A jogszabály mai napon ( 2022.07.02. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

Hadigondozottak Közalapítványa

alapító okirata, módosításokkal egységes szerkezetben * 

amely abból a célból készült, hogy az 1. pontban megjelölt alapító a hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény 25. § (3) bekezdése alapján - figyelemmel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényre - jogi személyként működő közalapítványt hoz létre határozatlan időre az alábbiak szerint:

1. Alapító:

Magyar Köztársaság Kormánya

1055 Budapest, Kossuth tér 1-3.

2. A Közalapítvány neve:

Hadigondozottak Közalapítványa

3. Közalapítvány székhelye:

1055 Budapest V., Balaton u. 7-11.

4. A Közalapítvány célja:

4.1. A hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény 9. és 25. §-a alapján a hadigondozottakról való állami, alanyi jogú gondoskodás megvalósítása, mely közfeladat ellátása közhasznú tevékenységnek minősül.

A közalapítvány céljainak megvalósítása során közreműködik a jelzett közfeladatok ellátásában, tevékenységét a közhasznú jogállású szervezet követelményeinek megfelelően végzi.

4.2. A jogosultak ellátásának megvalósítása, a kedvezmények realizálása.

4.3. A hadirokkantak gyógyászati segédeszközökkel való ellátásának biztosítása.

4.4. A közalapítvány politikai pártoktól független szervezet, a Civil tv. 34. § (1) bekezdés d) pontjában foglalt közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, politikai pártoknak anyagi támogatást nem nyújt, országgyűlési képviselőt, megyei fővárosi, önkormányzati választáson jelöltet nem állít, továbbá nem támogat.

4.5. A Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetéséről szóló 2000. évi CXXXIII. törvény 57/A. § (2) bekezdése alapján a személyi kárpótlással kapcsolatos összegek kifizetésének teljesítése.

5. Csatlakozás a Közalapítványhoz

A Közalapítvány nyitott, ahhoz bármely hazai vagy külföldi természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet pénzbeli vagy természetbeni adománnyal, vagyonrendeléssel csatlakozhat.

A csatlakozás ténye a csatlakozót nem minősíti alapítóvá, alapítói jogokat nem gyakorolhat. A csatlakozót megilleti az a jog, hogy javaslatot tegyen a kuratórium részére a vagyoni juttatásának - alapító okirat szerinti céloknak megfelelő - felhasználásra.

6. A Közalapítvány induló vagyona 1994. évtől 2000 millió forint, amelyet az Alapító Okirat 4. pontjában megfogalmazott (személyi kárpótlás és hadigondozás) célokra használhat fel.

7. A Közalapítvány vagyona 1995-től

- induló vagyon,

- a mindenkori éves költségvetési támogatás,

- az előző évi maradványok,

- egyéb támogatások,

- saját bevételek.

8. A Közalapítvány szervezete és szervei

8.1. Kuratórium

A Közalapítvány ügyvezető szerve a 9 tagú kuratórium. A tagokat az alapító az alábbi szervezetek javaslata alapján jelöli ki:

Honvédelmi Minisztérium, Emberi Erőforrások Minisztériuma, Nemzetgazdasági Minisztérium, Belügyminisztérium, Vak Hadirokkantak Országos Egyesülete, Hadigondozottak, Hadiözvegyek, Hadiárvák Országos Nemzeti Szövetsége (HONSZ), Magyar Hadigondozottak Országos Nemzeti Szövetsége (MAHONSZ), Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság, Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő.

A kuratórium tagjai:

- Dr. Mándoki Zoltán a Honvédelmi Minisztérium delegáltjaként,

- Dr. Kahlesz Tímea az Emberi Erőforrások Minisztériuma delegáltjaként,

- Dr. Nagy András a Nemzetgazdasági Minisztérium delegáltjaként,

- Dr. Szeiler Orsolya a Miniszterelnökség delegáltjaként,

- Kreisz Mihály a Vak Hadirokkantak Országos Egyesülete delegáltjaként,

- Ipacs József a Hadirokkantak, Hadiözvegyek, Hadiárvák Országos Nemzeti Szövetség delegáltjaként,

- Vadai Mihály Zsolt a Magyar Hadigondozottak Országos Nemzeti Szövetsége delegáltjaként,

- Haudinger István az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság delegáltjaként,

- Madarász Béla a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő delegáltjaként.

8.2. A kuratórium

- elnöke, a Közalapítvány képviselője, a Nemzetgazdasági Minisztérium delegáltjaként: Dr. Nagy András

- titkára, a Honvédelmi Minisztérium delegáltjaként: Dr. Mándoki Zoltán

A kuratóriumi tagság 3 év határozott időre szól, a tag tagságának megszüntetésére irányuló kérelmét (lemondását) az alapítónak nyújtja be. A kuratórium a lemondás elfogadása tekintetében nem dönthet. A kuratóriumi tagok kijelölésére, visszahívására történő javaslattétel a 8.1. pont alatt felsorolt szervezetek vezetőjének jogkörébe tartozik.

8.2.1. A kuratóriumi tagság megszűnése

a) határozott idejű megbízatás esetén a megbízás időtartamának lejártával, az új kuratóriumi tag bírósági nyilvántartásba bejegyzésével egyidejűleg,

b) megszüntető feltételhez kötött megbízás esetén a feltétel bekövetkeztével,

c) visszahívással,

d) lemondással, az új kuratóriumi tag bírósági nyilvántartásba bejegyzésével egyidejűleg,

e) a tag halálával,

f) a tag cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő korlátozásával,

g) a taggal szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével,

h) a tag megbízatásának lejárta előtt a közalapítványi cél megvalósításának közvetlen veszélyeztetése esetén az alapítói jogok gyakorlójának visszahívásával.

8.2.2. Kizáró és összeférhetetlenségi szabályok

a) vezető tisztségviselő nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták,

b) nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült,

c) nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet,

d) az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől,

e) a közalapítvány kedvezményezettje és annak közeli hozzátartozója nem lehet a kuratórium tagja. Az alapító okirat eltérő rendelkezése semmis.

f) az alapító és közeli hozzátartozói nem lehetnek többségben a kuratóriumban. Az alapító okirat eltérő rendelkezése semmis.

8.3. A kuratórium működése

a) A kuratórium biztosítja a Közalapítványnak az alapító okiratban meghatározottak szerinti folyamatos működését, gondoskodik a Közalapítvány vagyonának az alapító okiratban rögzített céloknak megfelelő felhasználásáról. Meghatározza a kitűzött cél megvalósításához szükséges tárgyi és személyi feltételeket, gondoskodik azok biztosításáról.

b) A kuratórium ülésére meg kell hívni:

- a kuratórium tagjait és tisztségviselőit,

- a kezelő szervezet képviselőjét,

- a felügyelő bizottság tagjait,

- az elnök által esetenként megjelölt személyeket.

c) A kuratórium döntéseit határozati formában hozza meg, amelyeket tartalmazó jegyzőkönyveket meg kell őrizni. A határozatokat határozatok tárában kell nyilvántartani.

d) A kuratórium kizárólagos hatáskörébe tartozik

- a Közalapítvány szervezeti és működési szabályzatának - az alapító jóváhagyásával történő - meghatározása, módosítása,

- javaslat az alapító felé a Közalapítvány céljának teljesítéséhez szükséges pénzeszközökön felüli vagyon felhasználásáról,

- a Közalapítvány éves költségvetési tervének, valamint törvényben meghatározott beszámoló és közhasznúsági melléklet elfogadása. A kuratórium az éves beszámolót az éves mérleggel egyidejűleg fogadja el, és azt az elfogadást követő 15 napon belül írásban az alapítónak felterjeszti.

- döntés azokban a kérdésekben, amelyeket a Közalapítvány szervezeti és működési szabályzata a kuratórium kizárólagos hatáskörébe utal, és ami jogszabály szerint a kuratórium hatáskörébe tartozik.

8.4. Titkárság

A kuratórium adminisztratív feladatait a Kezelő szerv (a továbbiakban: titkárság) látja el.

8.5. A titkárság alkalmazottainak létszámát, az alkalmazhatóság feltételeit, működését, felépítését a szervezeti és működési szabályzat rögzíti. A közalapítvány munkavállalói tekintetében a munkáltatói jogokat a kuratórium gyakorolja.

8.6. Vagyonkezelő szervezet

A kuratórium a Közalapítvány működésével kapcsolatos igazgatási és gazdálkodási feladatok ellátására az SZMSZ-ben rögzítve

a) vagy vagyonkezelő szervezetet hoz létre, egyben a szervezeti és működési szabályzatban meghatározza annak feladatait, szervezetét, működését és ellenőrzi tevékenységét,

b) vagy a Közalapítvány vagyonkezelő szervezete feladatainak ellátásával külső szerv is megbízható.

8.7. Felügyelő bizottság

A felügyelő bizottság tagjainak megbízatása 3 év határozott időre szól. A felügyelőbizottság határozatképes, ha tagjainak fele jelen van. A felügyelő bizottság határozatait egyhangú döntéssel hozza meg.

