (54-140-02) 160 160
109 Pék (34-541-05) 146 80 66
110 Pénzügyi-számviteli ügyintéző (54-344-01) 433 400 13 20
111 Perioperatív asszisztens (54-720-04) 40 40
112 Pincér (34-811-03) 240 240
113 Postai üzleti ügyintéző (54-841-09) 40 40
114 Radiográfiai asszisztens (54-725-09) 80 80
115 Rendészeti őr (34-861-01) 120 120
116 Repülőgép-szerelő (54-525-10) 40 40
117 Ruhaipari technikus (54-542-02) 40 40
118 Sportedző (a sportág megjelölésével) (54-813-02) 66 40 26
119 Sportmasszőr (55-726-02) 40 40
120 Sütő- és cukrászipari szaktechnikus (55-541-06) 40 40
121 Szakács (34-811-04) 280 280
122 Számítógép-szerelő, karbantartó (34-523-02) 80 80
123 Szárazépítő (34-582-10) 120 120
124 Szerszámkészítő (34-521-10) 80 80
125 Színész (55-212-01) 30 30
126 Szociális asszisztens (54-762-02) 40 40
127 Szociális gondozó és ápoló (34-762-01) 175 160 15
128 Szoftverfejlesztő (54-213-05) 120 120
129 Szőlész-borász (34-541-06) 45 33 12
130 Táncos I. (a szakmairány megjelölésével) (55-212-08) 40 40
131 Táncos II. (a szakmairány megjelölésével) (54-212-09) 10 10
132 Tartósítóipari szakmunkás (34-541-09) 33 33
133 Tehergépkocsi-vezető (35-841-02) 360 360
134 Tejipari szakmunkás (34-541-10) 33 33
135 Települési környezetvédelmi szaktechnikus (55-850-04) 40 40
136 Természetvédelmi szaktechnikus (55-850-05) 40 40
137 Tetőfedő (34-582-15) 40 40
138 Textilipari technikus (54-542-03) 40 40
139 Turisztikai szervező, értékesítő (54-812-03) 105 80 25
140 Üzleti szolgáltatási munkatárs (54-340-01) 80 80
141 Vállalkozási és bérügyintéző (54-344-02) 289 240 15 34
142 Vállalkozási mérlegképes könyvelő (55-344-07) 120 120
143 Vendéglátásszervező (54-811-01) 160 160
144 Vendéglátó-üzletvezető (35-811-02) 80 80
145 Virágdekoratőr (35-215-02) 34 34
146 Virágkötő és virágkereskedő (34-215-04) 99 99
147 Víz-, csatorna- és közmű-rendszerszerelő (34-582-12) 80 80
148 Vízgazdálkodó technikus (54-853-02) 105 80 25
149 Vizi sportmotor-szerelő (35-525-01) 40 40
150 Víziközmű technikus (54-853-04) 105 80 25
151 Webfejlesztő (55-213-02) 80 80
152 Zöldség- és gyümölcstermesztő (35-622-02) 33 33

2. táblázat: A korlátozottan támogatott szakképesítések keretszámai fenntartónként Baranya megyében

A B C D E F G
1 Szakképesítés megnevezése (száma) Keretszám ITM AM TK24 EJSZ3 FI8
2 Ács (34-582-01) 80 80
3 Ápoló (55-723-01) 116 24 92
4 Aranyműves (55-211-01) 40 40
5 Asztalos (34-543-02) 160 160
6 Audio- és vizuáltechnikai műszerész (35-522-01) 40 40
7 Audiológiai asszisztens és hallásakusztikus (54-725-02) 20 20
8 Autóelektronikai műszerész (54-525-01) 80 80
9 Automatikai technikus (54-523-01) 80 80
10 Autószerelő (54-525-02) 80 80
11 Autótechnikus (55-525-01) 80 80
12 Bor- és pezsgőgyártó szaktechnikus (55-541-01) 40 40
13 Bőrdíszműves (34-542-01) 40 40
14 Burkoló (34-582-13) 80 80
15 CAD-CAM informatikus (54-481-01) 40 40
16 Cipőkészítő (34-542-02) 80 80
17 CNC gépkezelő (35-521-01) 80 80
18 Cukrász (34-811-01) 80 80
19 Családi gazdálkodó (34-814-01) 33 33
20 Csecsemő és gyermekápoló (55-723-02) 34 34
21 Dekoratőr (54-211-01) 40 40
22 Diétás szakács (35-811-03) 40 40
23 Díszítő festő (55-211-03) 40 40
24 Dísznövénykertész (34-622-01) 33 33
25 Egyházzenész II. (a szakmairány megjelölésével) (54-212-02) 21 21
26 Eladó (34-341-01) 120 120
27 Elektronikai műszerész (34-522-03) 40 40
28 Elektronikai technikus (54-523-02) 40 40
29 Élelmiszeripari technikus (54-541-02) 40 40
30 Épület- és szerkezetlakatos (34-582-03) 80 80
31 Épületgépész technikus (54-582-01) 80 80
32 Erősáramú elektrotechnikus (54-522-01) 40 40
33 Ezüstműves (55-211-07) 40 40
34 Faipari technikus (54-543-01) 40 40
35 Fehérnemű-készítő és kötöttáru összeállító (34-542-03) 40 40
36 Férfiszabó (34-542-04) 40 40
37 Festő (54-211-03) 8 8
38 Festő, mázoló, tapétázó (34-582-04) 40 40
39 Fizioterápiás asszisztens (54-725-03) 34 34
40 Fodrász (54-815-01) 40 40
41 Fogadós (34-811-06) 40 40
42 Fogászati asszisztens (54-720-02) 34 34
43 Fogtechnikus (55-724-01) 80 80
44 Fogtechnikus gyakornok (54-724-01) 34 34
45 Fotográfus és fotótermék-kereskedő (54-810-01) 40 40
46 Földmérő, földügyi és térinformatikai technikus (54-581-01) 40 40
47 Gáz- és hőtermelő berendezés-szerelő (35-582-01) 40 40
48 Gazda (34-621-01) 99 99
49 Gazdasági informatikus (54-481-02) 40 40
50 Gépgyártástechnológiai technikus (54-521-03) 80 80
51 Gépi forgácsoló (34-521-03) 160 160
52 Grafikus (54-211-04) 8 8
53 Gyakorló ápoló (54-723-02) 100 100
54 Gyakorló csecsemő- és gyermekápoló (54-723-03) 34 34
55 Gyakorló klinikai laboratóriumi asszisztens (54-725-04) 34 34
56 Gyakorló mentőápoló (54-723-01) 34 34
57 Gyakorló szövettani asszisztens (54-725-05) 34 34
58 Gyógy- és fűszernövénytermesztő (35-622-01) 33 33
59 Gyógymasszőr (54-726-04) 34 34
60 Gyógypedagógiai segítő munkatárs (54-140-01) 74 40 34
61 Gyógyszertári asszisztens (54-720-03) 34 34
62 Hegesztő (34-521-06) 160 160
63 Hűtő- és légtechnikai rendszerszerelő (34-582-05) 40 40
64 Hűtő-, klíma- és hőszivattyú berendezés-szerelő (35-582-03) 40 40
65 Idegenvezető (54-812-01) 40 40
66 Infokommunikációs hálózatépítő és üzemeltető (54-481-03) 40 40
67 Informatikai rendszerüzemeltető (54-481-06) 120 120
68 Ipari gépész (34-521-04) 120 120
69 Irodai titkár (54-346-03) 40 40
70 Járműfényező (34-525-03) 40 40
71 Kardiológiai és angiológiai asszisztens (54-725-06) 20 20
72 Karosszérialakatos (34-525-06) 80 80
73 Kárpitos (34-542-05) 40 40
74 Kerámia, porcelán készítő (a szakmairány megjelölésével) (34-211-02) 40 40
75 Kerámiaműves (54-211-05) 8 8
76 Kereskedő (54-341-01) 80 80
77 Kertész (34-622-02) 66 66
78 Kis- és középvállalkozások ügyvezetője I. (35-345-01) 80 80
79 Kis- és középvállalkozások ügyvezetője II. (55-345-01) 80 80
80 Kisgyermekgondozó, -nevelő (54-761-02) 148 80 68
81 Kistermelői élelmiszerelőállító, falusi vendéglátó (34-541-08) 33 33
82 Klasszikus zenész I. (a szakmairány megnevezésével) (55-212-05) 40 40
83 Klasszikus zenész II. (a szakmairány megnevezésével) (54-212-05) 29 29
84 Klinikai laboratóriumi szakasszisztens (55-725-18) 34 34
85 Kozmetikus (54-815-02) 40 40
86 Kőfaragó, műköves és épületszobrász (34-582-07) 40 40
87 Kőműves (34-582-14) 120 120
88 Könyvkötő-nyomtatványfeldolgozó (34-543-06) 40 40
89 Közlekedésautomatikai műszerész (54-523-03) 40 40
90 Közművelődési és közönségkapcsolati szakember (a szakmairány megnevezésével) (54-345-02) 40 40
91 Központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő (34-582-09) 40 40
92 Közszolgálati ügyintéző (54-345-01) 40 40
93 Logisztikai és szállítmányozási ügyintéző (54-841-11) 40 40
94 Magasépítő technikus (54-582-03) 80 80
95 Mechatronikai technikus (54-523-04) 40 40
96 Mélyépítő technikus (54-582-04) 40 40
97 Mentésirányító (55-723-17) 40 40
98 Mentőápoló (55-723-11) 34 34
99 Mezőgazdasági gépész (34-521-08) 99 99
100 Mezőgazdasági gépésztechnikus (54-521-05) 40 40
101 Mezőgazdasági gépjavító (35-521-02) 33 33
102 Mezőgazdasági technikus (54-621-02) 80 80
103 Műanyagfeldolgozó technikus (54-521-06) 40 40
104 Műemlékfenntartó technikus (55-582-02) 40 40
105 Műemléki helyreállító (35-582-05) 40 40
106 Művészeti és médiafotográfus (54-211-10) 40 40
107 Népi kézműves (a szakmairány megjelölésével) (34-215-01) 40 40
108 Ötvös (54-211-06) 8 8
109 Parképítő és fenntartó technikus (54-581-02) 40 40
110 Pedagógiai- és családsegítő munkatárs (54-140-02) 74 40 34
111 Pék (34-541-05) 120 120
112 Pénzügyi-számviteli ügyintéző (54-344-01) 120 120
113 Pincér (34-811-03) 200 200
114 Postai üzleti ügyintéző (54-841-09) 40 40
115 Radiográfiai asszisztens (54-725-09) 20 20
116 Rekonstrukciós és műemléki festő, mázoló (35-582-06) 40 40
117 Rendészeti őr (34-861-01) 40 40
118 Sommelier (35-811-01) 49 16 33
119 Szakács (34-811-04) 200 200
120 Számítógép-szerelő, karbantartó (34-523-02) 40 40
121 Szárazépítő (34-582-10) 40 40
122 Szobrász (54-211-07) 8 8
123 Szociális asszisztens (54-762-02) 40 40
124 Szociális gondozó és ápoló (34-762-01) 80 80
125 Szociális szakgondozó (54-762-03) 74 40 34
126 Szoftverfejlesztő (54-213-05) 80 80
127 Szőlész-borász (34-541-06) 33 33
128 Táncos I. (a szakmairány megjelölésével) (55-212-08) 80 80
129 Táncos II. (a szakmairány megjelölésével) (54-212-09) 18 18
130 Tetőfedő (34-582-15) 40 40
131 Textilműves (54-211-08) 8 8
132 Turisztikai szervező, értékesítő (54-812-03) 80 80
133 Vállalkozási és bérügyintéző (54-344-02) 40 40
134 Vállalkozási mérlegképes könyvelő (55-344-07) 40 40
135 Vám-, jövedéki- és termékdíj ügyintéző (54-344-03) 40 40
136 Vegyész technikus (54-524-03) 80 80
137 Vendéglátásszervező (54-811-01) 80 80
138 Vendéglátó-üzletvezető (35-811-02) 40 40
139 Villanyszerelő (34-522-04) 120 120
140 Virágkötő és virágkereskedő (34-215-04) 33 33
141 Zöldség- és gyümölcstermesztő (35-622-02) 33 33

3. táblázat: A korlátozottan támogatott szakképesítések keretszámai fenntartónként Békés megyében

A B C D E F G H I J K L M N O
1 Szakképesítés megnevezése (száma) Keretszám ITM AM TK12 TK4 EJSZ15 EJSZ25 EJSZ26 EJSZ35 EJSZ50 EJSZ58 MF23 MF235 MF263
2 Államháztartási mérlegképes könyvelő (55-344-02) 110 80 30
3 Államháztartási ügyintéző (54-344-04) 40 40
4 Állattartó szakmunkás (34-621-03) 66 66
5 Állattenyésztő és állategészségügyi technikus (54-621-01) 40 40
6 Alternatív gépjárműhajtási technikus (55-525-03) 40 40
7 Artista II. (a szakmairány megnevezésével) (54-212-01) 12 12
8 Autóbuszvezető (35-841-01) 96 80 16
9 Autóelektronikai műszerész (54-525-01) 80 80
10 Automatikai technikus (54-523-01) 40 40
11 Autószerelő (54-525-02) 80 80
12 Autótechnikus (55-525-01) 80 80
13 Bádogos (34-582-02) 40 40
14 Belovagló (35-813-01) 132 66 66
15 Biogazdálkodó (35-621-02) 33 33
16 Bőrdíszműves (34-542-01) 40 40
17 Burkoló (34-582-13) 110 80 30
18 CAD-CAM informatikus (54-481-01) 80 80
19 Cukrász (34-811-01) 162 120 30 12
20 Családi gazdálkodó (34-814-01) 80 66 14
21 Csecsemő és gyermekápoló (55-723-02) 114 80 34
22 Dekoratőr (54-211-01) 68 60 8
23 Demencia gondozó (35-762-01) 66 40 14 12
24 Diétás szakács (35-811-03) 54 40 14
25 Díszítő festő (55-211-03) 40 40
26 Dísznövénykertész (34-622-01) 28 28
27 Divat- és stílustervező (54-211-02) 70 40 15 15
28 Édesipari termékgyártó (34-541-01) 61 28 33
29 Egyházzenész I. (a szakmairány megjelölésével) (55-212-03) 40 40
30 Egyházzenész II. (a szakmairány megjelölésével) (54-212-02) 40 40
31 Eladó (34-341-01) 298 240 34 24
32 Elektromechanikai műszerész (34-522-01) 40 40
33 Elektromos gép- és készülékszerelő (34-522-02) 40 40
34 Elektronikai műszerész (34-522-03) 80 80
35 Elektronikai technikus (54-523-02) 40 40
36 Élelmiszeripari analitikus technikus (54-541-01) 34 34
37 Élelmiszeripari technikus (54-541-02) 34 34
38 Építő-szállító- és munkagép-szerelő (34-521-11) 40 40
39 Erősáramú elektrotechnikus (54-522-01) 40 40
40 Fehérnemű-készítő és kötöttáru összeállító (34-542-03) 40 40
41 Férfiszabó (34-542-04) 40 40
42 Festő (54-211-03) 8 8
43 Festő, mázoló, tapétázó (34-582-04) 140 120 20
44 Finommechanikai műszerész (34-521-02) 40 40
45 Fitness-wellness instruktor (54-813-01) 57 40 17
46 Fizioterápiás asszisztens (54-725-03) 57 40 17
47 Fluidumkitermelő technikus (54-544-02) 40 40
48 Fodrász (54-815-01) 120 120
49 Fogadós (34-811-06) 64 40 24
50 Fogászati asszisztens (54-720-02) 40 40
51 Fogtechnikus (55-724-01) 40 40
52 Fogtechnikus gyakornok (54-724-01) 40 40
53 Fotográfus és fotótermék-kereskedő (54-810-01) 60 60
54 Földmérő, földügyi és térinformatikai technikus (54-581-01) 40 40
55 Gáz- és hőtermelő berendezés-szerelő (35-582-01) 40 40
56 Gazda (34-621-01) 99 99
57 Gazdasági informatikus (54-481-02) 64 40 24
58 Gépgyártástechnológiai technikus (54-521-03) 80 80
59 Gépjármű mechatronikus (34-525-02) 40 40
60 Gerontológiai gondozó (55-762-02) 57 40 17
61 Grafikus (54-211-04) 73 40 33
62 Gyakorlatos színész (a szakmairány megjelölésével) (54-212-03) 24 24
63 Gyakorló mentőápoló (54-723-01) 97 80 17
64 Gyakorló szövettani asszisztens (54-725-05) 40 40
65 Gyártósori gépbeállító (34-521-05) 40 40
66 Gyermekotthoni asszisztens (54-761-01) 57 40 17
67 Gyógy- és fűszernövénytermesztő (35-622-01) 17 17
68 Gyógymasszőr (54-726-04) 74 40 34
69 Gyógypedagógiai segítő munkatárs (54-140-01) 74 40 17 17
70 Gyógyszertári asszisztens (54-720-03) 57 40 17
71 Halász, haltenyésztő (34-624-01) 33 33
72 Háztartási gépszervíz szaktechnikus (55-523-06) 40 40
73 Hídépítő és -fenntartó technikus (54-582-02) 40 40
74 Húsipari termékgyártó (34-541-03) 113 80 33
75 Hűtő- és légtechnikai rendszerszerelő (34-582-05) 40 40
76 Hűtő-, klíma- és hőszivattyú berendezés-szerelő (35-582-03) 40 40
77 Idegennyelvű ipari és kereskedelmi ügyintéző (54-347-01) 40 40
78 Infokommunikációs hálózatépítő és üzemeltető (54-481-03) 40 40
79 Információrendszer-szervező (55-481-02) 40 40
80 Informatikai rendszerüzemeltető (54-481-06) 207 160 35 12
81 Irodai titkár (54-346-03) 60 60
82 Járműipari fémalkatrész-gyártó (34-521-07) 40 40
83 Járműipari karbantartó technikus (55-523-07) 40 40
84 Kardiológiai és angiológiai asszisztens (54-725-06) 40 40
85 Karosszérialakatos (34-525-06) 40 40
86 Kárpitos (34-542-05) 40 40
87 Kerámia, porcelán készítő (a szakmairány megjelölésével) (34-211-02) 80 80
88 Kerámiaműves (54-211-05) 40 40
89 Kereskedő (54-341-01) 184 160 24
90 Kertész (34-622-02) 106 33 28 12 33
91 Kiadványszerkesztő technikus (54-213-06) 80 80
92 Kis- és középvállalkozások ügyvezetője I. (35-345-01) 40 40
93 Kis- és középvállalkozások ügyvezetője II. (55-345-01) 40 40
94 Kisgyermekgondozó, -nevelő (54-761-02) 98 40 34 24
95 Kistermelői élelmiszerelőállító, falusi vendéglátó (34-541-08) 99 66 33
96 Klasszikus zenész I. (a szakmairány megnevezésével) (55-212-05) 40 40
97 Klasszikus zenész II. (a szakmairány megnevezésével) (54-212-05) 25 25
98 Korrektor (55-213-03) 40 40
99 Kozmetikus (54-815-02) 60 60
100 Kőfaragó, műköves és épületszobrász (34-582-07) 40 40
101 Kőműves (34-582-14) 207 160 35 12
102 Környezetvédelmi technikus (54-850-01) 80 40 40
103 Közművelődési és közönségkapcsolati szakember (a szakmairány megnevezésével) (54-345-02) 52 40 12
104 Közszolgálati ügyintéző (54-345-01) 228 120 60 48
105 Létesítményi energetikus (55-582-01) 40 40
106 Logisztikai és szállítmányozási ügyintéző (54-841-11) 60 40 20
107 Lovász (34-621-02) 149 99 50
108 Magasépítő technikus (54-582-03) 57 40 17
109 Mechatronikai technikus (54-523-04) 40 40
110 Mechatronikus-karbantartó (34-523-01) 40 40
111 Mélyépítő technikus (54-582-04) 40 40
112 Mentálhigiénés asszisztens (55-762-03) 40 40
113 Mentésirányító (55-723-17) 40 40
114 Mentőápoló (55-723-11) 97 80 17
115 Mezőgazdasági gépész (34-521-08) 233 165 28 40
116 Mezőgazdasági gépésztechnikus (54-521-05) 57 40 17
117 Mezőgazdasági gépjavító (35-521-02) 82 66 16
118 Mezőgazdasági technikus (54-621-02) 97 80 17
119 Mobilalkalmazás fejlesztő (55-213-04) 40 40
120 Motorkerékpár-szerelő (34-525-07) 40 40
121 Multimédia-alkalmazásfejlesztő (55-213-05) 40 40
122 Műanyagfeldolgozó (34-521-09) 40 40
123 Műszaki informatikus (54-481-05) 40 40
124 Művészeti és médiafotográfus (54-211-10) 48 40 8
125 Népi kézműves (a szakmairány megjelölésével) (34-215-01) 69 13 56
126 Népzenész I. (a szakmairány megjelölésével) (55-212-06) 40 40
127 Népzenész II. (a szakmairány megjelölésével) (54-212-06) 20 20
128 Növényvédelmi szaktechnikus (55-621-02) 40 40
129 Parképítő és fenntartó technikus (54-581-02) 40 40
130 Patkolókovács (35-521-03) 66 33 33
131 Pedagógiai- és családsegítő munkatárs (54-140-02) 97 80 17
132 Pék (34-541-05) 148 80 33 35
133 Pénzügyi termékértékesítő (bank, befektetés, biztosítás) (54-343-01) 40 40
134 Pénzügyi-számviteli ügyintéző (54-344-01) 115 80 17 18
135 Pincér (34-811-03) 327 280 35 12
136 Postai üzleti ügyintéző (54-841-09) 40 40
137 Pszichiátriai gondozó (55-762-04) 40 40
138 Radiográfiai asszisztens (54-725-09) 40 40
139 Rendészeti őr (34-861-01) 151 80 35 36
140 Sommelier (35-811-01) 14 14
141 Sportedző (a sportág megjelölésével) (54-813-02) 92 40 34 18
142 Sportmasszőr (55-726-02) 57 40 17
143 Szakács (34-811-04) 274 240 34
144 Számítógép-szerelő, karbantartó (34-523-02) 80 80
145 Szárazépítő (34-582-10) 40 40
146 Szenvedélybeteg gondozó (55-762-05) 40 40
147 Színész (55-212-01) 12 12
148 Színháztechnikus, szcenikus (54-521-07) 12 12
149 Színpad- és porond technikus (54-521-08) 12 12
150 Színpadi fénytervező (55-521-02) 40 40
151 Színpadi magasépítő (55-521-03) 12 12
152 Szociális asszisztens (54-762-02) 75 40 35
153 Szociális gondozó és ápoló (34-762-01) 286 200 12 50 24
154 Szociális szakgondozó (54-762-03) 57 40 17
155 Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző (55-762-06) 57 40 17
156 Szoftverfejlesztő (54-213-05) 40 40
157 Szórakoztató zenész I. (a szakmairány megjelölésével) (55-212-07) 12 12
158 Szórakoztató zenész II. (a szakmairány megjelölésével) (54-212-08) 12 12
159 Szövettani szakasszisztens (55-725-21) 40 40
160 Táncos I. (a szakmairány megjelölésével) (55-212-08) 24 12 12
161 Táncos II. (a szakmairány megjelölésével) (54-212-09) 44 20 12 12
162 Tartósítóipari szakmunkás (34-541-09) 33 33
163 Tehergépkocsi-vezető (35-841-02) 140 80 60
164 Tejipari szakmunkás (34-541-10) 33 33
165 Térinformatikus (55-481-01) 40 40
166 Tetőfedő (34-582-15) 40 40
167 Textilműves (54-211-08) 88 80 8
