Hatály: közlönyállapot (2017.XI.6.) Váltás a jogszabály mai napon hatályos állapotára

 

57/2017. (XI. 6.) HM utasítás

a Magyar Honvédség katonai egységes felderítő rendszer átalakításával kapcsolatos egyes feladatokról * 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontja és a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján a következő utasítást adom ki:

1. Általános rendelkezések

1. § Ezen utasítás hatálya

a) a Honvédelmi Minisztériumra (a továbbiakban: HM),

b) a honvédelemért felelős miniszter közvetlen alárendeltségébe tartozó szervezetekre és

c) a Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) hadrendje szerinti szervezetekre

[a továbbiakban az a)-c) pont együtt: honvédségi szervezetek] terjed ki.

2. Az MH önálló felderítő ezred kialakításával kapcsolatos feladatok

2. § (1) Az MH 5. Bocskai István Lövészdandár (a továbbiakban: MH 5. B.I. l.dd.) feladatrendszere 2018. január 1-jén 00.00 órakor módosul, létszáma csökken. Az MH 5. B.I. l.dd. szervezeti elemeként működő 24. Bornemissza Gergely Felderítő Zászlóalj (a továbbiakban: 24. BGFZ) az MH 5. B.I. l.dd.-ból kiválik.

(2) Az (1) bekezdés szerint az MH Összhaderőnemi Parancsnokság (a továbbiakban: MH ÖHP) parancsnokának közvetlen szolgálati alárendeltségében, a Katonai Egységes Felderítő Rendszer koncepcióban szereplő fejlesztési elgondolásnak megfelelően a hadműveleti-harcászati felderítő rendszer korszerűsítése, a feladatok hatékonyabb végrehajtása érdekében azokat ellátó új, az MH hadrendje szerinti ezred jogállású szervezetként létrehozásra kerül az MH 24. Bornemissza Gergely Felderítő Ezred (a továbbiakban: MH 24. BGFE).

(3) A megszűnő MH 5. B.I. l.dd. 24. BGFZ változatlan feladatrendszere és rendszeresített létszáma átadásra kerül az MH 24. BGFE részére.

(4) Az MH 24. BGFE az MH 5. B.I. l.dd. székhelyével azonos székhelyen kerül megalakításra, és feladatrendszerébe kerül az MH ÖHP felderítő támogatása, az MH ÖHP parancsnokának alárendeltségébe tartozó dandárok felderítő rendszerének megerősítése, valamint az MH kialakítandó felderítő „C4ISR” - Command, Control, Communications, Computers, Intelligence, Surveillance and Reconnaissance - rendszerének üzemeltetésével kapcsolatos egyes feladatok végrehajtása.

3. § (1) Az MH 5. B.I. l.dd. rendszeresített létszámkeretét úgy kell megtervezni és kialakítani, hogy az új szervezeti rend szerinti működés kezdőnapját megelőző napon az MH 5. B.I. l.dd. részére meghatározott létszámkeret az átszervezést követő napon a 2. § (3) bekezdése szerint az MH 5. B.I. l.dd. 24. BGFZ részére meghatározott létszámkerettel csökkentésre kerüljön.

(2) Az MH 24. BGFE rendszeresített létszámkeretét úgy kell megtervezni és kialakítani, hogy az a költségvetési szervként történő működtetéséhez feltétlenül szükséges létszámon felül nem haladhatja meg az új szervezeti rend szerinti működés kezdőnapját megelőző napon a 2. § (3) bekezdése szerint az MH 5. B.I. l.dd. 24. BGFZ részére meghatározott létszámkereteket.

4. § (1) A szervezési tevékenység, időszak

a) kezdete: ezen utasítás hatálybalépését követő nap,

b) befejezése: 2018. június 30.

(2) Az átalakítás következtében az új szervezeti rend szerinti működés kezdőnapja 2018. január 1.

(3) Az átalakítás következtében esetlegesen kiválók felmentése kezdetének vagy az átszervezéssel összefüggésben a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 46. § (1) bekezdés k), p) és r) pontja szerint az érintett állomány rendelkezési állományba helyezésének, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 25. § (2) bekezdés e) pontja és a Kjt. 30. §-a szerint a közalkalmazott közalkalmazotti jogviszonya felmentéssel történő megszüntetésének vagy a Kjt. 30/A. és 30/C. §-a szerinti állásfelajánlást követően a Kjt. 25. § (2) bekezdés b) pontja szerinti áthelyezésnek vagy a kinevezésmódosítás hatálybalépésének legkorábbi időpontja a (2) bekezdés szerinti új szervezeti rend szerinti működés kezdőnapja, legkésőbbi időpontja megegyezik a (2) bekezdésben meghatározott szervezési időszak utolsó napjával.

3. Az átalakítás végrehajtásának irányítása és a működési alapokmányok előkészítése

5. § Az átalakítás során az MH 5. B.I. l.dd. feladatrendszerének módosítására, az MH 24. BGFE alapító okiratának és az MH 5. B.I. l.dd. alapító okirat módosításának (a továbbiakban együtt: okiratok) előkészítése során a honvédelmi szervezetek alapításáról, tevékenységéről és szabályzatairól szóló 80/2011. (VII. 29.) HM utasítás 6/A. §-át és 11/A. §-át az alábbi határidők figyelembevételével kell alkalmazni:

a) az okiratokra vonatkozó javaslatok kidolgozása és azoknak a HM Tervezési és Koordinációs Főosztály (a továbbiakban: HM TKF) részére történő megküldése az utasítás hatálybalépését követő tizedik munkanapig,

b) az okiratok véleményeztetése, pontosítása és jóváhagyásra történő felterjesztése az utasítás hatálybalépését követő huszadik munkanapig.

6. § (1) Az MH 24. BGFE új állománytábláját és az MH 5. B.I. l.dd. állománytábla-helyesbítő ívét a Honvéd Vezérkar főnöke (a továbbiakban: HVKF) feladatszabása alapján a munkaköri jegyzékekről, az állománytáblákról és a létszámgazdálkodásról szóló 13/2014. (II. 14.) HM utasítás 12. § (2) bekezdése alapján az alábbi határidők figyelembevételével kell előkészíteni:

a) az okmányokra vonatkozó javaslat összeállítása és megküldése a Honvéd Vezérkar (a továbbiakban: HVK) Haderőtervezési Csoportfőnökség (a továbbiakban: HVK HTCSF) részére az utasítás hatálybalépését követő tizenötödik munkanapig,

b) az okmányok egyeztetése, véglegesítése és jóváhagyásra történő felterjesztése az utasítás hatálybalépését követő harmincadik munkanapig,

c) az okmányok jóváhagyása az utasítás hatálybalépését követő harmincötödik munkanapig,

d) a jóváhagyott okmányok kiadása az utasítás hatálybalépését követő negyvenedik munkanapig.

(2) Az (1) bekezdés szerinti új állománytábla és állománytábla-helyesbítő ív hatálybalépésének időpontja megegyezik a 4. § (2) bekezdése szerinti új szervezeti rendnek megfelelő működés kezdőnapjával.

4. Az utasításban meghatározottakkal összefüggő egyéb feladatok

7. § (1) Az MH 5. B.I. l.dd. a részére kiadott 2018. évi költségvetési tervezési keretek terhére összeállítja a saját, valamint - az MH 24. BGFE megalakításáért felelős vezetőjével együttműködve - az MH 24. BGFE 2018. évi elemi költségvetési tervjavaslatát, és azokat az - intézményi és központi, valamint fejezeti kezelésű előirányzatok elemi költségvetési javaslatainak elkészítésére vonatkozó feladatokat és követelményeket tartalmazó - eljárásrendben meghatározott módon és határidőig jóváhagyásra felterjeszti.

(2) A HM Védelemgazdasági Hivatal (a továbbiakban: HM VGH)

a) legkésőbb 2017. november 30-ig előkészíti a honvédelmi szervezetek pénzügyi és számviteli ellátási-utaltsági rendjéről szóló 14/2014. (HK 6.) HM VGHÁT szakutasítás módosítását, és azt jóváhagyásra felterjeszti a HM védelemgazdaságért felelős helyettes államtitkár (a továbbiakban: HM VGHÁT) részére, és

b) a Magyar Államkincstárnál 2018. január 1-jei hatállyal kincstári számla nyitását kezdeményezi az MH 24. BGFE részére.

(3) MH 24. BGFE rendszeresített beosztásainak 2018. évi feltöltésére az MH 24. BGFE 2018. évi elemi költségvetésében jóváhagyott létszám figyelembevételével kerül sor.

(4) Az MH 24. BGFE megalakításáért felelős vezetője az MH 5. B.I. l.dd. parancsnokával együttműködve összeállítja az utasításban meghatározott feladatrendszer módosításával összefüggő MH 24. BGFE infrastrukturális igényét, és azt az utasítás hatálybalépését követő hónap negyedik munkanapig megküldi az MH ÖHP részére. Az MH ÖHP az MH 24. BGFE infrastrukturális igénye alapján felméri az igényelt infrastrukturális feladatok műszaki tartalmát, a végrehajtás becsült forrás- és időszükségletét, és azt a HM VGH, a HM védelempolitikáért felelős helyettes államtitkár és a HM VGHÁT útján döntésre felterjeszti a HM közigazgatási államtitkára (a továbbiakban: HM KÁT) részére.

(5) A HVKF intézkedik az MH Hadrendjének módosítására és a 3. § (2) bekezdése szerinti új szervezeti rendnek megfelelő működés kezdőnapját megelőző ötödik napig annak jóváhagyásra történő felterjesztésére.

(6) A HVK HTCSF Magyarország nemzetközi szerződésekben vállalt kötelezettsége teljesítése érdekében az utasításban meghatározott szervezeti változásokkal összefüggő, az Európai Hagyományos Fegyveres Erőkről szóló Szerződés és kiegészítő dokumentumainak együttes kihirdetéséről szóló 1999. évi VI. törvényben meghatározott adatokról az új szervezeti rend szerinti működés kezdőnapját megelőző ötvenedik napig a HM TKF útján tájékoztatja a HM Védelempolitikai Főosztályt.

5. Záró rendelkezések

8. § (1) Ez az utasítás - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a közzétételét követő napon lép hatályba.

(2) A 9. § (1) és (3) bekezdése 2018. január 1-jén lép hatályba.

(3) Ezen utasításban meghatározott feladatok végrehajtását HM KÁT-HVKF együttes intézkedés szabályozza, amelynek tervezetét a HM TKF főosztályvezetője ezen utasítás hatálybalépését követő tizenötödik munkanapig készíti elő.

(4) A (3) bekezdés szerinti HM KÁT-HVKF együttes intézkedés tartalmazza ezen utasítás hatálya alá tartozó honvédségi szervezetek utasítás rendelkezéseihez kapcsolódó további szakfeladatait.

(5) Ezen utasítás végrehajtásával összefüggő feladatok következtében szükségessé váló jogszabályok és közjogi szervezetszabályozó eszközök módosításainak tervezeteit az azok kidolgozásáért felelős honvédségi szervezetek ezen utasítás hatálybalépését követő hónap tizedik munkanapjáig előkészítik és megküldik a HM Jogi Főosztály részére.

9. § (1) A szolgálati beosztások rendszeresítésével kapcsolatos szabályokról szóló 28/2015. (VI. 22.) HM utasítás (a továbbiakban: 28/2015. HM utasítás) 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) A 28/2015. HM utasítás 3. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

(3) A 28/2015. HM utasítás 3. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

10. § Ez az utasítás 2018. július 1-jén hatályát veszti.

1. melléklet az 57/2017. (XI. 6.) HM utasításhoz

1. A 28/2015. HM utasítás 1. melléklet 1. A honvédségi szervezetek és szervezeti elemei rövidítésének jegyzéke megnevezésű táblázat a következő 22. sorral egészül ki:

(A B
1. Rövidített megnevezés Megnevezés)
„22. MH 24. BGFE MH 24. Bornemissza Gergely Felderítő Ezred”

2. melléklet az 57/2017. (XI. 6.) HM utasításhoz

1. A 28/2015. HM utasítás 3. melléklet A) pont AA) alpontjához tartozó I. táblázat B:8 mezője helyébe a következő mező lép:

(B
1. Általános előmeneteli rend)
(8.) „Kiképző Század:
rajparancsnok;
szakasz altiszt;
vezénylő altiszt”

2. A 28/2015. HM utasítás 3. melléklet A) pont AD) alpontjához tartozó I. táblázat B:8 mezője helyébe a következő mező lép:

(B
1. Általános előmeneteli rend)
(8.) „állomásparancsnok;
rajparancsnok;
raktárvezető altiszt;
szakasz altiszt;
vezénylő altiszt”

3. melléklet az 57/2017. (XI. 6.) HM utasításhoz

1. A 28/2015. HM utasítás 3. melléklet A) pont AB) alpontjához tartozó I. táblázat B:15 mezője helyébe a következő mező lép:

(B
1. Általános előmeneteli rend)
(15.) „alosztályvezető (pkh.);
főközpontparancsnok-helyettes;
főtiszt (főnökh.);
központparancsnok;
osztályparancsnok-helyettes;
zászlóaljparancsnok-helyettes;
beosztott zászlóalj:
részlegvezető - csak a műszaki és a harcoló, harctámogató zászlóaljaknál;
vezető szervek:
részlegvezető (főnökh.);
helyőrségtámogató parancsnokságok:
főtiszt (ovh.);
repülő- és helikopter bázisok:
főtiszt (kp.pk.h.);
helikopterraj-parancsnok;
központparancsnok (pkh.);
központparancsnok-helyettes;
repülőraj-parancsnok;
századparancsnok-helyettes;
Repülőeszköz-javító Század és Üzemeltető Század:
századparancsnok;
szolgálatvezető mérnök;
szolgálatvezető mérnök (pkh.);
MH BHD:
bázisparancsnok;
főtiszt (alov.h.);
parancsnokhelyettes;
részlegvezető (pkh.);
vezető objektumkomendáns;
MH BHD HIRFK Rendszer-főfelügyelet:
parancsnok;
részlegvezető;
MH BHD, Központi Zenekar:
karmesterhelyettes;
MH BHD, Honvéd Koronaőrség:
parancsnok;
MH BHD Honvéd Palotaőrség:
parancsnok”

2. A 28/2015. HM utasítás 3. melléklet A) pont AB) alpontjához tartozó II. táblázat B:8 és C:8 mezője helyébe a következő mezők lépnek:

(B C
1. Általános előmeneteli rend Speciális előmeneteli rend)
(8.) „beosztott altiszt;
diszpécser altiszt;
felderítő-adatértékelő altiszt;
járatfogadó altiszt;
mestertechnikus altiszt;
rendész altiszt;
MH 59. SZD RB:
híradó ügyeletes altiszt;
ügyeletes altiszt
adattáros altiszt;
ejtőernyős altiszt;
észlelő altiszt;
főtechnikus altiszt;
gépkocsivezető altiszt - magasabb beosztású vezetők gépkocsivezetője;
kiképző altiszt;
kutató-mentő altiszt;
mechanikus altiszt;
mesteroperátor altiszt;
pénzügyi altiszt;
repülésbejelentő altiszt;
repülést kiszolgáló altiszt;
technikus altiszt;
tűzszerész altiszt;
ügykezelő-gépíró altiszt;
zenész altiszt;
századok:
személyügyi altiszt;
MH BHD:
mentő gépkocsivezető altiszt;
NATO futár altiszt;
NATO futárkísérő altiszt;
tervező-szervező altiszt;
MH BHD, Honvéd Koronaőrség:
koronaőr altiszt;
MH AA:
kezelő altiszt;
MH KRK:
baleseti helyszínelő altiszt;
rendész altiszt;
MH 2. KRDD:
specialista altiszt;
beosztott altiszt”

3. A 28/2015. HM utasítás 3. melléklet A) pont AC) alpontjához tartozó I. táblázat B:7 mezője helyébe a következő mező lép:

