A jogszabály mai napon ( 2020.07.05. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

5/2018. (XII. 21.) TNM rendelet

az egyházi költségvetési céltámogatások folyósításáról és elszámolásáról

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet I. pont 10. alpont a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 64. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben - a következőket rendelem el:

1. § (1) Az egyházi közgyűjtemények és közművelődési intézmények támogatása négy egyenlő részletben, negyedévenként, minden negyedév második hónapjának 15. napjáig, az első negyedévben március 31-éig támogatási előlegként kerül kifizetésre.

(2) A kedvezményezett a támogatással érintett évet követő február 28-ig számol el az 1. melléklet szerinti adattartalommal elkészített beszámolójában.

2. § (1) A fakultatív hitoktatás támogatásához kapcsolódó adatszolgáltatást a 2. melléklet szerinti adattartalommal a tanév rendjéhez igazodóan a következő két időpontban kell megtenni:

a) a tárgyév első nyolc hónapjára alkalmazandó adatokat - tárgyév január 1-jei állapot szerint - a tárgyév január 31-éig,

b) a tárgyév utolsó négy hónapjára alkalmazandó adatokat - tárgyév szeptember 1-jei állapot szerint - a tárgyév október 20-áig.

(2) A támogatás

a) az (1) bekezdés a) pontja szerinti adatszolgáltatás alapján három egyenlő részletben, negyedévenként, a negyedév második hónapjának 15-ig, az első negyedévben legkésőbb március 31-ig,

b) az (1) bekezdés b) pontja szerinti igénylés alapján november 30-áig

támogatási előlegként kerül kifizetésre.

(3) A kedvezményezett a támogatással érintett évet követő év február 28-ig számol el a 2. melléklet szerinti adattartalommal elkészített beszámolójában.

3. § (1) Az 5000 lakosnál kisebb településeken szolgálatot teljesítő egyházi személyek jövedelempótlékához kapcsolódó támogatást negyedévente négy egyenlő részletben minden negyedév második hónapjának 15-éig, az első negyedévben legkésőbb március 31-éig támogatási előlegként kell kifizetni.

(2) *  A kedvezményezett a támogatással érintett évet követő február 28-ig

a) az 5000 lakosnál kisebb településeken szolgálatot teljesítő egyházi személyek jövedelempótléka támogatásának összegéről jövedelempótlékra vonatkozóan a 3. melléklet,

b) a zsidó temetők fenntartására és felújítására vonatkozóan a 4. melléklet,

c) a jelentős zsidó múlttal rendelkező magyarországi vidéki és külhoni települések zsidó kulturális életének reorganizációjára vonatkozóan a 4/A. melléklet

szerinti adattartalommal elkészített beszámolóval számol el.

4. § (1) A határon túli magyar gyülekezetekben magyar nyelven szolgálatot teljesítő egyházi személyek feladatvégzéséhez kapcsolódó támogatást - a tárgyév február 28-ig benyújtott, az 5. mellékletben szereplő kérelem alapján - a támogatás éve június 30-ig támogatási előlegként kell kifizetni.

(2) A kedvezményezett a támogatás összegével a támogatással érintett évet követő év február 28-ig számol el a 6. melléklet szerinti adattartalommal elkészített beszámolójában. A beszámolóban foglaltak alátámasztására a támogató mintavételszerűen a támogatásban részesülő egyházi személyek részére történő kifizetésekhez kapcsolódó dokumentumok benyújtását is előírhatja.

(3) A határon túli magyar gyülekezetekben magyar nyelven szolgálatot teljesítő egyházi személyek feladatvégzéséhez kapcsolódó támogatást a határon túli egyházi jogi személy vagy egyházi szervezet, illetve a bevett egyház jogszabályban meghatározott tartalmú kérelme alapján egyedi döntés útján kerül biztosításra.

5. § (1) *  A kórházlelkészi szolgálat támogatását - a tárgyév február 28-ig benyújtott, a 7. mellékletben szereplő kérelem alapján - a támogatás éve április 30-ig támogatási előlegként kell kifizetni.

(2) A kórházlelkészi szolgálat támogatását a kórházlelkészi szolgálat végzésében részt vevő egyházi személyek bérére, járulékára, díjazására és a kórházlelkészi tevékenységgel összefüggésben felmerülő dologi kiadásaira fordítható. A támogatott tevékenység megvalósításába a kedvezményezett közreműködőt bevonhat.

(3) A kórházlelkészi szolgálat támogatását a bevett egyház jogszabályban meghatározott tartalmú kérelme alapján egyedi döntés útján kerül biztosításra.

(4) A kedvezményezett a támogatás összegével a támogatással érintett évet követő év február 28. napjáig számol el a 8. melléklet szerinti adattartalommal elkészített beszámolójában. A beszámolóban foglaltak alátámasztására a Támogató mintavételszerűen egyéb dokumentumok benyújtását is előírhatja.

6. § (1) *  A külhoni és diaszpórában élő magyarság hitéleti tevékenységének támogatását - a tárgyév február 28-ig benyújtott, a 9. mellékletben szereplő kérelem alapján - a támogatás éve április 30-ig támogatási előlegként kell kifizetni.

(2) A külhoni és diaszpórában élő magyarság hitéleti tevékenységének támogatása a külhoni és diaszpórában élő magyarság identitása, valamint kultúrája megőrzésére és fejlesztésére irányuló, hitéleti, közösségszervezési, szemléletformáló, illetve tradíciómegtartó és -ápoló tevékenységre fordítható.

(3) A külhoni és diaszpórában élő magyarság hitéleti tevékenységének támogatása a bevett egyház jogszabályban meghatározott tartalmú kérelme alapján egyedi döntés útján kerül biztosításra.

(4) A kedvezményezett a támogatás összegével a támogatással érintett évet követő év február 28-ig számol el a 10. melléklet szerinti adattartalommal elkészített beszámolójában. A beszámolóban foglaltak alátámasztására a támogató mintavételszerűen egyéb dokumentumok benyújtását is előírhatja.

7. § Ez a rendelet 2019. január 1-jén lép hatályba.

8. § * 

1. melléklet az 5/2018. (XII. 21.) TNM rendelethez

Az egyházi közgyűjtemények és közművelődési intézmények támogatása előirányzat felhasználásáról szóló beszámoló adattartalma

1. A költségvetési támogatásban részesült egyház neve:

2. Az egyház képviselőjének neve:

3. Kapcsolattartó neve és elérhetősége:

4. Pénzügyi beszámoló

4.1. A tárgyévben kapott költségvetési támogatás:

5. A tárgyévben egyház által felhasznált (kifizetett) költségvetési támogatás összesen:

ebből

5.1. levéltárak támogatása összesen:

5.2. könyvtárak támogatása összesen:

5.3. múzeum és egyéb gyűjtemények támogatása összesen:

6. A támogatás felhasználása költségnemenként

6.1. személyi jellegű kiadások:

6.2. dologi kiadások:

6.3. tárgyi eszköz beszerzések:

6.4. állománygyarapítás:

6.5. restaurálás:

6.6. felújítás:

6.7. egyéb:

7. Szakmai beszámoló

7.1. Levéltárak esetén

7.1.1. a levéltár megnevezése:

7.1.2. a levéltár alkalmazottainak száma (szakalkalmazott és egyéb):

7.1.3. az őrzött iratanyag mennyisége (iratfolyóméter) és évköre:

7.1.4. levéltári fondok száma:

7.1.5. Mohács előtti oklevelek száma:

7.1.6. segédletek megnevezése:

7.1.7. a levéltár kutató forgalma (kutatók száma és kutatási esetek száma):

7.1.8. a restaurálandó iratok mennyisége:

7.2. Könyvtárak esetén

7.2.1. a könyvtár megnevezése:

7.2.2. a könyvtár alkalmazottainak száma (szakalkalmazott és egyéb):

7.2.3. az állomány nagysága darabszám szerint (könyv, időszaki kiadvány, egyéb dokumentum):

7.2.4. az állomány gyarapodása a tárgyévben darabszám szerint (könyv, időszaki kiadvány, egyéb dokumentum):

7.2.5. muzeális dokumentumok száma:

7.2.6. állomány feltáró eszközök, amelyekkel rendelkeznek:

7.2.7. a könyvtár használóinak száma a tárgyévben:

7.2.8. olvasótermi férőhelyek száma:

7.3. Múzeum és egyéb gyűjtemény esetén

7.3.1. a muzeális gyűjtemény megnevezése:

7.3.2. a gyűjtemény alkalmazottainak száma (szakalkalmazott és egyéb):

7.3.3. a gyűjteményben őrzött műtárgyak száma darabszám szerint (leltározott és leltározatlan) (restaurált és restaurálatlan):

7.3.4. a gyűjtemény anyagának gyarapodása darabszám szerint (előző évhez viszonyított):

7.3.5. A gyűjteményi anyag megoszlása

7.3.5.1. Általános történet:

7.3.5.2. Egyháztörténet:

7.3.5.3. Egyházművészet:

7.3.5.4. Általános képző és iparművészet:

7.3.5.5. Régészet:

7.3.5.6. Néprajz:

7.3.5.7. Egyéb:

7.3.6. látogatók száma az adott évben:

Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.

Tudomásul veszem, hogy a támogató a megvalósulást ellenőrizheti.

Kelt ....................................................................

....................................................................
az egyház neve
....................................................................
képviselő aláírása

P. H.

2. melléklet az 5/2018. (XII. 21.) TNM rendelethez

A fakultatív hitoktatás támogatásához kapcsolódó adatszolgáltatás és elszámolás adattartalma

1. Mely időszakra vonatkozik az adatszolgáltatás/elszámolás:

2. Az egyház megnevezése:

3. Az egyház képviselőjének neve:

4. Kapcsolattartó neve és elérhetősége:

5. Az adatszolgáltatással/elszámolással érintett év:

6. Egyházi szolgálati jogviszonyban, munkaviszonyban vagy megbízási jogviszonyban álló hitoktatók létszáma összesen: (6.1., 6.2. és 6.3. pontban megadott létszám összesen)

ebből

6.1. egyházi szolgálati jogviszonyban állók száma:

6.1.1. ebből egyházi személyek száma:

6.2. munkaviszonyban állók száma:

6.2.1. ebből egyházi személyek száma:

6.3. megbízási jogviszonyban állók száma:

6.3.1. ebből egyházi személyek száma:

7. Fakultatív hitoktatásban részt vevők száma (teljes létszám):

8. Hittancsoportok száma összesen:

8.1. *  ebből a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény végrehajtásáról szóló 231/2019. (X. 4.) Korm. rendelet szerinti átlaglétszám alapján figyelembe vehető csoportszám (legfeljebb a 8. pontban megadott csoportszám):

Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.

Tudomásul veszem, hogy a támogató a megvalósulást ellenőrizheti.

Kelt ....................................................................

.................................................................... ....................................................................
az egyház neve képviselő aláírása

P. H.

3. melléklet az 5/2018. (XII. 21.) TNM rendelethez

Az 5000 lakosnál kisebb településeken szolgálatot teljesítő egyházi személyek jövedelempótléka támogatás elszámolása

1. Az egyház megnevezése:

2. Az egyház képviselőjének neve:

3. Kapcsolattartó neve és elérhetősége:

4. A tárgyévben kapott költségvetési támogatás összege:

5. Jövedelempótlékban részesülők száma:

6. Egyház által kifizetett jövedelempótlék összege:

Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.

Tudomásul veszem, hogy a támogató a megvalósulást ellenőrizheti.

Kelt ....................................................................

