Hatály: közlönyállapot (2017.VII.19.) Váltás a jogszabály mai napon hatályos állapotára

 

1456/2017. (VII. 19.) Korm. határozat

a Nemzeti Infokommunikációs Stratégia (NIS) 2016. évi monitoring jelentéséről, a Digitális Jólét Program 2.0-ról, azaz a Digitális Jólét Program kibővítéséről, annak 2017-2018. évi Munkaterve elfogadásáról, a digitális infrastruktúra, kompetenciák, gazdaság és közigazgatás további fejlesztéseiről

A Kormány célja, hogy Magyarország minden polgára és vállalkozása a digitalizáció nyertese legyen, valamint a digitális átalakulás során Magyarország Európa legsikeresebb, legjobb teljesítményre képes országai közé tartozzon.

A Kormány köszönetet mond a magyar polgároknak, a szakmai, civil és érdekképviseleti szervezeteknek, a digitális ökoszisztéma szereplőinek alkotó közreműködésükért és széles körű összefogásukért, amelynek eredményeként elkészült a „Digitális Jólét Program 2.0” című stratégiai dokumentum.

A Kormány a Digitális Jólét Program 2.0 végrehajtása során is megteremti a széles körű társadalmi párbeszéd fórumait, és számít a magyar polgárok, valamint a szakmai, társadalmi, érdekképviseleti és tudományos szervezetek, illetve a piaci szereplők közreműködésére és együttműködésére.

A Kormány

1. elfogadja a nemzeti fejlesztési miniszter által számára bemutatott, „Nemzeti Infokommunikációs Stratégia (NIS) 2016. évi monitoring jelentése” című dokumentumot (NIS Monitoring jelentés), és felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a dokumentumot a kormányzati portálon (kormany.hu) tegye közzé;

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: azonnal

2. elfogadja a Digitális Jólét Programjával kapcsolatos kormányzati feladatok összehangolásáért és megvalósításáért felelős miniszterelnöki biztos (a továbbiakban: miniszterelnöki biztos) által számára bemutatott, „Digitális Jólét Program 2.0” című stratégiai dokumentumot, és felhívja a miniszterelnöki biztost, hogy a dokumentumot a kormányzati portálon (kormany.hu) tegye közzé;

Felelős: miniszterelnöki biztos

Határidő: azonnal

3. kiemelkedően fontosnak tartja, hogy az internet-hozzáférés magas költsége egyetlen polgárt se gátoljon a digitális világban való részvételben, ezért felhívja a miniszterelnöki biztost, hogy folytassa le a szükséges egyeztetéseket a szolgáltatókkal annak érdekében, hogy az internetszolgáltatás 5%-os általános forgalmi adókulccsal adózó termékek és szolgáltatások körébe sorolása maradéktalanul érvényesüljön a fogyasztói árakban;

Felelős: miniszterelnöki biztos

Határidő: 2018. január 1.

4. kiemelkedően fontosnak tartja, hogy a korszerű digitális infrastruktúra hiánya egyetlen polgárt, családot, vállalkozást és közintézményt se rekesszen ki a digitális világban való részvételből, ezért támogatja a Szupergyors Internet Program (SZIP) keretében zajló fejlesztéseket, a Nemzeti Távközlési Gerinchálózattal (NTG) kapcsolatos fejlesztéseket, a Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési (NIIF) Program továbbfejlesztését, elősegíti a magyarországi hírközlési szolgáltatók önerős digitális hálózatfejlesztési beruházásait, valamint elrendeli a szupergyors internetelérés sebességének megfelelő ütemű emelését célzó program kidolgozását;

5. kiemelkedően fontosnak tartja, hogy Magyarország a mobil távközlés új technológiai megoldása, az 5G hálózati és alkalmazásfejlesztések egyik európai központjává váljon, és az elsők között vezesse be a vezető nélküli gépjárművek elterjedése szempontjából is kulcsfontosságú 5G technológiát, ezért támogatja a kormányzati és piaci szereplők, valamint szakmai, tudományos és érdekképviseleti szervezetek részvételével megalakuló Magyarországi 5G Koalíció (a továbbiakban: Koalíció) létrehozását, és elrendeli Magyarország 5G Stratégiájának és akciótervének elkészítését;

6. kiemelkedően fontosnak tartja, hogy a digitális felkészültség és kompetenciák hiánya miatt egyetlen magyar polgár se szoruljon ki a digitális világból és a digitális gazdaságból, továbbá folyamatosan bővüljön a digitálisan felkészült munkavállalók köre, ezért elrendeli a digitáliskompetencia-fejlesztés hosszú távú koncepciójának, finanszírozási modelljének és a digitáliskompetencia-mérés egységes rendszerének kidolgozását, a Digitális Jólét Alapcsomag után a Digitális Jólét Szoftver Alapcsomag kialakítását, valamint a polgárok digitáliskompetencia-fejlesztésben való részvételének ösztönzésére szolgáló Digitális Jólét Klub program kidolgozását;

7. kiemelkedően fontosnak tartja a Digitális Munkaerő Program végrehajtását;

8. kiemelkedően fontosnak tartja, hogy a magyar vállalkozások döntő többségét kitevő, nemzetgazdasági szempontból kiemelten fontos mikro-, kis- és középvállalkozások a digitális átalakulás nyertesei legyenek, ezért elrendeli a mikrovállalkozások digitális felkészültségének javítását célzó átfogó program kidolgozását, illetve az európai uniós forrásból finanszírozott regionális fejlesztésekből rendre kimaradó közép-magyarországi régió területén működő vállalkozások digitális fejlesztéseinek támogatására program kidolgozását;

9. kiemelkedően fontosnak tartja, hogy a digitalizációra történő felkészülés terjedjen ki valamennyi nemzetgazdasági ágazatra, és az egyes ágazatok digitális átalakulása zökkenőmentesen menjen végbe, ezért elrendeli a nemzetgazdasági ágazatok digitalizációját támogató egységes módszertani kézikönyv és mérési, minősítési rendszer kidolgozását, valamint a megosztásra épülő gazdaság (az ún. sharing economy) jelenség magyarországi hatásainak átfogó elemzését, illetve a Digitális Szolgáltatás Kereskedelem-fejlesztési Stratégia elkészítését;

10. kiemelkedően fontosnak tartja, hogy a digitalizáció segítségével Magyarország az eddigieknél is jobban kihasználhassa egyedülálló agrárgazdasági lehetőségeit, ezért elrendeli Magyarország Digitális Agrár Stratégiájának és a stratégia végrehajtását támogató intézkedések kidolgozását;

11. kiemelkedően fontosnak tartja a digitális eszközök és technológiák szerepét az egészségmegőrzésben, a betegségek megelőzésében és a gyógyászati tevékenységben, illetve elő kívánja segíteni az egészségipar digitális innovációs tevékenységét, ezért elrendeli Magyarország Digitális Egészségipar-fejlesztési Stratégiájának elkészítését az Idősügyi Infokommunikációs Modellprogram kiterjesztésével összhangban;

12. kiemelkedően fontosnak tartja a digitális technológiák, alkalmazások, megoldások magyar sportban történő használatának felgyorsítását, ezért elrendeli Magyarország Digitális Sport Stratégiájának elkészítését;

13. kiemelkedően fontosnak tartja a hazai online tartalomipari szereplők globális internetes vállalkozásokkal szembeni - elsősorban az utóbbiak adóelkerülő magatartása miatt kialakult - versenyhátrányának enyhítését, ezért elrendeli a magyarországi online tartalomszolgáltatói piac teljes körű felmérését és a piac hazai szereplőinek versenypozícióját javító intézkedések kidolgozását;

14. kiemelkedően fontosnak tartja a hazai és exportpiaci igényeknek leginkább megfelelő vállalkozások tőkéhez jutásának és fejlődésének támogatását, ezért felhívja a miniszterelnöki biztost, hogy a nemzeti fejlesztési miniszterrel, a nemzetgazdasági miniszterrel, valamint a külgazdasági és külügyminiszterrel együttműködésben vizsgálja meg a Digitális Jólét Tőkealap kialakításának és más programokkal való szinergiáinak lehetőségét (ex-ante tanulmány kidolgozása révén);

Felelős: miniszterelnöki biztos

nemzeti fejlesztési miniszter

nemzetgazdasági miniszter

külgazdasági és külügyminiszter

Határidő: 2017. augusztus 31.

15. kiemelkedően fontosnak tartja, hogy a digitális közigazgatási szolgáltatások hatékonyan támogassák a polgárok és a vállalkozások ügyintézését, ezért elrendeli a közigazgatás digitalizációjával kapcsolatos feladatok átfogó nyomon követését és koordinációját, illetve a közigazgatásban dolgozók számára egységes referenciakeret, tananyagok és oktatási keretrendszer kidolgozását;

16. kiemelkedően fontosnak tartja, hogy a hazai informatikai vállalkozások azonos eséllyel versenyezzenek a multinacionális cégekkel, ezért elrendeli a hazai informatikai mikro-, kis- és középvállalkozások, szellemi műhelyek innovációs tevékenységének és termékfejlesztésének támogatását szolgáló intézkedések kidolgozását, a központi és a területi közigazgatás informatikai beszerzési gyakorlatáról szóló felmérés elkészítését és a magyar digitális gazdaság szereplőinek nemzetközi vásárokon, kiállításokon és konferenciákon történő megjelenésére vonatkozó koncepció elkészítését;

17. kiemelkedően fontosnak tartja a nemzeti kulturális örökség részét képező közgyűjteményi kulturális kincsek egységes szemléletű digitális fejlesztését, ezért elrendeli a digitalizált kulturális értékek akadálymentes hozzáférhetővé tételét a köznevelés és az oktatás számára, illetve a polgárok digitális kulturális tartalmak iránti érdeklődésének élénkítését;

18. kiemelkedően fontosnak tartja a polgárok, a vállalkozások és a közintézmények, valamint a magyarországi digitális hálózatok kiberbiztonságának erősítését, ezért elrendeli a Nemzeti Kiberbiztonsági Stratégia felülvizsgálata mellett egy, a tételes feladatok és felelősök megjelölését is tartalmazó intézkedési terv elkészítését, és ennek részeként a Digitális Jólét Program 2.0 kapcsán felmerülő információbiztonsági szempontok érvényesítését;

19. kiemelkedően fontosnak tartja a digitális ökoszisztéma működését és fejlődését szolgáló hálózati kutatások támogatását, ezért elrendeli a kutatások eredményeinek közvetlen hasznosítását a közigazgatás fejlesztésében, az oktatásban és képzésben;

20. kiemelkedően fontosnak tartja a helyi, települési és térségi közösségek digitális fejlesztési programjainak, illetve az Okos Város (Smart City) fejlesztések támogatását, ezért elrendeli egy Okos Város munkacsoport, illetve Okos Város és Okos Térség közigazgatási mintaprojekt létrehozását, valamint az Okos Város megoldások megjelenítését a kormánytisztviselői és köztisztviselői képzésekben;

21. kiemelkedően fontosnak tartja a Magyarország határain átívelő, Kárpát-medencei magyar digitális ökoszisztéma megerősítését, ezért lehetővé kívánja tenni a határon túl élő magyar közösségek részvételét a Digitális Jólét Programban, valamint elrendeli a Digitális Jólét Program Pontok hálózatának határon túli bővítésére vonatkozó intézkedések kidolgozását;

22. kiemelkedően fontosnak tartja a digitalizációval együtt járó társadalmi, élettani és környezeti hatások felmérését, a kedvezőtlen hatások enyhítését, ezért elrendeli a kérdéssel foglalkozó kutatások indítását, valamint a digitalizáció nyomán megjelenő káros társadalmi hatások kezelésének, illetve a jogrendszerben való szankcionálásának lehetőségeinek vizsgálatát;

23. egyetért azzal, hogy a 4-13. és 15-22. pontokban meghatározott feladatok felelőseit és a feladatok végrehajtásának határidőit az 1. mellékletben szereplő Munkaterv határozza meg;

24. megbízza a miniszterelnöki biztost, hogy hangolja össze és felügyelje a Digitális Jólét Program 2.0 végrehajtását;

Felelős: miniszterelnöki biztos

Határidő: folyamatos

25. felhívja a miniszterelnöki biztost és a nemzetgazdasági minisztert, hogy az e határozatban és az 1. mellékletben szereplő Munkatervben meghatározott feladatok teljes körű megvalósításához szükséges költségvetési feltételek biztosításáról készüljön előterjesztés a Kormány számára;

Felelős: miniszterelnöki biztos

nemzetgazdasági miniszter

Határidő: azonnal

26. felhívja az e határozatban és az 1. mellékletben szereplő Munkatervben érintett minisztereket, hogy

a) a 3-22. pontban meghatározott feladatok végrehajtása során a miniszterelnöki biztos 24. pontban meghatározott koordinációs feladat- és hatáskörében adott iránymutatásai szerint járjanak el;

b) bocsássák a miniszterelnöki biztos rendelkezésére az 1. melléklet szerinti Munkaterv összehangolásával és felügyeletével összefüggő feladatai ellátásához szükséges adatokat, információkat, elemzéseket;

27. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a miniszterelnöki biztos 24. pontban meghatározott koordinációs feladat- és hatáskörének támogatása céljából, valamint 26. pont b) alpontban meghatározott adat- és információszolgáltatás operatív feladatainak ellátása érdekében biztosítson a Digitális Jólét Program számára programirodai szolgáltatásokat a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség közreműködésével;

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

miniszterelnöki biztos

Határidő: folyamatos

28. felhívja a miniszterelnöki biztost, hogy kísérje figyelemmel a Munkaterv megvalósulását, a Munkaterv végrehajtásával kapcsolatos folyamatos társadalmi egyeztetést, a Munkaterv évenkénti értékelését és szükség szerint a felülvizsgálatát.

Felelős: miniszterelnöki biztos

Határidő: folyamatos

1. melléklet az 1456/2017. (VII. 19.) Korm. határozathoz

A Digitális Jólét Program 2.0 2017-2018. évi Munkaterve

1. A Kormány a kormányhatározat 4. pontjának végrehajtása érdekében

a) felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a miniszterelnöki biztossal, valamint a Miniszterelnökséget vezető miniszterrel együttműködésben gondoskodjon a Szupergyors Internet Program (SZIP) keretében zajló önerős, illetve uniós és hazai költségvetési forrásból támogatott fejlesztések folyamatos összehangolásáról, jogi akadálymentesítéséről, a fejlesztések határidőre történő befejezéséhez szükséges feltételek biztosításáról, valamint - a belügyminiszter bevonásával - a Nemzeti Távközlési Gerinchálózat (NTG) fejlesztésével való összhang megteremtéséről;

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

miniszterelnöki biztos

Miniszterelnökséget vezető miniszter

belügyminiszter

Határidő: folyamatos

b) az európai uniós Gigabit Társadalom célkitűzéssel összhangban álló további digitálisinfrastruktúra-fejlesztési tervek kidolgozása érdekében felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a miniszterelnöki biztossal, a Miniszterelnökséget vezető miniszterrel és a nemzetgazdasági miniszterrel együttműködésben dolgozza ki a széles sávú internetelérés adatátviteli sebességének megfelelő ütemű emelését célzó programot;

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

miniszterelnöki biztos

Miniszterelnökséget vezető miniszter

nemzetgazdasági miniszter

Határidő: 2017. november 30.

c) a Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési (NIIF) Program továbbfejlesztése érdekében felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy az emberi erőforrások miniszterével, a miniszterelnöki biztossal, a belügyminiszterrel és a Miniszterelnökséget vezető miniszterrel együttműködésben, a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) bevonásával dolgozza ki a felsőoktatási intézmények és a kutatóintézetek, valamint a közgyűjtemények hosszú távú infrastruktúra-fejlesztési stratégiáját.

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

emberi erőforrások minisztere

miniszterelnöki biztos

belügyminiszter

Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: 2017. december 31.

2. A Kormány a kormányhatározat 5. pontjának végrehajtása érdekében

a) felhívja a miniszterelnöki biztost, hogy a nemzetgazdasági miniszterrel, a nemzeti fejlesztési miniszterrel és a vezető nélküli, valamint az elektromos hajtású járművek fejlesztésében és gyártásában való magyar részvétel koordinálásáért, továbbá az ELI Science Park projekt oktatási, kutatási és gazdaságfejlesztési koncepciójának kialakításáért felelős kormánybiztossal (a továbbiakban: kormánybiztos) együttműködve kezdeményezze a Koalíció megalapítását, és lássa el a Koalíció működtetésével összefüggő koordinációs feladatokat;

Felelős: miniszterelnöki biztos

nemzetgazdasági miniszter

nemzeti fejlesztési miniszter

kormánybiztos

Határidő: a Koalíció létrehozására azonnal

a Koalíció működtetésére folyamatos

b) felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a miniszterelnöki biztossal és a nemzetgazdasági miniszterrel együttműködve, továbbá az a) pontban meghatározott Koalíció szakmai közreműködésével dolgozza ki Magyarország 5G Stratégiáját, és azt terjessze a Kormány elé.

