A jogszabály mai napon ( 2020.06.04. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

21/2018. (XII. 28.) HM rendelet

a honvédelmi alkalmazottak jogállásával összefüggő kérdésekről

A honvédelmi alkalmazottak jogállásáról szóló 2018. évi CXIV. törvény 93. § 1-15., 20., 23., 26. és 27. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 45. §, valamint a 6. és 7. melléklet tekintetében a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85. § (4) bekezdés g) pontjában és 85. § (4a) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 107. §-ában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. Általános rendelkezések

1. § E rendelet alkalmazásában

1. személyügyi szerv vezetője: a honvédelmi szervezet személyügyi feladatok végrehajtásáért felelős szervezeti elemének vezetője, vagy - ennek hiányában - a központi személyügyi szerv vezetője által kijelölt szakmai elöljáró vagy felettes,

2. pótlékalap: illetménypótlék számításának a honvédelmi alkalmazottak jogállásáról szóló 2018. évi CXIV. törvény (a továbbiakban: Haj.tv.) 69. §-a szerinti alapja.

2. § (1) A honvédelmi alkalmazotti jogviszony tekintetében az egészségügyi, a közoktatási, a kutatási, a kulturális, a közművelődési és a közgyűjteményi ágazati jogszabályok eltérő rendelkezéseket is megállapíthatnak.

(2) A honvédelmi alkalmazotti jogviszony tekintetében a honvédelmi ágazatban foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 27/2008. (XII. 31.) HM rendelet nem alkalmazható.

2. A munkáltatói jogkör gyakorlása

3. § (1) Ha jogszabály eltérően nem rendelkezik, a honvédelmi alkalmazott felett a munkáltatói jogokat a honvédelmi szervezet vezetője (a továbbiakban: munkáltatói jogkört gyakorló) gyakorolja.

(2) A honvédelemért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) gyakorolja a munkáltatói jogokat a honvédelmi szervezet honvédelmi alkalmazotti jogviszonyban álló vezetője felett.

4. § (1) A munkáltatói jogkört gyakorló részére címzett hatáskört - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - a munkáltatói jogkört gyakorló gyakorolja. A honvédelmi szervezet szervezeti és működési szabályzata a munkáltatói jogkört gyakorló hatáskörébe tartozó egyes ügyekben a kiadmányozási jogot a honvédelmi szervezettel honvédelmi alkalmazotti jogviszonyban, illetve a Magyar Honvédséggel (a továbbiakban: Honvédség) szolgálati viszonyban álló, vezető beosztást vagy munkakört betöltő személyre ruházhatja, aki a munkáltatói döntés meghozatala során a munkáltatói jogkört gyakorló nevében jár el. A kiadmányozási jog átruházása esetén a kiadmányozási jog nem ruházható tovább.

(2) Az (1) bekezdés szerinti esetben a munkáltatói döntésben fel kell tüntetni a munkáltatói jogkört gyakorló és a kiadmányozási jog gyakorlójának beosztását vagy munkakörét, valamint azt, hogy a kiadmányozási jog gyakorlója a munkáltatói jogkört gyakorló nevében jár el.

(3) A kiadmányozási jog átruházása nem érinti a munkáltatói jogkört gyakorló személyét, döntési jogát és felelősségét, valamint - ha a jogorvoslatot jogszabály biztosítja - a jogorvoslat igénybevételének lehetőségét, az elbírálás rendjét és jogosultját.

(4) A munkáltatói jogkört gyakorlót - távolléte vagy akadályoztatása esetén, továbbá ha a beosztás, munkakör ideiglenesen nincs betöltve - az erre jogszabályban vagy a honvédelmi szervezet szervezeti és működési szabályzatában kijelölt személy helyettesíti.

3. A honvédelmi alkalmazotti munkakör betöltésének szabályai

5. § Honvédelmi alkalmazotti munkakörben a Haj.tv. 12. § (1) bekezdés c) pontja szerinti nem magyar állampolgár kizárólag abban az esetben alkalmazható, ha a honvédelmi alkalmazotti munkakör nemzetbiztonsági ellenőrzéshez nem kötött, és az alkalmazni tervezett személy a honvédelmi alkalmazotti munkakör ellátásához szükséges magyar nyelvtudással rendelkezik.

6. § (1) A honvédelmi alkalmazotti munkaköröket az 1. melléklet határozza meg.

(2) A munkaköri jegyzékek és az állománytáblák az 1. melléklet szerinti munkaköri megnevezéseket tartalmazhatnak.

(3) Az (1) és (2) bekezdéstől eltérően az egyes ágazati jogszabályok eltérő honvédelmi alkalmazotti munkaköröket is megállapíthatnak.

7. § (1) A munkáltatói jogkört gyakorló a honvédelmi alkalmazotti munkakör betöltésére a Haj.tv. 13. § (1) bekezdése alapján nyílt vagy zárt pályázatot írhat ki.

(2) Nyílt pályázat esetén a pályázati kiírás nyilvános. A nyílt pályázatot a miniszter által vezetett minisztérium (a továbbiakban: HM) hivatalos lapjában és honlapján, a honvédelmi szervezet honlapján, a közszolgálati vagy civil állásportálon, az elektronikus levelező rendszeren, továbbá HM Költségvetés Gazdálkodási Információs Rendszeren (a továbbiakban: HM KGIR) keresztül kell közzétenni.

(3) Zárt pályázat esetén a pályázati kiírást csak a pályázatban való részvételre előzetesen kiválasztott személyi kör részére kell megküldeni.

(4) A pályázat feltételeit a munkáltatói jogkört gyakorló határozza meg.

(5) Eredménytelen a pályázat, ha nincs a pályázati feltételeknek megfelelő, a honvédelmi alkalmazotti munkakör betöltésére alkalmas jelölt.

8. § Nem kell próbaidőt megállapítani akkor, ha a honvédelmi alkalmazott a kinevezését megelőző egy évben honvédelmi szervezetnél vagy olyan polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti gazdálkodó szervezetnél állt folyamatosan munkaviszonyban, amelynek állami tulajdonú részesedése felett az államot megillető tulajdonosi jogokat és kötelezettségeket a miniszter gyakorolja, feltéve, hogy a honvédelmi alkalmazott ez idő alatt rendelkezett a honvédelmi alkalmazotti jogviszonyában betöltendő munkaköréhez szükséges iskolai végzettséggel vagy képesítéssel.

9. § A gyakornoki idővel kapcsolatban a munkáltató alaptevékenysége ellátásával összefüggő munkakörnek a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 36. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott feladatok ellátásához közvetlenül kapcsolódó munkakörök minősülnek.

10. § Nem kell gyakornoki időt kikötni, ha a honvédelmi alkalmazott olyan honvédelmi alkalmazotti munkakört tölt be, amelyhez szükséges vagy a besorolás alapján figyelembe vehető jogi szakvizsga, szakorvosi szakgyógyszerészi, szakpszichológusi végzettség, mérlegképes könyvelő szakképesítés vagy ezzel egyenértékű képesítés, okleveles könyvvizsgálói képesítés, adó-vagy társadalombiztosítási ügyintéző (tanácsadói) képesítés, doktori fokozat, a tudomány(ok) kandidátusa, a tudomány(ok) doktora, illetve a külföldön szerzett és honosított vagy elismert tudományos fokozat, és ezzel a honvédelmi alkalmazott rendelkezik.

11. § (1) A gyakornoki idővel kapcsolatos szakmai követelmények

a) az általános követelmények és

b) a honvédelmi alkalmazotti munkakörhöz kapcsolódó követelmények.

(2) Az általános követelmények teljesítését minden gyakornok részére elő kell írni.

(3) Az általános követelmények biztosítják, hogy a gyakornok megismerje

a) a honvédelmi szervezet alaptevékenységét meghatározó jogszabályok és a honvédelmi szervezetre vonatkozó szabályzatok tartalmát,

b) a honvédelmi szervezet szakmai kapcsolatrendszerét,

c) a szakmai követelményrendszert és a követelmények teljesítésének módját, és

d) a szervezeti ügyintézés elveit és gyakorlatát is.

(4) A honvédelmi alkalmazotti munkakörhöz kapcsolódó követelmények megállapításának alapja a kinevezésben meghatározott honvédelmi alkalmazotti munkakör, illetve az ahhoz kapcsolódó munkaköri leírás.

(5) A honvédelmi alkalmazotti munkakörhöz kapcsolódó követelmények biztosítják, hogy a gyakornok

a) megismerje a munkaköre ellátására vonatkozó jogszabályokat, szakmai előírásokat,

b) elmélyítse ismereteit a munkaköréhez kapcsolódó szakterületen,

c) alkalmassá váljon a munkakörének önálló ellátására, és

d) elsajátítsa elméleti ismereteinek gyakorlati alkalmazási módját.

12. § (1) A Haj.tv. 20. § (1) bekezdésében foglaltakat abban az esetben is alkalmazni kell, ha a honvédelmi alkalmazott átmenetileg szolgálati beosztáshoz tartozó, iskolai végzettségének, képzettségének megfelelő feladatokat lát el.

(2) A Haj.tv. 20. § (1) bekezdése kizárólag üres honvédelmi alkalmazotti munkakör vagy üres szolgálati beosztáshoz tartozó feladatok átmeneti ellátására, továbbá a honvédelmi alkalmazotti munkaköre vagy a szolgálati beosztása ellátásában legalább harminc napig akadályozott személy átmeneti helyettesítése esetén alkalmazható.

4. A minősítés

13. § (1) A Haj.tv. 45. § (4) bekezdése szerinti célokra figyelemmel a munkáltatói jogkört gyakorló a honvédelmi alkalmazottat a Haj.tv.-ben meghatározott esetekben a 2. mellékletben meghatározott szempontok szerint minősíti.

(2) A minősítés során az egyes minősítési szempontok szerinti értékeléskor a következő pontszámokat kell alkalmazni:

a) kiemelkedő minősítés három pont,

b) megfelelő minősítés kettő pont,

c) kevéssé megfelelő minősítés egy pont,

d) nem megfelelő minősítés nulla pont.

(3) A honvédelmi alkalmazott minősítésének eredményeként kiválóan alkalmas, alkalmas, kevéssé alkalmas, illetve alkalmatlan minősítést kaphat.

(4) A minősítés eredményét az egyes minősítési szempontok értékelésekor adható legmagasabb pontszámnak a ténylegesen adott pontszámokhoz viszonyított aránya alapján a következők szerint kell megállapítani:

a) nyolcvantól száz százalékig kiválóan alkalmas, megfelelt,

b) hatvantól hetvenkilenc százalékig alkalmas, megfelelt,

c) harminctól ötvenkilenc százalékig kevéssé alkalmas, megfelelt,

d) harminc százalék alatt alkalmatlan, nem megfelelt,

minősítést kap a honvédelmi alkalmazott.

(5) A (4) bekezdéstől eltérően, a honvédelmi alkalmazott alkalmatlan minősítést kap, ha legalább egy minősítési szempont értékelése nem megfelelő minősítésű.

(6) E rendelet minősítésre vonatkozó rendelkezéseit azon honvédelmi alkalmazotti munkakörök esetében, ahol ágazati jogszabály eltérő szabályokat állapít meg a minősítésre vonatkozóan, az ágazati jogszabályban foglalt eltérések figyelembevételével kell alkalmazni.

(7) A honvédelmi alkalmazott minősítésének eredményét a HM KGIR alkalmazásban kell rögzíteni.

5. A munkaidő

14. § A munkáltatói jogkört gyakorló rendelkezése szerint - az érintett honvédelmi alkalmazotti munkakörökben - a havi munkaidőkeret legalább 90%-át kell a munkahelyen eltöltenie annak a honvédelmi alkalmazottnak, aki teljes munkaidejében a polgári légiforgalom-irányítással közvetlen kapcsolatban áll, és azzal azonos, csökkentett munkaidejű feladatot lát el.

15. § (1) A honvédelmi szervezet készenlét fokozása, kiemelt feladat, különösen katasztrófaelhárítással vagy tömeges bevándorlás okozta válsághelyzettel kapcsolatos feladat, egészségügyi, technikai biztosítás, nemzetközi szerződésből eredő kötelezettség, a Honvédség különleges jogrendi működéséhez kapcsolódó feladatainak teljesítése esetén a munkáltatói jogkört gyakorló előzetes értesítés nélkül elrendelheti, hogy a honvédelmi alkalmazott a munkahelyén, illetve a helyszínen ügyeletet teljesítsen.

(2) A rendkívüli munkaidőt - annak teljesítését megelőzően - írásba foglalt munkáltatói döntéssel kell elrendelni. A munkáltatói döntést a honvédelmi alkalmazottal a lehető legkorábban, de legkésőbb a rendkívüli munkaidő megkezdése előtt huszonnégy órával közölni kell.

(3) Ha a (2) bekezdésben foglaltak megtartása nem lehetséges, utólag haladéktalanul írásba kell foglalni a rendkívüli munkaidő elrendelésére vonatkozó munkáltatói döntést.

(4) A rendkívüli munkaidő elrendelésének, illetve teljesítése igazolásának módjáról a munkáltatói jogkört gyakorló rendelkezik.

16. § (1) A munkaközi szünet időtartama munkaidőnek minősül.

(2) A honvédelmi alkalmazott a Haj.tv. 56. §-a szerinti pótszabadságra történő igényéről büntetőjogi felelőssége tudatában nyilatkozik. A nyilatkozathoz csatolni kell a házassági anyakönyvi kivonat másolatát. A személyügyi szerv vezetője a nyilatkozat alapján rögzíti a pótszabadságot a HM KGIR alkalmazásban.

6. Illetmény és egyéb juttatások

17. § A honvédelmi alkalmazotti munkakörök fizetési osztályokba sorolását, a vezetői megbízással ellátható magasabb vezetői és vezetői beosztásokat, az ezekhez kapcsolódó vezetői pótlék mértékét az 1. melléklet határozza meg.

18. § A honvédelmi alkalmazotti fizetési osztályok első fizetési fokozatához tartozó illetmény garantált összegét, valamint a növekvő számú fizetési fokozatokhoz tartozó - az első fizetési fokozat garantált illetményére épülő - legkisebb szorzószámokat a 3. melléklet határozza meg.

19. § (1) A honvédelmi alkalmazott honvédelmi illetménykiegészítésének szorzószámait - a (2)-(4) bekezdésben meghatározott kivétellel - az illetmény-megállapításánál figyelembe vett fizetési osztályonként és fizetési fokozatonként a 4. melléklet határozza meg.

(2) Ha a honvédelmi alkalmazott a nemzeti köznevelésről szóló törvény szerinti garantált illetményre jogosult, a honvédelmi illetménykiegészítés szorzószámait az illetmény-megállapításánál figyelembe vett iskolai végzettség és fizetési kategória alapján az 5. melléklet határozza meg.

(3) Ha a honvédelmi alkalmazott az egészségügyről szóló törvényben meghatározott egészségügyi tevékenységet végez, a honvédelmi illetménykiegészítést 1,000 szorzószámmal kell megállapítani.

(4) *  Ha az (1)-(3) bekezdés szerinti honvédelmi alkalmazott nyilatkozatot tesz arról, hogy a Haj.tv. 3. § (2) bekezdése szerint a hadkötelezettség bevezetése esetén katonai szolgálat teljesítését (a továbbiakban: többletkötelezettség) önkéntesen vállalja, a honvédelmi illetménykiegészítés szorzószáma az (1)-(3) bekezdés szerint meghatározott szorzószám 133%-ának a kerekítés általános matematikai szabályainak megfelelően három tizedesjegyre kerekített értéke.

(5) A (4) bekezdés szerint megnövelt szorzószámokat a honvédelmi alkalmazott által tett, a többletkötelezettség teljesítésének önkéntes vállalására vonatkozó nyilatkozat (a továbbiakban: Nyilatkozat) megtételét követő hónap első napjától, annak érvényességéig kell alkalmazni.

20. § (1) Tűzszerész pótlékra jogosult az a honvédelmi alkalmazott, aki aknazár telepítésekor, elaknásított terület, illetve lőszer, robbanóanyag, robbanótest felkutatásakor, mentesítéskor, hatástalanításkor, lőtér lövészet utáni mentesítésekor vagy robbantási feladat végrehajtásakor

a) gépjárművezetőként lőszerek, robbanóanyagok, robbanótestek szállítását végzi, vagy

b) a munkakörének ellátása során robbanásveszélyes helyen tartózkodik.

(2) A tűzszerész pótlékra való jogosultság megállapításának és folyósításának feltételeire a honvédek illetményéről és illetményjellegű juttatásairól szóló miniszteri rendeletet kell megfelelően alkalmazni.

(3) A tűzszerész pótlék óránkénti mértéke gépjárművezető esetében a pótlékalap 14,9%-a, a többi esetben a pótlékalap 9,3%-a.

21. § (1) A huszonnégy órát meg nem haladó időtartamú készenlét fokozás miatt elrendelt munkavégzés esetén a honvédelmi alkalmazottat illetménye és illetménypótlékai, valamint a rendes napi munkaidőn felüli időtartam első kettő órájára 75%-os, az ezt meghaladó időtartamra 100%-os készenlét fokozási pótlék illeti meg.

(2) A huszonnégy órát meghaladó időtartamú készenlét fokozás miatt elrendelt munkavégzésben érintett, illetve a különböző katonai gyakorlatokon résztvevő honvédelmi alkalmazottnak a rendes napi munkaidőn felüli igénybevételért

a) térítésmentes természetbeni ellátásként élelmezés, szállás,

b) a Haj.tv. 51. § (4) bekezdése szerinti napi átalány illetménypótlék (a továbbiakban: gyakorlati pótlék), és

c) a heti pihenőnapon, illetve munkaszüneti napon történt igénybevétel esetén - az a) és b) pontban foglaltakon felül - másik pihenőnap (pihenőidő) jár, amit az igénybevételt követő hónap végéig kell kiadni.

(3) A gyakorlati pótlék napi mértéke a pótlékalap 15%-a. A gyakorlati pótlékra jogosító honvédelmi alkalmazotti munkaköröket és a jogosultság feltételeit - a honvédelmi alkalmazott gyakorlaton eltöltött ideje és a munkakörülmények figyelembevételével differenciáltan - a munkáltatói jogkört gyakorló állapítja meg.

22. § A honvédelmi alkalmazott illetményét a tárgyhónapot követő hónap 5. napjáig kell kifizetni.

23. § (1) A Haj.tv. 76. § (3) bekezdése szerinti jutalmat a munkáltatói jogkört gyakorló a részére évente jóváhagyott, jutalmazásra fordítható keret terhére állapíthat meg. A honvédelmi alkalmazott részére jutalmat a miniszter is megállapíthat.

(2) A Haj.tv. 76. § (3) bekezdése szerinti jutalmazásnál a következő szempontokat kell figyelembe venni:

a) a jutalmazásnak arányban kell állnia az elvégzett munka színvonalával, eredményességével,

b) a jutalmazásnál a fokozatosság elvét követni kell,

c) a jutalom összegének igazodnia kell az elismerés szintjéhez,

d) ugyanazon kifejtett teljesítményért, megszerzett érdemért csak egy jutalom állapítható meg, és az egy időben több címen is kiérdemelt elismerést elsődlegesen a megállapított jutalom mértékében kell kifejezésre juttatni, valamint

e) a jutalom megállapítására jogosult, (1) bekezdés szerinti vezető önmagát jutalomban nem részesítheti.

23/A. § *  (1) A Haj. tv. 76. § (1) bekezdése alapján a honvédelmi alkalmazott részére

a) a tárgyévre jóváhagyott külön keret terhére megállapítható,

b) miniszteri döntésen alapuló,

c) az illetménygazdálkodási keret megtakarításának terhére megállapítható vagy

d) határozott idejű projektben való részvételért járó

keresetkiegészítés biztosítható.

(2) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti keresetkiegészítést a munkáltatói jogkört gyakorló, a részére e célra a tárgyévre jóváhagyott külön keret terhére állapítja meg. Az igénybe vehető tárgyévi keretösszeg a tárgyévben a keresetbe tartozó juttatások előző évi bázis-előirányzatának 2%-ával egyezik meg.

(3) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti keresetkiegészítés összegét miniszteri döntés alapján a munkáltatói jogkört gyakorló állapítja meg.

(4) Az (1) bekezdés c) pontja szerinti keresetkiegészítés összegét a munkáltatói jogkört gyakorló a részére meghatározott illetménygazdálkodási keret megtakarításának terhére határozott vagy határozatlan időtartamra biztosíthatja.

(5) Az (1) bekezdés d) pontja szerinti keresetkiegészítés összegét a munkáltatói jogkört gyakorló az adott feladat ellátása kapcsán rendelkezésre álló külön keret terhére állapíthatja meg.

(6) A keresetkiegészítés megállapításakor a következő szempontokat kell figyelembe venni:

a) a keresetkiegészítés összegének arányban kell állnia az elvégzendő munka mennyiségével, elvárt színvonalával, a feladat súlyával,

b) ugyanazon feladat ellátásáért egy személy részére egyszerre csak egy keresetkiegészítés állapítható meg, és

c) egy személy egy időben több, az (1) bekezdésben meghatározott jogcímen is részesülhet keresetkiegészítésben.

(7) A honvédelmi alkalmazottat a keresetkiegészítés megállapításáról vagy a részére már megállapított keresetkiegészítés összegének változásáról írásban tájékoztatni kell.

24. § A jubileumi jutalom alapjául szolgáló illetmény összegébe a Haj.tv. 70-75. §-a szerinti pótlékokat, illetménykiegészítést minden honvédelmi alkalmazott esetében be kell számítani.

7. A címadományozás szabályai

25. § (1) A munkáltatói jogkört gyakorló a tudományos munkakört betöltő honvédelmi alkalmazottnak intézeti szenior (Shc.) címet adományozhat, ha

a) honvédelmi alkalmazotti jogviszonyban legalább tizenöt évet tudományos munkakörben eltöltött, és

b) kiemelkedő, illetve tartósan jó kutatómunkát végzett.

(2) Az intézeti szenior (Shc.) címet viselő honvédelmi alkalmazott ezen cím után címpótlékra nem jogosult.

8. A honvédelmi alkalmazott honvédelmi továbbképzésére vonatkozó rendelkezések

26. § (1) A honvédelmi alkalmazott évente legalább egy alkalommal köteles részt venni a szakterületéhez kapcsolódó elméleti honvédelmi továbbképzésen (a továbbiakban: honvédelmi továbbképzés).

(2) A honvédelmi továbbképzés tananyagát a szakmai felelős szervezetekkel együttműködésben a HM oktatásért felelős szervezeti egysége állítja össze.

(3) A honvédelmi továbbképzést a honvédelmi szervezet kiképzésért felelős szervezeti egysége, annak hiányában a honvédelmi szervezet vezetője által kijelölt szervezeti egység vagy személy hajtja végre.

(4) A Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat (a továbbiakban: KNBSZ) állományába tartozó honvédelmi alkalmazottak honvédelmi továbbképzése tananyagának összeállítását, a honvédelmi továbbképzés megszervezésének és lebonyolításának rendjét a KNBSZ főigazgatója határozza meg.

27. § (1) A honvédelmi alkalmazott honvédelmi továbbképzési kötelezettségét a honvédelmi továbbképzésen történő személyes részvételével köteles teljesíteni, és azt az aláírásával igazolja.

(2) A honvédelmi alkalmazott honvédelmi továbbképzési kötelezettsége a próbaidő leteltét követő nappal kezdődik.

(3) Ha a honvédelmi alkalmazott honvédelmi alkalmazotti jogviszonya év közben megszűnik, a honvédelmi szervezet kiképzésért felelős szervezeti egysége, annak hiányában a honvédelmi szervezet vezetője által kijelölt szervezeti egység vagy személy a honvédelmi továbbképzési kötelezettség teljesítéséről vagy nem teljesítéséről szóló igazolást ad ki.

(4) Ha a honvédelmi alkalmazott a (3) bekezdés szerinti tárgyévben ismételten honvédelmi szervezetnél helyezkedik el, honvédelmi továbbképzési kötelezettség abban az esetben terheli, ha az előző honvédelmi szervezetnél igazoltan még nem teljesítette azt.

(5) A honvédelmi alkalmazott a szülési szabadság, a fizetés nélküli szabadság és a keresőképtelenség idejére mentesül a tárgyévben a honvédelmi továbbképzési kötelezettség alól, ha távollétének időtartama a tárgyévben a tíz hónapot meghaladja.

(6) Tartós külföldi munkavégzése esetén - a külföldön tartózkodás időtartamára - a miniszter, a KNBSZ állományába tartozó honvédelmi alkalmazott esetében a munkáltatói jogkört gyakorló a honvédelmi alkalmazottat mentesíti a honvédelmi továbbképzési kötelezettség alól.

28. § (1) Az év közben létesített honvédelmi alkalmazotti jogviszony esetén a honvédelmi alkalmazott a tárgyévre vonatkozó honvédelmi továbbképzési kötelezettségétől abban az esetben lehet eltekinteni, ha a próbaidejének lejártát követően a tárgyévből kevesebb, mint egy hónap van hátra, és a honvédelmi szervezetnek a tárgyévre vonatkozóan újabb honvédelmi továbbképzés megszervezésére már nincs lehetősége.

(2) Az (1) bekezdés szerinti esetben a honvédelmi alkalmazottnak az előző évben elmaradt honvédelmi továbbképzését a következő évben legkésőbb június 30. napjáig pótolnia kell. Az előző évben elmaradt és a következő évben pótolt honvédelmi továbbképzés nem mentesít a pótlás évében teljesítendő honvédelmi továbbképzési kötelezettség alól.

(3) A honvédelmi szervezetnek a honvédelmi továbbképzés pótlására szükség szerint, de legalább kettő időpontot biztosítania kell.

29. § (1) A honvédelmi továbbképzés időtartamára a honvédelmi alkalmazott mentesül a rendelkezésre állási és munkavégzési kötelezettség alól.

(2) A mentesülés (1) bekezdés szerinti időtartama a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 115. § (2) bekezdése alkalmazásában munkában töltött időnek minősül, és ezen időtartamra a honvédelmi alkalmazott illetményre jogosult.

30. § (1) A honvédelmi szervezet kiképzésért felelős szervezeti egysége, annak hiányában a honvédelmi szervezet vezetője által kijelölt szervezeti egység vagy személy legalább harminc nappal a tárgyévi első honvédelmi továbbképzést megelőzően írásban vagy a HM KGIR Ügyfélszolgálati Rendszeren (a továbbiakban: HM KGIR ÜSZR) keresztül tájékoztatja a honvédelmi alkalmazottat a honvédelmi továbbképzés várható időpontjairól.

(2) Ha a honvédelmi alkalmazott az előírt honvédelmi továbbképzésen önhibáján kívüli okból nem tud részt venni, a honvédelmi szervezetnek szükség szerint, de legalább kettő alkalommal biztosítani kell, hogy a honvédelmi alkalmazott a honvédelmi továbbképzési kötelezettségét teljesíteni tudja.

31. § A honvédelmi szervezet kiképzésért felelős szervezeti egysége, annak hiányában a honvédelmi szervezet vezetője által kijelölt szervezeti egység vagy személy a honvédelmi továbbképzési kötelezettség teljesítését vagy annak elmaradását, valamint a 27. § (5) és (6) bekezdése vagy 28. § (1) bekezdése szerinti honvédelmi továbbképzési kötelezettség alóli mentesítést a HM KGIR alkalmazásban rögzíti.

32. § (1) Ha a honvédelmi alkalmazott a honvédelmi továbbképzési kötelezettségének nem tesz eleget, és a pótlásra megadott időpontok egyikén sem vesz részt, a tárgyévre vonatkozó honvédelmi továbbképzési kötelezettsége nem minősül teljesítettnek.

(2) A honvédelmi alkalmazott az (1) bekezdés szerinti esetben a 28. § (2) bekezdésében foglaltak szerint köteles a honvédelmi továbbképzést pótolni.

9. A honvédelmi alkalmazott többletkötelezettség vállalása

33. § (1) A honvédelmi alkalmazott személyesen, az előírt formanyomtatványon vagy a HM KGIR ÜSZR alkalmazással elektronikus formában tehet Nyilatkozatot.

(2) A Nyilatkozat a Nyilatkozat megtételét követő hónap első napjától számított három évig érvényes.

(3) Ha a honvédelmi alkalmazott a Nyilatkozat érvényességének lejárta előtt ismételten Nyilatkozatot tesz, a Nyilatkozat érvényessége alkalmanként további három évvel meghosszabbodik.

(4) Ha a honvédelmi alkalmazott a Nyilatkozat érvényességének lejártáig ismételten Nyilatkozatot nem tesz, azt úgy kell tekinteni, hogy nem vállalja ismételten a többletkötelezettség teljesítését.

(5) Ha a honvédelmi alkalmazott honvédelmi alkalmazotti jogviszonya a Nyilatkozat érvényességi ideje alatt megszűnik, a megtett és még érvényes Nyilatkozat a honvédelmi alkalmazotti jogviszony megszűnésének napján érvényét veszíti.

(6) A felmentési vagy lemondási idejét töltő honvédelmi alkalmazott Nyilatkozatot nem tehet. Az érvényes Nyilatkozat a felmentési idő kezdőnapjával vagy a lemondás közlését követő napon érvényét veszíti.

(7) Ha a honvédelmi alkalmazott határozott idejű kinevezésének idejéből kevesebb, mint három év van hátra, Nyilatkozat legfeljebb a határozott idejű kinevezés időtartamára tehető.

(8) A Haj.tv. 12. (1) bekezdés c) pontja szerinti nem magyar állampolgár honvédelmi alkalmazott - figyelemmel a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény (a továbbiakban: Hjt.) 31. § (1) bekezdésében foglalt, a katonai szolgálathoz fűződő állampolgársági feltételre - Nyilatkozatot nem tehet.

34. § (1) A személyügyi szerv vezetője a Nyilatkozatot a HM KGIR alkalmazásban rögzíti.

(2) A személyügyi szerv vezetője a Nyilatkozat érvényességének lejártát megelőzően legalább hatvan nappal írásban vagy a HM KGIR ÜSZR alkalmazáson keresztül tájékoztatja a honvédelmi alkalmazottat a Nyilatkozat érvényessége lejártának időpontjáról, valamint a Nyilatkozat ismételt megtételének lehetőségéről és módjáról.

35. § A honvédelmi alkalmazott a Nyilatkozatot - a próbaidő lejártát követően - bármikor megteheti.

10. A külföldre utazás bejelentésének és a visszarendelés szabályai

36. § (1) Ha a honvédelmi alkalmazott külföldre utazása tervezetten a három napot meghaladja, köteles azt a külföldre utazás megkezdése előtt legalább egy héttel a munkaköri leírásában meghatározott közvetlen felettese útján a munkáltatói jogkört gyakorlónak bejelenteni.

(2) A Haj.tv. 87. § (1) bekezdése szerinti visszarendelést a honvédelmi alkalmazottal a feladatellátásra kötelezés előtt legalább huszonnégy órával korábban, ha ezt a feladatellátás érdeke nem teszi lehetővé, akkor a lehető legkorábban közölni kell.

(3) Ha a visszarendelés egy napot meghaladóan engedélyezett szabadság ideje alatt történik, és a feladatellátás meghaladja az egy munkanapot, a visszarendeléssel ténylegesen érintett szabadságnapokat ismételten ki kell adni.

11. A központi személyügyi szerv egyes feladatai

37. § (1) A központi személyügyi szerv az üres vagy megüresedő honvédelmi alkalmazotti munkakörbe történő kinevezés érdekében megvizsgálja, hogy van-e olyan, a Hjt. 46. § (1) bekezdés r) vagy s) pontja szerint rendelkezési állományba tartozó katona (a továbbiakban: tartalékállományba tartozó katona), akinek iskolai végzettsége, szakképzettsége vagy szakképesítése alapján az üres vagy megüresedő honvédelmi alkalmazotti munkakör felajánlható.

(2) A központi személyügyi szerv tájékoztatja a tartalékállományba tartozó katonát az iskolai végzettségének, szakképzettségének vagy szakképesítésének megfelelő üres vagy megüresedő honvédelmi alkalmazotti munkakörről. A tartalékállományba tartozó katona a tájékoztatás közlésétől számított kettő munkanapon belül írásban nyilatkozik a honvédelmi alkalmazotti munkakörben történő továbbfoglalkoztatási lehetőség igénybevételéről. Ha a tartalékállományba tartozó katona a határidő leteltéig a nyilatkozattételt elmulasztja, azt úgy kell tekinteni, hogy a honvédelmi alkalmazotti munkakörben történő továbbfoglalkoztatási lehetőséget nem veszi igénybe.

(3) A továbbfoglalkoztatását kérő tartalékállományba tartozó katonáról a központi személyügyi szerv tájékoztatja a munkáltatói jogkört gyakorlót. Ha a tartalékállományba tartozó katona az (1) bekezdés szerinti honvédelmi alkalmazotti munkakör ellátására alkalmas, a munkáltatói jogkört gyakorló kinevezi, feltéve, hogy a kinevezést megelőző napon szolgálati viszonya megszűnik.

12. A KNBSZ honvédelmi alkalmazotti állományára vonatkozó rendelkezések

38. § (1) A KNBSZ honvédelmi alkalmazotti állományú tagja esetében nem alkalmazható a 31. §, a 36. § és a 37. §.

(2) A KNBSZ honvédelmi alkalmazotti állományú tagja esetében a honvédelmi továbbképzési kötelezettség teljesítése vagy annak elmaradása, valamint a honvédelmi továbbképzési kötelezettség alóli mentesítés a KNBSZ saját személyügyi nyilvántartásában kerül rögzítésre. Honvédelmi szervezethez történő áthelyezés esetén a fenti - a honvédelmi alkalmazotti jogviszony módosítása évére vonatkozó - adatokat a központi személyügyi nyilvántartó rendszerben fel kell tüntetni.

(3) A KNBSZ honvédelmi alkalmazotti állományú tagja a nemzetbiztonsági érdek elsődlegessége alapján teljesíti szolgálatát.

(4) A KNBSZ honvédelmi alkalmazotti állományú tagja jognyilatkozatot csak személyesen tehet.

(5) A KNBSZ honvédelmi alkalmazotti állományú tagja

a) a gyülekezési jog alapján szervezett rendezvényen történő megjelenési szándékát köteles a munkáltatói jogkört gyakorlónak előzetesen írásban bejelenteni, aki a részvételt megtilthatja,

b) a külföldre utazásának tervezett időpontját és útvonalát, az utazás célját és útitársait, a külföldi tartózkodási helyét, a hazatérésének várható időpontját az utazás megkezdését megelőzően legalább tíz nappal a munkáltatói jogkört gyakorlónak köteles írásban bejelenteni,

c) a b) ponttól eltérően az Észak-atlanti Szerződés Szervezete és az Európai Unió tagállamaiba történő utazást legkésőbb az utazás megkezdését megelőző napon a munkáltatói jogkört gyakorlónak köteles írásban bejelenteni,

d) köteles a munkáltatói jogkört gyakorlónak írásban bejelenteni

da) a külföldi állampolgárral vagy külföldi állampolgársággal is rendelkező személlyel létesített, fenntartott kapcsolatát,

db) a vele egy lakóhelyen vagy tartózkodási helyen együtt élő személyek tekintetében beállott változást,

dc) hazai és külföldi pénzintézetnél vezetett valamennyi számláját,

dd) egymillió forintot meghaladó forgalmi értékű ingatlan és ingóság megszerzését,

de) a munkaidőn kívüli tartózkodási helyét a munkáltatói jogkört gyakorló által elrendelt időszakban, és

df) a biztonsági helyzetét befolyásoló egyéb körülményeket, azok megváltozását.

(6) Az (5) bekezdés b) és c) pontja esetén a munkáltatói jogkört gyakorló a külföldre utazást szolgálati vagy nemzetbiztonsági érdekből korlátozhatja vagy megtilthatja. Rendkívül indokolt esetben az (5) bekezdés b) és c) pontja szerinti határidőktől el lehet térni.

13. Záró rendelkezések

39. § Ez a rendelet 2019. január 1-jén lép hatályba.

40. § Az e rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő, miniszteri utasításban elrendelt átszervezéshez kapcsolódóan, a miniszteri utasításban meghatározott szervezési időszakban megkötött, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 26. §-a szerinti megállapodásnak tartalmaznia kell a Haj.tv. 97. § (1) bekezdésére vonatkozó tájékoztatást is.

41. § (1) Ha a 2019. január 1-jén honvédelmi alkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott személy 2009. január 1-jét megelőzően létesített honvédségi közalkalmazotti jogviszonyt és ez utóbbi 2018. december 31-éig folyamatosan fennállt, számára jogszabály által biztosított betegszabadság időtartamára járó kiegészítő pótlék, éjszakai pótlék, délutáni és éjszakai műszakpótlék (ideértve az 1992-ben fenntartott korábbi műszakpótlékokat is), teljesítménypótlék, valamint rendkívüli munkavégzésért járó pótlék megállapítását a 2018. december 31-én hatályos, honvédségi közalkalmazottakra vonatkozó szabályok alapján kell továbbra is biztosítani.

(2) Az (1) bekezdés szerinti betegszabadság időtartamára járó kiegészítő pótlékot megfelelően kell alkalmazni, ha a 2019. január 1-jén honvédelmi alkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott személy 2009. január 1-jét megelőzően létesített honvédelmi szervezetnél köztisztviselői jogviszonyt, és kormányzati szolgálati jogviszonya 2018. december 31-én megszakítás nélkül fennállt.

(3) *  A 21. § (3) bekezdésétől eltérően 2019. és 2020. évre a gyakorlati pótlékra jogosító honvédelmi alkalmazotti munkaköröket és a jogosultság feltételeit érvényes kollektív szerződés is megállapíthatja, amely a gyakorlati pótlék 21. § (3) bekezdése szerinti mértékétől a honvédelmi alkalmazott javára eltérhet.

42. § (1) A Haj.tv. 97. § (1) bekezdése szerint érintett honvédelmi alkalmazott a Nyilatkozatot első alkalommal 2019. április 1. és 2019. április 30. között teheti meg.

(2) Az (1) bekezdés szerint megtett Nyilatkozat 2019. május 1-jétől érvényes azzal, hogy - a 19. § (5) bekezdésétől eltérően - a 19. § (4) bekezdését visszamenőlegesen 2019. január 1-jétől kell alkalmazni.

(3) A (2) bekezdés szerinti esetben a visszamenőleges kifizetéssel érintett időszakra vonatkozóan kifizetett és a visszamenőlegesen megállapított honvédelmi illetménykiegészítés különbözetének összegét legkésőbb a 2019. május hónapra járó illetménnyel együtt kell folyósítani.

(4) Ha a Haj.tv. 97. § (1) bekezdése szerint érintett honvédelmi alkalmazott az (1) bekezdésben meghatározott időpontban nem tesz Nyilatkozatot, azt 2019. május 1-jét követően a 35. §-ban foglaltak szerint teheti meg.

43. § A honvédelmi továbbképzés tananyagának kidolgozását 2019. évben kell végrehajtani, a honvédelmi alkalmazottnak a honvédelmi továbbképzési kötelezettségét első alkalommal 2020. évben kell teljesítenie.

44. § A HM Hadtörténeti Intézet és Múzeumban a honvédelmi alkalmazott kollektív szerződésben meghatározottak szerint formaruhára jogosult.

45. § *  A honvédelmi alkalmazott részére 2020. január 1-jét megelőzően hozott miniszteri döntés alapján megállapított 23/A. § (1) bekezdés b) pontja szerinti keresetkiegészítés összegét további miniszteri döntésig változatlan összegben kell biztosítani.

46. § *  (1) E rendeletnek a honvédelmi ágazatban foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 27/2008. (XII. 31.) HM rendelet, valamint a honvédelmi alkalmazottak jogállásával összefüggő kérdésekről szóló 21/2018. (XII. 28.) HM rendelet módosításáról szóló 3/2020. (II. 25.) HM rendelettel (a továbbiakban: Módr.1.) módosított 19. § (4) bekezdését 2019. január 1-jétől, a Módr.1.-gyel megállapított 23/A. §-át és 45. §-át, valamint a Módr.1.-gyel módosított 41. § (3) bekezdését 2020. január 1-jétől kell alkalmazni.

(2) A Módr.1.-gyel megállapított 23/A. § és 45. §, valamint a Módr.1-gyel módosított 41. § (3) bekezdése alapján a 2020. január 1. és a Módr.1. hatálybalépése közötti időszakra járó illetménynövekményt legkésőbb a Módr.1. hatálybalépését követő hónapra járó illetménnyel együtt kell a jogosultak részére folyósítani.

1. melléklet a 21/2018. (XII. 28.) HM rendelethez

A honvédelmi alkalmazotti munkakörök, a vezetői megbízással ellátható magasabb vezetői és vezetői beosztások megnevezése, fizetési osztályokba sorolása és a vezetői pótlék mértéke

A B C D E F G H I J K L
1 Munkakörök megnevezése Fizetési osztályok Vezetői pótlék
%-a
2 A B C D E F G H I J
3 1. Megbízott vezetők
4 a) Magasabb vezetői beosztás
5 főigazgató 300
6 főigazgató-helyettes, vezérigazgató-helyettes 250
7 főosztályvezető 200
8 igazgató (főig. h.) 200
9 intézetvezető 200
10 gazdasági igazgató 200
11 katolikus tábori püspök 300
12 *  vezető tábori főrabbi 250
13 * 
14 b) Vezetői beosztás
15 igazgató (szervezeti egység „beosztott” vezetője) 150
16 igazgató-helyettes
(szervezeti egység
„beosztott” vezetőjének helyettese)
100
17 gazdasági igazgató- helyettes, parancsnok- helyettes (gazdasági, rekreációs) 100
18 főosztályvezető- helyettes, főnök-helyettes (MHP) 150
19 osztályvezető 150
20 számítástechnikai szervizvezető 150
21 számítástechnikai műszakvezető 150
22 üzemvezető 150
23 (fő-) művezető 150
24 2. Csoportvezetők
25 irodavezető * * * * * *
26 osztályvezető-helyettes * * * * * *
27 (fő-) művezető-helyettes * * *
28 alosztályvezető * * * * *
29 irodavezető-helyettes * * * * * *
30 tábori rabbi * * * * *
31 tábori püspök * * * * *
32 szállodaigazgató * * *
33 szállodaigazgató- helyettes * * * *
34 csoportvezető * * * * * * *
35 (fő-) diszpécser * * * * * *
36 telep-, étkezde-, üzlet-, üdülő-, KORK-, szálloda-, kikötő-, lakóház-, bolt-, konyha-, épület-, lőtérvezető/gondnok * * * * *
37 központvezető-helyettes * * *
38 műhelyvezető * * * * * *
39 részlegvezető * * * * * * *
40 szolgálatvezető * * * * * *
41 üzemvezető-helyettes, részlegvezető-helyettes * * * *
42 energetikus * * *
43 3. Ügyintézők
44 belső ellenőr * * * *
45 ellenőr, főellenőr * * * *
46 hatósági ellenőr, főellenőr
47 mérnök, főmérnök * * * * *
48 főelőadó (igazgatási, számviteli, vámügyi, informatikai, gazdasági, stb.) * * * * * *
49 informatikus * * * * *
50 jogtanácsos * *
51 jogász * * *
52 központvezető * * * *
53 főmunkatárs, munkatárs * * *
54 kapcsolástechnikai felügyelő * * * *
55 átvitel-technikai felügyelő * * * *
56 előadó (szállítmányozási, számviteli, vámügyi, gazdasági, stb.) * * *
57 szervező * * * * * *
58 recepciós * * * * *
59 meteorológus * * *
60 meteorológiai asszisztens * * * * *
61 meteorológiai technikus * *
62 meteorológiai észlelő * *
63 asszisztens * *
64 4. Ügyviteli:
65 adminisztrátor * *
66 vezető ügykezelő * * *
67 ügykezelő * * *
68 irattáros * * *
69 adatrögzítő * * *
70 adatfeldolgozó * *
71 műszaki rajzoló * * *
72 (fő-) technikus * * *
73 szaktechnikus * * *
74 mestertechnikus * * *
75 forgalmi alkalmazott * * * *
76 ügykezelő gépíró *
77 távírász * * *
78 gépíró * * *
79 kezelő * * *
80 nyilvántartó, ügyintéző * * *
81 repüléstervező * * *
82 kabinetkezelő * * *
83 tájékoztató * *
84 5. Fizikai
85 anyagbeszerző * * *
86 anyagtervező, anyagkezelő * * *
87 üzemeltető * * *
88 betanított munkás * *
89 műszerész * * *
90 pénztáros * * *
91 úszómester * * *
92 masszőr * * * *
93 büfévezető * * *
94 gépjárművezető * * *
95 kisegítő * *
96 laboráns * * *
97 szakács, főszakács * * * * *
98 cukrász * * *
99 szakmunkás * * *
100 nyomdász, nyomdavezető * * *
101 portás * * * *
102 gépmester * * *
103 pincér (felszolgáló) * * * *
104 raktárvezető, raktárvezető helyettes * * *
105 raktáros * *
106 tűzoltó * * *
107 gépjárművezető (tűzoltó) * * *
108 tűzoltó váltásparancsnok * * *
109 anyagmozgató, targoncavezető * * *
110 gondnok * * *
111 stúdiós/audiovizuális technikus * * *
112 segédmunkás *
113 szállító-, rakodómunkás *
114 takarító, szobaasszony, ruhatáros * *

2. melléklet a 21/2018. (XII. 28.) HM rendelethez

A minősítés szempontjai

1. A honvédelmi alkalmazott minősítésének szempontjai

1.1. A munkaköre ellátása szempontjából szükséges szakmai ismeretek

Kiemelkedő - Megfelelő - Kevéssé megfelelő - Nem megfelelő

1.2. A munkaköre ellátása során végzett szakmai, gyakorlati munka

Kiemelkedő - Megfelelő - Kevéssé megfelelő - Nem megfelelő

1.3. A szakmai munka végzésével kapcsolatos problémamegoldó képesség

Kiemelkedő - Megfelelő - Kevéssé megfelelő - Nem megfelelő

1.4. A szakmai munka végzésével kapcsolatos felelősség és hivatástudat

Kiemelkedő - Megfelelő - Kevéssé megfelelő - Nem megfelelő

1.5. A szakmai munka végzésével kapcsolatos pontosság, szorgalom, igyekezet

Kiemelkedő - Megfelelő - Kevéssé megfelelő - Nem megfelelő

2. Vezetői beosztáshoz vagy munkakörhöz kapcsolódó minősítési szempontok

2.1. A vezető által irányított szervezeti egység vagy intézmény munkájának színvonala

Kiemelkedő - Megfelelő - Kevéssé megfelelő - Nem megfelelő

2.2. A vezető által irányított szervezeti egység vagy intézmény munkavégzésének szervezése

Kiemelkedő - Megfelelő - Kevéssé megfelelő - Nem megfelelő

2.3. A vezető vezetői felkészültségének mértéke

Kiemelkedő - Megfelelő - Kevéssé megfelelő - Nem megfelelő

3. A honvédelmi alkalmazott munkavégzésével kapcsolatos egyéb lényeges körülmény, megjegyzés, a kevéssé alkalmas területek fejlesztésére vonatkozó javaslatok, célkitűzések

