A jogszabály mai napon ( 2020.05.28. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

2/2018. (XII. 28.) MK rendelet

a fejezeti és központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet I. pont 20. alpontjában meghatározott feladatkörömben eljárva − a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 64. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben − a következőket rendelem el:

I. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. A rendelet hatálya

1. § E rendelet hatálya kiterjed

a) a központi költségvetésről szóló törvény 1. melléklet XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda fejezetében eredeti előirányzatként megállapított fejezeti kezelésű előirányzatokra, és azokra a központi kezelésű előirányzatokra, amelyek vonatkozásában az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 1. melléklete szerint a fejezetet irányító szerv és annak vezetője a Miniszterelnöki Kabinetiroda és a Kormánynak a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdése szerinti tagja (a továbbiakban: miniszter),

b) a költségvetési évet megelőző évekre vonatkozó központi költségvetésről szóló törvényben a miniszter által vezetett minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) és annak jogelődjei költségvetési fejezetében megállapított fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetési maradványára, tekintet nélkül annak eredeti előirányzathoz való kapcsolódására vagy annak hiányára, és

c) az Ávr. alapján az a) pont szerinti költségvetési fejezetben megállapított új fejezeti kezelésű előirányzatokra és a) pont szerinti központi kezelésű előirányzatokra, [az a)-c) pont a továbbiakban együtt: előirányzat].

2. Felhasználásra vonatkozó általános szabályok

2. § (1) Az egyes előirányzatoknak az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (5) bekezdése szerinti felhasználási szabályait az 1. melléklet tartalmazza.

(2) *  Az Európai Unió működéséről szóló szerződés (a továbbiakban: EUMSz) 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatások esetében az 1. mellékletben foglalt táblázat

a) 8., 10-12., 15-18., 21. és 24. sora alapján az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű támogatás;

b) 8., 10-12., 15-18., 21. és 24. sora alapján a 651/2014/EU bizottsági rendelet 53. cikke szerinti kultúrát és kulturális örökség megőrzését előmozdító támogatás;

c) 11-12. és 24. sora alapján az 1408/2013/EU bizottsági rendelet szerinti mezőgazdasági csekély összegű támogatás;

d) 11-12., 15-18., 21. és 24. sora alapján a 2012/21/EU bizottsági határozat szerinti közszolgáltatásért járó ellentételezéshez nyújtott támogatás;

e) 11-12., 15-18., 21. és 24. sora alapján a 651/2014/EU bizottsági rendelet 13-14. cikke szerinti regionális beruházási támogatás;

f) 11-12. és 24. sora alapján a 651/2014/EU bizottsági rendelet 18. cikke szerinti kis- és középvállalkozás részére tanácsadáshoz nyújtott támogatás;

g) 11-12. és 24. sora alapján a 651/2014/EU bizottsági rendelet 19. cikke szerinti kis- és középvállalkozás vásáron való részvételéhez nyújtott támogatás;

h) 11-12. és 24. sora alapján a 651/2014/EU bizottsági rendelet 22. cikke szerinti induló vállalkozásnak nyújtott támogatás;

i) 11-12. és 24. sora alapján a 651/2014/EU bizottsági rendelet 25. cikke szerinti kutatás-fejlesztési projekthez nyújtott támogatás;

j) F:11 mező 1) pontja és F:12 mező 5) pontja alapján a 651/2014/EU bizottsági rendelet 28. cikke szerinti kis- és középvállalkozásnak nyújtott innovációs támogatás;

k) 11-12. és 24. sora alapján a 651/2014/EU bizottsági rendelet 31. cikke szerinti képzési támogatás;

l) 11-12., 15-18., 21. és 24. sora alapján a 651/2014/EU bizottsági rendelet 55. cikke szerinti sportlétesítményekre és multifunkcionális szabadidős létesítményekre nyújtott támogatás;

m) 11-12., 15-18., 21. és 24. sora alapján a 651/2014/EU bizottsági rendelet 56. cikke szerinti helyi infrastruktúrára irányuló támogatás;

n) 10. sor, F:11 mező 10), 11), 15) és 19) pontja, F:12 mező 6) és 7) pontja, F:18 mező 1) pontja alapján a 360/2012/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű közszolgáltatási támogatás;

o) 11-12., 15-18., 21. és 24. sora alapján a mezőgazdasági és az erdészeti ágazatban nyújtott állami támogatásokról szóló európai uniós iránymutatásnak megfelelően jóváhagyott SA.46515 sz. bizottsági határozat (a továbbiakban: SA.46515 sz. bizottsági határozat) szerinti tudástranszferhez és tájékoztatási tevékenységekhez nyújtott támogatás, tanácsadási szolgáltatásokhoz nyújtott támogatás, valamint mezőgazdasági termékekkel kapcsolatos promóciós intézkedésekhez nyújtott támogatás

nyújtható.

(3) A miniszter felelősségi körébe tartozó feladatok ellátásához szükséges fordítási tevékenységet az Országos Fordító- és Fordításhitelesítő Iroda Zártkörűen Működő Részvénytársaság végzi.

II. FEJEZET

AZ EURÓPAI UNIÓS ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK

3. Az egyes támogatási kategóriákra vonatkozó közös szabályok

3. § (1) E fejezet alkalmazásában

1. acélipar: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 43. pontja szerinti tevékenység;

2. alapkutatás: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 84. pontja szerinti kísérleti vagy elméleti munka, amelyet elsősorban a jelenségek vagy megfigyelhető tények hátterével kapcsolatos új ismeretek megszerzésének érdekében folytatnak, anélkül, hogy kilátásba helyeznék azok közvetlen üzleti alkalmazását vagy felhasználását;

3. alkalmazott kutatás: a 651/2014/EU bizottság rendelet 2. cikk 85. pontja szerinti tervezett kutatás vagy kritikus vizsgálat, melynek célja új ismeretek és szakértelem megszerzése új termékek, eljárások vagy szolgáltatások kifejlesztéséhez vagy a létező termékek, eljárások vagy szolgáltatások jelentős mértékű fejlesztések elősegítéséhez;

4. állami támogatás: az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Atr.) 2. § 1. pontja szerinti támogatás;

5. áttelepítés: ha

a) a kérelmet benyújtó beruházó vagy a kérelmet benyújtó beruházóval egy vállalatcsoportba tartozó beruházó azonos vagy hasonló tevékenységet vagy annak egy részét az EGT megállapodás egyik szerződő felének területén található létesítményből (eredeti létesítmény) az EGT megállapodás egy másik szerződő felének területén található azon létesítménybe helyezi át, ahol a támogatott beruházásra sor kerül (támogatott létesítmény),

b) az eredeti, valamint a támogatott létesítményben előállított termék vagy nyújtott szolgáltatás legalább részben ugyanazokat a célokat szolgálja és ugyanazon fogyasztói típus keresletét vagy igényeit elégíti ki, és

c) a kérelmet benyújtó beruházó vagy a kérelmet benyújtó beruházóval egy vállalatcsoportba tartozó vállalkozás valamely az EGT-n belüli eredeti létesítményében folytatott azonos vagy hasonló tevékenység körében munkahelyek szűnnek meg;

6. azonos vagy hasonló tevékenység: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 50. pontja szerinti tevékenység;

7. bérköltség: a támogatás kedvezményezettje által ténylegesen fizetendő teljes összeg, amely egy meghatározott időszakban magában foglalja az adózás előtti bruttó bért, a kötelező járulékokat a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 31. pontja szerint;

7a. *  csoportmentességi rendeletek: a 651/2014/EU bizottsági rendelet, a 702/2014/EU bizottsági rendelet és az 1388/2014/EU bizottsági rendelet;

8. diszkont kamatláb: az Atr. 2. § 3. pontja szerinti kamatláb;

9. egy és ugyanazon vállalkozás: az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdésében és az 1408/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk 2. pontjában meghatározott feltételeknek megfelelő vállalkozás;

10. eljárási innováció: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 97. pontja szerinti innováció;

11. első kereskedelmi értékesítés: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikke 75. pontja szerinti értékesítés,

12. elsődleges mezőgazdasági termelés: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 9. pontja szerinti termelés;

13. elszámolható költség: az Atr. 2. § 6. pontja szerinti költség;

14. energetikai célú infrastruktúra: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 130. pontja szerinti fizikai berendezés vagy létesítmény;

15. észszerű nyereség: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 142. pontja szerinti nyereség;

16. fizikai átengedés: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 136. pontja szerinti függetlenítés;

17. független harmadik fél: az a vállalkozás, ami nem minősül egy másik meghatározott vállalkozás vonatkozásában a 651/2014/EU bizottsági rendelet I. melléklet 3. cikk (2) bekezdése szerinti partnervállalkozásnak vagy (3) bekezdése szerinti kapcsolt vállalkozásnak;

18. független magánbefektető: az a magánbefektető, aki a befektetés tárgyát képező kis- és középvállalkozásnak nem részvényese, különösen a tulajdonosi szerkezettől függetlenül az üzleti angyal és a pénzügyi közvetítő, ha az teljes mértékben viseli befektetése kockázatát;

19. hátrányos helyzetű munkavállaló: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 4. pontja szerinti munkavállaló;

20. helyi infrastruktúra: az az infrastruktúra, ami helyi szinten járul hozzá az üzleti és fogyasztói környezet korszerűsítéséhez és ipari bázisok fejlesztéséhez;

21. hitel: az a megállapodás, amiben a hitelező kötelezi magát, hogy meghatározott pénzösszeget meghatározott időre a hitelfelvevő rendelkezésére bocsát, és amely a hitelfelvevőt arra kötelezi, hogy meghatározott időszakon belül visszafizesse az összeget (pl. kölcsön vagy egyéb finanszírozási eszköz, ideértve a lízinget is, amely a hitelező számára elsődlegesen minimumhozamot nyújt azzal, hogy már meglévő hitel kiváltása nem finanszírozható);

22. hivatásos csapat: az a sportvállalkozás, amely hivatásos sportolót alkalmaz;

23. hivatásos sportoló: az a sportoló, aki jövedelemszerzési céllal, foglalkozásszerűen vagy más módon, ellenszolgáltatás fejében folytat sporttevékenységet;

24. immateriális javak: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 30. pontja szerinti javak;

25. induló beruházás: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 49. pontja szerinti beruházás;

26. innovációs tanácsadás: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 94. pontjában meghatározott feltételeknek megfelelő tanácsadás, segítségnyújtás és képzés;

27. innovációs támogató szolgáltatás: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 95. pontja szerinti szolgáltatás;

28. kezességvállalás: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 67. pontja szerinti kötelezettségvállalás;

29. kezességvállalási mérték: 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 68. pontja szerinti mérték;

30. kérelmet benyújtó beruházóval egy vállalatcsoportba tartozó beruházó: az a beruházó, amely a kérelmet benyújtó beruházóval a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Sztv.) szerinti anya- vagy leányvállalati kapcsolatban áll;

31. kiegészítő befektetés: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 77. pontja szerinti befektetés;

32. kilépési stratégia: adott részesedésre vonatkozó tulajdonviszony pénzügyi közvetítő vagy befektető általi megszüntetésére vonatkozó terv, különösen kereskedelmi értékesítés, leírás, részvények, kölcsönök visszafizetése, más pénzügyi közvetítő vagy egyéb befektető részére történő eladás, pénzügyi intézmény részére történő eladás, valamint nyilvános forgalomba hozatallal történő értékesítés;

33. kísérleti fejlesztés: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 86. pontja szerinti fejlesztés;

34. kis- és középvállalkozás: a 651/2014/EU bizottsági rendelet I. melléklete szerint meghatározott vállalkozás;

35. kiváltási tőke: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 78. pontja szerinti tőke;

36. kockázatfinanszírozási célú befektetés: a végső kedvezményezett kis- és középvállalkozásnak nyújtott sajáttőke- és kvázisajáttőke-befektetés, hitel, kezességvállalás, illetve ezek kombinációja;

37. közösségi bormarketing: olyan ágazati marketing-együttműködés, amely túllép a vállalati marketingtevékenységen, és azt egy termelői csoport, borvidék, borrégió vagy a magyar borászat egésze számára, az érintettek érdekében, azokkal együttműködve végzik;

38. közszolgáltatás: az EUMSz 106. cikk (2) bekezdése szerinti általános gazdasági érdekű szolgáltatás;

39. kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító támogatás: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 11. szakasz 53. cikke szerinti támogatás;

40. kutató-tudásközvetítő szervezet: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 83. pontja szerinti szervezet;

41. kutatási infrastruktúra: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 91. pontja szerinti infrastruktúra;

42. létesítmény: funkcionálisan megbonthatatlan egészet képező termelő vagy szolgáltató egység;

43. kvázisajáttőke-befektetés: a saját tőke és a hitelfinanszírozás közé besorolt finanszírozási forma, amely az elsőhelyi hitelnél magasabb, de a törzsrészvénynél alacsonyabb kockázattal jár, és a nemfizetéssel szemben nincs biztosítva, valamint amelynek hozama a tulajdonos számára elsősorban a célvállalkozás nyereségétől vagy veszteségétől függ, különösen a biztosíték nélküli és alárendelt kölcsöntőke, ideértve a mezzanin tőkét is, a tőkévé alakítható adósság vagy elsőbbségi tőke;

44. létesítmény felvásárlása: egy létesítményhez közvetlenül kapcsolódó tárgyi eszközök és immateriális javak piaci feltételek mellett történő megvásárlása, ha a létesítmény bezárásra került, vagy - ha nem vásárolják meg - bezárásra került volna, és - annak kivételével, ha egy kisvállalkozást az eladónak a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szerinti közeli hozzátartozója vagy korábbi munkavállalója vásárol meg - a felvásárló beruházó a létesítmény tulajdonosától független harmadik fél;

45. magasan képzett munkaerő: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 93. pontja szerinti munkaerő;

46. megvalósíthatósági tanulmány: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 87. pontja szerinti tanulmány,

47. megváltozott munkaképességű munkavállaló: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 3. pontja szerinti munkavállaló;

48. mezőgazdasági ágazat: mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével, feldolgozásával és forgalmazásával foglalkozó vállalkozások összessége;

49. mezőgazdasági termék: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 11. pontja szerinti termék;

50. mezőgazdasági termék feldolgozása: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 10. pontja szerinti feldolgozás;

51. mezőgazdasági termék forgalmazása: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 8. pontja szerinti forgalmazás;

52. minőségrendszer: az agrár- és erdészeti ágazatban nyújtott állami támogatásokról szóló iránymutatások 2014-2020 (2014/C 204/01) (a továbbiakban: az agrár- és erdészeti ágazatban nyújtott állami támogatásokról szóló európai uniós iránymutatás) II. rész 1. fejezet 1.1.9. alpont (282) bekezdésében meghatározott rendszerek;

53. multifunkcionális szabadidős létesítmény: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 55. cikk (3) bekezdése szerinti létesítmény;

54. működési eredmény: a beruházásnak az Sztv. 3. § (4) bekezdés 5. pontja szerinti hasznos élettartama alatt, elért - a projectkockázat és a tőkeköltség alapján a támogatást nyújtó által jóváhagyott diszkonttényezővel diszkontált - bevételei, csökkentve az ugyanezen diszkonttényezővel diszkontált működési költségekkel, így különösen a személyi jellegű ráfordítással, anyagköltséggel, szerződéses szolgáltatással, a távközléssel, az energiával és a karbantartással, bérleti díjjal, az adminisztrációval összefüggő költséggel, kivéve az olyan értékcsökkenési és a finanszírozási költséget, amelyet beruházási támogatásból már fedeztek, azzal, hogy ha a számítás eredménye negatív, a működési eredmény nulla;

55. nagyberuházás: az az induló beruházás vagy új gazdasági tevékenység végzésére irányuló induló beruházás, amelyhez kapcsolódóan az elszámolható költségek összege az összeszámítási szabályt figyelembe véve jelenértéken meghaladja az 50 millió eurónak megfelelő forintösszeget;

56. nagykereskedelmi hozzáférés: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 139. pontja szerinti hozzáférés;

57. nagyvállalkozás: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 24. pontja szerinti vállalkozás;

58. nehéz helyzetben lévő vállalkozás: az Atr. 6. §-ában meghatározott vállalkozás;

59. összeszámítási szabály: a nagyberuházás elszámolható költségei kiszámításakor egyetlen beruházásnak kell tekinteni a kérelemben szereplő beruházást és a kérelmet benyújtó beruházó, valamint a kérelmet benyújtó beruházóval egy vállalatcsoportba tartozó beruházó által a kérelemben szereplő beruházás megkezdésétől számított háromszor háromszázhatvanöt napos időszakon belül a kérelemben szereplő beruházással azonos megyében megkezdett, regionális beruházási támogatásban részesülő beruházást;

60. pályázat: támogatási program végrehajtása érdekében megjelentetett pályázati felhívás, pályázati útmutató vagy pályázati kiírás a támogatási programban való részvételre;

61. pénzügyi közvetítő: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 34. pontja szerinti pénzügyi intézmény;

62. regionális beruházási támogatás: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 41. pontja szerinti támogatás;

63. saját forrás: a kedvezményezett által a projektekhez igénybe vett, állami támogatást, valamint az Európai Unió intézményei, ügynökségei, közös vállalkozásai vagy más szervei által központilag kezelt, a tagállam ellenőrzése alá közvetlenül vagy közvetve nem tartalmazó forrás;

64. sajáttőke-befektetés: közvetlen vagy pénzügyi közvetítőn keresztül történő közvetett tőkejuttatás egy vállalkozás számára a vállalkozásban a megfelelő arányú részesedés megszerzése ellenében;

65. szállítás: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 5. pontja szerinti ellenszolgáltatás fejében végzett légi, tengeri, közúti, vasúti vagy belvízi úton történő személyszállítás vagy áruszállítási szolgáltatás;

66. széles sávú alaphálózat: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 133. pontja szerinti alaphálózat;

67. személyi jellegű ráfordítás: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 88. pontja szerinti ráfordítás;

68. szénipar: az Egyesült Nemzetek Európai Gazdasági Bizottsága által a szén tekintetében megállapított és a versenyképtelen szénbányák bezárását elősegítő állami támogatásról szóló, 2010. december 10-i 2010/787/EU tanácsi határozatban pontosított nemzetközi kodifikációs rendszer értelmében kiváló minőségű, közepes minőségű és gyenge minőségű A és B csoportba sorolt szén kitermelésével kapcsolatos tevékenység;

69. szintetikusszál-ipar: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 44. pontja szerinti eljárás;

70. szokásos piaci feltételek: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 89. pontja szerinti feltétel;

71. támogatás: minden olyan intézkedés, amely teljesíti a Szerződés 107. cikkének (1) bekezdésében meghatározott valamennyi feltételt;

72. támogatási intenzitás: az Atr. 2. § 15. pontja szerinti intenzitás;

73. támogatás nyújtásának a napja: az a nap, amelyen az alkalmazandó nemzeti jogrendszer értelmében a támogatás igénybevételének a jogát a kedvezményezettre ruházzák;

74. támogatási program: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 15. pontja szerinti program;

75. támogatástartalom: az Atr. 2. § 19. pontja szerinti tartalom;

76. támogatást nyújtó: az egyedi támogatás odaítéléséről döntő vagy a támogatási program, illetve a pályázat elkészítéséért felelős szerv vagy személy;

77. tárgyi eszköz: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 29. pontja szerinti eszköz;

78. termelői csoport és szervezet: az agrár- és erdészeti ágazatban nyújtott állami támogatások. rész 2. fejezet 2.4. pont (35) bekezdés 22. pontja szerinti csoport vagy szervezet;

79. teljes finanszírozás: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 37. pontja szerinti finanszírozás;

80. természetes személy: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 73. pontja szerinti személy;

81. tőkebefektetés: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 74. pontja szerinti befektetés;

82. tőkejuttatás: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 70. pontja szerinti juttatás;

83. tőzsdén nem jegyzett kis- és középvállalkozás: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 76. pontja szerinti kis- és középvállalkozás;

84. turisztikai tevékenység: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 47. pontja szerinti tevékenység;

85. új gazdasági tevékenység végzésére irányuló induló beruházás: az a tárgyi eszközök vagy immateriális javak beszerzésére irányuló beruházás, amely új létesítmény létrehozatalát vagy meglévő létesítmény tevékenységének olyan új tevékenységgel történő bővítését eredményezi, amely nem minősül a korábban végzett tevékenységgel azonos vagy hasonló tevékenységnek, valamint az olyan létesítmény eszközeinek független harmadik fél beruházó általi felvásárlása is, amely létesítmény bezárásra került vagy bezárásra került volna, feltéve, hogy az új vagy a megvásárolt eszközökkel végzett tevékenység nem minősül az adott létesítményben a korábban végzett tevékenységgel azonos vagy ahhoz hasonló tevékenységnek;

86. újgenerációs hozzáférési hálózat: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 138. pontja szerinti hálózat.

(2) Az (1) bekezdés 23. pontja szerinti ellenszolgáltatásnak meg kell haladnia a részvételi költségeket, és a sportoló jövedelmének jelentős részét kell kitennie függetlenül attól, hogy a sportoló és az érintett sportvállalkozás kötött-e munka- vagy más, munkavégzésre irányuló szerződést. Nem minősül ellenszolgáltatásnak a sportrendezvényen való részvételhez kapcsolódó utazási és szállásköltségek megtérítése.

(3) Az 1. mellékletben foglalt táblázat F:12. mező 27) pontjában szabályozott tevékenység végrehajtása során

a) a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek minőségrendszereiről szóló, 2012. november 21-i 1151/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben (a továbbiakban: 1151/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet),

b) az 1151/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az oltalom alatt álló eredetmegjelölések, az oltalom alatt álló földrajzi jelzések és a hagyományos különleges termékek uniós szimbólumainak létrehozása tekintetében, valamint a származásra vonatkozó bizonyos szabályok, bizonyos eljárási szabályok és bizonyos kiegészítő átmeneti szabályok tekintetében történő kiegészítéséről szóló, 2013. december 18-i 664/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletben,

c) a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról, és a 922/72/EGK, a 234/79/EK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben,

d) a szeszes italok meghatározásáról, megnevezéséről, kiszereléséről, címkézéséről és földrajzi árujelzőinek oltalmáról, valamint az 1576/89/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. január 15-i 110/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben,

e) az 1408/2013/EU bizottsági rendeletben,

f) az agrár- és erdészeti ágazatban nyújtott állami támogatásokról szóló európai uniós iránymutatásban, g) a 651/2014/EU bizottsági rendeletben

foglalt fogalommeghatározásokat is alkalmazni kell.

4. § (1) A támogató az állami támogatás odaítélésekor tájékoztatja a kedvezményezettet a nyújtott támogatás támogatástartalmáról, a támogatásra vonatkozó 8-30. § szerinti támogatási kategóriáról és annak szabályairól.

(2) A kedvezményezett köteles a támogatással kapcsolatos okiratokat és dokumentumokat a támogatási döntés meghozatala napjától számított tíz évig megőrizni.

5. § (1) *  A 651/2014/EU bizottsági rendelet, az 1407/2013/EU bizottsági rendelet, az 1408/2013/EU bizottsági rendelet és a 360/2012/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatás kizárólag átlátható formában nyújtható.

(2) Nem ítélhető meg támogatás

a) a halászati és akvakultúra-termékek piacának közös szervezéséről, az 1184/2006/EK és az 1224/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 104/2000/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2013. december 11-ei 1379/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben (a továbbiakban: 1379/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet) meghatározott akvakultúra-termékek termeléséhez, feldolgozásához és értékesítéséhez a 3-7., 10., 12-13., 15-18. alcímek szerinti támogatás esetén,

b) elsődleges mezőgazdasági termeléshez a 3., a 6., a 8., a 10., a 12. és a 18. alcím szerinti támogatás esetén,

c) mezőgazdasági termék feldolgozásában és mezőgazdasági termék forgalmazásában tevékeny vállalkozás részére, ha

ca) a támogatás összege az elsődleges termelőktől beszerzett vagy érintett vállalkozások által forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre, vagy

cb) a támogatás az elsődleges termelőknek történő teljes vagy részleges továbbítástól függ,

d) exporttal kapcsolatos tevékenységhez, ha az az exportált mennyiségekhez, értékesítési hálózat kialakításához és működtetéséhez vagy az exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokhoz közvetlenül kapcsolódik,

e) ha azt import áru helyett hazai áru használatától teszik függővé,

f) olyan feltétellel, amely az európai uniós jog megsértését eredményezi,

g) csekély összegű támogatásban részesülő vállalkozás kivételével azon szervezet részére, amely az Európai Bizottság által hozott, európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatás visszafizettetésére irányuló, Magyarországnak címzett határozat alapján fennálló visszafizetési kötelezettségének,

h) csekély összegű támogatásban részesülő vállalkozás kivételével nehéz helyzetben lévő vállalkozás részére,

i) kultúrát és kulturális örökség megőrzését előmozdító támogatásban részesülő vállalkozás esetén nyomtatott vagy elektronikus formában közzétett sajtótermék és magazin kiadására.

(3) Az agrár- és erdészeti ágazatban nyújtott állami támogatásokról szóló európai uniós iránymutatás szerinti támogatás - a 29. § (2) bekezdés b), c) és d) pontja kivételével - csak akkor ítélhető meg, ha a kedvezményezett az agrár- és erdészeti iránymutatás I. rész 2. fejezet 3.4. pont (35) bekezdés 71. pontjában meghatározott kötelező tartalmi elemeket tartalmazó támogatási kérelmét a projekt megkezdése előtt írásban benyújtotta.

(4) A nagyvállalkozásnak a (3) bekezdés szerinti támogatási kérelemben a kötelező tartalmi elemeken kívül ki kell fejtenie, hogy milyen helyzet állt volna elő a támogatás igénybevétele nélkül, és ezt alá kell támasztania.

(5) A 9. alcím szerinti támogatás kisvállalkozás részére, a 7-8., a 10. és - a 30. § (4) bekezdés a) pontja figyelembevételével - 18. alcím szerinti támogatás kis- és középvállalkozás részére nyújtható.

(6) Nem minősül exporttámogatásnak az olyan támogatás, amellyel a kereskedelmi vásárokon való részvétel költségeihez, vagy olyan tanulmányok vagy tanácsadói szolgáltatások költségeihez járulnak hozzá, amelyek valamely új vagy már meglévő terméknek egy új piacra történő bevezetéséhez szükségesek.

(7) A 651/2014/EU bizottsági rendelet alapján támogatás - az induló vállalkozásnak nyújtott támogatás és a kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító támogatás kivételével - csak akkor ítélhető meg, ha a kedvezményezett a 651/2014/EU bizottsági rendelet 6. cikk (2) bekezdésében meghatározott kötelező tartalmi elemeket tartalmazó támogatási kérelmét a projekt megkezdése előtt írásban benyújtotta.

6. § (1) Azonos vagy részben azonos azonosítható elszámolható költségek esetén az e rendelet szerinti támogatás abban az esetben halmozható más, helyi, regionális, államháztartási vagy uniós forrásból származó állami támogatással, ha az nem vezet a csoportmentességi rendeletekben vagy az Európai Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott legmagasabb támogatási intenzitás túllépéséhez.

(2) Az e rendelet szerinti támogatás különböző azonosítható elszámolható költségek esetén halmozható más, helyi, regionális, államháztartási vagy uniós forrásból származó állami támogatással.

(3) Az egy projekthez igénybe vett összes támogatás - függetlenül attól, hogy annak finanszírozása uniós, országos, regionális vagy helyi forrásból történik - támogatási intenzitása nem haladhatja meg az irányadó uniós állami támogatási szabályokban meghatározott támogatási intenzitást vagy támogatási összeget.

(4) Az azonosítható elszámolható költségekkel nem rendelkező, a 3., a 4., valamint a 8. alcím szerinti, azonosítható elszámolható költségekkel nem rendelkező támogatás bármely egyéb, azonosítható elszámolható költségekkel rendelkező állami támogatással halmozható. Az azonosítható elszámolható költségekkel nem rendelkező támogatás a csoportmentességi rendeletekben és az Európai Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott legmagasabb teljes finanszírozási határértékig bármilyen más, azonosítható elszámolható költségekkel nem rendelkező állami támogatással halmozható.

(5) Az azonosítható elszámolható költségekkel rendelkező, az 5., a 11., a 13. és a 15-17. alcím szerinti támogatás az ugyanazon elszámolható költségek vonatkozásában nyújtott 4. alcím szerinti támogatással az ezen alcímekre vonatkozó támogatási intenzitásig halmozható.

7. § (1) A támogatási intenzitás kiszámítása során valamennyi felhasznált számadatot az adók és illetékek levonása előtt kell figyelembe venni. Ha a támogatást visszatérítendő formában nyújtják, a támogatás összegének a támogatástartalmat kell tekinteni.

(2) A jövőben fizetendő támogatást - ideértve a több részletben fizetendő támogatást is - a támogatás nyújtásának időpontjára számított jelenértékre kell diszkontálni.

(3) Ha a támogatás nyújtása az uniós állami támogatási szabályok értelmében az Európai Bizottság előzetes jóváhagyásától függ, a támogatás az Európai Bizottság jóváhagyó határozatának meghozatalát követően fizethető ki.

(4) A 15-17. alcím szerinti támogatások esetén az általános forgalmi adó (áfa) nem támogatható, kivéve, ha az áfára vonatkozó nemzeti jogszabályok értelmében nem igényelhető vissza.

(5) A mezőgazdasági ágazat részére nyújtott állami támogatások ugyanazon elszámolható költségek tekintetében nem halmozhatók az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról és az 1698/2005/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1305/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 1305/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet) 81. cikk (2) bekezdésében és 82. cikkében említett kifizetésekkel, ha az ilyen halmozódás eredményeként a támogatási intenzitás vagy a támogatási összeg meghaladná az agrár- és erdészeti ágazatban nyújtott állami támogatásokról szóló európai uniós iránymutatásban megállapított intenzitást vagy összeget.

(6) Az Atr. 18. § (2) bekezdés a) pontja szerint előzetesen be kell jelenteni az Európai Bizottság részére az egyedi támogatást, ha a támogatás összege

a) induló vállalkozásnak nyújtott támogatás esetén meghaladja a támogatási kategóriára vonatkozó szabályokban meghatározott mértéket,

b) kutatásfejlesztési projekthez nyújtott támogatás esetén

ba) vállalkozásonként és projektenként meghaladja a 40 millió eurónak megfelelő forintösszeget, ha a projekt elszámolható költségeinek több mint fele az alapkutatás kategóriájába tartozó tevékenységgel kapcsolatban merül fel,

bb) vállalkozásonként és projektenként meghaladja a 20 millió eurónak megfelelő forintösszeget, ha a projekt elszámolható költségeinek több mint fele az ipari kutatás kategóriájába vagy együttesen véve az ipari kutatás és az alapkutatás kategóriájába tartozó tevékenységgel kapcsolatban merül fel,

bc) vállalkozásonként és projektenként meghaladja a 15 millió eurónak megfelelő forintösszeget, ha a projekt elszámolható költségeinek több mint fele a kísérleti fejlesztés kategóriájába tartozó tevékenységgel kapcsolatban merül fel,

bd) meghaladja a ba)-bc) alpont szerinti összeg kétszeresét EUREKA-projekt vagy az EUMSz 185. cikke vagy 187. cikke alapján létrehozott közös vállalkozás által megvalósított projekt esetén,

be) meghaladja a ba)-bd) alpont szerinti összeg 150%-át, ha a kutatásfejlesztési projekthez a támogatást visszafizetendő előleg formájában nyújtják (amelyet a bruttó támogatási egyenérték kiszámításához használt módszertan hiánya esetén az elszámolható költségek százalékában kell kifejezni) és ha az intézkedés biztosítja, hogy a projekt észszerű és prudenciális megfontolások alapján megállapított, sikeres befejezése esetén az előleg legalább a támogatás odaítélésekor irányadó diszkont kamatláb szerint számított kamattal megnövelve kerül visszafizetésre,

bf) kutatási tevékenységet előkészítő megvalósíthatósági tanulmányhoz nyújtott támogatás esetén tanulmányonként meghaladja a 7,5 millió eurónak megfelelő forintösszeget,

c) a kis- és középvállalkozásnak nyújtott innovációs támogatás esetén vállalkozásonként és projektenként meghaladja az 5 millió eurónak megfelelő forintösszeget,

d) sportlétesítményhez és multifunkcionális szabadidős létesítményhez nyújtott beruházási támogatás esetén meghaladja a 30 millió eurónak megfelelő forintösszeget, vagy a projekt teljes költsége meghaladja a 100 millió eurónak megfelelő forintösszeget, valamint sportlétesítményhez nyújtott működési támogatás esetén infrastruktúránként és évenként meghaladja a 2 millió eurónak megfelelő forintösszeget,

e) regionális beruházási támogatás esetén a beruházáshoz igényelt összes állami támogatással együtt - figyelembe véve a nagyberuházásokra vonatkozó rendelkezéseket - meghaladja azt az összeget, amelyet ugyanazon településen egy jelenértéken 100 millió eurónak megfelelő forintösszeget meghaladó elszámolható költségű beruházás az adott régióban kaphat,

f) regionális beruházási támogatás esetén, ha a kérelmet benyújtó beruházó vagy a kérelmet benyújtó beruházóval egy vállalatcsoportba tartozó beruházó a támogatási kérelem benyújtását megelőző két évben a támogatási kérelemmel érintett tevékenységgel azonos vagy hasonló tevékenységet szüntetett meg az Európai Gazdasági Térségről szóló Megállapodásban részes tagállam területén, vagy a támogatási kérelem benyújtásakor tervezi, hogy a támogatási kérelem benyújtásától a beruházás befejezésétől számított második év végéig a támogatási kérelemmel érintett tevékenységgel azonos vagy hasonló tevékenységet szüntet meg az Európai Gazdasági Térség,

g) a kis- és középvállalkozás részére tanácsadáshoz nyújtott támogatás esetén vállalkozásonként és beruházási projektenként meghaladja a 2 millió eurónak megfelelő forintösszeget,

h) a kis- és középvállalkozás vásáron való részvételéhez nyújtott támogatás esetén vállalkozásonként meghaladja a 2 millió eurónak megfelelő forintösszeget,

i) képzési támogatás esetén képzési projektenként meghaladja a 2 millió eurónak megfelelő forintösszeget, j) kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító

ja) beruházási támogatás esetében meghaladja a projektenként 150 millió eurónak megfelelő forintösszeget;

jb) működési támogatás esetében meghaladja a vállalkozásonként évente 75 millió eurónak megfelelő forintösszeget,

k) helyi infrastruktúra fejlesztéséhez nyújtott beruházási támogatás esetén meghaladja egyazon infrastruktúra esetén a 10 millió eurónak megfelelő forintösszeget vagy a 20 millió eurónak megfelelő forintösszeget meghaladó összköltséget.

(7) Az Atr. 18. § (2) bekezdés a) pontja szerint előzetesen be kell jelenteni az Európai Bizottság részére a támogatási intézkedést, ha a projekt összköltsége meghaladja a 70 millió eurónak megfelelő forintösszeget.

(8) E rendelet alapján

a) a 651/2014/EU bizottsági rendelet szerinti támogatás esetén - a regionális beruházási támogatás kivételével - 2021. június 30-ig,

b) csekély összegű támogatás és mezőgazdasági csekély összegű támogatás esetén 2021. június 30-ig,

c) regionális beruházási támogatás esetén 2020. december 31-ig,

d) az agrár- és erdészeti ágazatban nyújtott állami támogatásokról szóló európai uniós iránymutatás szerinti támogatás esetén 2020. december 31-ig,

e) az SA.46515 sz. határozat szerinti támogatás esetében 2021. június 30-ig SA.46515 (2016/N) sz. bizottsági határozat 2.4. pontjában rögzített feltételek mellett)

lehet támogatási döntést hozni.

8. § (1) Az e rendelet hatálya alá tartozó,

a) 500 000 eurónak megfelelő forintösszeget meghaladó támogatásokról a 651/2014/EU bizottsági rendelet 9. cikke szerinti közzététel céljából,

b) az elsődleges mezőgazdasági termeléssel foglalkozó kedvezményezettek esetében 60 000 eurónak megfelelő forintösszeget meghaladó támogatásokról az agrár- és erdészeti ágazatban nyújtott állami támogatásokról szóló európai uniós iránymutatás I. rész 3. fejezet 3.7. pontja szerinti közzététel céljából,

c) a mezőgazdasági termékek feldolgozásával vagy mezőgazdasági termékek forgalmazásával foglalkozó, az erdészeti ágazatban működő vagy az EUMSz 42. cikkének hatályán kívül eső tevékenységet folytató kedvezményezettek esetében az 500 000 eurónak megfelelő forintösszeget meghaladó támogatásokról, kedvezményezettek esetében az agrár- és erdészeti ágazatban nyújtott állami támogatásokról szóló európai uniós iránymutatás 3.7. pontja szerinti közzététel céljából

adatot kell szolgáltatni a Támogatásokat Vizsgáló Iroda mint az állami támogatások európai uniós versenyszempontú vizsgálatáért felelős szervezet részére.

(2) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti adatszolgáltatást az Atr. 18/A-18/D. §-a szerint kell teljesíteni.

(3) Az (1) bekezdés b) és c) pontja szerinti adatszolgáltatást a támogatást nyújtó a támogatás odaítélését követő 3 hónapon belül teljesíti az alábbi adatokról:

a) a kedvezményezett neve, székhelye, adószáma,

b) a kedvezményezett az agrár- és erdészeti iránymutatás I. rész 2. fejezet 2.4. pont (35) bekezdés 13. és 14. alpontja szerinti típusa (mikro-, kis- és középvállalkozás vagy nagyvállalat),

c) a kedvezményezett főtevékenysége a mindenkor hatályos TEÁOR nómenklatúra szerint, egyéni vállalkozó esetén ÖVTJ-kódok szerint,

d) támogatás összege,

e) támogatástartalom,

f) támogatás formája,

g) támogatás célja,

h) támogatást nyújtó hatóság megnevezése.

4. A csekély összegű (de minimis) támogatás

9. § (1) Az egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozások részére az 1407/2013/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó, Magyarországon odaítélt csekély összegű támogatás (ezen alcím vonatkozásában a továbbiakban: támogatás) bruttó támogatástartalma nem haladhatja meg a 200 000 eurónak, közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző, egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozások esetén a 100 000 eurónak megfelelő forintösszeget, figyelembe véve az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikk (8) és (9) bekezdését.

(2) A támogatás odaítélése során az adott pénzügyi évben, valamint az előző két pénzügyi év alatt odaítélt csekély összegű támogatások bruttó támogatástartalmának összegét kell figyelembe venni.

(3) Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 1. cikk (2) bekezdésében foglaltak kivételével nem lehet kedvezményezett az a vállalkozás, amely az igényelt támogatást az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 1. cikk (1) bekezdésében meghatározott kivételek szerint használná fel.

(4) Hitel vagy kezességvállalás formájában nyújtott támogatás esetén nem lehet kedvezményezett az a vállalkozás, amelyet kollektív fizetésképtelenségi eljárás alá vontak vagy hitelezői kérelemre kollektív fizetésképtelenségi eljárás alá lenne vonható, valamint az a nagyvállalkozás, amely „B” hitelminősítésnek megfelelő helyzetnél rosszabb helyzetben van.

(5) Nem nyújtható támogatás a közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatásért végző vállalkozás részére teherszállító jármű vásárlására.

(6) A támogatás a csekély összegű közszolgáltatási támogatással az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének az általános gazdasági érdekű szolgáltatást nyújtó vállalkozások számára nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2012. április 25-i 360/2012/EU bizottsági rendeletben meghatározott felső határig halmozható. A támogatás más csekély összegű támogatásokról szóló rendeleteknek megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással az (1) bekezdésben meghatározott felső határig halmozható.

(7) A támogatás nem halmozható azonos elszámolható költségek vagy azonos kockázatfinanszírozási célú intézkedés vonatkozásában nyújtott állami támogatással, ha az így halmozott összeg meghaladná a csoportmentességi rendeletekben vagy az Európai Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott legmagasabb támogatási intenzitást vagy összeget.

(8) A kedvezményezettnek az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 5. cikk (1) bekezdése figyelembevételével - az ott meghatározott feltételek teljesítésének megállapítására alkalmas módon - nyilatkoznia kell a részére a támogatás odaítélésének évében és az azt megelőző két pénzügyi évben nyújtott csekély összegű támogatások támogatástartalmáról.

5. A mezőgazdasági csekély összegű támogatás

10. § (1) Az egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozások részére az 1408/2013/EU bizottsági rendelet (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban: támogatás) hatálya alá tartozó, Magyarországon odaítélt csekély összegű támogatás bruttó támogatástartalma nem haladhatja meg a 15 000 eurónak megfelelő forintösszeget, figyelembe véve az 1408/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikk (8) és (9) bekezdését.

(2) A támogatás odaítélése során az adott pénzügyi évben, valamint az előző két pénzügyi év alatt odaítélt csekély összegű támogatások bruttó támogatástartalmának összegét kell figyelembe venni.

(3) Nem lehet kedvezményezett az a vállalkozás, amely az igényelt támogatást az 1408/2013/EU bizottsági rendelet 1. cikk (1) bekezdésében meghatározott kivételek szerint használná fel.

(4) Hitel vagy kezességvállalás formájában nyújtott támogatás esetén nem lehet kedvezményezett az a vállalkozás, amelyet kollektív fizetésképtelenségi eljárás alá vontak vagy hitelezői kérelemre kollektív fizetésképtelenségi eljárás alá lenne vonható, valamint az a nagyvállalkozás, amely a B-hitelminősítésnek megfelelő helyzetnél rosszabb helyzetben van.

(5) A támogatás más csekély összegű támogatásról szóló rendeletnek megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással az adott csekély összegű támogatásról szóló rendeletben meghatározott felső határig halmozható.

(6) A támogatás nem halmozható azonos elszámolható költségek vagy azonos kockázatfinanszírozási célú intézkedés vonatkozásában nyújtott állami támogatással, ha az így halmozott összeg meghaladná a csoportmentességi rendeletekben vagy az Európai Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott legmagasabb támogatási intenzitást vagy összeget.

(7) A kedvezményezettnek az 1408/2013/EU bizottsági rendelet 5. cikk (1) és (2) bekezdése figyelembevételével - az ott meghatározott feltételek teljesítésének megállapítására alkalmas módon - nyilatkoznia kell a részére a támogatás odaítélésének évében és az azt megelőző két pénzügyi évben nyújtott csekély összegű támogatások támogatástartalmáról.

6. A regionális beruházási támogatás

11. § (1) A regionális beruházási támogatás (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban: támogatás) igénybevételének feltétele, hogy a tervezett beruházás

a) olyan induló beruházásnak minősüljön, amelyet

aa) az Atr. 25. § (1) bekezdés a)-c) pontja szerinti régióban kis- és középvállalkozás vagy nagyvállalkozás, vagy

ab) az Atr. 25. § (1) bekezdés d) pontja szerinti településen kis- és középvállalkozás, vagy

b) olyan új gazdasági tevékenység végzésére irányuló induló beruházásnak minősüljön, amelyet az Atr. 25. § (1) bekezdés d) pontja szerinti településen nagyvállalkozás

valósít meg.

(2) A nagyvállalkozások esetén a termelési folyamat alapvető megváltoztatásához a támogatás akkor vehető igénybe, ha az elszámolható költségek összege meghaladja a korszerűsítendő tevékenységhez kapcsolódó eszközökre a kérelem benyújtásának adóévét megelőző három adóévben elszámolt terv szerinti értékcsökkenés összegét.

(3) Meglévő létesítmény tevékenységének új tevékenységgel történő bővítését eredményező beruházáshoz a támogatás akkor vehető igénybe, ha az elszámolható költségek legalább 200%-kal meghaladják az eredeti tevékenység keretében használt és az új tevékenység keretében is használni tervezett eszközöknek a beruházás megkezdése előtti adóévben nyilvántartott könyv szerinti értékét.

(4) A beruházás megkezdésének napja

a) építési munka esetén az építési naplóba történő első bejegyzés vagy az építésre vonatkozó első visszavonhatatlan kötelezettségvállalás időpontja,

b) tárgyi eszköz és immateriális javak beszerzése esetén

ba) a vállalkozás általi első jogilag kötelező érvényűnek tekintett megrendelés napja,

bb) a ba) alpont szerinti megrendelés hiányában, az arra vonatkozóan megkötött, jogilag kötelező érvényűnek tekintett szerződés létrejöttének a napja,

bc) a ba) alpont szerinti megrendelés és a bb) alpont szerinti szerződés hiányában, a beruházó által aláírással igazolt átvételi nap az első beszerzett gép, berendezés, anyag vagy termék szállítását igazoló okmányon,

c) létesítmény felvásárlása esetén a felvásárlás időpontja,

d) az a)-c) pont közül több pont együttes megvalósulása esetén a legkorábbi időpont

azzal, hogy nem tekintendő a beruházás megkezdésének a földterület megvásárlása, ha az nem képezi a beruházás elszámolható költségét, valamint az előkészítő munka költségének felmerülése.

(5) A támogatás akkor vehető igénybe, ha a támogatott vállalkozás kötelezettséget vállal arra, hogy a beruházással létrehozott tevékenységet az üzembe helyezés időpontjától számított legalább öt évig, kis- és középvállalkozás esetén legalább három évig fenntartja.

(6) A beszerzett eszköznek újnak kell lennie, kivéve a felvásárlás esetét, vagy, ha a beruházó kis- és középvállalkozásnak minősül.

(7) Az (1) bekezdés szerinti követelmény nem akadályozza a gyors technológiai változások miatt a fenntartási időszak alatt korszerűtlenné vált vagy meghibásodott tárgyi eszköz cseréjét, ha a fenntartási időszak alatt a gazdasági tevékenység fenntartása az érintett régióban biztosított. A korszerűtlenné vált vagy meghibásodott és támogatásban már részesült tárgyi eszköz cseréjére a fenntartási időszakban a beruházó állami támogatásban nem részesülhet. Az új eszköznek a lecserélt tárgyi eszközzel azonos funkcióval és azonos vagy nagyobb kapacitással kell rendelkeznie, továbbá a gyártási időpontja nem lehet korábbi, mint a lecserélt tárgyi eszközé.

(8) A támogatás akkor vehető igénybe, ha a beruházó az elszámolható költségek legalább 25%-át saját forrásból biztosítja, továbbá a teljes beruházás megvalósításához szükséges költségek forrását a támogató számára bemutatja.

(9) Regionális beruházási támogatás esetén a támogatás odaítélését megelőzően - a támogatási kérelemben és a támogatási szerződésben - a kedvezményezett a támogatás visszafizetésének terhe mellett nyilatkozik arról, hogy a támogatási kérelem benyújtását megelőző két évben nem valósított meg áttelepítést abba a létesítménybe, amelyben a támogatási kérelem tárgyát képező induló beruházást meg kívánja valósítani, és kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatási kérelem tárgyát képező induló beruházás befejezését követő legalább két évig nem kerül sor a létesítmény áttelepítésére abba a létesítménybe, amelyben a támogatási kérelem tárgyát képező induló beruházást meg kívánja valósítani.

(10) Nem nyújtható támogatás

a) acélipari tevékenységhez,

b) hajógyártási tevékenységhez,

c) szénipari tevékenységhez,

d) szintetikusszál-ipari tevékenységhez,

e) ellenszolgáltatásért végzett légi, tengeri, közúti, vasúti és belvízi úton történő személy- vagy áruszállítási szolgáltatás nyújtásához, vagy a kapcsolódó infrastruktúrához,

f) energiatermelési, energiaelosztási tevékenységhez és energetikai célú infrastruktúra létrehozását szolgáló beruházáshoz,

g) az 1379/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott akvakultúra-termékek termelését, feldolgozását és értékesítését szolgáló beruházáshoz,

h) széles sávú infrastruktúra kiépítéséhez, kivéve a 49. §-ban meghatározott feltételekkel,

i) kutatási infrastruktúra fejlesztéséhez, kivéve a 48. §-ban meghatározott feltételekkel.

(11) A támogatási intenzitás legmagasabb mértéke az egyes régiókban az Atr. 25. § (1) bekezdésében meghatározott mérték, figyelemmel a (2)-(6) bekezdésben foglaltakra.

(12) A támogatási intenzitás - a nagyberuházások kivételével - kisvállalkozás esetén 20 százalékponttal, középvállalkozás esetén 10 százalékponttal növelhető, ha a beruházó a kérelem benyújtásakor, valamint a döntés meghozatalakor is megfelel az adott vállalkozási méret feltételeinek.

(13) A támogatási intenzitás legmagasabb mértéke nagyberuházás esetén az Atr. 25. § (3) bekezdésében meghatározott mérték.

(14) Nagyberuházás esetén az odaítélhető összes állami támogatás összegéből le kell vonni a beruházás megkezdését megelőző háromszor háromszázhatvanöt napos időszakban a kedvezményezett által vagy a kedvezményezettől független harmadik félnek nem minősülő beruházó által azonos megyében megkezdett beruházáshoz vagy beruházásokhoz odaítélt állami támogatás jelenértéken meghatározott összegét.

(15) Ha az összeszámítási szabály figyelembevétele nélkül az adott beruházáshoz nyújtható állami támogatás jelenértéken kisebb, mint a (4) bekezdés szerint meghatározott támogatási összeg, akkor ez a kisebb összeg az odaítélhető állami támogatás felső korlátja. Ellenkező esetben állami támogatás a (4) bekezdésben meghatározott összegig nyújtható.

(16) Annak kiszámításakor, hogy egy nagyberuházás elszámolható költsége eléri-e a jelenértéken 50 millió eurónak megfelelő forintösszeget, a beruházás elszámolható költségeibe tartozó tételek vagy a létrehozott új munkahelyek személyi jellegű ráfordításai közül a nagyobb értékűt kell elszámolható költségként figyelembe venni.

(17) A támogatás keretében elszámolható

a) a beruházás érdekében felmerült tárgyi eszközök és immateriális javak költsége,

b) a beruházás által létrehozott munkahelyek két évre számított becsült bérköltsége, vagy

c) az a) és b) pontban szereplő költségtípusok kombinációja, ha az így kapott összeg nem haladja meg az a) és b) pont szerinti összeg közül a magasabbat.

(18) Az elszámolható költség az (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben a következők szerint határozható meg:

a) a tárgyi eszköznek az Sztv. 47. §-a, 48. §-a és 51. §-a szerinti költsége,

b) immateriális javak esetén a vagyoni értékű jogok és a szellemi termékek (a továbbiakban: támogatható immateriális javak) Sztv. 47. §-a, 48. §-a és 51. §-a szerinti költsége,

c) létesítmény felvásárlása esetén a tárgyi eszközök és a támogatható immateriális javak vételára,

d) az ingatlan, gép, berendezés bérleti díjának a fenntartási időszak végéig elszámolt összege.

(19) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti esetben a beruházás üzembe helyezését követő háromszor háromszázhatvanöt napon belül újonnan létrehozott munkahelyeken foglalkoztatott munkavállalók - Sztv. 79. §-a szerint elszámolható - személyi jellegű ráfordításának - ide nem értve az egyéb személyi jellegű kifizetéseket - 24 havi összege számolható el a munkakör betöltésének napjától számítva.

(20) A tárgyi eszköz bérléséhez kapcsolódó költség elszámolható, ha

a) a földterületre vagy épületre vonatkozó bérleti jogviszony nagyvállalkozás esetén a beruházás üzembe helyezését követő legalább öt évig, kis- és középvállalkozás esetén a beruházás üzembe helyezését követő legalább három évig fennáll, illetve

b) a pénzügyi lízing formájában beszerzett üzemre, gépre, berendezésre vonatkozó szerződés tartalmazza az eszköznek a bérleti időtartam lejáratakor történő megvásárlására vonatkozó kötelezettséget.

(21) Tárgyi eszköz esetén az elszámolható költséget a szokásos piaci áron kell figyelembe venni, ha az a beruházó és a beruházótól nem független harmadik vállalkozás között a szokásos piaci ártól eltérő áron kötött szerződés alapján merült fel.

(22) Az immateriális javak költsége elszámolható, ha

a) azokat kizárólag a támogatásban részesült létesítményben használják fel,

b) az az Sztv. előírásai szerinti terv szerinti értékcsökkenési leírás alá esik,

c) azokat szokásos piaci feltételek mellett, a vevőtől független harmadik féltől vásárolják meg,

d) azok kis- és középvállalkozás esetén legalább három évig a beruházó eszközei között szerepelnek és ahhoz a projekthez kapcsolódnak, amelyhez a támogatást nyújtották,

e) azok nagyvállalkozás esetén legalább öt évig a beruházó eszközei között szerepelnek, és ahhoz a projekthez kapcsolódnak, amelyhez a támogatást nyújtották,

f) azok költsége nagyvállalkozás esetén az elszámolható költségek legfeljebb 50%-át teszik ki.

(23) Nem minősül elszámolható költségnek

a) a szinten tartást szolgáló tárgyi eszköz és immateriális javak költsége,

b) a korábban már használatba vett olyan tárgyi eszköz és támogatható immateriális javak költsége, amelyre a beruházó, más társaság vagy egyéni vállalkozó állami támogatást vett igénybe,

c) az olyan tárgyi eszköz és támogatható immateriális javak költsége, amelyet a beruházó nehéz helyzetben lévő vagy csődeljárás, felszámolás vagy kényszertörlési eljárás alatt álló beruházótól szerzett be,

d) a kérelem benyújtásának napja előtt felmerült költség, ráfordítás,

e) a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 4. § 31/c. pontja szerinti személygépkocsi költsége,

f) nagyvállalkozásnál a korábban már bárki által használatba vett tárgyi eszköz költsége, kivéve létesítmény felvásárlása esetén a beszerzett eszköz vételárát.

(24) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti elszámolható költség esetén akkor nyújtható támogatás, ha

a) a beruházás a kedvezményezett vállalkozásnál foglalkoztatottak számának nettó növekedését eredményezi a beruházás megkezdését megelőző 12 hónap átlagához képest,

b) a munkahelyeket a beruházás befejezésétől számított három éven belül betöltik,

c) kis- és középvállalkozás esetén a beruházó a beruházás megkezdésekor már létező, továbbá a beruházással létrejött új munkahelyeket a munkahely első betöltésétől számított legalább három évig az érintett területen fenntartja,

d) nagyvállalkozás esetén a beruházó a beruházás megkezdésekor már létező, továbbá a beruházással létrejött új munkahelyeket a munkahely első betöltésétől számított legalább öt évig az érintett területen fenntartja.

(25) Ha a tárgyi eszköz és az immateriális javak beszerzéséhez a vásárlást megelőzően már nyújtottak támogatást, ezen tárgyi eszköz és immateriális javak költségét le kell vonni a létesítmény felvásárlásához kapcsolódó elszámolható költségekből. Ha egy kisvállalkozást az eredeti tulajdonos családtagjai vagy korábbi munkavállalók vesznek át, a tárgyi eszköznek és az immateriális javaknak a vevőtől független harmadik féltől való megvásárlására vonatkozó feltételnek nem kell teljesülnie.

(26) Kutatási infrastruktúra fejlesztéséhez akkor nyújtható támogatás, ha az infrastruktúrához való hozzáférést több felhasználó számára átlátható és megkülönböztetésmentes módon biztosítják.

(27) A támogatás széles sávú infrastruktúra kiépítéséhez abban az esetben nyújtható, ha a beruházást olyan területen valósítják meg, ahol nincs azonos kategóriájú infrastruktúra (pl. széles sávú alaphálózat, újgenerációs hozzáférési hálózat) és ahol a piaci szereplő - egy ebből a célból meghirdetett nyilvános konzultáció keretében - nyilatkozik, hogy a támogatási döntés meghozatalától számított három éven belül piaci feltételek mellett nem tervez azonos kategóriájú infrastruktúrát kiépíteni.

(28) A hálózat üzemeltetője tisztességes és megkülönböztetésmentes feltételek mellett a lehető legszélesebb körű aktív és passzív nagykereskedelmi hozzáférést köteles biztosítani a támogatott infrastruktúrához.

(29) A hálózat üzemeltetője a nagykereskedelmi hozzáférést az újgenerációs elérési hálózat esetén fizikai átengedés révén köteles biztosítani.

(30) A kedvezményezettről és a támogatás összegéről a támogatást nyújtó nyílt, átlátható, megkülönböztetésmentes és a technológiasemlegesség elvén alapuló pályáztatás alapján köteles dönteni.

7. A kis- és középvállalkozás vásáron való részvételéhez nyújtott támogatás

12. § (1) A kis- és középvállalkozás vásáron való részvételéhez nyújtott támogatás (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban: támogatás) esetén a támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 50%-át.

(2) A támogatás keretében a vállalkozásnak valamely kiállításon vagy vásáron való részvételekor felmerülő, a kiállító helyiség bérletével, felállításával és működtetésével kapcsolatos költség számolható el.

8. A kis- és középvállalkozás részére tanácsadáshoz nyújtott támogatás

13. § (1) A kis- és középvállalkozás részére tanácsadáshoz nyújtott támogatás (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban: támogatás) esetén a támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 50%-át.

(2) A támogatás keretében a külső szakértő által nyújtott tanácsadási szolgáltatás költsége számolható el azzal, hogy az érintett szolgáltatás nem lehet folyamatos vagy időszakosan visszatérő tevékenység és nem kapcsolódhat a vállalkozás szokásos működési költségeihez (pl. folyamatos adótanácsadáshoz, rendszeres jogi szolgáltatáshoz vagy hirdetéshez).

9. Az induló vállalkozásnak nyújtott támogatás

14. § (1) Induló vállalkozásnak nyújtott támogatás (ezen alcím vonatkozásában a továbbiakban: támogatás) azon legfeljebb öt éve bejegyzett, tőzsdén nem jegyzett kisvállalkozás részére nyújtható, amely teljesíti az alábbi feltételeket:

a) nem vette át egy másik vállalkozás tevékenységét,

b) még nem osztott nyereséget,

c) nem összefonódás útján jött létre.

(2) Azon vállalkozás esetén, amely nem kerül hivatalos bejegyzésre, az ötéves támogathatósági időszak kezdetének az az időpont tekinthető, amikor a vállalkozás megkezdi gazdasági tevékenységét vagy amikor gazdasági tevékenysége alapján adóztathatóvá válik.

(3) Az (1) bekezdés c) pontjától eltérően az (1) bekezdés alapján támogathatónak minősülő vállalkozások közötti összefonódás útján létrejött vállalkozások az összefonódásban részt vevő legrégebbi vállalkozás bejegyzésének időpontjától számított legfeljebb öt évig támogathatónak minősülnek.

(4) Ha a támogatás formája nem piaci kamatozású, legfeljebb tízéves futamidőre nyújtott hitel, annak névértéke nem haladhatja meg

a) az 1 millió eurót,

b) az Atr. 25. § (1) bekezdés d) pontja szerinti településen letelepedett vállalkozás esetén az 1,5 millió eurót,

c) az Atr. 25. § (1) bekezdés a)-c) pontja szerinti régióban letelepedett vállalkozás esetén a 2 millió eurót.

(5) Az 5 és 10 év közötti futamidővel rendelkező hitel esetén a névérték legmagasabb összege az (1) bekezdésben meghatározott összeg, valamint a 10 év és a hitel tényleges futamideje hányadosának szorzataként határozható meg. Az 5 évnél rövidebb futamidejű hitel esetén a legmagasabb összeg megegyezik az 5 éves futamidejű hitelre vonatkozó legmagasabb összeggel.

(6) Ha a támogatás formája nem piaci díj ellenében, legfeljebb 10 éves futamidőre nyújtott kezességvállalás, a kezességvállalással biztosított hitel névértéke nem haladhatja meg

a) az 1,5 millió eurót,

b) az Atr. 25. § (1) bekezdés d) pontja szerinti településen letelepedett vállalkozás esetén a 2,25 millió eurót,

c) az Atr. 25. § (1) bekezdés a)-c) pontja szerinti régióban letelepedett vállalkozás esetén a 3 millió eurót.

(7) Az 5 és 10 év közötti futamidővel rendelkező kezességvállalás esetén a kezességvállalással biztosított legmagasabb hitelösszeg az (1) bekezdésben meghatározott összeg, valamint a 10 év és a kezességvállalás tényleges futamideje hányadosának szorzataként határozható meg. Az 5 évnél rövidebb futamidejű kezességvállalás esetén a legmagasabb összeg megegyezik az 5 éves futamidejű kezességvállalásra vonatkozó legmagasabb összeggel.

(8) A kezességvállalás nem haladhatja meg az alapul szolgáló hitel összegének 80%-át.

(9) Ha a támogatás formája vissza nem térítendő támogatás - ideértve a sajáttőke-befektetést és a kvázi sajáttőke-befektetést is -, kamatlábcsökkentés vagy kezességvállalási díjcsökkentés, annak bruttó támogatási egyenértéke nem haladhatja meg

a) a 0,4 millió eurót,

b) az Atr. 25. § (1) bekezdés d) pontja szerinti településen letelepedett vállalkozás esetén a 0,6 millió eurót,

c) az Atr. 25. § (1) bekezdés a)-c) pontja szerinti régióban letelepedett vállalkozás esetén a 0,8 millió eurót.

(10) A kedvezményezett támogatásban részesülhet a (6), (7) és (9) bekezdésekben meghatározott támogatási eszközök kombinációja révén is, ha az egyik támogatási eszközzel nyújtott támogatásnak az adott eszközre vonatkozóan megengedett legmagasabb támogatási összege alapján kiszámított hányadát figyelembe veszik a kombinált eszköz részét képező másik eszközre vonatkozóan megengedett legmagasabb támogatási összeg maradványhányadának meghatározásához.

(11) Innovatív kisvállalkozás esetén a (6), (7) és (9) bekezdésekben meghatározott legmagasabb összegek megkétszerezhetőek.

10. A kis- és középvállalkozásnak nyújtott innovációs támogatás

15. § (1) A kis- és középvállalkozásnak nyújtott innovációs támogatás (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban: támogatás) keretében elszámolható

a) a szabadalmak és egyéb immateriális javak megszerzésének, érvényesítésének és védelmének költsége,

b) olyan, kutatási és tudásközvetítő szervezettől vagy nagyvállalkozástól kirendelt, magasan képzett munkaerő költsége, aki kutatásfejlesztési és innovációs tevékenységen, a kedvezményezettnél újonnan létrehozott, nem helyettesítő munkakörben dolgozik,

c) innovációs tanácsadás és innovációs támogató szolgáltatás költsége.

(2) A támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 50%-át.

(3) Az (1) bekezdés c) pontja szerinti esetben a támogatási intenzitás az elszámolható költségek 100%-áig növelhető, ha a támogatás összege nem haladja meg három év alatt a 200 000 eurót.

11. A sportlétesítményhez és multifunkcionális szabadidős létesítményhez nyújtott támogatás

16. § (1) A sportlétesítményhez és multifunkcionális szabadidős létesítményhez nyújtott támogatás (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban: támogatás)

a) beruházási támogatásként sportlétesítmény és multifunkcionális szabadidős létesítmény építéséhez, bővítéséhez vagy korszerűsítéséhez,

b) működési támogatásként sportlétesítmény működéséhez nyújtható.

(2) A támogatott sportlétesítmény, multifunkcionális szabadidős létesítmény építésével, bővítésével, korszerűsítésével, működtetésével, üzemeltetésével történő megbízás odaítélése során átlátható és megkülönböztetésmentes módon kell eljárni.

(3) A támogatott sportlétesítményhez, multifunkcionális szabadidős létesítményhez a felhasználók számára átlátható és megkülönböztetésmentes módon kell hozzáférést biztosítani. A beruházási költséget legalább 30%-ban finanszírozó vállalkozás a támogatott létesítményt kedvezőbb feltételek mellett használhatja, ha e feltételeket nyilvánossá teszik.

(4) A támogatott sportlétesítmény nem állhat egyetlen hivatásos sportoló vagy hivatásos csapat kizárólagos használatában. A létesítményt az éves időbeli kapacitás legalább 20%-ában más hivatásos vagy amatőr sportolónak vagy csapatnak kell használnia.

(5) Ha a támogatott sportlétesítményt hivatásos csapat használja, a hivatásos csapat esetén alkalmazott díjszámítási feltételeket nyilvánossá kell tenni.

17. § (1) Beruházási támogatás esetén a támogatás összege nem haladhatja meg az elszámolható költségek és a működési eredmény közötti különbséget.

(2) A működési eredmény mértékét

a) megalapozott előrejelzések alapján kell meghatározni és előzetesen, vagy

b) visszafizetési mechanizmus alkalmazásával utólag

kell levonni az elszámolható költségekből.

(3) Működési támogatás esetén a támogatás nem haladhatja meg a keletkező működési veszteséget.

(4) A működési veszteség összegét előzetesen, megalapozott előrejelzések alapján kell megállapítani.

(5) A (3) bekezdésben meghatározottak teljesítése - a (4) bekezdéstől eltérően - visszafizetési mechanizmus alkalmazásával utólag is biztosítható.

(6) Az 2 millió eurónak megfelelő forintösszeget meg nem haladó támogatás esetén a támogatás összege az (1)-(5) bekezdésben meghatározott módszerek alkalmazásától eltérően is meghatározható azzal, hogy a támogatási intenzitás nem haladja meg az elszámolható költségek 80%-át.

18. § (1) A beruházási támogatás keretében az épületek, építmények értékét növelő költségek, valamint a tárgyi eszköz és az immateriális javak költsége számolható el.

(2) A működési támogatás keretében a sportlétesítmény által nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatban felmerülő működési költség (pl. az igénybe vett szolgáltatások és a karbantartás költsége, a bérleti díj, a személyi, az anyag-, a kommunikációs, az energia- és az adminisztrációs költség) számolható el.

(3) Működési támogatás esetén az értékcsökkenés és a finanszírozási költségek olyan mértékben nem számolhatóak el, amilyen mértékben az értékcsökkenés, finanszírozás vagy az értékcsökkenéssel, finanszírozással érintett tárgyi eszközök, immateriális javak tekintetében a kedvezményezett beruházási támogatásban részesült.

12. A képzési támogatás

19. § (1) A képzési támogatás (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban: támogatás) esetén a támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 50%-át.

(2) A támogatási intenzitás

a) megváltozott munkaképességű munkavállaló vagy hátrányos helyzetű munkavállaló részére nyújtott képzés esetén 10 százalékponttal,

b) középvállalkozásnak nyújtott támogatás esetén 10 százalékponttal,

c) kisvállalkozásnak nyújtott támogatás esetén 20 százalékponttal növelhető.

(3) A támogatási intenzitás legfeljebb az elszámolható költségek 70%-áig növelhető.

(4) A támogatás keretében elszámolható

a) az oktatók személyi jellegű költsége azokra az órákra vonatkozóan, amikor az oktatók részt vesznek a képzésen,

b) - a képzési projekthez való hozzájárulásuk arányában - az oktatóknak és a képzés résztvevőinek a közvetlenül a képzési projekthez kapcsolódó működési költségei, például a közvetlenül a projekthez kapcsolódó útiköltség és szállásköltség, anyagok és fogyóeszközök, az eszközök és berendezések értékcsökkenése, kizárólag a képzési projekt céljaira való használatuk mértékéig,

c) a képzési projekthez kapcsolódó tanácsadás költsége,

d) a képzésben részt vevők személyi jellegű ráfordításai és az általános közvetett költségek (pl. adminisztrációs költségek, bérleti díj, rezsi költségek) azokra az órákra vonatkozóan, amikor a képzésben részt vevők részt vesznek a képzésen,

e) a képzésben részt vevő megváltozott munkaképességű munkavállalók minimálisan szükséges szállásköltsége.

(5) Nem nyújtható támogatás a kötelező nemzeti képzési előírásoknak való megfeleléshez.

13. A kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító támogatás

20. § A kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító támogatás (ezen alcím vonatkozásában a továbbiakban: támogatás) a 651/2014/EU bizottsági rendelet 53. cikkének megfelelően nyújtható.

21. § (1) A kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító támogatás beruházási, működési vagy zenei és irodalmi alkotások kiadásához nyújtott támogatásként nyújtható.

(2) A támogatás - a nyomtatott vagy elektronikus formában közzétett sajtótermék és magazin kivételével - a következőkhöz nyújtható:

a) múzeum, levéltár, könyvtár, művészeti és kulturális központ vagy kulturális tér, színház, filmszínház, operaház, koncertterem, egyéb élő előadásokat bemutató szervezet, filmművészeti örökséggel foglalkozó intézmény és egyéb hasonló művészeti és kulturális infrastruktúra, szervezet és intézmény,

b) tárgyi kulturális örökség, régészeti lelőhely, emlékmű, történelmi emlékhely és épület, a kulturális örökséghez kapcsolódó természeti örökség, kulturális vagy természeti örökséggé nyilvánított örökség,

c) a szellemi kulturális örökség valamennyi formája (pl. népi hagyományok, kézművesség),

d) művészeti vagy kulturális esemény, előadás, fesztivál, kiállítás és hasonló kulturális tevékenység,

e) kulturális és művészeti oktatási tevékenység, a kulturális kifejezésmódok sokfélesége védelmének és támogatásának jelentőségét tudatosító oktatási és társadalmi célú figyelemfelhívó programok, ideértve az új technológiák alkalmazását is e célokra,

f) zenei és irodalmi alkotások írása, szerkesztése, gyártása, terjesztése, digitalizálása, kiadása és fordítása.

22. § (1) Beruházási támogatás esetén a támogatás összege nem haladhatja meg az elszámolható költség és a beruházás megvalósításából származó működési eredmény közötti különbséget azzal, hogy az infrastruktúra üzemeltetője - a támogatást nyújtó döntésétől függően - jogosult észszerű nyereséget szerezni.

(2) A működési eredmény mértékét

a) megalapozott előrejelzések alapján kell meghatározni, és előzetesen vagy

b) visszafizetési mechanizmus alkalmazásával utólag

kell levonni az elszámolható költségekből.

(3) A beruházási támogatás elszámolható költségei az immateriális javak és a tárgyi eszköz következő költségei:

a) az infrastruktúra építésének, korszerűsítésének, bővítésének, megvásárlásának, megőrzésének és fejlesztésének költsége, ha az infrastruktúra időbeli vagy térbeli kapacitását évente legalább 80%-ban kulturális célra használják,

b) a kulturális örökség megszerzésének költsége (pl. a lízingdíj, a kapcsolódó illetékek vagy a kulturális örökség áthelyezésének költsége),

c) a tárgyi és szellemi kulturális örökség védelmének, megőrzésének, újjáépítésének és helyreállításának költsége (pl. a megfelelő körülmények között történő tárolás költsége, a speciális eszközök, anyagok használatából fakadó többletköltség, valamint a dokumentációs, kutatási, digitalizálási és publikációs költség),

d) a közönség kulturális örökséghez való hozzáférésének javítását szolgáló intézkedések költsége (pl. a digitalizálással és egyéb új technológiákkal, a speciális szükségletű személyek hozzáférési lehetőségeinek javításával kapcsolatos, valamint a prezentációk, programok és látogatók tekintetében a kulturális sokszínűség elősegítésével kapcsolatos költség),

e) a kulturális projektek és tevékenységek, együttműködési és csereprogramok, valamint ösztöndíjak költsége (pl. a kiválasztási eljárással kapcsolatos marketing és a projekt eredményeként közvetlenül felmerülő költség).

23. § (1) Működési támogatás esetén a támogatás összege nem haladhatja meg a releváns időszakban keletkező működési veszteséget.

(2) Működési támogatás esetén a támogatás a működési veszteségen felül fedezetet nyújthat az ésszerű nyereségre is.

(3) A működésből származó veszteség összegét előzetesen, megalapozott előrejelzések alapján kell meghatározni.

(4) Az (1) és a (2) bekezdésben meghatározottak teljesítése - a (3) bekezdéstől eltérően - visszafizetési mechanizmus alkalmazásával utólag is biztosítható.

(5) A működési támogatás elszámolható költségei:

a) a kulturális intézmény vagy örökségi helyszín állandó vagy időszakos tevékenységéhez (pl. kiállításokhoz, előadásokhoz, rendezvényekhez és hasonló kulturális tevékenységekhez) kapcsolódó, a szokásos üzletmenetben felmerülő költség,

b) a kulturális és művészeti oktatási tevékenység költsége, a kulturális kifejezésmódok sokfélesége védelmének és népszerűsítésének fontosságát tudatosító oktatási és társadalmi célú figyelemfelhívó programok költsége (pl. az új technológiák e célokra történő alkalmazásának költsége),

c) a közönség kulturális intézményhez vagy örökségi helyszínhez és tevékenységhez való hozzáférésének javítását szolgáló költség (pl. a digitalizálással, egyéb új technológiákkal és a speciális szükségletű személyek hozzáférési lehetőségeinek javításával kapcsolatos költség),

d) közvetlenül a kulturális projekthez vagy tevékenységhez kapcsolódó működési költség, így különösen

da) az ingatlanok és kulturális helyszínek bérletének, lízingjének költsége,

db) a kulturális projektekhez vagy tevékenységekhez közvetlenül kapcsolódó utazási, anyag- és felszerelési költség,

dc) a kiállítások és díszletek építészeti elemeinek költsége,

dd) az eszközökhöz, szoftverekhez és felszerelésekhez igénybe vett hitel vagy lízing költsége,

de) az eszközök, szoftverek, felszerelések amortizációja, ha e költséget nem fedezte beruházási támogatás,

df) szerzői jogi védelem alatt álló alkotásokhoz és egyéb kapcsolódó szellemi tulajdonjogi védelem alatt álló tartalmakhoz való hozzáférésre vonatkozó jogokkal kapcsolatos költség,

dg) a marketing költsége,

dh) a projekt vagy tevékenység eredményeként közvetlenül felmerült költség,

e) a kulturális intézmény, örökségi helyszín vagy projekt személyi jellegű ráfordítása,

f) a külső tanácsadással és külső szolgáltatók által biztosított támogató szolgáltatásokkal kapcsolatos, közvetlenül a projekt eredményeként felmerülő költség.

24. § A 2 millió eurónak megfelelő forintösszeget meg nem haladó beruházási vagy működési támogatás esetén a támogatás összege a 20. § (1) és (2) bekezdésében, valamint a 22. § (1)-(4) bekezdésében meghatározott módszerek alkalmazásától eltérően is meghatározható azzal, hogy a támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 80%-át.

25. § (1) A 20. § (2) bekezdés f) pontja szerinti tevékenységekhez nyújtott támogatás esetén

a) a támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 70%-át, vagy

b) a támogatás összege nem haladhatja meg az elszámolható költségek és a projektből származó bevételek jelenértékének különbségét azzal, hogy a bevételeket az elszámolható költségekből előzetesen vagy visszakövetelési mechanizmus alkalmazásával kell levonni.

(2) A zenei és irodalmi alkotások kiadásához nyújtott támogatás keretében

a) a szerző díjazása (pl. szerzői joggal kapcsolatos költség),

b) a fordító díjazása,

c) a szerkesztő díjazása,

d) az egyéb szerkesztési költség (pl. korrektúrázás, javítás, lektorálás),

e) az elrendezés és nyomdai előkészítés költsége és

f) a nyomtatás vagy elektronikus közzététel költsége

számolható el.

14. A kutatásfejlesztési projekthez nyújtott támogatás

26. § (1) A kutatásfejlesztési projekthez nyújtott támogatás (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban: támogatás) a (2) bekezdés szerinti kategóriába tartozó kutatásfejlesztési projekt részére nyújtható.

(2) A kutatásfejlesztési projekt kategóriái:

a) alapkutatás,

b) ipari kutatás,

c) kísérleti fejlesztés,

d) megvalósíthatósági tanulmány.

(3) Ha egy projekt több tevékenységet foglal magában, az egyes tevékenységeket be kell sorolni a (2) bekezdés szerinti kutatásfejlesztési kategóriák közé.

(4) Az elszámolható költségeket a kutatás-fejlesztés valamely meghatározott kategóriájához kell rendelni.

(5) A 25. § (2) bekezdés a)-c) pontja esetén a támogatás keretében elszámolható

a) a kutatók, technikusok és egyéb kisegítő személyzet személyi jellegű ráfordítása a projektben való foglalkoztatásuk mértékéig,

b) az eszközök, berendezések költsége a projekt céljaira való használatuk mértékéig és idejére azzal, hogy ahol ezeket az eszközöket és felszereléseket nem a teljes élettartamuk alatt használják a projekthez, csak az általános számviteli elvek alapján elfogadott, a projekt idejére számított amortizációs költségek számolhatóak el,

c) az épületek és a földterület költsége a projekt céljaira való használatuk mértékéig és idejére azzal, hogy az épületek esetén csak az általános számviteli elvek alapján elfogadott, a projekt idejére számított amortizációs költségek, földterület esetén a kereskedelmi, illetve a ténylegesen felmerülő beruházási költségek számolhatóak el,

d) a szerződéses kutatás, a külső forrásokból szokásos piaci feltételek mellett megvásárolt vagy licencia tárgyát képező műszaki ismeretek és szabadalmak költsége, valamint a tanácsadás és hasonló szolgáltatások költsége, ha azokat kizárólag a projekthez veszik igénybe,

e) a további általános és egyéb működési költség, beleértve az anyagok, a fogyóeszközök és hasonló termékek költségeit, amelyek közvetlenül a projekt folyamán merülnek fel.

(6) A 25. § (2) bekezdés d) pontja esetén a támogatás keretében a megvalósíthatósági tanulmány költsége számolható el.

(7) A támogatási intenzitás nem haladhatja meg

a) az alapkutatás esetén az elszámolható költségek 100%-át,

b) az ipari kutatás esetén az elszámolható költségek 50%-át,

c) a kísérleti fejlesztés esetén az elszámolható költségek 25%-át,

d) a megvalósíthatósági tanulmány esetén az elszámolható költségek 50%-át.

(8) Ipari kutatás és kísérleti fejlesztés esetén az (1) bekezdés szerinti támogatási intenzitás

a) 10 százalékponttal növelhető középvállalkozás, 20 százalékponttal növelhető kisvállalkozás esetén,

b) 15 százalékponttal növelhető, ha

ba) a projekt hatékony együttműködést foglal magában és legalább egy kis- és középvállalkozás bevonásával, vagy legalább két tagállamban, vagy egy tagállamban és egy, az EGT megállapodás szerinti szerződő fél között zajlik, és egyik vállalkozás sem viseli az elszámolható költségek több mint 70%-át, vagy a projekt legalább egy olyan kutatási és tudásközvetítő szervezet bevonásával zajlik, amely egymagában vagy más hasonló szervezetekkel közösen az elszámolható költségek legalább 10%-át viseli, és jogosult közzétenni saját kutatási eredményeit, vagy

bb) ha a projekt eredményeit széles körben terjesztik konferenciák, publikációk, nyílt hozzáférésű adattárak, ingyenes vagy nyílt forráskódú szoftverek útján.

(9) Ipari kutatás és kísérleti fejlesztés esetén az (1) bekezdés szerinti támogatási intenzitás legfeljebb az elszámolható költségek 80%-áig növelhető.

(10) Megvalósíthatósági tanulmány esetén az (1) bekezdés szerinti támogatási intenzitás középvállalkozás esetén 10 százalékponttal, kisvállalkozás esetén 20 százalékponttal növelhető.

(11) A támogatási intenzitást külön kell megállapítani az egyes kedvezményezettekre, ideértve a (2) bekezdés b) pont ba) alpontja szerinti együttműködési projektben részt vevőket is.

15. Helyi infrastruktúrára irányuló támogatás

27. § (1) A helyi infrastruktúra kiépítéséhez vagy korszerűsítéséhez nyújtott támogatás (ezen alcím vonatkozásában, a továbbiakban: támogatás), olyan infrastrukturális fejlesztéshez nyújtható, amely helyi szinten hozzájárul a gazdasági és fogyasztói környezet javításához, valamint az ipari bázis korszerűsítéséhez és fejlesztéséhez.

(2) A támogatás olyan infrastruktúra-fejlesztésre nyújtható, amelyre - a regionális beruházási támogatás kivételével - nem nyújtható támogatás a 651/2014/EU bizottsági rendelet egyéb cikkei alapján.

(3) A támogatás keretében immateriális javak és tárgyi eszközök költsége számolható el.

(4) A támogatott energiahatékony létesítmény építésével, bővítésével, korszerűsítésével, működtetésével, üzemeltetésével történő megbízás odaítélése során átlátható és megkülönböztetés-mentes módon, a vonatkozó jogszabályok figyelembevételével kell eljárni.

(5) A támogatott energiahatékony létesítményhez a felhasználók számára átlátható és megkülönböztetésmentes módon kell hozzáférést biztosítani.

(6) A támogatási összeg nem haladhatja meg az elszámolható költségeknek és a beruházás működési eredményének a különbségét. A működési eredményt az elszámolható költségekből megalapozott előrejelzések alapján előzetesen vagy visszakövetelési mechanizmus alkalmazásával kell levonni.

16. Tudástranszferhez és tájékoztatási tevékenységekhez nyújtott támogatás

28. § (1) A tudástranszferhez és tájékoztatási tevékenységhez nyújtott támogatás (ezen alcím vonatkozásában a továbbiakban: támogatás) keretében

a) a szakképzéshez és a készségek elsajátításához, valamint a demonstrációs és tájékoztatási tevékenységek megszervezéséhez kapcsolódó tevékenység költsége,

b) a résztvevők utazási és szállásköltsége, napidíja, illetve

c) a résztvevők távolléte idejére felmerült helyettesítéssel kapcsolatos költség számolható el.

(2) A támogatási intenzitás az (1) bekezdés a)-c) pontja szerinti támogatás esetében nem haladhatja meg az elszámolható költségek 100%-át.

(3) Az (1) bekezdés a) és c) pontja szerinti támogatás vonatkozásában közvetlen kifizetés a tudástranszfert vagy a tájékoztatási tevékenységet megvalósító szolgáltató részére teljesíthető.

17. A tanácsadási szolgáltatásokhoz nyújtott támogatás

29. § (1) A tanácsadási szolgáltatáshoz nyújtott támogatás (ezen alcím vonatkozásában a továbbiakban: támogatás) alapján a kedvezményezettek tanácsadási szolgáltatásokat vehetnek igénybe beruházásuk gazdasági és környezeti teljesítményének javítása, valamint éghajlatkímélőbbé és az éghajlatváltozással szemben ellenállóbbá tétele érdekében.

(2) A tanácsadásnak az 1305/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 5. cikke szerinti prioritások közül legalább egyhez kapcsolódnia kell, és ki kell terjednie

a) a közös agrárpolitika finanszírozásáról, irányításáról és monitoringjáról és a 352/78/EGK, a 165/94/EK, a 2799/98/EK, a 814/2000/EK, az 1290/2005/EK és a 485/2008/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 91-95. cikkében meghatározott, jogszabályban foglalt gazdálkodási követelményekből, vagy az ugyanott szereplő, a jó mezőgazdasági és környezeti állapotra vonatkozó előírásokból következő kötelezettségekre,

b) a közös agrárpolitika keretébe tartozó támogatási rendszerek alapján a mezőgazdasági termelők részére nyújtott közvetlen kifizetésekre vonatkozó szabályok megállapításáról, valamint a 637/2008/EK és a 73/2009/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1307/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 1307/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet) 4. cikk (1) bekezdés c) pontja szerinti mezőgazdasági terület, valamint a 43-47. cikkében meghatározott, az éghajlatra és a környezetre kedvező hatást gyakorló mezőgazdasági gyakorlatok fenntartására,

c) a korszerűsítést, a versenyképesség fokozását, az ágazati integrációt, az innovációt, a piacorientáltságot, valamint a vállalkozásösztönzést szolgáló intézkedésekre,

d) a vízvédelmi politika terén a közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról szóló, 2000. október 23-i 2000/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 11. cikk (3) bekezdésében foglaltak végrehajtása céljából a tagállamok által meghatározott követelményekre,

e) a növényvédő szerek forgalomba hozataláról, valamint a 79/117/EGK és a 91/414/EGK tanácsi irányelvek hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. október 21-i 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 55. cikke végrehajtása céljából a tagállamok által megállapított követelményeknek és a peszticidek fenntartható használatának elérését célzó közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról szóló, 2009. október 21-i 2009/128/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 14. cikke szerinti, az integrált növényvédelemre vonatkozó általános elveknek való megfelelésre,

f) a munkahelyi vagy a mezőgazdasági üzemhez kapcsolódó biztonsági előírásnak való megfelelés teljesítésére, vagy

g) az olyan mezőgazdasági termelő számára történő szaktanácsadásra - ideértve a gazdasági és környezeti fenntarthatóságra vonatkozó tanácsadást is -, aki első alkalommal kezd gazdálkodásba.

(3) A (2) bekezdésen meghatározottakon túlmenően a tanácsadás kiterjedhet

a) az 1307/2013/EU rendelet I. melléklete szerint az éghajlatváltozás mérséklésével, az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodással, a biológiai sokféleséggel és a vízvédelemmel,

b) a mezőgazdasági üzem gazdasági és környezeti teljesítményével, a versenyképességi szempontokkal összefüggő kérdésekre is.

(4) A támogatás vonatkozásában közvetlen kifizetés a tanácsadási szolgáltató részére teljesíthető.

(5) A támogatás összege tanácsadásonként nem haladhatja meg az 1500 eurónak megfelelő forintösszeget.

(6) A támogatásnak - objektív módon meghatározott feltételek alapján - az érintett területen működő valamennyi támogatható vállalkozás számára hozzáférhetőnek kell lennie.