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

miniszterelnöki biztos

nemzetgazdasági miniszter

Határidő: 2017. október 31.

3. A Kormány a kormányhatározat 6. pontjának végrehajtása érdekében

a) felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a miniszterelnöki biztossal, az emberi erőforrások miniszterével, a nemzetgazdasági miniszterrel és a földművelésügyi miniszterrel együttműködve dolgozza ki a digitáliskompetencia-fejlesztés hosszú távú és részletes koncepcióját, beleértve a digitáliskompetencia-mérés egységes rendszerét;

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

miniszterelnöki biztos

emberi erőforrások minisztere

nemzetgazdasági miniszter

földművelésügyi miniszter

Határidő: 2017. október 31.

b) felhívja a miniszterelnöki biztost, hogy a nemzeti fejlesztési miniszterrel, a belügyminiszterrel és a Miniszterelnökséget vezető miniszterrel együttműködve gondoskodjon olyan Digitális Jólét Szoftver Alapcsomag bevezetéséről, amely ingyenesen biztosít ellenőrzött, biztonságos szoftvereket a polgároknak a hatékony internethasználat érdekében;

Felelős: miniszterelnöki biztos

nemzeti fejlesztési miniszter

belügyminiszter

Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: 2017. december 31.

c) felhívja a miniszterelnöki biztost, hogy a nemzeti fejlesztési miniszterrel és a nemzetgazdasági miniszterrel együttműködésben dolgozza ki a polgárok térítésmentes digitáliskompetencia-fejlesztési programokban való részvételét ösztönző Digitális Jólét Klub koncepcióját.

Felelős: miniszterelnöki biztos

nemzeti fejlesztési miniszter

nemzetgazdasági miniszter

Határidő: 2017. október 31.

4. A Kormány a kormányhatározat 7. pontjának végrehajtása érdekében

a) felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a miniszterelnöki biztossal, az emberi erőforrások miniszterével, a nemzeti fejlesztési miniszterrel és a földművelésügyi miniszterrel együttműködésben dolgozza ki a digitális gazdaság és a digitális munkaerőpiac átfogó monitoringrendszerét, beleértve a teljes körű szakképzési, felnőttképzési, felnőttoktatási és a munkaerőpiaci státuszra vonatkozó digitális nyomonkövetési rendszer kidolgozását;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

miniszterelnöki biztos

emberi erőforrások minisztere

nemzeti fejlesztési miniszter

földművelésügyi miniszter

Határidő: 2017. december 31.

b) felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a nemzeti fejlesztési miniszterrel, az emberi erőforrások miniszterével és a miniszterelnöki biztossal együttműködésben - a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal, valamint a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara bevonásával -, a nemzetközi jó gyakorlatok figyelembevételével dolgozza ki és szükség szerint átfogó jelleggel módosítsa a magyar digitális és hagyományos munkaerőpiac mérésére szolgáló kutatási, adatgyűjtési és adatelemzési módszertanok egységes rendszerét, továbbá átfogó jelleggel a teljes digitális és hagyományos munkaerőpiac előrejelzési rendszerét;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

nemzeti fejlesztési miniszter

emberi erőforrások minisztere

miniszterelnöki biztos

Határidő: 2017. december 31.

c) felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a miniszterelnöki biztossal, az emberi erőforrások miniszterével, a nemzeti fejlesztési miniszterrel és a földművelésügyi miniszterrel együttműködésben dolgozza ki a digitális munkaerőpiacra lépést támogató képzési, motivációs, szemléletformáló és támogatási programot;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

miniszterelnöki biztos

emberi erőforrások minisztere

nemzeti fejlesztési miniszter

földművelésügyi miniszter

Határidő: 2017. december 31.

d) felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a miniszterelnöki biztossal, az emberi erőforrások miniszterével és a nemzeti fejlesztési miniszterrel együttműködésben vizsgálja felül a szakmai és vizsgakövetelmények (SZVK) rendszerét, és gondoskodjon a digitalizáció által érintett szakmák képzési programjainak kiegészítéséről a szükséges digitális képzési modulokkal;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

miniszterelnöki biztos

emberi erőforrások minisztere

nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: 2019. december 31.

e) felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a miniszterelnöki biztossal, az emberi erőforrások miniszterével és a nemzeti fejlesztési miniszterrel együttműködésben dolgozza ki a munkaerőpiac által elvárt képzésekre való belépés ösztönzése érdekében a munkaerőpiaci igényekhez illeszkedő, rövid ciklusú képzések támogatását szolgáló programot, amely növeli az egyes ágazati, informatikai és általában a digitális képzésekre belépők számát;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

miniszterelnöki biztos

emberi erőforrások minisztere

nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: 2019. december 31.

f) felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a miniszterelnöki biztossal, az emberi erőforrások miniszterével és a nemzeti fejlesztési miniszterrel együttműködésben dolgozzon ki olyan szabályozási környezetet, amely a digitálisan képzett munkaerő utánpótlásának hosszú távú, fenntartható biztosítása érdekében alkalmas a digitális munkaerőpiac szükségleteinek kielégítésére, megteremtve a munkaadók, a munkavállalók, a képzők és az állam közötti kockázat- és költségviselés egyensúlyát;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

miniszterelnöki biztos

emberi erőforrások minisztere

nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: 2018. december 31.

g) felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy az emberi erőforrások miniszterével együttműködésben dolgozza ki és vezesse be az informatika képzési területre felvett hallgatók állami ösztöndíjrendszerét, amely alkalmas arra, hogy növelje az informatikai szakokra jelentkezők számát, illetve csökkentse az informatikai szakokon tanuló hallgatók lemorzsolódását.

