Hatály: közlönyállapot (2017.VII.24.) Váltás a jogszabály mai napon hatályos állapotára

 

37/2017. (VII. 24.) HM utasítás

a Magyar Honvédség különleges rendeltetésű dandár képesség kialakításával kapcsolatos egyes feladatokról * 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontja és a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján a következő utasítást adom ki:

1. Általános rendelkezések

1. § Ezen utasítás hatálya a Honvédelmi Minisztériumra (a továbbiakban: HM), a honvédelemért felelős miniszter közvetlen alárendeltségébe tartozó szervezetekre, valamint a Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) hadrendje szerinti szervezetekre (a továbbiakban együtt: honvédségi szervezetek) terjed ki.

2. Az MH különleges rendeltetésű dandár képesség kialakításával kapcsolatos feladatok

2. § (1) Az MH 2. vitéz Bertalan Árpád Különleges Rendeltetésű Ezred (a továbbiakban: MH 2. KRE) feladatrendszere 2017. szeptember 1-jén 00.00 órakor a különleges rendeltetésű dandár képesség kialakítása és vezetése érdekében - az MH képességfejlesztési programjával összhangban - kiegészül az azzal összefüggő feladatokkal, és jogállása dandár jogállásúra módosul, ezzel egyidejűleg a megnevezése MH 2. vitéz Bertalan Árpád Különleges Rendeltetésű Dandár (a továbbiakban: MH 2. KRDD) megnevezésre módosul.

(2) Az MH 2. KRDD (1) bekezdés szerinti átalakítása érdekében szolgálati beosztások és munkakörök rendszeresítésére, illetve megszüntetésére kerül sor.

(3) Ezen utasítás szerint kialakított különleges rendeltetésű dandár felépítését úgy kell megtervezni és kialakítani, hogy az MH 2. KRE állománytáblájában az átalakítás napján meghatározott létszámkeret a képesség eléréséhez feltétlenül szükséges létszámon felül ne haladja meg az átalakítást megelőző napon meghatározott létszámkereteket.

(4) Az MH 2. KRDD szervezeti kereteit érintően előkészítésre kerülnek a regionális különleges művelet vezetési és irányító képességhez szükséges új szervezeti elemek. A kialakításra tervezett Különleges Műveleti komponens parancsnokság (a továbbiakban: SOCC) felépítését úgy kell megtervezni és kialakítani, hogy az MH 2. KRDD állománytáblája az SOCC vezetéséhez feltétlenül szükséges létszámkereteket tartalmazza.

(5) A (3) bekezdés szerint rendszeresített beosztások 2017. évi feltöltése során a munkaköri jegyzékekről, az állománytáblákról és a létszámgazdálkodásról szóló 13/2014. (II. 14.) HM utasítás (a továbbiakban: 13/2014. HM utasítás) 20. §-át úgy kell alkalmazni, hogy az MH 2. KRE 2017. évi költségvetési létszámának módosítására ne kerüljön sor.

3. Ezen utasításban meghatározottakkal összefüggő szervezési feladatok

3. § (1) A szervezési tevékenység, időszak

a) kezdete: ezen utasítás hatálybalépését követő nap,

b) befejezése: 2018. február 28.

(2) Az átalakítás következtében az új szervezeti rend szerinti működés kezdőnapja 2017. szeptember 1.

(3) Az átalakítás következtében esetlegesen kiválók felmentése kezdetének vagy az átszervezéssel összefüggésben a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 46. § (1) bekezdés k), p) és r) pontja szerint az érintett állomány rendelkezési állományba helyezésének, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 25. § (2) bekezdés e) pontja és a Kjt. 30. §-a szerint a közalkalmazott közalkalmazotti jogviszonya felmentéssel történő megszüntetésének vagy a Kjt. 30/A. §-a és 30/C. §-a szerinti állásfelajánlást követően a Kjt. 25. § (2) bekezdés b) pontja szerinti áthelyezésének vagy a kinevezés módosítása hatálybalépésének legkorábbi időpontja az új szervezeti rend szerinti működés kezdő napja, legkésőbbi időpontja megegyezik az (1) bekezdésben meghatározott szervezési időszak utolsó napjával.

4. Az átalakítás végrehajtásának irányítása és a működési alapokmányok előkészítése

4. § Az átalakítás során az MH 2. KRE megnevezésének és feladatrendszerének módosítására a honvédelmi szervezetek alapításáról, tevékenységéről és szabályzatairól szóló 80/2011. (VII. 29.) HM utasítás (a továbbiakban: HM utasítás1.) 11/A. §-át, az MH 2. KRE alapító okiratának előkészítése során a HM utasítás1. 6/A. §-át úgy kell alkalmazni, hogy az MH 2. KRE alapító okirata módosításának a Magyar Államkincstár részére történő megküldése legkésőbb 2017. augusztus 29-ig megtörténjen.

5. § (1) Az MH 2. KRDD új állománytábláját a Honvéd Vezérkar főnöke (a továbbiakban: HVKF) feladatszabása alapján a 13/2014. HM utasítás 12. § (2) bekezdése alapján kell előkészíteni.

(2) Az (1) bekezdés szerinti állománytábla hatálybalépésének időpontja megegyezik a 3. § (2) bekezdése szerinti új szervezeti rendnek megfelelő működés kezdő napjával.

5. Ezen utasításban meghatározottakkal összefüggő egyéb feladatok

6. § (1) Az MH 2. KRE parancsnoka ezen utasításban meghatározott feladatokhoz kapcsolódóan összeállítja az MH 2. KRE 2017. évi költségvetési tervjavaslatának módosítását, és azt 2017. július 27-ig jóváhagyás céljából - szolgálati úton - megküldi a HM Védelemgazdasági Hivatal (a továbbiakban: HM VGH) részére.