168 Turisztikai szervező, értékesítő (54-812-03) 97 80 17
169 Útépítő (34-582-11) 40 40
170 Útépítő és -fenntartó technikus (54-582-05) 40 40
171 Üzleti szolgáltatási munkatárs (54-340-01) 40 40
172 Vállalkozási és bérügyintéző (54-344-02) 118 80 20 18
173 Vállalkozási mérlegképes könyvelő (55-344-07) 104 80 24
174 Vám-, jövedéki- és termékdíj ügyintéző (54-344-03) 82 40 24 18
175 Vasútépítő és -fenntartó technikus (54-582-06) 40 40
176 Vasúti jármű villamos rendszereinek szerelője (54-525-13) 40 40
177 Vasútijármű-technikus és diagnosztikus (55-525-04) 40 40
178 Vendéglátásszervező (54-811-01) 184 120 40 24
179 Vendéglátó-üzletvezető (35-811-02) 115 80 35
180 Virágkötő és virágkereskedő (34-215-04) 14 14
181 Vízépítő szaktechnikus (55-853-01) 40 40
182 Vízgazdálkodó technikus (54-853-02) 40 40
183 Vízgépészeti és technológiai berendezésszerelő (35-582-08) 40 40
184 Vízgépészeti technikus (54-853-03) 40 40
185 Vízminőség-védelmi szaktechnikus (55-853-02) 40 40
186 Vízügyi szakmunkás (34-853-02) 40 40
187 Webfejlesztő (55-213-02) 40 40

4. táblázat: A korlátozottan támogatott szakképesítések keretszámai fenntartónként Borsod-Abaúj-Zemplén megyében

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R
1 Szakképesítés megnevezése (száma) Keretszám ITM AM TK21 EJSZ13 EJSZ15 EJSZ16 EJSZ21 EJSZ22 EJSZ29 EJSZ35 EJSZ36 EJSZ40 EJSZ52 EJSZ6 MF234 MF256
2 Abroncsgyártó (34-543-01) 40 40
3 Ács (34-582-01) 110 80 30
4 Agrár áruforgalmazó szaktechnikus (55-621-01) 40 40
5 Államháztartási mérlegképes könyvelő (55-344-02) 40 40
6 Államháztartási ügyintéző (54-344-04) 57 40 17
7 Állattartó szakmunkás (34-621-03) 66 66
8 Állattenyésztő és állategészségügyi technikus (54-621-01) 40 40
9 Alternatív gépjárműhajtási technikus (55-525-03) 40 40
10 Aranyműves (55-211-01) 40 40
11 Asztalos (34-543-02) 223 200 8 15
12 Audiológiai asszisztens és hallásakusztikus (54-725-02) 40 40
13 Autóbuszvezető (35-841-01) 200 200
14 Autóelektronikai műszerész (54-525-01) 80 80
15 Autógyártó (34-521-01) 40 40
16 Automatikai berendezés karbantartó (35-523-01) 40 40
17 Automatikai technikus (54-523-01) 40 40
18 Autószerelő (54-525-02) 95 80 15
19 Bádogos (34-582-02) 40 40
20 Bányaművelő technikus (54-544-01) 40 40
21 Beszédátviteli rendszerüzemeltető technikus (55-523-05) 40 40
22 Biogazdálkodó (35-621-02) 33 33
23 Bor- és pezsgőgyártó szaktechnikus (55-541-01) 57 40 17
24 Bőrdíszműves (34-542-01) 40 40
25 Bőrfeldolgozó-ipari technikus (54-542-01) 40 40
26 Bronzműves és szoboröntő (55-211-02) 40 40
27 Burkoló (34-582-13) 118 80 10 28
28 CAD-CAM informatikus (54-481-01) 120 120
29 Cipőkészítő (34-542-02) 60 60
30 Cukrász (34-811-01) 286 200 30 28 28
31 Családi gazdálkodó (34-814-01) 61 33 28
32 Dekoratőr (54-211-01) 40 40
33 Demencia gondozó (35-762-01) 40 40
34 Diétás szakács (35-811-03) 200 200
35 Díszítő festő (55-211-03) 40 40
