A jogszabály mai napon ( 2020.05.29. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

439/2017. (XII. 27.) Korm. rendelet

a Magyar Honvédség állományába tartozók baleseti járadékra való jogosultsága vizsgálatának és megállapításának egyes szabályairól

A Kormány a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 238. § (1) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § E rendelet alkalmazásában

a) állományilletékes parancsnok: a honvédelemért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) által vezetett minisztérium vonatkozásában a Honvéd Vezérkar főnöke, a miniszter közvetlen alárendeltségébe tartozó szervezet, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat és a Magyar Honvédség hadrendje szerinti szervezet tekintetében e szervezet parancsnoka, vezetője,

b) állomány tagja: a hivatásos és szerződéses állomány tagja, valamint a tényleges szolgálatot teljesítő önkéntes tartalékos katona,

c) központi pénzügyi szervezet: a Honvédség központi pénzügyi és számviteli, ingatlanfenntartási és üzemeltetési, logisztikai, valamint központosított igazgatási feladatokat ellátó szervezete.

2. § A baleseti járadékra való jogosultság megállapítására vonatkozó eljárásban

a) az ügyfél nyilatkozata nem pótolhatja a hiányzó bizonyítékot,

b) első fokon a központi pénzügyi szervezet dönt, és

c) felügyeleti szervként a miniszter jár el.

3. § (1) A központi pénzügyi szervezet hivatalból dönt

a) a megállapított baleseti járadék összegének az egészségkárosodás fokozatában beálló változásnak megfelelő felemeléséről, csökkentéséről, változatlan továbbfolyósításáról, az ellátás egészségkárosodás megszűnése vagy a kötelező orvosi vizsgálaton való meg nem jelenés miatti megszüntetéséről, és

b) a megállapítási eljárás során az érintett által tanúsított felróható magatartás következtében az érintett által jogalap nélkül felvett baleseti járadék visszafizetéséről.

(2) A központi pénzügyi szervezet hivatalból intézkedik a baleseti járadék továbbfolyósításához szükséges rehabilitációs hatóság szakvéleményének beszerzésére.

4. § (1) A központi pénzügyi szervezet kérelemre dönt

a) a baleseti járadék megállapításáról, az állapotrosszabbodással, az állapotjavulással kapcsolatos igények elbírálásáról, és

b) a feltételek hiányában vagy a kötelezően előírt felülvizsgálaton való meg nem jelenés miatt megszüntetett baleseti járadék ismételt megállapítására irányuló igényről.

(2) Az állomány tagja a baleseti járadékra való jogosultság megállapítására vonatkozó kérelmét az állományilletékes parancsnoknak nyújtja be, aki azt felterjeszti a központi pénzügyi szervezethez.

5. § A 3. és 4. § rendelkezéseit azon személyek esetében is alkalmazni kell, akiknek szolgálati kötelmekkel összefüggő baleseti sérülés vagy szolgálati eredetű betegség következtében fennálló egészségkárosodásuk alapján került a szolgálati viszonyuk megszüntetésre, és részükre a központi pénzügyi szervezet baleseti járadékot állapított meg.

6. § A központi pénzügyi szervezet a baleseti járadékra vonatkozó döntést az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvényben meghatározottakon túl közli a nyugdíjfolyósító szervvel, továbbá tájékoztatásul megküldi az állományilletékes parancsnok részére.

7. § Ez a rendelet 2018. január 1-jén lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére