A jogszabály mai napon ( 2022.12.08. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

26/2017. (XI. 16.) BM-MvM együttes utasítás

az állami tisztviselői továbbképzés és a közszolgálati továbbképzés egységes minőségirányítási szabályzatáról * 

A közszolgálati tisztviselők továbbképzéséről szóló 273/2012. (IX. 28.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdés g) pontjában, valamint az állami tisztviselők képzéséről és továbbképzéséről szóló 321/2016. (X. 27.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdés e) pontjában foglaltakra figyelemmel a következő utasítást adjuk ki:

1. § Az állami tisztviselői továbbképzés és a közszolgálati továbbképzés egységes minőségirányítási szabályzatát (a továbbiakban: minőségirányítási szabályzat) az 1. melléklet tartalmazza. A minőségirányítási szabályzat az állami tisztviselői és a közszolgálati továbbképzés rendszerének minőségirányítási alapdokumentuma, amely rendszerbe foglalva, eljárásokra tagolva tartalmazza a továbbképzési rendszerek minőségirányítási tevékenységeit.

2. § A Nemzeti Közszolgálati Egyetem (a továbbiakban: NKE) dolgozza ki az eljárásokhoz kapcsolódó módszertani útmutatókat, bizonylatokat, részletes szabályokat, továbbá az NKE állapítja meg a továbbképzési programok minősítésével és a minősített továbbképzési programok fejlesztésével és megvalósításával kapcsolatos díjakat. Az NKE az elektronikus felületen történő megosztás révén gondoskodik e dokumentumok megismerhetőségéről.

3. § Ez az utasítás 2018. január 1-jén lép hatályba.

4. § * 

1. melléklet a 26/2017. (XI. 16.) BM-MvM együttes utasításhoz

Az állami tisztviselői továbbképzés és a közszolgálati továbbképzés egységes minőségirányítási szabályzata

1. § Az állami tisztviselői, valamint a közszolgálati továbbképzési rendszer minőségének megőrzése és folyamatos fejlesztése céljából az NKE fejleszti és egységesen működteti az állami tisztviselői és a közszolgálati továbbképzés minőségirányítási rendszerét.

2. § Az eljárásoknak a Közigazgatási Továbbképzési Kollégium (a továbbiakban: KTK) vagy az Állami Tisztviselői Továbbképzési Kollégium (a továbbiakban: ÁTTK) feladatkörébe tartozó részeinek megvalósítását a KTK vagy az ÁTTK ügyrendje szabályozza. A minőségirányítási szabályzathoz kapcsolódóan az NKE módszertani útmutatót és bizonylatokat készít, továbbá megállapítja a továbbképzési programok minősítésével és a minősített továbbképzési programok fejlesztésével és megvalósításával kapcsolatos díjakat.

3. § A minőségirányítási szabályzat hatálya a minősített továbbképzési programokra - ideértve a minősített belső továbbképzési programokat is -, az eljárásokban rögzített felelős szervezetekre, valamint az érintett eljárás szerinti rendelkezés esetén az ott megjelölt személyekre terjed ki.

4. § Ha valamelyik eljárás vagy az eljárás egy része azt rögzíti, a minőségirányítási szabályzat hatálya kiterjed a nem minősített belső továbbképzési programokra, illetve azok megvalósítóira is.

5. § A közszolgálati tisztviselők továbbképzéséről szóló 273/2012. (IX. 28.) Korm. rendeletben meghatározottakon túl a minőségirányítási szabályzat alkalmazásában:

1. audit: auditbizonyítékok nyerésére és ezek objektív kiértékelésére irányuló, rendszeres vagy soron kívüli ellenőrző tevékenység, módszeres, független és dokumentált folyamat annak meghatározására, hogy az auditkritériumok milyen mértékben teljesülnek: az előírt szabályozásnak megfelel-e a dokumentáció, a folyamat megvalósítása, a feltételrendszer;

2. auditor: az ellenőrzést végző személy, aki rendelkezik mindazon képességekkel, készségekkel, szakmai feltételekkel, amelyek az ellenőrzés megfelelő lefolytatásához elengedhetetlenül szükségesek;

3. bizonylat: olyan dokumentum, amely valamely tevékenységet vagy eredményt hitelt érdemlően bizonyít; papíralapú bizonylat esetében az egyedi azonosító első betűi: BA, elektronikus bizonylat esetében az egyedi azonosító első betűi: EBA;

4. eljárás: az állami tisztviselői és a közszolgálati továbbképzési rendszer minőségének biztosítása céljából, egyes elkülöníthető tartalmú területek alapján meghatározott folyamatlépések rendezett logikai sorrendje, a felelősök és határidők megállapításával;

5. észrevétel: a Probono-rendszerben elektronikus úton vagy papíralapú dokumentumon az állami tisztviselői vagy a közszolgálati továbbképzési rendszer működésével kapcsolatban tett bejelentés, amely lehet érdemi ügyintézést nem igénylő észrevétel, ha nincs érdeksérelem, vagy érdemi ügyintézést igénylő panasz, ha az érdeksérelem megállapítható;

6. fejlesztést megalapozó tanulmány: a taneszköz fejlesztéséhez szükséges írott szakmai háttéranyag;

7. felhasználó: a továbbképzési rendszer működtetésében közreműködő, vagy annak szolgáltatásait igénybe vevő személy, szervezet, közigazgatási szerv;

8. gyártási terv: olyan dokumentum, amely a képzési program dokumentációjának és a tanulás- és tanítástámogató eszközök előállítási tevékenységeinek a tervezésére szolgál;

9. helyesbítő tevékenység: az a tevékenység, amely a hiba okának feltárásával és kiküszöbölésével a már bekövetkezett hiba - ennek keretében a nem megfelelőség és a panasz okának - megszüntetésére, ismételt előfordulásának megakadályozására irányul;

10. javító tevékenység: az a tevékenység, amely a már bekövetkezett hibát azonnali, kisebb beavatkozással elhárítja;

11. képzés teljesítését igazoló dokumentum: az adott képzési program teljesítésekor a résztvevő által elért eredményt vagy a program teljesítését igazoló irat, amely lehet igazolás vagy tanúsítvány;

12. képzési esemény: adott képzési program tartalmának vagy tartalmi egységének meghatározott résztvevői körhöz, képzőhöz, helyszínhez és időponthoz kötött megvalósítása;

13. képzési program dokumentációja: azon dokumentumok összessége, amelyek tartalmazzák a képzési program pedagógiai koncepcióját vagy kompetenciaalapú követelményrendszerét, tanulási és tanítási egységeinek moduljai, témakörei gyakorlatainak adatlapokon történő leírását, az eszközök, feladat- és információhordozók, tanulást vagy tanítást támogató eljárások, ellenőrzési és értékelési gyakorlatok és típusok megnevezését, a személyesen közreműködő oktatók kompetencia-meghatározását; igény szerint a programspecifikus oktatói felkészítő képzési program megnevezését;

14. képzési program fejlesztése: az a folyamat, amelynek eredményeképpen új képzési program jön létre, vagy létező képzési program újul meg; a fejlesztés a képzési program dokumentációjának, az ezzel összefüggésben szükségessé váló szakanyagának és a szakanyagra épülő tanulás- vagy tanítástámogató eszközeinek létrehozása, megújítása, módosítása;

15. képzési program hatályosítása: a képzési program vagy annak szakanyagának, tanulás- vagy tanítástámogató eszközeinek a módosítása;

16. képzési vagy továbbképzési program: az állami tisztviselői vagy a közszolgálati továbbképzési rendszerben meghatározott ismeretek közvetítését, vagy kompetenciák fejlesztését célzó, programjegyzéken szereplő továbbképzési program;

17. képzési program típusai: a program lehet

a) tartalma szerint: közszolgálati, vezetői vagy szakmai továbbképzés,

b) előzetes értékelése alapján: minősített vagy nyilvántartásba vett,

c) célcsoportja szerint: állami tisztviselői, közszolgálati tisztviselői, vagy együttesen állami tisztviselői és közszolgálati tisztviselői, továbbá oktatói vagy szakértői felkészítő,

d) megvalósítása szerint: jelenléti, e-learning vagy ezek kombinációja,

e) alkalmazott módszertana szerint: e-learning vagy tutorált e-learning program, e-szeminárium program, jelenléti konzultációs program, műhely- vagy tréningprogram, coaching program, hagyományos oktatási program, blended program tréninggel, blended program konzultációval;

18. a képzési program részei: a képzési program dokumentációja, a képzési program tanítás- és tanulástámogató eszközei, esetenként a programspecifikus oktatói felkészítő képzési program;

19. képzésszervező: az a szervezet, intézmény vagy személy, amely vagy aki gondoskodik a továbbképzés előkészítéséről, meghirdetéséről, az érintettek tájékoztatásáról, a továbbképzés személyi feltételeinek - a résztvevő és az oktató -, helyszínének és tárgyi eszközeinek rendelkezésre állásáról, a továbbképzés eredményeinek rögzítéséről, valamint a továbbképzés dokumentációjának kezeléséről a minőségirányítási szabályzatban előírt módon;

20. követelmény: kinyilvánított - jogszabályban vagy belső irányítási eszközben megjelenített - vevői, megrendelői, illetve felhasználói igény vagy elvárás;

21. megelőző intézkedés: az a tevékenység, amely az okainak feltárásával és kiküszöbölésével a hibák - nem megfelelőségek és panaszok - bekövetkezésének megelőzésére irányul;

22. megfelelőség vagy nem megfelelőség: jogszabályban, minőségirányítási szabályzatban vagy a hozzá kapcsolódó bizonylatokban, utasításokban, módszertani útmutatókban szereplő minőségügyi előírásoknak, követelményeknek való megfelelés vagy nem megfelelés, az ezekben foglalt általános és specifikus követelmények teljesítése vagy nem teljesítése;

23. minősített belső továbbképzési program: olyan belső továbbképzési program, amelynek a továbbképzési programjegyzékbe történő felvételét az NKE minősítési eljárásának lefolytatása után a KTK vagy az ÁTTK határozatban elrendelte; a minősített belső továbbképzési program - a programfejlesztés egyes elemeit kivéve - minden tekintetben az NKE minőségirányítási rendszerének hatálya alá tartozik;

24. minősített továbbképzési program: az előírt szakmai és vizsgakövetelményeknek megfelelő, minőségtanúsított képzési program, amely önálló tanítási vagy tananyagegységekből áll, és lehetővé teszi a képzés kimeneti követelményének teljesítéséhez szükséges ismeretek elsajátítását, kompetenciák fejlesztését;

25. módszertani felkészítő képzés: az oktatói, vizsgáztatói vagy szakértői névjegyzékbe felvételre kerülők számára kifejlesztett oktatásmódszertani felkészítő képzés;

26. módszertani útmutató: olyan dokumentum, amely az eljárásnál részletesebben írja elő egy adott eljárás folyamatlépéseinek végrehajtását és annak módját, egyes esetekben követelményeket, valamint az eljárás folyamatlépéseihez a kapcsolódó bizonylatok, informatikai eszközök alkalmazásának módját (az állami és közszolgálati tisztviselői továbbképzési rendszerben alkalmazott módszertani útmutatók egyedi azonosítója: MU);

27. oktatásmódszertani auditor: olyan szakember, aki a különböző típusú továbbképzések és vizsgák során - az erre vonatkozó eljárásban foglaltaknak megfelelően - figyelemmel kíséri, értékeli, támogatja az oktatói vagy vizsgáztatói szerepkört betöltők oktatásmódszertani munkáját, szükség esetén oktatásmódszertani javaslatokat, elvárásokat ír elő a számukra az oktatói vagy vizsgáztatói tevékenység minőségének javítása céljából;

28. oktató vagy oktatói szerepkör: a képzési program végrehajtása során a tudás átszármaztatásában, a képességek, kompetenciák fejlesztésében, értékelésében és a tanulás támogatásában, különösen az alábbi szerepkörökben közreműködő személy: előadó, konzulens, e-szemináriumvezető, tutor, mentor, gyakorlatvezető, tréner, moderátor, facilitátor, coach, supervisor, webinárium vezető;

29. oktatói, vizsgáztatói vagy szakértői névjegyzék: a továbbképzési programok megvalósításában oktatói vagy vizsgáztatói szerepkörben, valamint a továbbképzések megvalósítása során a képzési programok létrehozásában, minősítésében, valamint a minőségirányítási auditokban közreműködő szakértőket tartalmazó nyilvános jegyzék, amelyet az NKE vezet és tesz közzé a honlapján;

30. panasz: az állami tisztviselői vagy a közszolgálati továbbképzési rendszer működésével kapcsolatban elektronikus formában vagy papíron tett írásbeli bejelentés, amelyben a panaszost érintő vélelmezett érdeksérelem, és annak körülményei kerülnek megfogalmazásra;

31. Probono-rendszer: a továbbképzésekkel összefüggő képzésmenedzsment feladatokhoz, valamint az e-learning képzési programok és vizsgák igénybevételéhez szükséges központi oktatásinformatikai rendszer, amelyet az NKE fejleszt és működtet;

32. programminősítési szakértő: a programminősítési eljárásban közreműködő személy, akit az NKE által szervezett kiválasztási eljárás során a KTK vagy az ÁTTK vesz fel a szakértői névjegyzékbe, feladata bírálat készítése a minősítésre benyújtott programról, valamint javaslattétel a KTK vagy az ÁTTK részére a minősítési kérelem elfogadására vagy elutasítására, programjegyzékbe kerülésére;

33. programtulajdonos: a továbbképzési programot kifejlesztő, az egyszerűsített nyilvántartásba vételt vagy a programminősítést kezdeményező közigazgatási szerv vagy NKE;

34. soron kívüli minőségügyi audit: az NKE Szervezeti és Működési Szabályzata (a továbbiakban: SZMSZ) szerinti szervezeti egység vezetője, vagy a KTK, ÁTTK által elrendelt, az éves minőségügyi audit tervben nem szereplő audit, amely elrendelésének indoka lehet panasz, nem megfelelőség, elégedettségmérési adat, a Probono-rendszer nem megfelelő kezelése;

35. szakanyag: olyan ismeret- és tudásanyag, amely összegzi a képzési program kimeneti követelményeihez illeszkedő ismereteket, tudást és fejlesztendő képességeket, kompetenciákat, és amely alapja lehet a különböző taneszközök fejlesztésének;

36. szakértő vagy szakértői szerepkör: a képzési program fejlesztése során közreműködő, adott szakterületen igazoltan kiemelkedő tudással, kompetenciákkal és tapasztalattal rendelkező személy, mint például a programminősítési szakértő, a programfejlesztési szakértő;

37. tanulástámogató eszköz: nyomtatott vagy elektronikus ismeret- vagy feladathordozó (tankönyv, példatár, feladatgyűjtemény, e-book, jegyzet, munkafüzet, e-learning taneszköz, videóprezentáció, e-szeminárium, webinárium, esettanulmány stb.), amely alkalmas arra, hogy a hallgató önálló vagy támogatott tanulását elősegítse;

38. tanítástámogató eszköz: nyomtatott vagy elektronikus formátumú, oktatói munkát, tevékenységet segítő eszköz (előadásvázlat, óravázlat, prezentáció, e-learning esettanulmány, jogeset-megoldás, tutori vagy tréneri kézikönyv, felhasználói kézikönyv, tréningtematika, foglalkozási vázlat vagy forgatókönyv, hand-out, oktatói útmutató, önellenőrző teszt, vizsgafeladat stb.);

39. tanulás- vagy tanítástámogató eszközök tervlapja: az a sablon vagy űrlap, amely egyes eszközök gyártási tervezését és későbbi gyártását teszi lehetővé, így például a taneszközök típusonkénti forgatókönyve, a tankönyv kézirata.

6. § Az állami tisztviselői és a közszolgálati továbbképzési minőségirányítás rendszerének eljárásait az 1-13. függelék tartamazza az alábbiak szerint:

a) 1. függelék: ME-ÁTK-01 A továbbképzési programok egyszerűsített nyilvántartásba vételi eljárása,

b) 2. függelék: ME-ÁTK-02 A továbbképzési programok minősítési eljárása,

c) 3. függelék: ME-ÁTK-03 Az éves tervezés eljárása,

d) 4. függelék: ME-ÁTK-04 A továbbképzési program fejlesztésének és továbbfejlesztésének eljárása,

e) 5. függelék: ME-ÁTK-05 A képzésszervezés és megvalósítás eljárása,

f) 6. függelék: ME-ÁTK-06 Az állami tisztviselői és a közszolgálati továbbképzési rendszerben közreműködő oktatók és szakértők biztosításának eljárása,

g) 7. függelék: ME-ÁTK-07 A minősített továbbképzési programok értékelésének, felfüggesztésének és törlésének eljárása,

h) 8. függelék: ME-ÁTK-08 A minősített továbbképzési programok hatályosítása,

i) 9. függelék: ME-ÁTK-09 Az elégedettségmérés eljárása,

j) 10. függelék: ME-ÁTK-10 A minőségügyi audit eljárása,

k) 11. függelék: ME-ÁTK-11 A panaszkezelés eljárása,

l) 12. függelék: ME-ÁTK-12 A minőségügyi dokumentumok kezelésének eljárása, m) 13. függelék: ME-ÁTK-13 Az éves önértékelés eljárása.

1. függelék

ME-ÁTK-01
A továbbképzési programok egyszerűsített nyilvántartásba vételi eljárása

1. Az eljárás célja, tartalma

Az eljárás célja, hogy megfelelő minőségű továbbképzési programok álljanak rendelkezésre az állami tisztviselői és a közszolgálati továbbképzési rendszerben.

2. Vonatkozó szabályozás

A közszolgálati tisztviselők továbbképzéséről szóló 273/2012. (IX. 28.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés d) pontja, 4. § (4) bekezdés e) pontja, 6. § g) pontja, 7. § (1) bekezdése, 15. § (1)-(5) bekezdése.

3. Eljárás leírása, szabályozása

Az eljárás két részfolyamatból áll:

3.1. Az egyszerűsített nyilvántartásba vétel;

3.2. Az egyszerűsített nyilvántartásba vételi eljárással programjegyzékbe vett belső továbbképzési program dokumentációjának módosítása.

3.1. Az egyszerűsített nyilvántartásba vétel

3.1.1. Az egyszerűsített nyilvántartásba vétel kezdeményezése

Az MU-ÁTK-01-01 módszertani útmutató alapján az EBA-ÁTK-01-01 Belső továbbképzési program egyszerűsített nyilvántartásba vételi adatlapja Probono-rendszerbe való feltöltése és benyújtása.

Felelős: kérelmező

Határidő: folyamatos, kérelmezőtől függő

3.1.2. Az adatlap formai és adattartalmi ellenőrzése

A benyújtási jogosultság, illetve a formai és adattartalmi követelményeknek való megfelelőség vizsgálata.

Felelős: az NKE SZMSZ szerinti szervezeti egysége

Határidő: a 3.1.1. pont szerinti benyújtástól számított 14 nap

3.1.3. Döntés a formai és adattartalmi megfelelőségről

Ha az adatlap az MU-ÁTK-01-01 Módszertani útmutató az egyszerűsített nyilvántartásba vételi adatlap kitöltéséhez című útmutatóban foglalt követelményeknek nem felel meg, az eljárás a 3.1.4. pont szerint, ha megfelel, a 3.1.6. pont szerint folytatódik.

Felelős: az NKE SZMSZ szerinti szervezeti egysége

Határidő: a 3.1.1. pont szerinti benyújtástól számított 14 nap

3.1.4. Felszólítás hiánypótlásra

Nem megfelelőség esetén a kérelmező felszólítása hiánypótlásra a Probono-rendszeren keresztül.

Felelős: az NKE SZMSZ szerinti szervezeti egysége

Határidő: a 3.1.1. pont szerinti benyújtástól számított 14 nap

3.1.5. Hiánypótlás

Hiánypótlás elvégzése a Probono-rendszerben. Hiánypótlást követően a folyamat a 3.1.2. pont szerint folytatódik.

Felelős: programtulajdonos

Határidő: kérelmezőtől függő

3.1.6. Döntés a nyilvántartásba vételről

A benyújtott EBA-ÁTK-01-01 Belső továbbképzési program egyszerűsített nyilvántartásba vételi adatlapja alapján döntés az ismételt hiánypótlásra küldéséről, a kérelem elutasításáról vagy a programjegyzékbe vételéről. Hiánypótlás elrendelése esetén a 3.1.4. pont szerint, elutasítás vagy nyilvántartásba vétel esetén a 3.1.7. pont szerint folytatódik az eljárás.

Felelős: az NKE SZMSZ szerinti szervezeti egysége

Határidő: a 3.1.2. pont szerinti ellenőrzés elvégzésére rendelkezésre álló határidő elteltétől számított 21 nap

3.1.7. A kérelmező értesítése

Értesítés küldése a nyilvántartásba vételi kérelemmel kapcsolatos döntésről a Probono-rendszeren keresztül. A nyilvántartásba vett képzési program rögzítése az EBA-ÁTK-01-02 Továbbképzési programjegyzékre.

Felelős: az NKE SZMSZ szerinti szervezeti egysége

Határidő: a 3.1.6. pont szerinti döntés meghozatalától számított 3 nap

3.2. Az egyszerűsített nyilvántartásba vételi eljárással programjegyzékbe vett belső továbbképzési program dokumentációjának módosítása

3.2.1. Módosítás kérelmezése

Az egyszerűsített nyilvántartásba vételi eljárással programjegyzékbe vett belső továbbképzési program tartalmában vagy nyilvántartási adataiban történt változás esetén az EBA-ÁTK-01-01 Belső továbbképzési program egyszerűsített nyilvántartásba vételi adatlapja bizonylaton módosítás kérelmezése a Probono-rendszeren keresztül.

Felelős: kérelmező

Határidő: változást követően bármikor

3.2.2. Döntés a módosítási kérelemről

Döntés a módosítási kérelem jóváhagyásáról, elutasításáról vagy új egyszerűsített nyilvántartásba vételi eljárás kezdeményezésének az elrendeléséről. Az eljárás módosítás vagy elutasítás esetén a 3.2.3. pont szerint, az új egyszerűsített nyilvántartásba vételre történő utasítás esetén a 3.1.1. pont szerint folytatódik.

Felelős: az NKE SZMSZ szerinti szervezeti egysége

Határidő: a 3.2.1. pont szerinti kérelem benyújtásától számított 21 nap

3.2.3. Kérelmező értesítése

Értesítés küldése a módosítási kérelemmel kapcsolatos döntésről a Probono-rendszeren keresztül.

Felelős: az NKE SZMSZ szerinti szervezeti egysége

Határidő: a 3.2.1. pont szerinti kérelem benyújtásától számított 21 nap

3.2.4. A módosítások átvezetése

A döntést követően a módosítások programjegyzéken történő átvezetése.

Felelős: az NKE SZMSZ szerinti szervezeti egysége

Határidő: a 3.2.2. pont szerinti döntés meghozatalára rendelkezésre álló határidő elteltétől számított 7 nap

4. Bizonylatok, útmutatók

A B
1. Belső továbbképzési program egyszerűsített nyilvántartásba vételi adatlap EBA-ÁTK-01-01
2. Módszertani útmutató az egyszerűsített nyilvántartásba vételi adatlap kitöltéséhez MU-ÁTK-01-01
3. Továbbképzési programjegyzék EBA-ÁTK-01-02

2. függelék

ME-ÁTK-02
A továbbképzési programok minősítési eljárása

1. Az eljárás célja, tartalma

Az eljárás célja, hogy az állami tisztviselői és a közszolgálati továbbképzési rendszerben előzetesen ellenőrzött képzési programok álljanak rendelkezésre.

2. Vonatkozó szabályozás

a) A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 2. § 10. pontja és 3. §-a;

b) A közszolgálati tisztviselők továbbképzéséről szóló 273/2012. (IX. 28.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés m) pontja, 4. § (4) bekezdés a) pontja, 6. § a) pontja, 14. § (1)-(3) és (6) bekezdése, 16. §-a;

c) Az állami tisztviselők képzéséről és továbbképzéséről szóló 321/2016. (X. 27.) Korm. rendelet 5. § (4) bekezdés a) pontja.

3. Eljárás leírása, szabályozása

Az eljárás két részfolyamatból áll:

3.1. A továbbképzési program minősítése;

3.2. A képzési program dokumentációjának módosítása.

3.1. A továbbképzési program minősítése

3.1.1. A továbbképzési program minősítésének kérelmezése

Az MU-ÁTK-02-01 Módszertani útmutató programminősítési adatlap kitöltéséhez című útmutató alapján az EBA-ÁTK-02-01 Továbbképzési program minősítési adatlapja bizonylat Probono-rendszerben való benyújtása.

Felelős: az NKE vagy kérelmező közigazgatási szerv

Határidő: folyamatos

3.1.2. Az adatlap formai és adattartalmi ellenőrzése

A benyújtási jogosultság, benyújthatóság és a formai követelményeknek való megfelelőség vizsgálata.

Felelős: az NKE SZMSZ szerinti szervezeti egysége

Határidő: a 3.1.1. pont szerinti bizonylat benyújtásától számított 3 munkanap

3.1.3. Döntés a formai és adattartalmi megfelelőségről

Ha az adatlap az MU-ÁTK-02-01 Módszertani útmutató a programminősítési adatlap kitöltéséhez című útmutatóban foglalt követelményeknek nem felel meg, akkor az eljárás a 3.1.4. pont szerint, ha megfelel, akkor a 3.1.6. pont szerint folytatódik.

Felelős: az NKE SZMSZ szerinti szervezeti egysége

Határidő: a 3.1.1. pont szerinti bizonylat benyújtásától számított 3 munkanap

3.1.4. Felszólítás hiánypótlásra

Nem megfelelőség esetén a kérelmező felszólítása hiánypótlásra a Probono-rendszeren keresztül.

Felelős: az NKE SZMSZ szerinti szervezeti egysége

Határidő: a 3.1.3. pont szerinti döntés meghozatalára rendelkezésre álló határidő elteltétől számított 3 munkanap

3.1.5. Hiánypótlás

A hiánypótlás elvégzése a Probono-rendszerben. Megfelelő hiánypótlást követően a folyamat 3.1.2. pontja következik.

Felelős: kérelmező

Határidő: kérelmezőtől függő

3.1.6. A programminősítési szakértő kiválasztása

A Probono-rendszeren keresztül szakértő kiválasztása a program minősítésére.

Felelős: az NKE SZMSZ szerinti szervezeti egysége

Határidő: a 3.1.2. pont szerinti ellenőrzés végrehajtására rendelkezésre álló határidő elteltétől számított 3 munkanap

3.1.7. A programminősítési szakértő felkérése és megbízása

Az EBA-ÁTK-02-01 Továbbképzési program minősítési adatlapja bizonylat alapján a Probono-rendszeren keresztül szakértő felkérése a program minősítésére.

Felelős: az NKE SZMSZ szerinti szervezeti egysége

Határidő: a 3.1.2. pont szerinti ellenőrzés végrehajtására rendelkezésre álló határidő elteltétől számított 3 munkanap

3.1.8. A felkérés szakértő általi elfogadása

Nyilatkozattétel a Probono-rendszeren keresztül a felkérés elfogadásáról vagy elutasításáról. A felkérés elutasítása vagy a határidő letelte esetén a 3.1.7. pont következik.

Felelős: programminősítési szakértő

Határidő: a 3.1.7. pont szerinti felkéréstől számított 3 munkanap

3.1.9. Hozzáférés biztosítása a minősítendő programhoz

A felkért szakértő számára a Probono-rendszeren keresztül hozzáférés biztosítása a program adatlapjához, a csatolt dokumentumokhoz és az EBA-ÁTK-02-02 Szakértői bírálat minősítésre benyújtott továbbképzési programról bizonylathoz.

Felelős: az NKE SZMSZ szerinti szervezeti egysége

Határidő: a 3.1.8. pont szerinti elfogadásra rendelkezésre álló határidő elteltétől számított 1 munkanap

3.1.10. A program szakértői elbírálása

Az MU-ÁTK-02-02 Útmutató a programminősítői szakértői vélemény elkészítéséhez című dokumentum alapján az EBA-ÁTK-02-02 Szakértői bírálat minősítésre benyújtott továbbképzési programról bizonylat kitöltése.

Felelős: programminősítési szakértő

Határidő: a 3.1.9. pont szerinti hozzáférés biztosítására rendelkezésre álló határidő elteltétől számított 14 nap

3.1.11. Az NKE tájékoztatása

Hiánypótlás vagy tartalmi kiegészítés, módosítás szükségessége esetén az NKE tájékoztatása, majd a szakértői vélemény megküldése a Probono-rendszeren keresztül a programtulajdonosnak. Hiánypótlás szükségessége esetén a folyamat a 3.1.4. pont szerint, egyéb esetben a 3.1.12. pont szerint folytatódik.

Felelős: programminősítési szakértő

Határidő: a 3.1.9. pont szerinti hozzáférés biztosítására rendelkezésre álló határidő elteltétől számított 14 nap

3.1.12. A benyújtott továbbképzési program döntésre történő felterjesztése

A benyújtott továbbképzési program KTK vagy ÁTTK elé terjesztése döntésre.

Felelős: az NKE SZMSZ szerinti szervezeti egysége

Határidő: a szakértői bírálat leadását soron követő KTK vagy ÁTTK ülésig

3.1.13. Kérelmező értesítése a döntésről

A KTK vagy az ÁTTK határozata alapján a kérelmező értesítése a Probono-rendszeren keresztül.

Felelős: az NKE SZMSZ szerinti szervezeti egysége

Határidő: a KTK vagy az ÁTTK döntését követő 3 munkanap

3.1.14. A program programjegyzékbe vétele

A minősített képzési program EBA-ÁTK-01-02 továbbképzési programjegyzékbe vétele.

Felelős: az NKE SZMSZ szerinti szervezeti egysége

Határidő: a KTK vagy az ÁTTK döntését követő 3 munkanap

3.2. A képzési program dokumentációjának módosítása

3.2.1. Módosítás vagy törlés kérelmezése

A Probono-rendszeren keresztül a módosítás vagy törlés iránti kérelem benyújtása az EBA-ÁTK-02-01 Továbbképzési program minősítési adatlapja bizonylaton.

Felelős: kérelmező

Határidő: folyamatos, kérelmezőtől függő

3.2.2. Döntés a módosítási vagy törlési kérelemről

Döntés a módosítási vagy törlési kérelem jóváhagyásáról, elutasításáról vagy új minősítési eljárásra utasításáról. Ha a módosítási kérelem érint olyan adatokat, amelyek az MU-ÁTK-02-01 Módszertani útmutató a programminősítési adatlap kitöltéséhez című dokumentum alapján csak új minősítési eljárásban módosíthatók, akkor az eljárás a 3.1.1. pont szerint, egyéb módosítás vagy elutasítás, illetve törlés esetén a 3.2.3. pont szerint folytatódik.

Felelős: az NKE SZMSZ szerinti szervezeti egysége

Határidő: a 3.2.1. pont szerinti kérelem benyújtásától számított 7 munkanap

3.2.3. Kérelmező értesítése

Értesítés küldése a módosítási vagy törlési kérelemmel kapcsolatos döntésről a Probono-rendszeren keresztül.

Felelős: az NKE SZMSZ szerinti szervezeti egysége

Határidő: a 3.2.2. pont szerinti döntés meghozatalától számított 5 munkanap

3.2.4. A KTK vagy az ÁTTK döntését nem igénylő módosítások átvezetése

A KTK vagy az ÁTTK döntését nem igénylő módosítások átvezetése a nyilvántartáson, illetve a Probono-rendszerben történő módosítások elvégeztetése.

Felelős: az NKE SZMSZ szerinti szervezeti egysége

Határidő: a 3.2.1. pont szerinti kérelem benyújtásától számított 21 nap

4. Bizonylatok, útmutatók

A B
1. Továbbképzési program minősítési adatlapja EBA-ÁTK-02-01
2. Szakértői bírálat minősítésre benyújtott továbbképzési programról EBA-ÁTK-02-02
3. Továbbképzési programjegyzék EBA-ÁTK-01-02
4. Módszertani útmutató programminősítési adatlap kitöltéséhez MU-ÁTK-02-01
5. Módszertani útmutató a programminősítői szakértői bírálat elkészítéséhez MU-ÁTK-02-02

3. függelék

ME-ÁTK-03
Az éves tervezés eljárása

1. Az eljárás célja, tartalma

Az eljárás célja, hogy az állami tisztviselők és a közszolgálati tisztviselők tárgyévre meghatározott tanulmányi kötelezettségének, egyéni fejlesztési igényeinek teljesítését biztosító éves egyéni képzési tervek, a közigazgatási szervek éves, intézményi továbbképzési tervei és az országos képzési terv határidőre elkészüljön.

2. Vonatkozó szabályozás

A közszolgálati tisztviselők továbbképzéséről szóló 273/2012. (IX. 28.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdése és 18-21. §-a.

3. Eljárás leírása, szabályozása

Az eljárás egyetlen folyamatból áll, nem tagozódik részfolyamatokra. A folyamat a 3.1-3.8. alpontban meghatározott nyolc folyamatlépésből áll.

3.1. Az egyéni és intézményi továbbképzési terv elkészítéséhez szükséges útmutató elkészítése vagy módosítása

Annak vizsgálata, hogy az MU-ÁTK-03-01 Útmutató az éves továbbképzési terv elkészítéséhez című dokumentum megfelel-e az elmúlt évi tervezés óta bekövetkezett változásoknak. Ha az útmutató megfelelő, az eljárás a 3.2. alponttal folytatódik, ha nem, akkor megkezdődik az útmutató módosítása.

Felelős: az NKE SZMSZ szerinti szervezeti egysége

Határidő: tárgyév január 15.

3.2. Az egyéni és intézményi éves továbbképzési terv elkészítéséhez szükséges útmutató közzététele

Az MU-ÁTK-03-01 útmutató közzététele a Probono-rendszerben, valamint az NKE honlapján.

Felelős: az NKE SZMSZ szerinti szervezeti egysége

Határidő: tárgyév január 31.

3.3. Döntés a kompetenciaalapú képzéstervezésben való részvételről

Ha a közszolgálati vagy az állami tisztviselő képzési tervét kompetenciafejlesztési igényei szerint szeretné elkészíteni, dönthet az egyéni fejlesztéshez szükséges kompetenciamérésben való részvételről vagy mérés nélküli, egyéni kompetenciafejlesztési terv elkészítéséről.

Felelős: közszolgálati vagy állami tisztviselő

Határidő: tárgyév március 15.

3.4. Az egyéni továbbképzési tervek elkészítése

Az egyéni továbbképzési tervek elkészítése a Probono-rendszerben a közszolgálati tisztviselők továbbképzéséről szóló 273/2012. (IX. 28.) Korm. rendelet és az MU-ÁTK-03-01 útmutató alapján.

Felelős: a képzésre kötelezett közszolgálati tisztviselő vagy állami tisztviselő és munkáltatója

Határidő: tárgyév március 15.

3.5. Az egyéni továbbképzési tervek jóváhagyása

Az egyéni továbbképzési tervek jóváhagyása a Probono-rendszerben a közszolgálati tisztviselők továbbképzéséről szóló 273/2012. (IX. 28.) Korm. rendelet és az MU-ÁTK-03-01 útmutató alapján.

Felelős: a képzésre kötelezett közszolgálati tisztviselő vagy állami tisztviselő munkáltatója

Határidő: tárgyév március 15.

3.6. Intézményi éves továbbképzési terv elkészítése

A közszolgálati vagy állami tisztviselők egyéni továbbképzési terveinek összesítése az EBA-ÁTK-03-01 Éves intézményi továbbképzési terv bizonylaton és ennek jóváhagyása az MU-ÁTK-03-01 útmutatóban meghatározott módon a Probono-rendszerben.

Felelős: munkáltató

Határidő: tárgyév március 15.

3.7. Országos éves továbbképzési terv elkészítése, közzététele és megküldése a KTK-nak vagy az ÁTTK-nak

Az országos szintű tervösszesítés elvégzése a Probono-rendszerben és ennek közzététele az EBA-ÁTK-03-02 Éves országos továbbképzési terv című dokumentumban az NKE honlapján. Az EBA-ÁTK-03-02 tervdokumentum megküldése a KTK vagy az ÁTTK részére.

Felelős: az NKE SZMSZ szerinti szervezeti egysége

Határidő: tárgyév március 31.

3.8. Egyéni továbbképzési terv módosítása

Egyéni továbbképzési terv módosítása a Probono-rendszeren keresztül az MU-ÁTK-03-01 útmutatóban foglaltaknak megfelelően. Az egyéni képzési terv módosítása automatikusan eredményezi az intézményi és az országos képzési terv módosítását.

Felelős: közszolgálati tisztviselő vagy állami tisztviselő és munkáltatója

Határidő: folyamatos

4. Bizonylatok, útmutatók

A B
1. Útmutató az éves továbbképzési terv elkészítéséhez MU-ÁTK-03-01
2. Éves intézményi továbbképzési terv EBA-ÁTK-03-01
3. Éves országos továbbképzési terv EBA-ÁTK-03-02

4. függelék

ME-ÁTK-04
A továbbképzési program fejlesztésének és továbbfejlesztésének eljárása

1. Az eljárás célja, tartalma

Az eljárás célja, hogy tartalmi, oktatásmódszertani szempontból is jó minőségű, a megrendelői és felhasználói igényeknek megfelelő, a közszolgálatban elvárt kompetenciák és a közszolgálati tisztviselők vagy állami tisztviselők egyéni fejlesztési tervét is támogató, kompetenciaalapú képzési program kerüljön kifejlesztésre, és tartalmi megfelelősége is folyamatosan biztosítva legyen.

Hatályra vonatkozó speciális szabály: Az eljárás nem vonatkozik a minősített és nyilvántartásba vett belső továbbképzési programokra.

2. Vonatkozó szabályozás

a) A közszolgálati tisztviselők továbbképzéséről szóló 273/2012. (IX. 28.) Korm. rendelet 4. § (4a) bekezdése és 6. § a) pontja;

b) Az állami tisztviselők képzéséről és továbbképzéséről szóló 321/2016. (X. 27.) Korm. rendelet 5. § (7) bekezdése, 11. § (3) és (6) bekezdése.

3. Eljárás leírása

Az eljárás négy részfolyamatból áll:

3.1. Az éves képzési program fejlesztési vagy továbbfejlesztési tervének kidolgozása és jóváhagyása;

3.2. A képzési program koncepciójának elkészítése és jóváhagyása;

3.3. A képzési program dokumentációjának fejlesztése vagy továbbfejlesztése;

3.4. A tanulás- vagy tanítástámogató eszköz fejlesztése vagy továbbfejlesztése, jóváhagyása.

3.1. Az éves képzési program fejlesztési vagy továbbfejlesztési tervének kidolgozása és jóváhagyása

3.1.1. Képzési program fejlesztési vagy továbbfejlesztési feladatainak meghatározása

Képzésfejlesztési vagy továbbfejlesztési feladat meghatározása az NKE számára.

Felelős: KTK vagy ÁTTK

Határidő: folyamatosan

3.1.2. A képzési program fejlesztési vagy továbbfejlesztési tervének elkészítése vagy módosítása

Az éves képzési program fejlesztési tervének kidolgozása az EBA-ÁTK-04-01 Éves képzési program fejlesztési, továbbfejlesztési terv sablonban, az MU-ÁTK-04-01 Továbbképzési programok fejlesztési, továbbfejlesztési módszertani útmutatója alapján.

Felelős: az NKE SZMSZ szerinti szervezeti egysége

Határidő: a 3.1.1. pont szerinti feladatmeghatározásra vonatkozó vezetői döntés meghozatalától számított legfeljebb 30 nap

3.1.3. A képzési program fejlesztési vagy továbbfejlesztési tervének előterjesztése

A képzési program fejlesztési vagy továbbfejlesztési tervének előterjesztése a KTK vagy az ÁTTK elé.

Felelős: az NKE SZMSZ szerinti szervezeti egysége

Határidő: a 3.1.2. pont szerinti képzési terv elkészítésétől számított 10 munkanap

3.2. A képzési program koncepciójának elkészítése és jóváhagyása

3.2.1. A képzési program koncepciójának elkészítése vagy módosítása

Kitöltésre kerül az EBA-ÁTK-04-02 Koncepció-adatlap bizonylat az MU-ÁTK-04-01 alapján.

Felelős: az NKE SZMSZ szerinti szervezeti egysége

Határidő: a 3.1.1. pont szerinti feladatmeghatározástól számított 15 munkanap

3.2.2. A képzési program koncepciótervezetének formai bírálata

A képzési program fejlesztési vagy továbbfejlesztési koncepciójának formai bírálata.

Felelős: az NKE SZMSZ szerinti szervezeti egysége

Határidő: a 3.1.3. pont szerinti előterjesztés benyújtására rendelkezésre álló határidő elteltétől számított 10 munkanap

3.2.3. A képzési program koncepciótervezetének előterjesztése

A képzési program fejlesztési vagy továbbfejlesztési koncepciójának tervezete előterjesztésre kerül az NKE SZMSZ szerinti szervezeti egysége felé.

Felelős: az NKE SZMSZ szerinti szervezeti egysége

Határidő: a 3.2.1. pont szerinti bizonylat kitöltésére rendelkezésre álló határidő elteltétől számított 10 munkanap

3.2.4. Döntés a képzési program koncepciójának tervezetéről

Döntés az előterjesztésről. Jóváhagyás esetén a folyamat a 3.2.5. pont szerint, módosítási javaslat esetén a 3.2.1. pont szerint folytatódik.

Felelős: az NKE SZMSZ szerinti szervezeti egysége

Határidő: a 3.2.3. pont szerinti előterjesztés benyújtására rendelkezésre álló határidő elteltétől számított 10 munkanap

3.2.5. Gyártási terv elkészítése, jóváhagyása

A képzési program koncepciója alapján gyártási terv elkészítése és jóváhagyása.

Felelős: az NKE SZMSZ szerinti szervezeti egysége

Határidő: a programjegyzékre kerülést követő 5 munkanap

3.3. A képzési program dokumentációjának fejlesztése vagy továbbfejlesztése

3.3.1. A képzési program dokumentációjának elkészítése vagy módosítása

Kitöltésre kerül az EBA-ÁTK-04-03 Programadatlap, az EBA-ÁTK-04-04 Moduladatlapok és az EBA-ÁTK-04-05 Tematika-, Témaköradatlapok bizonylat az MU-ÁTK-04-01 útmutató alapján.

Felelős: az NKE SZMSZ szerinti szervezeti egysége vagy a programtulajdonos

Határidő: a 3.2.4. pont szerinti koncepció jóváhagyására rendelkezésre álló határidő elteltétől számított 20 munkanap

3.3.2. A képzési program benyújtása minősítésre

A képzési program dokumentációjának benyújtása minősítésre az ME-ÁTK-02 A továbbképzési programok minősítése eljárás alapján.

Felelős: az NKE SZMSZ szerinti szervezeti egysége vagy programtulajdonos

Határidő: ME-ÁTK-02 3.1.1. pontja szerint

3.4. A tanulás- vagy tanítástámogató eszköz fejlesztése vagy továbbfejlesztése, jóváhagyása

3.4.1. A tanulás- vagy tanítástámogató eszköz fejlesztéséhez szükséges szakanyag elkészítése

A tervezési dokumentumok alapján kialakított szakanyag elkészítése.

Felelős: az NKE SZMSZ szerinti szervezeti egysége

Határidő: szerződésben foglaltak szerint

3.4.2. A tanulás- vagy tanítástámogató eszköz szakanyagának jóváhagyása

A tervezési dokumentumok alapján kialakított szakanyag jóváhagyása.

Felelős: az NKE SZMSZ szerinti szervezeti egységének vezetője

Határidő: gyártási terv szerint

3.4.3. A tanulás- vagy tanítástámogató eszköz típus szerinti tervezési dokumentumainak elkészítése

MU-ÁTK-04-02 Tanulás-, tanítástámogató eszközök tervezési és ellenőrzési útmutatója, valamint a jóváhagyott szakanyag alapján tervdokumentumok szerinti tanulást vagy tanítást támogató eszköz tartalmi és módszertani koncepciójának elkészítése.

Felelős: az NKE SZMSZ szerinti szervezeti egysége

Határidő: gyártási terv szerint

3.4.4. A fejlesztés felelősének megbízása

A fejlesztés felelőshöz rendelése, felelős megbízása.

Felelős: az NKE SZMSZ szerinti szervezeti egysége

Határidő: gyártási terv szerint

3.4.5. Tanulás- vagy tanítástámogató eszközök fejlesztése

A jóváhagyott gyártási terv és tervdokumentumok alapján tanulás- vagy tanítástámogató eszköz fejlesztése.

Felelős: az NKE SZMSZ szerinti szervezeti egysége

Határidő: gyártási terv szerint

3.4.6. Tanulás- vagy tanítástámogató eszközök átvétel előtti ellenőrzése és jóváhagyása

Az elkészült tanulás- vagy tanítástámogató eszköz ellenőrzése a gyártótól történő átvételt megelőzően az MU-ÁTK-04-02 Tanulás-, tanítástámogató eszközök tervezési és ellenőrzési útmutatója szerint, majd ez alapján döntés a jóváhagyásról vagy elutasításról. Ha a tanulás- vagy tanítástámogató eszköz nem felel meg a gyártási tervben előírt követelményeknek, a folyamat a 3.4.2. pont szerint folytatódik, ha megfelel, a folyamat lezárul.

Felelős: az NKE SZMSZ szerinti szervezeti egysége

Határidő: az átvétel megtörténtét követő 15 nap

4. Bizonylatok, útmutatók

A B
1. Továbbképzési programok fejlesztési, továbbfejlesztési módszertani útmutatója MU-ÁTK-04-01
2. Éves képzési program fejlesztési, továbbfejlesztési terv EBA-ÁTK-04-01
3. Koncepció-adatlap EBA-ÁTK-04-02
4. Programadatlap EBA-ÁTK-04-03
5. Moduladatlap EBA-ÁTK-04-04
6. Tematika-, Témaköradatlap EBA-ÁTK-04-05
7. Tanulás-, tanítástámogató eszközök tervezési és ellenőrzési útmutatója MU-ÁTK-04-02

5. függelék

ME-ÁTK-05
A képzésszervezés és megvalósítás eljárása

1. Az eljárás célja, tartalma

Az eljárás célja, hogy a képzéseken részt vevő közszolgálati tisztviselők vagy állami tisztviselők, valamint az oktatók számára minden feltétel biztosítva legyen az eredményes tanuláshoz, tanulástámogatáshoz, az ismeretátadó vagy kompetenciafejlesztő képzéshez, oktatáshoz, vizsgáztatáshoz. Célja továbbá a résztvevők által elért eredmények rögzítése, továbbá, hogy a folyamat során keletkező dokumentumok archiválása szabályszerűen történjen meg.

Hatályra vonatkozó speciális szabály: Az eljárás minden olyan továbbképzési programra vonatkozik, amely képzési eseményeit a Probono-rendszerben szervezik. Az állami tisztviselők szakirányú továbbképzéseire, az oktatói, szakértői szerepkörökre felkészítő továbbképzésekre, valamint a közigazgatási szakvizsgára e függelék kizárólag a jogszabályi előírásokban és az NKE szervezetszabályozó eszközeiben nem szabályozott esetekben terjed ki. Az eljárás 3.1., 3.2., 3.5. és 3.6. alpontja vonatkozik a nem minősített továbbképzési programokra is.

2. Vonatkozó szabályozás

a) A közigazgatási szakvizsgáról szóló 35/1998. (II. 27.) Korm. rendelet 1. számú melléklete;

b) A közszolgálati tisztviselők továbbképzéséről szóló 273/2012. (IX. 28.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdés c) pontja, 6. § c) pont cb) alpontja és d) pont dc) alpontja, 6/A. §-a, 8. § (3) bekezdése és 17. § (2) bekezdése;

c) A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 62-64. §-a;

d) Az állami tisztviselők képzéséről és továbbképzéséről szóló 321/2016. (X. 27.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdés c) pontja, 10. § (4) és (5) bekezdése;

e) A szakirányú továbbképzések tekintetében az NKE hatályos Tanulmányi és vizsgaszabályzatának vonatkozó fejezetei.

3. Eljárás leírása, szabályozása

Az eljárás egyetlen folyamatból áll, nem tagozódik részfolyamatokra. A folyamat a 3.1-3.7. pontban meghatározott hét folyamatlépésből áll.

3.1. A képzés meghirdetése és az érintettek tájékoztatása

A továbbképzési programok képzési eseményeinek meghirdetése és az érintett közszolgálati vagy állami tisztviselők tájékoztatása a Probono-rendszeren keresztül, az MU-ÁTK-05-01 módszertani útmutató szerint.

Felelős: képzésszervező

Határidő: közszolgálati továbbképzések esetében tárgyév március 15-től, illetve a programjegyzékbe kerüléstől folyamatosan

3.2. Képzésre való jelentkezés vagy jelentkeztetés

Jelentkezés vagy jelentkeztetés a meghirdetett képzésre a Probono-rendszeren keresztül, az MU-ÁTK-05-01 módszertani útmutatóban foglaltaknak megfelelően.

Felelős: résztvevő közszolgálati vagy állami tisztviselő vagy a képzési referens

Határidő: a képzési programban, illetve esemény meghirdetésekor meghatározottak szerint

3.3. Továbbképzés személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása

A továbbképzés személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása az MU-ÁTK-05-01 módszertani útmutató szerint.

A képzésszervezés és -megvalósítás dokumentációjának az elemei (a képzés típusától függően bővíthető):

a) BA-ÁTK-05-01 Mappalista

b) BA-ÁTK-05-02 Ajtólista

c) BA-ÁTK-05-03 Jelenléti ív

d) BA-ÁTK-05-04 Haladási napló

e) BA-ÁTK-05-05 Képzési program tematikája, témakörei

f) BA-ÁTK-05-06 Vizsgajegyzőkönyv (szükség szerint)

g) BA-ÁTK-05-07 Képzési program elvégzését igazoló dokumentum

Felelős: képzésszervező

Határidő: dokumentumok kihelyezése a képzési eseményt megelőző napon

3.4. Képzés megvalósítása

A továbbképzési program megvalósítása, teljesítése a képzési program dokumentációja alapján.

Felelős: oktatói szerepkört betöltő személy, képzésszervező

Határidő: a képzés napja

3.5. Eredmények rögzítése

A képzés elvégzésének eredményei rögzítésre kerülnek a Probono-rendszerben az MU-ÁTK-05-01 módszertani útmutatóban foglaltak szerint.

Felelős: képzésszervező

Határidő: a képzési esemény utolsó napja, de legkésőbb az annak lejáratától számított 3 munkanap

3.6. A képzés lezárása, a képzés teljesítését igazoló dokumentum kiállítása

A képzés lezárása, a képzés teljesítését igazoló dokumentum kiállítása a Probono-rendszerben rögzített képzési eredmények alapján, az MU-ÁTK-05-01 módszertani útmutatóban foglaltak szerint.

Felelős: képzésszervező, programtulajdonos

Határidő: a képzés befejezésétől számított 15 munkanap

3.7. A képzési dokumentáció lezárása, archiválása

A közszolgálati és a minősített belső továbbképzési program megvalósítása során keletkezett dokumentumok gyűjtése és tárolása az MU-ÁTK-05-01 módszertani útmutatóban rögzítettek szerint.

Felelős: programtulajdonos

Határidő: a programtulajdonos szervezet iratkezelési szabályában foglaltak szerint

4. Bizonylatok, útmutatók

A B
1. Mappalista BA-ÁTK-05-01
2. Ajtólista BA-ÁTK-05-02
3. Jelenléti ív BA-ÁTK-05-03
4. Haladási napló BA-ÁTK-05-04
5. Képzési program tematikája, témakörei BA-ÁTK-05-05
6. Vizsgajegyzőkönyv BA-ÁTK-05-06
7. Képzési program elvégzését igazoló dokumentum EBA-ÁTK-05-07
8. Módszertani útmutató a képzésszervezéshez és megvalósításhoz MU-ÁTK-05-01

6. függelék

ME-ÁTK-06
Az állami tisztviselői és a közszolgálati továbbképzési rendszerben közreműködő oktatók és szakértők biztosításának eljárása

1. Az eljárás célja, tartalma

Az eljárás célja, hogy az állami tisztviselői és a közszolgálati továbbképzési rendszerben közreműködő oktatók és szakértők megfelelő felkészültséggel, a továbbképzési rendszer működéséhez elegendő számban rendelkezésre álljanak.

Hatályra vonatkozó speciális szabály: Az eljárás 3.2. és 3.3. alpont szerinti részfolyamata nem vonatkozik a szakértői tevékenységre.

2. Vonatkozó szabályozás

a) A közigazgatási szakvizsgáról szóló 35/1998. (II. 27.) Korm. rendelet 4. § (1)-(4) bekezdése;

b) A közszolgálati tisztviselők továbbképzéséről szóló 273/2012. (IX. 28.) Korm. rendelet 4. § (4) bekezdés d) pontja, 6. § e) pontja, 6/A. §-a, 16. §-a;

c) Az állami tisztviselők képzéséről és továbbképzéséről szóló 321/2016. (X. 27.) Korm. rendelet 5. § (4) bekezdés d) pontja.

3. Eljárás leírása, szabályozása

Az eljárás négy részfolyamatból áll:

3.1. A továbbképzési rendszerben közreműködő oktatók, szakértők kiválasztása;

3.2. Oktatói tevékenység vizsgálatának tervezése;

3.3. Az oktatói jogosultság megszüntetése;

3.4. A szakértői névjegyzékből való törlés.

3.1. A továbbképzési rendszerben közreműködő oktatók, szakértők kiválasztása

3.1.1. Javaslat megfogalmazása oktatói, szakértői pályázati felhívás közzétételére

Javaslattétel a KTK vagy az ÁTTK számára az oktatói, szakértői pályázati felhívásra.

Felelős: az NKE SZMSZ szerinti szervezeti egysége

Határidő: folyamatos, illetve a KTK, ÁTTK által meghatározott időpont

3.1.2. Pályázati felhívás közzététele oktatói, szakértői tevékenységre

Oktatói, szakértői pályázati felhívás és dokumentáció közzététele az NKE honlapján.

Felelős: az NKE SZMSZ szerinti szervezeti egysége

Határidő: a KTK, ÁTTK döntésétől számított 10 munkanap

3.1.3. Az oktatói, szakértői pályázat meghirdetése

Oktatói, szakértői pályázat meghirdetése a Probono-rendszeren keresztül.

Felelős: az NKE SZMSZ szerinti szervezeti egysége

Határidő: a KTK, ÁTTK döntésétől számított 10 munkanap

3.1.4. Az oktatói, szakértői pályázat benyújtása

Oktatói, szakértői pályázat benyújtása a Probono-rendszeren keresztül, a pályázati felhívásban meghatározott módon és határidőre.

Felelős: pályázó

Határidő: a pályázati felhívás szerint

3.1.5. A benyújtott oktatói, szakértői pályázatok formai bírálata

A benyújtott oktatói, szakértői pályázat formai bírálata. Ha a pályázat nem felel meg, a folyamat a 3.1.6. pont szerint, ha megfelel, a 3.1.7. pont szerint folytatódik.

Felelős: az NKE SZMSZ szerinti szervezeti egysége

Határidő: a pályázati felhívás szerint

3.1.6. Hiánypótlás

A hiánypótlás elvégzése a Probono-rendszerben. A folyamat a 3.1.5. pont szerint folytatódik.

Felelős: pályázó

Határidő: a pályázati felhívás szerint

3.1.7. A benyújtott oktatói, szakértői pályázat tartalmi bírálata

A formailag megfelelő oktatói, szakértői pályázat tartalmi megfelelőségének vizsgálata. Ha a benyújtott pályázat tartalmilag nem felel meg, a folyamat a 3.1.8. pont szerint, ha megfelel, a 3.1.9. pont szerint folytatódik.

Felelős: az NKE SZMSZ szerinti szervezeti egysége

Határidő: a pályázati felhívás szerint

3.1.8. Az oktatói, szakértői pályázat elutasítása

Írásbeli értesítés küldése a pályázónak az oktatói, szakértői pályázat elutasításáról, ha nem tesz eleget a hiánypótlásnak vagy a pályázata tartalmilag nem megfelelő.

Felelős: az NKE SZMSZ szerinti szervezeti egysége

Határidő: a pályázati felhívás tartalmi elbírálásától számított 10 munkanap

3.1.9. A pályázó felterjesztése névjegyzékbe vételre

A formailag és tartalmilag megfelelő oktatói, szakértői pályázatot benyújtó pályázó - módszertani felkészítőt követő - felterjesztése a KTK vagy az ÁTTK elé döntésre.

Felelős: az NKE SZMSZ szerinti szervezeti egysége

Határidő: az oktatói, szakértői szerepkörre felkészítő módszertani képzéstől számított 15 munkanap

3.1.10. A pályázó névjegyzékbe vétele

A KTK vagy az ÁTTK döntését követően a pályázó névjegyzékbe vétele, oktató esetén a BA-ÁTK-06-01 Oktatói névjegyzékbe, szakértő esetén a BA-ÁTK-06-02 Szakértői névjegyzékbe.

Felelős: az NKE SZMSZ szerinti szervezeti egysége

Határidő: a KTK, ÁTTK döntésétől számított 5 munkanap

3.1.11. A pályázó értesítése a KTK vagy az ÁTTK döntéséről

A pályázó értesítése a KTK vagy az ÁTTK döntéséről.

Felelős: az NKE SZMSZ szerinti szervezeti egysége

Határidő: a KTK, ÁTTK ügyrendje szerint

3.2. Oktatói tevékenység vizsgálatának tervezése

3.2.1. Információátadás és felszólítás önértékelésre

Az önértékelés elvégzéséhez rendelkezésre álló indikátorok megküldése az oktató vagy szakértő számára, felszólítás önértékelésre.

Felelős: az NKE SZMSZ szerinti szervezeti egysége

Határidő: a névjegyzékbe kerüléstől, illetve az előző vizsgálat befejezésétől számított 1 év

3.2.2. Éves oktatói önértékelés

Az MU-ÁTK-06-01 Éves oktatói önértékelés módszertani útmutató alapján, az EBA-ÁTK-06-03 Éves oktatói önértékelés bizonylat kitöltése és megküldése az NKE-nek a Probono-rendszeren keresztül.

Felelős: oktató

Határidő: a 3.2.1. pont szerinti megküldéstől számított 15 nap

3.2.3. Döntés-előkészítő értékelés

EBA-ÁTK-06-03 bizonylat tartalmának vizsgálata a MU-ÁTK-06-02 Oktatók értékelésének útmutatója alapján.

Felelős: az NKE SZMSZ szerinti szervezeti egysége

Határidő: a 3.2.1. pont szerinti megküldéstől számított 30 nap

3.2.4. Az oktató felterjesztése döntésre

Az oktató felterjesztése döntésre a KTK vagy az ÁTTK felé.

Felelős: az NKE SZMSZ szerinti szervezeti egysége

Határidő: a KTK, ÁTTK soron következő ülését megelőző 15 nap

3.2.5. Döntés végrehajtása

Ha a KTK vagy az ÁTTK döntése alapján az oktató alkalmas, a folyamat véget ér, ha nem, a folyamat a 3.2.6. pont szerint folytatódik.

Felelős: az NKE SZMSZ szerinti szervezeti egysége

Határidő: a KTK, ÁTTK döntésétől számított 15 nap

3.2.6. A vizsgálattal érintettek értesítése

Értesítés küldése azoknak az oktatóknak, akik esetében indokolt a tevékenységtámogatás és a vizsgálat lebonyolítása. A vizsgálat az ME-TK-10 eljárás 3.2. és 3.3. pontja alapján történik.

Felelős: az NKE SZMSZ szerinti szervezeti egysége

Határidő: a KTK, ÁTTK döntésétől számított 14 nap

3.3. Az oktatói jogosultság megszüntetése

3.3.1. Az oktató jogosultságának megszüntetése

Javaslattétel az oktató oktatói jogosultságának megszüntetésére a KTK vagy az ÁTTK részére, ha az oktató az MU-ÁTK-06-02 útmutatóban foglalt kritériumoknak nem felel meg, vagy azt az oktató maga kéri.

Felelős: az NKE SZMSZ szerinti szervezeti egysége

Határidő: az elrendelt utóellenőrzés lezárásától számított 10 munkanap, oktatói törlési kérelem esetén a kérelem kézhezvételétől számított 14 nap

3.3.2. Az oktató tájékoztatása a jogosultság megszüntetéséről

Az érintett oktató írásbeli értesítése az oktatói jogosultság megszűnéséről.

Felelős: az NKE SZMSZ szerinti szervezeti egysége

Határidő: a KTK, ÁTTK döntésétől számított 14 nap

3.3.3. Jogorvoslati kérelem benyújtása oktatói jogosultság megszüntetése esetén

Jogorvoslati kérelem benyújtása a miniszterhez a KTK vagy az ÁTTK Titkárságánál.

Felelős: érintett oktató

Határidő: az oktatói jogosultság megszüntetéséről szóló értesítés kézhezvételétől számított 14 nap

3.4. A szakértői névjegyzékből való törlés

3.4.1. Javaslat szakértő névjegyzékből való törlésére

Javaslattétel a KTK vagy az ÁTTK számára a szakértő névjegyzékből való törlésére, ha a szakértő eltér a kiválasztási eljárás szerinti és a szerződésében foglalt követelményektől, vagy azt a szakértő maga kéri.

Felelős: az NKE SZMSZ szerinti szervezeti egysége

Határidő: szakértői törlési kérelem esetén a kérelem kézhezvételétől számított 14 nap, egyéb esetben a törlést kiváltó ok keletkezésétől számított 21 nap

3.4.2. A névjegyzékből törölt szakértő tájékoztatása

Az érintett szakértő írásbeli értesítése a névjegyzékből való törlésről.

Felelős: az NKE SZMSZ szerinti szervezeti egysége

Határidő: a KTK, ÁTTK döntésétől számított 14 nap

3.4.3. Jogorvoslati kérelem benyújtása névjegyzékből való törlés esetén

Jogorvoslati kérelem benyújtása a miniszterhez a KTK vagy az ÁTTK Titkárságánál.

Felelős: érintett szakértő

Határidő: a névjegyzékből való törlésről szóló értesítés kézhezvételétől számított 14 nap

4. Bizonylatok

A B
1. Oktatói névjegyzék BA-ÁTK-06-01
2. Szakértői névjegyzék BA-ÁTK-06-02
3. Éves oktatói önértékelés módszertani útmutatója MU-ÁTK-06-01
4. Éves oktatói önértékelés EBA-ÁTK-06-03
5. Oktatók értékelésének útmutatója MU-ÁTK-06-02

7. függelék

ME-ÁTK-07
A minősített továbbképzési programok értékelésének, felfüggesztésének és törlésének eljárása

1. Az eljárás célja, tartalma

Az eljárás célja, hogy a nem megfelelőnek ítélt képzési programok az állami tisztviselői és a közszolgálati továbbképzési rendszer minőségét ne befolyásolják.

Hatályra vonatkozó speciális szabály: Az eljárás 3.1. alpont szerinti részfolyamata kizárólag az NKE-re terjed ki, továbbá a 3.1.4. pont szerinti folyamatlépéstől kiterjed a belső továbbképzési programokra.

2. Vonatkozó szabályozás

A közszolgálati tisztviselők továbbképzéséről szóló 273/2012. (IX. 28.) Korm. rendelet 4. § (4) és (4a) bekezdése, 14. § (6) bekezdése.

3. Eljárás leírása, szabályozása

Az eljárás két részfolyamatból áll:

3.1. A továbbképzési programok minőségére vonatkozó értékelés folyamata;

3.2. A felfüggesztés vagy törlés folyamata.

3.1. A továbbképzési programok minőségére vonatkozó értékelés folyamata

3.1.1. Információátadás és felszólítás éves önértékelésre

Az önértékelés elvégzéséhez rendelkezésre álló indikátorok megküldése a programtulajdonosnak, a programtulajdonos felszólítása önértékelésre.

Felelős: az NKE SZMSZ szerinti szervezeti egysége

Határidő: a program minősítésétől, illetve az előző értékelés befejezésétől számított 1 év

3.1.2. A továbbképzési programok éves önértékelése

Az MU-ÁTK-07-01 Minősített továbbképzési programok önértékelésének módszertani útmutatója alapján EBA-ÁTK-07-01 Minősített továbbképzési programok önértékelési űrlapja bizonylat kitöltése és megküldése az NKE-nek.

Felelős: programtulajdonos

Határidő: a 3.1.1. pont szerinti megküldéstől számított 15 nap

3.1.3. Előzetes értékelés

Az EBA-ÁTK-07-01 Minősített továbbképzési programok önértékelési űrlapja bizonylat vizsgálata. Ha a program megfelelő, a folyamat véget ér. Ha a program nem megfelelő, a folyamat a 3.1.4. pont szerint folytatódik.

Felelős: az NKE SZMSZ szerinti szervezeti egysége

Határidő: a 3.1.1. pont szerinti megküldéstől számított 30 nap

3.1.4. A program felterjesztése döntésre

A felmerült törlési vagy felfüggesztési javaslatok összesítése és az indoklás átadása a KTK vagy az ÁTTK Titkárságának, az EBA-ÁTK-07-02 vagy az EBA-ÁTK-07-03 adatlapon.

Felelős: az NKE SZMSZ szerinti szervezeti egysége

Határidő: a soron következő KTK, ÁTTK ülést megelőző 15 nap

3.2. A felfüggesztés vagy törlés folyamata

3.2.1. Továbbképzési program felfüggesztése

A KTK vagy az ÁTTK döntése alapján a továbbképzési program programjegyzékről történő felfüggesztése és a programtulajdonos tájékoztatása a nyilatkozattétel lehetőségéről.

Felelős: az NKE SZMSZ szerinti szervezeti egysége

Határidő: a KTK, ÁTTK döntésétől számított 14 nap

3.2.2. Programtulajdonos nyilatkozattétele

A programtulajdonos nyilatkozata arról, hogy fejleszti a programot vagy hatályosítja azt. Ha fejleszt, a folyamat az ME-ÁTK-04 eljárás szerint, ha hatályosít az ME-ÁTK-08 eljárás szerint, ha se nem fejleszt, se nem hatályosít, akkor a 3.2.3. pont szerint folytatódik.

Felelős: programtulajdonos

Határidő: a 3.2.1. pont szerinti felfüggesztésről történő tájékoztatástól számított 14 nap

3.2.3. Továbbképzési program törlése a programjegyzékről

A továbbképzési program törlése a programjegyzékből, a programtulajdonos tájékoztatása a törlés tényéről és annak indokáról. Ha a programtulajdonos a döntéssel nem ért egyet, panasszal élhet az ME-ÁTK-11 eljárás alapján.

Felelős: az NKE SZMSZ szerinti szervezeti egysége

Határidő: a KTK, ÁTTK döntésétől számított 14 nap

4. Bizonylatok, útmutatók

A B
1. Minősített továbbképzési programok önértékelésének módszertani útmutatója MU-ÁTK-07-01
2. Minősített továbbképzési programok önértékelési űrlapja EBA-ÁTK-07-01
3. Javaslat a továbbképzési program névjegyzékből való felfüggesztésére EBA-ÁTK-07-02
4. Javaslat a továbbképzési program nyilvántartásból való törlésére EBA-ÁTK-07-03

8. függelék

ME-ÁTK-08
A minősített továbbképzési programok hatályosítása

1. Eljárás célja, tartalma

Az eljárás célja, hogy a minősített továbbképzési programok tanulás- és tanítástámogató eszközei megfeleljenek a korszerű szakmai ismereteknek és a hatályos jogszabályoknak.

Hatályra vonatkozó speciális szabály: Az eljárás hatálya kiterjed az összes minősített továbbképzési program tulajdonosára.

2. Vonatkozó szabályozás

A közszolgálati tisztviselők továbbképzéséről szóló 273/2012. (IX. 28.) Korm. rendelet 6. § a) pontja.

3. Eljárás leírása, szabályozása

Az eljárás egyetlen folyamatból áll, nem tagozódik részfolyamatokra. A folyamat a 3.1-3.3. alpontban meghatározott három folyamatlépésből áll.

3.1. A közszolgálati és minősített belső továbbképzési program tanulás- és tanítástámogató eszközeinek hatályosítása Hatályosítás a BA-ÁTK-08-01 Hatályosítási adatlap alapján. Ha szükséges a program újrafejlesztése, az eljárás az NKE esetében az ME-ÁTK-04 eljárás szerint folytatódik.

Felelős: programtulajdonos

Határidő: az igény felmerülésétől számított 90 nap

3.2. A hatályosítások, módosítások jelzése

Nem közszolgálati továbbképzési program hatályosítása esetében a hatályosítás jelzése a BA-ÁTK-08-02 Hatályosítási bejelentő kitöltésével és az NKE részére történő megküldésével.

Felelős: programtulajdonos

Határidő: a 3.1. alpont szerinti hatályosítás elvégzésére rendelkezésre álló határidő elteltétől számított 21 nap

3.3. Az oktatók értesítése a hatályosításról

A továbbképzési program megvalósításában részt vevő oktatók értesítése a hatályosításról.

Felelős: programtulajdonos

Határidő: a 3.1. alpont szerinti hatályosítás elvégzésére rendelkezésre álló határidő elteltétől számított 21 nap

4. Bizonylatok, útmutatók

A B
1. Hatályosítási adatlap BA-ÁTK-08-01
2. Hatályosítási bejelentő BA-ÁTK-08-02

9. függelék

ME-ÁTK-09
Az elégedettségmérés eljárása

1. Az eljárás célja, tartalma

Az eljárás célja, hogy az állami tisztviselői és a közszolgálati továbbképzésben rendelkezésre álljanak a rendszerben érintett szereplők elégedettségére vonatkozó adatok.

2. Vonatkozó szabályozás

Nincs vonatkozó szabályozás.

3. Az eljárás leírása, szabályozása

Az eljárás egyetlen folyamatból áll, nem tagozódik részfolyamatokra. A folyamat a 3.1-3.7. alpontban meghatározott hét folyamatlépésből áll.

3.1. Mérési területek meghatározása

Az előző évi mérési eredmények és az ME-ÁTK-13 eljárás szerint készült jelentésben foglaltaknak megfelelően meghatározásra kerülnek a tárgyévi mérési területek.

Felelős: az NKE SZMSZ szerinti szervezeti egysége

Határidő: tárgyév január 31.

3.2. A mérések tervezése

A meghatározott mérési területek alapján megtörténik a tárgyévi elégedettségmérések tervezése a BA-ÁTK-09-01

Mérési terv és eszközpark bizonylaton.

