Hatály: közlönyállapot (2017.VIII.28.) Váltás a jogszabály mai napon hatályos állapotára

 

1585/2017. (VIII. 28.) Korm. határozata

a Békéscsaba, Hódmezővásárhely, Szeged és Szabadka térsége elővárosi közlekedése fejlesztésének támogatásáról

1. A Kormány

a) egyetért a Békéscsaba, Hódmezővásárhely, Szeged és Szabadka térsége elővárosi közlekedésének fejlesztéséhez kapcsolódó projektek megvalósításával,

b) hozzájárul az 1. melléklet szerint az ott felsorolt projektek tekintetében kötelezettség vállalásához,

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: azonnal

c) felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a 2. melléklet szerinti projektek megvalósítása, valamint a kifizetésekhez kapcsolódó pénzügyi tranzakciós illeték és kincstári díjak finanszírozása érdekében gondoskodjon

ca) a 2017. évben szükséges 7136,9 millió forint,

cb) a 2018. évben szükséges 24 290,7 millió forint,

cc) a 2019. évben szükséges 15 968,7 millió forint, valamint

cd) a 2020. évben szükséges 3454,0 millió forint

összegű forrásnak a 2017-2020. évi központi költségvetés Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet javára történő biztosításáról,

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

Határidő: a ca) alpont tekintetében azonnal

a cb) alpont tekintetében a felmerülés ütemében

a cc) alpont tekintetében a 2019. évi központi költségvetés tervezése során

a cd) alpont tekintetében a 2020. évi központi költségvetés tervezése során

d) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 36. § (4c) bekezdés b) pontjában biztosított jogkörében eljárva engedélyezi, hogy a nemzeti fejlesztési miniszter a 2. melléklet szerinti projektek megvalósítása érdekében, a c) alpont szerint biztosítandó forrás terhére a 2017-2020. évek tekintetében összesen legfeljebb 50 673,0 millió forint összegben éven túl kötelezettséget vállaljon, valamint a c) alpont szerint biztosítandó forrás terhére vállalható kötelezettségek felső korlátját a 2017-2020. évekre akként állapítja meg, hogy az

da) a 2017. évre 7112,0 millió forint,

db) a 2018. évre 24 206,0 millió forint,

dc) a 2019. évre 15 913,0 millió forint,

dd) a 2020. évre 3442,0 millió forint

legyen,

e) felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a 2. mellékletben felsorolt projektek megvalósítására a támogatási szerződéseket kösse meg a 2. melléklet szerint.

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: a c) alpont szerint a 2017. évben biztosítandó forrás rendelkezésre állását követően azonnal

2. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.

3. Az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat 2. mellékletében foglalt táblázat

a) B:80 mezőjében a „vasútvonal városi-elővárosi tram-train rendszer megvalósítása” szövegrész helyébe a „tram-train rendszerhez szükséges járműtelep építése” szöveg,

b) D:80 mezőjében a „32,50” szövegrész helyébe a „4,00” szöveg,

c) E:80 mezőjében a „Tervfelülvizsgálat, kiviteli tervek és nagyprojekt támogatási kérelem elkészítése, Szeged- Hódmezővásárhely közötti városi-elővárosi tram-train rendszer kiépítése, szűk keresztmetszet kiváltás, Hódmezővásárhelyen villamos vonal kialakítása.” szövegrész helyébe a „Járműtelep építése Szegeden, kapcsolódó szolgáltatások nyújtása és a vasútvillamos (tram-train) rendszerhez szükséges előkészítő tervezési feladatok.” szöveg,

d) D:81 mezőjében a „16,00” szövegrész helyébe a „17,62” szöveg

lép.

1. melléklet az 1585/2017. (VIII. 28.) Korm. határozathoz

A B C D E F G H
1. Finanszírozás forrásszerkezete
2.


Kapcsolódó program vagy projekt azonosító számaProjekt megnevezéseTámogatást igénylő neveProjekt támogatási intenzitása (%)
Projekt Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program keretében finanszírozandó támogatásának összege
(nettó, Ft)
Projekt Magyarország központi költségvetéséről szóló törvényben meghatározott Uniós fejlesztések fejezet Integrált Közlekedésfejlesztési OP (IKOP) előirányzatának
hazai társfinanszírozása terhére biztosítandó, le nem vonható, az Európai Unió felé el nem
számolható általános forgalmi adó finanszírozását szolgáló forrása (Ft)Projekt összköltsége
(Ft)Projekt rövid bemutatása
3. Integrált Közlekedés-
fejlesztési Operatív Program
Szeged-Hódmező-
vásárhely tram-train
- járműbeszerzés
MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság 100 17 622 586 884 0 17 622 586 884 A projekt keretében 8 darab dízel-elektromos üzemű hibrid vasút-villamos (tram-train) járművet szereznek be.
4. IKOP-3.2.0-15 Szeged-Hódmező- vásárhely tram-train rendszerhez szükséges járműtelep építése NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság
(a továbbiakban: NIF Zrt.)
100 4 000 000 000 1 080 000 000 5 080 000 000 Járműtelep építése Szegeden, kapcsolódó szolgáltatások nyújtása és a vasút-villamos (tram-train) rendszerhez szükséges előkészítő tervezési feladatok.
5. Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program Szeged-Makó vasúti elővárosi közlekedés fejlesztése, vegyesforgalmú
Tisza-híd építése -
előkészítési projekt
NIF Zrt. 100 1 000 000 000 270 000 000 1 270 000 000 A projekt célja előkészíteni a Szeged és Újszeged vasútállomások közötti vasúti kapcsolat megteremtését szolgáló vegyesforgalmú Tisza-híd építésére és
a Magyarország Kormánya és Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 1151/2017. (III. 20.) Korm. határozat alapján a vasúti és buszközlekedést kiszolgáló forgalmi csomópontot és P+R parkolót is magába foglaló szegedi intermodális csomópont létesítésére, valamint villamosvasút Indóház tér - Boldogasszony sugárút felé való kiágazásának megvalósítására irányuló projektet.

2. melléklet az 1585/2017. (VIII. 28.) Korm. határozathoz

A B C D E F G
1. Projekt Magyarország központi költségvetéséről szóló törvényben meghatározott Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezete terhére finanszírozandó forrás
2. Projekt megnevezése Támogatást igénylő neve Projekt támogatási intenzitása Támogatás
(nettó, Ft)
Le nem vonható, el nem elszámolható általános forgalmi adó finanszírozását szolgáló forrás
(Ft)
Projekt összköltsége
(Ft)
Projekt rövid bemutatása
3. Szeged-Hódmezővásárhely tram-train rendszerhez szükséges városi vasúti,
a tram-trainhez közvetlenül kapcsolódó nagyvasúti infrastruktúra és a
Szeged-Hódmezővásárhely közötti 135. sz. vasútvonal szűk keresztmetszet megszüntetése
NIF Zrt. 100 38 300 000 000 10 341 000 000 48 641 000 000 Hódmezővásárhely Népkert - Kossuth tér -
Nagyállomás útvonalon 3,3 km hosszú, egyvágányú, kitérős rendszerű villamosvasúti vonal létesítése. Szeged-Rókus (kiz.) és Hódmezővásárhely Népkert (bez.) vasútvonal felújítása 22 km hosszban a 100 km/h közlekedési sebesség elérése érdekében. A vonal kétvágányúsítása Szeged-Rókus - Baktó elágazás, valamint Sártó elágazás - Kopáncs forgalmi kitérő között. Algyő állomás átépítése, valamint az algyői vasúti Tisza-híd felújítása. Új biztosítóberendezés létesítése a vonalszakaszon. A biztosítóberendezés bekötése a Szeged személypályaudvaron található központi forgalomirányítási központba.
4. Szeged-Szabadka és Szeged-Békéscsaba előkészítés NIF Zrt. 100 1 600 000 000 432 000 000 2 032 000 000 A projekt a Szeged-Békéscsaba és a Szeged-Röszke-Szabadka vasútvonalakon a szűk keresztmetszetek kiváltására és az elővárosi fejlesztésekre irányuló projekt előkészítésére, valamint az érintett vasútvonalak villamosításának vizsgálatára irányul.

  Vissza az oldal tetejére