Hatály: közlönyállapot (2018.II.2.) Váltás a jogszabály mai napon hatályos állapotára

 

4/2018. (II. 2.) Korm. rendelet

a megújuló energiaforrásból vagy hulladékból nyert energiával termelt villamos energia, valamint a kapcsoltan termelt villamos energia kötelező átvételéről és átvételi áráról szóló 389/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. § (1) bekezdés 29. pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A megújuló energiaforrásból vagy hulladékból nyert energiával termelt villamos energia, valamint a kapcsoltan termelt villamos energia kötelező átvételéről és átvételi áráról szóló 389/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 389/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet] 2. § (1) bekezdés q) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában)

„q) telephely: a villamosenergia-termelési tevékenység gyakorlásának a cég társasági szerződésében, alapító okiratában vagy alapszabályában, továbbá termelői engedélyében foglalt tartós, önállósult üzleti (üzemi) letelepedéssel járó helye, valamint minden olyan, a kérelmező által meghatározott ingatlan, amely alkalmas a villamosenergia-termelési tevékenység végzésére.”

2. § A 389/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet „A kötelező átvételi jogosultság megállapítására vonatkozó eljárás” című alcíme a következő 6/A. §-sal egészül ki:

„6/A. § (1) A napelemes erőműre vonatkozó, e rendelet szerinti KÁT jogosultsággal rendelkező, nem engedélyköteles KÁT termelő köteles a megújuló energiaforrásból vagy hulladékból nyert energiával termelt villamos energia, valamint a kapcsoltan termelt villamos energia kötelező átvételéről és átvételi áráról szóló 389/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról szóló 4/2018. (II. 2.) Korm. rendelet hatálybalépését követő 15. napig a Hivatalhoz benyújtani az alábbi dokumentumokat:

a) a beruházás helyszínéül szolgáló terület feletti rendelkezési jog igazolását vagy a tulajdonos hozzájáruló nyilatkozatát napelemes erőmű megvalósításához;

b) a napelemes erőműnek a beruházás helyszínéül szolgáló területen való elhelyezkedését mutató kiosztási vázlatát a felelős építész és villamos tervező arra vonatkozó nyilatkozatával, hogy a vázlat alapján a beruházás megvalósítható;

c) a területileg illetékes hálózati engedélyes benyújtás időpontjában érvényes műszaki-gazdasági tájékoztató levelét arról, hogy a KÁT termelő által megépíteni tervezett kapacitás milyen feltételekkel csatlakoztatható a villamos hálózathoz, továbbá a KÁT termelő nyilatkozatát arról, hogy a műszaki-gazdasági tájékoztató levélben foglaltakat elfogadja;

d) nyilatkozat a beruházás villamosenergia-termelés megkezdésének tervezett időpontjáról.

(2) Az a napelemes erőműre vonatkozó, e rendelet szerinti KÁT jogosultsággal rendelkező, nem engedélyköteles KÁT termelő, aki nem rendelkezik az (1) bekezdésben felsorolt valamennyi dokumentummal, az ennek tényéről szóló nyilatkozatát köteles a Hivatalhoz benyújtani az (1) bekezdésben megjelölt határidőn belül.

(3) Mentesül az (1) és (2) bekezdésben meghatározott dokumentumok benyújtásának kötelezettsége alól az a KÁT termelő,

a) aki a napelemes beruházás megvalósítását az elektronikus építési napló megnyitásával már megkezdte,

b) aki a napelemes beruházás műszaki kivitelezését befejezte,

c) akinek a napelemes beruházását a Kormány rendeletével nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségűvé nyilvánította,

d) aki 2018. február 1-jéig megkezdte a kötelező átvétel keretében történő értékesítést,

e) akinek a kötelező átvételre való jogosultsága visszavonásra került,

f) aki a 6. § (2) bekezdés szerinti határidőig nem kezdte meg a termelést, és a 6. § (2a) bekezdése szerinti hosszabbítást sem kérvényezte.

(4) A (3) bekezdés a)-c) pontjai szerinti mentesülési jogot a KÁT termelő a Hivatal felé az (1) bekezdésben megjelölt határidőn belül megfelelően igazolni köteles.

(5) Amennyiben az érintett KÁT termelő telephely-módosítás iránt kérelmet nyújtott be, amelynek elbírálása folyamatban van, az (1)-(4) bekezdésben foglaltak tekintetében a módosítási kérelemben megjelölt új helyszínt kell figyelembe venni.”

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 5. napon lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére