A jogszabály mai napon ( 2022.09.24. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

2018. évi X. törvény

a Magyarország Kormánya és a Kínai Népköztársaság Kormánya között a diplomáciai célú ingatlanok vásárlásáról szóló Egyetértési Megállapodás kihirdetéséről * 

1. § Az Országgyűlés e törvénnyel felhatalmazást ad a Magyarország Kormánya és a Kínai Népköztársaság Kormánya között a diplomáciai célú ingatlanok vásárlásáról szóló Egyetértési Megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) kötelező hatályának elismerésére.

2. § Az Országgyűlés a Megállapodást e törvénnyel kihirdeti.

3. § A Megállapodás hiteles magyar és angol nyelvű szövege a következő:

„EGYETÉRTÉSI MEGÁLLAPODÁS
Magyarország Kormánya és a Kínai Népköztársaság Kormánya között a diplomáciai célú ingatlanok vásárlásáról

Magyarország Kormánya (a továbbiakban: Magyar Fél) és a Kínai Népköztársaság Kormánya (a továbbiakban: Kínai Fél) (együttesen: a Felek) annak szükségességétől vezérelve, hogy Magyarországnak a Kínai Népköztársaságban és a Kínai Népköztársaságnak Magyarországon diplomáciai célú ingatlanvásárlással megfelelő diplomáciai jelenlétet biztosítsanak, valamint emlékeztetve a Felek között 2003. december 8-án létrejött diplomáciai ingatlanok vásárlásáról szóló jegyzékváltásra, baráti tárgyalások útján az alábbi Egyetértési Megállapodás megkötéséről határoztak:

1. cikk

A Kínai Fél egyetértésével a Magyar Fél adásvételi szerződéssel megszerzi a pekingi, Chaoyang kerület, Dongzhimenwai Dajie 10. szám alatti, 2 662.1 m2-es beépített területű, 9 184.22 m2 alapterületű telket, valamint a rajta álló magyar nagykövetségi épületként funkcionáló hivatali épületet, továbbá megszerzi az ehhez kapcsolódó jogokat, összhangban a kínai jogszabályokkal és rendelkezésekkel.

2. cikk

A Magyar Fél egyetértésével a Kínai Fél adásvételi szerződéssel megszerzi a budapesti VI. kerületi Benczúr utca 19. szám alatti (helyrajzi szám: 29708), 3 446 m2 területű épületet és 2 287 m2 földterületű telket, továbbá megszerzi az ehhez kapcsolódó jogokat, összhangban a magyar jogszabályokkal és rendelkezésekkel.

3. cikk

1. A Felek a kölcsönösség elve alapján megteszik a szükséges intézkedéseket, hogy jelen Egyetértési Megállapodásban szereplő ingatlanok tulajdonjogának átruházásához szükséges szerződéseket közjegyzői okiratba foglalják, és hatályos jogszabályaiknak és rendelkezéseiknek megfelelően azokat végrehajtják, továbbá a tulajdonjog átruházás ingatlan-nyilvántartási bejegyzéséről kölcsönösen gondoskodnak.

2. A Felek kijelentik, hogy a 3.1. pontban említett az ingatlan-nyilvántartási bejegyzés alapjául szolgáló magánjogi szerződések közjegyző előtti aláírására Budapesten, illetve Pekingben párhuzamosan, azonos időben kerül sor a Felek meghatalmazott képviselőik által jelen Egyetértési Megállapodás hatálybalépése után.

4. cikk

A Felek a diplomáciai kapcsolatokról szóló 1961. évi bécsi szerződés 23. cikkének megfelelően kölcsönösen mentesítik egymást az ingatlanok tulajdonjogának megszerzésével és bejegyzésével kapcsolatos adó- és illetékfizetési kötelezettségek teljesítése alól. Kölcsönösen felmentik továbbá egymást az ingatlanok használatából eredő, a Felek belső jogában előírt minden adó és díj megfizetése alól is.

5. cikk

A Felek együttműködnek és kölcsönösen segítik egymást a jelen Egyetértési Megállapodás teljesítésével kapcsolatos minden lényeges kérdésben. A vitákat, amelyek az Egyetértési Megállapodás értelmezése vagy teljesítése körül kialakulhatnak, a Felek diplomáciai úton tisztázzák és rendezik.

6. cikk

Jelen Egyetértési Megállapodás a Felek közötti diplomáciai jegyzékváltás során megküldött azon utóbbi értesítés kézhezvételétől számított 30. napon lép hatályba, amelyben a Felek diplomáciai úton tájékoztatják egymást arról, hogy a hatálybalépéshez szükséges belső jogi eljárásaik befejeződtek.

Készült Budapesten, 2017. év november hó 28. napján magyar, kínai és angol nyelven, 1-1 példányban, mindhárom szöveg egyaránt hiteles. Bármilyen eltérés esetén az angol szöveg az irányadó.

Magyarország Kormánya
nevében
Kínai Népköztársaság Kormánya
nevében”

„MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
Between the Government of Hungary and the Government of the People’s Republic of China on the Purchase of Real Estate for Diplomatic Purposes

The Government of Hungary (hereinafter referred to as “the Hungarian side”) and the Government of the People’s Republic of China (hereinafter referred to as “the Chinese side”) (together as “the Parties”), prompted by the need to ensure appropriate diplomatic presence for Hungary in the People’s Republic of China and for the People’s Republic of China in Hungary by way of purchasing real estate for diplomatic purposes, and recalling the Exchange of Notes between the Parties on December 8, 2003 on the purchase of diplomatic premises, have decided through friendly consultation to conclude the following Memorandum of Understanding:

Article 1

With consent of the Chinese side, the Hungarian side will obtain through purchase agreement the plot under Dongzhimenwai Dajie No.10 in Chaoyang District in Beijing with a land area of 9,184.22 square meters and a built-in area of 2,662.1 square meters, as well as the office building on it that functions as the Hungarian Embassy for the purpose of diplomatic premises, and will obtain corresponding rights to the real estate according to Chinese laws and regulations.

Article 2

With consent of the Hungarian side, the Chinese side will obtain through purchase agreement the plot under Benczur street No.19 in District 6 in Budapest, (land register reference: 29708), with a built-in area of 3,446 square meters and a land area of 2,287 square meters, and will obtain corresponding rights to the real estate according to Hungarian laws and regulations.

Article 3

1. The Parties have the obligation to, in the principle of reciprocity, take active measures to ensure that the contracts necessary for the transfer of the real estate rights of the real estates referred to in this Memorandum of Understanding shall be drawn up in a notarial act and implemented in accordance with their relevant laws and regulations, and arrange for the registration of the transfer of the real estate rights for each other in the Land Register.

2. The Parties declare that the real estate rights transfer contracts mentioned in paragraph 3.1 shall be signed concurrently by the authorized representatives of the Parties before a notary in Budapest and in Beijing after the entry into force of this Memorandum of Understanding.

Article 4

In accordance with Article 23 of the Vienna Convention of 1961 on Diplomatic Relations, the Parties mutually exempt each other from the obligation to pay taxes and fees on the acquisition and registration of property rights of

real estate. Furthermore, they also mutually exempt each other from the payment of all taxes and fees arising from the use of the real estate provided for in their domestic laws.

Article 5

The Parties shall cooperate and assist each other in all relevant matters relating to the fulfillment of this Memorandum of Understanding. Any dispute arising out of the interpretation or implementation of the Memorandum of Understanding shall be clarified and resolved through diplomatic channels.

Article 6

This Memorandum of Understanding shall enter into force on the 30th day after receipt of the last notification sent through diplomatic channels between the Parties, by which the Parties inform each other that their internal legal procedures necessary for its entry into force have been completed.

Done on 28 of November 2017, in Budapest, in duplicate in the Hungarian, Chinese and English languages, each text being equally authentic. In case of any inconsistency, the English text shall prevail.

For the Government
of Hungary
For the Government
of the People’s Republic of China”

4. § (1) Ez a törvény - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 2. § és a 3. § a Megállapodás 6. cikkében meghatározott időpontban lép hatályba. * 

(3) A Megállapodás, valamint a 2. § és 3. § hatálybalépésének naptári napját a külpolitikáért felelős miniszter - annak ismertté válását követően - a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett közleményével állapítja meg. * 

5. § Az e törvény végrehajtásához szükséges intézkedésekről a külpolitikáért felelős miniszter gondoskodik.

Áder János s. k., Kövér László s. k.,
köztársasági elnök az Országgyűlés elnöke

  Vissza az oldal tetejére