A jogszabály mai napon ( 2020.05.27. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

17/2018. (V. 29.) MNB rendelet

a felügyeleti díj megfizetésének, kiszámításának módjáról és feltételeiről

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 171. § (1) bekezdés j) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 4. § (9) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § E rendelet hatálya

a) az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény (a továbbiakban: Öpt.) 9/A. §-a,

b) a közraktározásról szóló 1996. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Krtv.) 12/A. és 12/C. §-a,

c) a magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény (a továbbiakban: Mpt.) 116. §-a,

d) a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (a továbbiakban: Tpt.) 380. és 381. §-a,

e) a foglalkoztatói nyugdíjról és intézményeiről szóló 2007. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Fnyt.) 71. §-a,

f) a szövetkezeti hitelintézetek integrációjáról és egyes gazdasági tárgyú jogszabályok módosításáról szóló 2013. évi CXXXV. törvény (a továbbiakban: Szhitv.) 17/K. § (9) és (10) bekezdése,

g) a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Bszt.) 155-157. §-a,

h) az egyes fizetési szolgáltatókról szóló 2013. évi CCXXXV. törvény (a továbbiakban: Fsztv.) 71. §-a,

i) a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (a továbbiakban: Hpt.) 208. §-a,

j) a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény (a továbbiakban: Kbftv.) 162. §-a és

k) a biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Bit.) 324-326. §-a és 436. §-a

alapján felügyeleti díj fizetésére kötelezett szervezetekre és személyekre (a továbbiakban együtt: felügyeleti díj fizetésére kötelezett) terjed ki.

2. § (1) A felügyeleti díj fizetésére kötelezett - a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: MNB tv.) 167. § (5) bekezdésében meghatározott szervezet, személy kivételével - a felügyeleti díj kiszámítása és annak bevallása érdekében az MNB tv.-ben és az e rendeletben foglaltak szerint bevallást készít, amelyet benyújt a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) részére.

(2) Amennyiben a felügyeleti díj fizetésére kötelezett több, az 1. §-ban meghatározott jogszabály hatálya alá tartozó tevékenységet (a továbbiakban: tevékenység) végez, vagy több, az 1. §-ban meghatározott jogszabály hatálya alá tartozó tevékenység végzéséhez rendelkezik engedéllyel, akkor minden tevékenység után külön bevallást nyújt be, és törvény eltérő rendelkezése hiányában külön fizeti meg a felügyeleti díjat.

(3) *  Az MNB tv. 167. § (5) bekezdése alapján bevallás benyújtására nem kötelezett Hpt. szerinti független közvetítő, valamint Bit. szerinti alkusz és többes ügynök által megfizetendő felügyeleti változó díj alapja a tárgynegyedévi teljes bruttó közvetítői díjazás vagy jutalékbevétel.

3. § A felügyeleti díj fizetésére kötelezett a felügyeleti díj bevallását törvény eltérő rendelkezése hiányában az 1. melléklet II. pontjában előírt tartalommal és formában, a 2. mellékletben meghatározott kitöltési előírások szerint teljesíti.

4. § (1) A felügyeleti díj fizetésére kötelezett - a (2)-(5) bekezdésben foglaltak kivételével - a tevékenységi engedélyről szóló határozat véglegessé válásától a felügyeleti engedély visszavonásáról szóló határozatban megjelölt időpontig, időpont megjelölése hiányában a felügyeleti engedély visszavonásáról szóló határozat véglegessé válásáig, felügyeleti engedélyhez nem kötött tevékenység esetén az MNB általi nyilvántartásba vétel napjától a nyilvántartásból történő törlés napjáig terjedő időszakra teljesíti a bevallást.

(2) A fióktelep a tevékenység megkezdésének napjától a tevékenység befejezésének az MNB-hez történő bejelentésében megjelölt időpontig teljesíti a bevallást.

(3) *  Az MNB tv. 168. § (1) bekezdése szerint felügyeleti díj fizetésére kötelezett a naptári év első napján hatályos mértékű alapdíj alkalmazásával felügyeleti alapdíj bevallást készít, ha a naptári év első napján engedéllyel rendelkezik vagy ennek hiányában az MNB nyilvántartásában szerepel.

(4) Ha a felügyeleti díj fizetésére kötelezett részére a tevékenységi engedély megadása, visszavonása negyedév közben történik, vagy az MNB általi nyilvántartásba vételére, nyilvántartásból való törlésére negyedév közben kerül sor, a felügyeleti változó díj számítása a tevékenység időtartamára történik. A tevékenység időtartamának kiszámításánál egy negyedévet 90 naposnak kell tekinteni. A teljes tárgynegyedévi tevékenység esetén 90 napot kell a felügyeleti díj fizetésére kötelezettnek az MNB részére bevallani. Ha a felügyeleti díj fizetésére kötelezett nem végzett tevékenységet a teljes negyedévben, akkor a tevékenység időtartamának kiszámításakor a 90 napból le kell vonni annak az időszaknak a napjait, amikor a felügyeleti díj fizetésére kötelezett nem végezte a tevékenységet.

(5) *  A teljes naptári évben végzett tevékenység esetén a felügyeleti változó díj fizetésére kötelezett 360 napot vall be az MNB részére. Ha a felügyeleti változó díj fizetésére kötelezett nem a teljes évben végezte a tevékenységét, akkor az éves tevékenysége időtartamának meghatározásához a negyedéves számításokat összesíti.

(6) *  Ha a felügyeleti változó díj mértéke a tárgynegyedéven belül módosul, akkor a tárgynegyedévi felügyeleti díj számításánál a negyedévet 90 naposnak kell tekinteni, és a tárgynegyedév első napján hatályos díjmértéket kell a díjalapra vetíteni az új díjmérték hatálybalépését megelőző napig, majd a 90 napból hátralévő napokra az új díjmérték szerint szükséges kiszámítani a felügyeleti változó díjat. A díjalap az eltérő díjmértékek esetében azonos.

(7) *  Ha a felügyeleti változó díj mértéke a tárgyéven belül módosul, akkor a tárgyévi felügyeleti díj számításánál az évet 360 naposnak kell tekinteni, és a tárgyév első napján hatályos díjmértéket kell a díjalapra vetíteni az új díjmérték hatálybalépését megelőző napig, majd a 360 napból hátralévő napokra az új díjmérték szerint szükséges kiszámítani a felügyeleti változó díjat. A díjalap az eltérő díjmértékek esetében azonos.

5. § (1) A felügyeleti díj fizetésére kötelezett tevékenységének felfüggesztése vagy szüneteltetése nem érinti a bevallási kötelezettséget, a felügyeleti díj összegét és esedékességét.

(2) Átalakulás esetén a jogelőd felügyeleti díj fizetésére kötelezettet az átalakulás időpontjáig terheli bevallási kötelezettség. A jogutód felügyeleti díj fizetésére kötelezett akkor is benyújtja a bevallását, ha a kiszámítási időszakban díjfizetési kötelezettsége nem keletkezik.

6. § *  A felügyeleti díj fizetésére kötelezett a felügyeleti díj bevallását elektronikus úton, legalább fokozott biztonságú elektronikus aláíró tanúsítvánnyal hitelesítve, az MNB „Elektronikus Rendszer Hitelesített Adatok Fogadásához” megnevezésű rendszerének „Adatszolgáltatás” megnevezésű szolgáltatásán keresztül nyújtja be az MNB-nek.

7. § (1) A felügyeleti díj fizetésére kötelezett

a) a tárgyévre vonatkozó felügyeleti alapdíj számításáról szóló bevallást a tárgyév január 31-éig,

b) a tárgynegyedévre vonatkozó változó díj számításáról szóló bevallást a tárgynegyedévet követő hónap utolsó napjáig

nyújtja be az MNB részére.

(2) A felügyeleti díj fizetésére kötelezett az MNB tv. 168. §-ában foglaltak szerinti felügyeletidíj-fizetési kötelezettségét az MNB 19017004-01677000-30900001 pénzforgalmi jelzőszámú fizetési számlájára történő átutalással teljesíti.

(3) A felügyeleti díj fizetésére kötelezett a felügyeleti díj megfizetésekor az átutalási megbízás közlemény rovatában feltünteti az adószáma első 8 karakterét, illetve befektetési alap esetében az ISIN azonosítót, majd egy szóköz kihagyásával a pénzforráskódot. Az alkalmazandó pénzforráskódokat a 3. melléklet határozza meg.

8. § A felügyeleti díj fizetésére kötelezett a bevallást és annak módosítását a bevallás benyújtását követő ötödik naptári év végéig őrzi meg.

9. § Ez a rendelet 2019. január 1-jén lép hatályba.

10. § *  A 4. §-nak a felügyeleti díj megfizetésének, kiszámításának módjáról és feltételeiről szóló 17/2018. (V. 29.) MNB rendelet módosításáról szóló 4/2020. (I. 28.) MNB rendelettel megállapított (6), illetve (7) bekezdése első alkalommal a 2020. I. naptári negyedévre vonatkozó változó díj kiszámítása, illetve annak éves korrekciója során alkalmazandó.

1. melléklet a 17/2018. (V. 29.) MNB rendelethez

I. Összefoglaló tábla

Sor-
szám
Felügyeleti díj
bevallására
szolgáló tábla
kódja
Felügyeleti díj bevallására szolgáló
tábla megnevezése
Felügyeleti díj bevallására
kötelezettek köre
Gyakoriság
1 HAD Hitelintézet felügyeleti alapdíj számítása (éves) hitelintézet éves
2 HVDN Hitelintézet felügyeleti változó díj számítása (negyedéves) hitelintézet negyedéves
3 HFAD EGT-állambeli hitelintézet fióktelepe felügyeleti alapdíj számítása (éves) az Európai Unió másik tagállamában vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes valamely más államban székhellyel rendelkező (a továbbiakban: EGT-állambeli) hitelintézet fióktelepe éves
4 HFVDN EGT-állambeli hitelintézet fióktelepe felügyeleti változó díj számítása (negyedéves) EGT-állambeli hitelintézet fióktelepe negyedéves
5 PVAD Pénzügyi vállalkozás felügyeleti alapdíj számítása (éves) pénzügyi vállalkozás, ideértve a hitelintézettel egyenértékű prudenciális szabályozásnak megfelelő pénzügyi vállalkozást is éves
6 PVVDN Pénzügyi vállalkozás felügyeleti változó díj számítása (negyedéves) pénzügyi vállalkozás, ideértve a hitelintézettel egyenértékű prudenciális szabályozásnak megfelelő pénzügyi vállalkozást is negyedéves
7 PVFAD EGT-állambeli pénzügyi vállalkozás fióktelepe felügyeleti alapdíj számítása (éves) EGT-állambeli pénzügyi vállalkozás fióktelepe éves
8 PVFVDN EGT-állambeli pénzügyi vállalkozás fióktelepe felügyeleti változó díj számítása (negyedéves) EGT-állambeli pénzügyi vállalkozás fióktelepe negyedéves
9 PFELDAD Pénzfeldolgozó felügyeleti alapdíj számítása (éves) pénzfeldolgozó éves
10 BKAD Bankképviselet felügyeleti alapdíj számítása (éves) bankképviselet éves
11 PIAD Elektronikuspénz-kibocsátó intézmény, pénzforgalmi intézmény és az ezen típusú EGT-állambeli intézmények fióktelepe felügyeleti alapdíj számítása (éves) elektronikuspénz-kibocsátó intézmény, pénzforgalmi intézmény, EGT-állambeli elektronikuspénz-kibocsátó intézmény és pénzforgalmi intézmény fióktelepe éves
12 PIVDN Elektronikuspénz-kibocsátó intézmény, pénzforgalmi intézmény felügyeleti változó díj számítása (negyedéves) elektronikuspénz-kibocsátó intézmény, pénzforgalmi intézmény negyedéves
13 PIFVDN EGT-állambeli elektronikuspénz-
kibocsátó intézmény és pénzforgalmi intézmény fióktelepe felügyeleti változó díj számítása (negyedéves)
EGT-állambeli elektronikuspénz-
kibocsátó intézmény és pénzforgalmi intézmény fióktelepe
negyedéves
14 BVAD Befektetési vállalkozás felügyeleti alapdíj számítása (éves) befektetési vállalkozás éves
15 BVVDN Befektetési vállalkozás felügyeleti változó díj számítása (negyedéves) befektetési vállalkozás negyedéves
16 BVFAD EGT-állambeli befektetési vállalkozás fióktelepe felügyeleti alapdíj számítása (éves) EGT-állambeli befektetési vállalkozás fióktelepe éves
17 BVFVDN EGT-állambeli befektetési vállalkozás fióktelepe felügyeleti változó díj számítása (negyedéves) EGT-állambeli befektetési vállalkozás fióktelepe negyedéves
18 ASZAD Árutőzsdei szolgáltató felügyeleti alapdíj számítása (éves) árutőzsdei szolgáltató éves
19 ALAPVDN Befektetési alap felügyeleti változó díj számítása (negyedéves) befektetési alap negyedéves
20 AKAD Befektetési alapkezelő felügyeleti alapdíj számítása (éves) befektetési alapkezelő és kockázati tőkealap kezelő éves
21 AKVDN Befektetési alapkezelő változó díj számítása (negyedéves) befektetési alapkezelő negyedéves
22 AKFAD EGT-állambeli befektetési alapkezelő fióktelep felügyeleti alapdíj számítása (éves) EGT-állambeli befektetési alapkezelő fióktelepe éves
23 AKFVDN EGT-állambeli befektetési alapkezelő fióktelepe felügyeleti változó díj számítása (negyedéves) EGT-állambeli befektetési alapkezelő fióktelepe negyedéves
24 SZPAD Szabályozott piac, EGT-állambeli szabályozott piac fióktelepe felügyeleti alapdíj számítása (éves) szabályozott piac, EGT-állambeli szabályozott piac fióktelepe éves
25 SZPVDN EGT-állambeli szabályozott piac fióktelepe felügyeleti változó díj számítása (negyedéves) EGT-állambeli szabályozott piac fióktelepe negyedéves
26 TOZSDEAD Tőzsde, EGT-állambeli tőzsde fióktelepe felügyeleti alapdíj számítása (éves) tőzsde, EGT-állambeli tőzsde fióktelepe éves
27 TOZSDEVDN Tőzsde, EGT-állambeli tőzsde fióktelepe felügyeleti változó díj számítása (negyedéves) tőzsde, EGT-állambeli tőzsde fióktelepe negyedéves
28 KETAD Központi értéktár, EGT-állambeli központi értéktár fióktelepe felügyeleti alapdíj számítása (éves) központi értéktár, EGT-állambeli központi értéktár fióktelepe éves
29 KETVDN Központi értéktár, EGT-állambeli központi értéktár fióktelepe felügyeleti változó díj számítása (negyedéves) központi értéktár, EGT-állambeli központi értéktár fióktelepe negyedéves
30 KSZFAD Központi szerződő fél, a 648/2012/EU rendelet 25. cikke szerint nyilvántartásba vett központi szerződő fél magyarországi fióktelepe felügyeleti alapdíj számítása (éves) központi szerződő fél, a tőzsdén kívüli származtatott ügyletekről, a központi szerződő felekről és a kereskedési adattárakról szóló 2012. július 4-i 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 25. cikke szerint nyilvántartásba vett, az Európai Unió tagállamában székhellyel nem rendelkező központi szerződő fél magyarországi fióktelepe éves
31 KSZFVDN Központi szerződő fél felügyeleti változó díj számítása (negyedéves) központi szerződő fél negyedéves
32 *  TESZAD Tőkepiac egyéb szereplői felügyeleti alapdíj számítása (éves) külföldi befektetési vállalkozás magyarországi fióktelepe éves
33 BIZTAD Biztosító, viszontbiztosító részvénytársaság és szövetkezet, biztosító egyesület felügyeleti alapdíj számítása (éves) részvénytársaságként és szövetkezetként működő biztosító, viszontbiztosító, valamint a biztosító egyesület éves
34 BIZTVDN Biztosító részvénytársaság, szövetkezet, egyesület felügyeleti változó díj számítása (negyedéves) részvénytársaságként, szövetkezetként, egyesületként működő biztosító, a kisbiztosító-egyesület kivételével negyedéves
35 *  BIZTFAD EGT-állambeli, valamint harmadik országbeli biztosító, viszontbiztosító fióktelepe felügyeleti alapdíj számítása (éves) EGT-állambeli, valamint az EGT-államon kívüli külföldi (a továbbiakban: harmadik országbeli) biztosító, viszontbiztosító magyarországi fióktelepe éves
36 BIZTFVDN EGT-állambeli biztosító fióktelepe felügyeleti változó díj számítása (negyedéves) EGT-állambeli biztosító magyarországi fióktelepe negyedéves
37 BPEAD Biztosítási piac egyéb szereplői felügyeleti alapdíj számítása (éves) biztosításközvetítő többes ügynök, alkusz, EGT-állambeli többes ügynök és alkusz magyarországi fióktelepe éves
38 73MNYAD Magánnyugdíjpénztár felügyeleti alapdíj számítása (éves) magánnyugdíjpénztár éves
39 71MNYVDN Magánnyugdíjpénztár felügyeleti változó díj számítása (negyedéves) magánnyugdíjpénztár negyedéves
40 73ONYAD Önkéntes nyugdíjpénztár felügyeleti alapdíj számítása (éves) önkéntes nyugdíjpénztár éves
41 71ONYVDN Önkéntes nyugdíjpénztár felügyeleti változó díj számítása (negyedéves) önkéntes nyugdíjpénztár negyedéves
42 73ESPAD Egészségpénztár, önsegélyező pénztár, egészség- és önsegélyező pénztár felügyeleti alapdíj számítása (éves) egészségpénztár, önsegélyező pénztár, egészség- és önsegélyező pénztár éves
43 71ESPVDN Egészségpénztár, önsegélyező pénztár, egészség- és önsegélyező pénztár felügyeleti változó díj számítása (negyedéves) egészségpénztár, önsegélyező pénztár, egészség- és önsegélyező pénztár negyedéves
44 77FNYIAD Foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény felügyeleti alapdíj számítása (éves) foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény éves
45 76FNYIVDN Foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény felügyeleti díj változó része (negyedéves) foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény negyedéves
46 KOZRAD Közraktár felügyeleti alapdíj számítása (éves) közraktár éves

II. A felügyeleti díj bevallására szolgáló egyes táblák

1.

HAD

Hitelintézet felügyeleti alapdíj számítása (éves)

Nagyságrend: ezer forint
Érték Mód
Sorszám Sorkód Megnevezés 1 2
a b
001 HAD1 Előírt alapdíj

2.

HVDN

Hitelintézet felügyeleti változó díj számítása (negyedéves)

Nagyságrend: ezer forint
Tárgynegyedévi változó díj
Sorszám Sorkód Megnevezés Érték Mód
1 2
a z
001 HVDN01 Tárgynegyedévi működés napjainak száma (nap)
002 HVDN021 Tárgynegyedévi változó díj alapja - tőkekövetelmény
003 HVDN022 Tárgynegyedévi változó díj alapja - kezelt portfólió piaci értéke
004 HVDN03 Tárgynegyedévre számított változó díj összesen
005 HVDN031 Tárgynegyedévre számított változó díj - tőkekövetelmény után
006 HVDN032 Tárgynegyedévre számított változó díj - kezelt portfólió piaci értéke után
007 HVDN04 Tárgyévre negyedévente jelentett változó díj összesen
Előző évi változó díjra vonatkozó adatok (csak a II. negyedévben töltendő)
008 HVDN05 Előző évi működés napjainak száma (nap)
009 HVDN061 Előző évi változó díj alapja - tőkekövetelmény után - auditált adatok alapján
010 HVDN062 Előző évi változó díj alapja - kezelt portfólió piaci értéke után - auditált adatok alapján
011 HVDN07 Előző évre számított változó díj - auditált adatok alapján (HVDN071 + HVDN072)
012 HVDN071 Előző évre számított változó díj - tőkekövetelmény után - auditált adatok alapján
013 HVDN072 Előző évre számított változó díj - kezelt portfólió piaci értéke után - auditált adatok alapján
014 HVDN08 Előző évre számított és negyedévente bevallott változó díj
015 HVDN09 Előző évre számított változó díj korrekciója (HVDN08 - HVDN07)

3.

HFAD

EGT-állambeli hitelintézet fióktelepe felügyeleti alapdíj számítása (éves)

Nagyságrend: ezer forint
Érték Mód
Sorszám Sorkód Megnevezés 1 2
a b
001 HFAD1 Előírt alapdíj

4.

HFVDN

EGT-állambeli hitelintézet fióktelepe felügyeleti változó díj számítása (negyedéves)

Nagyságrend: ezer forint
Tárgynegyedévi változó díj
Sorszám Sorkód Megnevezés Érték Mód
1 2
a b
001 HFVDN01 Tárgynegyedévi működés napjainak száma (nap)
002 HFVDN021 Tárgynegyedévi változó díj alapja - mérlegfőösszeg
003 HFVDN022 Tárgynegyedévi változó díj alapja - kezelt portfólió piaci értéke
004 HFVDN03 Tárgynegyedévre számított változó díj összesen
005 HFVDN031 Tárgynegyedévre számított változó díj - mérlegfőösszeg után
006 HFVDN032 Tárgynegyedévre számított változó díj - kezelt portfólió piaci értéke után
007 HFVDN04 Tárgyévre negyedévente jelentett változó díj összesen
Előző évi változó díjra vonatkozó adatok (csak a II. negyedévben töltendő)
008 HFVDN05 Előző évi működés napjainak száma (nap)
009 HFVDN061 Előző évi változó díj alapja - mérlegfőösszeg után - auditált adatok alapján
010 HFVDN062 Előző évi változó díj alapja - kezelt portfólió piaci értéke után - auditált adatok alapján
011 HFVDN07 Előző évre számított változó díj - auditált adatok alapján (HFVDN071 + HFVDN072)
012 HFVDN071 Előző évre számított változó díj - mérlegfőösszeg után - auditált adatok alapján
013 HFVDN072 Előző évre számított változó díj - kezelt portfólió piaci értéke után - auditált adatok alapján
014 HFVDN08 Előző évre számított és negyedévente bevallott változó díj
015 HFVDN09 Előző évre számított változó díj korrekciója (HFVDN08 - HFVDN07)

5.

PVAD

Pénzügyi vállalkozás felügyeleti alapdíj számítása (éves)

Nagyságrend: ezer forint
Érték Mód
Sorszám Sorkód Megnevezés 1 2
a b
001 PVAD1 Előírt alapdíj

6.

PVVDN

Pénzügyi vállalkozás felügyeleti változó díj számítása (negyedéves)

Nagyságrend: ezer forint
Tárgynegyedévi változó díj
Sorszám Sorkód Megnevezés Érték Mód
1 2
a b
001 PVVDN01 Tárgynegyedévi működés napjainak száma (nap)
002 PVVDN02 Tárgynegyedévi változó díj alapja - mérlegfőösszeg
003 PVVDN03 Tárgynegyedévre számított változó díj összesen - mérlegfőösszeg után
004 PVVDN04 Tárgyévre negyedévente jelentett változó díj összesen
Előző évi változó díjra vonatkozó adatok (csak a II. negyedévben töltendő)
005 PVVDN05 Előző évi működés napjainak száma (nap)
006 PVVDN06 Előző évi változó díj alapja - mérlegfőösszeg után - auditált adatok alapján
007 PVVDN07 Előző évre számított változó díj - mérlegfőösszeg után - auditált adatok alapján
008 PVVDN08 Előző évre számított és negyedévente bevallott változó díj
009 PVVDN09 Előző évre számított változó díj korrekciója (PVVDN08 - PVVDN07)

7.

PVFAD

EGT-állambeli pénzügyi vállalkozás fióktelepe felügyeleti alapdíj számítása (éves)

Nagyságrend: ezer forint
Érték Mód
Sorszám Sorkód Megnevezés 1 2
a b
001 PVFAD1 Előírt alapdíj

8.

PVFVDN

EGT-állambeli pénzügyi vállalkozás fióktelepe felügyeleti változó díj számítása (negyedéves)

Nagyságrend: ezer forint
Tárgynegyedévi változó díj
Sorszám Sorkód Megnevezés Érték Mód
1 2
a b
001 PVFVDN01 Tárgynegyedévi működés napjainak száma (nap)
002 PVFVDN02 Tárgynegyedévi változó díj alapja - mérlegfőösszeg
003 PVFVDN03 Tárgynegyedévre számított változó díj összesen - mérlegfőösszeg után
004 PVFVDN04 Tárgyévre negyedévente jelentett változó díj összesen
Előző évi változó díjra vonatkozó adatok (csak a II. negyedévben töltendő)
005 PVFVDN05 Előző évi működés napjainak száma (nap)
006 PVFVDN06 Előző évi változó díj alapja - mérlegfőösszeg után - auditált adatok alapján
007 PVFVDN07 Előző évre számított változó díj - mérlegfőösszeg után - auditált adatok alapján
008 PVFVDN08 Előző évre számított és negyedévente bevallott változó díj
009 PVFVDN09 Előző évre számított változó díj korrekciója (PVFVDN08 - PVFVDN07)

9.

PFELDAD

Pénzfeldolgozó felügyeleti alapdíj számítása (éves)

Nagyságrend: ezer forint
Érték Mód
Sorszám Sorkód Megnevezés 1 2
a b
001 PFELDAD1 Előírt alapdíj

10.

BKAD

Bankképviselet felügyeleti alapdíj számítása (éves)

Nagyságrend: ezer forint
Érték Mód
Sorszám Sorkód Megnevezés 1 2
a b
001 BKAD1 Előírt alapdíj

11.

PIAD

Elektronikuspénz-kibocsátó intézmény, pénzforgalmi intézmény és az ezen típusú EGT-állambeli intézmények fióktelepe felügyeleti alapdíj számítása (éves)

Nagyságrend: ezer forint
Érték Mód
Sorszám Sorkód Megnevezés 1 2
a b
001 PIAD1 Előírt alapdíj

12.

PIVDN

Elektronikuspénz-kibocsátó intézmény, pénzforgalmi intézmény felügyeleti változó díj számítása (negyedéves)

Nagyságrend: ezer forint
Tárgynegyedévi változó díj
Sorszám Sorkód Megnevezés Érték Mód
1 2
a b
001 PIVDN01 Tárgynegyedévi működés napjainak száma (nap)
002 PIVDN02 Tárgynegyedévi változó díj alapja - tőkekövetelmény
003 PIVDN03 Tárgynegyedévre számított változó díj összesen - tőkekövetelmény után
004 PIVDN04 Tárgyévre negyedévente jelentett változó díj összesen
Előző évi változó díjra vonatkozó adatok (csak a II. negyedévben töltendő)
005 PIVDN05 Előző évi működés napjainak száma (nap)
006 PIVDN06 Előző évi változó díj alapja - tőkekövetelmény után - auditált adatok alapján
007 PIVDN07 Előző évre számított változó díj - tőkekövetelmény után - auditált adatok alapján
008 PIVDN08 Előző évre számított és negyedévente bevallott változó díj
009 PIVDN09 Előző évre számított változó díj korrekciója (PIVDN08 - PIVDN07)

13.

PIFVDN

EGT-állambeli elektronikuspénz-kibocsátó intézmény és pénzforgalmi intézmény fióktelepe felügyeleti változó díj számítása (negyedéves)

Nagyságrend: ezer forint
Tárgynegyedévi változó díj
Sorszám Sorkód Megnevezés Érték Mód
1 2
a b
001 PIFVDN01 Tárgynegyedévi működés napjainak száma (nap)
002 PIFVDN02 Tárgynegyedévi változó díj alapja - mérlegfőösszeg
003 PIFVDN03 Tárgynegyedévre számított változó díj összesen - mérlegfőösszeg után
004 PIFVDN04 Tárgyévre negyedévente jelentett változó díj összesen
Előző évi változó díjra vonatkozó adatok (csak a II. negyedévben töltendő)
005 PIFVDN05 Előző évi működés napjainak száma (nap)
006 PIFVDN06 Előző évi változó díj alapja - mérlegfőösszeg után - auditált adatok alapján
007 PIFVDN07 Előző évre számított változó díj - mérlegfőösszeg után - auditált adatok alapján
008 PIFVDN08 Előző évre számított és negyedévente bevallott változó díj
009 PIFVDN09 Előző évre számított változó díj korrekciója (PIFVDN08 - PIFVDN07)

14.

BVAD

Befektetési vállalkozás felügyeleti alapdíj számítása (éves)

Nagyságrend: ezer forint
Érték Mód
Sorszám Sorkód Megnevezés 1 2
a b
001 BVAD1 Előírt alapdíj

15.

BVVDN

Befektetési vállalkozás felügyeleti változó díj számítása (negyedéves)

Nagyságrend: ezer forint
Tárgynegyedévi változó díj
Sorszám Sorkód Megnevezés Érték Mód
1 2
a b
001 BVVDN01 Tárgynegyedévi működés napjainak száma (nap)
002 BVVDN021 Tárgynegyedévi változó díj alapja - tőkekövetelmény
003 BVVDN022 Tárgynegyedévi változó díj alapja - kezelt portfólió piaci értéke
004 BVVDN03 Tárgynegyedévre számított változó díj összesen
005 BVVDN031 Tárgynegyedévre számított változó díj - tőkekövetelmény után
006 BVVDN032 Tárgynegyedévre számított változó díj - kezelt portfólió piaci értéke után
007 BVVDN04 Tárgyévre negyedévente jelentett változó díj összesen
Előző évi változó díjra vonatkozó adatok (csak a II. negyedévben töltendő)
008 BVVDN05 Előző évi működés napjainak száma (nap)
009 BVVDN061 Előző évi változó díj alapja - tőkekövetelmény után
010 BVVDN062 Előző évi változó díj alapja - kezelt portfólió piaci értéke után
011 BVVDN07 Előző évre számított változó díj (BVVDN071 + BVVDN072)
012 BVVDN071 Előző évre számított változó díj - tőkekövetelmény után
013 BVVDN072 Előző évre számított változó díj - kezelt portfólió piaci értéke után
014 BVVDN08 Előző évre számított és negyedévente bevallott változó díj
015 BVVDN09 Előző évre számított változó díj korrekciója (BVVDN08 - BVVDN07)

16.

BVFAD

EGT-állambeli befektetési vállalkozás fióktelepe felügyeleti alapdíj számítása (éves)

Nagyságrend: ezer forint
Érték Mód
Sorszám Sorkód Megnevezés 1 2
a b
001 BVFAD1 Előírt alapdíj

17.

BVFVDN

EGT-állambeli befektetési vállalkozás fióktelepe felügyeleti változó díj számítása (negyedéves)

Nagyságrend: ezer forint
Tárgynegyedévi változó díj
Sorszám Sorkód Megnevezés Érték Mód
1 2
a z
001 BVFVDN01 Tárgynegyedévi működés napjainak száma (nap)
002 BVFVDN021 Tárgynegyedévi változó díj alapja - mérlegfőösszeg
003 BVFVDN022 Tárgynegyedévi változó díj alapja - kezelt portfólió piaci értéke
004 BVFVDN03 Tárgynegyedévre számított változó díj összesen
005 BVFVDN031 Tárgynegyedévre számított változó díj - mérlegfőösszeg után
006 BVFVDN032 Tárgynegyedévre számított változó díj - kezelt portfólió piaci értéke után
007 BVFVDN04 Tárgyévre negyedévente jelentett változó díj összesen
Előző évi változó díjra vonatkozó adatok (csak a II. negyedévben töltendő)
008 BVFVDN05 Előző évi működés napjainak száma (nap)
009 BVFVDN061 Előző évi változó díj alapja - mérlegfőösszeg - auditált adat
010 BVFVDN062 Előző évi változó díj alapja - kezelt portfólió piaci értéke
011 BVFVDN07 Előző évre számított változó díj - auditált adatok alapján (BVFVDN071 + BVFVDN072)
012 BVFVDN071 Előző évre számított változó díj - mérlegfőösszeg után - auditált adatok alapján
013 BVFVDN072 Előző évre számított változó díj - kezelt portfólió piaci értéke után
014 BVFVDN08 Előző évre számított és negyedévente bevallott változó díj
015 BVFVDN09 Előző évre számított változó díj korrekciója (BVFVDN08 - BVFVDN07)

18.

ASZAD

Árutőzsdei szolgáltató felügyeleti alapdíj számítása (éves)

Nagyságrend: ezer forint
Érték Mód
Sorszám Sorkód Megnevezés 1 2
a z
001 ASZAD1 Előírt alapdíj

19.

ALAPVDN

Befektetési alap felügyeleti változó díj számítása (negyedéves)

Nagyságrend: ezer forint
Érték Alap ISIN kódja Mód
Sorszám Sorkód Megnevezés 1 2 3
a b z
001 ALAPVDN000001 Az összes alap tárgynegyedévre számított változó díja együttvéve
Tárgynegyedévi változó díj
002 ALAPVDN001 Alap neve
003 ALAPVDN00101 Tárgynegyedévi működés napjainak száma (nap)
004 ALAPVDN00102 Tárgynegyedévi változó díj alapja (nettó eszközérték)
005 ALAPVDN00103 Tárgynegyedévre számított változó díj
006 ALAPVDN00104 Tárgyévre negyedévente jelentett változó díj összesen
Előző évi változó díjra vonatkozó adatok (csak a II. negyedévben töltendő)
007 ALAPVDN00105 Előző évi működés napjainak száma (nap)
008 ALAPVDN00106 Előző évi változó díj alapja - nettó eszközérték
009 ALAPVDN00107 Előző évre számított változó díj
010 ALAPVDN00108 Előző évre számított és negyedévente bevallott változó díj
011 ALAPVDN00109 Előző évre számított változó díj korrekciója (ALAPVDN00108 - ALAPVDN00107)
012 ALAPVDN00110 Előző évben összesen ténylegesen befizetett felügyeleti változó díj (ALAPVDN001101 + ALAPVDN001102)
013 ALAPVDN001101 Előző évben a korábbi év(ek)re vonatkozóan befizetett felügyeleti változó díj (korábbi évekre vonatkozó korrekció)
014 ALAPVDN001102 Előző évben kizárólag az előző évre vonatkozóan felügyeleti változó díjként pénzügyileg rendezett összeg (korábbi évekre vonatkozó korrekció nélkül)
015 ALAPVDN00111 Előző évre számított pénzügyileg rendezendő korrekció összesen (túlfizetés + / hiány -) (ALAPVDN001102 - ALAPVDN00107)
...... ......
Tárgynegyedévi változó díj
016 ALAPVDN999 Alap neve
017 ALAPVDN99901 Tárgynegyedévi működés napjainak száma (nap)
018 ALAPVDN99902 Tárgynegyedévi változó díj alapja (nettó eszközérték)
019 ALAPVDN99903 Tárgynegyedévre számított változó díj
020 ALAPVDN99904 Tárgyévre negyedévente jelentett változó díj összesen
Előző évi változó díjra vonatkozó adatok (csak a II. negyedévben töltendő)
021 ALAPVDN99905 Előző évi működés napjainak száma (nap)
022 ALAPVDN99906 Előző évi változó díj alapja - nettó eszközérték
023 ALAPVDN99907 Előző évre számított változó díj
024 ALAPVDN99908 Előző évre számított és negyedévente bevallott változó díj
025 ALAPVDN99909 Előző évre számított változó díj korrekciója (ALAPVDN00108 - ALAPVDN00107)
026 ALAPVDN99910 Előző évben összesen ténylegesen befizetett felügyeleti változó díj (ALAPVDN001101 + ALAPVDN001102)
027 ALAPVDN999101 Előző évben a korábbi év(ek)re vonatkozóan befizetett felügyeleti változó díj (korábbi évekre vonatkozó korrekció)
028 ALAPVDN999102 Előző évben kizárólag az előző évre vonatkozóan felügyeleti változó díjként pénzügyileg rendezett összeg (korábbi évekre vonatkozó korrekció nélkül)
029 ALAPVDN99911 Előző évre számított pénzügyileg rendezendő korrekció összesen (túlfizetés + / hiány -) (ALAPVDN001102 - ALAPVDN00107)

20.

AKAD

Befektetési alapkezelő felügyeleti alapdíj számítása (éves)

Nagyságrend: ezer forint
Érték Mód
Sorszám Sorkód Megnevezés 1 2
a b
001 AKAD1 Előírt alapdíj

21.

AKVDN

Befektetési alapkezelő változó díj számítása (negyedéves)

Nagyságrend: ezer forint
Tárgynegyedévi változó díj
Sorszám Sorkód Megnevezés Érték Mód
1 2
a z
001 AKVDN01 Tárgynegyedévi működés napjainak száma (nap)
002 AKVDN02 Tárgynegyedévi változó díj alapja - portfóliókezelési tevékenység keretében kezelt portfólió átlagos nettó eszközértéke
003 AKVDN03 Tárgynegyedévre számított változó díj
004 AKVDN04 Tárgyévre negyedévente jelentett változó díj összesen
Előző évi változó díjra vonatkozó adatok (csak a II. negyedévben töltendő)
005 AKVDN05 Előző évi működés napjainak száma (nap)
006 AKVDN06 Előző évi változó díj alapja - portfóliókezelési tevékenység keretében kezelt portfólió átlagos nettó eszközértéke
007 AKVDN07 Előző évre számított változó díj
008 AKVDN08 Előző évre számított és negyedévente bevallott változó díj
009 AKVDN09 Előző évre számított változó díj korrekciója (AKVDN08 - AKVDN07)

22.

AKFAD

EGT-állambeli befektetési alapkezelő fióktelep felügyeleti alapdíj számítása (éves)

Nagyságrend: ezer forint
Érték Mód
Sorszám Sorkód Megnevezés 1 2
a z
001 AKFAD1 Előírt alapdíj

23.

AKFVDN

EGT-állambeli befektetési alapkezelő fióktelepe felügyeleti változó díj számítása (negyedéves)

Nagyságrend: ezer forint
Tárgynegyedévi változó díj
Sorszám Sorkód Megnevezés Tárgynegyedévi érték Mód
1 2
a z
001 AKFVDN01 Tárgynegyedévi működés napjainak száma (nap)
002 AKFVDN02 Tárgynegyedévi változó díj alapja (portfóliókezelési tevékenység keretében kezelt portfólió átlagos nettó eszközértéke)
003 AKFVDN03 Tárgynegyedévre számított változó díj összesen
004 AKFVDN04 Tárgyévre negyedévente jelentett változó díj összesen
Előző évi változó díjra vonatkozó adatok (csak a II. negyedévben töltendő)
005 AKFVDN05 Előző évi működés napjainak száma (nap)
006 AKFVDN06 Előző évi változó díj alapja (portfóliókezelési tevékenység keretében kezelt portfólió éves átlagos nettó eszközértéke)
007 AKFVDN07 Előző évre számított változó díj
008 AKFVDN08 Előző évre számított és negyedévente bevallott változó díj
009 AKFVDN09 Előző évre számított változó díj korrekciója (AKFVDN08 - AKFVDN07)

24.

SZPAD

Szabályozott piac, EGT-állambeli szabályozott piac fióktelepe felügyeleti alapdíj számítása (éves)

Nagyságrend: ezer forint
Érték Mód
Sorszám Sorkód Megnevezés 1 2
a b
001 SZPAD1 Előírt alapdíj

25.

SZPVDN

EGT-állambeli szabályozott piac fióktelepe felügyeleti változó díj számítása (negyedéves)

Nagyságrend: ezer forint
Tárgynegyedévi változó díj
Sorszám Sorkód Megnevezés Érték Mód
1 2
a b
001 SZPVDN01 Tárgynegyedévi működés napjainak száma (nap)
002 SZPVDN02 Tárgynegyedévi változó díj alapja - mérlegfőösszeg
003 SZPVDN03 Tárgynegyedévre számított változó díj összesen - mérlegfőösszeg után
004 SZPVDN04 Tárgyévre negyedévente jelentett változó díj összesen
Előző évi változó díjra vonatkozó adatok (csak a II. negyedévben töltendő)
005 SZPVDN05 Előző évi működés napjainak száma (nap)
006 SZPVDN06 Előző évi változó díj alapja - mérlegfőösszeg után - auditált adatok alapján
007 SZPVDN07 Előző évre számított változó díj - mérlegfőösszeg után - auditált adatok alapján
008 SZPVDN08 Előző évre számított és negyedévente bevallott változó díj
009 SZPVDN09 Előző évre számított változó díj korrekciója (SZPVDN08 - SZPVDN07)

26.

TOZSDEAD

Tőzsde, EGT-állambeli tőzsde fióktelepe felügyeleti alapdíj számítása (éves)

Nagyságrend: ezer forint
Érték Mód
Sorszám Sorkód Megnevezés 1 2
a b
001 TOZSDEAD1 Előírt alapdíj

27.

TOZSDEVDN

Tőzsde, EGT-állambeli tőzsde fióktelepe felügyeleti változó díj számítása (negyedéves)

Nagyságrend: ezer forint
Tárgynegyedévi változó díj
Sorszám Sorkód Megnevezés Érték Mód
1 2
a b
001 TOZSDEVDN01 Tárgynegyedévi működés napjainak száma (nap)
002 TOZSDEVDN02 Tárgynegyedévi változó díj alapja - mérlegfőösszeg
003 TOZSDEVDN03 Tárgynegyedévre számított változó díj összesen - mérlegfőösszeg után
004 TOZSDEVDN04 Tárgyévre negyedévente jelentett változó díj összesen)
Előző évi változó díjra vonatkozó adatok (csak a II. negyedévben töltendő)
005 TOZSDEVDN05 Előző évi működés napjainak száma (nap)
006 TOZSDEVDN06 Előző évi változó díj alapja - mérlegfőösszeg után - auditált adatok alapján
007 TOZSDEVDN07 Előző évre számított változó díj - mérlegfőösszeg után - auditált adatok alapján
008 TOZSDEVDN08 Előző évre számított és negyedévente bevallott változó díj
009 TOZSDEVDN09 Előző évre számított változó díj korrekciója (TOZSDEVDN08 - TOZSDEVDN07)

28.

KETAD

Központi értéktár, EGT-állambeli központi értéktár fióktelepe felügyeleti alapdíj számítása (éves)

Nagyságrend: ezer forint
Érték Mód
Sorszám Sorkód Megnevezés 1 2
a b
001 KETAD1 Előírt alapdíj

29.

KETVDN

Központi értéktár, EGT-állambeli központi értéktár fióktelepe felügyeleti változó díj számítása (negyedéves)

Nagyságrend: ezer forint
Tárgynegyedévi változó díj
Sorszám Sorkód Megnevezés Érték Mód
1 2
a b
001 KETVDN01 Tárgynegyedévi működés napjainak száma (nap)
002 KETVDN02 Tárgynegyedévi változó díj alapja - mérlegfőösszeg
003 KETVDN03 Tárgynegyedévre számított változó díj összesen - mérlegfőösszeg után
004 KETVDN04 Tárgyévre negyedévente jelentett változó díj összesen
Előző évi változó díjra vonatkozó adatok (csak a II. negyedévben töltendő)
005 KETVDN05 Előző évi működés napjainak száma (nap)
006 KETVDN06 Előző évi változó díj alapja - mérlegfőösszeg után - auditált adatok alapján
007 KETVDN07 Előző évre számított változó díj - mérlegfőösszeg után - auditált adatok alapján
008 KETVDN08 Előző évre számított és negyedévente bevallott változó díj
009 KETVDN09 Előző évre számított változó díj korrekciója (KETVDN08 - KETVDN07)

30.

KSZFAD

Központi szerződő fél, a 648/2012/EU rendelet 25. cikke szerint nyilvántartásba vett központi szerződő fél magyarországi fióktelepe felügyeleti alapdíj számítása (éves)

Nagyságrend: ezer forint
Érték Mód
Sorszám Sorkód Megnevezés 1 2
a b
001 KSZFAD1 Előírt alapdíj

31.

KSZFVDN

Központi szerződő fél felügyeleti változó díj számítása (negyedéves)

Nagyságrend: ezer forint
Tárgynegyedévi változó díj
Sorszám Sorkód Megnevezés Érték Mód
1 2
a b
001 KSZFVDN01 Tárgynegyedévi működés napjainak száma (nap)
002 KSZFVDN02 Tárgynegyedévi változó díj alapja - mérlegfőösszeg
003 KSZFVDN03 Tárgynegyedévre számított változó díj összesen - mérlegfőösszeg után
004 KSZFVDN04 Tárgyévre negyedévente jelentett változó díj összesen
Előző évi változó díjra vonatkozó adatok (csak a II. negyedévben töltendő)
005 KSZFVDN05 Előző évi működés napjainak száma (nap)
006 KSZFVDN06 Előző évi változó díj alapja - mérlegfőösszeg után - auditált adatok alapján
007 KSZFVDN07 Előző évre számított változó díj - mérlegfőösszeg után - auditált adatok alapján
008 KSZFVDN08 Előző évre számított és negyedévente bevallott változó díj
009 KSZFVDN09 Előző évre számított változó díj korrekciója (KSZFVDN08 - KSZFVDN07)

32.

TESZAD

Tőkepiac egyéb szereplői felügyeleti alapdíj számítása (éves)

Nagyságrend: ezer forint
Érték Mód
Sorszám Sorkód Megnevezés 1 2
a b
001 TESZAD1 Előírt alapdíj

33.

BIZTAD

Biztosító, viszontbiztosító részvénytársaság és szövetkezet, biztosító egyesület felügyeleti alapdíj számítása (éves)

Nagyságrend: ezer forint
Érték Mód
Sorszám Sorkód Megnevezés 1 2
a b
001 BIZTAD1 Előírt alapdíj

34. *  BIZTVDN

Biztosító részvénytársaság, szövetkezet, egyesület felügyeleti változó díj számítása (negyedéves)

Nagyságrend: ezer forint
Tárgynegyedévi változó díj
Sorszám Sorkód Megnevezés Érték Mód
1 2
a z
001 BIZTVDN01 Tárgynegyedévi működés napjainak száma
(nap)
002 BIZTVDN021 Tárgynegyedévi változó díj alapja (szavatolótőke-szükséglet, illetve minimális szavatolótőke-szükséglet)
003 BIZTVDN022 Tárgynegyedévi változó díj alapja (biztosítástechnikai tartalékok könyv szerinti értéke)
004 BIZTVDN03 Tárgynegyedévre számított változó díj összesen (BIZTVDN031+BIZTVDN032)
005 BIZTVDN031 Tárgynegyedévre számított változó díj
- tőkeszükséglet után
006 BIZTVDN032 Tárgynegyedévre számított változó díj
- biztosítástechnikai tartalékok után
007 BIZTVDN04 Tárgyévre negyedévente jelentett változó díj összesen
Előző évi változó díjra vonatkozó adatok
(csak a II. negyedévben töltendő)
008 BIZTVDN05 Előző évi működés napjainak száma (nap)
009 BIZTVDN061 Előző évi változó díj alapja
- szavatolótőke-szükséglet, illetve minimális szavatoló tőkeszükséglet után - auditált adatok alapján
010 BIZTVDN062 Előző évi változó díj alapja
- biztosítástechnikai tartalékok után - auditált adatok alapján
011 BIZTVDN07 Előző évre számított változó díj
- auditált adatok alapján
(BIZTVDN071+BIZTVDN072)
012 BIZTVDN071 Előző évre számított változó díj
- tőkeszükséglet után -
auditált adatok alapján
013 BIZTVDN072 Előző évre számított változó díj
- biztosítástechnikai tartalékok után - auditált adatok alapján
014 BIZTVDN08 Előző évre számított és negyedévente bevallott változó díj
015 BIZTVDN09 Előző évre számított változó díj korrekciója
(BIZTVDN08-BIZTVDN07)

35. * 

BIZTFAD

EGT-állambeli, valamint harmadik országbeli biztosító, viszontbiztosító fióktelepe felügyeleti alapdíj számítása (éves)

Nagyságrend: ezer forint
Érték Mód
Sorszám Sorkód Megnevezés 1 2
a b
001 BIZTFAD1 Előírt alapdíj

36.

BIZTFVDN

EGT-állambeli biztosító fióktelepe felügyeleti változó díj számítása (negyedéves)

Nagyságrend: ezer forint
Tárgynegyedévi változó díj
Sorszám Sorkód Megnevezés Érték Mód
1 2
a b
001 BIZTFVDN01 Tárgynegyedévi működés napjainak száma (nap)
002 BIZTFVDN02 Tárgynegyedévi változó díj alapja (mérlegfőösszeg)
003 BIZTFVDN03 Tárgynegyedévre számított változó díj összesen - mérlegfőösszeg után
004 BIZTFVDN04 Tárgyévre negyedévente jelentett változó díj összesen
Előző évi változó díjra vonatkozó adatok (csak a II. negyedévben töltendő)
005 BIZTFVDN05 Előző évi működés napjainak száma (nap)
006 BIZTFVDN06 Előző évi változó díj alapja - mérlegfőösszeg után - auditált adatok alapján
007 BIZTFVDN07 Előző évre számított változó díj - mérlegfőösszeg után - auditált adatok alapján
008 BIZTFVDN08 Előző évre számított és negyedévente bevallott változó díj
009 BIZTFVDN09 Előző évre számított változó díj korrekciója (BIZTFVDN08 - BIZTFVDN07)

37.

BPEAD

Biztosítási piac egyéb szereplői felügyeleti alapdíj számítása (éves)

Nagyságrend: ezer forint
Érték Mód
Sorszám Sorkód Megnevezés 1 2
a b
001 BPEAD1 Előírt alapdíj

38.

73MNYAD

Magánnyugdíjpénztár felügyeleti alapdíj számítása (éves)

Nagyságrend: ezer forint
Érték Mód
Sorszám Sorkód Megnevezés 1 2
a b
001 73MNYAD1 Előírt alapdíj

39.

71MNYVDN

Magánnyugdíjpénztár felügyeleti változó díj számítása (negyedéves)

Nagyságrend: ezer forint
Tárgynegyedévi változó díj
Sorszám Sorkód Megnevezés Érték Mód
1 2
a b
001 71MNYVDN01 Tárgynegyedévi működés napjainak száma (nap)
002 71MNYVDN02 Tárgynegyedévi változó díj alapja - vagyon piaci értéke
003 71MNYVDN03 Tárgynegyedévre számított változó díj összesen - vagyon piaci értéke után
004 71MNYVDN04 Tárgyévre negyedévente jelentett változó díj összesen
Előző évi változó díjra vonatkozó adatok (csak a II. negyedévben töltendő)
005 71MNYVDN05 Előző évi működés napjainak száma (nap)
006 71MNYVDN06 Előző évi változó díj alapja - vagyon piaci értéke után - auditált adatok alapján
007 71MNYVDN07 Előző évre számított változó díj - vagyon piaci értéke után - auditált adatok alapján
008 71MNYVDN08 Előző évre számított és negyedévente bevallott változó díj
009 71MNYVDN09 Előző évre számított változó díj korrekciója (71MNYVDN08 - 71MNYVDN07)

40.

73ONYAD

Önkéntes nyugdíjpénztár felügyeleti alapdíj számítása (éves)

Nagyságrend: ezer forint
Érték Mód
Sorszám Sorkód Megnevezés 1 2
a b
001 73ONYAD1 Előírt alapdíj

41.

71ONYVDN

Önkéntes nyugdíjpénztár felügyeleti változó díj számítása (negyedéves)

Nagyságrend: ezer forint
Tárgynegyedévi változó díj
Sorszám Sorkód Megnevezés Érték Mód
1 2
a b
001 71ONYVDN01 Tárgynegyedévi működés napjainak száma (nap)
002 71ONYVDN02 Tárgynegyedévi változó díj alapja - vagyon piaci értéke
003 71ONYVDN03 Tárgynegyedévre számított változó díj összesen - vagyon piaci értéke után
004 71ONYVDN04 Tárgyévre negyedévente jelentett változó díj összesen
Előző évi változó díjra vonatkozó adatok (csak a II. negyedévben töltendő)
005 71ONYVDN05 Előző évi működés napjainak száma (nap)
006 71ONYVDN06 Előző évi változó díj alapja - vagyon piaci értéke után - auditált adatok alapján
007 71ONYVDN07 Előző évre számított változó díj - vagyon piaci értéke után - auditált adatok alapján
008 71ONYVDN08 Előző évre számított és negyedévente bevallott változó díj
009 71ONYVDN09 Előző évre számított változó díj korrekciója (71ONYVDN08 - 71ONYVDN07)

42.

73ESPAD

Egészségpénztár, önsegélyező pénztár, egészség- és önsegélyező pénztár felügyeleti alapdíj számítása (éves)

Nagyságrend: ezer forint
Érték Mód
Sorszám Sorkód Megnevezés 1 2
a b
001 73ESPAD1 Előírt alapdíj

43.

71ESPVDN

Egészségpénztár, önsegélyező pénztár, egészség- és önsegélyező pénztár felügyeleti változó díj számítása (negyedéves)

Nagyságrend: ezer forint
Tárgynegyedévi változó díj
Sorszám Sorkód Megnevezés Érték Mód
1 2
a b
001 71ESPVDN01 Tárgynegyedévi működés napjainak száma (nap)
002 71ESPVDN02 Tárgynegyedévi változó díj alapja - vagyon könyv szerinti értéke
003 71ESPVDN03 Tárgynegyedévre számított változó díj összesen - vagyon könyv szerinti értéke után
004 71ESPVDN04 Tárgyévre negyedévente jelentett változó díj összesen
Előző évi változó díjra vonatkozó adatok (csak a II. negyedévben töltendő)
005 71ESPVDN05 Előző évi működés napjainak száma (nap)
006 71ESPVDN06 Előző évi változó díj alapja - vagyon könyv szerinti értéke után - auditált adatok alapján
007 71ESPVDN07 Előző évre számított változó díj - vagyon könyv szerinti értéke után - auditált adatok alapján
008 71ESPVDN08 Előző évre számított és negyedévente bevallott változó díj
009 71ESPVDN09 Előző évre számított változó díj korrekciója (71ESPVDN08 - 71ESPVDN07)

44.

77FNYIAD

Foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény felügyeleti alapdíj számítása (éves)

Nagyságrend: ezer forint
Sorszám Sorkód Megnevezés Érték Mód
1 2
a b
001 77FNYIAD1 Előírt alapdíj

45.

76FNYIVDN

Foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény felügyeleti díj változó része (negyedéves)

Nagyságrend: ezer forint
Tárgynegyedévi változó díj
Sorszám Sorkód Megnevezés Tárgynegyedévi érték Mód
1 2
a z
001 76FNYIVDN01 Tárgynegyedév működési napjainak száma (nap)
002 76FNYIVDN02 Tárgynegyedévi változó díj alapja (vagyon piaci értéke)
003 76FNYIVDN03 Tárgynegyedévre számított változó díj összesen (vagyon piaci értéke alapján)
004 76FNYIVDN04 Tárgyévre negyedévente jelentett változó díj összesen
Előző évi változó díjra vonatkozó adatok (csak a II. negyedévben töltendő)
005 76FNYIVDN05 Előző évi működés napjainak száma (nap)
006 76FNYIVDN06 Előző évi változó díj alapja - vagyon piaci értéke után - auditált adatok alapján
007 76FNYIVDN07 Előző évre számított változó díj - a vagyon piaci értéke után - auditált adatok alapján
008 76FNYIVDN08 Előző évre számított és negyedévente bevallott változó díj
009 76FNYIVDN09 Előző évre számított változó díj korrekciója (76FNYIVDN08 - 76FNYIVDN07)

46.

KOZRAD

Közraktár felügyeleti alapdíj számítása (éves)

Nagyságrend: ezer forint
Érték Mód
Sorszám Sorkód Megnevezés 1 2
a b
001 KOZRAD1 Előírt alapdíj

2. melléklet a 17/2018. (V. 29.) MNB rendelethez * 

A felügyeleti díj bevallására szolgáló táblák kitöltési előírásai

I. Általános kitöltési előírások

1. Az adatokat ezer forintban, egész számra kerekítve kell megadni.

2. Elektronikus bevallás esetén a módosított bevallásban az érintett tábla javítás miatt módosuló minden sorát (beleértve az összegző sorokat is) a „Mód” oszlopban „M”-mel kell megjelölni, egyébként az oszlopot üresen kell hagyni.

3. A felügyeleti alapdíj bevallására szolgáló táblákban az előírt alapdíj sorban az e rendelet 1. §-ában hivatkozott jogszabályokban meghatározott alapdíjat kell szerepeltetni.

4. A felügyeleti változó díj bevallására szolgáló táblákban a tárgynegyedévi működés napjainak száma sorban az e rendelet 4. § (4) bekezdése szerint meghatározott, az előző évi működés napjainak száma sorba e rendelet 4. § (5) bekezdése szerint meghatározott napok számát kell megadni.

5. A változó díj mértékének tárgynegyedéven belüli esetleges változása miatt szükséges arányosítást e rendelet 4. § (6) és (7) bekezdése szerint, az alábbi képlet alkalmazásával kell elvégezni.

5.1. Negyedéves változó díj megállapításához:

(„Felügyeleti változó díj alap” × „Korábbi felügyeleti változó díj mérték” × („tárgynegyedév első napja és az új felügyeleti változó díj mérték hatálybalépése előtti utolsó nap közötti napok száma”/90 nap)) + („Felügyeleti változó díj alap” × „Új felügyeleti változó díj mérték” × ((90 nap - „tárgynegyedév első napja és az új felügyeleti változó díj mérték hatálybalépése előtti utolsó nap közötti napok száma”)/90 nap))

5.2. Éves korrekcióhoz:

(„Felügyeleti változó díj alap” × „Korábbi felügyeleti változó díj mérték” × („tárgyév első napja és az új felügyeleti változó díj hatálybalépése előtti utolsó nap közötti napok száma”/360 nap)) + („Felügyeleti változó díj alap” × „Új felügyeleti változó díj mérték” × ((360 nap - „tárgyév első napja és az új felügyeleti változó díj mérték hatálybalépése előtti utolsó nap közötti napok száma”)/360 nap))

II. Részletes kitöltési előírások

1. Pénzpiac
1.1. Hitelintézet (bank, szakosított hitelintézet, szövetkezeti hitelintézet)

1.1.1. A hitelintézet által fizetendő alapdíj és változó díj mértékét az Szhitv. 1. § (1) bekezdés t) pontja szerinti szövetkezeti hitelintézet esetében az Szhitv. 17/K. § (9) és (10) bekezdése, egyéb esetben a Hpt. 208. § (3) bekezdése, (4) bekezdés a) pontja, illetve (5) bekezdése alapján kell meghatározni.

1.1.2. A HVDN Hitelintézet felügyeleti változó díj számítása (negyedéves) tábla kitöltése

A HVDN021 soron kell feltüntetni az Szhitv. 1. § (1) bekezdés t) pontja szerinti szövetkezeti hitelintézet esetében a Hpt. 79. § (2) bekezdése, egyéb esetben a Hpt. 79. § (2) bekezdés a) pontja szerint számított tőkekövetelmény negyedév végi záró állományát.

A HVDN022 soron kell megjeleníteni a Bszt.-ben szabályozott, a portfóliókezelési tevékenység keretében kezelt, piaci értéken számított portfólió eszközértéke (kezelt portfólió) tárgynegyedévre számított napi átlagának értékét (napi értékek összege/működési napok száma). HVDN03=HVDN031+HVDN032

A HVDN031 soron kell megadni a HVDN021 soron feltüntetett tőkekövetelmény alapján fizetendő változó díj éves mértékének negyedévre jutó időarányos részét, figyelembe véve a tárgynegyedévben esetlegesen bekövetkezett felügyeleti díj mérték változása miatt szükséges arányosítást.

A HVDN032 soron a HVDN022 soron kimutatott portfólió eszközértéke alapján fizetendő változó díj időarányos részét kell megadni, figyelembe véve a tárgynegyedévben esetlegesen bekövetkezett felügyeleti díj mérték változása miatt szükséges arányosítást.

A HVDN04 sorban a tárgyévben a HVDN03 soron jelentett változó díj kumulált összegét kell szerepeltetni (első negyedévben az első negyedévre jelentett díj, második negyedévben az első és második negyedévre jelentett díjak összege stb.).

Az előző évi változó díjra vonatkozó adatokat tartalmazó HVDN05-HVDN09 sorokat kizárólag a második negyedéves bevallásban kell kitölteni.

A HVDN061 sorban az auditált adatokból számított tőkekövetelmény előző év végi záró állományát, a HVDN062 sorban a kezelt portfólió előző évre számított napi átlagának értékét kell kimutatni. HVDN07=HVDN071+HVDN072

A HVDN071 soron az előző évre, a HVDN061 soron kimutatott tőkekövetelmény után számított változó díjat kell megadni, figyelembe véve a tárgyévben esetlegesen bekövetkezett felügyeleti díj mérték változása miatt szükséges arányosítást.

A HVDN072 soron az előző évre, a HVDN062 soron kimutatott kezelt portfólió piaci értéke után számított változó díjat kell megadni, figyelembe véve a tárgyévben esetlegesen bekövetkezett felügyeleti díj mérték változása miatt szükséges arányosítást.

HVDN08 sor: az előző évben kiszámított és negyedévente a HVDN03 soron bevallott változó díjak összege.

HVDN09=HVDN08-HVDN07

1.2. EGT-állambeli hitelintézet magyarországi fióktelepe

1.2.1. Az EGT-állambeli hitelintézet magyarországi fióktelepe által fizetendő alapdíj és változó díj éves mértékét a Hpt. 208. § (3) bekezdése, (4) bekezdés c) pontja, illetve (7) bekezdése alapján kell meghatározni.

1.2.2. HFVDN EGT-állambeli hitelintézet fióktelepe felügyeleti változó díj számítása (negyedéves) tábla kitöltése

A HFVDN021 soron a negyedév végi mérlegfőösszeg összegét kell feltüntetni.

A HFVDN022 soron a Bszt.-ben szabályozott, a portfóliókezelési tevékenység keretében kezelt, piaci értéken számított portfólió eszközértékének (kezelt portfólió) tárgynegyedévre számított napi átlagának értékét kell megjeleníteni.

HFVDN03=HFVDN031+HFVDN032

A HFVDN031 soron kell megadni a HFVDN021 soron feltüntetett mérlegfőösszeg alapján fizetendő változó díj éves mértékének negyedévre jutó időarányos részét, figyelembe véve a tárgynegyedévben esetlegesen bekövetkezett felügyeleti díj mérték változása miatt szükséges arányosítást.

A HFVDN032 soron a HFVDN022 soron kimutatott portfólió eszközérték alapján fizetendő változó díj éves mértékének negyedévre jutó időarányos részét kell megadni, figyelembe véve a tárgynegyedévben esetlegesen bekövetkezett felügyeleti díj mérték változása miatt szükséges arányosítást.

A HFVDN04 sorban a tárgyévben a HFVDN03 soron jelentett változó díj kumulált összegét kell szerepeltetni (első negyedévben az első negyedévre jelentett díj, második negyedévben az első és második negyedévre jelentett díjak összege stb.).

Az előző évi változó díjra vonatkozó adatokat tartalmazó HFVDN05-HFVDN09 sorokat kizárólag a második negyedéves bevallásban kell megadni.

A HFVDN061 sorban az auditált mérlegfőösszeg előző év végi záró állományát, a HFVDN062 sorban a nettó eszközérték előző évre számított napi átlagának értékét kell kimutatni. HFVDN07=HFVDN071+HFVDN072

A HFVDN071 soron az előző évre, a HFVDN061 soron kimutatott mérlegfőösszeg után számított változó díjat kell megadni, figyelembe véve a tárgyévben esetlegesen bekövetkezett felügyeleti díj mérték változása miatt szükséges arányosítást.

A HFVDN072 soron az előző évre, a HFVDN062 soron kimutatott kezelt portfólió piaci értéke után számított változó díjat kell megadni, figyelembe véve a tárgyévben esetlegesen bekövetkezett felügyeleti díj mérték változása miatt szükséges arányosítást.

HFVDN08 sor: az előző évben kiszámított és negyedévente a HFVDN03 soron bevallott változó díjak összege.

HFVDN09=FVDN08-HFVDN07

1.3. Pénzügyi vállalkozás

1.3.1. A pénzügyi vállalkozás - ideértve a hitelintézettel egyenértékű prudenciális szabályozásnak megfelelő pénzügyi vállalkozást is - által fizetendő alapdíj és változó díj éves mértékét a Hpt. 208. § (3) bekezdése, (4) bekezdés b) pontja, illetve (6) bekezdése alapján kell meghatározni.

1.3.2. PVVDN Pénzügyi vállalkozás felügyeleti változó díj számítása (negyedéves) tábla kitöltése

A PVVDN02 soron a negyedév végi mérlegfőösszeget kell megadni.

A PVVDN03 sorban a PVVDN02 soron feltüntetett mérlegfőösszeg alapján fizetendő változó díj éves mértékének negyedévre jutó időarányos részét kell megadni, figyelembe véve a tárgynegyedévben esetlegesen bekövetkezett felügyeleti díj mérték változása miatt szükséges arányosítást.

A PVVDN04 sorban a tárgyévben a PVVDN03 soron jelentett változó díj kumulált összegét kell szerepeltetni (első negyedévben az első negyedévre jelentett díj, második negyedévben az első és második negyedévre jelentett díjak összege stb.).

Az előző évi változó díjra vonatkozó adatokat tartalmazó PVVDN05-PVVDN09 sorokat kizárólag a második negyedéves bevallásban kell megadni.

A PVVDN06 sorban az előző év végi auditált mérlegfőösszeget kell szerepeltetni.

A PVVDN07 sorban az előző évre, a PVVDN06 soron jelentett mérlegfőösszeg után számított változó díjat kell megadni, figyelembe véve a tárgyévben esetlegesen bekövetkezett felügyeleti díj mérték változása miatt szükséges arányosítást.

PVVDN08 sor: az előző évben kiszámított és negyedévente a PVVDN03 soron bevallott változó díjak összege.

PVVDN09=PVVDN08-PVVDN07

1.4. EGT-állambeli pénzügyi vállalkozás fióktelepe

1.4.1. Az EGT-állambeli pénzügyi vállalkozás fióktelepe által fizetendő alapdíj és változó díj éves mértékét a Hpt. 208. § (3) bekezdése, (4) bekezdés c) pontja, illetve (8) bekezdése alapján kell meghatározni.

1.4.2. PVFVDN EGT-állambeli pénzügyi vállalkozás fióktelepe felügyeleti változó díj számítása (negyedéves) tábla kitöltése

A tábla kitöltése megegyezik a PVVDN tábla kitöltésére vonatkozó előírásokkal.

1.5. Pénzfeldolgozó

A pénzfeldolgozási tevékenységet kiegészítő pénzügyi szolgáltatásként végző, pénzügyi intézménynek nem minősülő jogi személy (pénzfeldolgozó) által fizetendő felügyeleti alapdíj éves mértékét a Hpt. 208. § (3) bekezdése és (4) bekezdés d) pontja alapján kell meghatározni, az intézménytípust változó díj fizetési kötelezettség nem terheli.