18. Mezőgazdasági termékkel kapcsolatos promóciós intézkedésekhez nyújtott támogatás

30. § (1) A mezőgazdasági termékkel kapcsolatos promóciós intézkedésekhez nyújtott támogatás (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban: támogatás) célja olyan promóciós tevékenység támogatása, amely a nyilvánosságnak a mezőgazdasági termékek jellemzőiről történő tájékoztatására, vagy a gazdasági szereplőknek, illetve fogyasztóknak a szóban forgó mezőgazdasági termék megvásárlásának ösztönzésére irányul.

(2) A promóciós tevékenységnek a minőségrendszerek hatálya alá tartozó termékekre kell összpontosítania, vagy általános jellegűnek kell lennie, és az érintett terméktípus valamennyi termelőjének javát kell szolgálnia. A promóciós tevékenységnek meg kell felelnie a fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásáról, az 1924/2006/EK és az 1925/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról és a 87/250/EGK bizottsági irányelv, a 90/496/EGK tanácsi irányelv, az 1999/10/EK bizottsági irányelv, a 2000/13/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv, a 2002/67/EK és a 2008/5/EK bizottsági irányelv és a 608/2004/EK bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 1169/2011/EU parlamenti és tanácsi rendeletnek, valamint a belső piacon és harmadik országokban megvalósított, mezőgazdasági termékekre vonatkozó tájékoztatásnyújtási és promóciós intézkedésekről, és a 3/2008/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 1144/2014/EU parlamenti és tanácsi rendeletnek.

(3) Promóciós tevékenységet termelői csoport vagy egyéb szervezet is végrehajthat, de ebben az esetben nem szabható feltételéül az e csoportban vagy szervezetben való tagság. Továbbá az érintett csoport vagy szervezet adminisztrációs költségeihez történő hozzájárulás mértékének a promóciós intézkedés végrehajtásának költségeire kell korlátozódnia.

(4) A támogatás alapján elszámolható költségnek minősül:

a) a kkv-nak minősülő kedvezményezett vonatkozásában a verseny, kereskedelmi vásár és kiállítás szervezésével és az azon való részvétellel kapcsolatos alábbi költségek, feltéve, hogy a támogatás - objektív módon meghatározott feltételek mellett - elérhető az érintett területen működő valamennyi jogosult számára:

aa) részvételi díj;

ab) útiköltség és az állat szállításának költsége;

ac) az eseményt hirdető kiadvány és honlap költsége;

ad) helyiség és stand bérleti díja, valamint a stand felállításának és lebontásának költsége;

ae) jelképes díj, versenydíjanként és győztesenként legfeljebb 1000 eurónak megfelelő forintösszeg értékben, amely - a díj kiosztásának igazolását követően - a promóciós intézkedés végrehajtójának is kifizethető, feltéve, ha a díjat ténylegesen kiosztották;

b) az egy adott régióban működő vagy egy adott terméket előállító termelőket tényszerű információk közzététele útján ismertető, a nyomtatott és az elektronikus médiában megjelenő kiadvány, illetve honlap, továbbá az elektronikus médiában, rádióban vagy televízióban megjelenő anyag költsége azzal a feltétellel, hogy a közzétett információk részrehajlástól mentesek és valamennyi termelő azonos feltételekkel kerülhet be az ismertető anyagba;

c) a tudományos ismeret és tényszerű információ terjesztésének költsége:

ca) más tagállamból és harmadik országból származó mezőgazdasági termék előtt nyitva álló minőségrendszer;

cb) generikus mezőgazdasági termék és táplálkozástani előny, valamint ajánlott felhasználása;

d) a médiában vagy kiskereskedelmi egységben szervezett célzott fogyasztói promóciós kampány, valamint a közvetlenül a fogyasztónak kiosztott promóciós anyag költsége.

(5) A támogatási intenzitás

a) a (4) bekezdés a)-c) pontjában meghatározott költségek tekintetében nem haladhatja meg az elszámolható költségek 100%-át;

b) a (4) bekezdés d) pontjában említett, 8. § (4) és (5) bekezdése szerinti minőségrendszerek hatálya alá tartozó termékekre összpontosító promóciós kampányok esetében a kampány elszámolható költségeinek 50%-a, de ha az adott ágazat legalább 50%-ban hozzájárul a költségekhez, akkor a hozzájárulás formájától függetlenül az elszámolható költségek 100%-a;

c) az általános jellegű promóciós kampányok esetében az elszámolható költségek 100%-a.

(6) A támogatás természetben vagy a kedvezményezettnél ténylegesen felmerült költségek visszatérítésének formájában nyújtható.

(7) Természetben nyújtott támogatás esetében a támogatás keretében nem nyújthatók közvetlen kifizetések a kedvezményezettek számára, és azt a promóciós intézkedések végrehajtója számára kell kifizetni.

(8) Az 5 millió euró összegnek megfelelő forintösszeget meghaladó éves költségvetéssel rendelkező promóciós kampányt az agrár- és erdészeti ágazatban nyújtott állami támogatásokról szóló iránymutatásnak megfelelően egyedileg kell bejelenteni az Európai Bizottság részére.

(9) A (4) bekezdés c) pontjában említett promóciós tevékenység és a (4) bekezdés d) pontjában említett promóciós kampány és különösen az általános jellegű, az érintett terméktípus valamennyi termelőjének javát szolgáló promóciós tevékenység során nem említhető meg semmilyen konkrét vállalat, márkanév vagy származás. A (4) bekezdés d) pontjában említett promóciós kampányt nem lehet egy vagy több konkrét vállalat termékeire szűkíteni.

(10) A (9) bekezdésben meghatározott, származásra való hivatkozás korlátozása nem vonatkozik a (4) bekezdés c) és d) pontjában említett azon promóciós tevékenységre és promóciós kampányra, amelyek a 8. § (4) és (5) bekezdés szerinti minőségrendszerek hatálya alá tartozó termékre összpontosítanak, és amennyiben

a) a promóciós tevékenység az Európai Unió által elismert elnevezésre összpontosít, feltéve, hogy a hivatkozás pontosan megegyezik az Európai Unió által bejegyzett hivatkozással;

b) a tevékenység az Európai Unió által elismert elnevezéseken alapuló minőségrendszertől eltérő minőségrendszer hatálya alá tartozó termékre feltéve, hogy az az üzenetben másodlagos, vagy annak fogyasztására való ösztönzésre irányul.

19. A közszolgáltatásért járó ellentételezés

31. § (1) A közszolgáltatásért járó ellentételezés (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban: támogatás) kizárólag a közszolgáltatás ellátásával megbízott kedvezményezett részére nyújtható, kivéve az ideiglenes ellátás esetén, mivel a nem rendszeres hulladékszállítás szabályairól és az ennek során eljáró állami szervek kijelöléséről szóló 292/2013. (VII. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 292/2013. Korm. rendelet) szerinti Koordináló szerv a 292/2013. Korm. rendelet 14. § (2) bekezdése alapján a szolgáltatási díj és az ideiglenes ellátás ingatlanhasználó részére kiszámlázott díja közötti negatív különbözet, valamint - az ellátás rendszerének működtetésével összefüggő - igazolt többletköltségei megtérítését kérheti.

(2) A támogatás csak olyan mértékben korlátozhatja a versenyt, amely mindenképpen szükséges a feladat hatékony ellátásához.

(3) A támogatás mértéke nem haladhatja meg a közszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséhez szükséges nettó költséget, ideértve az észszerű nyereséget is. A támogatás mértékét a 2012/21/EU bizottsági határozat 5. cikke szerint kell megállapítani.

(4) Ha a kedvezményezett a 2012/21/EU bizottsági határozat 5. cikkének megfelelően meghatározott összeget meghaladó támogatásban részesül, köteles a túlkompenzációt visszafizetni. Ha a túlkompenzáció összege nem haladja meg az átlagos éves ellentételezés összegének 10%-át, a túlkompenzáció átvihető a következő időszakra, és levonható az arra az időszakra fizetendő támogatás összegéből.

(5) A kedvezményezett a támogatásról olyan elkülönített elszámolást köteles vezetni, amelyből a (2)-(4) bekezdésben meghatározott követelmények ellenőrizhetőek.

20. *  A csekély összegű közszolgáltatási támogatás

31/A. § *  (1) Egy vállalkozás részére a 360/2012/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó csekély összegű közszolgáltatási támogatás (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban: támogatás) bruttó támogatástartalma nem haladhatja meg az 500 000 eurónak megfelelő forintösszeget.

(2) Nem lehet kedvezményezett az a vállalkozás, amely a támogatást a 360/2012/EU bizottsági rendelet 1. cikk (2) bekezdésében meghatározott kivételek szerint használná fel.

(3) A támogatás nem halmozható azonos elszámolható költségek vonatkozásában nyújtott állami támogatással, ha az így halmozott összeg meghaladná a csoportmentességi rendeletekben vagy az Európai Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott legmagasabb támogatási intenzitást vagy összeget.

(4) A támogatás nem halmozható ugyanazon közszolgáltatáshoz kapcsolódó más ellentételezéssel, függetlenül attól, hogy ez az ellentételezés uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásnak minősül-e.

(5) Az (1) bekezdés szerinti felső határ tekintetében a támogatás odaítélésekor az adott pénzügyi évben, valamint az azt megelőző két pénzügyi évben odaítélt csekély összegű támogatások bruttó támogatástartalmának összegét kell figyelembe venni.

(6) A támogatás más csekély összegű támogatásokról szóló bizottsági rendeleteknek megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással az (1) bekezdésben meghatározott felső határig halmozható.

(7) A támogatás kedvezményezettjének a (4)-(6) bekezdésben meghatározott feltételek teljesítésének megállapítására alkalmas módon nyilatkoznia kell a részére a támogatás odaítélésének évében és az azt megelőző két pénzügyi évben nyújtott csekély összegű támogatások támogatástartalmáról.

III. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

32. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

33. § (1) E rendelet rendelkezéseit a rendelet hatálybalépésekor folyamatban levő ügyekben is alkalmazni kell.

(2) Ha a miniszter vagy az e rendelet alapján kijelölt kezelő szerv az e rendelet hatálya alá tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok vonatkozásában e rendelet hatálybalépését megelőzően - a jogelőd miniszter által irányított szerv fejezetére vonatkozó, a fejezeti és az egyes központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló miniszteri rendeletben foglalt szabályok alapján jogszerűen - tett kötelezettségvállalást és teljesített kifizetést, azt a miniszter, illetve az arra jogosult kezelő szerv által jogszerűen tett kötelezettségvállalásnak és kifizetésnek kell tekinteni.

(3) Az 1. mellékletben meghatározott felhasználási szabályok abban az esetben is irányadóak, amennyiben az előirányzat ÁHT azonosítójának változatlansága mellett az előirányzat elnevezése, vagy címrendi besorolása az Ávr.-ben meghatározottak szerint jogszerűen módosul.

(4) *  E rendeletnek a fejezeti és központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 2/2018. (XII. 28.) MK rendelet módosításáról szóló 3/2019. (VIII. 2.) MK rendelettel (a továbbiakban: Módr1.) megállapított 2. § (2) bekezdését, 34. §-át, valamint 1. mellékletét a Módr1. hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

34. § *  Az 1. mellékletben foglalt táblázat

a) 8., 10-12., 15-18., 21. és 24. sora az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352., 2013.12.24., 1. o.),

b) 11-12. és 24. sora az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a mezőgazdasági ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló 2013. december 18-i 1408/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352., 2013.12.24., 9. o.),

c) 8., 10-12., 15-18., 21. és 24. sora a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i (EU) 651/2014 bizottsági rendelet (HL L 187., 2014.6.26., 1. o.) I. és II. Fejezete, valamint 13., 14., 18., 19., 22., 25., 28., 31., 53., 55. és 56. cikke,

d) 11-12., 15-18., 21. és 24. sora az Európai Unió működéséről szóló szerződés 106. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekű szolgáltatások nyújtásával megbízott egyes vállalkozások javára közszolgáltatás ellentételezése formájában nyújtott állami támogatásra való alkalmazásáról szóló, 2011. december 20-i 2012/21/EU bizottsági határozat (HL L 7., 2012.1.11., 3. o.),

e) 11-12., 15-18., 21. és 24. sora a mezőgazdasági és az erdészeti ágazatban nyújtott állami támogatásokról szóló európai uniós iránymutatásnak megfelelően jóváhagyott SA.46515 sz. bizottsági határozat,

f) 10. sora, F:11 mező 10), 11), 15) és 19) pontja, F:12 mező 6) és 7) pontja, F:18 mező 1) pontja az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének az általános gazdasági érdekű szolgáltatást nyújtó vállalkozások számára nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2012. április 25-i 360/2012/EU bizottsági rendelet (HL L 114., 2012.4.26., 8. o.)

hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.

35. § *  E rendeletnek a fejezeti és központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 2/2018. (XII. 28.) MK rendelet módosításáról szóló 5/2019. (XII. 10.) MK rendelettel (a továbbiakban: Módr.2.) megállapított 3. § (1) bekezdés 7a. pontját, 5. § (1) bekezdését, 20. alcímét, valamint 1. mellékletében foglalt táblázat F:12 mezőjét a Módr.2. hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

1. melléklet a 2/2018. (XII. 28.) MK rendelethez * 

XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda fejezet 2020. évi fejezeti és központi kezelésű költségvetési kiadási előirányzatainak feladatterve

