A jogszabály mai napon ( 2019.10.15. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

1/2018. (X. 11.) MK rendelet

a Pro Turismo-díj adományozásának rendjéről

Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdés 3. és 4. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § A miniszterelnök kabinetfőnöke (a továbbiakban: miniszter) a turisztikai tevékenység irányításában, tervezésében, szervezésében, a nemzetközi turisztikai kapcsolatok terén végzett kiemelkedő tevékenység elismeréseként Pro Turismo-díj megnevezésű szakmai díjat (a továbbiakban: Pro Turismo-díj) adományozhat.

2. § (1) Évente legfeljebb 6 Pro Turismo-díj adományozható.

(2) A Pro Turismo-díjjal adományozó okirat jár.

3. § (1) A Pro Turismo-díj adományozását a turisztikai térségek fejlesztésével kapcsolatos állami feladatok koordinációjáért felelős miniszteri biztos, a Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. vezérigazgatója, valamint a turisztikai és vendéglátóipari szakmai szervezetek kezdeményezhetik.

(2) A Pro Turismo-díj adományozására vonatkozó javaslatot a miniszternek címezve - az 1. mellékletben foglalt tartalmi követelmények szerint - kell benyújtani a miniszterelnök kabinetfőnöke által vezetett minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) közigazgatási államtitkárának.

(3) A beérkezett javaslatokat a Kitüntetési Bizottság rangsorolja. A miniszter a Kitüntetési Bizottság javaslatainak figyelembevételével dönt a Pro Turismo-díj adományozásáról.

(4) A Kitüntetési Bizottság elnöke a közigazgatási államtitkár, tagjai a minisztérium

a) jogi és gazdasági ügyekért felelős helyettes államtitkára,

b) gazdasági vezetője,

c) személyügyekért felelős főosztályának vezetője.

(5) A Kitüntetési Bizottság működését ügyrend szabályozza.

4. § (1) A Pro Turismo-díj adományozásához szükséges az elismerésre javasolt személy 2. mellékletben foglalt előzetes hozzájárulása az 1. mellékletben meghatározott személyes adatainak az 5. § (5) bekezdése szerinti kezeléséhez, valamint az elismeréssel összefüggő, 5. § (6) bekezdése szerinti személyes adatai közzétételéhez.

(2) Nem adományozható Pro Turismo-díj annak,

a) akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen elítéltek, és az elismerésre történő felterjesztéskor még nem mentesült a büntetett előélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól,

b) aki a díjra történő felterjesztéskor jogerős fegyelmi büntetés hatálya alatt áll,

c) aki legkésőbb a díjra történő felterjesztéskor az (1) bekezdés szerinti hozzájárulást nem adja meg vagy azt a díj átadását megelőzően visszavonja.

(3) Aki a (2) bekezdésben foglaltak ellenére Pro Turismo-díjban részesült, attól a miniszter a Pro Turismo-díjat - a (2) bekezdésben foglaltakról való tudomásszerzését követően azonnal - visszavonja.

(4) Méltatlanná válik a miniszter által adományozott Pro Turismo-díjra az, akit szándékos bűncselekmény miatt jogerősen szabadságvesztésre ítéltek, jogerős bírói ítélettel a közügyektől vagy - ha az elismerés a foglalkozással összefüggő tevékenységnek szólt - a foglalkozásától eltiltottak. A méltatlanná vált személytől a miniszter a Pro Turismo-díjat visszavonja.

5. § (1) A Pro Turismo-díj adományozására a turisztikai világnap (szeptember 27.) alkalmából kerül sor.

(2) A Pro Turismo-díjat a miniszter vagy az általa megbízott személy ünnepélyes keretek között adja át. Ha a díjban részesített az adományozás és az átadás közötti időben elhalálozik, a díjat a törvényes örökösnek kell kiadni.

(3) A posztumusz díj átvételére a Kitüntetési Bizottság javaslatában megjelölt hozzátartozó jogosult.

(4) A Pro Turismo-díjban ugyanaz a személy vagy szervezet ismételten nem részesíthető.

(5) A Pro Turismo-díj adományozásáról és visszavonásáról a minisztérium nyilvántartást vezet. A nyilvántartás tartalmazza a Pro Turismo-díjban részesített 1. melléklet szerinti adatait, a Pro Turismo-díj adományozásának időpontját, valamint a Pro Turismo-díj esetleges visszavonásának tényét és időpontját.

(6) A Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Hivatalos Értesítőben és a minisztérium honlapján közzé kell tenni a Pro Turismo-díj adományozásának tényét, a Pro Turismo-díjban részesített nevét, beosztását és érdemeit, továbbá az elismerés esetleges visszavonásának tényét és időpontját.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

7. § E rendeletet a hatálybalépését megelőzően tett és a rendelet hatálybalépéséig el nem bírált javaslatokra is alkalmazni kell.

8. § * 

1. melléklet az 1/2018. (X. 11.) MK rendelethez

Javaslat elismerés adományozására

A Pro Turismo-díj adományozásának rendjéről szóló 1/2018. (X. 11.) MK rendelet alapján a javasolt elismerés megnevezése:

Az elismerés adományozására javasolt neve:

Születési helye:

Születési ideje (év, hó, nap):

Anyja neve:

Iskolai végzettsége:

Jelenlegi munkahelye (szervezeti egység megnevezésével, nyugdíj mellett vállalt munka esetében is):

Munkaköre, illetve beosztása:

Közszolgálati tisztviselő esetében besorolása:

Lakcíme:

Értesítési telefonszáma:

A jelölt korábban kapott elismerései (állami, szakmai és miniszteri elismerés):

A javaslat indokolása (legalább 3-5 mondatban):

Dátum:

Javaslattevő neve:

Javaslattevő munkahelye:

Javaslattevő aláírása:

2. melléklet az 1/2018. (X. 11.) MK rendelethez

Nyilatkozat

Alulírott kijelentem, hogy a Pro Turismo-díjra történő jelölésemmel összefüggésben hozzájárulok/nem járulok hozzá természetes személyazonosító adataim és lakcím adatom, valamint a javaslatban szereplő személyes adataimnak az elismerésben részesülők nyilvántartásában való kezeléséhez, illetve a nyilvánosság elismerésemről és érdemeimről történő tájékoztatásához.

Kijelentem továbbá, hogy az elismerésre történő felterjesztéskor bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen nem ítéltek el/mentesültem a büntetett előélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól, nem állok jogerős fegyelmi büntetés hatálya alatt.

E nyilatkozat a Pro Turismo-díj adományozásának rendjéről szóló 1/2018. (X. 11.) MK rendelet 4. § (1)-(2) bekezdésén és 5. § (5) bekezdésén alapul.

Kelt: ...............................................................

...............................................................
elismerésre javasolt aláírása


  Vissza az oldal tetejére