1.6. Bankképviselet

A bankképviselet által fizetendő felügyeleti alapdíj éves mértékét a Hpt. 208. § (3) bekezdése és (4) bekezdés d) pontja alapján kell meghatározni, az intézménytípust változó díj fizetési kötelezettség nem terheli.

1.7. Pénzforgalmi intézmény, elektronikuspénz-kibocsátó intézmény, az ezen típusú EGT-állambeli intézmények fióktelepe

1.7.1. A pénzforgalmi intézmény, az elektronikuspénz-kibocsátó intézmény, az ezen típusú EGT-állambeli intézmények magyarországi fióktelepe által fizetendő alapdíj és változó díj éves mértékét az Fsztv. 71. §-a alapján kell meghatározni.

1.7.2. PIVDN Elektronikuspénz-kibocsátó intézmény, pénzforgalmi intézmény felügyeleti változó díj számítása (negyedéves) tábla kitöltése

A PIVDN02 soron kell a negyedév végi tőkekövetelmény összeget megadni.

A PIVDN03 soron a PIVDN02 soron feltüntetett tőkekövetelmény alapján fizetendő változó díj éves mértékének negyedévre jutó időarányos részét kell megadni, figyelembe véve a tárgynegyedévben esetlegesen bekövetkezett felügyeleti díj mérték változása miatt szükséges arányosítást.

A PIVDN04 sorban a tárgyévben a PIVDN03 soron jelentett változó díj kumulált összegét kell szerepeltetni (első negyedévben az első negyedévre jelentett díj, második negyedévben az első és második negyedévre jelentett díjak összege stb.).

Az előző évi változó díjra vonatkozó adatokat tartalmazó PIVDN05-PIVDN09 sorokat kizárólag a második negyedéves bevallásban kell kitölteni.

A PIVDN06 sorban az előző év végi auditált tőkekövetelményt kell szerepeltetni.

A PIVDN07 sorban az előző évre, a PIVDN06 soron jelentett tőkekövetelmény után számított változó díjat kell megadni, figyelembe véve a tárgyévben esetlegesen bekövetkezett felügyeleti díj mérték változása miatt szükséges arányosítást.

PIVDN08 sor: az előző évben kiszámított és negyedévente a PIVDN03 soron bevallott változó díjak összege.

PIVDN09=PIVDN08-PIVDN07.

1.7.3. PIFVDN EGT-állambeli elektronikuspénz-kibocsátó intézmény, pénzforgalmi intézmény fióktelepe felügyeleti változó díj számítása (negyedéves) tábla kitöltése

A PIFVDN02 soron kell feltüntetni a felügyeleti változó díj számításának alapjául szolgáló negyedév végi mérlegfőösszeg összegét.

A PIFVDN03 sorban a PIFVDN2 soron feltüntetett mérlegfőösszeg alapján fizetendő változó díj éves mértékének negyedévre jutó időarányos részét kell megadni, figyelembe véve a tárgynegyedévben esetlegesen bekövetkezett felügyeleti díj mérték változása miatt szükséges arányosítást.

A PIFVDN04 sorban a tárgyévben a PIFVDN03 soron jelentett változó díj kumulált összegét kell szerepeltetni (első negyedévben az első negyedévre jelentett díj, második negyedévben az első és második negyedévre jelentett díjak összege stb.).

Az előző évi változó díjra vonatkozó adatokat tartalmazó PIFVDN05-PIFVDN09 sorokat kizárólag a második negyedéves bevallásban kell kitölteni.

A PIFVDN06 sorban az előző év végi auditált mérlegfőösszeget kell szerepeltetni.

A PIFVDN07 soron az előző évre, a PIFVDN06 soron jelentett mérlegfőösszeg után számított változó díjat kell megadni, figyelembe véve a tárgyévben esetlegesen bekövetkezett felügyeleti díj mérték változása miatt szükséges arányosítást.

A PIFVDN08 sor az előző évben kiszámított és negyedévente a PIFVDN03 soron bevallott változó díjak összege.

PIFVDN09=PIFVDN08-PIFVDN07

2. Tőkepiac
2.1. Befektetési vállalkozás

2.1.1. A befektetési vállalkozás által fizetendő alapdíj éves mértékét a Bszt. 156. § (1) bekezdése és (2) bekezdés a) pontja, a változó díj éves mértékét a Bszt. 157. § (1) bekezdése alapján kell meghatározni.

2.1.2. BVVDN Befektetési vállalkozás felügyeleti változó díj számítása (negyedéves) tábla kitöltése

A BVVDN021 soron a tőkekövetelmény negyedév végi záró értékét kell szerepeltetni.

A BVVDN022 soron a piaci értéken számított portfólió eszközértékének (ún. kezelt portfólió) tárgynegyedévi napi átlagát kell szerepeltetni (napi értékek összege/működési napok száma). BVVDN03=BVVDN031+BVVDN032

A BVVDN031 soron kell megadni a BVVDN21 soron jelentett tőkekövetelmény alapján fizetendő változó díj éves mértékének negyedévre jutó időarányos részét, figyelembe véve a tárgynegyedévben esetlegesen bekövetkezett felügyeleti díj mérték változása miatt szükséges arányosítást.

A BVVDN032 soron a BVVDN022 soron kimutatott kezelt portfólió alapján fizetendő változó díj időarányos részét kell jelenteni, figyelembe véve a tárgynegyedévben esetlegesen bekövetkezett felügyeleti díj mérték változása miatt szükséges arányosítást.

A BVVDN04 sorban a tárgyévben a BVVDN03 soron jelentett változó díj kumulált összegét kell szerepeltetni (első negyedévben az első negyedévre jelentett díj, második negyedévben az első és második negyedévre jelentett díjak összege stb.).

Az előző évi változó díjra vonatkozó adatokat tartalmazó BVVDN05-BVVDN09 sorokat kizárólag a második negyedéves bevallásban kell kitölteni.

A BVVDN061 soron az előző évre auditált adatokból számított tőkekövetelmény értékét kell szerepeltetni.

A BVVDN062 soron a kezelt portfólió piaci értékének előző évre számított napi átlagának értékét kell jelenteni.

BVVDN07=BVVDN071+BVVDN072

A BVVDN071 soron az előző évre, auditált adatokból számított BVVDN061 sorban jelentett tőkekövetelmény után számított változó díjat kell jelenteni, figyelembe véve a tárgyévben esetlegesen bekövetkezett felügyeleti díj mérték változása miatt szükséges arányosítást.

A BVVDN072 soron az előző évre, a BVVDN062 sorban szereplő kezelt portfólió piaci értéke után számított változó díjat kell jelenteni.

A BVVDN08 soron az előző évben kiszámított és negyedévente a BVVDN03 sorban bevallott változó díjak összegét kell jelenteni.

BVVDN09=BVVDN08-BVVDN07

2.2. EGT-állambeli befektetési vállalkozás magyarországi fióktelepe

2.2.1. Az EGT-állambeli befektetési vállalkozás magyarországi fióktelepe által fizetendő alapdíj éves mértékét a Bszt. 156. § (1) bekezdése és (2) bekezdés b) pontja alapján, a változó díj éves mértékét a Bszt. 157. § (2) bekezdése alapján kell meghatározni.

2.2.2. BVFVDN EGT-állambeli befektetési vállalkozás fióktelepe felügyeleti változó díj számítása (negyedéves) tábla kitöltése

A BVFVDN021 soron a mérlegfőösszeg negyedév végi záró értékét kell szerepeltetni.

A BVFVDN022 soron a piaci értéken számított portfólió eszközértékének (ún. kezelt portfólió) tárgynegyedévi napi átlagát kell szerepeltetni (napi értékek összege/működési napok száma). BVFVDN03=BVFVDN031+BVFVDN032

A BVFVDN031 soron kell megadni a BVFVDN021 soron jelentett mérlegfőösszeg alapján fizetendő változó díj éves mértékének negyedévre jutó időarányos részét, figyelembe véve a tárgynegyedévben esetlegesen bekövetkezett felügyeleti díj mérték változása miatt szükséges arányosítás.

A BVFVDN032 soron a BVFVDN022 soron szereplő kezelt portfólió alapján fizetendő változó díj időarányos részét kell jelenteni, figyelembe véve a tárgynegyedévben esetlegesen bekövetkezett felügyeleti díj mérték változása miatt szükséges arányosítást.

A BVFVDN04 sorban a tárgyévben a BVFVDN03 soron jelentett változó díj kumulált összegét kell szerepeltetni (első negyedévben az első negyedévre jelentett díj, második negyedévben az első és második negyedévre jelentett díjak összege stb.).

Az előző évi változó díjra vonatkozó adatokat tartalmazó BVFVDN05-BVFVDN09 sorokat kizárólag a második negyedéves bevallásban kell kitölteni.

A BVFVDN061 soron az auditált mérlegfőösszeg előző év végi záró állományát kell szerepeltetni.

A BVFVDN062 soron a nettó eszközérték előző évre számított napi átlagának értékét kell szerepeltetni.

BVFVDN07=BVFVDN071+BVFVDN07

A BVFVDN071 soron az előző évre, a BVFVDN061 soron jelentett auditált mérlegfőösszeg után számított változó díjat kell jelenteni, figyelembe véve a tárgyévben esetlegesen bekövetkezett felügyeleti díj mérték változása miatt szükséges arányosítást.

A BVFVDN072 soron az előző évre, a BVFVDN062 soron kimutatott kezelt portfólió piaci értéke után számított változó díjat kell jelenteni, figyelembe véve a tárgyévben esetlegesen bekövetkezett felügyeleti díj mérték változása miatt szükséges arányosítást.

A BVFVDN08 soron az előző évben kiszámított és negyedévente a BVFVDN03 soron bevallott változó díjak összegét kell jelenteni.

BVFVDN09=BVFVDN08-BVFVDN07

2.3. Árutőzsdei szolgáltató

Az árutőzsdei szolgáltató által fizetendő alapdíj éves mértékét a Bszt. 156. § (1) bekezdése és (2) bekezdés a) pontja alapján kell meghatározni. Az árutőzsdei szolgáltató nem fizet változó díjat.

2.4. Befektetési alap

2.4.1. A Befektetési alap nem fizet alapdíjat.

A befektetési alap által fizetendő változó díj éves mértékét a Kbftv. 162. § (4) bekezdése alapján kell meghatározni.

2.4.2. ALAPVDN Befektetési alap felügyeleti változó díj számítása (negyedéves) tábla kitöltése

Az ALAPVDN00001 soron a táblában szereplő ALAPVDNxxx03 kódú sorok összegét kell szerepeltetni, ahol xxx három számjegyet jelöl.

Az ALAPVDN00102 soron a befektetési alap forintra átszámított nettó eszközértékének negyedéves átlagát kell szerepeltetni. Az eszközérték össz átlagának meghatározásához a munkanapokat és munkaszüneti napokat is szükséges figyelembe venni.

Az ALAPVDN00103 soron az ALAPVDN00102 soron jelentett nettó eszközérték alapján fizetendő változó díj időarányos részét kell jelenteni. Egy negyedév tekintetében az ALAPVDN00102 soron jelentett eszközérték felügyeleti változó díj mértékkel megszorzott értékének egynegyedét szükséges időarányos résznek tekinteni.

Az ALAPVDN00104 sort üresen kell hagyni.

Az előző évi változó díjra vonatkozó adatokat tartalmazó ALAPVDN00105-ALAPVDN00111 sorokat kizárólag a második negyedéves bevallásban kell kitölteni.

Az ALAPVDN00106 soron az alap forintra átszámított nettó eszközértékének éves átlagát kell jelenteni.

Az ALAPVDN00107 soron az ALAPVDN00106 soron jelentett nettó eszközérték alapján fizetendő változó díjat kell szerepeltetni, figyelembe véve a tárgynegyedévben esetlegesen bekövetkezett felügyeleti díj mérték változása miatt szükséges arányosítást.

Az ALAPVDN00108 soron az előző évben kiszámított és negyedévente az ALAPVDN00103 soron bevallott változó díjak összegét kell jelenteni.

ALAPVDN00109=ALAPVDN00108-ALAPVDN00107

Az ALAPVDN00110, ALAPVDN001101, ALAPVDN001102, ALAPVDN00111 sorokat üresen kell hagyni.

2.5. Befektetési alapkezelő

2.5.1. A befektetési alapkezelő által fizetendő alapdíj és változó díj éves mértékét a Kbftv. 162. § (2), illetve (3) bekezdése alapján kell meghatározni.

2.5.2. AKVDN Befektetési alapkezelő változó díj számítása (negyedéves) tábla kitöltése

Az AKVDN02 soron a kezelt portfólió nettó eszközértékének tárgynegyedévi napi átlagát kell szerepeltetni (napi értékek összege/működési napok száma).

Az AKVDN03 soron az AKVDN02 sorban jelentett kezelt portfólió nettó eszközértéke alapján fizetendő változó díj időarányos részét kell jelenteni, figyelembe véve a tárgynegyedévben esetlegesen bekövetkezett felügyeleti díj mérték változása miatt szükséges arányosítást.

Az AKVDN04 sorban a tárgyévben a AKVDN03 soron jelentett változó díj kumulált összegét kell szerepeltetni (első negyedévben az első negyedévre jelentett díj, második negyedévben az első és második negyedévre jelentett díjak összege stb.).

Az előző évi változó díjra vonatkozó adatokat tartalmazó AKVDN05-AKVDN09 sorokat kizárólag a második negyedéves bevallásban kell kitölteni.