A B C D E F G H I J K L M N O
1. Áht. azonosító Cím név Alcím név Jogcím-
csoport név
Jogcím név Előirányzat célja Kifizetésben részesülők köre Támogatás biztosításá-
nak módja
Támogatási előleg Rendelkezésre bocsátás módja Vissza-
fizetés határideje
Biztosíték Kezelő-
szerv
Lebonyo-
lító szerv
Európai uniós forrásból finanszírozott költségvetési támogatás közreműködő szervezete
2. 20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
3. 20/1 Célelőirányzatok
4. 296646 20/1/1 Kormányfői protokoll Az előirányzat a miniszterelnök és a miniszterelnök helyett, az ő nevében eljáró személy körüli, valamint a kormányfő házastársához kapcsolódó protokollfeladatok ellátására használható fel. Az előirányzat fedezi a külföldi és a belföldi kormányfői protokoll-látogatások-
hoz, valamint a miniszterelnök és a miniszterelnök helyett, az ő nevében eljáró személy részvételével lebonyolított nemzetközi, állami rendezvényekhez, a kormányfő házastársához kapcsolódó személyi, valamint az egyéb dologi jellegű kiadásokat.
Az előirányzat terhére visszterhes kifizetés is teljesíthető.
Az előirányzat forrást biztosít a felhasználással kapcsolatos kincstári díjak és a 2019. évi pénzügyi tranzakciós illetékek fedezetére is.
Központi költségvetési szerv, gazdasági társaság, Magyar Államkincstár. Előleg folyósítható. Egyösszegű kifizetéssel, részletekben történő kifizetéssel, előirányzat-
átcsoportosítással.
- - - - -
5. 331340 20/1/2 Kormányzati kommunikációval és konzultációval kapcsolatos feladatok Az előirányzat tartalmazza a miniszterelnökhöz és a Kormány tevékenységéhez kapcsolódó egységes lakossági tájékoztató, kommunikációs és konzultációs feladatok fedezeteit.
Az előirányzat terhére visszterhes kifizetés is teljesíthető.
Az előirányzat forrást biztosít a felhasználással kapcsolatos kincstári díjak és a 2019. évi tranzakciós illetékek fedezetére is.
Központi költségvetési szerv, költségvetési szerv, gazdasági társaság, Magyar Államkincstár. Előleg folyósítható Egyösszegű kifizetéssel, részletekben történő kifizetéssel, előirányzat-
átcsoportosítással.
- - - - -
6. 347662 20/1/5 Batthyány Lajos Alapítvány működéséhez és feladatainak ellátásához szükséges hozzájárulás Az előirányzat célja a Batthyány Lajos Alapítvány finanszírozása az alapító okiratában meghatározott feladatok ellátásának támogatása, valamint a magyar nemzet iránt elkötelezett, az európai egység irányába mutató, a közös keresztény értékek és a demokratikus, képviseleti kormányzás alapján álló magyar közélet támogatása. Az előirányzat fedezetet nyújt e cél érdekében beruházások, felújítások megvalósítására is.
A támogatás az alapítvány, az alapítvány által támogatott szervezetek projektjeinek és működésének a támogatási igény benyújtásakor már megkezdett vagy megvalósult tevékenységére is nyújtható. Az előirányzat forrást biztosít a felhasználással kapcsolatos kincstári díjak és a 2019. évi pénzügyi tranzakciós illetékek fedezetére is.
Batthyány Lajos Alapítvány, gazdasági társaság, civil szervezet, helyi önkormányzat és az általa fenntartott intézmény, egyházi jogi személy, közalapítvány, szakmai érdekképviselet,
magánszemély, Magyar Államkincstár.
A támogatás
teljes összege vagy bizonyos része
a támogatott tevékenység megvalósításának veszélyeztetése nélkül a minisztérium és a Batthyány Lajos Alapítvány mint lehetséges kedvezményezett között megkötött szerződésnek megfelelően harmadik személy által is felhasználható.
Jogszabály, pályázati rendszeren kívül, kérelemre hozott egyedi döntés alapján, pályázati úton, kormány-
határozat vagy az Ávr.
101/A. §-a szerint kiadott támogatói okirat, egyedi támogatói döntésben foglaltak szerint kiadott/kötött támogatói okirat vagy támogatási szerződés útján.
Előleg folyósítható. Egyösszegű vagy részletekben történő kifizetéssel. Támoga-
tási szerződés vagy támogatói okirat szerint.
Ávr.
84. §
(2) bekezdése alapján.
- Igen -
7. 355951 20/1/6 Fejezeti általános tartalék Az előirányzat az esetlegesen felmerülő, előre nem tervezhető, eseti jellegű, év közben szükségessé váló feladatok megoldásával kapcsolatos kiadások, befizetési kötelezettségek, bírságok, finanszírozására nyújt fedezetet.
A minisztériumhoz, valamint a miniszter
személyéhez kötődő egyéb rendezvényekhez és az ehhez kapcsolódó kommunikációs feladatokhoz, a központi forrásokból nem finanszírozott fejezeti feladatokhoz szükséges, év közben jelentkező többletfeladatok kiadásaira használható fel.
Fejezeten belüli költségvetési szerv és fejezeti kezelésű előirányzat. - Előirányzat átcsoportosítással. - - - - -
8. 359095 20/1/7 MK felügyelete alá tartozó szervezetek és szakmai programok támogatása Az előirányzat a fejezetnél év közben jelentkező többletfeladatok - ideértve a beruházási célú feladatokat is - ellátásának fedezetére szolgál, továbbá forrást biztosít egyedi támogatói döntések alapján támogatandó, a minisztérium feladatkörébe utalt feladatok, programok megvalósítására is. A költségvetési támogatás a támogatási igény benyújtásakor már megkezdett vagy megvalósult tevékenységre is nyújtható.
Az előirányzat forrást biztosít a felhasználással kapcsolatos kincstári díjak és a 2019. évi pénzügyi tranzakciós illetékek fedezetére is.
Költségvetési szerv és az általa
fenntartott költségvetési intézmény, gazdasági társaság, civil szervezet, egyházi jogi személy, közalapítvány, szakmai érdekképviselet, Magyar Államkincstár.
Jogszabály, költségvetési megállapodás, pályázati rendszeren kívül, kérelemre hozott egyedi támogatói döntésben foglaltak szerint kiadott/kötött támogatói okirat vagy támogatási szerződés útján, kormány-
határozat vagy az Ávr.
101/A. §-a szerint kiadott támogatói okirat alapján.
Előleg folyósítható. Egyösszegű vagy részletekben történő kifizetéssel, előirányzat átcsoportosítással. Költség-
vetési megálla-
podás, támogatási
szerződés vagy
támogatói okirat szerint.
Ávr. 84. § (2) bekezdése alapján. - - -
9. 359106 20/1/8 Tihanyi Alapítvány támogatása Az előirányzat a Tihanyi Alapítvány működésére és céljainak megvalósítására kerül felhasználásra annak érdekében, hogy az alapítvány szakmai programja, infrastruktúrája és egyéb tevékenységei megfelelően, a célcsoport szükségleteihez igazodva megvalósulhassanak. A támogatás a támogatási igény benyújtásakor már megkezdett vagy megvalósult tevékenységre is nyújtható.
Az előirányzat forrást biztosít a felhasználással kapcsolatos kincstári díjak és a 2019. évi pénzügyi tranzakciós illetékek fedezetére is.
Tihanyi Alapítvány, Magyar Államkincstár. Jogszabály, pályázati rendszeren kívül, kérelemre hozott egyedi támogatói döntésben foglaltak szerint kiadott/kötött támogatói okirat vagy támogatási szerződés útján, kormány-
határozat vagy az Ávr.
101/A. §-a szerint kiadott támogatói okirat alapján.
Előleg folyósítható. Egyösszegű vagy részletekben történő kifizetéssel. Támoga-
tási szerződés vagy támogatói okirat szerint.
Ávr. 84. § (2) bekezdése alapján. - - -
10. 384351 20/1/9 Tudatos nemzeti közjogi gondolkodás és a magyar kulturális értékek megőrzése és fejlesztése
(2019. évi maradványa)
Az előirányzat célja olyan programok támogatása, melyek hozzájárulnak
a tudatos nemzeti közjogi gondolkodás
megalapozásával és ehhez kapcsolódva
a magyar kulturális értékek megőrzésével és fejlesztésével összefüggő feladatok ellátására. Támogatás az igény benyújtásakor már megkezdett vagy megvalósult tevékenységre is nyújtható. Az előirányzat forrást biztosít a felhasználással kapcsolatos kincstári díjak és a 2019. évi pénzügyi tranzakciós illetékek fedezetére is.
Költségvetési szerv, gazdasági társaság, civil szervezet, helyi önkormányzat és az általa fenntartott intézmény, egyházi jogi személy, közalapítvány, szakmai érdekképviselet,
Magyar Államkincstár.
Jogszabály, Ávr. 101/A. §-a
szerint kiadott támogatói okirat, egyedi támogatói döntésben foglaltak szerint kiadott/kötött támogatói okirat vagy támogatási szerződés útján.
Előleg folyósítható. Egyösszegű vagy részletben történő kifizetéssel, előirányzat átcsoportosítással. Költség-
vetési megálla-
podás, támogatási
szerződés vagy
támogatói okirat szerint.
Ávr. 84. § (2) bekezdése alapján. - Igénybe vehető. -
11. 347784 20/1/10 Turisztikai célelőirányzat Az előirányzat fedezetet biztosít
a 2019. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványok kifizetésére a(z)
1) turizmussal, vendéglátással kapcsolatos megalapozó tanulmányok, tervek, koncepciók, projektek kidolgozására, megvalósítására;
2) turisztikai és vendéglátóipari terület- és
termékfejlesztés támogatására, turizmussal és vendéglátással kapcsolatos kutatásokra;
3) turizmus és vendéglátás
szempontjából jelentős beruházások, infrastrukturális fejlesztések, szolgáltatások támogatására, és a meglévő kapacitások bővítésére;
4) turisztikai és vendéglátóipari szakmai képzés támogatására, többek között bármely államilag elismert
vagy akkreditált képzést szervező és folytató szervezetnek a képzés érdekében szükséges oktatási anyagok, segédanyagok finanszírozására,
a gyakorlati képzés támogatására;
5) szállodák, vendéglátóhelyek, valamint más turisztikai szolgáltatók programjaira;
6) EU forrásokból meghirdetett programokban és nemzetközi szervezetekben történő részvételekre;
7) turisztikai termékfejlesztési beruházásokhoz igénybe vett hitel kamatterhének fedezetére;
8) marketing és promóciós tevékenység és az ehhez kapcsolódó személyi és tárgyi kiadások finanszírozására bel- és külföldön, ideértve a Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. (a továbbiakban: MTÜ Zrt.) és tulajdonosi joggyakorlása
alá tartozó gazdasági társaságok által ellátott szakmai-marketing feladatokat is;
9) országos, regionális és nemzetközi hatókörű, a turizmussal és vendéglátással kapcsolatos rendezvények, fesztiválok megvalósítására;
Természetes személy, gazdasági társaság, Magyar Államkincstár, egyéni vállalkozó, civil szervezet, szövetkezet, helyi önkormányzat, köztestület, költségvetési szerv, szakmai érdekképviselet,
98/2012. (V. 15.)
Korm. rendelet
2. § (1) bekezdés a)-c) pontjában meghatározott személyek és szervezetek,
MK Igazgatás. A nyújtott támogatás teljes összege vagy bizonyos része
a támogatott tevékenység megvalósításának veszélyeztetése nélkül a minisztérium
vagy a minisztérium nevében eljáró kezelő szerv
és a kedvezmé-
nyezett között létrejött támogatási jogviszonyban foglaltaknak megfelelően harmadik személy által is felhasználható.
Jogszabály, Ávr. 101/A. §-a
szerint kiadott támogatói okirat, egyedi támogatói döntésben foglaltak szerint kiadott/kötött támogatói okirat vagy támogatási szerződés és pályázati kiírás alapján kiadott/ kötött támogatói okirat vagy támogatási szerződés útján.
Előleg folyósítható. Egyösszegű vagy részletben történő kifizetéssel, előirányzat-
átcsoportosítással.
Kezelői megálla-
podás, költség-
vetési megálla-
podás, jognyilat-
kozat, támogatási
szerződés vagy támogatói okirat szerint.
Ávr. 84. §
(2) bekezdése alapján.
MTÜ Zrt. - -
10) természeti és kulturális értékek megőrzésének támogatására, valamint az épített örökség helyreállítására;
11) alkotóművészeti, előadó-művészeti,
múzeumi, könyvtári, levéltári, közművelődési vagy örökségvédelmi-
műemlékvédelmi tevékenységek ellátására;
12) turizmus vagy vendéglátás szempontjából releváns tevékenységet folytató kis- és középvállalkozásoknak nyújtott támogatásokra;
13) turisztikai és vendéglátóipari tevékenységet folytató induló vállalkozások fejlesztésére;
14) turisztikai és vendéglátóipari tevékenységet folytató vállalkozások munkavállalóinak képzésére;
15) országos és regionális turisztikai feladatokhoz kapcsolódó információs rendszer kialakítására, működtetésére és fejlesztésére;
16) turisztikailag frekventált területek
szúnyoggyérítéssel kapcsolatos feladatainak ellátására;
17) jogszabályban vagy a Kormány által
a turizmusért és a vendéglátásért való kormányzati felelősségi körben meghatározott egyéb, turisztikai és vendéglátási szakágazattal kapcsolatos célok végrehajtására;
18) turisztikai és vendéglátóipari
tevékenységet folytató kis- és középvállalkozások vásári részvételére;
19) nemzeti ünnep- és emléknaphoz kapcsolódó közszolgáltatási célú rendezvények megszervezésére, melyek megvalósítására kiemelkedően magas látogatószámú célterületeken kerül sor;
20) előirányzathoz kapcsolódó peres eljárásban bírósági ítélet vagy végzés alapján kártérítés-fizetési kötelezettség kifizetésére;
21) Tour de Hongrie kerékpáros körverseny megrendezésével összefüggő kommunikációs kiadásokra;
22) előirányzat céljaihoz kapcsolódóan
határon túlra nyújtott támogatáshoz, összhangban a határon túli költségvetési támogatások sajátos szabályairól szóló
98/2012. (V. 15.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 98/2012. (V. 15.) Korm. rendelet] foglaltakkal;
23) turisztikai fejlesztési projektekben
részt vevő turisztikai szervezetek támogatására;
24) az MTÜ Zrt. és a tulajdonában vagy tulajdonosi joggyakorlása alatt álló gazdasági társaságoknak az 1)-24) pontban és az F:12 mező 1)-12) pontjaiban foglalt feladatai végrehajtása kapcsán felmerülő működési költségeinek fedezésére;
25) turizmusdiplomáciai feladatok ellátásához kapcsolódó kiutazások és delegációk fogadása és az évközben felmerülő, magas szinten kiemelt figyelmet igénylő turizmusdiplomáciával kapcsolatos ad-hoc tevékenységek támogatására;
26) pozitív országkép kialakításához
szükséges forrás (erdélyi repülőjáratok);
27) továbbá az előirányzat kezelésével kapcsolatban felmerülő költségekre, pénzügyi tranzakciós illetékekre és kincstári díjakra.
Támogatás az igény benyújtásakor már megkezdett vagy megvalósult tevékenységre is nyújtható.
12. 360239 20/1/11 Turisztikai fejlesztési célelőirányzat 1) Az előirányzat fedezetet nyújt a Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. turizmussal és vendéglátással kapcsolatos egyes feladatainak ellátásához, így a turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016. évi CLVI. törvényben, annak felhatalmazása alapján elfogadott Korm. rendeletekben, különösen a Magyar Turisztikai Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság turizmussal és vendéglátással kapcsolatos egyes feladatainak meghatározásáról szóló 61/2017. (III. 20.) Korm rendeletben
foglaltakra; ezen belül is különösen a turisztikai és a vendéglátó-ipari ágazattal összefüggő marketing- és egyéb kommunikációs költségek finanszírozására,
2) a Kisfaludy fejlesztési program lebonyolítására, és a programmal kapcsolatban a szálláshelyek részére a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ (NTAK) informatikai rendszerével összefüggő költségek
finanszírozására, kivéve az informatikai alapinfrastruktúra működtetésének kiadásait,
3) a nemzeti ünnep- és emléknapokhoz
kapcsolódó közszolgáltatási célú rendezvények megszervezésére,
4) a Tour de Hongrie kerékpáros körverseny megrendezésével összefüggő kommunikációs kiadásokra,
5) térségi turisztikai fejlesztési projektek lebonyolítására, célzott támogatására,
6) egyéb turisztikai fejlesztési projektek és gasztronómiai projektek lebonyolítására, célzott támogatására,
Magánszemély, gazdasági társaság, civil szervezet, köztestület, költségvetési szerv és az általa fenntartott költségvetési intézmény, szakmai érdekképviselet, egyházi jogi személy, befektetési alapok és az azok nevében eljáró alapkezelők, MK Igazgatás, 98/2012. (V. 15.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés
a)-c) pontjában
meghatározott személyek és szervezetek, Magyar Államkincstár. A nyújtott támogatás teljes összege vagy bizonyos része
a támogatott
tevékenység megvalósításának veszélyeztetése nélkül a minisztérium
vagy a
Jogszabály, kormány-
határozat vagy az Ávr.
101/A. §-a szerint kiadott támogatói okirat, egyedi támogatói döntésben foglaltak szerint kiadott/kötött támogatói okirat vagy támogatási szerződés és pályázati kiírás alapján kiadott/ kötött támogatói okirat vagy támogatási szerződés útján.
Előleg folyósítható. Egyösszegű vagy részletben történő kifizetéssel, előirányzat-
átcsoportosítással.
Kezelői megálla-
podás, költség-
vetési megálla-
podás, jognyilat-
kozat, támogatási szerződés vagy támogatói okirat szerint.
Ávr. 84. §
(2) bekezdése alapján.
MTÜ Zrt. - -
7) célzott támogatások nyújtása
a szakágazattal összefüggő események szervezéséhez,
8) a magyar borturizmushoz, valamint a magyar bor egységes kommunikációjához kapcsolódó feladatokra,
9) turizmus diplomáciai feladatokkal
összefüggő, nem a fejezetnél keletkező
közvetlen kiadások finanszírozására,
10) előirányzat céljaihoz kapcsolódóan határon túlra nyújtott támogatáshoz, összhangban 98/2012. (V. 15.) Korm. rendeletben foglaltakkal,
11) továbbá az előirányzat felhasználásával kapcsolatos kincstári díjakra és a 2019. évi pénzügyi tranzakciós illetékekre.
Támogatás az igény benyújtásakor már megkezdett vagy megvalósult tevékenységre is nyújtható.
minisztérium nevében eljáró kezelő szerv
és a kedvezmé-
nyezett között létrejött támogatási jogviszonyban foglaltaknak megfelelően harmadik személy által is felhasználható.
13. 375906 20/1/12 Közösségépítő kezdeményezések támogatása Az előirányzat célja az egyes közösségépítéseket erősítő kiemelt kormányzati kezdeményezések összehangolása, a nemzeti identitást és patriotizmust erősítő kiemelt kormányzati kezdeményezések támogatása.
Az előirányzat terhére visszterhes kifizetés is teljesíthető.
Támogatás az igény benyújtásakor már megkezdett vagy megvalósult tevékenységre is nyújtható.
Az előirányzat forrást biztosít a felhasználással kapcsolatos kincstári díjak és a 2019. évi pénzügyi tranzakciós illetékek fedezetére is.
Költségvetési szerv és az általa fenntartott költségvetési intézmény, civil szervezet, egyházi jogi személy, gazdasági társaság, magánszemély, Magyar Államkincstár. Jogszabály, kormány-
