A jogszabály mai napon ( 2021.01.26. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

2/2018. (VII. 18.) NVTNM rendelet

a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter feladat- és hatáskörét érintően a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek meghatározásáról

A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 78. § (1a) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 18. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva - a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszterrel egyetértésben - a következőket rendelem el:

1. § E rendelet alkalmazásában foglalkoztató szervezet

a) a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter által irányított, illetve felügyelt központi államigazgatási szerv,

b) a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter által irányított, illetve felügyelt központi államigazgatási szervnek nem minősülő költségvetési szerv.

2. § A foglalkoztató szervezettel a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Nbtv.) szerinti foglalkoztatási jogviszonyban (a továbbiakban: foglalkoztatási jogviszony) vagy a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) szerinti szerződéses jogviszonyban álló vagy ilyen jogviszonyt létesíteni szándékozó személyek esetében a 3. §-ban, a 4. §-ban és az 1. mellékletben meghatározott

a) munkakör betöltésére irányuló foglalkoztatási jogviszony, illetve

b) feladat ellátására irányuló, a Ptk. szerinti szerződéses jogviszony

minősül az Nbtv. 74. § i) pont in) alpontja szerinti jogviszonynak.

3. § A foglalkoztató szervezetnél

a) a gazdasági vezető,

b) a belső ellenőr,

c) az integritás tanácsadó,

d) a biztonsági vezető,

e) az informatikai vezető,

f) a nemzetbiztonsági ellenőrzéssel kapcsolatban kijelölt biztonsági megbízott,

g) a titkos ügykezelő,

h) az elektronikus információs rendszer biztonságáért, üzemeltetéséért és fejlesztéséért felelős személy,

i) a rendszerbiztonsági felügyelő,

j) a rendszer-adminisztrátor

munkakör az Nbtv. 74. § i) pont in) alpontja szerinti jogviszonynak minősül.

4. § A foglalkoztató szervezettel foglalkoztatási jogviszonyban vagy a Ptk. szerinti szerződéses jogviszonyban álló személy jogviszonya az Nbtv. 74. § i) pont in) alpontja szerinti jogviszonynak minősül,

a) ha a jogviszony a foglalkoztató szervezet által meghatározott funkcionális jellegű, a foglalkoztató szervezet közhatalmi tevékenységét nem érintő feladat ellátására irányul, és a jogviszony betöltője a feladatellátásával összefüggésben jogellenes befolyással vagy leplezett támadással fenyegetett,

b) ha a jogviszony betöltőjét külszolgálatra jelölik vagy helyezik ki.

5. § A foglalkoztató szervezetnél a nemzetbiztonsági ellenőrzés kezdeményezésére jogosult kijelöli a 4. § a) pontja és az Nbtv. 74. § i) pont io) alpontja szerinti jogviszonyt betöltők körét.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

7. § * 

1. melléklet a 2/2018. (VII. 18.) NVTNM rendelethez

A nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek meghatározása

A) Központi hivatalok

1. A Szerencsejáték Felügyeletnél

1.1. *  az elnöki kabinet vezetője, az elnöki kabinetben foglalkoztatott személyek

1.2. *  a főosztályvezető és az osztályvezető

1.3. *  az általános jogi-koordinációs feladatokat, a peres és nemperes bírósági eljárásokban történő képviseleti feladatokat, a tiltott szerencsejáték-szervezés és az ahhoz kapcsolódó egyéb jogsértő magatartások elleni fellépéssel kapcsolatos, valamint a végrehajtást érintő feladatokat ellátó önálló szervezeti egység valamennyi álláshelye

1.4. *  a hatósági feladatokat ellátó önálló szervezeti egység valamennyi álláshelye

1.5. *  a gazdasági és igazgatási feladatokat ellátó szervezeti egység valamennyi álláshelye

1.6. *  a személyügyi feladatokat ellátó szervezeti egység valamennyi álláshelye

1.7. *  az informatikai feladatokat ellátó szervezeti egység valamennyi álláshelye


  Vissza az oldal tetejére