A jogszabály mai napon ( 2020.02.28. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

23/2018. (VIII. 30.) IM rendelet

a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek időközi választása és a nemzetiségi önkormányzati képviselők időközi választása költségeinek normatíváiról, tételeiről, elszámolási és belső ellenőrzési rendjéről

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 346. § a) pontjában,

a 2. §, az 1-4. melléklet tekintetében a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 346. § e)-f) pontjában,

az 5. melléklet tekintetében a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 346. § e) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 109. § 2. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) A Nemzeti Választási Iroda (a továbbiakban: NVI) a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek időközi választása és a nemzetiségi önkormányzati képviselők időközi választása (a továbbiakban együtt: választás) lebonyolítása fedezetének biztosításához a költségvetés tervezése keretében éves szintű pénzügyi feladat- és költségtervet készít.

(2) A helyi választási iroda (a továbbiakban: HVI) vezetője, a területi választási iroda (a továbbiakban: TVI) vezetője, továbbá a választás lebonyolításában részt vevő egyéb szerv (a továbbiakban: egyéb szerv) vezetője választási feladatai tekintetében

a) felelős a választás pénzügyi tervezéséért, számviteli és az e rendelet szerinti feladattípusú pénzügyi elszámolásáért,

b) felelős a választás pénzügyi lebonyolításáért, a pénzeszközök célhoz kötött felhasználásáért és ellenőrzéséért,

c) gyakorolja a választás pénzeszközei feletti kötelezettségvállalási és utalványozási jogot az államháztartásról szóló törvény alapján, és szabályozza a választásokhoz kapcsolódóan a pénzügyi ellenjegyzés, teljesítésigazolás, érvényesítés, utalványozás rendjét, továbbá

d) gondoskodik a választás céljára szolgáló pénzeszközök elkülönített számviteli kezeléséről.

2. § (1) A választási feladatok előkészítésének és lebonyolításának pénzügyi fedezetéül az 1-5. mellékletben meghatározott tételek és normatívák, a nem normatív kiadások tekintetében az NVI elnökének az egyéb szerv vezetőjével kötött megállapodása alapján megállapított költségvetési támogatás szolgál.

(2) Az (1) bekezdés szerinti megállapodásokat az érintettek kötelesek az államháztartásról szóló törvény rendelkezéseinek megfelelően, de legkésőbb a szavazás napját megelőző harmincadik napig megkötni.

(3) A pénzügyi fedezet számításánál a választópolgárok számát

a) az időközi választás során a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 115. § (1) bekezdésében meghatározott napon, a szavazóköri névjegyzék,

b) megismételt szavazás esetén a megismételtetett szavazáshoz összeállított szavazóköri névjegyzék

szavazás napi adatai szerint kell megállapítani.

(4) Az 1-5. mellékletben meghatározott tételeket, normatívákat a választásban érintett megye, település, választókerület, nemzetiség adatai alapján kell figyelembe venni.

(5) Az NVI elnöke a (3) és (4) bekezdés szerint számított pénzügyi fedezetről támogatói okiratban értesíti a választási irodát, melyet a választás pénzügyi lebonyolítását támogató informatikai rendszerben (a továbbiakban: informatikai rendszer) küld meg a választási iroda vezetőjének.

3. § (1) Az NVI a választás pénzügyi fedezetének a TVI-t megillető részét az illetékes fővárosi, megyei önkormányzat hivatalának fizetési számlájára utalja át.

(2) Az NVI a választás pénzügyi fedezetének a HVI-t megillető részét a települési önkormányzat polgármesteri hivatala (közös önkormányzati hivatal esetén a közös önkormányzati hivatal) fizetési számlájára utalja át, ettől eltérő fizetési számlára történő utalásra az NVI elnöke írásbeli engedélyével van lehetőség.

(3) A választás kiadásainak fedezetére rendelkezésre álló, normatívák szerinti összeget az NVI a 6. § (3) bekezdése szerinti, elfogadott feladattípusú pénzügyi elszámolások alapján, utólag, az elfogadást követő nyolc napon belül utalja át.

(4) A választási irodák a fizetési számláik adatait az informatikai rendszerben változás esetén aktualizálják. A választási irodák a választás kitűzését követően a fizetési számláik adatait felülvizsgálják, annak megtörténtét az informatikai rendszerben rögzítik.

(5) A képviselő-testület, közgyűlés feloszlásának kimondása vagy feloszlatása miatt tartott időközi választás esetén az érintett önkormányzatnak saját forrásból kell az 1-4. melléklet szerinti normatívát - beleértve a felettes választási szerv számára meghatározott normatívát is - és a választás egyéb költségeit biztosítani. Jogszabályban meghatározott központi biztosítású nyomtatványok és választástechnikai eszközök, valamint azok kézbesítésének, szállításának 5. melléklet szerinti nettó összegének az általános forgalmi adó mértékkel növelt költségét az NVI részére, számla alapján, előzetesen kell megtéríteni.

4. § (1) A választás e § szerinti személyi juttatásainak kifizetésére csak a feladattípusú pénzügyi elszámolás (a továbbiakban: elszámolás) elfogadását követően kerülhet sor.

(2) A választási iroda vezetője az iroda vezetője és tagjai személyi juttatásokra vonatkozó javaslatát az informatikai rendszerben rögzíti, az elszámolásával együtt az informatikai rendszerben felterjeszti az NVI elnökének, aki dönt annak elfogadásáról. Az iroda tagjainak javasolt díja személyenként nem haladhatja meg az iroda vezetője részére megállapított normatíva összegét.

(3) A választási iroda vezetője önmaga számára nem állapíthat meg díjazást, elszámolásában a javaslatát a részére megállapított normatíva keretein belül teheti meg.

(4) A választási irodák vezetői és tagjai személyi juttatásainak kifizetéséről az NVI elnöke az elszámolások elfogadásakor dönt, és intézkedik a díjak fedezetéről, kifizethetőségéről.

5. § (1) A feladat végrehajtásához biztosított normatív pénzeszközöket (személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, dologi kiadások) az államháztartásról szóló törvényben és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendeletben meghatározottak figyelembevételével kell felhasználni, azonban személyi kiadásra az e rendelet szerinti normatívákat - a feladatellátással arányos mértékben - biztosítani kell.

(2) Többlettámogatást különösen

a) a szavazatszámláló bizottságba (a továbbiakban: SZSZB) bevont póttagok díjazása,

b) nem állami vagy nem önkormányzati tulajdonú szavazóhelyiségek bérlete,

c) a Ve. 15. §-a szerinti kiadások,

d) az NVI elnöke által elrendelt, valamint a választási iroda által a Ve. 69. § (5) bekezdése alapján ellátott többletfeladatok,

e) a választási szervek részére az NVI elnöke által normatívaként megállapított rendkívüli költségek

miatt lehet igényelni.

(3) Feladatelmaradás esetén, vagy ha a feladatot a Ve. 69. § (5) bekezdése alapján másik választási iroda látja el, az erre a feladatra biztosított, a normatívák szerint számolt összeggel, illetve - ha a feladatelmaradás ismertté válása előtt indokolt kifizetés vagy kötelezettségvállalás történt - annak maradványával a választási irodának el kell számolni.

(4) Többletköltségként, illetve feladatelmaradásként kell elszámolni a téves adatszolgáltatásból származó különbözeteket.

(5) A HVI és a TVI többletkiadásainak, valamint a (3) bekezdés szerinti indokolt kifizetéseinek, illetve kötelezettségvállalásainak az elszámolásban való érvényesítését a választási iroda vezetője kezdeményezi az NVI elnökénél. A kérelem elfogadásáról az NVI elnöke a kezdeményezés átvételétől számított öt munkanapon belül dönt. Ha a kérelem elbírálására a feladat határidején belül nem kerül sor, a határidő leteltét követő napon az egyetértést megadottnak kell tekinteni.

6. § (1) A választás céljára biztosított pénzeszközöket választásonként elkülönítetten kell kezelni.

(2) A költségvetési szerv a pénzeszközök felhasználásáról bizonylatonként, jogcímenként tételesen - ezen belül a személyi kiadásokról név szerint - számol el, és a tényleges pénzforgalomról (bevétel, kiadás) a hatályos jogszabályok szerint a szerv számvitelében a választási feladatokkal kapcsolatos részletező nyilvántartást vezet. A részletező nyilvántartásban meg kell jeleníteni mind a kapott támogatást, mind a saját forrás terhére teljesített kiadásokat.

(3) A választási iroda a támogatásokról a részletező nyilvántartással összhangban az NVI elnöke részére bizonylatonként, jogcímenként - ezen belül a személyi kiadásokról név szerint - számol el az informatikai rendszerben, melynek alapja a tényleges kifizetések összege. Az elszámolás időpontjáig nem teljesült kiadásokról a kötelezettségvállalások alapján, szükség esetén időarányos költségmegosztással, költségbecsléssel kell elszámolni.

(4) Az egyéb szerv a támogatások felhasználásáról bizonylatonként, jogcímenként tételes - ezen belül a személyi kiadásokról név szerinti - elszámolást készít. Az elszámolást az alapbizonylatok másolatával kell alátámasztani.

(5) A pénzügyi elszámolás módját és részletszabályait az NVI elnöke állapítja meg.

(6) *  Ha a helyi önkormányzati képviselő, illetve a polgármester időközi választásával egy napon más választásra, országos népszavazásra is sor kerül, a normatívák valamennyi választás alapján külön-külön illetik meg a választásban érintett választási irodákat.

7. § (1) A HVI vezetője a szavazás napját követő tizenöt napon belül az NVI elnökének a 6. § (5) bekezdése szerinti utasításában meghatározott elszámolást, valamint tanúsítványt készít az NVI elnöke részére. Az elszámolást a tanúsítvány és az alapbizonylatok elektronikus másolatával kell alátámasztani.

(2) A TVI vezetője az NVI elnökének a 6. § (5) bekezdése szerinti utasításban meghatározott

a) elszámolást, valamint tanúsítványt készít a TVI részére biztosított pénzügyi fedezetről, és az elszámolást a tanúsítvány és az alapbizonylatok elektronikus másolatával támasztja alá,

b) összesítő elszámolást készít a HVI-vezetők és a saját elszámolása alapján a szavazás napját követő harminc napon belül.

(3) Az egyéb szerv vezetője elszámolást készít az NVI elnöke részére a szavazás napját követő harminc napon belül.

(4) Az NVI az (1)-(3) bekezdésben foglalt elszámolások alapján, éves költségvetési beszámolója készítésével egyidejűleg, összesítő elszámolást készít. Az összesítő elszámolás formáját és tartalmi elemeit az NVI elnökének a 6. § (5) bekezdése szerinti utasítása határozza meg.

8. § (1) A HVI vezetője és a TVI vezetője a választási iroda részére megállapított támogatás felhasználásának ellenőrzésére a választási iroda tagjainak ad megbízást.

(2) A HVI tekintetében az elszámolások megalapozottságát a TVI ellenőrzi a szavazás napját követő huszonöt napon belül.

(3) A TVI és az egyéb szerv tekintetében az elszámolások megalapozottságát az NVI ellenőrzi. Az NVI elnöke az elszámolások beérkezésétől - szükség esetén a javíttatott elszámolások beérkezésétől - számított húsz napon belül dönt azok elfogadásáról. A szükséges javításokat az elszámolást készítő szerv úgy köteles elvégezni, hogy a javított elszámolás az NVI-nek a javításra vonatkozó felhívásától számított hetedik napon az NVI-hez megérkezzen.

(4) A HVI többlettámogatásainak, többletkiadásainak indokoltságát a TVI tételesen megvizsgálja.

(5) A TVI és az NVI az ellenőrzés során a támogatás rendeltetésszerű felhasználását és a felhasználás választási eljárásról szóló törvénynek és a végrehajtására kiadott rendeleteknek való megfelelőségét vizsgálja. Az ellenőrzés során a költségvetési támogatások ellenőrzésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

9. § (1) A HVI elszámolását a TVI vezetője az informatikai rendszerben szereplő részletes adatok alapján a 7. § (2) bekezdés b) pontja szerinti határidőig felterjeszti az NVI elnökének.

(2) Az elszámolások elfogadásáról az NVI elnöke a felterjesztés és az informatikai rendszerben szereplő részletes adatok alapján dönt.

10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

11. § * 

1. melléklet a 23/2018. (VIII. 30.) IM rendelethez * 

Tételek és normatívák a helyi önkormányzati képviselők és a polgármesterek időközi választásán

1. Jogcím Normatíva
2. Kód Név Egység Ft/egység
3. HELYI TELEPÜLÉSI KIADÁSOK
4. 1. DOLOGI KIADÁSOK
5. 101 Kiadások a szavazás napján és azt megelőzően.
6. 10101 Dologi kiadások szavazókörönként
- Hirdetménnyel és tájékoztató nyomtatvánnyal,
- választással összefüggő egyéb dologi kiadásokkal,
- szavazóhelyiség kialakításával, működtetésével,
- nem állami, nem önkormányzati tulajdonú szavazóhelyiségek bérletével,
- szavazásnapi anyagok szállításával,
- a HVI szavazásnapi működésével,
a szavazás napját megelőző hatvanhetedik nap után kézbesített értesítőkkel,
kézbesített határozatokkal, egyéb döntésekkel kapcsolatos kiadások.
1 40 000
7. 10102 Névjegyzék nyomtatással kapcsolatos HVI feladatok elvégzése választópolgáronként számolva, de legalább 500 Ft. 1 2
8. 10106 Ajánlóív nyomtatással kapcsolatos HVI feladatok elvégzése laponként számolva, de legalább 500 Ft. 1 25
9. 10107 Több településre kiterjedő illetékességgel rendelkező HVI pótelőirányzata, kapcsolódó településenként. A kapcsolt települések szavazásnapi működésével összefüggő kiadások. 1 6 000
10. 104 Étkezési ellátás költségei.
11. 10401 Az SZSZB [egy szavazókörrel rendelkező településen a helyi választási bizottság (a továbbiakban: HVB)] választott és megbízott tagjainak, póttagjainak, valamint a bizottságok mellett működő jegyzőkönyvvezető szavazásnapi étkezési ellátása alapján fizetendő ÁFA. 1 1 800
12. 10402 A HVB tagjainak ellátási költsége alapján fizetendő ÁFA települési önkormányzati választás esetén. 1 6 400
13. 10403 HVI vezető és HVI tagok ellátási költsége alapján fizetendő ÁFA. 1 600
14. 105 Egyéb dologi kiadások utólagos igényléssel, tényleges igénybevétel alapján.
15. 10506 SZSZB-be a 208-as jogcím szerint bevont további póttagok ellátási költsége alapján fizetendő ÁFA, a Ve. 24. § (3) bekezdése szerint, póttagonként. 1 300
16. 10507 HVB tagjainak ellátási költsége alapján fizetendő ÁFA megyei önkormányzati képviselő- vagy főpolgármester-választás esetén. 1 6 400
17. 2. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK
18. 201 Az SZSZB-k tagjának tiszteletdíja.
19. 20101 Az SZSZB (egy szavazókörrel rendelkező településen a HVB) 3 választott tagjának díja. 3 35 000
20. 20102 Egy szavazókörrel rendelkező település esetén a HVB negyedik és ötödik tagjának díja. 2 35 000
21. 202 Az SZSZB (egy szavazókörrel rendelkező településen a HVB) mellett működő jegyzőkönyvvezető díja.
22. 20201 Az SZSZB (egy szavazókörrel rendelkező településen a HVB) mellett működő jegyzőkönyvvezető díja. 1 35 000
23. 203 A HVI tagjának személyi normatívája, kivéve HVI vezető. A normatíva a HVI alábbi számú tagjai tekintetében vehető figyelembe (település választópolgárszáma, több településre kiterjedő illetékességgel rendelkező HVI esetén a települések összesített választópolgárszáma alapján).
24. 20301 -8 000 választópolgárig 5 60 000
25. 20302 8 001-40 000 választópolgárig 10 60 000
26. 20303 40 001-80 000 választópolgárig 15 60 000
27. 20304 80 001-100 000 választópolgárig 20 60 000
28. 20305 100 001 választópolgártól 25 60 000
29. 204 A HVI tagjának többlet személyi normatívája.
30. 20401 A HVI tagjának személyi normatívája több településre kiterjedő illetékességgel rendelkező HVI esetében. A HVI figyelembe vehető tagjainak száma minden kapcsolt település után 1 fővel növekszik. 1 60 000
31. 205 HVB választott tagjainak személyi normatívája települési önkormányzati választás esetén.
32. 20501 HVB tagjainak személyi normatívája egy szavazókörös településen 20101 és 20102 jogcímeken felül. 5 35 000
33. 20502 HVB tagjainak személyi normatívája több szavazókörös településen. 3 45 000
34. 206 Étkezési ellátás költsége.
35. 20601 Az SZSZB (egy szavazókörrel rendelkező településen a HVB) választott és megbízott tagjainak, póttagjainak, valamint a bizottságok mellett működő jegyzőkönyvvezető szavazásnapi étkezési ellátása. 1 6 600
36. 20602 Választási ellátás költsége HVB-nként települési önkormányzati választás esetén. 1 23 600
37. 20603 HVI vezető és HVI tagok ellátási költsége normatív létszám alapján. 1 2 200
38. 207 Egyéb személyi kiadások utólagos igényléssel, tényleges igénybevétel alapján.
39. 20702 Az SZSZB Ve. 171. §-a alapján szükség szerint bevont póttagjának tiszteletdíja szavazókörönként legfeljebb 2 fő. 1 35 000
40. 20703 A választási bizottságok tagjainak távolléti díja [Ve. 15. §].
41. 20704 HVB választott tagjainak személyi normatívája megyei önkormányzati képviselő- vagy főpolgármester-választás esetén a tényleges igénybevétel alapján, utólagos igényléssel.
42. 207041 HVB tagjainak személyi normatívája egy szavazókörös településen 20101 és 20102 jogcímeken felül. 5 35 000
43. 207042 HVB tagjainak személyi normatívája több szavazókörös településen. 3 45 000
44. 20705 Választási ellátás költsége HVB-nként megyei önkormányzati képviselő- vagy főpolgármester-választás esetén a tényleges igénybevétel alapján, utólagos igényléssel. 1 23 600
45. 208 SZSZB-be a 20702 jogcímen felül bevont további póttagok személyi juttatásai a Ve. 24. § (3) bekezdése szerint, tényleges igénybevétel alapján, utólagos igényléssel.
46. 20801 SZSZB-be bevont további póttagok tiszteletdíja póttagonként.
- 1500 választópolgárig 101 és 400 fő közötti átjelentkező választópolgár esetén 1 fő, majd minden további megkezdett 300 fő esetén legfeljebb 1 fő.
- 1500 választópolgár felett a Ve. 24. § (3) bekezdése szerinti minimum mértékig.
1 35 000
47. 20802 SZSZB-be bevont további póttagok ellátási költsége póttagonként. 1 1 100
48. 20803 SZSZB-be bevont további póttagok tiszteletdíja póttagonként, mozgóurnát igénylő választópolgárok száma alapján, 50 és
100 fő között legfeljebb 2 fő, majd minden további megkezdett
50 fő esetén legfeljebb 2 fő, amennyiben a választópolgárok száma az 1500 főt nem haladja meg.
1 35 000
49. 209 HVI vezetőjének díja választási naponként, választópolgárszám függvényében (több településre kiterjedő illetékességgel rendelkező HVI esetén a települések összesített választópolgárszáma alapján). A választási iroda működtetése, választás szakmai felügyelete, a választás lebonyolítása.
50. 20901 -8000 választópolgárig 1 102 000
51. 20902 8 001-40 000 választópolgárig 1 132 000
52. 20903 40 001-80 000 választópolgárig 1 168 000
53. 20904 80 001-100 000 választópolgárig 1 204 000
54. 20905 100 001 választópolgártól 1 240 000
55. 20906 Több településre kiterjedő illetékességgel rendelkező HVI vezetőjének plusz díja kapcsolt településenként. 1 6 000
56. 3. MUNKAADÓT TERHELŐ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG
57. 301 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség.
58. 30101 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség irodavezető, iroda- és bizottsági tagok díja után.
59. 30102 Étkezési ellátás költsége után fizetendő munkáltatói teher.
60. 302 Személyi juttatás utólagos igénye után munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség.
61. 30201 Személyi juttatás utólagos igénye után munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség.
62. 30202 Étkezési ellátás utólagos költség igénye után fizetendő munkáltatói teher.
63. MEGYEI KIADÁSOK
64. 1. DOLOGI KIADÁSOK
65. 131 TVI választás előkészítésével és folyamatos működésével összefüggő kiadásai megyei önkormányzati képviselő- vagy főpolgármester-választáson.
66. 13101 TVI dologi kiadásai megyénként. 1 200 000
67. 13104 Ajánlóívek nyomtatása tényleges igénybevétel alapján laponként, megyék részére. 1 25
68. 133 Étkezési ellátás költségei.
69. 13301 TVI ellátási költsége alapján fizetendő ÁFA megyei önkormányzati képviselő- vagy főpolgármester-választáson. 1 4 300
70. 13302 Területi választási bizottság (a továbbiakban: TVB) választási ellátás költsége alapján fizetendő ÁFA megyénként megyei önkormányzati képviselő- vagy főpolgármester-választás esetén. 1 8 500
71. 13303 TVB választási ellátás költsége alapján fizetendő ÁFA megyénként települési önkormányzati választás esetén tényleges igénybevétel alapján utólagos igényléssel. 1 8 500
72. 134 Szavazással, eredmény-megállapítással összefüggő kiadások
73. 13401 A TVI és a TVB kiadásai megyei önkormányzati képviselő- vagy főpolgármester-választáson. 1 50 000
74. 2. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK
75. 234 TVI tagok és vezetők díja választási naponként.
76. 23401 TVI vezető díja megyei önkormányzati képviselő- vagy főpolgármester-választáson. 1 240 000
77. 23402 TVI vezető helyettesének díja megyei önkormányzati képviselő- vagy főpolgármester-választáson. 1 120 000
78. 23403 TVI pénzügyi felelősének díja.
79. 234031 TVI pénzügyi felelősének díja megyei önkormányzati képviselő- vagy főpolgármester-választáson. 1 120 000
80. 234032 TVI pénzügyi felelősének díja polgármester, illetve települési önkormányzati képviselő-választáson. 1 50 000
81. 23404 TVI informatikai felelősének díja megyei önkormányzati képviselő- vagy főpolgármester-választáson. 1 120 000
82. 23405 TVI további tagjának díja.
83. 234051 TVI további 4 tagjának díja megyei önkormányzati képviselő- vagy főpolgármester-választáson. 4 60 000
84. 234052 TVI további 1 tagjának díja polgármester, illetve települési önkormányzati képviselő-választáson. 1 30 000
85. 235 Étkezési ellátás költsége.
86. 23501 TVI ellátási költsége megyei önkormányzati képviselő- vagy főpolgármester-választáson. 1 15 700
87. 236 TVB 3 választott tagjának személyi juttatásai megyei önkormányzati képviselő-
vagy főpolgármester-választás esetén.
88. 23601 TVB 3 választott tagjának díja. 3 50 000
89. 23602 TVB választott és megbízott tagjainak választási ellátási költsége. 1 31 500
90. 237 TVB 3 választott tagjának személyi juttatásai települési önkormányzati választás esetén tényleges igénybevétel alapján utólagos igényléssel.
91. 23701 TVB 3 választott tagjának díja. 3 50 000
92. 23702 TVB választott és megbízott tagjainak választási ellátási költsége. 1 31 500
93. 3. MUNKAADÓT TERHELŐ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG
94. 331 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség TVI-nél.
95. 33103 TVI vezető díja utáni munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettség.
96. 33104 TVI, TVB tagok díja utáni munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettség.
97. 33105 Étkezési ellátás költsége után fizetendő munkáltatói teher.
98. 332 Személyi juttatás utólagos igénye után munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség.
99. 33201 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség TVB tagok díja után.
100. 33202 Étkezési ellátás költsége után fizetendő munkáltatói teher.

2. melléklet a 23/2018. (VIII. 30.) IM rendelethez * 

Tételek és normatívák a nemzetiségi önkormányzati képviselők időközi választásán

1. Jogcím Normatíva
2. Kód Név Egység Ft/egység
3. HELYI TELEPÜLÉSI KIADÁSOK
4. 1. DOLOGI KIADÁSOK
5. 101 Kiadások a szavazás napján és azt megelőzően.
6. 10101 Dologi kiadások szavazókörönként
- Hirdetménnyel és tájékoztató nyomtatvánnyal,
- választással összefüggő egyéb dologi kiadásokkal,
- szavazóhelyiség kialakításával, működtetésével,
- nem állami, nem önkormányzati tulajdonú szavazóhelyiségek bérletével,
- szavazásnapi anyagok szállításával,
- a HVI szavazásnapi működésével
kézbesített értesítőkkel kapcsolatos feladatok, a szavazás napját megelőző hatvanhetedik nap után kézbesített határozatokkal, egyéb döntésekkel kapcsolatos kiadások.
1 30 000
7. 10102 Névjegyzék nyomtatással kapcsolatos HVI feladatok elvégzése választópolgáronként számolva, de legalább 500 Ft. 1 2
8. 10106 Ajánlóív nyomtatással kapcsolatos HVI feladatok elvégzése laponként számolva, de legalább 500 Ft. 1 25
9. 10107 Több településre kiterjedő illetékességgel rendelkező HVI pótelőirányzata, kapcsolódó településenként. A kapcsolt települések szavazásnapi működésével összefüggő kiadások. 1 6 000
10. 104 Étkezési ellátás költségei.
11. 10401 Az SZSZB (egy szavazókörrel rendelkező településen a HVB) tagjainak és a bizottságok mellett működő jegyzőkönyvvezető szavazásnapi ellátási költsége alapján fizetendő ÁFA. 1 1 800
12. 10402 A HVB tagjainak ellátási költsége alapján fizetendő ÁFA települési nemzetiségi választás esetén. 1 6 400
13. 10403 HVI vezető és HVI tagok ellátási költsége alapján fizetendő ÁFA. 1 600
14. 105 Egyéb dologi kiadások utólagos igényléssel, tényleges igénybevétel alapján.
15. 10506 SZSZB-be a 208-as jogcím szerint bevont további póttagok ellátási költsége alapján fizetendő ÁFA, a Ve. 24. § (3) bekezdése szerint, póttagonként. 1 300
16. 10507 A HVB tagjainak ellátási költsége alapján fizetendő ÁFA területi és országos nemzetiségi önkormányzati képviselők választása esetén. 1 6 400
17. 2. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK
18. 201 Az SZSZB tagjainak tiszteletdíja.
19. 20101 Az SZSZB (egy szavazókörrel rendelkező település esetén a HVB) 5 választott tagjának díja. 5 35 000
20. 202 Az SZSZB (egy szavazókörrel rendelkező település esetén a HVB) mellett működő jegyzőkönyvvezető díja.
21. 20201 Az SZSZB (egy szavazókörrel rendelkező település esetén a HVB) mellett működő jegyzőkönyvvezető díja. 1 35 000
22. 203 A HVI tagjának személyi normatívája, kivéve HVI vezető.
23. 20301 HVI 3 tagjának díja. 3 60 000
24. 205 HVB választott tagjainak személyi normatívája települési nemzetiségi önkormányzati választás esetén.
25. 20501 HVB tagjainak személyi normatívája egy szavazókörös településen. 5 35 000
26. 20502 HVB tagjainak személyi normatívája több szavazókörös településen. 3 40 000
27. 206 Étkezési ellátás költsége.
28. 20601 Az SZSZB (egy szavazókörrel rendelkező település esetén a HVB) tagjainak, póttagjainak, valamint a bizottságok mellett működő jegyzőkönyvvezető szavazásnapi étkezési ellátása. 1 6 600
29. 20602 Választási ellátás költsége HVB-nként települési nemzetiségi választás esetén. 1 23 600
30. 20603 HVI vezető és HVI tagok ellátási költsége normatív létszám alapján. 1 1 100
31. 207 Egyéb személyi kiadások utólagos igényléssel, tényleges igénybevétel alapján.
32. 20703 A választási bizottságok tagjainak távolléti díja [Ve. 15. §].
33. 20704 HVB választott tagjainak személyi normatívája területi és országos nemzetiségi önkormányzati képviselők választása esetén.
34. 207041 HVB tagjainak személyi normatívája egy szavazókörös településen. 5 35 000
35. 207042 HVB tagjainak személyi normatívája több szavazókörös településen. 3 40 000
36. 20705 Választási ellátás költsége HVB-nként területi és országos nemzetiségi önkormányzati képviselők választása esetén. 1 23 600
37. 208 SZSZB-be bevont póttagok személyi juttatásai a Ve. 24. § (3) bekezdése szerint, utólagos igényléssel, tényleges igénybevétele alapján.
38. 20801 SZSZB-be bevont póttagok tiszteletdíja póttagonként 1500 választópolgár felett a Ve. 24. § (3) bekezdése szerinti minimum mértékig. 1 35 000
39. 20802 SZSZB-be bevont póttagok ellátási költsége póttagonként. 1 1 100
40. 20803 SZSZB-be bevont póttagok tiszteletdíja póttagonként, mozgóurnát igénylő választópolgárok száma alapján, 50 és 100 fő között legfeljebb 2 fő, majd minden további megkezdett 50 fő esetén legfeljebb 2 fő, amennyiben a választópolgárok száma az 1500 főt nem haladja meg. 1 35 000
41. 209 HVI vezető díja választási naponként. A választási iroda működtetése, választás szakmai felügyelete, a választás lebonyolítása.
42. 20901 HVI vezető díja. 1 60 000
43. 20902 Több településre kiterjedő illetékességgel rendelkező HVI vezetőjének plusz díja kapcsolt településenként. 1 6 000
44. 3. MUNKAADÓT TERHELŐ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG
45. 301 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség.
46. 30101 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség irodavezető, iroda- és bizottsági tagok díja után.
47. 30102 Étkezési ellátás költsége után fizetendő munkáltatói teher.
48. 302 Személyi juttatás utólagos igénye után munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség.
49. 30201 Személyi juttatás utólagos igénye után munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség.
50. 30202 Étkezési ellátás utólagos költség igénye után fizetendő munkáltatói teher.
51. MEGYEI KIADÁSOK
52. 1. DOLOGI KIADÁSOK
53. 131 TVI választás előkészítésével és folyamatos működésével összefüggő kiadásai területi és országos nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán.
54. 13101 TVI dologi kiadásai megyénként. 1 200 000
55. 13104 Ajánlóívek nyomtatása tényleges igénybevétel alapján (laponként) megyék részére. 1 25
56. 133 Étkezési ellátás költsége.
57. 13301 TVI ellátási költsége alapján fizetendő ÁFA területi és országos nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán. 1 4 300
58. 13302 TVB választási ellátás költsége alapján fizetendő ÁFA területi és országos nemzetiségi választás esetén megyénként. 1 8 500
59. 13303 TVB választási ellátás költsége alapján fizetendő ÁFA települési nemzetiségi választás esetén tényleges igénybevétel alapján utólagos igényléssel megyénként. 1 8 500
60. 134 Szavazással, eredmény-megállapítással összefüggő kiadások.
61. 13401 A TVI és a TVB kiadásai területi és országos nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán. 1 50 000
62. 2. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK
63. 234 TVI tagok és vezetők díja választási naponként.
64. 23401 TVI vezető díja területi és országos nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán. 1 85 000
65. 23402 TVI vezető helyettesének díja területi és országos nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán. 1 65 000
66. 23403 TVI pénzügyi felelősének díja.
67. 234031 TVI pénzügyi felelősének díja területi és országos nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán. 1 65 000
68. 234032 TVI pénzügyi felelősének díja települési nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán. 1 40 000
69. 23404 TVI informatikai felelősének díja területi és országos nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán. 1 65 000
70. 23405 TVI további tagjának díja.
71. 234051 TVI további 4 tagjának díja területi és országos nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán. 4 35 000
72. 234052 TVI egy tagjának díja települési nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán. 1 30 000
73. 235 Étkezési ellátás költsége.
74. 23501 TVI ellátási költsége területi és országos nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán. 1 15 700
75. 236 TVB 3 választott tagjának személyi juttatásai területi és országos nemzetiségi választás esetén.
76. 23601 TVB 3 választott tagjának díja. 3 50 000
77. 23602 TVB választott és megbízott tagjainak választási ellátási költsége megyénként. 1 31 500
78. 237 TVB 3 választott tagjának személyi juttatásai települési nemzetiségi választás esetén tényleges igénybevétel alapján utólagos igényléssel.
79. 23701 TVB 3 választott tagjának díja. 3 50 000
80. 23702 TVB választott és megbízott tagjainak választási ellátási költsége. 1 31 500
81. 3. MUNKAADÓT TERHELŐ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG
82. 331 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség TVI-nél.
83. 33103 TVI vezető díja utáni munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettség.
84. 33104 TVI, TVB tagok díja utáni munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettség.
85. 33105 Étkezési ellátás költsége után fizetendő munkáltatói teher.
86. 332 Személyi juttatás utólagos igénye után munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség.
87. 33201 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség TVB tagok díja után.
88. 33202 Étkezési ellátás költsége után fizetendő munkáltatói teher.

3. melléklet a 23/2018. (VIII. 30.) IM rendelethez * 

Tételek és normatívák a helyi önkormányzati képviselők és a polgármesterek időközi választásán a megismételt szavazáson

1. Jogcím Normatíva
2. Kód Név Egység Ft/egység
3. HELYI TELEPÜLÉSI KIADÁSOK
4. 1. DOLOGI KIADÁSOK
5. 101 Kiadások a szavazás napján és azt megelőzően.
6. 10101 Dologi kiadások szavazókörönként
- hirdetménnyel és tájékoztató nyomtatvánnyal,
- választással összefüggő egyéb dologi kiadásokkal,
- szavazóhelyiség kialakításával, működtetésével,
- nem állami, nem önkormányzati tulajdonú szavazóhelyiségek bérletével,
- szavazásnapi anyagok szállításával,
- a HVI szavazásnapi működésével,
a szavazás megismétléséről szóló, a választópolgárok számára küldött tájékoztató kézbesítésével,
kézbesített határozatokkal, egyéb döntésekkel kapcsolatos kiadások.
1 40 000
7. 10102 Névjegyzék nyomtatással kapcsolatos HVI feladatok elvégzése választópolgáronként számolva, de legalább 500 Ft. 1 2
8. 10107 Több településre kiterjedő illetékességgel rendelkező HVI pótelőirányzata, kapcsolódó településenként. A kapcsolt települések szavazásnapi működésével összefüggő kiadások. 1 6 000
9. 104 Étkezési ellátás költségei.
10. 10401 Az SZSZB (egy szavazókörrel rendelkező településen a HVB) választott és megbízott tagjainak, póttagjainak, valamint a bizottságok mellett működő jegyzőkönyvvezető szavazásnapi étkezési ellátása alapján fizetendő ÁFA. 1 1 800
11. 10402 A HVB tagjainak ellátási költsége alapján fizetendő ÁFA települési önkormányzati választás esetén. 1 4 300
12. 10403 A HVI vezető és HVI tagok ellátási költsége alapján fizetendő ÁFA. 1 600
13. 105 Egyéb dologi kiadások utólagos igényléssel, tényleges igénybevétel alapján.
14. 10506 SZSZB-be a 208-as jogcím szerint bevont további póttagok ellátási költsége alapján fizetendő ÁFA, a Ve. 24. § (3) bekezdése szerint, póttagonként. 1 300
15. 10507 HVB tagjainak ellátási költsége alapján fizetendő ÁFA megyei önkormányzati képviselő- vagy főpolgármester-választás esetén. 1 4 300
16. 2. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK
17. 201 Az SZSZB-k tagjának tiszteletdíja.
18. 20101 Az SZSZB (egy szavazókörrel rendelkező településen a HVB) 3 választott tagjának díja. 3 35 000
19. 20102 Egy szavazókörrel rendelkező település esetén a HVB negyedik és ötödik tagjának díja. 2 35 000
20. 202 Az SZSZB (egy szavazókörrel rendelkező településen a HVB) mellett működő jegyzőkönyvvezető díja.
21. 20201 Az SZSZB (egy szavazókörrel rendelkező településen a HVB) mellett működő jegyzőkönyvvezető díja. 1 35 000
22. 203 A HVI tagjának személyi normatívája, kivéve HVI vezető. A normatíva a HVI alábbi számú tagjai tekintetében vehető figyelembe (település választópolgárszáma, több településre kiterjedő illetékességgel rendelkező HVI esetén a települések összesített választópolgárszáma alapján).
23. 20301 -8 000 választópolgárig 5 60 000
24. 20302 8 001-40 000 választópolgárig 10 60 000
25. 20303 40 001-80 000 választópolgárig 15 60 000
26. 20304 80 001-100 000 választópolgárig 20 60 000
27. 20305 100 001 választópolgártól 25 60 000
28. 204 A HVI tagjának többlet személyi normatívája.
29. 20401 A HVI tagjának személyi normatívája több településre kiterjedő illetékességgel rendelkező HVI esetében. A HVI figyelembe vehető tagjainak száma minden kapcsolt település után 1 fővel növekszik. 1 60 000
30. 205 HVB választott tagjainak személyi normatívája települési önkormányzati választás esetén.
31. 20501 HVB tagjainak személyi normatívája egy szavazókörös településen 20101 és 20102 jogcímeken felül. 5 35 000
32. 20502 HVB tagjainak személyi normatívája több szavazókörös településen. 3 45 000
33. 206 Étkezési ellátás költsége.
34. 20601 Az SZSZB (egy szavazókörrel rendelkező településen a HVB) választott és megbízott tagjainak, póttagjainak, valamint a bizottságok mellett működő jegyzőkönyvvezető szavazásnapi étkezési ellátása. 1 6 600
35. 20602 Választási ellátás költsége HVB-nként települési önkormányzati választás esetén. 1 15 700
36. 20603 HVI vezető és HVI tagok ellátási költsége normatív létszám alapján. 1 2 200
37. 207 Egyéb személyi kiadások utólagos igényléssel, tényleges igénybevétel alapján.
38. 20702 Az SZSZB Ve. 171. §-a alapján szükség szerint bevont póttagjának tiszteletdíja szavazókörönként legfeljebb 2 fő. 1 35 000
39. 20703 A választási bizottságok tagjainak távolléti díja [Ve. 15. §].
40. 20704 HVB választott tagjainak személyi normatívája megyei önkormányzati képviselő- vagy főpolgármester-választás esetén a tényleges igénybevétel alapján utólagos igényléssel.
41. 207041 HVB tagjainak személyi normatívája egy szavazókörös településen a 20101 és 20102 jogcímeken felül. 5 35 000
42. 207042 HVB tagjainak személyi normatívája több szavazókörös településen. 3 45 000
43. 20705 Választási ellátás költsége HVB-nként megyei önkormányzati képviselő- vagy főpolgármester-választás esetén a tényleges igénybevétel alapján, utólagos igényléssel. 1 15 700
44. 208 SZSZB-be a 20702 jogcímen felül bevont további póttagok személyi juttatásai
a Ve. 24. § (3) bekezdése szerint, tényleges igénybevétel alapján, utólagos igényléssel.
45. 20801 SZSZB-be bevont további póttagok tiszteletdíja póttagonként.
- 1500 választópolgárig 101 és 400 fő közötti átjelentkező választópolgár esetén 1 fő, majd minden további megkezdett 300 fő esetén legfeljebb 1 fő.
- 1500 választópolgár felett a Ve. 24. § (3) bekezdése szerinti minimum mértékig.
1 35 000
46. 20802 SZSZB-be bevont további póttagok ellátási költsége póttagonként. 1 1 100
47. 20803 SZSZB-be bevont további póttagok tiszteletdíja póttagonként, mozgóurnát igénylő választópolgárok száma alapján, 50 és 100 fő között legfeljebb 2 fő, majd minden további megkezdett 50 fő esetén legfeljebb 2 fő, amennyiben a választópolgárok száma az 1500 főt nem haladja meg. 1 35 000
48. 209 HVI vezető díja választási naponként. A választási iroda működtetése, választás szakmai felügyelete, a választás lebonyolítása.
49. 20901 HVI vezető díja. 1 60 000
50. 20906 Több településre kiterjedő illetékességgel rendelkező HVI vezetőjének plusz díja kapcsolt településenként. 1 6 000
51. 3. MUNKAADÓT TERHELŐ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG
52. 301 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség.
53. 30101 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség irodavezető, iroda- és bizottsági tagok díja után.
54. 30102 Étkezési ellátás költsége után fizetendő munkáltatói teher.
55. 302 Személyi juttatás utólagos igénye után munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség.
56. 30201 Személyi juttatás utólagos igénye után munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség.
57. 30202 Étkezési ellátás utólagos költség igénye után fizetendő munkáltatói teher.
58. MEGYEI KIADÁSOK
59. 1. DOLOGI KIADÁSOK
60. 131 TVI választás előkészítésével és folyamatos működésével összefüggő kiadásai megyei önkormányzati képviselő- vagy főpolgármester-választáson.
61. 13101 TVI dologi kiadásai megyénként. 1 50 000
62. 133 Étkezési ellátás költségei.
63. 13301 TVI ellátási költsége alapján fizetendő ÁFA megyei önkormányzati vagy főpolgármester-választáson. 1 2 900
64. 13302 TVB választási ellátás költsége alapján fizetendő ÁFA megyénként megyei önkormányzati képviselő- vagy főpolgármester-választás esetén. 1 5 500
65. 13303 TVB választási ellátás költsége alapján fizetendő ÁFA megyénként települési önkormányzati választás esetén tényleges igénybevétel alapján utólagos igényléssel. 1 5 500
66. 134 Szavazással, eredmény-megállapítással összefüggő kiadások
67. 13401 A TVI és a TVB kiadásai megyei önkormányzati képviselő- vagy főpolgármester-választáson. 1 20 000
68. 2. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK
69. 234 TVI tagok és vezetők díja választási naponként.
70. 23401 TVI vezető díja megyei önkormányzati képviselő- vagy főpolgármester-választáson. 1 50 000
71. 23402 TVI vezető helyettesének díja megyei önkormányzati képviselő- vagy főpolgármester-választáson. 1 35 000
72. 23403 TVI pénzügyi felelősének díja.
73. 234031 TVI pénzügyi felelősének díja megyei önkormányzati képviselő- vagy főpolgármester-választáson. 1 50 000
74. 234032 TVI pénzügyi felelősének díja polgármester, illetve települési önkormányzati képviselő választáson. 1 40 000
75. 23404 TVI informatikai felelősének díja megyei önkormányzati képviselő- vagy főpolgármester-választáson. 1 35 000
76. 23405 TVI további 1 tagjának díja.
77. 234051 TVI további 1 tagjának díja megyei önkormányzati képviselő- vagy főpolgármester-választáson. 1 35 000
78. 234052 TVI további 1 tagjának díja polgármester, illetve települési önkormányzati képviselő-választáson. 1 35 000
79. 235 Étkezési ellátás költsége.
80. 23501 TVI ellátási költsége megyei önkormányzati képviselő- vagy főpolgármester-választáson. 1 10 600
81. 236 TVB 3 választott tagjának személyi juttatásai megyei önkormányzati képviselő- vagy főpolgármester-választás esetén.
82. 23601 TVB 3 választott tagjának díja. 3 50 000
83. 23602 TVB választott és megbízott tagjainak választási ellátási költsége. 1 20 500
84. 237 TVB 3 választott tagjának személyi juttatásai települési önkormányzati választás esetén tényleges igénybevétel alapján utólagos igényléssel.
85. 23701 TVB 3 választott tagjának díja. 3 50 000
86. 23702 TVB választott és megbízott tagjainak választási ellátási költsége. 1 20 500
87. 3. MUNKAADÓT TERHELŐ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG
88. 331 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség a TVI-nél.
89. 33103 TVI vezető díja utáni munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettség.
90. 33104 TVI, TVB tagok díja utáni munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettség.
91. 33105 Étkezési ellátás költsége után fizetendő munkáltatói teher.
92. 332 Személyi juttatás utólagos igénye után munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség.
93. 33201 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség TVB tagok díja után.
94. 33202 Étkezési ellátás költsége után fizetendő munkáltatói teher.

4. melléklet a 23/2018. (VIII. 30.) IM rendelethez * 

Tételek és normatívák a nemzetiségi önkormányzati képviselők időközi választásán a megismételt szavazáson

1. Jogcím Normatíva
2. Kód Név Egység Ft/egység
3. HELYI TELEPÜLÉSI KIADÁSOK
4. 1. DOLOGI KIADÁSOK
5. 101 Kiadások a szavazás napján és azt megelőzően.
6. 10101 Dologi kiadások szavazókörönként
- hirdetménnyel és tájékoztató nyomtatvánnyal,
- választással összefüggő egyéb dologi kiadásokkal,
- szavazóhelyiség kialakításával, működtetésével,
- nem állami, nem önkormányzati tulajdonú szavazóhelyiségek bérletével,
- szavazásnapi anyagok szállításával,
- a HVI szavazásnapi működésével,
a szavazás megismétléséről szóló, a választópolgárok számára küldött tájékoztatóval, kézbesített határozatokkal, egyéb döntésekkel kapcsolatos kiadások.
1 30 000
7. 10102 Névjegyzék nyomtatással kapcsolatos HVI feladatok elvégzése választópolgáronként számolva, de legalább 500 Ft. 1 2
8. 10107 Több településre kiterjedő illetékességgel rendelkező HVI pótelőirányzata, kapcsolódó településenként. A kapcsolt települések szavazásnapi működésével összefüggő kiadások. 1 6 000
9. 104 Étkezési ellátás költségei.
10. 10401 Az SZSZB (egy szavazókörrel rendelkező településen a HVB) tagjainak és a bizottságok mellett működő jegyzőkönyvvezető szavazásnapi ellátási költsége alapján fizetendő ÁFA. 1 1 800
11. 10402 A HVB tagjainak ellátási költsége alapján fizetendő ÁFA települési nemzetiségi választás esetén. 1 4 300
12. 10403 HVI vezető és HVI tagok ellátási költsége alapján fizetendő ÁFA. 1 300
13. 105 Egyéb dologi kiadások utólagos igényléssel, tényleges igénybevétel alapján.
14. 10506 SZSZB-be a 208-as jogcím szerint bevont további póttagok ellátási költsége alapján fizetendő ÁFA, a Ve. 24. § (3) bekezdése szerint, póttagonként. 1 300
15. 10507 A HVB tagjainak ellátási költsége alapján fizetendő ÁFA területi és országos nemzetiségi önkormányzati képviselők választása esetén. 1 4 300
16. 2. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK
17. 201 Az SZSZB tagjainak tiszteletdíja.
18. 20101 Az SZSZB (egy szavazókörrel rendelkező településen a HVB) 5 választott tagjának díja. 5 35 000
19. 202 Az SZSZB (egy szavazókörrel rendelkező településen a HVB) mellett működő jegyzőkönyvvezető díja.
20. 20201 Az SZSZB (egy szavazókörrel rendelkező településen a HVB) mellett működő jegyzőkönyvvezető díja. 1 35 000
21. 203 A HVI tagjának személyi normatívája, kivéve HVI vezető.
22. 20301 HVI 3 tagjának díja. 3 48 000
23. 205 HVB választott tagjainak személyi normatívája települési nemzetiségi önkormányzati választás esetén.
24. 20501 HVB tagjainak személyi normatívája egy szavazókörös településen. 5 40 000
25. 20502 HVB tagjainak személyi normatívája több szavazókörös településen. 3 40 000
26. 206 Étkezési ellátás költsége.
27. 20601 Az SZSZB (egy szavazókörrel rendelkező településen a HVB) tagjainak, póttagjainak, valamint a bizottságok mellett működő jegyzőkönyvvezető szavazásnapi étkezési ellátása. 1 6 600
28. 20602 Választási ellátás költsége HVB-nként települési nemzetiségi választás esetén. 1 15 700
29. 20603 HVI vezető és HVI tagok ellátási költsége normatív létszám alapján. 1 1 100
30. 207 Egyéb személyi kiadások utólagos igényléssel, tényleges igénybevétel alapján.
31. 20703 A választási bizottságok tagjainak távolléti díja [Ve. 15. §].
32. 20704 HVB választott tagjainak személyi normatívája területi és országos nemzetiségi önkormányzati képviselők választása esetén.
33. 207041 HVB tagjainak személyi normatívája egy szavazókörös településen. 5 40 000
34. 207042 HVB tagjának személyi normatívája több szavazókörös településen. 3 40 000
35. 20705 Választási ellátás költsége HVB-nként területi és országos nemzetiségi önkormányzati képviselők választása esetén. 1 15 700
36. 208 SZSZB-be bevont póttagok személyi juttatásai a Ve. 24. § (3) bekezdése szerint tényleges igénybevétele alapján, utólagos igényléssel.
37. 20801 SZSZB-be bevont póttagok tiszteletdíja póttagonként 1500 választópolgár felett a Ve. 24. § (3) bekezdése szerinti minimum mértékig. 1 35 000
38. 20802 SZSZB-be bevont póttagok ellátási költsége póttagonként. 1 1 100
39. 20803 SZSZB-be bevont póttagok tiszteletdíja póttagonként, mozgóurnát igénylő választópolgárok száma alapján, 50 és 100 fő között legfeljebb 2 fő, majd minden további megkezdett 50 fő esetén legfeljebb 2 fő, amennyiben a választópolgárok száma az 1500 főt nem haladja meg. 1 35 000
40. 209 HVI vezető díja választási naponként. A választási iroda működtetése, választás szakmai felügyelete, a választás lebonyolítása.
41. 20901 HVI vezető díja. 1 60 000
42. 20902 Több településre kiterjedő illetékességgel rendelkező HVI vezetőjének plusz díja kapcsolt településenként. 1 6 000
43. 3. MUNKAADÓT TERHELŐ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG
44. 301 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség.
45. 30101 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség irodavezetők, iroda- és bizottsági tagok díja után.
46. 30102 Étkezési ellátás költsége után fizetendő munkáltatói teher.
47. 302 Személyi juttatás utólagos igénye után munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség.
48. 30201 Személyi juttatás utólagos igénye után munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség.
49. 30202 Étkezési ellátás utólagos költség igénye után fizetendő munkáltatói teher.
50. MEGYEI KIADÁSOK
51. 1. DOLOGI KIADÁSOK
52. 131 TVI választás előkészítésével és folyamatos működésével összefüggő kiadásai területi és országos nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán.
53. 13101 TVI dologi kiadásai megyénként. 1 50 000
54. 133 Étkezési ellátás költsége.
55. 13301 TVI ellátási költsége alapján fizetendő ÁFA területi és országos nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán 1 2 900
56. 13302 TVB választási ellátás költsége alapján fizetendő ÁFA területi és országos nemzetiségi választás esetén megyénként. 1 5 500
57. 13303 TVB választási ellátás költsége alapján fizetendő ÁFA települési nemzetiségi választás esetén tényleges igénybevétel alapján utólagos igényléssel megyénként. 1 5 500
58. 134 Szavazással, eredmény-megállapítással összefüggő kiadások.
59. 13401 A TVI és a TVB kiadásai területi és országos nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán. 1 20 000
60. 2. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK
61. 234 TVI tagok és vezetők díja választási naponként.
62. 23401 TVI vezető díja területi és országos nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán. 1 50 000
63. 23402 TVI vezető helyettesének díja területi és országos nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán. 1 35 000
64. 23403 TVI pénzügyi felelősének díja.
65. 234031 TVI pénzügyi felelősének díja területi és országos nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán. 1 35 000
66. 234032 TVI pénzügyi felelősének díja települési nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán. 1 35 000
67. 23404 TVI informatikai felelősének díja területi és országos nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán. 1 35 000
68. 23405 TVI további tagjának díja.
69. 234051 TVI további 4 tagjának díja területi és országos nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán. 4 35 000
70. 234052 TVI egy tagjának díja települési nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán. 1 35 000
71. 235 Étkezési ellátás költsége.
72. 23501 TVI ellátási költsége területi és országos nemzetiségi önkormányzati képviselők területi választásán. 1 10 600
73. 236 TVB 3 választott tagjának személyi juttatásai területi és országos nemzetiségi választás esetén megyénként.
74. 23601 TVB 3 választott tagjának díja. 3 35 000
75. 23602 TVB választott és megbízott tagjainak választási ellátási költsége. 1 20 500
76. 237 TVB 3 választott tagjának személyi juttatásai települési nemzetiségi választás esetén tényleges igénybevétel alapján utólagos igényléssel.
77. 23701 TVB 3 választott tagjának díja. 3 35 000
78. 23702 TVB választott és megbízott tagjainak választási ellátási költsége megyénként. 1 20 500
79. 3. MUNKAADÓT TERHELŐ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG
80. 331 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség TVI-nél.
81. 33103 TVI vezető díja utáni munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettség.
82. 33104 TVI, TVB tagok díja utáni munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettség.
83. 33105 Étkezési ellátás költsége után fizetendő munkáltatói teher.
84. 332 Személyi juttatás utólagos igénye után munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség.
85. 33201 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség TVB tagok díja után.
86. 33202 Étkezési ellátás költsége után fizetendő munkáltatói teher.

5. melléklet a 23/2018. (VIII. 30.) IM rendelethez * 

Tételek és normatívák a helyi önkormányzati képviselők és a polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők 3. § (5) bekezdése szerinti időközi választásán

1. Jogcím Normatíva
2. Kód Név Egység Ft/egység nettó
3. KÖZPONTI KIADÁSOK
4. 1. DOLOGI KIADÁSOK
5. 151 A választások előkészítésével kapcsolatos nyomtatványok.
6. 15101 Plakátok előállítása.
7. 1510102 Szavazóköri tájékoztató plakát. 2 99,10
8. 15102 Választópolgárok értesítésével kapcsolatos feladatok.
9. 1510201 Értesítők nyomtatása, megszemélyesítése, hajtogatása és borítékolása, választópolgáronként. 1 13,50
10. 1510202 Értesítők kézbesítése, választópolgáronként. 1 70,00
11. 152 Szavazásnapi nyomtatványok és kellékek.
12. 15201 Szavazóurnák biztosítása.
13. 1520101 Urnacsomagok előállítása, összeállítása, szállítása; szavazókörönként. 1 4 210,60
14. 15202 Szavazólapok és borítékok.
15. 1520201 Szavazólapok, választópolgáronként és szavazólap fajtánként 1 15,10
16. 1520202 Borítékok, választópolgáronként. 1 3,20
17. 15203 Szavazóköri szállítódoboz biztosítása.
18. 1520301 Szavazóköri szállítódoboz előállítása, szállítása, 1000 választópolgáronként. 1 1 969,70
19. 1520302 Szavazásnapi nyomtatványok és kellékek előállítása szavazókörönként. 1 3 565,40
20. 15204 Fogyatékkal élők számára készülő szavazási kellékek, választópolgáronként.
21. 1520401 Braille-írással készült értesítő borítékkal. 1 2 245,30
22. 1520402 Braille-írással ellátott szavazósablon és tájékoztató szavazáshoz. 1 2 371,90

  Vissza az oldal tetejére