.................................................................... ....................................................................
az egyház neve képviselő aláírása

P. H.

4. melléklet az 5/2018. (XII. 21.) TNM rendelethez

Az 5000 lakosnál kisebb településeken szolgálatot teljesítő egyházi személyek jövedelempótléka támogatás elszámolása (zsidó temetők fenntartása, felújítása)

1. Az egyház megnevezése:

2. Az egyház képviselőjének neve:

3. Kapcsolattartó neve és elérhetősége:

4. A tárgyévben kapott költségvetési támogatás összege:

5. Az egyház által felhasznált támogatás összesen:

Ebből:

5.1. Személyi jellegű kifizetések összesen:

5.2. Eszközbeszerzésre fordított összeg:

5.3. Anyagköltségre fordított összeg:

5.4. Felújításra fordított összeg:

5.5. Igénybevett szolgáltatásra fordított összeg:

Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.

Tudomásul veszem, hogy a támogató a megvalósulást ellenőrizheti.

Kelt ....................................................................

.................................................................... ....................................................................
az egyház neve képviselő aláírása

P. H.

4/A. melléklet az 5/2018. (XII. 21.) TNM rendelethez * 

Az 5000 lakosnál kisebb településeken szolgálatot teljesítő egyházi személyek jövedelempótléka támogatás elszámolása (a jelentős zsidó múlttal rendelkező magyarországi vidéki és külhoni települések zsidó kulturális életének reorganizációja)

1. Az egyház megnevezése:

2. Az egyház képviselőjének neve:

3. Kapcsolattartó neve és elérhetősége:

4. A tárgyévben kapott költségvetési támogatás összege:

5. Az egyház által felhasznált támogatás összesen:

Ebből:

5.1. Személyi jellegű kifizetések összesen:

5.2. Eszközbeszerzésre fordított összeg:

5.3. Anyagköltségre fordított összeg:

5.4. Felújításra fordított összeg:

5.5. Igénybevett szolgáltatásra fordított összeg:

Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.

Tudomásul veszem, hogy a támogató a megvalósulást ellenőrizheti.

Kelt: .......................................................................................................

.................................................................... ....................................................................
az egyház neve képviselő aláírása

P. H.

5. melléklet az 5/2018. (XII. 21.) TNM rendelethez

„Külhonban szolgálatot teljesítő egyházi személyek támogatása - Határon túli egyház és annak belső egyházi jogi személye” támogatásra vonatkozó kérelem adattartalma

1. Az egyház megnevezése:

2. Az egyház székhelye:

3. Az egyház levelezési címe:

4. Az egyház képviselőjének neve:

5. Kapcsolattartó neve és elérhetősége:

6. Támogatásban részesülő egyházi személyek száma:

7. Támogatásban részesülő egyházi személyek által ellátott települések száma:

8. Támogatásban részesülő egyházi személyek által ellátott hívek száma:

9. Támogatási igény összege:

Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.

Kelt ....................................................................

.................................................................... ....................................................................
az egyház neve képviselő aláírása

P. H.

6. melléklet az 5/2018. (XII. 21.) TNM rendelethez

„Külhonban szolgálatot teljesítő egyházi személyek támogatása - Határon túli egyház és annak belső egyházi jogi személye” támogatás felhasználásáról szóló beszámoló adattartalma

1. Az egyház megnevezése:

2. Az egyház székhelye:

3. Az egyház levelezési címe:

4. Az egyház képviselőjének neve:

5. Kapcsolattartó neve és elérhetősége:

6. Támogatásban részesülő egyházi személyek száma:

7. Támogatásban részesülő egyházi személyek által ellátott települések száma:

8. Támogatásban részesülő egyházi személyek által ellátott hívek száma:

9. A tárgyévben kapott költségvetési támogatás összege:

10. Egyház által felhasznált (kifizetett) támogatás összege:

Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.

Tudomásul veszem, hogy a támogató a megvalósulást ellenőrizheti.

Kelt ....................................................................

.................................................................... ....................................................................
az egyház neve képviselő aláírása

P. H.

7. melléklet az 5/2018. (XII. 21.) TNM rendelethez

A kórházlelkészi szolgálat támogatására vonatkozó kérelem adattartalma

1. Az egyház megnevezése:

2. Az egyház székhelye:

3. Az egyház képviselőjének neve:

4. Kapcsolattartó neve és elérhetősége:

5. Kórházlelkészi támogatásban részesülő személyek száma:

6. Kórházlelkészi támogatásból fedezni kívánt kórházlelkészi státuszok foglalkoztatotti statisztikai átlaglétszáma:

7. Kórházlelkészi támogatásban részesülő személyek által ellátott kórházak száma:

8. Támogatási igény összege:

Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.

Kelt ....................................................................

.................................................................... ....................................................................
az egyház neve képviselő aláírása

P. H.

8. melléklet az 5/2018. (XII. 21.) TNM rendelethez

A kórházlelkész szolgálat támogatásának felhasználásáról szóló beszámoló adattartalma

1. Az egyház megnevezése:

2. Az egyház székhelye:

3. Az egyház képviselőjének neve:

4. Kapcsolattartó neve és elérhetősége:

5. Kórházlelkészi támogatásban részesülő személyek száma:

6. Kórházlelkészi támogatásból fedezett kórházlelkészi státuszok foglalkoztatotti statisztikai átlaglétszáma:

7. Kórházlelkészi támogatásban részesülő személyek által ellátott kórházak száma:

8. A tárgyévben kapott költségvetési támogatás összege:

9. Egyház által felhasznált (kifizetett) támogatás összege összesen:

Ebből:

9.1. Személyi jellegű kifizetések összesen:

9.2. Eszközbeszerzésre fordított összeg:

9.3. Anyagköltségre fordított összeg:

9.4. Igénybevett szolgáltatásra fordított összeg:

Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.

Tudomásul veszem, hogy a támogató a megvalósulást ellenőrizheti.

Kelt ....................................................................

.................................................................... ....................................................................
az egyház neve képviselő aláírása

P. H.

9. melléklet az 5/2018. (XII. 21.) TNM rendelethez

A külhoni és diaszpórában élő magyarság hitéleti tevékenységének támogatására vonatkozó kérelem adattartalma

1. Az egyház megnevezése:

2. Az egyház székhelye:

3. Az egyház levelezési címe:

4. Az egyház képviselőjének neve:

5. Kapcsolattartó neve és elérhetősége:

6. Támogatásban részesülő személyek száma:

ebből

6.1. Támogatásban részesülő egyházi személyek száma:

6.2. Támogatásban részesülő egyéb személyek száma:

7. Támogatásból ellátott földrajzi terület megnevezése:

8. Támogatási igény összege:

9. Szakmai program rövid leírása:

Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.

Kelt ....................................................................

.................................................................... ....................................................................
az egyház neve képviselő aláírása

P. H.

10. melléklet az 5/2018. (XII. 21.) TNM rendelethez

A külhoni és diaszpórában élő magyarság hitéleti tevékenységének támogatásának felhasználásáról szóló beszámoló adattartalma

1. Az egyház megnevezése:

2. Az egyház székhelye:

3. Az egyház levelezési címe:

4. Az egyház képviselőjének neve:

5. Kapcsolattartó neve és elérhetősége:

6. Támogatásban részesülő személyek száma:

ebből

6.1. Támogatásban részesülő egyházi személyek száma:

6.2. Támogatásban részesülő egyéb személyek száma:

7. Támogatásban részesülő egyházi személyek által ellátott földrajzi terület megnevezése:

8. A programokkal elért magyarok becsült létszáma:

9. A tárgyévben kapott költségvetési támogatás összege:

10. Egyház által felhasznált (kifizetett) támogatás összege összesen:

Ebből:

10.1. Személyi jellegű kifizetések összesen:

10.2. Eszközbeszerzésre fordított összeg:

10.3. Anyagköltségre fordított összeg:

10.4. Igénybevett szolgáltatásra fordított összeg:

10.5. Felújításra, beruházásra fordított összeg:

11. Megvalósított szakmai program részletes kifejtése:

Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.

Tudomásul veszem, hogy a támogató a megvalósulást ellenőrizheti.

Kelt ....................................................................

.................................................................... ....................................................................
az egyház neve képviselő aláírása

P. H.


  Vissza az oldal tetejére