A jogszabály mai napon ( 2020.06.02. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

443/2017. (XII. 27.) Korm. rendelet

az elektromobilitás hazai elterjesztésével kapcsolatos egyes állami feladatokról

A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § Az elektromobilitás hazai elterjesztésével kapcsolatos - 2. §-ban meghatározott - egyes közfeladatokat az e-Mobi Elektromobilitás Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Társaság) látja el.

2. A Társaság feladatai

2. § A Társaság az elektromobilitás hazai elterjedését elősegítő közfeladatai körében felelős

a) az országos átjárhatóságot biztosító, elektromos járművek feltöltésére szolgáló töltőinfrastruktúra kiépítéséért, amelynek keretében

aa) közreműködik a töltőtelepítési fejlesztések koordinálásában,

ab) megvalósítja a töltőinfrastruktúra kiépítését szolgáló egyes, központi költségvetési forrásból vagy európai uniós forrásból létrehozandó kormányzati fejlesztéseket,

b) * 

c) tisztán elektromos gépjármű-részarány növelésének elősegítéséért az elektromos gépjárművek központi beszerzése útján azon költségvetési szervek részére, amelyek nem tartoznak a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság által kötelezően ellátott körbe, és nem élnek az e körhöz való csatlakozási jogukkal,

d) * 

2/A. § *  A Társaság elektromobilitás elterjedését elősegítő feladatai körében látja el az általa kiépített töltőinfrastruktúra rendeltetésszerű fenntartását és üzemeltetését.

3. § E rendelet alkalmazásában

a) országos átjárhatóság: azon lehetőség megteremtése, amely által kizárólag a nyilvános elektromos töltőpontok igénybevételével Magyarország bármely pontja elérhetővé válik az elektromos meghajtású gépjárművek számára,

b) *  elektromobilitás felhasználó: a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény (a továbbiakban: Kkt.) 45/B. § 1. pontja szerinti fogalom,

c) *  elektromobilitás szolgáltatás: a Kkt. 45/B. § 2. pontja szerinti fogalom.

3. Záró rendelkezések

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

5. § E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

6. § E rendelet tervezetének a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 15. cikk (7) bekezdése szerinti bejelentése megtörtént.


  Vissza az oldal tetejére