A jogszabály mai napon ( 2022.08.13. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

2018. évi XXII. törvény

a Magyarország Kormánya és a Jordán Hasemita Királyság Kormánya között a diplomata-útlevéllel rendelkező állampolgáraik vízummentességéről szóló megállapodás kihirdetéséről * 

1. § Az Országgyűlés e törvénnyel felhatalmazást ad a Magyarország Kormánya és a Jordán Hasemita Királyság Kormánya között a diplomata-útlevéllel rendelkező állampolgáraik vízummentességéről szóló Megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) kötelező hatályának elismerésére.

2. § Az Országgyűlés a Megállapodást e törvénnyel kihirdeti.

3. § A Megállapodás hiteles angol és magyar nyelvű szövege a következő:

Agreement between the Government of Hungary and the Government of the Hashemite Kingdom of Jordan on the Exemption of Visa Requirements for Holders of Diplomatic Passports

The Government of Hungary and the Government of the Hashemite Kingdom of Jordan, hereinafter referred to as „the Parties”;

Considering the friendly relations between the Parties;

Desiring to further strengthen their friendly relations by facilitating the travels of holders of diplomatic passports of both countries;

Pursuant to the prevailing laws and regulations of the respective countries;

Have agreed as follows:

Article 1

Nationals of both Parties who are in possession of valid diplomatic passports shall be entitled to enter into, exit from, transit through the territory of the other Party without a visa and stay there without a residence permit for a period not exceeding ninety (90) days in any 180 (one hundred eighty) day period, which entails considering the 180 (one hundred eighty) day period preceding each day of stay.

Article 2

(1) Nationals of either Party, who are members of diplomatic missions or consular posts as well as representatives of international organizations, located on the territory of the other Party, and their wife/husband and children holding valid passports referred to in Article 1, shall be required to obtain the appropriate entry visa prior to their entry.

(2) The Parties shall notify each other of the arrival of their above mentioned nationals through diplomatic channels.

(3) The above mentioned persons, after accreditation, may enter, transit through, stay on and leave the territory of the other Party without visa during the period of their assignment.

Article 3

Nationals of the Parties, holders of diplomatic passports mentioned in Articles 1 and 2 of this Agreement, may enter or leave the territory of the other Party at all border crossing points opened to international passengers’ traffic.

Article 4

The duration of diplomatic passports validity of the Parties shall be at least six (6) months after the date of entry into the territory of the other Party.

Article 5

(1) This Agreement shall not exempt nationals of either Party, holders of valid diplomatic passports from the obligation to respect the legislation and regulations of the receiving State related to the entry, sojourn, employment and gainful activities of foreign nationals throughout the duration of their stay there.

(2) This Agreement does not affect the right of the competent authorities of either Party to refuse admission or shorten the stay in its territory of nationals of the other Party who are considered undesirable.

(3) Both Parties reserve their right to deny entry, transit and stay to nationals of the other Party for reasons of public order, public security or public health.

Article 6

(1) This Agreement shall in no way prejudice the obligations of Hungary deriving from its membership in the European Union.

(2) The Parties shall inform each other without delay of any changes in their respective laws and regulations governing the entry and stay of foreigners.

Article 7

(1) Either Party reserves the right to suspend temporarily the implementation of this Agreement, either in whole or in part, for reasons of public order, public security or public health.

(2) The introduction as well as the termination of the measure referred to in paragraph (1) of this Article shall be notified to other Party through diplomatic channels, within three (3) days.

(3) Suspension of the implementation of this Agreement shall not affect the rights of the nationals of the Parties mentioned in Articles 1 and 2 of this Agreement, who already stay in the territory of the host State.

Article 8

In case a passport referred to in Article 1 is lost or damaged in the territory of the country of the other Party, the national affected shall inform immediately the competent authorities of the receiving country through the diplomatic mission or consular post of the country of his nationality. The diplomatic mission or consular post concerned shall issue to the aforementioned persons, in conformity with the legislation of their country, a document for returning to the country of their nationality, and shall notify the competent authorities of the receiving state accordingly.

Article 9

(1) The Parties shall exchange specimens of the diplomatic passports through diplomatic channels not later than thirty (30) days before the entry into force of the Agreement.

(2) In case of introduction of new diplomatic passports as well as modifications of existing ones, the Parties shall convey to each other through diplomatic channels specimens of these passports, no later than thirty (30) days before the new passports or modifications enter into force.

Article 10

(1) The Agreement shall enter into force on the thirtieth (30) day after receiving the last written notification through diplomatic channels by which the Parties have confirmed that their respective internal procedures required for the entry into force of the Agreement have been completed.

(2) This Agreement may be amended by mutual consent of the Parties in the form of an additional protocol, which is to be considered as integral part of this Agreement. The amendment shall enter into force in accordance with the provisions of paragraph (1).

(3) This Agreement shall remain in force until terminated by either Party upon a three (3) months prior written notice to the other Party through diplomatic channels.

Article 11

Any differences or disputes arising in relation to the interpretation or implementation of the provisions of this Agreement shall be settled amicably by consultations and negotiations between the Parties through diplomatic channels.

Done at New York, on 22 September 2017 in two originals, in Hungarian, Arabic and English languages, all texts being equally authentic. In case of divergence in interpretation or application of the provision of this Agreement, the English text shall prevail.

For the Government
of Hungary
For the Government
of the Hashemite Kingdom of Jordan”

„Megállapodás Magyarország Kormánya és a Jordán Hasemita Királyság Kormánya között a diplomata-útlevéllel rendelkező állampolgáraik vízummentességéről

Magyarország Kormánya és a Jordán Hasemita Királyság Kormánya (a továbbiakban: „Felek”), tekintettel a Felek baráti kapcsolataira,

azzal a szándékkal, hogy a két ország diplomata-útlevéllel rendelkező állampolgárai utazásainak megkönnyítése révén tovább erősítsék baráti kapcsolataikat,

a két ország hatályos jogszabályainak tiszteletben tartásával,

az alábbiakban állapodnak meg:

1. Cikk

A Felek érvényes diplomata útlevéllel rendelkező állampolgárai vízum nélkül utazhatnak be a másik Fél területére, utazhatnak rajta át, hagyhatják azt el, valamint tartózkodási engedély nélkül tartózkodhatnak ott, bármely száznyolcvan (180) napon belül kilencven (90) napot meg nem haladó időtartamban, figyelembe véve a megelőző 180 napos időszak minden egyes tartózkodási napját.

2. Cikk

(1) A Felek azon állampolgárai, akik a másik Fél területén működő diplomáciai vagy konzuli képviseletek tagjai, vagy a másik Fél területén működő nemzetközi szervezetnél képviselők, valamint a feleségük/férjük és gyermekeik, amennyiben rendelkeznek az 1. Cikkben említett érvényes útlevéllel, előzetesen kiállított beutazó vízum birtokában léphetnek be a másik Fél államának területére.

(2) A Felek diplomáciai úton tájékoztatják egymást a fent említett állampolgáraik érkezéséről.

(3) A fent említett személyek az akkreditációjukat követően vízum nélkül utazhatnak be a másik Fél területére, utazhatnak rajta át, tartózkodhatnak ott és hagyhatják azt el a megbízatásuk időtartama alatt.

3. Cikk

A Feleknek a jelen Megállapodás 1. és 2. Cikkében említett diplomata-útlevéllel rendelkező állampolgárai a nemzetközi utasforgalom számára kijelölt valamennyi határátkelőhelyen beléphetnek a másik Fél területére és kiutazhatnak onnan.

4. Cikk

A Felek diplomata-útleveleinek a másik Fél államának területére történő beutazás időpontjától számított legalább hat (6) hónapig érvényesnek kell lenniük.

5. Cikk

(1) A jelen Megállapodás rendelkezései nem mentesítik az egyik Fél államának érvényes diplomata-útlevéllel rendelkező állampolgárait azon kötelezettség alól, hogy a másik Fél állama területén a külföldiek beutazására, tartózkodására, munkavállalására és jövedelemszerző tevékenységének folytatására vonatkozó hatályos jogszabályokat betartsák az ott tartózkodásuk ideje alatt.

(2) E Megállapodás nem érinti a Felek hatáskörrel rendelkező hatóságainak azon jogát, hogy a beutazás engedélyezését megtagadják vagy a területükön való tartózkodást lerövidítsék a másik Fél azon állampolgárai tekintetében, akiknek a jelenlétét nem tartják kívánatosnak.

(3) Mindkét Fél fenntartja a jogot, hogy megtagadja a belépést, átutazást és az ott tartózkodást a másik Fél állama állampolgárától közrendi, közbiztonsági vagy közegészségügyi okból.

6. Cikk

(1) A Megállapodás nem befolyásolja Magyarország azon kötelezettségeit, amelyek európai uniós tagságából fakadnak. (2) A Felek haladéktalanul tájékoztatják egymást a külföldiek beutazására és tartózkodására vonatkozó jogszabályaikban bekövetkező változásokról.

7. Cikk

(1) Mindkét Fél fenntartja a jogát arra, hogy a jelen Megállapodás alkalmazását közrendi, közbiztonsági vagy közegészségügyi okból részben vagy egészben, ideiglenesen felfüggessze.

(2) A jelen Cikk (1) bekezdésében említett intézkedés bevezetéséről és megszüntetéséről az intézkedés hatálybalépésétől számított három (3) napon belül diplomáciai úton értesíteni kell a másik Felet.

(3) A jelen Megállapodás alkalmazásának felfüggesztése nem érinti a Felek az 1. és a 2. Cikkben említett azon állampolgároknak a jogait, akik már a fogadó állam területén tartózkodnak.

8. Cikk

Amennyiben valamely Fél állampolgárának a diplomata-útlevele a másik Fél országának területén elvész vagy megrongálódik, erről az érintett állampolgár haladéktalanul értesíti a fogadó állam illetékes hatóságait az állampolgársága szerinti állam diplomáciai vagy konzuli képviseletén keresztül. Az érintett diplomáciai vagy konzuli képviselet az említett személynek hazatérésre jogosító úti okmányt állít ki az államának jogszabályai szerint, és erről a fogadó állam hatóságait értesíti.

9. Cikk

(1) A Felek legkésőbb a Megállapodás hatálybalépése előtt harminc (30) nappal diplomáciai úton megküldik egymásnak a diplomata-útleveleik mintapéldányait.

(2) Amennyiben a Felek új diplomata-útlevelet bocsátanak ki, vagy a forgalomban lévőn változtatást hajtanak végre, ezen útlevelek mintapéldányait legkésőbb harminc (30) nappal az új vagy a módosított útlevelek hatálybalépését megelőzően diplomáciai úton eljuttatják egymásnak.

10. Cikk

(1) A Megállapodás a Feleknek a hatálybalépéshez szükséges belső eljárásaik teljesítéséről szóló írásbeli, diplomáciai úton küldött értesítései közül az utolsónak a kézhezvételétől számított harmincadik (30.) napon lép hatályba.

(2) A Megállapodás a Felek kölcsönös megegyezésével módosítható, a Megállapodás elválaszthatatlan részét képező kiegészítő jegyzőkönyv formájában. A módosítások az (1) bekezdésben foglalt rendelkezéseknek megfelelően lépnek hatályba.

(3) A jelen Megállapodás hatályban marad mindaddig, amíg a Felek bármelyike írásban, diplomáciai úton küldött értesítéssel fel nem mondja három (3) hónapos határidővel.

11. Cikk

A Megállapodás rendelkezéseinek értelmezésével vagy alkalmazásával kapcsolatban felmerülő nézetkülönbségeket vagy vitákat békésen, diplomáciai úton, a Felek közötti konzultációk és tárgyalások révén kell rendezni.

Kelt New York-ban, 2017. szeptember 22-én két eredeti példányban, magyar, arab és angol nyelven, mindhárom szöveg egyaránt hiteles. A Megállapodás rendelkezéseinek értelmezésbeli vagy alkalmazásbeli különbségei esetén az angol nyelvű szöveg az irányadó.

Magyarország Kormánya
nevében
a Jordán Hasemita Királyság Kormánya
nevében”

4. § (1) Ez a törvény - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 2. § és a 3. § a Megállapodás 10. cikk (1) bekezdésében meghatározott időpontban lép hatályba. * 

(3) A Megállapodás, illetve a 2. § és a 3. § hatálybalépésének naptári napját a külpolitikáért felelős miniszter annak ismertté válását követően a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett közleményével állapítja meg. * 

5. § Az e törvény végrehajtásához szükséges intézkedésekről a külpolitikáért felelős miniszter gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére