A jogszabály mai napon ( 2023.03.21. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

3/2018. (II. 1.) Korm. rendelet

a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program II. ütemében megvalósuló iskolafejlesztésekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

A Kormány

a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 2. § a) pontja tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 16. pont 16.2. alpontjában és 17. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 2. § b) és c) pontja tekintetében a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (1) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 3. § tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva

a következőket rendeli el:

1. § *  (1) A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja az 1. mellékletben meghatározott, a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program II. ütemében megvalósuló, az 1. mellékletben felsorolt és megjelölt földrészleteken, illetve ezen földrészletekből telekalakítási eljárások befejezését követően kialakított földrészleteken megvalósuló beruházásokkal (a továbbiakban: Beruházások) összefüggő, a 2. mellékletben felsorolt közigazgatási hatósági ügyeket.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a Beruházásokkal összefüggőnek kell tekinteni mindazokat a közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek

a) a Beruházások megvalósításához, használatbavételéhez és üzemeltetésének beindításához szükségesek,

b) a Beruházásokhoz közvetlenül kapcsolódó útépítési, közműcsatlakozási és -fejlesztési munkákra vonatkoznak.

2. § A Beruházásokkal összefüggésben

a) építészeti-műszaki tervtanácsi véleményt nem kell beszerezni,

b) településképi véleményezési eljárást nem kell lefolytatni, és

c) településképi bejelentési eljárásnak nincs helye.

2/A. § *  Az 1. mellékletben foglalt táblázat 2. és 3. sora szerinti beruházásra irányuló közbeszerzési eljárásoknál az építtető - az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet] 14. § (2) bekezdés b) pontja alapján - indokolási kötelezettség nélkül dönthet a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárási forma alkalmazása mellett.

2/B. § *  A Kormány az 1. § (1) bekezdése szerinti kiemelt jelentőségű ügyekben, az 1. melléklet 2. sora szerinti beruházás vonatkozásában koordinációs feladatokat ellátó főispánként a Pest Vármegyei Kormányhivatalt vezető főispánt jelöli ki.

3. § * 

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

5. § E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

6. § *  E rendelet a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program II. ütemében megvalósuló iskolafejlesztésekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 3/2018. (II. 1.) Korm. rendelet módosításáról szóló 288/2019. (XII. 4.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr1.) megállapított 1. mellékletében foglalt táblázat B:2, B:3 és B:4 mezőjét a Módr1. hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

7. § *  E rendeletnek a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program II. ütemében megvalósuló iskolafejlesztésekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 3/2018. (II. 1.) Korm. rendelet módosításáról szóló 206/2021. (IV. 29.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr2.) megállapított 1. §-át és 1. mellékletében foglalt táblázat 2. sorát a Módr2. hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

8. § *  E rendeletnek az egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 504/2021. (VIII. 18.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr3.) megállapított 2/A. §-át és 1. mellékletében foglalt táblázat B:2 mezőjét a Módr3. hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

1. melléklet a 3/2018. (II. 1.) Korm. rendelethez

A Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program II. ütemében megvalósuló iskolafejlesztések

A B
1. A beruházás megnevezése A beruházás azonosító adatai
2. *  iskolafejlesztés és a hozzá kapcsolódó út- és közműinfrastruktúra-fejlesztés Biatorbágy közigazgatási területén fekvő, 0310, 0311/4, 05, 8363/1, 8363/2, 8463, 8743/32, 8743/33, 8743/40, 8743/41, 9571/1, 9571/2, 9571/4, 9571/5 helyrajzi számú ingatlanok
3. *  iskolafejlesztés Göd közigazgatási területén fekvő, 018/5, 018/6, 018/7, 018/51, 018/55, 018/56, 018/57 és 019 helyrajzi számú ingatlanok
4. *  iskolafejlesztés Maglód közigazgatási területén fekvő, 4392 és 064/1 helyrajzi számú ingatlanok
5. iskolafejlesztés Szigetszentmiklós közigazgatási területén fekvő, 13291/5, 13292 és 13293 helyrajzi számú ingatlanok
6. iskolafejlesztés Üröm közigazgatási területén fekvő, 545 helyrajzi számú ingatlan
7. iskolafejlesztés Felcsút közigazgatási területén fekvő, 329/2 helyrajzi számú ingatlan
8. iskolafejlesztés Budapest III. kerület közigazgatási területén fekvő, 62321/81 helyrajzi számú ingatlan

2. melléklet a 3/2018. (II. 1.) Korm. rendelethez

A Beruházásokkal összefüggő, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánított közigazgatási hatósági ügyek

1. környezetvédelmi hatósági eljárások,

2. természetvédelmi hatósági eljárások,

3. általános építésügyi hatósági eljárások,

4. területrendezési hatósági eljárások,

5. örökségvédelmi hatósági eljárások,

6. vízügyi és vízvédelmi hatósági eljárások,

7. tűzvédelmi hatósági eljárások,

8. katasztrófavédelmi hatósági eljárások,

9. útügyi hatósági eljárások,

10. a műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások,

11. műszaki biztonsági engedélyezési eljárások,

12. hírközlési hatósági eljárások,

13. telekalakításra irányuló hatósági eljárások,

14. ingatlan-nyilvántartással összefüggő hatósági eljárások,

15. földmérési hatósági eljárások,

16. termőfölddel összefüggő engedélyezésre irányuló hatósági eljárások,

17. talajvédelmi engedélyezésre irányuló hatósági eljárások,

18. erdővédelmi hatósági eljárások,

19. közegészségügyi hatósági eljárások,

20. azok az 1-19. pontban nem szereplő hatósági engedélyezési eljárások, amelyek a Beruházások megvalósításához és használatbavételéhez szükségesek,

21. az 1-20. pontban felsorolt ügyfajtákban kiadott hatósági döntések módosítására irányuló hatósági eljárások.