A jogszabály mai napon ( 2020.02.27. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

10/2018. (V. 30.) BM rendelet

az Országgyűlési Őrség parancsnoki nyomozásának különös szabályairól

A büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény 866. § (4) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 20. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 109. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró igazságügyi miniszterrel egyetértésben, a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény 866. § (4) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Országgyűlés elnöke véleményének kikérésével - a következőket rendelem el:

1. A nyomozótiszt

1. § (1) Az Országgyűlési Őrség hivatásos állományának tagja (a továbbiakban: országgyűlési őr) ellen indított katonai büntetőeljárásban - ha a nyomozást nem a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény (a továbbiakban: Be.) 700. § (1) bekezdése alapján a katonai büntetőeljárásban eljáró ügyész (a továbbiakban: ügyész) végzi - nyomozótisztként

a) a fegyelmi ügyek vizsgálatát önálló munkaköri feladatként ellátó vagy

b) a jogi egyetemi, a Rendőrtiszti Főiskolán vagy a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Karán szerzett felsőfokú végzettséggel rendelkező, érdemi ügyintézői munkakört betöltő

azon országgyűlési őr járhat el, akit az Országgyűlési Őrség parancsnoka (a továbbiakban: parancsnok) e feladatok ellátásával írásban megbízott.

(2) A munkaköri leírásban a nyomozótiszti feladatok ellátását szerepeltetni kell.

(3) A nyomozótiszti megbízás megszűnik, ha azt a parancsnok írásban visszavonja.

(4) A nyomozótiszti megbízásról, valamint a megbízás visszavonásáról a parancsnok az ügyészt a döntést követő 8 napon belül értesíti.

2. § A nyomozótisztek rendszeres, szervezett szakmai képzéséről a parancsnok, valamint az ügyészség gondoskodik. A képzéshez, valamint a nyomozótiszti feladat ellátáshoz szükséges feltételeket a parancsnok biztosítja.

3. § (1) A nyomozás elrendelésekor a parancsnok - ha nem személyesen jár el - kijelöli az ügyben eljáró nyomozótisztet.

(2) A nyomozótiszt a nyomozás megindulásától folyamatosan végzi azokat az eljárási cselekményeket, amelyek nem tartoznak a parancsnok kizárólagos döntési hatáskörébe. A Be. 708. §-a szerinti határozatok, előterjesztések tervezeteit a nyomozótiszt készíti el.

(3) A nyomozótiszt a parancsnokot minden lényeges körülményről tájékoztatja.

2. A parancsnoki nyomozás különös szabályai

4. § Az újabb bűncselekmények megelőzése érdekében a nyomozás során fokozott figyelmet kell fordítani a bűncselekmény elkövetését elősegítő vagy megkönnyítő okok, körülmények felderítésére.

5. § A nyomozás során be kell szerezni és az ügyirat részeként kell kezelni

a) a terhelt minősítését, a dicséreteiről és fenyítéseiről szóló kimutatást, továbbá

b) a pénzügyi szervnek a terhelt illetményéről szóló igazolását.

6. § Ha a parancsnok az általános megelőzés, a katonai rend és fegyelem megszilárdítása érdekében indokoltnak tartja, hogy a bíróság a tárgyalást a Be. 509. § (2) bekezdése alapján ne a bíróság hivatalos helyiségében, hanem az Országgyűlési Őrség hivatalos helyiségében tartsa meg, ennek indítványozására az ügyésznek javaslatot tesz.

7. § Ha a folyamatban lévő parancsnoki nyomozás során olyan adat merül fel, amely alapján a parancsnok megítélése szerint előkészítő eljárás lefolytatásának lenne helye, a parancsnok előkészítő eljárást kezdeményezhet a lefolytatásra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező szervnél.

3. Záró rendelkezések

8. § Ez a rendelet 2018. július 1-jén lép hatályba.

9. § * 


  Vissza az oldal tetejére