A jogszabály mai napon ( 2024.07.18. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

16/2018. (VII. 12.) AM rendelet

a víziszárnyas-feldolgozói termékpályát érintő madárinfluenza miatti veszteségek ellentételezéséhez nyújtott támogatás feltételeiről

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (VI. 6.) Korm. rendelet 79. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. Értelmező rendelkezések

1. § E rendelet alkalmazásában:

1. bázisidőszak: madárinfluenzától mentes, 2015. december 1-től 2016. április 30-ig tartó időszak;

2. bruttó működési eredmény: üzemi (üzleti) tevékenység eredménye az értékcsökkenési leírással növelve;

3. *  érintett terület: Bács-Kiskun vármegye, Békés vármegye, Csongrád-Csanád vármegye, Győr-Moson-Sopron vármegye, Jász-Nagykun-Szolnok vármegye, Hajdú-Bihar vármegye, Somogy vármegye, Veszprém vármegye;

4. feldolgozó vállalkozás: vágás céljából élő víziszárnyast felvásárló, amely az e rendelet szerinti támogatási kérelem benyújtásakor vágóhídként szerepel a Nemzeti Élelmiszer-biztonsági Hivatal által közzétett engedélyezett létesítmények nyilvántartásában;

5. integrált állattartó: az az állattartó, aki rendelkezik az állategészségügyi hatóság igazolásával arról, hogy eleget tesz az e rendeletben előírt többlet járványvédelmi vállalásoknak;

6. járványvédelmi felelős: olyan természetes vagy jogi személy, aki vagy amely az integrált állattartó telepen alkalmazott, e rendeletben előírt többlet járványvédelmi vállalások betartásáért felel, és a többletvállalások betartásáról az állategészségügyi hatóság igazolása alapján nyilatkozik;

7. madárinfluenza-járvány miatt leölt állatállomány: az a kacsa- vagy lúdállatállomány, amelynek az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró járási hivatal a leölését rendelte el a 2016. november 3. és 2017. április 21. közötti időszakban;

8. tárgyidőszak: a madárinfluenza-járvánnyal érintett, 2016. december 1-től 2017. április 30-ig tartó időszak;

9. víziszárnyastermék feldolgozása: kacsa- vagy libaterméken elvégzett bármely olyan művelet, amely esetében a keletkező termék szintén mezőgazdasági terméknek minősül, kivéve a mezőgazdasági üzemben végzett, az állati termékek első értékesítésre való előkészítéséhez szükséges tevékenységeket.

2. A támogatás igénybevételének feltételei

2. § (1) E rendelet alapján az érintett területen víziszárnyasvágási tevékenységet végző részleggel rendelkező feldolgozó vállalkozás a tárgyidőszakban rendelkezésre nem álló víziszárnyas-alapanyag hiányából fakadó többletköltségei kompenzálására vissza nem térítendő állami támogatást (a továbbiakban: támogatás) vehet igénybe, amennyiben

a) a 2016. évi eredménykimutatás szerinti értékesítés nettó árbevételt alátámasztó főkönyvi kivonat (a továbbiakban: főkönyvi kivonat) 91–94 számlaosztályának adatai alapján igazolja, hogy a víziszárnyastermék forgalmának értékesítési árbevétele legalább 60%-os arányt képvisel,

b) integrátorral – és annak állattartókkal kötött szerződései –, illetve az állattartóval kötött élőállat-felvásárlási szerződés – a kapcsolódó vágási összesítővel – és az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró járási hivatal kényszerintézkedést elrendelő határozata alapján igazolja, hogy a 2016. naptári év adatai alapján víziszárnyastermék feldolgozásából eredő vágási forgalmának – élősúly tonnában kifejezve – legalább 60%-a az érintett területről származik, és

c) a bruttó működési eredménye – az 1. mellékletben meghatározott képlet alapján – a tárgyidőszakban a bázisidőszakhoz képest legalább 30%-kal csökkent.

(2) Az integrált állattartó köteles

a) a víziszárnyast zárt tartásban, olyan felülről zárt, egynemű anyaggal fedett építményben tartani, amelyben az állományok telepítési sűrűsége nem haladja meg az Országos Főállatorvos 3/2017. számú határozatában előírt állománysűrűséget, és

b) okleveles állatorvos doktori, okleveles agrármérnöki, okleveles állattenyésztő mérnöki képesítések egyikével rendelkező járványvédelmi felelőst alkalmazni a tartásihely-azonosítóval rendelkező integrált állattartó telepen.

(3) Az (1) bekezdés szerinti támogatásra az a jogi személy, egyéni vállalkozó (a továbbiakban: igénylő) jogosult, amely vagy aki

a) a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény (a továbbiakban: Törvény) 28. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartásba vételi kötelezettségének eleget tett, vagy legkésőbb a támogatási kérelem benyújtásával egyidejűleg kérelmezi nyilvántartásba vételét a Törvény alapján vezetett Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerben;

b) a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában

ba) nem áll felszámolási vagy végelszámolási eljárás alatt,

bb) a tárgyidőszakban rendelkezésre nem álló alapanyagból fakadó többletköltségen kívüli okból nem minősül az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 6. §-ában meghatározott nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak,

bc) megfelel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés a) és c) pontjában meghatározott követelményeknek;

c) nem címzettje érvényben lévő támogatás visszafizetésére kötelező olyan európai bizottsági határozatnak, amely a támogatást jogellenesnek és a belső piaccal összeegyeztethetetlennek nyilvánította;

d) az e rendelet szerinti támogatási kérelem benyújtásának évében a tevékenységének megfelelő, az érintett termékpályán működő olyan államilag elismert termelői csoport, Beszerzési és Értékesítő Szövetkezet, tenyésztő szervezet vagy terméktanács tagja, amely nyitott tagsággal rendelkezik;

e) a tárgyévben valamennyi állategészségügyi nyilvántartási kötelezettségének eleget tesz, valamint betartja az állategészségügyi és állatvédelmi szabályokat;

f) vállalja, hogy az élőbaromfi-alapanyagot a támogatási kérelem benyújtását követően csak integrált állattartótól szerzi be; és

g) a b), c), d), e) és f) pontokban foglaltakról a támogatási kérelem benyújtásával egyidejűleg írásban nyilatkozik.

(4) Nem nyújtható támogatás az igénylő részére, ha megállapítást nyer, hogy az állatbetegségeket az integrált állattartó szándékosan vagy gondatlanságból idézte elő.

3. § (1) Ugyanazon, egymást részben vagy egészben átfedő, azonosítható, elszámolható költségek esetén a támogatás abban az esetben halmozható más, államháztartási vagy európai uniós forrásból származó támogatással, ha az nem vezet az Európai Bizottság SA. 49032 számú támogatási programról szóló határozatában (a továbbiakban: bizottsági határozat) meghatározott legmagasabb támogatási intenzitás túllépéséhez.

(2) Különböző azonosítható, elszámolható költségek esetén a támogatás halmozható más, államháztartási vagy európai uniós forrásból származó támogatással.

(3) A támogatás – mint az Európai Bizottság által jóváhagyott támogatás – nem halmozható csekély összegű támogatással ugyanazon elszámolható költségek tekintetében, ha az ilyen halmozódás eredményeként a támogatási intenzitás meghaladná a bizottsági határozatban megállapított mértékeket.

(4) A támogatás ugyanazon elszámolható költségek tekintetében nem halmozható az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról és az 1698/2005/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1305/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 81. cikk (2) bekezdésében és 82. cikkében meghatározott kifizetésekkel, ha az ilyen halmozódás eredményeként a támogatási intenzitás meghaladná a bizottsági határozatban megállapított mértékeket.

3. Támogatási keret, a támogatás forrása, mértéke

4. § (1) E rendelet szerinti támogatás a tárgyévre vonatkozóan legfeljebb 1,5 milliárd forint összegig nyújtható.

(2) A támogatás forrása a Magyarország központi költségvetéséről szóló 2018. évi C. törvény 1. melléklet XII. Földművelésügyi Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 5. Nemzeti támogatások alcím, 8. Nemzeti agrártámogatások jogcímcsoporton elkülönített keretösszeg.

(3) A támogatás mértéke az 1. melléklet szerinti bruttó működési eredmény tárgyidőszakban megvalósuló csökkenés mértékének legfeljebb 50%-a.

(4) Ha az összes jogos igény meghaladja az (1) bekezdés szerinti támogatási keret összegét, akkor a tárgyévben az igénylő részére legfeljebb kifizethető támogatás összege a túllépés mértékével arányosan csökken.

(5) A benyújtott támogatási kérelemről, a jóváhagyott igényről, továbbá a kifizetett támogatás összegéről a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) a támogatási kérelem elbírálásától számított harminc napon belül tájékoztatja az agrárpolitikáért felelős minisztert.

4. A támogatási kérelem benyújtása és elbírálása

5. § (1) Az igénylő a támogatási kérelmet 2018. augusztus 1-től szeptember 17-ig nyújthatja be a Kincstár által rendszeresített és a honlapján közleményben közzétett, 2. melléklet szerinti adattartalmú nyomtatványon. Egy igénylő kizárólag egy támogatási kérelmet nyújthat be.

(2) A támogatási kérelemhez – másolati példányban – mellékelni kell

a) a 2016. naptári évre vonatkozó főkönyvi kivonatot,

b) a teljes naptári évre vonatkozóan az állattartóval, illetve integrátorral és ahhoz kapcsolódóan az állattartóval kötött élőállat-felvásárlási szerződést és a kapcsolódó vágási összesítők, valamint a dokumentumok főbb adatait tartalmazó – a Kincstár honlapján közleményben közzétett formátumú – kimutatást,

c) az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró járási hivatal madárinfluenza miatti kényszerintézkedést elrendelő, tárgyidőszakra vonatkozó határozatát,

d) az állategészségügyi hatóság által kiállított igazolást az integrált állattartó által alkalmazott járványvédelmi felelős személyéről,

e) a 2. § (2) bekezdés a) pontja szerinti járványvédelmi felelősi nyilatkozatot a kötelezettségvállalással érintett tartási helyek vonatkozásában,

f) a Baromfi Termék Tanácshoz 2018. július 31-éig benyújtott és általa ellenjegyzett, 3. melléklet szerinti adattartalmú Szakmai Ellenőrzési Lap egy eredeti példányát,

g) a tárgy- és bázisidőszakra vonatkozó egyszerű éves beszámoló eredménykimutatást.

(3) A Kincstár a forrás rendelkezésre állása esetén a döntéshozatalt követő öt napon belül intézkedik a támogatási összeg igénylő részére történő kifizetéséről.

5. Záró rendelkezések

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

7. § Ez a rendelet az agrár- és erdészeti ágazatban nyújtott állami támogatásokról szóló európai uniós iránymutatások, 2014–2020 (2014/C 204/01) bizottsági tájékoztatás 30. pontja végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

1. melléklet a 16/2018. (VII. 12.) AM rendelethez

A bruttó működési eredmény csökkenés mértékének kiszámítása

Bruttó működési eredmény csökkenés mértékének kiszámítási módja:

Bázisidőszak: 2015. 12. hó – 2016. 04. hó

Tárgyidőszak: 2016. 12. hó – 2017. 04. hó

Bázisidőszak EBITDA – Tárgyidőszak EBITDA = Bruttó működési eredmény csökkenése

EBITDA = Egyszerű éves beszámoló eredmény kimutatása ’A’ sor: Üzemi tevékenység eredménye: (I+II+III–IV–V–VI– VII sor)+VI sor: értékcsökkenési leírás

2. melléklet a 16/2018. (VII. 12.) AM rendelethez

A támogatási kérelem adattartalma

1. Az igénylő azonosító adatai

2. A vállalkozásnak a 702/2014/EU bizottsági rendelet I. melléklete szerinti üzemmérete (KKV besorolása)

3. A kötelezettségvállalással érintett integrált állattartó telepek és azok tartásihely-azonosítója

4. A támogatással érintett kötelezettségvállalás kezdő időpontja

5. A bruttó működési eredmény csökkenés mértéke az 1. melléklet szerint

6. Nyilatkozatok

7. Mellékletek

3. melléklet a 16/2018. (VII. 12.) AM rendelethez

A Szakmai Ellenőrzési Lap adattartalma

1. Igénylő azonosító adatai

2. A fertőzött állatállomány azonosításához kapcsolódó információk:

2.1. a baromfifeldolgozási hely azonosítója

2.2. hasznosítási cél

3. A támogatási igényre vonatkozó adatok

4. Az igénylő aláírása

5. A Baromfi Termék Tanács ellenjegyzése