(B
1. Általános előmeneteli rend)
(7.) „állomásparancsnok;
állomásparancsnok (P);
állomásparancsnok-helyettes;
állomásparancsnok-helyettes (P);
étkezdevezető altiszt;
főszakács (rajpk.h.) (P);
gépparancsnok (P);
harckocsiparancsnok;
harckocsiparancsnok (P);
központparancsnok;
központparancsnok (P);
rajparancsnok-helyettes (P);
rajparancsnok;
részlegparancsnok (P);
vezetési pont parancsnok;
MH 43. hír. és vt.e.:
alcsoportparancsnok-helyettes (P);
MH KKK:
őrparancsnok;
őrparancsnok-helyettes (P);
MH PBRT:
laboratóriumvezető altiszt (P);
MH 24. BGFE:
csoportparancsnok-helyettes (P)”

4. A 28/2015. HM utasítás 3. melléklet A) pont AC) alpontjához tartozó I. táblázat B:8 mezője helyébe a következő mező lép:

(B
1. Általános előmeneteli rend)
(8.) „állomásparancsnok;
étkezdevezető altiszt;
harckocsiparancsnok;
rajparancsnok;
szakasz altiszt;
vezénylő altiszt;
HUMINT:
részlegparancsnok;
MH 43. hír. és vt.e.:
alcsoportparancsnok;
MH 54. RE:
váltásparancsnok;
MH 64. log. e.:
raktárvezető altiszt;
MH KKK:
őrparancsnok;
MH ARB:
műhelyparancsnok;
raktárvezető-helyettes altiszt;
részlegparancsnok;
MH 24. BGFE:
csoportparancsnok”

5. A 28/2015. HM utasítás 3. melléklet A) pont AC) alpontjához tartozó I. táblázat B:13 mezője helyébe a következő mező lép:

(B
1. Általános előmeneteli rend)
(13.) „beosztott tiszt (csop.pk.h.);
beosztott tiszt (csop.pk.h.) (P);
csoportparancsnok;
csoportparancsnok (P);
csoportparancsnok-helyettes;
csoportparancsnok-helyettes (P);
központparancsnok (P);
részlegvezető-helyettes;
részlegvezető-helyettes (P);
szakaszparancsnok (P);
szakaszparancsnok (szdpk.h.);
századparancsnok-helyettes;
ütegparancsnok-helyettes;
MH 43. hír. és vt.e.:
alközpontparancsnok-helyettes;
felügyeletparancsnok-helyettes;
részlegvezető (P);
üzemeltető mérnök (alkp.pk.h.);
MH LVIK:
beosztott tiszt (pkh.);
részlegparancsnok;
MH Lé. Jü.:
üzemeltető mérnök (rlg.vez.h.);
MH 54. RE:
üzemeltető mérnök (pkh.);
MH KKK:
csoportparancsnok (rlg.vez.h.);
MH ARB:
üzemeltető mérnök (rlg.vez.h.);
MH PBRT:
részlegparancsnok-helyettes;
MH 24. BGFE:
központparancsnok;
központparancsnok-helyettes (P);
Elektronikai Hadviselés Század:
állomásparancsnok (P)”

6. A 28/2015. HM utasítás 3. melléklet A) pont AC) alpontjához tartozó I. táblázat C:14 mezője helyébe a következő mező lép:

(C
1. Speciális előmeneteli rend)
(14.) „információvédelmi tiszt (főnökh.);
informatikai tiszt (főnökh.);
jogász tiszt (főnökh.);
karmester-helyettes;
környezetvédelmi tiszt (főnökh.);
munkavédelmi tiszt (főnökh.);
pénzügyi referens tiszt (vez.h.);
tűzvédelmi tiszt (alov.h.);
tűzvédelmi tiszt (főnökh.);
jogi és igazgatási főnökségek:
főnökhelyettes;
informatikai központok:
központparancsnok;
katonai igazgatási terület:
beosztott tiszt (főnökh.);
MH 24. BGFE:
személyügyi tiszt (főnökh.);
MH 37. mű.e.:
rejtjelző tiszt (főnökh.);
MH 43. hír. és vt.e.:
mérnök tiszt (alov.h.);
mérnök tiszt (pkh.);
rendszer tervező-szervező tiszt (pkh.);
MH 64. log. e.:
rejtjelző tiszt (főnökh.);
MH BHK:
testnevelő tiszt (főnökh.);
MH GAVIK:
mérnök tiszt (alov.h.);
mérnök tiszt (csop.pk.h.);
mérnök tiszt (lab.vez.h.);
radiológus tiszt (lab.vez.h.);
MH LVIK:
részlegparancsnok;
MH 54. RE:
SEL működést irányító váltás:
váltásparancsnok;
MH Lé. Jü.:
technológus tiszt (alov.h.);
MH 1. HTHE:
hajóparancsnok;
MH 1. HTHE, Kutyakiképző Részleg:
beosztott tiszt (rlg.vez.h.);
MH KKK:
beosztott tiszt (rlg.vez.h.);
MH ARB:
belső ellenőr tiszt (alov.h.);
mérnök tiszt (alov.h.)”

7. A 28/2015. HM utasítás 3. melléklet A) pont AC) alpontjához tartozó I. táblázat B:15 mezője helyébe a következő mező lép:

(B
1. Általános előmeneteli rend)
(15.) „alosztályvezető (ovh.);
alosztályvezető (pkh.);
bázisparancsnok-helyettes;
főtiszt (főnökh.);
főtiszt (ovh.);
központparancsnok-helyettes;
osztályparancsnok-helyettes;
zászlóaljparancsnok-helyettes;
helyőrségi komendáns hivatalok:
helyőrségkomendáns;
helyőrségkomendáns (pk.h.);
raktárparancsnok;
raktárparancsnok-helyettes;
helyőrségtámogató parancsnokságok:
parancsnokhelyettes;
MH 64. log. e.:
logisztikai főnökhelyettes;
részlegvezető (pkh.);
Támogató Csoport:
csoportparancsnok (kp.pk.h.);
csoportparancsnok;
MH 54. RE:
központparancsnok;
radarszázadok:
mérőpont parancsnok;
századparancsnok;
Nemzeti Telepíthető Híradó és Informatikai Század:
századparancsnok;
MH BHK:
alosztályvezető;
főnök;
részlegvezető (pkh.);
Kiképző Bázis:
bázisparancsnok;
Szimulációs Gyakorlóközpont:
parancsnokhelyettes;
MH 43. hír. és vt.e.:
főközpontparancsnok-helyettes;
központparancsnok;
központparancsnok (pkh.);
MH GAVIK:
csoportparancsnok;
elemző főtiszt (ovh.);
értékelő főtiszt (ovh.);
főnök;
laboratóriumvezető (ovh.);
radiológus főtiszt (ovh.);
szolgálatfőnök-helyettes;
váltásparancsnok;
MH LVIK:
csoportparancsnok;
főtiszt (kp.pk.h.);
központparancsnok-helyettes;
váltásparancsnok;
MH LVIK, Hadműveleti Központ:
főtiszt (csop.pk.h.);
MH 12. ALRE:
helyőrségkomendáns (pkh.);
MH Lé. Jü.:
törzsfőnökhelyettes;
MH 1. HTHE:
részlegvezető (kp.pk.h.);
MH KKK:
főnök;
főtiszt (pkh.);
központparancsnok-helyettes;
MH ARB:
informatikai főtiszt (ovh.);
objektumparancsnok;
raktárparancsnok;
MH KIKNYP:
alosztályvezető;
főtiszt (pkh.);
irodavezető;
központparancsnok;
részlegvezető (pkh.);
MH RKKK:
részlegvezető;
MH PBRT:
helyőrségkomendáns;
központparancsnok;
Hadműveleti Központ:
parancsnokhelyettes;
váltásparancsnok”

8. A 28/2015. HM utasítás 3. melléklet A) pont AC) alpontjához tartozó I. táblázat B:17 mezője helyébe a következő mező lép:

(B
1. Általános előmeneteli rend)
(17.) „MH 24. BGFE:
ezredparancsnok;
MH 37. mű.e.:
ezredparancsnok;
MH 43. hír. és vt.e.:
ezredparancsnok;
MH BHK:
központparancsnok;
MH 64. log. e.:
ezredparancsnok;
MH GAVIK:
központparancsnok;
MH LVIK:
központparancsnok;
törzsfőnök;
MH LVIK, Légi Irányító Központ:
központparancsnok;
MH LVIK, Hadműveleti Központ:
központparancsnok;
MH 54. RE:
ezredparancsnok;
MH 12. ALRE:
ezredparancsnok;
MH Lé. Jü.:
parancsnok;
MH 1. HTHE:
ezredparancsnok;
MH KKK:
központparancsnok;
MH NÖK:
képviseletvezető;
MH ARB:
parancsnok;
MH KIKNYP:
parancsnok;
MH GEOSZ:
szolgálatfőnök;
MH RKKK:
parancsnok;
MH PBRT:
bázisparancsnok”

9. A 28/2015. HM utasítás 3. melléklet A) pont AC) alpontjához tartozó II. táblázat B:7 mezője helyébe a következő mező lép:

(B
1. Általános előmeneteli rend)
(7.) „asszisztens altiszt (P);
beosztott altiszt (P);
feldolgozó altiszt (P);
felderítő-adatértékelő altiszt;
főkezelő altiszt (P);
főszakács altiszt (P);
főszerelő altiszt (P);
gépkocsivezető altiszt (P);
harcjárművezető altiszt (P);
harcjárműirányzó altiszt (P);
irányzó altiszt (P);
raktáros altiszt (P);
rejtjelző altiszt (P);
technikus altiszt (P);
MH 43. hír. és vt.e.:
főtechnikus altiszt;
MH LVIK:
útvonalkövető altiszt (TKM) (P);
MH ARB:
raktáros altiszt (P)”

10. A 28/2015. HM utasítás 3. melléklet A) pont AC) alpontjához tartozó II. táblázat C:8 mezője helyébe a következő mező lép:

(C
1. Speciális előmeneteli rend)
(8.) „asszisztens altiszt;
főtechnikus altiszt;
gépkocsivezető altiszt - magasabb beosztású vezetők gépkocsivezetője;
kiképző altiszt;
mechanikus altiszt;
pénzügyi altiszt;
személyügyi altiszt;
ügykezelő-gépíró altiszt;
zenész altiszt;
Tűzszerész Raj:
tűzszerész altiszt;
technikus altiszt;
MH 24. BGFE:
elemző altiszt;
mesteroperátor altiszt;
zavaró altiszt;
Értékelő-elemző Központ:
beosztott altiszt;
MH 43. hír. és vt.e.:
adattáros altiszt;
technikus altiszt;
üzemeltető technikus altiszt;
MH 54. RE:
kutató-mentő altiszt;
rejtjelző altiszt;
MH 64. log. e.:
közlekedési altiszt;
tervező altiszt;
vámügyi altiszt;
MH GAVIK:
főkezelő altiszt;
főszerelő altiszt;
MH LVIK:
asszisztens altiszt (ICA);
asszisztens altiszt (IDOA);
irányító asszisztens altiszt;
irányító asszisztens altiszt (FAA);
irányító asszisztens altiszt (SMA);
rakétairányító asszisztens altiszt (SAA);
útvonalkövető altiszt (TKM);
MH Lé. Jü.:
technikus altiszt;
MH 1. HTHE:
anyagkezelő altiszt;
főaknász altiszt;
kutyavezető tűzszerész altiszt;
speciális tűzszerész altiszt;
technikus altiszt;
tűzszerész búvár altiszt;
tűzszerész altiszt;
MH ARB:
adattáros altiszt;
technikus altiszt;
MH PBRT:
adattáros altiszt;
észlelő altiszt;
kutató-mentő altiszt;
mechanikus altiszt;
mentő gépkocsivezető altiszt;
repülésbejelentő altiszt”

  Vissza az oldal tetejére