Az AKVDN06 sorban a portfóliókezelési tevékenység keretében kezelt portfólió átlagos nettó eszközértékét kell szerepeltetni.

Az AKVDN07 sorban az AKVDN06 sorban jelentett kezelt portfólió átlagos nettó eszközértéke alapján számított változó díjat kell jelenteni, figyelembe véve a tárgyévben esetlegesen bekövetkezett felügyeleti díj mérték változása miatt szükséges arányosítást.

Az AKVDN08 sorban az előző évben kiszámított és negyedévente az AKVDN03 soron bevallott változó díjak összegét kell szerepeltetni.

AKVDN09=AKVDN08-AKVDN07

2.6. EGT-állambeli befektetési alapkezelő magyarországi fióktelepe

2.6.1. Az EGT-állambeli befektetési alapkezelő magyarországi fióktelepe által fizetendő alapdíj és változó díj éves mértékét a Kbftv. 162. § (2), illetve (3) bekezdése alapján kell meghatározni.

2.6.2. AKFVDN EGT-állambeli befektetési alapkezelő fióktelepe változó díj számítása (negyedéves) tábla kitöltése

A tábla kitöltése megegyezik az AKVDN tábla kitöltésére vonatkozó előírásokkal.

2.7. Szabályozott piac, EGT-állambeli szabályozott piac magyarországi fióktelepe

2.7.1. A szabályozott piac, az EGT-állambeli szabályozott piac magyarországi fióktelepe által fizetendő felügyeleti alapdíj éves mértékét a Tpt. 380. § (3) bekezdése, valamint (4) bekezdés a), illetve b) pontja alapján kell meghatározni.

A szabályozott piac nem fizet változó díjat.

Az EGT-állambeli szabályozott piac magyarországi fióktelepe által fizetendő felügyeleti változó díj éves mértékét a Tpt. 381. § (5) bekezdése alapján kell meghatározni.

2.7.2. SZPVDN EGT-állambeli szabályozott piac fióktelepe felügyeleti változó díj számítása (negyedéves) tábla kitöltése

Az SZPVDN02 soron kell jelenteni a negyedév végi mérlegfőösszeget.

Az SZPVDN03 sorban kell megadni az SZPVDN02 soron feltüntetett mérlegfőösszeg alapján fizetendő változó díj éves mértékének negyedévre jutó időarányos részét, figyelembe véve a tárgynegyedévben esetlegesen bekövetkezett felügyeleti díj mérték változása miatt szükséges arányosítást. Nem teljes negyedévi működés esetén az SZPVDN01/90 tényezővel korrigált értéket kell szerepeltetni.

Az SZPVDN04 sorban a tárgyévben az SZPVDN03 soron jelentett változó díj kumulált összegét kell szerepeltetni (első negyedévben az első negyedévre jelentett díj, második negyedévben az első és második negyedévre jelentett díjak összege stb.).

Az előző évi változó díjra vonatkozó adatokat tartalmazó SZPVDN05-SZPDN09 sorokat kizárólag a második negyedéves bevallásban kell kitölteni.

Az SZPVDN07 sorban az előző évre vonatkozó éves beszámoló szerinti mérlegfőösszeg alapján számított változó díjat kell jelenteni, figyelembe véve a tárgyévben esetlegesen bekövetkezett felügyeleti díj mérték változása miatt szükséges arányosítást. Nem teljes évi működés esetén az SZPVDN05/360 tényezővel korrigált értéket kell szerepeltetni.

SZPVDN09=SZPVDN08-SZPVDN07

2.8. Tőzsde, EGT-állambeli tőzsde magyarországi fióktelepe

2.8.1. A tőzsde, illetve az EGT-állambeli tőzsde magyarországi fióktelepe által fizetendő felügyeleti alapdíj éves mértékét a Tpt. 380. § (3) bekezdése, valamint (4) bekezdés a), illetve b) pontja alapján, a változó díj éves mértékét a Tpt. 381. § (3), illetve (5) bekezdése alapján kell meghatározni.

2.8.2. TOZSDEVDN Tőzsde, EGT-állambeli tőzsde fióktelepe felügyeleti változó díj számítása (negyedéves) tábla kitöltése

A TOZSDEVDN02 soron kell a negyedév végi mérlegfőösszeget jelenteni.

A TOZSDEVDN03 sorban kell megadni a TOZSDEVDN02 soron feltüntetett mérlegfőösszeg alapján fizetendő változó díj éves mértékének negyedévre jutó időarányos részét, figyelembe véve a tárgynegyedévben esetlegesen bekövetkezett felügyeleti díj mérték változása miatt szükséges arányosítást. Nem teljes negyedévi működés esetén a TOZSDEVDN01/90 tényezővel korrigált értéket kell szerepeltetni.

A TOZSDEVDN04 sorban a tárgyévben a TOZSDEVDN03 soron jelentett változó díj kumulált összegét kell szerepeltetni (első negyedévben az első negyedévre jelentett díj, második negyedévben az első és második negyedévre jelentett díjak összege stb.).

Az előző évi változó díjra vonatkozó adatokat tartalmazó TOZSDEVDN05-TOZSDEVDN09 sorokat kizárólag a második negyedéves bevallásban kell kitölteni.

A TOZSDEVDN07 sorban az előző évre vonatkozó éves beszámoló szerinti, a TOZSDEVDN06 sorban jelentett mérlegfőösszeg alapján számított változó díjat kell jelenteni, figyelembe véve a tárgyévben esetlegesen bekövetkezett felügyeleti díj mérték változása miatt szükséges arányosítást. Nem teljes évi működés esetén a TOZSDEVDN05/360 tényezővel korrigált értéket kell szerepeltetni.

TOZSDVDN09=TOZSDEVDN08-TOZSDEVDN07

2.9. Központi értéktár, EGT-állambeli központi értéktár magyarországi fióktelepe

2.9.1. A központi értéktár, illetve az EGT-állambeli központi értéktár magyarországi fióktelepe által fizetendő felügyeleti változó díj éves mértékét a Tpt. 381. § (3), illetve (5) bekezdése alapján kell meghatározni.

2.9.2. KETVDN Központi értéktár, EGT-állambeli központi értéktár fióktelepe változó díj számítása (negyedéves) tábla kitöltése

A KETVDN02 soron kell a negyedév végi mérlegfőösszeget jelenteni.

A KETVDN03 sorban kell megadni a KETVDN02 soron feltüntetett mérlegfőösszeg alapján fizetendő változó díj éves mértékének negyedévre jutó időarányos részét, figyelembe véve a tárgynegyedévben esetlegesen bekövetkezett felügyeleti díj mérték változása miatt szükséges arányosítást. Nem teljes negyedévi működés esetén a KETVDN01/90 tényezővel korrigált értéket kell szerepeltetni.

A KETVDN04 sorban a tárgyévben a KETVDN03 soron jelentett változó díj kumulált összegét kell szerepeltetni (első negyedévben az első negyedévre jelentett díj, második negyedévben az első és második negyedévre jelentett díjak összege stb.).

Az előző évi változó díjra vonatkozó adatokat tartalmazó KETVDN05-KETVDN09 sorokat kizárólag a második negyedéves bevallásban kell kitölteni.

A KETVDN07 sorban az előző évre vonatkozó éves beszámoló szerinti mérlegfőösszeg alapján számított változó díjat kell jelenteni, figyelembe véve a tárgyévben esetlegesen bekövetkezett felügyeleti díj mérték változása miatt szükséges arányosítást. Nem teljes évi működés esetén a KETVDN05/360 tényezővel korrigált értéket kell szerepeltetni.

KETVDN09=KETVDN08-KETVDN07

2.10. Központi szerződő fél, a 648/2012/EU rendelet 25. cikke szerint nyilvántartásba vett központi szerződő fél magyarországi fióktelepe

2.10.1. A központi szerződő fél, valamint a 648/2012/EU rendelet 25. cikke szerint nyilvántartásba vett, az Európai Unió tagállamában székhellyel nem rendelkező központi szerződő fél magyarországi fióktelepe által fizetendő felügyeleti alapdíj éves mértékét a Tpt. 380. § (3) bekezdése, valamint (4) bekezdés a), illetve b) pontja alapján, a központi szerződő fél által fizetendő felügyeleti változó díj éves mértékét a Tpt. 381. § (3) bekezdése alapján kell meghatározni.

2.10.2. KSZFVDN Központi szerződő fél felügyeleti változó díj számítása (negyedéves) tábla kitöltése

A KSZFVDN02 soron kell a negyedév végi mérlegfőösszeget jelenteni.

A KSZFVDN03 sorban kell megadni a KSZFVDN02 soron feltüntetett mérlegfőösszeg alapján fizetendő változó díj éves mértékének negyedévre jutó időarányos részét, figyelembe véve a tárgynegyedévben esetlegesen bekövetkezett felügyeleti díj mérték változása miatt szükséges arányosítást. Nem teljes negyedévi működés esetén a KSZFVDN01/90 tényezővel korrigált értéket kell szerepeltetni.

A KSZFVDN04 sorban a tárgyévben a KSZFVDN03 soron jelentett változó díj kumulált összegét kell szerepeltetni (első negyedévben az első negyedévre jelentett díj, második negyedévben az első és második negyedévre jelentett díjak összege stb.).

Az előző évi változó díjra vonatkozó adatokat tartalmazó KSZFVDN05-KSZFVDN09 sorokat kizárólag a második negyedéves bevallásban kell kitölteni.

A KSZFVDN07 sorban az előző évre vonatkozó éves beszámoló szerinti mérlegfőösszeg után számított változó díjat kell jelenteni, figyelembe véve a tárgyévben esetlegesen bekövetkezett felügyeleti díj mérték változása miatt szükséges arányosítást. Nem teljes évi működés esetén a KSZFVDN05/360 tényezővel korrigált értéket kell szerepeltetni.

KSZFVDN09=KSZFVDN08-KSZFVDN07

2.11. Tőkepiac egyéb szereplői

A külföldi befektetési vállalkozás magyarországi fióktelepe által fizetendő felügyeleti alapdíj éves mértékét a Bszt. 156. § (2) bekezdés c) pontja alapján kell meghatározni.

A külföldi befektetési vállalkozás magyarországi fióktelepe nem fizet változó díjat.

3. Biztosítási piac
3.1. Biztosító, viszontbiztosító részvénytársaság és szövetkezet, biztosító egyesület

3.1.1. A biztosító, viszontbiztosító részvénytársaság, biztosító és viszontbiztosító szövetkezet, biztosító egyesület által fizetendő alapdíj éves mértékét a Bit. 325. §-a alapján, a változó díj éves mértékét a Bit. 326. § (1) bekezdése alapján kell meghatározni. A Bit. 230. § (1) bekezdése szerinti kisbiztosító-egyesület a Bit. 324. § (3) bekezdése alapján nem fizet változó díjat.

3.1.2. BIZTVDN Biztosító részvénytársaság, biztosító szövetkezet, biztosító egyesület felügyeleti változó díj számítása (negyedéves) tábla kitöltése

A BIZTVDN021 sorban a negyedévben jelentett minimális szavatolótőke-szükségletet kell szerepeltetni.

A BIZTVDN022 soron kell jelenteni a biztonságtechnikai tartalékok negyedév végi könyv szerinti értékét.

BIZTVDN03=BIZTVDN031+BIZTVDN032.

A BIZTVDN031 soron a BIZTVDN021 sorban jelentett tőkeszükséglet alapján fizetendő változó díj éves mértékének negyedévre jutó időarányos részét kell jelenteni, figyelembe véve a tárgynegyedévben esetlegesen bekövetkezett felügyeleti díj mérték változása miatt szükséges arányosítást.

A BIZTVDN032 soron a BIZTVDN021 sorban kimutatott biztonságtechnikai tartalék alapján fizetendő változó díj éves mértékének negyedévre jutó időarányos részét kell szerepeltetni, figyelembe véve a tárgynegyedévben esetlegesen bekövetkezett felügyeleti díj mérték változása miatt szükséges arányosítást.

A BIZTVDN04 sorban a tárgyévben a BIZTVDN03 soron jelentett változó díj kumulált összegét kell szerepeltetni (első negyedévben az első negyedévre jelentett díj, második negyedévben az első és második negyedévre jelentett díjak összege stb.).

Az előző évi változó díjra vonatkozó adatokat tartalmazó BIZTVDN05-BIZTVDN09 sorokat kizárólag a második negyedéves bevallásban kell kitölteni.

A BIZTVDN061 sorban a szavatolótőke-szükséglet, illetve a Bit. Hatodik Része hatálya alá tartozó biztosító esetében a minimális szavatolótőke-szükséglet auditált adatokon alapuló értékét kell szerepeltetni.

A BIZTVDN062 sorban biztosítástechnikai tartalékok auditált adatokon alapuló értékét kell szerepeltetni.

BIZTVDN07=BIZTVDN071+BIZTVDN072

A BIZTVDN071 sorban a BIZTVDN061 sorban jelentett, auditált adatok alapján számított változó díjat kell jelenteni, figyelembe véve a tárgyévben esetlegesen bekövetkezett felügyeleti díj mérték változása miatt szükséges arányosítást.

A BIZTVDN072 soron a BIZTVDN062 sorban jelentett, auditált adatok alapján számított változó díjat kell jelenteni, figyelembe véve a tárgyévben esetlegesen bekövetkezett felügyeleti díj mérték változása miatt szükséges arányosítást.

A BIZTVDN08 soron az előző évre számított, és negyedévente a BIZTVDN03 soron bevallott változó díj összegét kell jelenteni.

BIZTVDN09=BIZTVDN08-BIZTVDN07

3.2. EGT-állambeli, harmadik országbeli biztosító, viszontbiztosító magyarországi fióktelepe

3.2.1. Az EGT másik tagállamában székhellyel rendelkező, valamint harmadik országbeli biztosító magyarországi fióktelepe által fizetendő alapdíj éves mértékét a Bit. 325. §-a alapján, a változó díj éves mértékét a Bit. 326. § (2) bekezdése alapján kell meghatározni.

3.2.2. BIZTFVDN EGT-állambeli biztosító magyarországi fióktelepe felügyeleti változó díj számítása (negyedéves) tábla kitöltése

A BIZTFVDN02 soron kell jelenteni a negyedév végi mérlegfőösszeget.

A BIZTFVDN03 sorban kell megadni a BIZTFVDN02 soron feltüntetett mérlegfőösszeg alapján fizetendő változó díj éves mértékének negyedévre jutó időarányos része, figyelembe véve a tárgynegyedévben esetlegesen bekövetkezett felügyeleti díj mérték változása miatt szükséges arányosítást. Nem teljes negyedévi működés esetén a BIZTFVDN01/90 tényezővel korrigált értéket kell szerepeltetni.

A BIZTFVDN04 sorban a tárgyévben a BIZTFVDN03 soron jelentett változó díj kumulált összegét kell szerepeltetni (első negyedévben az első negyedévre jelentett díj, második negyedévben az első és második negyedévre jelentett díjak összege stb.).

Az előző évi változó díjra vonatkozó adatokat tartalmazó BIZTFVDN05-BIZTFVVDN09 sorokat kizárólag a második negyedéves bevallásban kell kitölteni.

A BIZTFVDN07 sorban az előző évre vonatkozó éves beszámoló szerinti, a BIZTFVDN06 sorban jelentett mérlegfőösszeg alapján számított változó díjat kell jelenteni, figyelembe véve a tárgyévben esetlegesen bekövetkezett felügyeleti díj mérték változása miatt szükséges arányosítást. Nem teljes évi működés esetén a BIZTFVDN05/360 tényezővel korrigált értéket kell szerepeltetni.

BIZTFVDN09=BIZTFVDN08-BIZTFVDN07

4. Pénztári piac
4.1. Magánnyugdíjpénztár

4.1.1. A magánnyugdíjpénztár által fizetendő alapdíj és változó díj éves mértékét az Mpt. 116. §-a alapján kell meghatározni.

4.1.2. 71MNYVDN Magánnyugdíjpénztár felügyeleti változó díj számítása (negyedéves) tábla kitöltése

A 71MNYVDN02 soron a pénztári vagyon negyedév végi piaci értékét kell jelenteni.

A 71MNYVDN03 soron a 71MNYVDN02 soron jelentett vagyon piaci értéke alapján fizetendő változó díj éves mértékének negyedévre jutó időarányos részét kell jelenteni, figyelembe véve a tárgynegyedévben esetlegesen bekövetkezett felügyeleti díj mérték változása miatt szükséges arányosítást.

A 71MNYVDN04 sorban a tárgyévben a 71MNYVDN03 soron jelentett változó díj kumulált összegét kell szerepeltetni (első negyedévben az első negyedévre jelentett díj, második negyedévben az első és második negyedévre jelentett díjak összege stb.).

Az előző évi változó díjra vonatkozó adatokat tartalmazó 71MNYVDN05-71MNYVDN09 sorokat kizárólag a második negyedéves bevallásban kell kitölteni.

A 71MNYVDN06 sorban jelentett érték megegyezik az éves jelentés szerinti vagyon könyv szerinti értékével.

A 71MNYVDN07 soron a 71MNYVDN06 soron jelentett vagyon értéke alapján fizetendő változó díjat kell jelenteni, figyelembe véve a tárgyévben esetlegesen bekövetkezett felügyeleti díj mérték változása miatt szükséges arányosítást.

A 71MNYVDN08 sorban az előző évre számított és negyedévente a 71MNYVDN03 soron bevallott változó díj összegét kell szerepeltetni.

71MNYVDN09=71MNYVDN08-71MNYVDN07

4.2. Önkéntes nyugdíjpénztár

4.2.1. Az önkéntes nyugdíjpénztár által fizetendő alapdíj és változó díj éves mértékét az Öpt. 9/A. §-a alapján kell meghatározni.

4.2.2. 71ONYVDN Önkéntes nyugdíjpénztár felügyeleti változó díj számítása (negyedéves) tábla kitöltése

A 71ONYVDN02 soron a pénztári vagyon negyedév végi piaci értékét kell jelenteni.

A 71ONYVDN03 soron a 71ONYVDN02 soron jelentett vagyon piaci értéke alapján fizetendő változó díj éves mértékének negyedévre jutó időarányos részét kell jelenteni, figyelembe véve a tárgynegyedévben esetlegesen bekövetkezett felügyeleti díj mérték változása miatt szükséges arányosítást.

A 71ONYVDN04 sorban a tárgyévben a 71ONYVDN03 soron jelentett változó díj kumulált összegét kell szerepeltetni (első negyedévben az első negyedévre jelentett díj, második negyedévben az első és második negyedévre jelentett díjak összege stb.).

Az előző évi változó díjra vonatkozó adatokat tartalmazó 71ONYVDN05-71ONYVDN09 sorokat kizárólag a második negyedéves bevallásban kell kitölteni.

A 71ONYVDN06 sorban jelentett érték megegyezik az éves jelentés szerinti vagyon könyv szerinti értékével.

A 71ONYVDN07 soron a 71ONYVDN06 soron jelentett vagyon értéke alapján fizetendő változó díjat kell jelenteni, figyelembe véve a tárgyévben esetlegesen bekövetkezett felügyeleti díj mérték változása miatt szükséges arányosítást.

A 71ONYVDN08 sorban az előző évre számított és negyedévente a 71ONYVVDN03 soron bevallott változó díj összegét kell szerepeltetni.

71ONYVDN09=71ONYVDN08-71ONYVDN07

4.3. Egészségpénztár, önsegélyező pénztár, egészség- és önsegélyező pénztár

4.3.1. Az egészségpénztár, önsegélyező pénztár, valamint az egészség- és önsegélyező pénztár által fizetendő alapdíj és változó díj éves mértékét az Öpt. 9/A. §-a alapján kell meghatározni.

4.3.2. 71ESPVDN Egészségpénztár, önsegélyező pénztár, egészség- és önsegélyező pénztár felügyeleti változó díj számítása (negyedéves) tábla kitöltése

A 71ESPVDN02 soron a pénztári vagyon negyedév végi könyv szerinti értékét kell jelenteni.

A 71ESPVDN03 sorban a 71ESPVDN02 sorban jelentett vagyon értéke alapján fizetendő változó díj éves mértékének negyedévre jutó időarányos részét kell szerepeltetni, figyelembe véve a tárgynegyedévben esetlegesen bekövetkezett felügyeleti díj mérték változása miatt szükséges arányosítást.

A 71ESPVDN04 sorban a tárgyévben a 71ESPVDN03 soron jelentett változó díj kumulált összegét kell szerepeltetni (első negyedévben az első negyedévre jelentett díj, második negyedévben az első és második negyedévre jelentett díjak összege stb.).

Az előző évi változó díjra vonatkozó adatokat tartalmazó 71ESPVDN05-71ESPVDN09 sorokat kizárólag a második negyedéves bevallásban kell kitölteni.

A 71ESPVDN06 sorban jelentett érték megegyezik az éves jelentés szerinti vagyon könyv szerinti értékével.

A 71ESPVDN07 sorban a 71ESPVDN06 sorban jelentett vagyon értéke alapján fizetendő változó díjat kell jelenteni, figyelembe véve a tárgyévben esetlegesen bekövetkezett felügyeleti díj mérték változása miatt szükséges arányosítást.

A 71ESPVDN08 sorban az előző évre számított és negyedévente a 71ESPVDN03 soron bevallott változó díj összegét kell szerepeltetni.

71ESPVDN09=71ESPVDN08-71ESPVDN07

4.4. Foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény

4.4.1. A foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény által fizetendő alapdíj és változó díj éves mértékét az Fnytv. 71. §-a alapján kell meghatározni.

4.4.2. 76FNYIVDN Foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény felügyeleti változó díj számítása (negyedéves) tábla kitöltése

A 76FNYIVDN02 soron a kezelt vagyon tárgynegyedévet megelőző év utolsó napján számított piaci értékét kell jelenteni.

A 76FNYIVDN03 sorban a 76FNYIVDN02 sorban jelentett vagyon piaci értéke alapján fizetendő változó díj éves mértékének negyedévre jutó időarányos részét kell szerepeltetni, figyelembe véve a tárgynegyedévben esetlegesen bekövetkezett felügyeleti díj mérték változása miatt szükséges arányosítást.

A 76FNYIVDN04 sorban a tárgyévben a 76FNYIDN03 soron jelentett változó díj kumulált összegét kell szerepeltetni (első negyedévben az első negyedévre jelentett díj, második negyedévben az első és második negyedévre jelentett díjak összege stb.).

Az előző évi változó díjra vonatkozó adatokat tartalmazó 76FNYIVDN05-76FNYIVDN09 sorokat kizárólag a második negyedéves bevallásban kell kitölteni.

A 76FNYIVDN06 sorban kell jelenteni a kezelt vagyon tárgynegyedévet megelőző év utolsó napján számított, auditált adatok szerinti piaci értékét.

A 76FNYIVDN07 soron a 76FNYIVDN06 soron jelentett vagyon piaci szerinti értéke alapján fizetendő változó díjat kell jelenteni, figyelembe véve a tárgyévben esetlegesen bekövetkezett felügyeleti díj mérték változása miatt szükséges arányosítást.

A 76FNYIVDN08 soron a 76FNYIVDN03 soron bevallott változó díj összegét kell szerepeltetni.

76FNYIVDN09=76FNYIVDN08-76FNYIVDN07

5. Közraktár

A Krtv. 28. §-ában meghatározott zálogkölcsön nyújtására is engedéllyel rendelkező közraktár által az MNB részére fizetendő felügyeleti alapdíj éves mértékét a Krtv. 12/A. § (4) és (6) bekezdése, valamint 12/C. §-a alapján kell meghatározni.

3. melléklet a 17/2018. (V. 29.) MNB rendelethez

A felügyeleti díj megfizetésekor feltüntetendő pénzforráskódok

Pénzforráskód Jelentése
1 ALAP befektetési alap
2 ALAPKEZ befektetési alapkezelő
3 ALKUSZ független biztosításközvetítő (alkusz)
4 ARUT_SZOL árutőzsdei szolgáltató
5 ARUTOZSDE árutőzsde
6 BANK bank, szakosított hitelintézet
7 BANK_KEPV bank képviselet
8 BEF_SZOLG befektetési szolgáltató
9 BEF_VALL befektetési vállalkozás
10 BEV_FK EGT-állambeli befektetési vállalkozás magyarországi fióktelepe
11 BEV_FKK harmadik országbeli befektetési vállalkozás magyarországi fióktelepe
12 BIZT_EGYE biztosító, viszontbiztosító egyesület
13 BIZT_FIOK külföldi biztosító, viszontbiztosító magyarországi fióktelepe
14 BIZT_FKFK EGT-állambeli független biztosításközvetítő (alkusz), biztosításközvetítő többes ügynök magyarországi fióktelepe
15 BIZT_SZOV biztosító, viszontbiztosító szövetkezet
16 BIZT_TARS biztosító, viszontbiztosító részvénytársaság
17 BIZT_TOBB biztosításközvetítő többes ügynök
18 ELSZHAZ elszámolóház
19 EP_UGYNOK tőkepiaci függő ügynök
20 ERTEKTOZS értéktőzsde
21 FIOK EGT-állambeli hitelintézet magyarországi fióktelepe
22 FIOK_K harmadik országbeli hitelintézet magyarországi fióktelepe
23 *  FKÖZVETÍT Hpt. szerinti alkusz
24 FOGL_NYSZ foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény
25 HITSZOV hitelszövetkezet
26 HOLDING pénzügyi holding társaság
27 KOCK_ALAP kockázati tőkealap
28 KOZRAKTAR közraktár
29 KSZF központi szerződő fél
30 MAG_NYUG magánnyugdíjpénztár
31 ONK_EGESZ önkéntes egészségpénztár
32 ONK_NYUG önkéntes nyugdíjpénztár
33 ONK_ONS önkéntes önsegélyező pénztár
34 ONK_EÖP önkéntes egészség- és önsegélyező pénztár
35 *  P_TÖBBES Hpt. szerinti többes ügynök
36 PENZFELD pénzfeldolgozó
37 PENZFFIOK pénzforgalmi intézmény fióktelepe
38 PENZFORG pénzforgalmi intézmény
39 PU_VALL pénzügyi vállalkozás, ideértve a hitelintézettel egyenértékű prudenciális szabályozásnak megfelelő pénzügyi vállalkozást is
40 PUV_FIOK EGT-állambeli pénzügyi vállalkozás magyarországi fióktelepe
41 PUV_FIOKK harmadik országbeli pénzügyi vállalkozás magyarországi fióktelepe
42 SZABPIAC szabályozott piac
43 SZARM származékos piac
44 TAKSZOV takarékszövetkezet
45 TÖBB_KÖZV többes kiemelt közvetítő
46 EPENZKIBOCS elektronikuspénz-kibocsátó intézmény
47 EPENZKIBOCS_FT elektronikuspénz-kibocsátó intézmény fióktelepe

  Vissza az oldal tetejére