4. A honvédelmi alkalmazott minősítése

kiválóan alkalmas - alkalmas - kevéssé alkalmas - alkalmatlan

3. melléklet a 21/2018. (XII. 28.) HM rendelethez

A honvédelmi alkalmazotti fizetési osztályok első fizetési fokozata szerinti garantált illetmények havi összege forintban, valamint a fizetési fokozatokhoz tartozó legkisebb szorzószámok

A B C D E F G H I J K
1 Fizetési fokozatok Fizetési osztályok
2 A B C D E F G H I J
3 1. 69 000 77 000 78 000 79 000 89 000 122 000 127 000 129 500 142 000 154 500
4 2. 1,0175 1,0175 1,0200 1,0250 1,0275 1,0350 1,0350 1,0500 1,0450 1,0600
5 3. 1,0350 1,0350 1,0400 1,0500 1,0550 1,0725 1,0725 1,1000 1,1025 1,1350
6 4. 1,0525 1,0525 1,0650 1,0750 1,0900 1,1100 1,1100 1,1500 1,1675 1,2100
7 5. 1,0700 1,0700 1,0900 1,1000 1,1250 1,1475 1,1475 1,2000 1,2425 1,2850
8 6. 1,0875 1,0875 1,1125 1,1250 1,1600 1,1850 1,1850 1,2600 1,3175 1,3600
9 7. 1,1075 1,1075 1,1375 1,1525 1,1975 1,2225 1,2225 1,3350 1,3925 1,4200
10 8. 1,1275 1,1400 1,1625 1,1875 1,2350 1,2650 1,2725 1,4100 1,4675 1,4825
11 9. 1,1500 1,1725 1,1950 1,2250 1,2725 1,3075 1,3325 1,4850 1,5275 1,5450
12 10. 1,1725 1,2075 1,2300 1,2625 1,3100 1,3675 1,3950 1,5600 1,5875 1,6075
13 11. 1,1950 1,2425 1,2675 1,3000 1,3475 1,4275 1,4575 1,6250 1,6475 1,6700
14 12. 1,2175 1,2775 1,3050 1,3375 1,3775 1,4875 1,5200 1,6900 1,7075 1,7325
15 13. 1,2400 1,3125 1,3425 1,3750 1,4075 1,5475 1,5825 1,7550 1,7775 1,8025
16 14. 1,2625 1,3500 1,3800 1,4125 1,4425 1,6075 1,6450 1,8200 1,8475 1,8725
17 15. 1,2850 1,3875 1,4175 1,4500 1,4775 1,6675 1,7075 1,8850 1,9175 1,9425
18 16. 1,3075 1,4250 1,4550 1,4875 1,5125 1,7275 1,7700 1,9500 1,9875 2,0125
19 17. 1,3300 1,4625 1,4925 1,5250 1,5475 1,7875 1,8325 2,0150 2,0575 2,0825

4. melléklet a 21/2018. (XII. 28.) HM rendelethez

A honvédelmi alkalmazottak honvédelmi illetménykiegészítésének szorzószámai az egyes fizetési osztályokban és fizetési fokozatokban

A B C D E F G H I J K
1 Fizetési fokozatok Fizetési osztályok
2 A B C D E F G H I J
3 1. 1,000 1,000 1,140 1,156 1,171 1,232 1,258 1,283 1,306 1,327
4 2. 1,056 1,056 1,196 1,214 1,232 1,301 1,329 1,360 1,383 1,408
5 3. 1,112 1,112 1,255 1,273 1,291 1,370 1,403 1,434 1,462 1,487
6 4. 1,168 1,168 1,311 1,332 1,349 1,441 1,474 1,510 1,538 1,569
7 5. 1,222 1,222 1,367 1,390 1,411 1,510 1,546 1,584 1,617 1,648
8 6. 1,222 1,222 1,367 1,390 1,411 1,510 1,546 1,584 1,617 1,648
9 7. 1,222 1,222 1,367 1,390 1,411 1,510 1,546 1,584 1,617 1,648
10 8. 1,278 1,278 1,426 1,449 1,469 1,579 1,620 1,658 1,694 1,730
11 9. 1,278 1,278 1,426 1,449 1,469 1,579 1,620 1,658 1,694 1,730
12 10. 1,278 1,278 1,426 1,449 1,469 1,579 1,620 1,658 1,694 1,730
13 11. 1,334 1,334 1,482 1,505 1,531 1,648 1,691 1,735 1,773 1,811
14 12. 1,334 1,334 1,482 1,505 1,531 1,648 1,691 1,735 1,773 1,811
15 13. 1,334 1,334 1,482 1,505 1,531 1,648 1,691 1,735 1,773 1,811
16 14. 1,390 1,390 1,538 1,564 1,589 1,719 1,763 1,809 1,849 1,890
17 15. 1,390 1,390 1,538 1,564 1,589 1,719 1,763 1,809 1,849 1,890
18 16. 1,390 1,390 1,538 1,564 1,589 1,719 1,763 1,809 1,849 1,890
19 17. 1,390 1,390 1,538 1,564 1,589 1,719 1,763 1,809 1,849 1,890

5. melléklet a 21/2018. (XII. 28.) HM rendelethez

A nemzeti köznevelésről szóló törvény szerinti garantált illetményre jogosult honvédelmi alkalmazottak honvédelmi illetménykiegészítésének szorzószámai az iskolai végzettség alapján az egyes fizetési kategóriákban

A B C D
1 Fizetési kategória Középfokú végzettség esetén Alapfokozat esetén Mesterfokozat esetén
2 1. 1,156 1,232 1,283
3 2. 1,214 1,301 1,360
4 3. 1,273 1,370 1,434
5 4. 1,332 1,441 1,510
6 5. 1,390 1,510 1,584
7 6. 1,390 1,510 1,584
8 7. 1,390 1,510 1,584
9 8. 1,449 1,579 1,658
10 9. 1,449 1,579 1,658
11 10. 1,449 1,579 1,658
12 11. 1,505 1,648 1,735
13 12. 1,505 1,648 1,735
14 13. 1,505 1,648 1,735
15 14. 1,564 1,719 1,809
16 15. 1,564 1,719 1,809

6-7. melléklet a 21/2018. (XII. 28.) HM rendelethez * 


  Vissza az oldal tetejére