A jogszabály mai napon ( 2022.08.17. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

2018. évi XI. törvény

az egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészről az Orosz Föderáció közötti partnerség létrehozásáról szóló partnerségi és együttműködési megállapodáshoz a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevétele céljából készült Jegyzőkönyv kihirdetéséről * 

(A Jegyzőkönyv nemzetközi jogilag 2016. április 1-jén lépett hatályba.)

1. § Az Országgyűlés az egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészről az Orosz Föderáció közötti partnerség létrehozásáról szóló partnerségi és együttműködési megállapodáshoz a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevétele céljából készült Jegyzőkönyvet (a továbbiakban: Jegyzőkönyv) e törvénnyel kihirdeti.

2. § A Jegyzőkönyv hiteles magyar nyelvű szövege a következő:

„JEGYZŐKÖNYV
az egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészről az Orosz Föderáció közötti partnerség létrehozásáról szóló partnerségi és együttműködési megállapodáshoz a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevétele céljából

A BELGA KIRÁLYSÁG,

A BOLGÁR KÖZTÁRSASÁG,

A CSEH KÖZTÁRSASÁG,

A DÁN KIRÁLYSÁG,

A NÉMETORSZÁGI SZÖVETSÉGI KÖZTÁRSASÁG,

AZ ÉSZT KÖZTÁRSASÁG,

ÍRORSZÁG,

A GÖRÖG KÖZTÁRSASÁG,

A SPANYOL KIRÁLYSÁG,

A FRANCIA KÖZTÁRSASÁG,

A HORVÁT KÖZTÁRSASÁG,

AZ OLASZ KÖZTÁRSASÁG,

A CIPRUSI KÖZTÁRSASÁG,

A LETT KÖZTÁRSASÁG,

A LITVÁN KÖZTÁRSASÁG,

A LUXEMBURGI NAGYHERCEGSÉG,

MAGYARORSZÁG,

A MÁLTAI KÖZTÁRSASÁG,

A HOLLAND KIRÁLYSÁG,

AZ OSZTRÁK KÖZTÁRSASÁG,

A LENGYEL KÖZTÁRSASÁG,

A PORTUGÁL KÖZTÁRSASÁG,

ROMÁNIA,

A SZLOVÉN KÖZTÁRSASÁG,

A SZLOVÁK KÖZTÁRSASÁG,

A FINN KÖZTÁRSASÁG,

A SVÉD KIRÁLYSÁG,

NAGY-BRITANNIA ÉS ÉSZAK-ÍRORSZÁG EGYESÜLT KIRÁLYSÁGA

az Európai Unióról szóló szerződés, az Európai Unió működéséről szóló szerződés és az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződés szerződő felei, a továbbiakban: a tagállamok,

AZ EURÓPAI UNIÓ, a továbbiakban: az Unió, és

AZ EURÓPAI ATOMENERGIA-KÖZÖSSÉG

egyrészről, valamint

AZ OROSZORSZÁGI FÖDERÁCIÓ

másrészről,

a továbbiakban együttesen: a felek,

MIVEL az egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészről az Orosz Föderáció közötti partnerség létrehozásáról szóló partnerségi és együttműködési megállapodást (a továbbiakban: a megállapodás) 1994. június 24-én Korfun írták alá;

MIVEL a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló szerződést 2011. december 9-én Brüsszelben írták alá;

MIVEL - a Horvát Köztársaság csatlakozásának feltételeiről, valamint az Európai Unióról szóló szerződés, az Európai Unió működéséről szóló szerződés és az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződés kiigazításáról szóló okmány és különösen annak 6. cikke (2) bekezdése szerint - a Horvát Köztársaságnak a megállapodáshoz való csatlakozásáról a megállapodáshoz csatolt jegyzőkönyv útján kell megállapodni;

FIGYELEMMEL a Horvát Köztársaságnak az Európai Unióhoz való 2013. július 1-jei csatlakozására;

A KÖVETKEZŐKBEN ÁLLAPODTAK MEG:

1. cikk

A Horvát Köztársaság csatlakozik a megállapodáshoz. A Horvát Köztársaság a többi tagállammal megegyező módon elfogadja és tudomásul veszi a megállapodás, az ugyanazon a napon aláírt záróokmány mellékletét képező együttes nyilatkozatok, nyilatkozatok és levélváltások, valamint a megállapodáshoz csatolt, 2000. december 1-jén hatályba lépett, 1997. május 21-i jegyzőkönyv, a megállapodáshoz csatolt, 2005. március 1-jén hatályba lépett, 2004. április 27-i jegyzőkönyv, továbbá a megállapodáshoz csatolt, 2008. május 1-jén hatályba lépett, 2007. április 23-i jegyzőkönyv szövegét.

2. cikk

A jegyzőkönyv aláírását követően az Unió továbbítja a tagállamoknak és az Oroszországi Föderációnak a megállapodás, a záróokmány és valamennyi ahhoz csatolt dokumentum, továbbá a megállapodáshoz csatolt, 1997. május 21-i, 2004. április 27-i és 2007. április 23-i jegyzőkönyv horvát nyelvű változatát. A horvát nyelvi változat a jegyzőkönyv ideiglenes alkalmazásának időpontjától a megállapodás angol, bolgár, cseh, dán, észt, finn, francia, görög, holland, lengyel, lett, litván, magyar, máltai, német, olasz, portugál, román, spanyol, svéd, szlovák, szlovén, valamint orosz nyelvű változatára vonatkozóakkal megegyező feltételek mellett válik hitelessé.

3. cikk

E jegyzőkönyv a megállapodás elválaszthatatlan részét képezi.

4. cikk

(1) E jegyzőkönyvet a feleknek saját eljárásaikkal összhangban jóvá kell hagyniuk. A felek értesítik egymást az e célból szükséges eljárások befejezéséről. A jóváhagyási okiratokat az Európai Unió Tanácsának Főtitkárságán kell letétbe helyezni.

(2) E jegyzőkönyv az utolsó jóváhagyó okirat letétbe helyezésének napját követő első hónap első napján lép hatályba.

(3) E jegyzőkönyvet az aláírásának időpontjától számított 15 napot követően ideiglenesen alkalmazni kell.

(4) E jegyzőkönyv a megállapodás keretében a felek közötti kapcsolatokra a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz való csatlakozásának időpontjától alkalmazandó.

5. cikk

E jegyzőkönyv két-két eredeti példányban készült angol, bolgár, cseh, dán, észt, finn, francia, görög, holland, horvát, lengyel, lett, litván, magyar, máltai, német, olasz, portugál, román, spanyol, svéd, szlovák, szlovén, valamint orosz nyelven, amely szövegek mindegyike egyaránt hiteles.

FENTIEK HITELÉÜL az alulírott meghatalmazottak aláírták e jegyzőkönyvet.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizennegyedik év december havának tizenhetedik napján.”

3. § Ez a törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba.

4. § Az e törvény végrehajtásához szükséges intézkedésekről a külpolitikáért felelős miniszter gondoskodik.

Áder János s. k., Kövér László s. k.,
köztársasági elnök az Országgyűlés elnöke

  Vissza az oldal tetejére