(2) Az MH 2. KRDD székhelyén kialakításra kerül az SOCC sajátos tervezési és vezetés-irányítási információvédelmi követelményeit biztosító feltételrendszer.

(3) Az MH 2. KRE parancsnoka összeállítja az ezen utasításban meghatározott feladatrendszer módosításával összefüggő MH 2. KRDD infrastrukturális igényét, és azt 2017. augusztus 1-jéig megküldi az MH Összhaderőnemi Parancsnokság (a továbbiakban: MH ÖHP) részére. Az MH ÖHP a hadműveleti és egyéb más szempontú követelmények figyelembevételével összeállítja az igényelt infrastrukturális feladatok műszaki tartalmát, a végrehajtás becsült forrás- és időszükségletét. Az MH ÖHP az összeállított és jóváhagyott MH 2. KRDD infrastrukturális igényt megküldi a HM VGH részére. A HM VGH az érintett honvédelmi szervezetek bevonásával felülvizsgálja az MH 2. KRDD infrastrukturális igényét, és a felülvizsgálat alapján összeállítja a tervezési programot, és pontosítja a forrásigényeket, amelyet a HM védelemgazdaságért felelős helyettes államtitkár útján döntésre felterjeszt a HM közigazgatási államtitkára (a továbbiakban: HM KÁT) részére.

(4) A HVKF intézkedik az MH Hadrendjének módosítására és a 3. § (2) bekezdése szerinti új szervezeti rendnek megfelelő működés kezdő napját megelőző ötödik napig annak jóváhagyásra történő felterjesztésére.

6. A szolgálati beosztások rendszeresítésével összefüggő egyes miniszteri utasítások módosítása

7. § A munkakör-gazdálkodással kapcsolatos feladatokról szóló 9/2014. (II. 12.) HM utasítás (a továbbiakban: 9/2014. HM utasítás) 3. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

8. § (1) A szolgálati beosztások rendszeresítésével kapcsolatos szabályokról szóló 28/2015. (VI. 22.) HM utasítás (a továbbiakban: 28/2015. HM utasítás) 1. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

(2) A 28/2015. HM utasítás 3. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

7. Záró rendelkezések

9. § (1) Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.

(2) Ezen utasításban meghatározott feladatok végrehajtását HVKF parancs szabályozza, amelynek tervezetét a HVK Haderőtervezési Csoportfőnökség csoportfőnöke ezen utasítás hatálybalépését követő tizedik napig készíti elő.

(3) A (2) bekezdés szerinti HVKF parancs tartalmazza

a) a HVKF szolgálati alárendeltségébe tartozó honvédségi szervezeteknek az utasítás rendelkezéseihez kapcsolódó további szakfeladatait és

b) ezen utasítás végrehajtásával összefüggő feladatok átadása következtében szükségessé váló jogszabályok és közjogi szervezetszabályozó eszközök felülvizsgálatával kapcsolatos feladatokat.

10. § Ez az utasítás 2018. március 1-jén hatályát veszti.

1. melléklet a 37/2017. (VII. 24.) HM utasításhoz

1. A 9/2014. HM utasítás 3. mellékletében foglalt „10 Lövész” táblázat 9. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(A B C D E
1. Fegyvernemi, szakági alcsoport Szakmai felelős szervezet Munkakör típus
2. Jelölés Megnevezés Jelölés Megnevezés)
9. G gépjárműves ejtőernyős MH HFKP g oktató, szakoktató, kiképző

2. melléklet a 37/2017. (VII. 24.) HM utasításhoz

1. A 28/2015. HM utasítás 1. melléklet 1. A honvédségi szervezetek és szervezeti elemei rövidítésének jegyzéke megnevezésű táblázat 15. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(A B
1. Rövidített megnevezés Megnevezés)
„15. MH 2. KRDD MH 2. vitéz Bertalan Árpád Különleges Rendeltetésű Dandár

3. melléklet a 37/2017. (VII. 24.) HM utasításhoz

1. A 28/2015. HM utasítás 3. melléklet A) pont AA) alpontjához tartozó II. táblázat C:8 mezője helyébe a következő mező lép:

(C
1. Speciális előmeneteli rend)
(8.) „Kiképző Század:
személyügyi altiszt;
kiképző altiszt;
technikus altiszt;
raktárvezető altiszt”

2. A 28/2015. HM utasítás 3. melléklet A) pont AB) alpontjához tartozó I. táblázat helyébe a következő táblázat lép:

A B C
1. Rendszeresített rendfokozat Általános előmeneteli rend Speciális előmeneteli rend
2. közkatona
3. őrvezető
4. tizedes
5. szakaszvezető
6. őrmester
7. törzsőrmester állomásparancsnok;
állomásparancsnok (P);
gépparancsnok (P);
harcjárműparancsnok (P);
harckocsiparancsnok;
központparancsnok;
központparancsnok (P);
laboratóriumvezető altiszt;
lövegparancsnok;
lövegparancsnok-helyettes (P);
rajparancsnok;
rajparancsnok-helyettes (P);
raktárvezető altiszt (P);
részlegparancsnok (P);
vezetési pont parancsnok
8. főtörzsőrmester állomásparancsnok;
étkezdevezető altiszt;
harcjárműparancsnok;
harckocsiparancsnok;
központparancsnok;
laboratóriumvezető altiszt;
lövegparancsnok;
rajparancsnok;
szakasz altiszt;
vezetési pont parancsnok;
vezénylő altiszt;
HUMINT: részlegparancsnok;
MH AA, kiképző szervek:
csoportparancsnok
raktárvezető altiszt;
segélyhelyparancsnok;
tűzoltó rajparancsnok;
MH KRK:
váltásparancsnok;
MH AA,
kiképző szervek:
vezető kiképző altiszt
9. zászlós állomásparancsnok;
csoportparancsnok;
étkezdevezető zászlós;
raktárvezető zászlós;
váltásparancsnok;
századok:
vezénylő zászlós;
zászlóalj ügyviteli részleg:
részlegvezető zászlós;
műszaki ellenőrző állomások:
parancsnok;
MH 86. SZHB, Tűzszerész Raj:
rajparancsnok
műveleti helyettes zászlós
kutatómentő csoportok:
csoportparancsnok;
repülő- és helikopter bázisok:
Tűzszerész Raj:
rajparancsnok
10. törzszászlós csoportparancsnok;
részlegparancsnok;
Ügyviteli Részleg:
részlegvezető zászlós;
zászlóaljak:
vezénylő zászlós;
MH AA, kiképző szervek:
vezető kiképző zászlós
szólamvezető zászlós;
Ügyviteli Részleg:
részlegvezető zászlós;
HM objektumok:
részlegvezető zászlós;
MH AA:
részlegvezető zászlós
11. főtörzszászlós MH AA:
Altiszti Vezető Képző Csoport:
csoportparancsnok
12. hadnagy
13. főhadnagy beosztott tiszt (csop.pk.h.);
beosztott tiszt (csop.pk.h.) (P);
csoportparancsnok;
csoportparancsnok (P);
csoportparancsnok-helyettes;
csoportparancsnok-helyettes (P);
szakaszparancsnok (P);
szakaszparancsnok (szdpk.h.);
századparancsnok-helyettes;
ütegparancsnok-helyettes;
MH 5. B.I. I.dd.:
bázisparancsnok (P);
beosztott tiszt (pkh.);
beosztott tiszt (kp.pk.h.) (P);
központparancsnok;
MH 59. SZD RB:
műhelyparancsnok (P);
MH 86. SZHB:
szakaszparancsnok (pkh.);
üzemeltető mérnök (pkh.);
MH BHD:
alközpontparancsnok-helyettes (P);
beosztott tiszt (alkp.pk.h.);
beosztott tiszt (rlg.pk.h.);
beosztott tiszt (rlg.vez.h.);
beosztott tiszt (rlg.vez.h.) (P);
rendszerbiztonsági tiszt (alkp.pk.h.);
Informatikai Alközpont:
informatikai tiszt (rlg.vez.h.) (P);
központ, alközpont beosztott részlegek:
részlegvezető (P);
részlegvezető (alkp.pk.h.);
MH AA, kiképző szervek:
századparancsnok-helyettes (P)
repülőműszaki:
műhelyparancsnok;
MH 5. B.I. I.dd., Elektronikai Harcszázad:
szakaszparancsnok (szdpk.h.);
MH 59. SZD RB:
üzemeltető mérnök (pkh.);
üzemeltető mérnök (szdpk.h.);
Tűzoltó Szakasz:
szakaszparancsnok (szdpk.h.);
MH 86. SZHB:
üzemeltető mérnök (pkh.);
MH 86. SZHB,
Speciális Ejtőernyős- kiképző Csoport:
csoportparancsnok-helyettes;
Vegyivédelmi Szakasz:
szakaszparancsnok (szdpk.h.);
MH BHD:
rendszerbiztonsági tiszt (alkp.pk.h.)
14. százados alközpontparancsnok;
állomásparancsnok;
alosztályparancsnok;
beosztott tiszt (alov.h.);
beosztott tiszt (főnökh.);
beosztott tiszt (kp.pk.h.);
beosztott tiszt (rlg.vez.h.);
csoportparancsnok (szdpk.h.);
csoportparancsnok;
ellenőr tiszt (rlg.vez.h.);
felügyeletparancsnok;
központparancsnok;
műhelyparancsnok;
műhelyparancsnok (szdpk.h.);
részlegparancsnok;
századparancsnok;
ütegparancsnok;
váltásparancsnok;
dandár vezető szervek:
részlegvezető-helyettes;
beosztott zászlóalj:
részlegvezető-helyettes - csak
a felderítő, a műszaki, a harcoló és a harctámogató zászlóaljaknál;
MH BHD, Honvéd Koronaőrség:
parancsnok-helyettes;
MH BHD Honvéd Palotaőrség:
parancsnokhelyettes;
MH KRK:
századparancsnok-helyettes;
MH 2. KRDD:
századparancsnok-helyettes
informatikai tiszt (rlg.vez.h.);
jogász tiszt (rlg.vez.h.);
karmesterhelyettes;
környezetvédelmi tiszt (alov.h.); munkavédelmi tiszt (alov.h.);
tűvédelmi tiszt (alov.h.);
pénzügyi referens tiszt (vez.h.);
katonai igazgatási terület:
beosztott tiszt (rlg.vez.h.);
MH 25. KGY I. dd.:
Informatikai Központ:
központparancsnok;
MH 5. B.I. I.dd.:
belső ellenőr tiszt (alov.h.);
MH 59. SZD RB:
információvédelmi tiszt (rlg.vez.h.);
mérnök tiszt (pkh.);
Ejtőernyős Kiszolgáló Csoport:
csoportparancsnok;
MH 86. SZHB:
protokoll tiszt (alov.h.);
MH BHD:
informatikai tiszt (alkp.pk.h.);
informatikai tiszt (kp.pk.h.);
rendszer tervező-szervező tiszt (rlg.vez.h.);
rendszermérnök (kp.pk.h.);
rendszermérnök (pkh.);
rendszermérnök tiszt (rlg.vez.h.);
tervező tiszt (rlg.vez.h.);
testnevelő tiszt (rlg.vez.h.);
Koronaőr Csoport:
csoportparancsnok;
Palotaőr Csoport:
csoportparancsnok;
MH AA:
kiképző tiszt (alov.h.);
testnevelő tiszt (rlg.vez.h.);
Kiképző Század:
századparancsnok;
MH 2. KRDD:
csoportparancsnok
15. őrnagy alosztályvezető (pkh.);
főközpontparancsnok-helyettes;
főtiszt (főnökh.);
központparancsnok;
osztályparancsnok-helyettes; zászlóaljparancsnok-helyettes;
beosztott zászlóalj:
részlegvezető - csak a felderítő,
a műszaki és a harcoló, harctámogató zászlóaljaknál;
vezető szervek:
részlegvezető (főnökh.);
helyőrségtámogató parancsnokságok:
főtiszt (ovh.);
repülő- és helikopter bázisok:
főtiszt (kp.pk.h.);
helikopterraj-parancsnok;
központparancsnok (pkh.); központparancsnok-helyettes;
repülőraj-parancsnok;
századparancsnok-helyettes;
Repülőeszköz-javító Század és Üzemeltető Század:
századparancsnok;
szolgálatvezető mérnök;
szolgálatvezető mérnök (pkh.);
MH BHD:
bázisparancsnok; főtiszt (alov.h.); parancsnokhelyettes;
részlegvezető (pkh.);
vezető objektumkomendáns;
MH BHD HIRFK Rendszer-főfelügyelet:
parancsnok;
részlegvezető;
MH BHD, Központi Zenekar:
karmesterhelyettes;
MH BHD, Honvéd Koronaőrség:
parancsnok;
MH BHD Honvéd Palotaőrség:
parancsnok;
MH AA:
főtiszt (ovh.);
vezető oktató (csop.vez.h.);
MH KRK:
századparancsnok;
főtiszt (ovh.);
MH 2. KRDD, kiképző század:
századparancsnok
pénzügyi referens főtiszt (vez.h.);
vezető pénzügyi referens főtiszt;
szolgálatvezető mérnök főtiszt;
jogi és igazgatási főnökségek:
jogász főtiszt (főnökh.);
HM objektumok:
ügyviteli irodavezető főtiszt;
Meteorológiai Csoport:
csoportparancsnok;
MH 86. SZHB,
Előretolt Repülésirányító
Csoport:
csoportparancsnok;
MH BHD:
szolgálatvezető mérnök főtiszt (pk.h.);
MH 2. KRDD:
műveleti főtiszt (pkh.);
támogató főtiszt (pkh.)
16. alezredes főközpontparancsnok;
osztályparancsnok;
törzsfőnökhelyettes;
zászlóaljparancsnok;
repülő- és helikopter bázisok:
Hadműveleti Központ:
központparancsnok;
Repülőszázad:
századparancsnok;
helyőrségtámogató parancsnokságok:
parancsnok;
MH BHD:
alosztályvezető (ovh.);
alosztályvezető;
igazgatóhelyettes;
osztályvezető;
MH BHD HIRFK:
parancsnokhelyettes;
törzsfőnök;
MH BHD, Központi Zenekar:
karmester;
MH BHD, 32. Nemzeti Honvéd Díszegység: parancsnokhelyettes;
törzsfőnök;
MH AA:
csoportvezető;
osztályvezető;
MH 2. KRDD:
osztagparancsnok
kiemelt vezető pénzügyi referens főtiszt
17. ezredes bázisparancsnok-helyettes;
dandárparancsnok-helyettes;
parancsnokhelyettes;
törzsfőnök;
MH NKK:
katonai képviselő helyettes;
MH BHD:
főkarmester;
igazgató;
MH BHD HIRFK:
parancsnok (pkh.);
MH BHD, Honvéd Koronaőrség:
parancsnok (pkh.);
MH KRK:
központparancsnok-helyettes
18. dandártábornok MH 25. KGY I.dd.:
dandárparancsnok (K);
MH 5. B.I. I.dd.:
dandárparancsnok (K);
MH 59. SZD RB:
bázisparancsnok (K);
MH 86. SZHB:
bázisparancsnok (K);
MH NKK (Mons):
katonai képviselő (K);
MH BHD:
dandárparancsnok (K);
MH AA:
parancsnok (K);
MH KRK:
központparancsnok (K);
MH 2. KRDD:
dandárparancsnok (K)
19. vezérőrnagy MH NKK (Mons):
katonai képviselő (K)
20. altábornagy
21. vezérezredes

3. A 28/2015. HM utasítás 3. melléklet A) pont AB) alpontjához tartozó II. táblázat helyébe a következő táblázat lép:

A B C
1. Rendszeresített rendfokozat Általános előmeneteli rend Speciális előmeneteli rend
2. közkatona
3. őrvezető forgalomszabályzó I.;
gépkezelő I.;
gépkocsivezető I.;
harcjárművezető I.;
kezelő I.;
komendáns I.;
távbeszélő I.;
távírász I.;
vontatóvezető I.
4. tizedes forgalomszabályzó II.;
gépkezelő II.;
gépkocsivezető II.;
géppuska irányzó;
harcjárművezető II.;
harckocsivezető II.;
kezelő II.;
komendáns II.;
távbeszélő II.;
távírász II.;
vontatóvezető II.
5. szakaszvezető gépkezelő III.;
gépkocsivezető III.;
harcjárművezető III.;
harckocsivezető III.;
kezelő III.;
RHP kezelő;
távbeszélő III.;
távírász III.;
vontatóvezető III.
6. őrmester
7. törzsőrmester beosztott altiszt (P);
főkezelő altiszt (P);
főszakács altiszt (P);
főtávírász altiszt (P);
főtechnikus altiszt;
futár altiszt (P);
gépkocsivezető altiszt (P);
harcjárműirányzó altiszt (P);
irányzó altiszt (P);
karbantartó altiszt (P);
kihallgató altiszt (P);
laboráns altiszt (P);
pénztáros altiszt (P);
technikus altiszt (P);
MH BHD:
szakács altiszt (P);
MH AA:
harcjárművezető altiszt (P);
főszerelő altiszt (P);
információvédelmi állomások:
rejtjelző altiszt (P);
MH 2. KRDD:
specialista altiszt (P)
Tűzoltó Raj:
technikus altiszt
8. főtörzsőrmester beosztott altiszt;
diszpécser altiszt;
felderítő-adatértékelő altiszt;
járatfogadó altiszt;
központ beosztott altiszt;
mestertechnikus altiszt;
rendész altiszt;
MH 59. SZD RB:
híradó ügyeletes altiszt;
ügyeletes altiszt
adattáros altiszt;
ejtőernyős altiszt;
észlelő altiszt;
főtechnikus altiszt;
gépkocsivezető altiszt - magasabb beosztású vezetők gépkocsivezetője;
kiképző altiszt;
kutató-mentő altiszt;
mechanikus altiszt;
mesteroperátor altiszt;
pénzügyi altiszt;
repülésbejelentő altiszt;
repülést kiszolgáló altiszt;
technikus altiszt;
tűzszerész altiszt;
ügykezelő-gépíró altiszt;
zenész altiszt;
századok:
személyügyi altiszt;
MH 5. B. I. I.dd.:
Értékelő-elemző Központ:
beosztott altiszt;
MH BHD:
mentő gépkocsivezető altiszt;
NATO futár altiszt;
NATO futárkísérő altiszt;
tervező-szervező altiszt;
MH BHD, Honvéd Koronaőrség:
koronaőr altiszt;
MH AA:
kezelő altiszt;
MH KRK:
baleseti helyszínelő altiszt;
rendész altiszt;
MH 2. KRDD:
specialista altiszt;
beosztott altiszt
9. zászlós beosztott zászlós;
fődiszpécser zászlós;
irattáros zászlós;
komendáns zászlós;
statisztikus zászlós;
ügykezelő zászlós;
zenész zászlós;
zászlóaljak:
tűztámogató zászlós;
MH 59. SZD RB:
anyagtervező zászlós;
kiértékelő zászlós;
közelkörzet-irányító segítő zászlós;
MH BHD:
kidolgozó zászlós;
MH AA:
kiképző zászlós
adatfeldolgozó zászlós;
dokumentációkezelő zászlós;
ellenőr zászlós;
főtechnikus zászlós;
informatikai zászlós;
kiértékelő zászlós;
kommunikációs zászlós;
meteorológiai asszisztens zászlós;
meteorológiai technikus zászlós;
munkavédelmi zászlós;
pénzügyi referens zászlós;
protokoll zászlós;
rejtjelző zászlós;
szakoktató zászlós;
szaktechnikus zászlós;
tervező zászlós;
tűzvédelmi zászlós;
ügykezelő zászlós;
jogi és igazgatási főnökségek:
dokumentumkezelő zászlós;
katonai igazgatási terület:
beosztott zászlós;
repülő- és helikopter bázisok:
repülőadat-kiértékelő zászlós;
informatikai központok:
beosztott zászlós;
kiképző csoportok:
kiképző zászlós;
Speciális Ejtőernyős Kiképző Csoport:
beosztott zászlós;
kiképző zászlós;
MH BHD:
beosztott zászlós;
dokumentumvédelmi zászlós;
felvezető zászlós;
információvédelmi ügyeletes zászlós;
MH BHD HIRFK:
alkalmazás menedzsment ügyeletes zászlós;
informatikai biztonsági ügyeletes;
híradó- és informatikai biztonsági ügyeletes;
MH BHD, Honvéd Koronaőrség:
felvezető zászlós;
MH KRK, Objektum biztosító Csoport:
beosztott zászlós;
MH 2. KRDD:
beosztott zászlós;
harctéri irányító zászlós;
művelettámogató zászlós;
tűztámogató zászlós;
harcvezető zászlós
10. törzszászlós komendáns zászlós;
dandár, repülő- és helikopter bázis törzsekben:
beosztott zászlós;
MH AA:
szakoktató zászlós;
MH BHD:
kidolgozó zászlós
pénzügyi referens zászlós;
zenész zászlós;
meteorológiai asszisztens zászlós; meteorológiai technikus zászlós;
parancsnok segítője:
segítő zászlós;
jogi és igazgatási főnökségek:
dokumentumkezelő zászlós;
katonai igazgatási terület:
beosztott zászlós;
HM objektumok:
irattáros zászlós;
ügykezelő zászlós;
MH NKK:
beosztott zászlós;
ügykezelő zászlós;
MH BHD:
beosztott zászlós;
dokumentumvédelmi zászlós;
híradó zászlós;
tervező-szervező zászlós;
MH BHD, Honvéd Koronaőrség:
felvezető zászlós;
MH 2. KRDD:
beosztott zászlós
11. főtörzszászlós MH AA:
kiemelt oktató zászlós
12. hadnagy
13. főhadnagy beosztott tiszt (P);
üzemeltető mérnök tiszt (P);
repülő- és helikopter bázisok:
kiképzendő tiszt (P);
MH BHD, Informatikai Alközpont:
informatikai tiszt (P);
rendszerbiztonsági tiszt (P)
repülőműszaki:
üzemeltető mérnök tiszt
14. százados beosztott tiszt;
ellenőr tiszt;
gurulás irányító tiszt;
objektumkomendáns tiszt;
repülésbiztonsági tiszt;
MH BHD:
ügyeletes tiszt;
MH BHD HIRFK:
Rendszer Főfelügyelet:
rendszermérnök tiszt;
üzemeltető mérnök tiszt;
repülő- és helikopter bázisok:
ellenőr tiszt;
megfigyelő tiszt;
oktató tiszt
belső ellenőr tiszt;
hadműveleti tiszt;
híradó rendszerfőügyeletes tiszt;
humán tiszt;
informatikai tiszt;
informatikai rendszerfőügyeletes tiszt;
jogász tiszt;
kiképző tiszt;
kommunikációs tiszt;
környezetvédelmi tiszt;
mérnök tiszt;
munkavédelmi tiszt;
nevelő tiszt;
oktató tiszt;
pénzügyi referens tiszt;
protokoll tiszt;
rendszerbiztonsági tiszt;
rejtjelző tiszt;
személyügyi tiszt;
térképész tiszt;
testnevelő tiszt;
tűzvédelmi tiszt;
katonai igazgatási terület:
beosztott tiszt;
repülő- és helikopter bázisok:
bevezető irányító tiszt;
elemző tiszt;
fedélzeti üzemeltető mérnök tiszt; helikoptervezető tiszt;
helikoptervezető tiszt I.;
helikoptervezető tiszt II.;
helikoptervezető-lövész tiszt;
irányító tiszt;
közelkörzet irányító tiszt;
megfigyelő tiszt;
meteorológus tiszt;
raj helikoptervezető-lövész tiszt; repülésbiztonsági tiszt;
repülésirányító tiszt;
repülőgép-vezető tiszt;
repülőtéri irányító tiszt;
üzemeltető mérnök tiszt;
MH BHD:
beosztott tiszt;
hadműveleti biztosító tiszt;
hálózati rendszermérnök tiszt;
rendszer tervező-szervező tiszt;
rendszermérnök tiszt;
távközlési hibamenedzser tiszt;
tervező tiszt;
ügyeletes tiszt;
MH 86. SZHB:
információvédelmi tiszt;
MH 2. KRDD:
beosztott tiszt;
harcvezető tiszt
15. őrnagy MH AA:
vezető oktató főtiszt
belső ellenőr főtiszt;
kommunikációs főtiszt;
pénzügyi referens főtiszt;
MH 59. SZD RB:
meteorológus főtiszt;
MH 86. SZHB:
főtechnológus főtiszt;
meteorológus főtiszt
16. alezredes MH NKK:
kiemelt hadműveleti főtiszt;
kiemelt légierő főtiszt;
kiemelt logisztikai főtiszt;
kiemelt személyügyi főtiszt
17. ezredes
18. dandártábornok
19. vezérőrnagy
20. altábornagy
21. vezérezredes

4. A 28/2015. HM utasítás 3. melléklet A) pont AC) alpontjában foglalt I. táblázat B:7 mezője helyébe a következő mező lép:

(B
1. Általános előmeneteli rend)
(7.) „állomásparancsnok;
állomásparancsnok (P);
állomásparancsnok-helyettes;
állomásparancsnok-helyettes (P);
étkezdevezető altiszt;
főszakács (rajpk.h.) (P);
gépparancsnok (P);
harckocsiparancsnok;
harckocsiparancsnok (P);
központparancsnok;
központparancsnok (P);
rajparancsnok-helyettes (P);
rajparancsnok;
részlegparancsnok (P);
MH 43. hír. és vt.e.:
alcsoportparancsnok-helyettes (P);
MH KKK:
őrparancsnok;
őrparancsnok-helyettes (P);
MH PBRT:
laboratóriumvezető altiszt (P)”

5. A 28/2015. HM utasítás 3. melléklet A) pont AC) alpontjában foglalt I. táblázat B:8 mezője helyébe a következő mező lép:

(B
1. Általános előmeneteli rend)
(8.) „állomásparancsnok;
étkezdevezető altiszt;
harckocsiparancsnok;
rajparancsnok;
szakasz altiszt;
vezénylő altiszt;
MH 43. hír. és vt.e.:
alcsoportparancsnok;
MH 54. RE:
váltásparancsnok;
MH 64. log. e.:
raktárvezető altiszt;
MH KKK:
őrparancsnok;
MH ARB:
műhelyparancsnok;
raktárvezető-helyettes altiszt;
részlegparancsnok;
MH PBRT:
laboratóriumvezető altiszt”

6. A 28/2015. HM utasítás 3. melléklet A) pont AC) alpontjában foglalt I. táblázat C:9 mezője helyébe a következő mező lép:

(C
1. Speciális előmeneteli rend)
(9.) „KORK: parancsnok;
tűzszerész raj:
rajparancsnok;
MH GEOSZ:
raktárvezető zászlós;
MH ARB:
raktárvezető zászlós;
részlegvezető zászlós;
MH PBRT:
Kutató-mentő Csoport:
csoportparancsnok”

7. A 28/2015. HM utasítás 3. melléklet A) pont AC) alpontjában foglalt I. táblázat B:14 mezője helyébe a következő mező lép:

(B
1. Általános előmeneteli rend)
(14.) „alközpontparancsnok;
alosztályparancsnok;
állomásparancsnok;
beosztott tiszt (alov.h.);
beosztott tiszt (főnökh.);
beosztott tiszt (rlg.vez.h.);
csoportparancsnok;
felügyeletparancsnok;
központparancsnok;
részlegparancsnok;
századparancsnok;
ütegparancsnok;
váltásparancsnok;
helyőrségtámogató parancsnokságok:
parancsnokhelyettes;
Nemzeti Telepíthető Híradó és Informatikai Század:
századparancsnok-helyettes;
MH 43. hír. és vt.e.:
felügyeletparancsnok;
rendszermérnök (pkh.);
MH 54. RE, Radarszázad:
századparancsnok-helyettes;
Gerinc Radar Mérőpont:
parancsnokhelyettes;
MH BHK, Kiképző Bázis:
bázisparancsnok-helyettes;
MH GAVIK:
mérnök tiszt (alov.h.);
MH 1. HTHE:
Hadihajós Alosztály:
alosztályparancsnok;
MH ARB:
raktárparancsnok-helyettes;
objektumparancsnok-helyettes;
MH KIKNYP:
beosztott tiszt (ivh.);
MH PBRT:
váltásparancsnok”

8. A 28/2015. HM utasítás 3. melléklet A) pont AC) alpontjában foglalt I. táblázat B:15 mezője helyébe a következő mező lép:

(B
1. Általános előmeneteli rend)
(15.) „alosztályvezető (ovh.);
alosztályvezető (pkh.);
bázisparancsnok-helyettes;
főtiszt (főnökh.);
főtiszt (ovh.);
központparancsnok-helyettes;
osztályparancsnok-helyettes;
zászlóaljparancsnok-helyettes;
helyőrségi komendáns hivatalok:
helyőrségkomendáns;
helyőrségkomendáns (pk.h.);
raktárparancsnok;
raktárparancsnok-helyettes;
helyőrségtámogató parancsnokságok:
parancsnokhelyettes;
MH 64. log. e.:
logisztikai főnök-helyettes;
részlegvezető (pkh.);
Támogató Csoport:
csoportparancsnok (kp.pk.h.);
csoportparancsnok;
MH 54. RE:
központparancsnok;
radarszázadok:
mérőpont parancsnok;
századparancsnok;
Nemzeti Telepíthető Híradó és Informatikai Század:
századparancsnok;
MH BHK:
alosztályvezető;
főnök;
részlegvezető (pkh.);
Kiképző Bázis:
bázisparancsnok;
Szimulációs Gyakorlóközpont:
parancsnokhelyettes;
MH 43. hír. és vt.e.:
főközpontparancsnok-helyettes;
központparancsnok;
központparancsnok (pkh.);
MH GAVIK:
csoportparancsnok;
elemző főtiszt (ovh.);
értékelő főtiszt (ovh.);
főnök;
laboratóriumvezető (ovh.);
radiológus főtiszt (ovh.);
szolgálatfőnök-helyettes;
váltásparancsnok;
MH LVIK:
csoportparancsnok;
főtiszt (kp.pk.h.);
központparancsnok-helyettes;
váltásparancsnok;
MH LVIK, Hadműveleti Központ:
főtiszt (csop.pk.h.);
MH 12. ALRE:
helyőrségkomendáns (pkh.);
MH Lé. Jü.:
törzsfőnökhelyettes;
MH 1. HTHE:
részlegvezető (kp.pk.h.);
MH KKK:
főnök;
főtiszt (pkh.);
központparancsnok-helyettes;
MH ARB:
informatikai főtiszt (ovh.);
objektumparancsnok;
raktárparancsnok;
MH KIKNYP:
alosztályvezető;
főtiszt (pkh.);
irodavezető;
központparancsnok;
részlegvezető (pkh.);
MH RKKK: részlegvezető;
MH PBRT:
helyőrségkomendáns;
központparancsnok;
Hadműveleti Központ:
parancsnokhelyettes;
váltásparancsnok”

9. A 28/2015. HM utasítás 3. melléklet A) pont AC) alpontjában foglalt I. táblázat B:17 mezője helyébe a következő mező lép:

(B
1. Általános előmeneteli rend)
(17.) „MH 37. mű.e.:
ezredparancsnok;
MH 43. hír. és vt.e.:
ezredparancsnok;
MH BHK:
központparancsnok;
MH 64. log. e.:
ezredparancsnok;
MH GAVIK:
központparancsnok;
MH LVIK:
központparancsnok;
törzsfőnök;
MH LVIK, Légi Irányító Központ:
központparancsnok;
MH LVIK, Hadműveleti Központ:
központparancsnok;
MH 54. RE:
ezredparancsnok;
MH 12. ALRE:
ezredparancsnok;
MH Lé. Jü.:
parancsnok;
MH 1. HTHE:
ezredparancsnok;
MH KKK:
központparancsnok;
MH NÖK:
képviseletvezető;
MH ARB:
parancsnok;
MH KIKNYP:
parancsnok;
MH GEOSZ:
szolgálatfőnök;
MH RKKK:
parancsnok;
MH PBRT:
bázisparancsnok”

10. A 28/2015. HM utasítás 3. melléklet A) pont AC) alpontjában foglalt II. táblázat B:7 mezője helyébe a következő mező lép:

(B
1. Általános előmeneteli rend)
(7.) „asszisztens altiszt (P);
beosztott altiszt (P);
feldolgozó altiszt (P);
főkezelő altiszt (P);
főszakács altiszt (P);
főszerelő altiszt (P);
gépkocsivezető altiszt (P);
harcjárművezető altiszt (P);
harcjárműirányzó altiszt (P);
irányzó altiszt (P);
raktáros altiszt (P);
technikus altiszt (P);
MH 43. hír. és vt.e.:
főtechnikus altiszt;
MH LVIK:
útvonalkövető altiszt (TKM) (P);
MH ARB:
raktáros altiszt (P)”

11. A 28/2015. HM utasítás 3. melléklet A) pont AC) alpontjában foglalt II. táblázat 8. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(A B C
1. Rendszeresített rendfokozat Általános előmeneteli rend Speciális előmeneteli rend)
8. főtörzsőrmester anyagbeszerző altiszt:
beosztott altiszt;
mestertechnikus altiszt;
nyilvántartó altiszt;
ügykezelő altiszt;
MH 43. hír. és vt.e.:
információvédelmi altiszt;
MH KKK:
diszpécser altiszt;
rakodásszervező altiszt;
MH ARB:
nyilvántartó altiszt;
technikus altiszt;
MH PBRT:
anyagbeszerző altiszt;
FRISZ ügyeletes altiszt
asszisztens altiszt;
főtechnikus altiszt;
gépkocsivezető altiszt - magasabb beosztású vezetők gépkocsivezetője;
kiképző altiszt;
mechanikus altiszt;
pénzügyi altiszt;
személyügyi altiszt;
ügykezelő-gépíró altiszt;
zenész altiszt;
Tűzszerész Raj:
tűzszerész altiszt;
technikus altiszt;
MH 43. hír. és vt.e.:
adattáros altiszt;
technikus altiszt;
üzemeltető technikus altiszt;
MH 54. RE:
kutató-mentő altiszt;
rejtjelző altiszt;
MH 64. log. e.:
közlekedési altiszt;
tervező altiszt;
vámügyi altiszt;
MH GAVIK:
főkezelő altiszt;
főszerelő altiszt;
MH LVIK:
asszisztens altiszt (ICA);
asszisztens altiszt (IDOA);
irányító asszisztens altiszt;
irányító asszisztens altiszt (FAA);
irányító asszisztens altiszt (SMA);
rakétairányító asszisztens altiszt (SAA);
útvonalkövető altiszt (TKM);
MH Lé. Jü.:
technikus altiszt;
MH 1. HTHE:
anyagkezelő altiszt;
főaknász altiszt;
kutyavezető tűzszerész altiszt;
speciális tűzszerész altiszt;
technikus altiszt;
tűzszerész búvár altiszt;
tűzszerész altiszt;
MH ARB:
adattáros altiszt;
technikus altiszt;
MH PBRT:
adattáros altiszt;
észlelő altiszt;
kutató-mentő altiszt;
mechanikus altiszt;
mentő gépkocsivezető altiszt;
repülés-bejelentő altiszt

12. A 28/2015. HM utasítás 3. melléklet A) pont AC) alpontjában foglalt II. táblázat 9. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(A B C
1. Rendszeresített rendfokozat Általános előmeneteli rend Speciális előmeneteli rend)
9. zászlós beosztott zászlós;
diszpécser zászlós;
dokumentumkezelő zászlós;
döntnök zászlós;
fődiszpécser zászlós;
híradó ügyeletes zászlós;
komendáns zászlós;
nyilvántartó zászlós;
rendszertechnikus zászlós;
ügykezelő zászlós;
zenész zászlós;
MH 43. hír. és vt.e.:
rendszertechnikus zászlós;
MH ARB:
nyilvántartó zászlós;
technikus zászlós;
MH GEOSZ:
feldolgozó zászlós;
MH KKK:
kiképző zászlós
adatfeldolgozó zászlós;
dokumentációkezelő zászlós;
főtechnikus zászlós;
informatikai zászlós;
kommunikációs zászlós;
munkavédelmi zászlós;
pénzügyi referens zászlós;
protokoll zászlós;
rejtjelző zászlós;
szakasszisztens zászlós;
szaktechnikus zászlós;
tervező zászlós;
tűzvédelmi zászlós;
ügykezelő zászlós;
jogi és igazgatási főnökségek:
dokumentumkezelő zászlós;
katonai igazgatási terület:
beosztott zászlós;
MH 1. HTHE:
felderítő tűzszerész zászlós;
főkormányos zászlós;
kiképző tűzszerész zászlós;
MH 54. RE:
információvédelmi ügyeletes zászlós;
MH GAVIK:
kidolgozó zászlós;
programozó zászlós;
tájékoztató zászlós;
technikus zászlós;
MH Lé. Jü.:
technikus zászlós;
MH LVIK:
asszisztens zászlós (TPOA);
asszisztens zászlós (WAA);
meteorológiai asszisztens zászlós;
MH LVIK HAMK:
híradó zászlós;
MH KIKNYP:
beosztott zászlós;
MH GEOSZ:
meteorológiai asszisztens zászlós;
térképész zászlós;
MH ARB:
beosztott zászlós;
laboráns zászlós;
technikus zászlós;
MH PBRT:
ellenőr zászlós;
meteorológiai asszisztens zászlós;
meteorológiai technikus zászlós;
Kutató-mentő Csoport:
kutató-mentő (felcser) zászlós

13. A 28/2015. HM utasítás 3. melléklet B) pont BB) alpontjában foglalt I. táblázat C:14 mezője helyébe a következő mező lép:

(C
1. Speciális előmeneteli rend)
(14.) „orvos tiszt (pkh.);
pszichológus tiszt (kp.pkh.);
pszichológus tiszt (rlg.vez.h.);
részlegvezető tiszt;
MH 2. KRDD:
csoportparancsnok”

  Vissza az oldal tetejére