határozat vagy az Ávr.
101/A. §-a szerint kiadott támogatói okirat, egyedi támogatói döntésben foglaltak szerint kiadott/kötött támogatói okirat vagy támogatási szerződés útján; pályázati kiírás alapján kiadott/ kötött támogatói okirat vagy támogatási szerződés útján.
Előleg folyósítható. Egyösszegű vagy részletben történő kifizetéssel, előirányzat-
átcsoportosítással.
Költség-
vetési megálla-
podás, támogatási szerződés vagy támogatói okirat szerint.
Ávr. 84. §
(2) bekezdése alapján.
- Igénybe vehető. -
14. 376040 20/1/13 Kommentár
Alapítvány támogatása
Az előirányzat fedezetet biztosít
a Kommentár Alapítvány működésének támogatására az alapítvány céljaival összhangban, fedezi többek között a Kommentár folyóirat kiadásának költségeit, a Tranzit rendezvény- és képzéssorozat lebonyolítását, illetve az előirányzatból nyújtott támogatás céljai között szerepel egy új képzési centrum létesítése, melynek érdekében fejlesztési, beruházási célú támogatás is nyújtható. Támogatás az igény benyújtásakor már megkezdett vagy megvalósult tevékenységre is nyújtható. Az előirányzat forrást biztosít a felhasználással kapcsolatos kincstári díjak és a 2019. évi pénzügyi tranzakciós illetékek fedezetére is.
Kommentár Alapítvány, Magyar Államkincstár. Jogszabály, pályázati rendszeren kívül, kérelem alapján, kormány-
határozat
vagy az Ávr.
101/A. §-a szerint kiadott támogatói okirat, egyedi támogatói döntésben foglaltak szerint kiadott/kötött támogatói okirat vagy támogatási szerződés útján.
Előleg folyósítható. Egyösszegű vagy részletben történő kifizetéssel. Támoga-
tási szerződés vagy támogatói okirat szerint.
Ávr.
84. §
(2) bekezdése alapján.
- - -
15. 367184 20/1/14 Aktív Magyarországért felelős kormánybiztos tevékenységével összefüggő feladatok A magyarországi víziszabadidő-sportok széles körű hozzáférésének támogatására irányuló program megvalósításához szükséges intézkedésekről szóló 1837/2016. (XII. 23.) Korm. határozat, valamint a gyermek és ifjúsági gyalogos vándortáborozás támogatásával kapcsolatos feladatokról szóló 1159/2017. (III. 22.) Korm. határozatban foglalt tevékenységek folytatásának támogatása. Az előirányzat fedezetet biztosít az aktív Magyarországért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól szóló 1252/2018. (V. 25.) Korm. határozatban kijelölt feladatokra, így különösen az aktív turizmussal kapcsolatos
- megalapozó tanulmányok, tervek, koncepciók, projektek kidolgozására, megvalósítására, ehhez kapcsolódó személyi és tárgyi kiadások finanszírozására;
- kutatásokra, terület- és termékfejlesztés támogatására, infrastrukturális fejlesztések és szolgáltatások kidolgozására;
- szakmai képzések támogatására, ezek lebonyolításához kapcsolódó személyi és tárgyi kiadások finanszírozására;
- marketing és promóciós tevékenység,
rendezvények, konferenciák, kiállítások és az ehhez kapcsolódó személyi és tárgyi kiadások finanszírozására bel- és külföldön, továbbá fedezetet biztosít;
- az Aktív Magyarországért felelős
kormánybiztos tevékenységével összefüggő reprezentációs költségekre; az előirányzat felhasználásával kapcsolatos kincstári díjakra és a 2019. évi pénzügyi tranzakciós illetékekre.
Az előirányzat terhére visszterhes kifizetés is teljesíthető. Támogatás az igény benyújtásakor már megkezdett vagy megvalósult tevékenységre is nyújtható.
Helyi önkormányzat és költségvetési
szerve, központi költségvetési szerv, civil szervezet, egyházi jogi személy, gazdasági társaság, Magyar Államkincstár.
A támogatás
teljes összege vagy bizonyos része a támogatott tevékenység megvalósításának veszélyeztetése nélkül a minisztérium vagy
a minisztérium nevében eljáró lebonyolító és a kedvezményezett között megkötött szerződésnek megfelelően harmadik személy által is felhasználható.
Jogszabály, pályázati rendszeren kívül kérelemre hozott egyedi támogatói döntésben foglaltak szerint kiadott/kötött támogatói okirat vagy támogatási szerződés, Ávr. 101/A. §-a szerint kiadott támogatói okirat útján. Előleg folyósítható. Egyösszegű vagy részletben történő kifizetéssel, előirányzat-
átcsoportosítással.
Költség-
vetési megálla-
podás, támogatási szerződés vagy támogatói okirat szerint.
Ávr. 84. §
(2) bekezdése alapján.
- Igénybe vehető. -
16. 375328 20/1/15 Magyarországi nyaralóhajózás alapjainak és hátterének megteremtése Az előirányzat forrást biztosít
a Magyarországi nyaralóhajózás alapjainak és hátterének megteremtésével kapcsolatos program megvalósításának folytatására, illetve befejezésére a „Magyarországi nyaralóhajózás alapjainak és hátterének megteremtésével kapcsolatos program” megvalósításához szükséges további intézkedésekről szóló 1761/2018. (XII. 20.) Korm. határozat szerint, és az előirányzat felhasználásával kapcsolatos kincstári díjakra és a 2019. évi pénzügyi tranzakciós illetékekre. Támogatás az igény benyújtásakor már megkezdett vagy megvalósult tevékenységre is nyújtható.
MAHART Zrt., Aktív- és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyar Államkincstár. Jogszabály, kormány-
határozat, pályázati rendszeren kívül kérelemre hozott egyedi támogatói döntésben foglaltak szerint kiadott/kötött támogatói okirat vagy támogatási szerződés, kormány-
határozat vagy az Ávr.
101/A. §-a szerint kiadott támogatói okirat útján.
Előleg folyósítható. Egyösszegű vagy részletben történő kifizetéssel. Támoga-
tási szerződés vagy támogatói okirat szerint.
Ávr. 84. §
(2) bekezdése alapján.
- - -
17. 359962 20/1/16 Téry Ödön
Nemzeti
Turistaház-fejlesztési
Program
Az előirányzat forrást biztosít a Téry Ödön Nemzeti Turistaház fejlesztési Program megvalósításával felmerült költségek finanszírozására.
Az előirányzat felhasználására a Téry Ödön Nemzeti Turistaház-fejlesztési Program módosításával kapcsolatos intézkedésekről szóló 1739/2018. (XII. 20.) Korm. határozatban foglalt célok mentén kerül sor. Támogatás az igény benyújtásakor már megkezdett vagy megvalósult tevékenységre is nyújtható. Az előirányzat forrást biztosít a felhasználással kapcsolatos kincstári díjak és a 2019. évi pénzügyi tranzakciós illetékek fedezetére is.
Központi költségvetési szerv, helyi önkormányzat költségvetési szerv és az általa
fenntartott költségvetési intézmény, civil szervezet, egyházi jogi személy, gazdasági társaság, Magyar Államkincstár, más fejezet irányítása alá tartozó központi költségvetési szerv.
Jogszabály, pályázati kiírás, vagy pályázati rendszeren kívül, kérelemre hozott, egyedi támogatói döntésben foglaltak szerint kiadott/kötött támogatói okirat vagy támogatási szerződés, kormány-
határozat
vagy Ávr. 101/A. §-a szerint kiadott támogatói okirat útján.
Előleg folyósítható. Egyösszegű vagy részletben történő kifizetéssel, előirányzat-
átcsoportosítással.
Költség-
vetési megálla-
podás, támogatási szerződés vagy támogatói okirat szerint.
Ávr. 84. §
(2) bekezdése alapján.
Igénybe vehető. -
18. 376084 20/1/17 Aktív kikapcsolódást szolgáló programok, beruházások Az előirányzat fedezetet biztosít
1) az aktív Magyarországért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól szóló 1252/2018. (V. 25.) Korm. határozatban kijelölt feladatokra;
2) marketing és promóciós tevékenység, rendezvények, konferenciák, kiállítások és az ehhez kapcsolódó személyi és tárgyi kiadások finanszírozására bel- és külföldön, az előirányzat céljaihoz kapcsolódóan határon túlra nyújtott támogatáshoz, összhangban a 98/2012. (V. 15.) Korm. rendeletben foglaltakkal,
3) az előirányzat felhasználásával kapcsolatos kincstári díjak és a 2019. évi pénzügyi tranzakciós illetékek fedezetére.
Az előirányzat terhére visszterhes kifizetés is teljesíthető.
Támogatás az igény benyújtásakor már megkezdett vagy megvalósult tevékenységre is nyújtható.
Központi költségvetési szerv, helyi önkormányzat költségvetési szerv és az általa fenntartott költségvetési intézmény, civil szervezet, egyházi jogi személy, gazdasági társaság, más fejezet
irányítása alá tartozó központi költségvetési szerv, köztestületek,
98/2012. (V. 15.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés a)-c) pontjában meghatározott személyek és szervezetek, Magyar Államkincstár. A támogatás teljes összege vagy bizonyos része
a támogatott tevékenység megvalósításának veszélyeztetése nélkül a minisztérium vagy
a minisztérium nevében eljáró lebonyolító és a kedvezményezett között megkötött szerződésnek megfelelően harmadik személy által is felhasználható.
Jogszabály, költségvetési megállapodás, pályázati kiírás, vagy pályázati rendszeren kívül, kérelemre hozott egyedi támogatói döntésben foglaltak szerint kiadott/kötött támogatói okirat vagy támogatási szerződés, kormány-
határozat vagy az Ávr.
101/A. §-a szerint kiadott támogatói okirat útján.
Előleg folyósítható. Egyösszegű vagy részletben történő kifizetéssel, előirányzat-
átcsoportosítás.
Költség-
vetési megálla-
podás, támogatási szerződés vagy támogatói okirat szerint.
Ávr. 84. §
(2) bekezdése alapján.
- Igénybe vehető. -
19. 376262 20/1/19 Magyar Corvin-lánc Testület támogatása Az előirányzat célja a Magyar Corvin-lánc Testület működésének és a Magyar Corvin-
lánc Testületről szóló 2016. évi CXLI. törvény 6. §-a és az alapszabálya alapján ellátott szakmai feladatok támogatása, valamint a Róheim-villa műemlékingatlan felújítása, a köztestület és a Magyar Corvin-
lánc Iroda elhelyezésének támogatása.
Támogatás a támogatási igény benyújtásakor már megkezdett vagy megvalósult tevékenységre is nyújtható. Az előirányzat forrást biztosít a felhasználással kapcsolatos kincstári díjak és a 2019. évi pénzügyi tranzakciós illetékek fedezetére is.
Magyar Corvin-
lánc Testület, Magyar Államkincstár.
Jogszabály, pályázati rendszeren kívül, kérelem alapján hozott egyedi támogatói döntésben foglaltak szerint kiadott/kötött támogatói okirat vagy támogatási szerződés, kormány-
határozat
vagy az Ávr.
101/A. §-a szerint kiadott támogatói okirat útján.
Előleg folyósítható. Egyösszegű vagy részletben történő kifizetéssel. Támoga-
tási szerződés vagy támogatói okirat szerint.
Ávr.
84. §
(2) bekezdése alapján.
- - -
20. 379084 20/1/21 Nemzetközi tagdíjak Az előirányzat célja a turizmussal és vendéglátással kapcsolatos állami feladatokra vonatkozó nemzetközi tagdíjak, továbbá az MTÜ Zrt. a Kiállítások Nemzetközi Irodájában ellátott feladataihoz kapcsolódó nemzetközi tagdíjak fedezetének biztosítása. Az előirányzat terhére visszterhes kifizetés is teljesíthető. Az előirányzat forrást biztosít a
felhasználással kapcsolatos kincstári díjak és a 2019. évi pénzügyi tranzakciós illetékek fedezetére is.
Nemzetközi tagdíjra jogosult vagy annak fizetésére kötelezett nemzetközi érdekképviseleti szervezetek, vagy érdekképviseleti tagdíj fizetésére kötelezett magyar szervezetek, gazdasági társaságok, központi költségvetési szerv, Magyar Államkincstár. - - Egyösszegű vagy részletekben történő közvetlen kifizetéssel. - - - - -
21. 379273 20/1/23 Aktív- és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Az előirányzat fedezetet nyújt az Aktív- és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság működtetése és szakmai feladatainak ellátása kapcsán felmerülő kiadások finanszírozására az aktív- és ökoturizmussal összefüggő tevékenységek fejlesztéséhez szükséges intézkedésekről szóló 1144/2019. (III. 18.) Korm. határozatban foglaltak szerint.
A költségvetési támogatás a támogatási igény benyújtásakor már megkezdett vagy megvalósult tevékenységekre is nyújtható.
Az előirányzat forrást biztosít a felhasználással kapcsolatos kincstári díjak és a 2019. évi pénzügyi tranzakciós illetékek fedezetére is.
Aktív és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ Nonprofit Kft., Magyar Államkincstár. Jogszabály, Ávr. 101/A. §-a szerint kiadott támogatói okirat, egyedi támogatói döntésben foglaltak szerint kiadott/kötött támogatói okirat vagy támogatási szerződés útján. Előleg folyósítható. Egyösszegű kifizetéssel, részletekben történő kifizetéssel. Támoga-
tási szerződés vagy támogatói okirat szerint.
Ávr.
84. §
(2) bekezdése alapján.
-
22. 380140 20/1/24 Kiemelt társadalmi kapcsolatok Az előirányzat tartalmazza a nemzetközi és hazai szintéren történő kormányzati kommunikációval és konzultációval kapcsolatos feladatok, valamint az állampolgárok életét kiemelten érintő kormányzati döntésekkel kapcsolatos feladatok ellátásának forrását.
Az előirányzat terhére visszterhes kifizetés is teljesíthető. Az előirányzat forrást biztosít a felhasználással kapcsolatos pénzügyi tranzakciós illetékek és kincstári díjak fedezetére is.
Központi költségvetési szerv, gazdasági társaság, Magyar Államkincstár. - - Egyösszegű kifizetéssel, részletekben történő kifizetéssel, előirányzat-
átcsoportosítással.
- - - - -
23. 380151 20/1/25 Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt. működtetése Az előirányzat finanszírozza a Digitális Kormányzati Ügynökség a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanácsról, valamint a Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a kormányzati informatikai beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló
301/2018. (XII. 27.) Korm. rendeletben foglaltak szerint közfeladatként ellátott, a kormányzati informatikai beszerzések központosításával és az egyes informatikai beruházások szükségességéről szóló döntés központosításával kapcsolatos állami feladatokat, így különösen
a) az egyes kormányzati informatikai
beruházások és beszerzések döntés előkészítését,
b) az egyes kormányzati informatikai beruházások és beszerzések engedélyezését,
c) az egyes kormányzati informatikai
beszerzések központosított megvalósítását.
Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt., Magyar Államkincstár. Kormány-
határozat vagy az Ávr.
101/A. §-a szerint kiadott támogatói okirat, kérelemre hozott egyedi támogatói döntésben foglaltak szerint kiadott/kötött támogatói okirat vagy támogatási szerződés útján.
Előleg folyósítható. Egyösszegű kifizetéssel, részletekben történő kifizetéssel. Támoga-
tási szerződés vagy támogatói okirat szerint.
Ávr. 84. §
(2) bekezdése alapján.
Az előirányzat fedezetet nyújt a Digitális Kormányzati Ügynökség működtetése kapcsán felmerülő kiadásokra is.
A költségvetési támogatás a támogatási
igény benyújtásakor már megkezdett vagy megvalósult tevékenységekre is nyújtható.
Az előirányzat forrást biztosít
a felhasználással kapcsolatos kincstári díjak és a 2019. évi pénzügyi tranzakciós illetékek fedezetére is.
24. 384140 20/1/26 Magyar
Turisztikai Ügynökség
Zrt. szakmai feladatainak ellátása
Az előirányzat fedezetet nyújt a Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. működtetése és szakmai feladatainak ellátása kapcsán felmerülő kiadások finanszírozására.
A költségvetési támogatás a támogatási igény benyújtásakor már megkezdett vagy megvalósult tevékenységekre is nyújtható.
Az előirányzat forrást biztosít a felhasználással kapcsolatos kincstári díjak és a 2019. évi pénzügyi tranzakciós illetékek fedezetére is.
Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt., Magánszemély, gazdasági társaság, civil szervezet, köztestület, helyi
önkormányzati, költségvetési szerv és az általa fenntartott költségvetési intézmény, szakmai érdekképviselet, egyházi jogi személy, befektetési alapok és az azok nevében eljáró alapkezelők, MK Igazgatás, Magyar Államkincstár. A nyújtott támogatás teljes összege vagy bizonyos része a támogatott tevékenység megvalósításának veszélyeztetése nélkül a minisztérium vagy
a minisztérium nevében eljáró kezelő szerv és a kedvezményezett között létrejött támogatási jogviszonyban foglaltaknak megfelelően harmadik személy által is felhasználható.
Jogszabály, pályázati rendszeren kívül kérelemre hozott egyedi támogatói döntésben foglaltak szerint kiadott/kötött támogatói okirat vagy támogatási szerződés, továbbá kormány-
határozat vagy az Ávr.
101/A. §-a szerint kiadott támogatói okirat útján.
Előleg folyósítható. Egyösszegű kifizetéssel, részletekben történő kifizetéssel, előirányzat-
átcsoportosítással.
Támoga-
tási szerződés vagy támogatói okirat szerint.
Ávr. 84. §
(2) bekezdése alapján.
Igen
25. 21 Központi kezelésű
előirányzatok
26. 21/1 A Miniszterelnöki Kabinetiroda tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és kiadások
27. 379251 21/1/1 A Miniszterelnöki Kabinetiroda tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságok tőkeemelése, pótbefizetése Az előirányzat fedezetet biztosít a minisztérium tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó gazdasági társaságok, tőkeemelésének és pótbefizetéseinek finanszírozására. Minisztérium tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó gazdasági társaságok. Alapítói vagy közgyűlési határozat útján. - Tőkeemelés, pótbefizetés jogcímen. Alapítói vagy közgyűlési határozat szerint. - -
28. 21/2 A Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és kiadások
29. 377062 21/2/1 A Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságok támogatása Az előirányzat célja az MTÜ Zrt. tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó gazdasági társaságok működésének, tevékenységének fenntartásához, valamint a társaságok vagyonkelésében lévő állami ingatlanok állagmegóvása céljából szükséges tulajdonosi finanszírozás megvalósítása. Az MTÜ Zrt. tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságok. Pályázati rendszeren kívüli kérelemre hozott egyedi támogatói döntésben foglaltak szerint kiadott/kötött támogatói okirat vagy támogatási szerződés, kormány-
határozat vagy Ávr. 101/A. §-a
szerint kiadott támogatói okirat útján.
Előleg folyósítható. Egyösszegű kifizetéssel, részletekben történő kifizetéssel Támoga-
tási szerződés vagy támogatói okirat szerint.
Ávr. 84. §
(2) bekezdése alapján.
- - -

  Vissza az oldal tetejére