Felelős: az NKE SZMSZ szerinti szervezeti egysége

Határidő: a 3.1. alpont szerinti határidő lejártától számított 5 nap

3.3. A Mérési terv és eszközpark bizonylat felterjesztése jóváhagyásra

A BA-ÁTK-09-01 bizonylat felterjesztése döntésre az NKE SZMSZ szerinti szervezeti egységéhez. Jóváhagyás esetén a 3.4. alpont szerint, elutasítás esetén a 3.1. alpont szerint folytatódik az eljárás.

Felelős: az NKE SZMSZ szerinti szervezeti egysége

Határidő: a 3.2. alpont szerinti bizonylat elkészítésére rendelkezésre álló határidő elteltétől számított 5 nap

3.4. A mérési eszközök kialakítása, módosítása

A meghatározott mérési területekhez kapcsolódó mérési eszközök kialakítása vagy az előző évben használt eszközök tárgyévi aktualizálása.

Felelős: az NKE SZMSZ szerinti szervezeti egysége

Határidő: a 3.3. alpont szerinti felterjesztésre rendelkezésre álló határidő elteltétől számított 15 nap

3.5. A szükséges informatikai beavatkozások lefolytatása

A mérési eszközökkel kapcsolatos, szükség szerinti informatikai fejlesztések lebonyolítása, azok tesztelése, élesítése.

Felelős: az NKE SZMSZ szerinti szervezeti egysége

Határidő: a 3.4. alpont szerinti kialakításra vagy aktualizálásra rendelkezésre álló határidő elteltétől számított 10 nap

3.6. A mérések lefolytatása

A tárgyévi mérések lebonyolítása az oktatási eseményekhez kapcsolódóan folyamatos. Az egyes mérési eszközök használatát, a kitöltési határidőket és a szervezési instrukciókat az MU-ÁTK-09-01 Módszertani útmutató az elégedettségmérések lebonyolításához című dokumentum tartalmazza.

Felelős: az NKE SZMSZ szerinti szervezeti egysége

Határidő: tárgyévi utolsó oktatási eseményt követő 15. napig folyamatos

3.7 A mérési adatok értékelése

A lefolytatott mérések eredményeinek összegzése, értékelése, a mérésekkel kapcsolatos intézkedések meghatározása az ME-ÁTK-13 eljárás szerint.

Felelős: az NKE SZMSZ szerinti szervezeti egysége

Határidő: a 3.6. alpont szerinti tárgyévi utolsó mérésre rendelkezésre álló határidő elteltétől számított 20 nap

4. Bizonylatok, útmutatók

A B
1. Mérési terv és eszközpark BA-ÁTK-09-01
2. Módszertani útmutató az elégedettségmérések lebonyolíttatásához MU-ÁTK-09-01

10. függelék

ME-ÁTK-10
A minőségügyi audit eljárása

1. Eljárás célja, tartalma

Az eljárás célja, hogy az NKE meggyőződjön a minőségirányítási szabályzatban leírt követelmények teljesüléséről, szükség esetén intézkedjen azok érvényesítése érdekében.

Hatályra vonatkozó speciális szabály: Az eljárás 3.3.1. pont szerinti folyamatlépése nem vonatkozik az ME-ÁTK-11 eljárással kapcsolatos auditra. Az eljárás 3.3.4. pont szerinti folyamatlépése nem vonatkozik az oktatói tevékenység vizsgálatára.

2. Vonatkozó szabályozás

A közszolgálati tisztviselők továbbképzéséről szóló 273/2012. (IX. 28.) Korm. rendelet 6. § d) pont db) alpontja és 17. § (2) bekezdése.

3. Eljárás leírása, szabályozása

Az eljárás négy részfolyamatból áll:

3.1. Éves minőségügyi auditok tervezése;

3.2. Oktatói tevékenység vizsgálatának tervezése;

3.3. Minőségügyi auditok végrehajtása;

3.4. Éves minőségügyi auditok értékelése.

3.1. Éves minőségügyi auditok tervezése

3.1.1. Éves minőségügyi auditterv elkészítése

A BA-ÁTK-10-01 Éves minőségügyi auditterv bizonylat kitöltése, majd felterjesztése véleményezésre az NKE SZMSZ szerinti szervezeti egységének.

Felelős: az NKE SZMSZ szerinti szervezeti egysége

Határidő: tárgyév március 1.

3.2. Oktatói tevékenység vizsgálatának tervezése

3.2.1. Negyedéves vizsgálati terv elkészítése

A BA-ÁTK-10-02 Oktatók módszertani vizsgálatának negyedéves terve című dokumentum elkészítése, felterjesztése jóváhagyásra az NKE SZMSZ szerinti szervezeti egységének.

Felelős: az NKE SZMSZ szerinti szervezeti egysége

Határidő: minden negyedév első hónapját megelőző hónap 15. napja

3.2.2. A vizsgálat alá vont oktató értesítése a vizsgálat tényéről, az online önértékelési kérdőív kitöltéséről

Értesítés küldése az érintett oktatónak a vizsgálat tényéről és tájékoztatás az EBA-ÁTK-10-03 Oktatói tevékenység vizsgálatához kapcsolódó önértékelési kérdőív kitöltésének kötelezettségéről, módjáról, körülményeiről.

Felelős: az NKE SZMSZ szerinti szervezeti egysége

Határidő: a 3.2.1. pont szerinti határidő lejáratától számított 15 nap

3.3. Minőségügyi auditok végrehajtása

3.3.1. Minőségügyi auditorok megbízása

A BA-ÁTK-10-01 bizonylaton szereplő vagy a miniszter által soron kívüli auditra kijelölt minőségügyi, oktatásmódszertani auditorok részére a szükséges megbízó dokumentum elkészítése.

Felelős: az NKE SZMSZ szerinti szervezeti egysége

Határidő: éves minőségügyi audit esetén tárgyév május 10., egyéb esetben a helyszíni ellenőrzést megelőző 15. nap

3.3.2. Tájékoztatás minőségügyi auditról

Az érintettek tájékoztatása az audit időpontjáról, tárgyáról.

Felelős: az NKE SZMSZ szerinti szervezeti egysége

Határidő: az auditot megelőző 15. nap

3.3.3. Minőségügyi audit lefolytatása

A kijelölt és megbízott minőségügyi vagy oktatásmódszertani auditorok lefolytatják és dokumentálják a minőségügyi auditot a BA-ÁTK-10-04 Minőségügyi audit jegyzőkönyv kitöltésével. Ha a vizsgálat oktatói tevékenységvizsgálat, a vizsgálat végén az oktató tájékoztatása a látogatás eredményéről. Oktatói tevékenység vizsgálatának esetén a folyamat a 3.3.5. pont szerint folytatódik.

Felelős: minőségügyi vagy oktatásmódszertani auditor

Határidő: az audittervben, illetve a tájékoztatásban foglaltak szerint

3.3.4. Nem megfelelőség kezelése

Az audit során feltárt nem megfelelőség kezelése helyesbítő vagy javító, és ha szükséges, megelőző intézkedés kezdeményezésével a BA-ÁTK-10-04 bizonylatban foglalt intézkedések alapján. Az eljárás a 3.3.6. pont szerint folytatódik.

Felelős: az NKE SZMSZ szerinti szervezeti egysége vagy az érintett programtulajdonos

Határidő: a BA-ÁTK-10-02 bizonylatban meghatározottak szerint

3.3.5. Eredmények értékelése, ajánlás készítése

A vizsgálat eredményeinek összesítése és értékelése, ajánlás elkészítése az oktató képzésmódszertani fejlesztésére, oktatói tevékenységének támogatására. Utóellenőrzés szükségessége esetén a folyamat a 3.3.6. pont szerint folytatódik.

Felelős: oktatásmódszertani auditor

Határidő: a 3.3.3. pont szerinti audit lefolytatásától számított 15 nap

3.3.6. Utóellenőrzés

Minőségügyi audit, oktatói tevékenység vizsgálatának utóellenőrzése, ellenőrzés dokumentálása a BA-ÁTK-10-04 bizonylaton. Ha az ellenőrzés az oktatói tevékenység vizsgálatának utóellenőrzése és az oktató nem vette figyelembe a tevékenységvizsgálat ajánlásait, valamint a vizsgálatot végző módszertani auditor szerint oktatásmódszertani és oktatói felkészültsége nem megfelelő, az eljárás az ME-ÁTK-06 eljárás 3.3. alpontja szerint folytatódik.

Felelős: minőségügyi vagy oktatásmódszertani auditor

Határidő: a BA-ÁTK-10-02 bizonylatban meghatározott

3.4. Éves minőségügyi auditok értékelése

3.4.1. Minőségügyi auditok éves összegző értékelésének elkészítése

A minőségügyi auditok tapasztalatainak összefoglalása az ME-ÁTK-13 eljárásban meghatározott jelentés megfelelő fejezeteiben.

Felelős: az NKE SZMSZ szerinti szervezeti egysége

Határidő: az ME-ÁTK-13 eljárásban foglaltak szerint

4. Bizonylatok, útmutatók

A B
1. Éves minőségügyi auditterv BA-ÁTK-10-01
2. Oktatók módszertani vizsgálatának negyedéves terve BA-ÁTK-10-02
3. Oktatói tevékenység vizsgálatához kapcsolódó önértékelési kérdőív EBA-ÁTK-10-03
4. Minőségügyi audit jegyzőkönyv BA-ÁTK-10-04

11. függelék

ME-ÁTK-11
A panaszkezelés eljárása

1. Az eljárás célja, tartalma

Az eljárás célja, hogy az állami tisztviselői és a közszolgálati továbbképzési programokkal kapcsolatos tisztviselői és szervezeti érdeksérelem kezelése, valamint a nem megfelelőségek javítása egységesen, szabályozott keretek közt történjen.

Hatályra vonatkozó speciális szabály: Az eljárás nem vonatkozik a minősített belső továbbképzési programokkal kapcsolatos bejelentések kezelésére, kivéve az ME-ÁTK-05 eljárás 3.1., 3.2., 3.5. és 3.6. alpontjaiban érintett tevékenységeket.

2. Vonatkozó szabályozás

a) A közszolgálati tisztviselők továbbképzéséről szóló 273/2012. (IX. 28.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdés h) pontja, 4. § (4) bekezdés e) pontja, 7. § (2) bekezdése, 14. § (4) és (5) bekezdése, 15. § (5a) és (5b) bekezdése, 17. § (2) bekezdése.

b) Az állami tisztviselők képzéséről és továbbképzéséről szóló 321/2016. (X. 27.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdés e) és f) pontja, 5. § (4) bekezdés e) pontja.

3. Eljárás leírása, szabályozása

Az eljárás három részfolyamatból áll:

3.1. A továbbképzési folyamatokkal kapcsolatos panasz kezelése;

3.2. A programminősítési folyamattal kapcsolatos döntéssel szemben benyújtott panasz kezelése;

3.3. Az egyszerűsített nyilvántartásba vételi folyamattal kapcsolatos döntéssel szemben benyújtott panasz kezelése.

3.1. A továbbképzési folyamatokkal kapcsolatos panasz kezelése

3.1.1. Bejelentés benyújtása

A Probono-rendszerben regisztrált felhasználó az EBA-ÁTK-11-01 Állami tisztviselői és közszolgálati továbbképzésekkel kapcsolatos panasz, észrevétel benyújtása bizonylat kitöltésével bejelentést tesz az állami tisztviselői és a közszolgálati továbbképzésekkel kapcsolatban.

Felelős: bejelentő

Határidő: tárgyév folyamán folyamatosan

3.1.2. Bejelentés besorolása

A benyújtott EBA-ÁTK-11-01 bejelentés bírálata az NKE szervezetszabályozó eszköze szerint. A bejelentés lehet nyugtázandó észrevétel, érdemi ügyintézést igénylő észrevétel, valamint panasz.

Felelős: az NKE SZMSZ szerinti szervezeti egysége

Határidő: a bejelentés beérkezéstől számított 2 munkanap

3.1.3. Döntés audit szükségességéről

Annak kivizsgálása, hogy a jelzett érdeksérelem okainak feltárásához szükséges-e audit. Ha szükséges, az eljárás az ME-ÁTK-10 eljárás 3.3. alpontja szerint, ha nem, az eljárás a 3.1.4. pont szerint folytatódik.

Felelős: az NKE SZMSZ szerinti szervezeti egysége

Határidő: a 3.1.2. pont szerinti besorolás elvégzésére rendelkezésre álló határidő elteltétől számított 1 munkanap

3.1.4. A jelzett érdeksérelem okainak kivizsgálása

A jelzett érdeksérelem kivizsgálása.

Felelős: az NKE SZMSZ szerinti szervezeti egysége

Határidő: a 3.1.3. pont szerinti döntéstől számított 1 munkanap

3.1.5. Feltárt nem megfelelőség kezelése

A feltárt nem megfelelőség kezelése helyesbítő vagy javító, és ha szükséges, megelőző intézkedés kezdeményezésével. A nem megfelelőség kezelését dokumentálni kell az EBA-ÁTK-11-02 Jelentés panasz kivizsgálásáról bizonylaton.

Felelős: a nem megfelelőséggel érintett terület vezetője

Határidő: a 3.1.4. pont szerinti kivizsgálásra rendelkezésre álló határidő elteltétől számított 5 munkanap

3.1.6. Bejelentő értesítése a kivizsgálás eredményéről

Értesítés a vizsgálatról és annak eredményéről: az elutasításról vagy a megtett javító, helyesbítő intézkedésekről a Probono-rendszeren keresztül, az EBA-ÁTK-11-02 bizonylat megküldésével, valamint elektronikus levélben.

Felelős: az NKE SZMSZ szerinti szervezeti egysége

Határidő: a bejelentés beérkezésére rendelkezésre álló határidő elteltétől számított 30 nap

3.1.7. Jogorvoslat

Jogorvoslati kérelem benyújtása a programtulajdonos közigazgatási szerv vagy az NKE SZMSZ szerinti szervezeti egységének vezetője részére.

Felelős: bejelentő

Határidő: a 3.1.6. pont szerinti értesítéstől számított 20 nap

3.1.8. A jogorvoslati kérelem elbírálása

A benyújtott jogorvoslati kérelem elbírálása és a bejelentő értesítése a jogorvoslattal kapcsolatos határozatról.

Felelős: az NKE SZMSZ szerinti szervezeti egysége

Határidő: a jogorvoslati kérelem beérkezésétől számított 30 nap

3.2. A programminősítési folyamattal kapcsolatos döntéssel szemben benyújtott panasz kezelése

3.2.1. A KTK vagy az ÁTTK döntésével szembeni panasz benyújtása

A továbbképzési program minősítése iránti kérelem elutasításával szemben panasz benyújtása a KTK vagy az ÁTTK Titkárságához.

Felelős: érintett kérelmező

Határidő: a döntés közlésétől számított 5 munkanap

3.3. Az egyszerűsített nyilvántartásba vételi folyamattal kapcsolatos döntéssel szemben benyújtott panasz kezelése

3.3.1. A panasz benyújtása

Az NKE döntésével szembeni panasz benyújtása a Probono-rendszeren keresztül.

Felelős: érintett kérelmező

Határidő: a döntésről szóló értesítés kiküldésétől számított 5 munkanap

3.3.2. A panasz KTK vagy ÁTTK elé terjesztése

Előterjesztés készítése a KTK vagy az ÁTTK számára a benyújtott panaszról és annak megalapozottságáról.

Felelős: az NKE SZMSZ szerinti szervezeti egysége

Határidő: a panasz beérkezésétől számított 15 nap

4. Bizonylatok, módszertani útmutatók

A B
1. Állami tisztviselői és közszolgálati továbbképzéssel kapcsolatos panasz, észrevétel benyújtása EBA-ÁTK-11-01
2. Jelentés panasz kivizsgálásáról EBA-ÁTK-11-02

12. függelék

ME-ÁTK-12
A minőségügyi dokumentumok kezelésének eljárása

1. Az eljárás célja, tartalma

Az eljárás célja, hogy az állami tisztviselői és a közszolgálati továbbképzés minőségügyi dokumentumai megfelelő minőségben álljanak rendelkezésre a felhasználók számára.

2. Vonatkozó szabályozás

a) A közszolgálati tisztviselők továbbképzéséről szóló 273/2012. (IX. 28.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdés b) és g) pontja, 6. § d) pont da) és dd) alpontja, 17. § (3) bekezdése.

b) Az állami tisztviselők képzéséről és továbbképzéséről szóló 321/2016. (X. 27.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdés e) pontja.

3. Eljárás leírása, szabályozása

Az eljárás két részfolyamatból áll:

3.1. A minőségirányítási szabályzat kiadása és módosítása;

3.2. A minőségirányítási rendszerben használt bizonylatok, módszertani útmutatók kiadása és módosítása.

3.1. A minőségirányítási szabályzat kiadása és módosítása

3.1.1. A minőségirányítási szabályzat felülvizsgálata

A minőségirányítási szabályzat felülvizsgálata az ME-ÁTK-13 eljárás keretében vagy rendkívüli esetekben. Az ME-ÁTK-13 eljárás keretében történő felülvizsgálat során a feltárt módosítási javaslatok az eljárásban meghatározott jelentésben kerülnek összegyűjtésre.

Felelős: az NKE SZMSZ szerinti szervezeti egysége

Határidő: a tárgyévet követő év február 1., rendkívüli esetben az esemény bekövetkezésétől számított 14 nap

3.1.2. A minőségirányítási szabályzat módosítástervezetének elkészítése

A KTK vagy az ÁTTK által jóváhagyott módosítási javaslat alapján az NKE SZMSZ szerinti szervezeti egysége elkészíti a minőségirányítási szabályzat módosításának tervezetét és véleményezésre megküldi a KTK vagy az ÁTTK részére.

Felelős: az NKE SZMSZ szerinti szervezeti egysége

Határidő: tárgyév március 15., rendkívüli esetben a 3.1.1. pont szerinti felülvizsgálatra rendelkezésre álló határidő elteltétől számított 15 nap

3.1.3. A minőségirányítási szabályzat módosítástervezetének átdolgozása

A KTK vagy az ÁTTK által tett észrevételek figyelembevételével a minőségirányítási szabályzat módosítástervezetének átdolgozása.

Felelős: az NKE SZMSZ szerinti szervezeti egysége

Határidő: tárgyév március 31.

3.1.4. A minőségirányítási szabályzat módosítására irányuló tervezet felterjesztése véleményezésre

A minőségirányítási szabályzat módosítására irányuló tervezet felterjesztése a KTK vagy az ÁTTK felé véleményezésre. Ha a tervezet megfelel, az eljárás a 3.1.5. pont szerint, ha nem, a 3.1.3. pont szerint folytatódik.

Felelős: az NKE SZMSZ szerinti szervezeti egysége

Határidő: a 3.1.3. pont szerinti átdolgozási határidő lejártát követő KTK, ÁTTK ülés

3.1.5. A minőségirányítási szabályzat felterjesztése a módosítás kiadása céljából

A minőségirányítási szabályzat módosítástervezetének felterjesztése a felelős minisztereknek a módosítás kiadása céljából. Ha a minőségirányítási szabályzat módosításra kerül, a 3.1.6. pont szerint, ha nem, a 3.1.2. pont szerint folytatódik az eljárás.

Felelős: az NKE SZMSZ szerinti szervezeti egysége

Határidő: tárgyév április 30.

3.1.6. A minőségirányítási szabályzat közzététele

A felelős miniszterek által kiadott minőségirányítási szabályzat módosításának közzététele az NKE honlapján.

Felelős: az NKE SZMSZ szerinti szervezeti egysége

Határidő: a kiadástól számított 30 nap

3.2. A minőségirányítási rendszerben használt bizonylatok, módszertani útmutatók kiadása és módosítása

3.2.1. A minőségirányítási szabályzathoz kapcsolódó bizonylatok, módszertani útmutatók felülvizsgálata és módosítása

Az ME-ÁTK-13 eljárás keretében vagy rendkívüli jelzés esetén a bizonylatok, módszertani útmutatók vizsgálata és szükség esetén módosítása az NKE szervezetszabályozó eszközében meghatározottak szerint. A módosítás indoka, időpontja a BA-ÁTK-12-01 Bizonylatkövető lap bizonylaton kerül rögzítésre.

Felelős: az NKE SZMSZ szerinti szervezeti egysége

Határidő: tárgyév március 1., jelzés esetén a jelzéstől számított 30 nap

3.2.2. A módosított bizonylat, módszertani útmutató közzététele

A módosított bizonylat vagy módszertani útmutató közzététele az NKE honlapján és a Probono-rendszerben, valamint a hatályon kívül helyezett bizonylat vagy módszertani útmutató archiválása.

Felelős: az NKE SZMSZ szerinti szervezeti egysége

Határidő: a jóváhagyást követő nap

4. Bizonylatok, útmutatók

A B
1. Bizonylatkövető lap BA-ÁTK-12-01

13. függelék

ME-ÁTK-13
Az éves önértékelés eljárása

1. Eljárás célja, tartalma

Az eljárás célja, hogy az NKE tényekre alapozottan áttekintse az állami tisztviselői és a közszolgálati továbbképzési rendszer tárgyévi működését annak érdekében, hogy beazonosítsa a rendszer erősségeit, gyengeségeit, valamint fejlesztendő területeit.

2. Vonatkozó szabályozás

a) A közszolgálati tisztviselők továbbképzéséről szóló 273/2012. (IX. 28.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdés f) pontja, 4. § (4) bekezdés b) pontja, 6. § b) pont be) alpontja és c) pont cc) alpontja;

b) Az állami tisztviselők képzéséről és továbbképzéséről szóló 321/2016. (X. 27.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdés d) pontja, 5. § (4) bekezdés c) pontja.

3. Az eljárás folyamatának leírása

Az eljárás egyetlen folyamatból áll, nem tagozódik részfolyamatokra. A folyamat a 3.1-3.5. alpontban meghatározott öt folyamatlépésből áll.

3.1. Az éves önértékelés ütemezésének elkészítése

A BA-ÁTK-13-01 Éves önértékelési ütemterv kitöltése, felterjesztése jóváhagyásra.

Felelős: az NKE SZMSZ szerinti szervezeti egysége

Határidő: tárgyév október 31.

3.2. Az éves önértékelési ütemterv jóváhagyása

Döntés a BA-ÁTK-13-01 bizonylatról. Ha az ütemterv megfelelő, a folyamat a 3.3. alpont szerint, ha nem megfelelő, a 3.1. alpont szerint folytatódik.

Felelős: az NKE SZMSZ szerinti szervezeti egységének vezetője

Határidő: a 3.1. alpont szerinti határidő lejártától számított 30 nap

3.3. Az éves önértékelés feladatainak végrehajtása

Az éves önértékelés ütemezése alapján a továbbképzési rendszer működésének önértékelése az MU-ÁTK-13-01

Önértékelési módszertani útmutató szerint.

Felelős: az NKE SZMSZ szerinti szervezeti egysége

Határidő: a tárgyévet követő év január 31.

3.4. Intézkedések meghatározása

A végrehajtott önértékelés eredményei alapján a tárgyévre vonatkozó javaslatok intézkedési tervben történő megfogalmazása.

Felelős: az NKE SZMSZ szerinti szervezeti egysége

Határidő: az MU-ÁTK-13-01 útmutató szerint

3.5. Jelentések elküldése

Az önértékelés eredményei, a jogszabályok által előírt jelentés elküldése az irányító szervek részére az MU-ÁTK-13-01 útmutatóban foglalt jóváhagyási folyamat alapján.

Felelős: az NKE SZMSZ szerinti szervezeti egysége

Határidő: a tárgyévet követő év április 30.

4. Bizonylatok, útmutatók

A B
1. Éves önértékelési ütemterv BA-ÁTK-13-01
2. Önértékelési módszertani útmutató MU-ÁTK-13-01

  Vissza az oldal tetejére