8.7.1. A Közalapítványnál az Emberi Erőforrások Minisztériuma, a Nemzetgazdasági Minisztérium és a Honvédelmi Minisztérium képviselőjéből álló 3 tagú felügyelő bizottság működik.

A felügyelő bizottság

- elnöke: Dr. Balogh András József a Honvédelmi Minisztérium delegáltjaként,

- tagjai: Hulák Zsuzsanna az Emberi Erőforrások Minisztériuma delegáltjaként, Özvegy Gergely a Nemzetgazdasági Minisztérium delegáltjaként.

8.7.2. A felügyelő bizottság ellenőrzi a közalapítvány működését és gazdálkodását. Ennek során a tisztségviselőktől jelentést, a munkavállalóktól tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, betekinthet a közalapítvány irataiba, azokat megvizsgálhatja. Tanácskozási joggal részt vehet a kuratóriumi üléseken.

A felügyelő bizottság köteles a kuratóriumot tájékoztatni és ülésének összehívását kezdeményezni, ha a közalapítvány működése során olyan jogszabálysértést, vagy a közalapítvány érdekeit egyébként súlyosan sértő eseményt (mulasztást) észlel, amelynek megszüntetése, következményeinek elhárítása, illetve enyhítése a kuratórium döntését igényli, illetve a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel.

A kuratóriumot a felügyelő bizottság indítványára - annak megtételétől számított harminc napon belül - össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén a kuratórium összehívására a felügyelő bizottság intézkedik.

Ha a kuratórium a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a felügyelő bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi ellenőrzést ellátó szervet.

8.7.3. A felügyelő bizottság beszámoltatja a kuratóriumot tevékenységéről.

8.7.4. A felügyelő bizottság ügyrendjét maga állapítja meg.

8.8. Hadirokkant Iroda

A hadirokkantak térítésmentes gyógyászati segédeszközökkel, valamint egyéb eszközökkel való ellátását, végzi a Hdt. 18. § és a hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény végrehajtásáról szóló 113/1994. (VIII. 31.) Korm. rendelet 11. §-a és 13/A. § (3) bekezdése alapján.

A Hadirokkant Iroda működési (személyi, dologi, beruházási) költségeit a Közalapítvány fedezi.

9. A Közalapítvány gazdálkodása

9.1. A Közalapítvány vagyonát az alapítói célokban meghatározott feladatok ellátására, illetve a kuratórium, a titkárság, a vagyonkezelő szervezet, a felügyelő bizottság és a Hadirokkant Iroda működésének finanszírozására kell fordítani. Vállalkozási tevékenysége a közalapítvány közhasznú céljait nem veszélyezteti és gazdálkodása eredményét kizárólag az alapító okiratban megjelölt tevékenységre fordítja. A közalapítvány az alapítványi cél megvalósításával közvetlenül összefüggő gazdasági tevékenység végzésére jogosult.

9.2. A közalapítványi pénzeket a vagyonkezelő szervezet a Közalapítvány saját pénzforgalmi jellegű bankszámláin tartja.

9.3. A Közalapítvány nevében aláírásra jogosult az elnök. A bankszámlákról való utalványozáshoz, készpénzfelvételhez a Kuratórium által megbízott személyek aláírása szükséges.

9.4. A kuratórium és a felügyelő bizottság tagjai tiszteletdíjban részesülnek az alábbiak szerint:

- a kuratórium elnöke: bruttó 100.000,- Ft havonta,

- a kuratórium titkára: bruttó 100.000,- Ft havonta,

- a kuratórium tagjai: bruttó 50.000,- Ft havonta,

- a felügyelő bizottság elnöke: bruttó 75.000,- Ft havonta,

- a felügyelő bizottság tagjai: bruttó 37.500,- Ft havonta.

A kuratórium a kuratóriumi tagok (beleértve a kuratórium elnökét és titkárát is) tiszteletdíját a jelen pontban meghatározottnál alacsonyabb mértékben is megállapíthatja. A kuratórium és a felügyelő bizottság tagjai lemondhatnak tiszteletdíjukról. A kuratórium és a felügyelő bizottság tagjai költségtérítésben részesülhetnek.

9.5. Közalapítvány csak olyan gazdálkodó szervezetben vehet részt, amelyben legalább többségi irányítást biztosító befolyással rendelkezik, és amelyben felelőssége nem haladja meg vagyoni hozzájárulása mértékét. Közalapítvány által létrehozott gazdálkodó szervezet további gazdálkodó szervezetet nem alapíthat, és gazdálkodó szervezetben részesedést nem szerezhet.

9.6. A Közalapítvány az államháztartás alrendszereitől - a normatív támogatás kivételével - csak írásbeli szerződés alapján részesülhet támogatásban. A szerződésben meg kell határozni a támogatással való elszámolás feltételeit és módját.

9.7. A Közalapítvány pályázat kiírása nélkül évente a vagyona 5%-ának mértékéig, de legfeljebb összesen 2 millió Ft (közvetlen vagy közvetett) támogatást nyújthat az alapító Okiratban foglalt célokra.

9.8. A Közalapítvány bármely cél szerinti juttatását pályázathoz kötheti. Ebben az esetben a pályázat nem tartalmazhat olyan feltételeket, amelyekből - az eset összes körülményeinek mérlegelésével - megállapítható, hogy a pályázatnak előre meghatározott nyertese van (színlelt pályázat). Színlelt pályázat a cél szerinti juttatás alapjául nem szolgálhat.

9.9. A Közalapítvány váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat ki. A vállalkozásának fejlesztéséhez közhasznú tevékenységét veszélyeztető mértékű hitelt nem vehet fel, az államháztartás alrendszereitől kapott támogatást hitel fedezetéül, illetve hitel törlesztésére nem használhatja fel.

9.10. A Közalapítványnak a cél szerinti tevékenységéből, illetve vállalkozási tevékenységéből származó bevételeit és ráfordításait elkülönítetten kell nyilvántartani.

9.11. A Közalapítvány az adományokat az alapító okiratban foglalt célok elérése érdekében használhatja fel.

9.12. A Közalapítvány a gazdálkodás során elért eredményt nem oszthatja fel, azt az alapító okiratban meghatározott közhasznú tevékenységre fordítja.

9.13. A Közalapítvány tisztségviselői az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény alapján vagyonnyilatkozat-tételre kötelezettek. Ennek elmulasztása esetén megbízatásuk az e pontban említett törvény 9. § (2) bekezdése alapján a törvény erejénél fogva megszűnik.

10. A Közalapítvány képviselete

A Közalapítvány képviselője a kuratórium elnöke, tartós akadályoztatása esetén a kuratórium kijelölt tagja, az alapító képviselőit kivéve. A képviseletre vonatkozó részletes szabályokat a szervezeti és működési szabályzat határozza meg.

11. Beszámolás a Közalapítvány működéséről, az éves közhasznú beszámoló jóváhagyása

A kuratórium köteles évente beszámolni a Közalapítvány működéséről az alapítónak. Ennek keretében - a kuratórium által elfogadott - éves közhasznú beszámolóját az elfogadást követő 15 napon belül írásban, két példányban jóváhagyásra az alapítónak felterjeszti. Az alapító a jóváhagyott beszámoló egy példányát saját irattárába helyezi, a másik példányt visszaküldi a kuratóriumnak. A kuratórium tevékenysége és gazdálkodása legfontosabb adatait a www.hadigondozottak.hu honlapon is nyilvánosságra hozza.

12. A Közalapítvány megszűnése

A Közalapítvány megszűnik a Ptk.-ban és az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2006. évi LXV. törvényben meghatározott esetekben.

13. Záró rendelkezések

13.1. A Közalapítvány létrejöttéhez bírósági nyilvántartásba vétel szükséges.

13.2. Az alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a Ptk., illetőleg a Közalapítvány tevékenységére vonatkozó mindenkori hatályos jogszabályok rendelkezései az irányadók.

13.3. Az alapítónak jogában áll jelen alapító okirat módosítása, amennyiben az alapító okiratban lefektetett alapítványi célok elérése érdekében, megítélése szerint, ez szükséges.

13.4. Megszűnés esetén a Közalapítvány kötelezettségei teljesítése után fennmaradó vagyonát az alapító - a nyilvánosság megfelelő tájékoztatása mellett - az alapító okiratban meghatározott célra köteles fordítani.

13.5. A közalapítvány szervezeti és működési szabályzatában kell rendelkezni:

- olyan nyilvántartás vezetéséről, amelyből a kuratórium döntéseinek tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogató és ellenzők számaránya (ha lehetséges személye) megállapíthatók,

- a kuratórium döntéseinek az érintettekkel való közlési, illetve nyilvánosságra hozatali módjáról,

- a közalapítvány működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba való betekintés rendjéről,

a közalapítvány működésének, beszámolói közzétételének nyilvánosságáról.

Budapest, 2017. július 14-én.

Dr. Simicskó István s. k.,
az alapító képviseletében


  Vissza az oldal tetejére