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

emberi erőforrások minisztere

Határidő: 2017. december 31.

5. A Kormány a kormányhatározat 8. pontjának végrehajtása érdekében

a) felhívja a miniszterelnöki biztost, hogy a nemzeti fejlesztési miniszterrel és a nemzetgazdasági miniszterrel együttműködésben - a mikrovállalkozások digitális tudatosságának növelése és kompetenciafejlesztése érdekében - készítsen országos reprezentatív felmérést a mikrovállalkozások digitális felkészültségéről, és dolgozzon ki programot a mikrovállalkozások digitális felkészültségének javítása érdekében;

Felelős: miniszterelnöki biztos

nemzeti fejlesztési miniszter

nemzetgazdasági miniszter

Határidő: 2017. október 31.

b) felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a nemzetgazdasági miniszterrel és a miniszterelnöki biztossal együttműködésben, a közép-magyarországi régióban működő vállalkozások digitális tudatosságának növelése és IKT fejlesztéseinek segítése érdekében, a GINOP releváns digitális gazdaságfejlesztési programjaira alapozva dolgozzon ki vállalati IKT programokat a Közép-magyarországi régióban.

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

nemzetgazdasági miniszter

miniszterelnöki biztos

Határidő: 2017. október 31.

6. A Kormány a kormányhatározat 9. pontjának végrehajtása érdekében

a) felhívja a miniszterelnöki biztost, hogy a nemzetgazdasági miniszterrel és a nemzeti fejlesztési miniszterrel együttműködésben dolgozza ki a nemzetgazdasági ágazatok digitalizációját támogató egységes módszertani kézikönyvet, annak részeként az ágazati szereplők digitális felkészültségének mérési, minősítési rendszerét;

Felelős: miniszterelnöki biztos

nemzetgazdasági miniszter

nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: 2017. október 31.

b) felhívja a miniszterelnöki biztost, hogy a nemzetgazdasági miniszterrel és a nemzeti fejlesztési miniszterrel együttműködésben készítsen jelentést a megosztásra épülő gazdaság (az ún. sharing economy) jelenségéről, annak magyarországi hatásairól, és tegyen javaslatot a szükséges szabályozási feladatokra;

Felelős: miniszterelnöki biztos

nemzetgazdasági miniszter

nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: 2017. november 30.

c) felhívja a miniszterelnöki biztost, hogy a nemzetgazdasági miniszterrel és a nemzeti fejlesztési miniszterrel együttműködésben készítse el a Digitális Szolgáltatás Kereskedelem-fejlesztési Stratégiát;

Felelős: miniszterelnöki biztos

nemzetgazdasági miniszter

nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: 2017. november 30.

d) felhívja a miniszterelnöki biztost, hogy a nemzetgazdasági miniszterrel és a nemzeti fejlesztési miniszterrel együttműködve készítsen jelentést az elektronikus úton nyújtott, ún. kényelmi szolgáltatások üzleti modelljéről, és dolgozzon ki szabályozási javaslatot azokra az esetekre, amikor a digitális szolgáltatást nyújtók indokolatlanul alkalmaznak felárat a hagyományos értékesítési formákhoz képest.

Felelős: miniszterelnöki biztos

nemzetgazdasági miniszter

nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: 2017. október 31.

7. A Kormány a kormányhatározat 10. pontjának végrehajtása érdekében

a) felhívja a miniszterelnöki biztost, hogy a földművelésügyi miniszterrel és a Miniszterelnökséget vezető miniszterrel együttműködésben dolgozza ki Magyarország Digitális Agrár Stratégiáját, és azt terjessze a Kormány elé;

Felelős: miniszterelnöki biztos

földművelésügyi miniszter

Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: 2017. november 30.

b) felhívja a földművelésügyi minisztert, hogy a miniszterelnöki biztossal és a Miniszterelnökséget vezető miniszterrel együttműködésben dolgozza ki a Digitális Agrárakadémia létrehozására, működtetésére vonatkozó javaslatot, és azt terjessze a Kormány elé;

Felelős: földművelésügyi miniszter

miniszterelnöki biztos

Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: 2017. november 30.

c) felhívja a földművelésügyi minisztert, hogy a miniszterelnöki biztossal, az emberi erőforrások miniszterével és a Miniszterelnökséget vezető miniszterrel együttműködésben dolgozza ki a digitális agrár-szaktanácsadók képzésére vonatkozó programot, és azt terjessze a Kormány elé;

Felelős: földművelésügyi miniszter

miniszterelnöki biztos

emberi erőforrások minisztere

Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: 2017. november 30.

d) felhívja a földművelésügyi minisztert, hogy a miniszterelnöki biztossal és a Miniszterelnökséget vezető miniszterrel együttműködésben dolgozza ki az agrár-adatintegrációs programot, és azt terjessze a Kormány elé;

Felelős: földművelésügyi miniszter

miniszterelnöki biztos

Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: 2017. december 31.

e) felhívja a földművelésügyi minisztert, hogy a Miniszterelnökséget vezető miniszterrel, a miniszterelnöki biztossal és a nemzeti fejlesztési miniszterrel együttműködésben a GINOP releváns digitális gazdaságfejlesztési programjaira alapozva dolgozza ki az agrárvállalkozások IKT fejlesztéseit támogató programokat.

Felelős: földművelésügyi miniszter

Miniszterelnökséget vezető miniszter

miniszterelnöki biztos

nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: 2017. november 30.

