A jogszabály mai napon ( 2019.10.19. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

6/2018. (II. 28.) IM rendelet

a központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásának szabályairól

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet 1.9. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben - a következőket rendelem el:

1. § E rendelet hatálya a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvénynek az Igazságügyi Minisztérium fejezetébe sorolt tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételeket és kiadásokat tartalmazó központi kezelésű előirányzatára terjed ki.

2. § A központi kezelésű előirányzat felhasználási szabályait az 1. melléklet tartalmazza.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 6/2018. (II. 28.) IM rendelethez

X. Igazságügyi Minisztérium 2018. évi központi kezelésű előirányzatának feladatterve

A B C D E F G H I J K L M N O
1 Áht.
azonosító
Cím-
név
Alcím-
név
Jogcím-
csoport
név
Jog-
címnév
Előirányzat célja Kifizetés-
ben
részesü-
lők köre
Támo-
gatás
biztosí-
tásának módja
Támo-
gatási előleg
Rendel-
kezésre bocsátás módja
Vissza-
fizetés határideje
Biztosíték Kezelő-
szerv
Lebo-
nyolító szerv
Európai
uniós
forrásból finan-
szírozott költség-
vetési támogatás közre-
működő szervezete
2 Központi kezelésű előirányzatok
3 Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos kiadások és bevételek
4 374806 Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft. tőkeemelése Az előirányzat a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft. íves nyomtatási képességének megteremtésére irányuló fejlesztések finanszírozására szolgál. Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft. tulajdo-
nosi döntés
- a tulaj-
donosi döntés-
ben foglaltak szerint
- - - - -

  Vissza az oldal tetejére