36 Díszműkovács (34-211-01) 80 80
37 Dísznövénykertész (34-622-01) 33 33
38 Divat- és stílustervező (54-211-02) 40 40
39 Édesipari termékgyártó (34-541-01) 66 66
40 Egyéb szervezeti mérlegképes könyvelő (55-344-03) 40 40
41 Egyházzenész I. (a szakmairány megjelölésével) (55-212-03) 80 80
42 Egyházzenész II. (a szakmairány megjelölésével) (54-212-02) 20 8 12
43 Eladó (34-341-01) 447 360 30 16 26 15
44 Elektromechanikai műszerész (34-522-01) 80 80
45 Elektromos gép- és készülékszerelő (34-522-02) 40 40
46 Elektronikai műszerész (34-522-03) 80 80
47 Elektronikai technikus (54-523-02) 212 200 12
48 Elektronikus hozzáférési és magánhálózati rendszerüzemeltető technikus (55-523-01) 40 40
49 Elektronikus műsorközlő és tartalomátviteli rendszerüzemeltető technikus (55-523-02) 40 40
50 Élelmiszeripari technikus (54-541-02) 104 80 24
51 Építő-szállító- és munkagép-szerelő (34-521-11) 80 80
52 Épület- és szerkezetlakatos (34-582-03) 116 80 8 28
53 Épületgépész technikus (54-582-01) 128 120 8
54 Erdészeti gépésztechnikus (54-521-02) 40 40
55 Erdészeti szakmunkás (34-623-01) 33 33
56 Ergoterapeuta (54-726-03) 40 40
57 Erősáramú elektrotechnikus (54-522-01) 80 80
58 Ezüstműves (55-211-07) 40 40
59 Faipari technikus (54-543-01) 40 40
60 Fehérnemű-készítő és kötöttáru összeállító (34-542-03) 40 40
61 Férfiszabó (34-542-04) 40 40
62 Festő (54-211-03) 40 40
63 Festő, mázoló, tapétázó (34-582-04) 176 160 16
64 Finommechanikai műszerész (34-521-02) 40 40
65 Fitness-wellness instruktor (54-813-01) 40 40
66 Fizioterápiás asszisztens (54-725-03) 40 40
67 Fluidumkitermelő technikus (54-544-02) 40 40
68 Fodrász (54-815-01) 176 160 16
69 Fogadós (34-811-06) 40 40
70 Fogászati asszisztens (54-720-02) 40 40
71 Fogtechnikus (55-724-01) 80 80
72 Fogtechnikus gyakornok (54-724-01) 40 40
73 Formacikk-gyártó (34-543-03) 40 40
74 Fotográfus és fotótermék-kereskedő (54-810-01) 60 60
75 Földmérő, földügyi és térinformatikai technikus (54-581-01) 40 40
76 Gáz- és hőtermelő berendezés-szerelő (35-582-01) 40 40
77 Gazda (34-621-01) 119 99 20
78 Gazdasági informatikus (54-481-02) 97 80 17
79 Gázipari technikus (54-544-03) 40 40
80 Gépgyártástechnológiai technikus (54-521-03) 231 180 51
81 Gépi forgácsoló (34-521-03) 249 160 20 24 45
82 Gépjármű mechatronikus (34-525-02) 40 40
83 Gépjármű-építési, szerelési logisztikus (34-841-01) 40 40
84 Gépjárműépítő, szerelő (34-525-01) 40 40
85 Gerinchálózati rendszerüzemeltető technikus (55-523-03) 40 40
86 Gerontológiai gondozó (55-762-02) 40 40
87 Grafikus (54-211-04) 104 80 12 12
88 Gumiipari technikus (54-543-02) 40 40
89 Gyakorló ápoló (54-723-02) 368 320 34 14
90 Gyakorló klinikai laboratóriumi asszisztens (54-725-04) 40 40
91 Gyakorló szövettani asszisztens (54-725-05) 80 80
92 Gyártósori gépbeállító (34-521-05) 80 80
93 Gyermekotthoni asszisztens (54-761-01) 40 40
94 Gyógymasszőr (54-726-04) 80 80