A jogszabály mai napon ( 2020.05.29. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

509/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet

a nemzetközi forgalom számára ideiglenesen megnyitott repülőtéren közlekedő légi járművek határforgalmi ellenőrzésével, a nemzetközi forgalomban közlekedő vasúti és vízi járművek menet közbeni ellenőrzésével, valamint a munkavégzés céljából határátkelőhelyen kívül történő határátlépéssel kapcsolatos kiegészítő eljárási rendelkezésekről

A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében biztosított eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A nemzetközi forgalom számára ideiglenesen megnyitott repülőtéren a nemzetközi forgalomban közlekedő légi járművek határforgalmi ellenőrzésével kapcsolatos kiegészítő eljárási rendelkezések

1. § (1) A nemzetközi határforgalom számára ideiglenesen megnyitott repülőtéren a nemzetközi forgalomban közlekedő légi jármű elhagyását, a légi járműbe való beszállást, valamint áru ki- és berakodását az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv és - az Európai Unió valamely tagállamába irányuló légi járat kivételével - a vámhatóság ellenőrzi.

(2) A nemzetközi határforgalom számára ideiglenesen megnyitott repülőtéren a nemzetközi forgalomban közlekedő belső légi járat elhagyása, a légi járműbe való beszállás, valamint áru ki- és berakodása esetén az ellenőrzés mellőzhető.

(3) A légi járműnek az (1) bekezdésben meghatározott repülőtérről történő indítása esetén a határforgalmi és - az Európai Unió valamely tagállamába irányuló légi járat kivételével - a vámellenőrzést követően ellenőrizni kell a szükséges hatósági engedélyt.

2. A nemzetközi forgalomban közlekedő vasúti és vízi járművek menet közbeni ellenőrzésével kapcsolatos kiegészítő eljárási rendelkezések

2. § (1) Nem menetrend szerint közlekedő autóbuszon, vasúti és vízi járművön történő menet közbeni ellenőrzés kérelemre engedélyezhető.

(2) Az Európai Uniónak a schengeni vívmányokat nem teljeskörűen alkalmazó tagállamával közös határszakaszon történő menet közbeni ellenőrzést a megyei rendőrfőkapitány engedélyezi.

(3) Az Európai Unióban fennálló tagsággal nem rendelkező állammal közös határszakaszon történő menet közbeni ellenőrzést a megyei rendőrfőkapitány a vámhatóság parancsnokával együttesen engedélyezi.

(4) A kérelmet a menet közbeni ellenőrzés tervezett időpontja előtt legalább tizenöt nappal a megyei rendőr-főkapitánysághoz kell benyújtani. A megyei rendőr-főkapitányság a benyújtott kérelemről a (3) bekezdésben foglalt esetekben haladéktalanul értesíti a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező vámhatóságot.

3. § (1) A menet közbeni ellenőrzésre irányuló - a 2. § (1) bekezdése szerinti - kérelemnek tartalmaznia kell

a) a kérelmező

aa) természetes személy állampolgárságát, úti okmányának számát, vagy

ab) jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet bírósági bejegyzésének vagy nyilvántartásba vételének számát;

b) a jármű útvonalát, a határátlépés tervezett helyét, idejét;

c) a jármű típusát, forgalmi rendszámát, színét, vízi jármű esetén lajstromozását és nevét;

d) a járművezető nevét, születési helyét, idejét, lakcímét, állampolgárságát, úti okmányának számát;

e) az utasok számát, állampolgárságát, valamint

f) az értesítési címet (postai cím, telefon- vagy telefaxszám).

(2) Az eljáró hatóság határozathozatal helyett a kérelmezővel hatósági szerződést köthet.

(3) A menet közbeni ellenőrzés akkor engedélyezhető, ha

a) az nem veszélyezteti a rendőrség - és a 2. § (3) bekezdésében foglalt esetben a vámhatóság - jogszabályban meghatározott feladatainak ellátását, továbbá

b) előzetesen megállapodásban rögzítik a menet közbeni ellenőrzés rendjét, valamint a kérelmező kötelezettségvállalását arra vonatkozóan, hogy a menet közbeni ellenőrzéssel járó többletköltségeket a menet közbeni ellenőrzést követő nyolc napon belül a rendőrség - és a 2. § (3) bekezdésében foglalt esetekben a vámhatóság - részére, a megállapodásban rögzített számlájára átutalja.

3. A munkavégzés céljából határátkelőhelyen kívül történő határátlépéssel kapcsolatos kiegészítő eljárási rendelkezések

4. § (1) Nemzetközi szerződés alapján a határátkelőhelyen kívüli munkavégzés céljából történő határátlépést a schengeni vívmányokat nem teljeskörűen alkalmazó európai uniós tagállammal közös határszakaszon a megyei rendőrfőkapitány engedélyezi.

(2) Nemzetközi szerződés alapján a határátkelőhelyen kívüli munkavégzés céljából történő határátlépést nem európai uniós tagállammal közös határszakaszon a megyei rendőrfőkapitány a - hatáskörrel és illetékességgel rendelkező - vámhatóság parancsnokával együttesen engedélyezi.

(3) A kérelemnek - a nemzetközi szerződés eltérő rendelkezésének hiányában - tartalmaznia kell a határátlépés tervezett helyét, idejét, a munkavégzés helyét, célját, időtartamát, a munkát végző személyek nevét, lakcímét, úti okmányának számát, a visszalépés tervezett helyét, várható időpontját.

4. Záró rendelkezések

5. § Ez a rendelet 2018. január 1-jén lép hatályba.

6. § Ez a rendelet a személyek határátlépésére irányadó szabályok uniós kódexéről (Schengeni határ-ellenőrzési kódex) szóló, 2016. március 9-i 2016/399/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.


  Vissza az oldal tetejére