8. A Kormány a kormányhatározat 11. pontjának végrehajtása érdekében

a) felhívja a miniszterelnöki biztost, hogy az emberi erőforrások miniszterével, a nemzeti fejlesztési miniszterrel és a nemzetgazdasági miniszterrel együttműködésben dolgozza ki Magyarország Digitális Egészségipar-fejlesztési Stratégiáját, és azt terjessze a Kormány elé;

Felelős: miniszterelnöki biztos

emberi erőforrások minisztere

nemzeti fejlesztési miniszter

nemzetgazdasági miniszter

Határidő: 2017. október 31.

b) felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a miniszterelnöki biztossal és az emberi erőforrások miniszterével együttműködésben tegyen javaslatot az Idősügyi Infokommunikációs Modellprogram kiterjesztésére, Magyarország Digitális Egészségipar-fejlesztési Stratégiájának intézkedéseire tekintettel.

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

miniszterelnöki biztos

emberi erőforrások minisztere

Határidő: 2017. szeptember 30.

9. A Kormány a kormányhatározat 12. pontjának végrehajtása érdekében

a) felhívja a miniszterelnöki biztost, hogy az emberi erőforrások miniszterével együttműködésben dolgozza ki Magyarország Digitális Sport Stratégiáját, és azt terjessze a Kormány elé;

Felelős: miniszterelnöki biztos

emberi erőforrások minisztere

Határidő: 2017. október 31.

b) felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy a miniszterelnöki biztossal és a belügyminiszterrel együttműködésben - a Nemzeti Sportinformációs Rendszer továbbfejlesztésével - hozza létre a Digitális Sport Katasztert (a továbbiakban: DSK), és tegyen javaslatot a szükséges jogszabály-módosításokra;

Felelős: emberi erőforrások minisztere

miniszterelnöki biztos

belügyminiszter

Határidő: jogszabályok módosítása tekintetében 2017. szeptember 30.

DSK elkészülése tekintetében 2018. március 31.

c) felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy a miniszterelnöki biztossal együttműködésben gondoskodjon a sportágfejlesztési programok digitalizáció szempontjából történő felülvizsgálatáról;

Felelős: emberi erőforrások minisztere

miniszterelnöki biztos

Határidő: 2017. december 31.

d) felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy a miniszterelnöki biztossal együttműködésben gondoskodjon sportinformatikai kutató- és tudásközpontok létrehozásának előkészítéséről, valamint a sportinformatikai képzés, kutatás és adatelemzés fejlesztéséről.

Felelős: emberi erőforrások minisztere

miniszterelnöki biztos

Határidő: 2017. december 31.

10. A Kormány a kormányhatározat 13. pontjának végrehajtása érdekében

a) felhívja a miniszterelnöki biztost, hogy készítse el a magyarországi online tartalomszolgáltatói piac kínálati és keresleti oldalára, üzleti eredményeire és szerkezeti problémáira kiterjedő felmérést, különös tekintettel a hazai vállalkozásoknak a globális internetes vállalkozásoknál megjelenő reklámköltéseinek nagyságrendjére;

Felelős: miniszterelnöki biztos

Határidő: 2017. november 30.

b) felhívja a miniszterelnöki biztost, hogy készítse el a hazai online tartalomipar támogatását célzó „Tartalomfejlesztési Alap” koncepcióját, és készítsen programot a tartalomipari innovációk, illetve a digitális tartalomipari szakember utánpótlása, képzések és specifikus továbbképzések biztosításának támogatására.

Felelős: miniszterelnöki biztos

Határidő: 2017. december 31.

11. A Kormány a kormányhatározat 15. pontjának végrehajtása érdekében

a) felhívja a belügyminisztert, hogy a Miniszterelnökséget vezető miniszterrel, a nemzeti fejlesztési miniszterrel, a miniszterelnöki biztossal és a nemzetgazdasági miniszterrel együttműködésben évente készítsen jelentést a közigazgatás digitalizálásának állásáról, mind az ügyféloldali folyamatokra, mind a közigazgatás működésére tekintettel;

Felelős: belügyminiszter

Miniszterelnökséget vezető miniszter

nemzeti fejlesztési miniszter

miniszterelnöki biztos

nemzetgazdasági miniszter

Határidő: első alkalommal 2017. december 31., majd évente december 31.

b) felhívja a belügyminisztert, hogy az Elektronikus Ügyintézési Felügyelet jogszabályban meghatározott feladatainak keretein belül - szükség esetén a nemzeti fejlesztési miniszterrel és a miniszterelnöki biztossal együttműködésben - gondoskodjon a közigazgatás digitalizációjával kapcsolatos feladatok átfogó nyomon követéséről és koordinációjáról;

Felelős: belügyminiszter

nemzeti fejlesztési miniszter

miniszterelnöki biztos

Határidő: folyamatos

c) felhívja a belügyminisztert, hogy a miniszterelnöki biztossal és a Miniszterelnökséget vezető miniszterrel együttműködésben, a közigazgatásban dolgozók digitális kompetenciáinak fejlesztése érdekében, a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanács által előkészített szolgáltatásfejlesztési sztenderdek alapján dolgozzon ki egységes referenciakeretet, tananyagokat és képzési keretrendszert;

Felelős: belügyminiszter

miniszterelnöki biztos

Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: 2017. október 31.

d) felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a nemzeti fejlesztési miniszter és a miniszterelnöki biztos bevonásával vizsgálja meg a digitális kompetenciák fejlesztését célzó programok keretében használt IKER referenciakeret e-ügyintézési kompetenciákra vonatkozó elemeit, és szükség szerint tegyen javaslatot azok bővítésére, kiegészítésére.

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

nemzeti fejlesztési miniszter

miniszterelnöki biztos

Határidő: 2017. október 31.

12. A Kormány a kormányhatározat 16. pontjának végrehajtása érdekében

a) felhívja a miniszterelnöki biztost, hogy a Miniszterelnökséget vezető miniszterrel, a nemzeti fejlesztési miniszterrel és a nemzetgazdasági miniszterrel együttműködésben tekintse át a hazai IKT vállalkozások K+F+I támogatási rendszerét, és dolgozzon ki javaslatokat a hazai mikro-, kis- és középvállalkozások és szellemi műhelyek támogatásának javítására ezen a területen, különös tekintettel a nyílt megoldásokat fejlesztő vállalkozásokra;

Felelős: miniszterelnöki biztos

Miniszterelnökséget vezető miniszter

nemzeti fejlesztési miniszter

nemzetgazdasági miniszter

Határidő: 2017. november 30.

b) felhívja a belügyminisztert, hogy a nemzeti fejlesztési miniszterrel, a nemzetgazdasági miniszterrel, a Miniszterelnökséget vezető miniszterrel és a miniszterelnöki biztossal együttműködésben készítsen felmérést, elemzést a központi és a területi közigazgatásban az állami és önkormányzati informatikai beszerzési gyakorlatról, és szükség esetén tegyen javaslatokat a módosításokra;

Felelős: belügyminiszter

nemzeti fejlesztési miniszter

nemzetgazdasági miniszter

Miniszterelnökséget vezető miniszter

miniszterelnöki biztos

Határidő: 2018. szeptember 30.

c) felhívja a miniszterelnöki biztost, hogy a külgazdasági és külügyminiszterrel együttműködésben - az MNKH Magyar Kereskedelem-fejlesztési és Promóciós Korlátolt Felelősségű Társaság bevonásával - készítsen koncepciót a magyar digitális gazdaság szereplőinek fontosabb nemzetközi vásárokon, kiállításokon és konferenciákon történő megjelenésére, illetve szakmai rendezvények rendezésére vonatkozóan.

Felelős: miniszterelnöki biztos

külgazdasági és külügyminiszter

Határidő: 2017. december 31.

13. A Kormány a kormányhatározat 17. pontjának végrehajtása érdekében

a) felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy a miniszterelnöki biztossal együttműködésben dolgozzon ki képzési programokat, tananyagokat és ajánlásokat, amelyek segítségével a digitális közgyűjtemények használata az oktató-nevelő munka során széles körben elterjed;

Felelős: emberi erőforrások minisztere

miniszterelnöki biztos

Határidő: 2017. december 31.

b) felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy a miniszterelnöki biztossal együttműködésben indítson a közgyűjtemények digitalizált kulturális értékeinek minél szélesebb körű használatát szolgáló szemléletformáló kampányt.

Felelős: emberi erőforrások minisztere

miniszterelnöki biztos

Határidő: 2017. december 31.

14. A Kormány a kormányhatározat 18. pontjának végrehajtása érdekében

a) felhívja a miniszterelnöki biztost, hogy a belügyminiszterrel, a Miniszterelnökséget vezető miniszterrel és a honvédelmi miniszterrel együttműködésben a Nemzeti Kiberbiztonsági Stratégia felülvizsgálata mellett gondoskodjon egy, a tételes feladatok és felelősök megjelölését tartalmazó intézkedési terv elkészítéséről, illetve a Digitális Jólét Program 2.0 kapcsán felmerülő információbiztonsági szempontok érvényesítéséről;

Felelős: miniszterelnöki biztos

belügyminiszter

Miniszterelnökséget vezető miniszter

honvédelmi miniszter

Határidő: 2017. december 31.

b) felhívja a miniszterelnöki biztost, hogy az emberi erőforrások miniszterével és a nemzetgazdasági miniszterrel együttműködésben gondoskodjon a digitális információbiztonsági és kiberbiztonsági ismeretek beépítéséről a köznevelési és szakképzési tananyagokba, a pedagógusok és oktatók továbbképzésébe, illetve az IKER referenciakeretet információbiztonsági és kiberbiztonsági elemeibe;

Felelős: miniszterelnöki biztos

emberi erőforrások minisztere

nemzetgazdasági miniszter

Határidő: 2017. december 31.

c) felhívja a miniszterelnöki biztost, hogy a belügyminiszterrel, a Miniszterelnökséget vezető miniszterrel, a nemzeti fejlesztési miniszterrel és a nemzetgazdasági miniszterrel együttműködésben készítsen javaslatot a hazai digitális információbiztonsági és kiberbiztonsági tevékenységek támogatására a közigazgatási szervek, a hazai kis- és középvállalkozások, valamint a kiberbiztonsági K+F tevékenységet végző hazai vállalkozások vonatkozásában;

Felelős: miniszterelnöki biztos

belügyminiszter

Miniszterelnökséget vezető miniszter

nemzeti fejlesztési miniszter

nemzetgazdasági miniszter

Határidő: 2017. december 31.

d) felhívja a belügyminisztert, hogy a Miniszterelnökséget vezető miniszterrel és a miniszterelnöki biztossal együttműködésben gondoskodjon a közigazgatási és a rendvédelmi szervek kibervédelmi képességének felméréséről, továbbá a már létező kormányzati GovCERT mellett - az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvény kiterjesztési lehetőségének vizsgálatával - hozzon létre nemzeti kiberbiztonsági eseménykezelő központot;

Felelős: belügyminiszter

Miniszterelnökséget vezető miniszter

miniszterelnöki biztos

Határidő: 2018. december 31.

e) felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a belügyminiszterrel, a miniszterelnöki biztossal, a Miniszterelnökséget vezető miniszterrel és a nemzetgazdasági miniszterrel együttműködésben vizsgálja meg a hazai kis- és középvállalkozások kibervédelmi képességének felmérését, illetve kapacitásának bővítését támogató program kialakításának lehetőségét.

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

belügyminiszter

miniszterelnöki biztos

Miniszterelnökséget vezető miniszter

nemzetgazdasági miniszter

Határidő: 2018. december 31.

15. A Kormány a kormányhatározat 19. pontjának végrehajtása érdekében felhívja a miniszterelnöki biztost, hogy a belügyminiszterrel és a Miniszterelnökséget vezető miniszterrel együttműködésben - a Nemzeti Közszolgálati Egyetem bevonásával - dolgozza ki Magyarország Digitális Hálózatkutatási Stratégiáját, és azt terjessze a Kormány elé.

Felelős: miniszterelnöki biztos

belügyminiszter

Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: 2017. december 31.

16. A Kormány a kormányhatározat 20. pontjának végrehajtása érdekében

a) felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy a belügyminiszterrel, a miniszterelnöki biztossal és a nemzetgazdasági miniszterrel együttműködésben hozzon létre Okos Város munkacsoportot a koordinációs feladatok ellátására, a nemzetközi kezdeményezések és projektek szakmai támogatására, az Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) felülvizsgálata kapcsán az Okos Város megközelítés érvényesítésére, illetve Okos Város, Okos Térség mintaprojektek szakmai támogatására;

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter

belügyminiszter

miniszterelnöki biztos

nemzetgazdasági miniszter

Határidő: 2017. október 31.

b) felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy a belügyminiszterrel és a miniszterelnöki biztossal együttműködésben - az Okos Város munkacsoport bevonásával - dolgozza ki az Okos Város, Okos Térség cselekvési tervet, és hozzon létre Okos Város és Okos Térség közigazgatási mintaprojekteket Okos Város megoldások tesztelése, az ügyfél-elégedettség és a hatékonyság mérése, a szabályozási és a finanszírozási modellek, valamint a képzés-fejlesztés megalapozása érdekében;

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter

belügyminiszter

miniszterelnöki biztos

Határidő: 2017. december 31., majd folyamatos

c) felhívja a belügyminisztert, hogy a Miniszterelnökséget vezető miniszterrel, az emberi erőforrások miniszterével és a miniszterelnöki biztossal együttműködésben gondoskodjon az Okos Város megoldások megjelenéséről a kormánytisztviselői és köztisztviselői képzésekben.

Felelős: belügyminiszter

Miniszterelnökséget vezető miniszter

emberi erőforrások minisztere

miniszterelnöki biztos

Határidő: 2017. december 31., majd folyamatos

17. A Kormány a kormányhatározat 21. pontjának végrehajtása érdekében

a) felhívja a miniszterelnöki biztost, hogy a miniszterelnök általános helyettesével, a Miniszterelnökséget vezető miniszterrel, a nemzeti fejlesztési miniszterrel, az emberi erőforrások miniszterével és a külgazdasági és külügyminiszterrel együttműködésben - az MNKH Közép-európai Kereskedelemfejlesztési Hálózat Korlátolt Felelősségű Társaság bevonásával - dolgozza ki a szomszédos országokban élő magyar nemzeti közösségek részvételének lehetőségeit a Digitális Jólét Programban;

Felelős: miniszterelnöki biztos

miniszterelnök általános helyettese

Miniszterelnökséget vezető miniszter

nemzeti fejlesztési miniszter

emberi erőforrások minisztere

külgazdasági és külügyminiszter

Határidő: 2018. február 28.

b) felhívja a miniszterelnöki biztost, hogy a miniszterelnök általános helyettesével, a nemzeti fejlesztési miniszterrel, a Miniszterelnökséget vezető miniszterrel és a külgazdasági és külügyminiszterrel együttműködésben - az MNKH Közép-európai Kereskedelemfejlesztési Hálózat Korlátolt Felelősségű Társaság bevonásával - dolgozza ki a Kárpát-medencei határon túli magyar nemzeti közösségek digitális fejlesztési céljait szolgáló Digitális Jólét Program Pontok hálózatának működtetési programját.

Felelős: miniszterelnöki biztos

miniszterelnök általános helyettese

nemzeti fejlesztési miniszter

Miniszterelnökséget vezető miniszter

külgazdasági és külügyminiszter

Határidő: az indításra 2017. december 31., majd folyamatos

18. A Kormány a kormányhatározat 22. pontjának végrehajtása érdekében

a) felhívja a miniszterelnöki biztost, hogy az emberi erőforrások miniszterével és a nemzetgazdasági miniszterrel együttműködésben indítson a digitalizáció pszichológiai, mentális, élettani és társadalmi hatásainak felmérését szolgáló kutatásokat, és tegyen javaslatot a hatások folyamatos nyomon követésére alkalmas monitoringrendszer létrehozására;

Felelős: miniszterelnöki biztos

emberi erőforrások minisztere

nemzetgazdasági miniszter

Határidő: 2017. december 31.

b) felhívja a miniszterelnöki biztost, hogy a belügyminiszterrel, az emberi erőforrások miniszterével, a nemzetgazdasági miniszterrel és az igazságügyi miniszterrel együttműködésben vizsgálja meg a digitalizáció nyomán megjelenő jövőbeni, társadalmilag káros magatartások kezelésének és szankcionálásának lehetőségeit a hazai jogrendszerben.

Felelős: miniszterelnöki biztos

belügyminiszter

emberi erőforrások minisztere

nemzetgazdasági miniszter

igazságügyi miniszter

Határidő: 2018. március 31.


  Vissza az oldal tetejére