A jogszabály mai napon ( 2020.05.31. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

22/2018. (II. 20.) Korm. rendelet

a Magyarország Kormánya és a Kubai Köztársaság Kormánya között a Magyar Köztársaság Kormánya és a Kubai Köztársaság Kormánya között 2006. május 12-én, Havannában kelt gazdasági együttműködés kialakításáról szóló megállapodás módosításáról szóló Jegyzőkönyv kihirdetéséről

1. § A Kormány e rendelettel felhatalmazást ad a Magyarország Kormánya és a Kubai Köztársaság Kormánya között a Magyar Köztársaság Kormánya és a Kubai Köztársaság Kormánya között 2006. május 12-én, Havannában kelt gazdasági együttműködés kialakításáról szóló megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) módosításáról szóló Jegyzőkönyv (a továbbiakban: Jegyzőkönyv) kötelező hatályának elismerésére.

2. § A Kormány a Jegyzőkönyvet e rendelettel kihirdeti.

3. § A Jegyzőkönyv hiteles angol és magyar nyelvű szövege a következő:

„PROTOCOL
between the Government of Hungary and the Government of the Republic of Cuba on the amendments to the Agreement on economic cooperation between the Government of the Republic of Hungary and the Government of the Republic of Cuba, signed on May 12, 2006 in Havana

The Government of Hungary and the Government of the Republic of Cuba (hereinafter referred to as the „Contracting Parties”) have agreed to amend the Agreement on economic cooperation between the Government of the Republic of Hungary and the Government of the Republic of Cuba (hereinafter referred to as „the Agreement”) as follows:

ARTICLE 1

Article 4 of the Agreement will read as follows:

„Article 4

Within the framework of this Agreement the Contracting Parties shall control the execution of this Agreement via communication or encounters of the executors in each country or by periodic contact among them with the Diplomatic Missions accredited in the respective countries.

This permanent mechanism shall comprise, in particular, the following:

− Proposing any measures that deems relevant for the implementation of this Agreement.

− Identifying new cooperation and development opportunities for enhancing bilateral relations;

− Promoting the fulfillment of any agreements that may be established in accordance with this Agreement, drawing up proposals, working out recommendations for the implementation of projects that may be executed in accordance with this Agreement.

− Exchange of information on all matters of bilateral, regional or multilateral common interest.”

ARTICLE 2

Article 7 is hereby added to the Agreement and will read as follows:

„Article 7

Information, documents and the results of the execution of this Agreement placed at the disposition of either of the Contracting Parties shall not be revealed to third persons unless the other Contracting Party does so authorize in writing.”

ARTICLE 3

Article 8 is hereby added to the Agreement and will read as follows:

„Article 8

Any difference relating to the application or interpretation of this Agreement shall be resolved in friendly fashion by the Contracting Parties and via diplomatic channels.”

ARTICLE 4

The Protocol shall enter into force on the thirtieth day after the receipt of the latter notification, through diplomatic channels, indicating the completion of all internal legal procedures of both countries.

Done in Havanna, on November 9, 2017 in two original copies in the Hungarian, Spanish and English languages respectively, all texts being equally authentic. In case of divergence of interpretation, the English version shall prevail.

FOR THE GOVERNMENT FOR THE GOVERNMENT
OF HUNGARY OF THE REPUBLIC OF CUBA”

„JEGYZŐKÖNYV
Magyarország Kormánya és a Kubai Köztársaság Kormánya között a Magyar Köztársaság Kormánya és a Kubai Köztársaság Kormánya között 2006. május 12-én, Havannában kelt gazdasági együttműködés kialakításáról szóló megállapodás módosításáról

Magyarország Kormánya és a Kubai Köztárság Kormánya (továbbiakban a „Szerződő Felek”) megállapodnak a Magyar Köztársaság Kormánya és a Kubai Köztársaság Kormánya közötti gazdasági együttműködés kialakításáról szóló megállapodás (továbbiakban „a Megállapodás”) módosításáról, az alábbiak szerint:

1. CIKK

A Megállapodás 4. cikke az alábbiak szerint módosul:

„4. Cikk

A jelen Megállapodás keretében a Szerződő Felek a Megállapodás végrehajtását a két ország végrehajtásért felelős személyei közötti kommunikációk, találkozók vagy az országokba akkreditált diplomáciai képviseleteken keresztül történő rendszeres kapcsolattartás révén felügyelik.

Ez az állandó mechanizmus első sorban a következőket foglalja magába:

- Javaslattétel minden olyan intézkedésre, amely a jelen Megállapodás végrehajtását előmozdítja.

- Új együttműködési és fejlesztési lehetőségek beazonosítása a kétoldalú kapcsolatok további erősítésére.

- A jelen Megállapodással összhangban létrehozható megállapodások teljesítésének előmozdítása; javaslatok és ajánlások kidolgozása a jelen Megállapodással összefüggő projektek megvalósítása érdekében.

- Információcsere valamennyi közös érdeklődésre számot tartó bilaterális, regionális vagy multilaterális kérdésben.”

2. CIKK

A Megállapodás kiegészül a 7. cikkel, a következő tartalommal:

„7. Cikk

A jelen Megállapodás végrehajtásával kapcsolatosan a Szerződő Felek bármelyike számára rendelkezésre bocsátott információt, dokumentumokat és eredményeket a Felek nem hozzák harmadik felek tudomására, csak abban az esetben, ha ahhoz a másik Szerződő Fél írásban kifejezetten hozzájárul.”

3. CIKK

A Megállapodás kiegészül a 8. cikkel, a következő tartalommal:

„8. cikk

A jelen Megállapodás alkalmazásával vagy értelmezésével kapcsolatosan felmerülő nézetkülönbségeket a Szerződő Felek békés úton és diplomáciai csatornákon keresztül rendezik.”

4. CIKK

Jelen Jegyzőkönyv a mindkét országban szükséges belső jogi eljárások teljesítéséről szóló későbbi, diplomáciai úton eljuttatott jegyzék kézhezvételét követő harmincadik napon lép hatályba.

Készült Havannában, 2017. november 9. napján két eredeti példányban magyar, spanyol és angol nyelven, mindegyik szöveg egyaránt hiteles. Eltérő értelmezés esetén az angol változat az irányadó.

MAGYARORSZÁG KORMÁNYA RÉSZÉRŐL A KUBAI KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA RÉSZÉRŐL”

4. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 2. § és a 3. § a Jegyzőkönyv 4. cikkében meghatározott időpontban lép hatályba. * 

(3) A Jegyzőkönyv, illetve a 2. § és a 3. § hatálybalépésének naptári napját a külpolitikáért felelős miniszter - annak ismertté válását követően - a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett közleményével állapítja meg. * 

5. § (1) E rendelet végrehajtásához szükséges intézkedésekről a külgazdasági ügyekért felelős miniszter gondoskodik.

(2) A Megállapodás Jegyzőkönyvvel egységes szerkezetbe foglalt angol és magyar nyelvű szövegének a Jegyzőkönyv hatálybalépését követő haladéktalan közzétételéről a külgazdasági ügyekért felelős miniszter gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére