A jogszabály mai napon ( 2020.08.06. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

2/2018. (I. 3.) IM rendelet

az országgyűlési képviselők választása költségeinek normatíváiról, tételeiről, elszámolási és belső ellenőrzési rendjéről

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 346. § a) pontjában,

a 2. §, az 1-2. melléklet tekintetében a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 346. § e)-f) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 79. § 2. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) A Nemzeti Választási Iroda (a továbbiakban: NVI) elkészíti az országgyűlési képviselők választása (a továbbiakban: választás) pénzügyi feladat- és költségtervét.

(2) A helyi választási iroda (a továbbiakban: HVI) vezetője, az országgyűlési egyéni választókerületi választási iroda (a továbbiakban: OEVI) vezetője, a területi, illetve fővárosi választási iroda (a továbbiakban: TVI) vezetője, a külpolitikáért felelős miniszter által a választás lebonyolítására kijelölt szerv vezetője, továbbá a választás lebonyolításában részt vevő egyéb szerv (a továbbiakban: egyéb szerv) vezetője választási feladatai tekintetében

a) felelős a választás pénzügyi tervezéséért, számviteli és az e rendelet szerinti feladattípusú pénzügyi elszámolásáért,

b) felelős a választás pénzügyi lebonyolításáért, a pénzeszközök célhoz kötött felhasználásáért és ellenőrzéséért,

c) gyakorolja a választás pénzeszközei feletti kötelezettségvállalási és utalványozási jogot az államháztartásról szóló törvény alapján, és szabályozza a választásokhoz kapcsolódóan a pénzügyi ellenjegyzés, teljesítésigazolás, érvényesítés, utalványozás rendjét, továbbá

d) gondoskodik a választás céljára szolgáló pénzeszközök elkülönített számviteli kezeléséről.

2. § (1) A választási feladatok előkészítésének és lebonyolításának pénzügyi fedezetéül az 1. és 2. mellékletben meghatározott tételek és normatívák, a nem normatív kiadások tekintetében az NVI elnökének a külpolitikáért felelős miniszterrel, valamint az egyéb szerv vezetőjével kötött megállapodása alapján megállapított költségvetési fedezet szolgál.

(2) Az (1) bekezdés szerinti megállapodásokat az érintettek az államháztartásról szóló törvény rendelkezéseinek megfelelően, de legkésőbb a szavazás napját megelőző harmincadik napig kötik meg.

(3) A pénzügyi fedezet számításánál a választópolgárok számára vonatkozó adatokat a központi névjegyzék szavazás napját megelőző ötvennyolcadik napi állapota szerint kell figyelembe venni.

(4) Az NVI elnöke a (3) bekezdés szerint számított pénzügyi fedezetről támogatói okiratban értesíti a választási irodát, melyet a választás pénzügyi lebonyolítását támogató informatikai rendszerben (a továbbiakban: informatikai rendszer) küld meg a választási iroda vezetőjének.

(5) Megismételt szavazás esetén a szavazásban érintett választási szervek részére a 2. melléklet szerinti normatívákat kell biztosítani a megismételtetett szavazásban érintett szavazóköri, választókerületi, települési adatok szerint.

3. § (1) Az NVI a választás pénzügyi fedezetének a TVI-t megillető részét az illetékes fővárosi, megyei önkormányzat hivatalának fizetési számlájára utalja át.

(2) Az NVI a választás pénzügyi fedezetének a HVI-t, OEVI-t megillető részét a települési önkormányzat polgármesteri hivatala (közös önkormányzati hivatal esetén a közös önkormányzati hivatal) fizetési számlájára utalja át, ettől eltérő fizetési számlára történő utalásra az NVI elnökének írásbeli engedélyével van lehetőség.

(3) A választás kiadásainak fedezetére rendelkezésre álló, a 2. § (3) bekezdése szerint számított összeget az NVI támogatási előlegként utalja át az alábbi ütemezésben:

a) a dologi kiadások fedezetét a szavazás napját megelőző harmincadik napig,

b) a személyi juttatások és azok munkáltatót terhelő fizetési kötelezettségei fedezetét a szavazás napját megelőző kilencedik napig.

(4) A választási irodák a fizetési számláik adatait az informatikai rendszerben változás esetén aktualizálják. A választási irodák a választás kitűzését követően a fizetési számláik adatait felülvizsgálják, annak megtörténtét az informatikai rendszerben rögzítik.

4. § (1) A választás e § szerinti személyi juttatásainak kifizetésére csak a feladat típusú pénzügyi elszámolás (a továbbiakban: elszámolás) elfogadását követően kerülhet sor.

(2) A HVI és az OEVI vezetője a HVI és az OEVI tagjai személyi juttatására vonatkozó javaslatát az informatikai rendszerben rögzíti, elszámolásával együtt az informatikai rendszerben felterjeszti a TVI vezetőjének, aki dönt annak elfogadásáról.

(3) A HVI és az OEVI vezetők személyi juttatásainak kifizetésére a TVI vezetője tesz javaslatot az NVI elnökének az elszámolások felterjesztésekor úgy, hogy a díjak összege személyenként nem haladhatja meg az 1. mellékletben a TVI vezetője részére megállapított normatíva összegét.

(4) A TVI vezetője a TVI vezető helyettese és a TVI tagjai személyi juttatására vonatkozó javaslatát az informatikai rendszerben rögzíti, az elszámolásával együtt az informatikai rendszerben felterjeszti az NVI elnökének, aki dönt annak elfogadásáról; a javasolt díjak összege személyenként nem haladhatja meg az 1. mellékletben a TVI vezetője részére megállapított normatíva összegét.

(5) A TVI, a HVI, az OEVI vezetője önmaga számára nem állapíthat meg díjazást, a TVI vezetője az elszámolásban a javaslatát a részére megállapított normatíva keretein belül teheti meg.

(6) A TVI vezetője, a TVI vezető helyettese, a TVI tagjai, a HVI vezetője és tagjai, az OEVI vezetője és tagjai személyi juttatásainak kifizetéséről a TVI vezetője az NVI elnökének az elszámolás elfogadásáról szóló döntését és a pénzügyi fedezet rendelkezésre állását követően haladéktalanul intézkedik.

5. § (1) A feladat végrehajtásához biztosított normatív pénzeszközöket (személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, dologi kiadások) az államháztartásról szóló törvényben és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendeletben meghatározottak figyelembevételével kell felhasználni, azonban személyi kiadásra az e rendelet szerinti normatívákat - a feladatellátással arányos mértékben - biztosítani kell.

(2) Többlettámogatást különösen

a) a közreműködő jegyzőkönyvvezetők számának a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 52. § (2) bekezdés második mondata alapján a HVI vezetője által történő megállapítása,

b) a szavazatszámláló bizottságba (a továbbiakban: SZSZB) bevont póttagok,

c) nem állami vagy nem önkormányzati tulajdonú szavazóhelyiségek bérlete,

d) a Ve. 15. §-a szerinti kiadások,

e) az NVI elnöke által elrendelt, valamint a választási iroda által a Ve. 66. § (4a) bekezdése alapján ellátott többletfeladatok,

f) a HVI által belföldi vagy külföldi postacímre megküldött értesítők költségei,

g) választópolgárok értesítésével kapcsolatos egyéb költségek, határozatok, döntések nyomtatása, kézbesítése,

h) ajánlóívek nyomtatása

miatt lehet igényelni.

(3) Feladatelmaradás esetén, vagy ha a feladatot a Ve. 66. § (4a) bekezdése alapján másik választási iroda látja el, az erre a feladatra biztosított, a normatívák szerint számolt összeget, illetve ha a feladatelmaradás ismertté válása előtt indokolt kifizetés vagy kötelezettségvállalás történt, annak maradványát vissza kell utalni.

(4) Többlettámogatásként, illetve feladatelmaradásként kell elszámolni a téves adatszolgáltatásból származó különbözeteket.

(5) A HVI, az OEVI, illetve a TVI a (2) bekezdésben foglaltakon felüli többletkiadásainak, illetve kötelezettségvállalásainak az elszámolásban való érvényesítését a TVI vezetője kezdeményezi az NVI elnökénél. A kérelem elfogadásáról az NVI elnöke a kezdeményezés átvételétől számított öt munkanapon belül dönt. Ha a kérelem elbírálására a feladat határidején belül nem kerül sor, a határidő leteltét követő napon az egyetértést megadottnak kell tekinteni.

6. § (1) A költségvetési szerv a pénzeszközök felhasználásáról bizonylatonként, jogcímenként tételesen - ezen belül a személyi kiadásokról név szerint - számol el, és a tényleges pénzforgalomról (bevétel, kiadás) a hatályos jogszabályok szerint a szerv számvitelében a választási feladatokkal kapcsolatos részletező nyilvántartást vezet. A részletező nyilvántartásban meg kell jeleníteni mind a kapott támogatást, mind a saját forrás terhére teljesített kiadásokat.

(2) A választási iroda a támogatásokról a részletező nyilvántartással összhangban az NVI elnöke részére bizonylatonként, jogcímenként - ezen belül a személyi kiadásokról név szerint - számol el, amelynek alapja a tényleges kifizetések összege. Az elszámolás időpontjáig nem teljesült kiadásokról a kötelezettségvállalások alapján, szükség esetén időarányos költségmegosztással, költségbecsléssel kell elszámolni.

(3) A külpolitikáért felelős miniszter által kijelölt szerv és az egyéb szerv a támogatások felhasználásáról bizonylatonként, jogcímenként tételes - ezen belül a személyi kiadásokról név szerinti - elszámolást készít. Az elszámolást az alapbizonylatok másolatával kell alátámasztani.

(4) A pénzügyi elszámolás módját és részletszabályait az NVI elnöke állapítja meg.

7. § (1) A HVI és az OEVI vezetője a szavazás napját követő huszonöt napon belül az NVI elnökének a 6. § (4) bekezdése szerinti utasításában meghatározott elszámolást, valamint tanúsítványt készít a TVI vezetője részére. Az elszámolást a tanúsítvány és az alapbizonylatok elektronikus másolatával kell alátámasztani.

(2) A TVI vezetője az NVI elnöke részére az NVI elnökének a 6. § (4) bekezdése szerinti utasításában meghatározott

a) elszámolást, valamint tanúsítványt készít a TVI részére biztosított pénzügyi fedezetről, és az elszámolást a tanúsítvány és az alapbizonylatok elektronikus másolatával támasztja alá,

b) összesítő elszámolást készít a HVI vezetők, az OEVI vezetők és a saját elszámolása alapján

a szavazás napját követő ötven napon belül.

(3) A külpolitikáért felelős miniszter által kijelölt szerv és az egyéb szerv vezetője elszámolást készít az NVI elnöke részére a szavazás napját követő ötven napon belül.

(4) Az NVI az (1)-(3) bekezdésben foglalt elszámolások alapján, azok elfogadását követő húsz napon belül összesítő elszámolást készít. Az összesítő elszámolás formáját és tartalmi elemeit az NVI elnökének a 6. § (4) bekezdése szerinti utasítása határozza meg.

8. § (1) A HVI, az OEVI és a TVI vezetője a választási iroda részére megállapított támogatás felhasználásának ellenőrzésére a választási iroda egy vagy több tagjának ad megbízást.

(2) A HVI és az OEVI tekintetében az elszámolások megalapozottságát a TVI ellenőrzi a szavazás napját követő negyvenöt napon belül.

(3) A TVI, a külpolitikáért felelős miniszter által kijelölt szerv és az egyéb szerv tekintetében az elszámolások megalapozottságát az NVI ellenőrzi. Az NVI elnöke az elszámolások beérkezésétől - szükség esetén a javíttatott elszámolások beérkezésétől - számított ötven napon belül dönt azok elfogadásáról. A szükséges javításokat az elszámolást készítő szerv úgy köteles elvégezni, hogy a javított elszámolás az NVI-nek a javításra vonatkozó felhívásától számított hetedik napon az NVI-hez megérkezzen.

(4) A HVI és az OEVI többlettámogatásainak, többletkiadásainak indokoltságát a TVI tételesen megvizsgálja.

(5) A TVI és az NVI az ellenőrzés során a támogatás rendeltetésszerű felhasználását és a felhasználás Ve.-nek és a végrehajtására kiadott rendeleteknek való megfelelőségét vizsgálja. Az ellenőrzés során a költségvetési támogatások ellenőrzésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

9. § (1) A HVI és az OEVI elszámolását a TVI vezetője az informatikai rendszerben szereplő részletes adatok alapján felterjeszti az NVI elnökének.

(2) Az elszámolások elfogadásáról az NVI elnöke a felterjesztés és az informatikai rendszerben szereplő részletes adatok alapján dönt.

(3) A többlettámogatások, többletkiadások fedezetét az NVI az elszámolás elfogadását követő nyolc munkanapon belül biztosítja a HVI, az OEVI, a TVI, valamint az előirányzat átadásáról szóló megállapodás alapján a külpolitikáért felelős miniszter által kijelölt szerv és az egyéb szerv részére.

(4) Az elszámolást készítő szerv vezetője az elszámolásának elfogadását követő nyolc munkanapon belül köteles eleget tenni a visszafizetési kötelezettségének. A külpolitikáért felelős miniszter által kijelölt szerv és az egyéb szerv az előirányzat átadásról szóló megállapodás alapján az elszámolásának elfogadását követő nyolc munkanapon belül köteles eleget tenni előirányzat átadási kötelezettségének.

10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

11. § * 

1. melléklet a 2/2018. (I. 3.) IM rendelethez

Tételek és normatívák az országgyűlési képviselők választásán

1. Jogcím Normatíva
2. Kód Név Egység Ft/egység
3. HELYI TELEPÜLÉSI KIADÁSOK
4. 1. DOLOGI KIADÁSOK
5. 101 Kiadások a szavazás napját megelőzően.
6. 10101 Hirdetmény és tájékoztató nyomtatvány költségei szavazókörönként.
Hirdetmény plakát közzététele, lakossági tájékoztatók, hirdetmények (szavazókörök helye, címe, szavazás napja) nyomtatása, sokszorosítása, kiragasztása.
1 3 000
7. 10102 Névjegyzék-nyomtatással kapcsolatos HVI feladatok elvégzése, választópolgáronként számolva, de legalább 500 Ft. 1 1,5
8. 10103 Választással összefüggő egyéb dologi kiadások szavazókörönként.
Helyben készülő nyomtatványok előállítása, papír költsége: eskütételi jegyzőkönyvek, napközbeni jelentések nyomtatványai, választási bizottságok tagjainak megbízólevelei, átadás-átvételi jegyzőkönyvek, visszautasítottak jegyzéke stb. SZSZB eskütételének szervezése. Szavazóköri jegyzőkönyvek másolatainak biztosítása megbízott SZSZB tagok részére.
1 12 000
9. 10109 Szavazásnapi anyagok szállításával kapcsolatos kiadások HVI-nként. 1 10 000
10. 10111 Szavazási levélcsomag átadására a Ve. 277. § (2) bekezdés b) pontja szerint kijelölt települések többletköltsége településenként, kijelölt települések részére. 1 10 000
11. 102 Kiadások a szavazás napján.
12. 10201 A szavazóhelyiség kialakításával, működtetésével kapcsolatos költségek szavazókörönként. 1 4 000
13. 10202 A HVI szavazásnapi működésével összefüggő kiadások. Szavazókörökkel való kapcsolattartás költségei. 1 30 000
14. 10203 Több településre kiterjedő illetékességgel rendelkező HVI pótelőirányzata, kapcsolódó településenként.
A kapcsolt települések szavazásnapi működésével összefüggő kiadások.
1 6 000
15. 103 Választással, eredmény-megállapítással összefüggő költségek.
16. 10302 Jegyzőkönyvek szállításának költsége szavazókörönként. 1 5 000
17. 104 Szavazásnapi ellátás költségei.
18. 10401 Az SZSZB tagjainak ellátási költsége alapján fizetendő ÁFA. 1 1 700
19. 105 Egyéb dologi kiadások utólagos igényléssel, tényleges igénybevétel alapján.
20. 10501 Nem állami, nem önkormányzati tulajdonú szavazóhelyiségek bérlete. 1 10 000
21. 10502 Magyarországi címre kézbesített értesítőkkel kapcsolatos feladatok, a szavazás napját megelőző ötvennyolcadik nap után, HVI részére utólagos igénylés alapján, értesítőnként. Az igénylés alapja a Magyar Posta által kiállított számlában feltüntetett mennyiség. 1 135
22. 10503 Külföldi címre kézbesített értesítőkkel kapcsolatos feladatok, a szavazás napját megelőző ötvennyolcadik. nap után, HVI részére utólagos igénylés alapján, értesítőnként. Az igénylés alapja a Magyar Posta által kiállított számlában feltüntetett mennyiség. 1 450
23. 10504 Magyarországi címre kézbesített határozatokkal, egyéb döntésekkel kapcsolatos feladatok, HVI részére utólagos igénylés alapján. Az igénylés alapja a Magyar Posta által kiállított számlában feltüntetett mennyiség. 1 680
24. 10505 Külföldi címre kézbesített határozatokkal, egyéb döntésekkel kapcsolatos feladatok, HVI részére utólagos igénylés alapján. Az igénylés alapja a Magyar Posta által kiállított számlában feltüntetett mennyiség. 1 1 930
25. 2. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK
26. 201 Az SZSZB tagjának tiszteletdíja.
27. 20101 SZSZB [egy szavazókörrel rendelkező településen a helyi választási bizottság: (a továbbiakban: HVB)] 3 választott tagjának díja. 3 35 000
28. 20102 Egy szavazókörrel rendelkező település esetén a HVB negyedik és ötödik tagjának díja. 2 35 000
29. 202 Az SZSZB mellett működő jegyzőkönyvvezető díja.
30. 20201 Az SZSZB mellett működő jegyzőkönyvvezető díja. 1 35 000
31. 203 A HVI tagjának személyi normatívája, kivéve HVI vezető.
A normatíva a HVI alábbi számú tagjai tekintetében vehető figyelembe (a település választópolgárszáma, több településre kiterjedő illetékességgel rendelkező HVI esetén a települések összesített választópolgárszáma alapján):
32. 20301 8 000 választópolgárig 5 50 000
33. 20302 8 001-40 000 választópolgárig 10 50 000
34. 20303 40 001-80 000 választópolgárig 15 50 000
35. 20304 80 001-100 000 választópolgárig 20 50 000
36. 20305 100 001választópolgártól 25 50 000
37. 204 A HVI tagjának személyi normatívája több településre kiterjedő illetékességgel rendelkező HVI esetében.
38. 20401 A HVI tagjának személyi normatívája több településre kiterjedő illetékességgel rendelkező HVI esetében.
A HVI figyelembe vehető tagjainak száma minden kapcsolt település után 1 fővel növekszik.
1 50 000
39. 205 Szavazásnapi ellátás költségei.
40. 20501 Az SZSZB választott és megbízott tagjainak napközbeni étkezési ellátása. 1 6 300
41. 206 Egyéb személyi kiadások utólagos igényléssel, tényleges igénybevétel alapján.
42. 20601 A Ve. 78. § szerint kijelölt szavazókörben plusz jegyzőkönyvvezetői díj.
A normatíva tekintetében figyelembe vehető jegyzőkönyvvezetők száma minden további 500 átjelentkező választópolgár után 1 fővel növekszik.
1 42 000
43. 20602 Az SZSZB szükség szerint bevont póttagjának tiszteletdíja szavazókörönként legfeljebb 2 fő. 1 35 000
44. 20603 A Ve. 78. § szerint kijelölt szavazókörben az SZSZB szükség szerint bevont póttagjának tiszteletdíja szavazókörönként, 20602 jogcímen felül (minden további 500 átjelentkező választópolgár után az SZSZB tagjainak száma 2 fővel növelhető). 1 35 000
45. 20604 A választási bizottságok tagjainak távolléti díja [Ve. 15. §].
46. 3. MUNKAADÓT TERHELŐ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG
47. 301 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség.
48. 30101 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség.
49. 30102 Szavazásnapi ellátás után fizetendő munkáltatói teher.
50. 302 Személyi juttatás utólagos igényének munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség.
51. 30201 Személyi juttatás utólagos igényének munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség
52. ORSZÁGGYŰLÉSI EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLETI KIADÁSOK
53. 1. DOLOGI KIADÁSOK
54. 111 OEVI folyamatos működésével összefüggő kiadások.
55. 11101 A választási eljárással összefüggő dologi kiadások OEVK-nként, OEVI részére. 1 100 000
56. 11111 Szavazási levélcsomag átadásával kapcsolatos többletköltség. 1 10 000
57. 112 Az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság (továbbiakban: OEVB) működtetésével kapcsolatos dologi kiadások.
58. 11201 OEVB működtetésével kapcsolatos dologi kiadások OEVB-nként, OEVI részére. 1 100 000
59. 113 Választással, eredmény-megállapítással összefüggő költségek.
60. 11301 Szavazásnapi egyéb kiadások OEVI székhely településen, OEVK-nként. 1 30 000
61. 11302 Átjelentkezéssel, levélszavazással kapcsolatos költségek OEVI részére OEVK-nként. 1 60 000
62. 11303 Szavazatok, jegyzőkönyvek szállításának költségei OEVI-nként, utólagos igényléssel. 1 15 000
63. 114 Szavazásnapi ellátás költségei.
64. 11401 Szavazatszámlálással összefüggő kiadások a külképviseleteken leadott szavazatok, valamint az átjelentkezéssel szavazó választópolgárok által leadott szavazatok megszámlálására kijelölt szavazókörökben, OEVK-nként, OEVK székhely településre. SZSZB választott és megbízott tagjainak napközbeni étkezési ellátása (ÁFA). 1 850
65. 11402 Az OEVB tagjainak ellátás költsége (ÁFA). 1 3200
66. 115 Egyéb dologi kiadások utólagos igényléssel, tényleges igénybevétel alapján.
67. 11501 Ajánlóívek nyomtatása. Utólagos igénylés alapján. (laponként). 1 25
68. 2. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK
69. 211 Az OEVB tagjának tiszteletdíja.
70. 21101 Az OEVB választott tagjának tiszteletdíja. 3 50 000
71. 212 Az OEVI tagjainak személyi normatívája.
72. 21201 Az OEVI tagjának személyi normatívája. E normatíva az OEVI legfeljebb 15 tagja tekintetében vehető figyelembe. 15 65 000
73. 21202 Ha az OEVI több OEVB mellett működik, úgy az OEVI-nek a normatíva tekintetében figyelembe vehető tagjainak száma minden további OEVB után 5 fővel növekszik. 5 65 000
74. 213 Szavazásnapi ellátás költségei.
75. 21301 Szavazatszámlálással összefüggő kiadások a külképviseleteken leadott szavazatok, az átjelentkezéssel szavazó választópolgárok által leadott szavazatok megszámlálására kijelölt szavazókörökben, OEVK-nként, OEVK székhely településre.
Az SZSZB tagjainak napközbeni étkezési ellátása.
1 3 150
76. 21302 Az OEVB tagjainak étkezési ellátása választási időszakban. 1 11 800
77. 214 A külképviseleti szavazatoknak és az átjelentkezők szavazatainak megszámlálására kijelölt SZSZB és jegyzőkönyvvezető díjazása
78. 21401 A külképviseleti szavazatoknak és az átjelentkezők szavazatainak megszámlálására kijelölt SZSZB 3 választott tagjának többletdíja. 3 8 400
79. 21402 A külképviseleti szavazatok és az átjelentkezők szavazatainak megszámlálására kijelölt SZSZB mellett működő jegyzőkönyvvezető többletdíja. 1 8 400
80. 3. MUNKAADÓT TERHELŐ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG
81. 311 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség OEVI- nél.
82. 31101 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség OEVI- nél.
83. 31102 Szavazásnapi ellátás után fizetendő munkáltatói teher.
84. KÜLKÉPVISELETI KIADÁSOK
85. 1. DOLOGI KIADÁSOK
86. 12112 Szavazási levélcsomag átadására a Ve. 277. § (2) bekezdés c) pontja szerint kijelölt külképviseletek többletköltsége külképviseletenként, minden megkezdett 1000 szavazási levélcsomag után. 1 10 000
87. 2. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK
88. 221 A külképviseleteken feladatot teljesítők személyi kiadásai.
89. 22101 A külképviseleti választási iroda (a továbbiakban: KÜVI) vezetőjének díja. 1 30 000
90. 22102 A KÜVI tagjának személyi normatívája.
91. 2210201 A KÜVI tagjainak díja tagonként, 200 külképviseleti névjegyzékbe vett választópolgárig. A figyelembe vehető tagok számát a külképviseletre jelentkezett választópolgárok száma alapján az NVI elnöke állapítja meg. A díj kifizetésére a tényleges igénybevétel alapján kerül sor. 1 15 000
92. 2210202 A KÜVI tagjainak díja tagonként, 200 külképviseleti névjegyzékbe vett választópolgár felett. A figyelembe vehető tagok számát a külképviseletre jelentkezett választópolgárok száma alapján az NVI elnöke állapítja meg. A díj kifizetésére a tényleges igénybevétel alapján kerül sor. 1 25 000
93. 3. MUNKAADÓT TERHELŐ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG
94. 321 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség külképviseleteknél.
95. 32101 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség a külpolitikáért felelős miniszter által kijelölt szervnél.
96. 32102 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség külképviseleteknél.
97. MEGYEI KIADÁSOK
98. 1. DOLOGI KIADÁSOK
99. 131 TVI választás előkészítésével és folyamatos működésével összefüggő kiadásai.
100. 13101 TVI dologi kiadásai OEVK-nként. 1 200 000
101. 13102 A TVI oktatással összefüggő kiadásai, HVI- nként. 1 20 000
102. 13103 Pénzügyi és logisztikai feladatok ellátása, megyénként. 1 150 000
103. 132 A TVI infrastrukturális feltételeihez kapacitás kiegészítése.
104. 13201 A TVI infrastrukturális feltételeihez kapacitás kiegészítés, megyénként. 1 1 350 000
105. 133 Szavazásnapi ellátás költségei.
106. 13301 TVI ellátási költsége alapján fizetendő ÁFA. 1 23 000
107. 2. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK
108. 231 HVI, OEVI vezetőjének díja választópolgárszám függvényében (több településre kiterjedő illetékességgel rendelkező HVIesetén a települések összesített választópolgárszáma alapján).
109. 23101 -8 000 választópolgárig 1 85 000
110. 23102 8 001-40 000 választópolgárig 1 110 000
111. 23103 40 001-80 000 választópolgárig 1 140 000
112. 23104 80 001-100 000választópolgárig 1 170 000
113. 23105 100 001 választópolgártól 1 200 000
114. 232 Több településre kiterjedő illetékességgel rendelkező HVI vezetőjének plusz díja.
115. 23201 Több településre kiterjedő illetékességgel rendelkező HVI vezetőjének plusz díja kapcsolt településenként. 1 5 000
116. 233 OEVI vezető további díja.
117. 23301 OEVI vezető további díja OEVK-nként. 1 50 000
118. 234 TVI tagok és vezetők díja, legfeljebb 600 000 forint.
119. 23401 TVI vezető díja. 1 600 000
120. 23402 TVI vezető helyettesének díja. 1 300 000
121. 23403 TVI pénzügyi felelősének díja. 1 300 000
122. 23404 TVI informatikai felelősének díja. 1 300 000
123. 23405 TVI további 10 tagjának díja. 10 160 000
124. 23406 További TVI tagok díja pénzügyi ellenőrzési feladatok ellátására. (Települések száma a megyében * szavazókörök száma szorzatérték alapján sávosan)
125. 2340601 -35 000 1 160 000
126. 2340602 35 001-75 000 2 160 000
127. 2340603 75 001-130 000 3 160 000
128. 2340604 130 001- 4 160 000
129. 235 Szavazásnapi ellátás költségei.
130. 23501 TVI ellátási költsége. 1 83 000
131. 3. MUNKAADÓT TERHELŐ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG
132. 331 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség megyénél.
133. 33101 HVI vezetőinek díja utáni munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettség.
134. 33102 OEVI vezető további díja utáni munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettség.
135. 33103 TVI vezető díja utáni munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettség.
136. 33104 TVI tag díja utáni munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettség.
137. 33105 Szavazásnapi ellátás után fizetendő munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó.
138. KÖZPONTI KIADÁSOK
139. 2. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK
140. 252 Az NVI tagjainak túlmunkájával kapcsolatos személyi kiadások.
141. 25202 Az NVI elnökének tiszteletdíja. 1 1 000 000
142. 3. MUNKAADÓT TERHELŐ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG
143. 351 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség NVI- nél.
144. 35105 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség NVI- nél.

2. melléklet a 2/2018. (I. 3.) IM rendelethez

Tételek és normatívák az országgyűlési képviselők megismételt szavazásán

1. Jogcím Normatíva
2. Kód Név Egység Ft/egység
3. HELYI TELEPÜLÉSI KIADÁSOK
4. 1. DOLOGI KIADÁSOK
5. 101 Kiadások a szavazás napját megelőzően.
6. 10101 Hirdetmény és tájékoztató nyomtatvány költségei szavazókörönként.
Hirdetmény plakát közzététele, lakossági tájékoztatók, hirdetmények (szavazókörök helye, címe, szavazás napja) nyomtatása, sokszorosítása, kiragasztása.
1 3 000
7. 10102 Névjegyzék-nyomtatással kapcsolatos HVI feladatok elvégzése, választópolgáronként számolva, de legalább 500 Ft. 1 1,5
8. 10103 Választással összefüggő egyéb dologi kiadások szavazókörönként.
Helyben készülő nyomtatványok előállítása, papír költsége: eskütételi jegyzőkönyvek, napközbeni jelentések nyomtatványai, választási bizottságok tagjainak megbízólevelei, átadás-átvételi jegyzőkönyvek, visszautasítottak jegyzéke stb.. SZSZB eskütételének szervezése. Szavazóköri jegyzőkönyvek másolatainak biztosítása megbízott SZSZB tagok részére.
1 12 000
9. 10109 Szavazásnapi anyagok szállításával kapcsolatos kiadások HVI-nként. 1 10 000
10. 102 Kiadások a szavazás napján.
11. 10201 A szavazóhelyiség kialakításával, működtetésével kapcsolatos költségek szavazókörönként. 1 4 000
12. 10202 A HVI szavazásnapi működésével összefüggő kiadások. Szavazókörökkel való kapcsolattartás költségei. 1 30 000
13. 10203 Több településre kiterjedő illetékességgel rendelkező HVI pótelőirányzata, kapcsolódó településenként.
A kapcsolt települések szavazásnapi működésével összefüggő kiadások.
1 6 000
14. 104 Szavazásnapi ellátás költségei.
15. 10401 Az SZSZB tagjainak ellátási költsége alapján fizetendő ÁFA. 1 1 700
16. 2. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK
17. 201 Az SZSZB tagjának tiszteletdíja.
18. 20101 SZSZB (egy szavazókörrel rendelkező településen a HVB) 3 választott tagjának díja. 3 35 000
19. 20102 Egy szavazókörrel rendelkező település esetén a HVB negyedik és ötödik tagjának díja. 2 35 000
20. 202 Az SZSZB mellett működő jegyzőkönyvvezető díja.
21. 20201 A szavazatszámláló bizottság mellett működő jegyzőkönyvvezető díja. 1 35 000
22. 203 A HVI tagjának személyi normatívája, kivéve HVI vezető.
A normatíva a HVI alábbi számú tagjai tekintetében vehető figyelembe (a település választópolgárszáma, több településre kiterjedő illetékességgel rendelkező HVI esetén a települések összesített választópolgárszáma alapján):
23. 20301 - 8 000 választópolgárig 5 50 000
24. 20302 8 001-40 000 választópolgárig 10 50 000
25. 20303 40 001-80 000 választópolgárig 15 50 000
26. 20304 80 001-100 000 választópolgárig 20 50 000
27. 20305 100 001választópolgártól 25 50 000
28. 204 A HVI tagjának személyi normatívája több településre kiterjedő illetékességgel rendelkező HVI esetében.
29. 20401 A HVI tagjának személyi normatívája több településre kiterjedő illetékességgel rendelkező HVI esetében.
A HVI normatíva tekintetében figyelembe vehető tagjainak száma minden kapcsolt település után 1 fővel növekszik.
1 50 000
30. 205 Szavazásnapi ellátás költségei.
31. 20501 Az SZSZB választott és megbízott tagjainak napközbeni étkezési ellátása. 1 6 300
32. 206 Egyéb személyi kiadások utólagos igényléssel, tényleges igénybevétel alapján.
33. 20601 A Ve. 78. § szerint kijelölt szavazókörben plusz jegyzőkönyvvezetői díj.
A normatíva tekintetében figyelembe vehető jegyzőkönyvvezetők száma minden további 500 átjelentkező választópolgár után 1 fővel növekszik.
1 42 000
34. 20602 Az SZSZB szükség szerint bevont póttagjának tiszteletdíja szavazókörönként legfeljebb 2 fő. 1 35 000
35. 20603 A Ve. 78. § szerint kijelölt szavazókörben az SZSZB szükség szerint bevont póttagjának tiszteletdíja szavazókörönként , 20602 jogcímen felül (minden további 500 átjelentkező választópolgár után az SZSZB tagjainak száma 1 fővel növelhető). 1 35 000
36. 20604 A választási bizottságok tagjainak távolléti díja [Ve. 15. §].
37. 3. MUNKAADÓT TERHELŐ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG
38. 301 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség településnél.
39. 30101 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség.
40. 30102 Szavazásnapi ellátás után fizetendő munkáltatói teher.
41. 302 Személyi juttatás utólagos igényének munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség.
42. 30201 Személyi juttatás utólagos igényének munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség
43. ORSZÁGGYŰLÉSI EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLETI KIADÁSOK
44. 3. MUNKAADÓT TERHELŐ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG
45. 311 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség OEVI- nél.
46. 31101 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség OEVI- nél.
47. 31102 Szavazásnapi ellátás után fizetendő munkáltatói teher.
48. MEGYEI KIADÁSOK
49. 2. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK
50. 231 HVI, OEVI vezetőjének díja választópolgárszám függvényében (több településre kiterjedő illetékességgel rendelkező HVIesetén a települések összesített választópolgárszáma alapján).
51. 23101 -8 000 választópolgárig 1 85 000
52. 23102 8 001-40 000 választópolgárig 1 110 000
53. 23103 40 001-80 000 választópolgárig 1 140 000
54. 23104 80 001-100 000választópolgárig 1 170 000
55. 23105 100 001 választópolgártól 1 200 000
56. 232 Több településre kiterjedő illetékességgel rendelkező HVI vezetőjének plusz díja.
57. 23201 Több településre kiterjedő illetékességgel rendelkező HVI vezetőjének plusz díja kapcsolt településenként. 1 5 000
58. 233 OEVI vezető további díja.
59. 23301 OEVI vezető további díja OEVK-nként. 1 50 000
60. 3. MUNKAADÓT TERHELŐ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG
61. 331 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség megyénél.
62. 3310101 HVI vezetőinek díja utáni munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettség.
63. 3310102 OEVI vezető további díja utáni munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettség.
64. 33102 Szavazásnapi ellátás után fizetendő munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó.

  Vissza az oldal tetejére