A jogszabály mai napon ( 2019.10.15. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

23/2018. (VIII. 30.) IM rendelet

a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek időközi választása és a nemzetiségi önkormányzati képviselők időközi választása költségeinek normatíváiról, tételeiről, elszámolási és belső ellenőrzési rendjéről

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 346. § a) pontjában,

a 2. §, az 1-4. melléklet tekintetében a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 346. § e)-f) pontjában,

az 5. melléklet tekintetében a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 346. § e) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 109. § 2. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) A Nemzeti Választási Iroda (a továbbiakban: NVI) a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek időközi választása és a nemzetiségi önkormányzati képviselők időközi választása (a továbbiakban együtt: választás) lebonyolítása fedezetének biztosításához a költségvetés tervezése keretében éves szintű pénzügyi feladat- és költségtervet készít.

(2) A helyi választási iroda (a továbbiakban: HVI) vezetője, a területi választási iroda (a továbbiakban: TVI) vezetője, továbbá a választás lebonyolításában részt vevő egyéb szerv (a továbbiakban: egyéb szerv) vezetője választási feladatai tekintetében

a) felelős a választás pénzügyi tervezéséért, számviteli és az e rendelet szerinti feladattípusú pénzügyi elszámolásáért,

b) felelős a választás pénzügyi lebonyolításáért, a pénzeszközök célhoz kötött felhasználásáért és ellenőrzéséért,

c) gyakorolja a választás pénzeszközei feletti kötelezettségvállalási és utalványozási jogot az államháztartásról szóló törvény alapján, és szabályozza a választásokhoz kapcsolódóan a pénzügyi ellenjegyzés, teljesítésigazolás, érvényesítés, utalványozás rendjét, továbbá

d) gondoskodik a választás céljára szolgáló pénzeszközök elkülönített számviteli kezeléséről.

2. § (1) A választási feladatok előkészítésének és lebonyolításának pénzügyi fedezetéül az 1-5. mellékletben meghatározott tételek és normatívák, a nem normatív kiadások tekintetében az NVI elnökének az egyéb szerv vezetőjével kötött megállapodása alapján megállapított költségvetési támogatás szolgál.

(2) Az (1) bekezdés szerinti megállapodásokat az érintettek kötelesek az államháztartásról szóló törvény rendelkezéseinek megfelelően, de legkésőbb a szavazás napját megelőző harmincadik napig megkötni.

(3) A pénzügyi fedezet számításánál a választópolgárok számát

a) az időközi választás során a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 115. § (1) bekezdésében meghatározott napon, a szavazóköri névjegyzék,

b) megismételt szavazás esetén a megismételtetett szavazáshoz összeállított szavazóköri névjegyzék

szavazás napi adatai szerint kell megállapítani.

(4) Az 1-5. mellékletben meghatározott tételeket, normatívákat a választásban érintett megye, település, választókerület, nemzetiség adatai alapján kell figyelembe venni.

(5) Az NVI elnöke a (3) és (4) bekezdés szerint számított pénzügyi fedezetről támogatói okiratban értesíti a választási irodát, melyet a választás pénzügyi lebonyolítását támogató informatikai rendszerben (a továbbiakban: informatikai rendszer) küld meg a választási iroda vezetőjének.

3. § (1) Az NVI a választás pénzügyi fedezetének a TVI-t megillető részét az illetékes fővárosi, megyei önkormányzat hivatalának fizetési számlájára utalja át.

(2) Az NVI a választás pénzügyi fedezetének a HVI-t megillető részét a települési önkormányzat polgármesteri hivatala (közös önkormányzati hivatal esetén a közös önkormányzati hivatal) fizetési számlájára utalja át, ettől eltérő fizetési számlára történő utalásra az NVI elnöke írásbeli engedélyével van lehetőség.

(3) A választás kiadásainak fedezetére rendelkezésre álló, normatívák szerinti összeget az NVI a 6. § (3) bekezdése szerinti, elfogadott feladattípusú pénzügyi elszámolások alapján, utólag, az elfogadást követő nyolc napon belül utalja át.

(4) A választási irodák a fizetési számláik adatait az informatikai rendszerben változás esetén aktualizálják. A választási irodák a választás kitűzését követően a fizetési számláik adatait felülvizsgálják, annak megtörténtét az informatikai rendszerben rögzítik.

(5) A képviselő-testület, közgyűlés feloszlásának kimondása vagy feloszlatása miatt tartott időközi választás esetén az érintett önkormányzatnak saját forrásból kell az 1-4. melléklet szerinti normatívát - beleértve a felettes választási szerv számára meghatározott normatívát is - és a választás egyéb költségeit biztosítani. Jogszabályban meghatározott központi biztosítású nyomtatványok és választástechnikai eszközök, valamint azok kézbesítésének, szállításának 5. melléklet szerinti nettó összegének az általános forgalmi adó mértékkel növelt költségét az NVI részére, számla alapján, előzetesen kell megtéríteni.

4. § (1) A választás e § szerinti személyi juttatásainak kifizetésére csak a feladattípusú pénzügyi elszámolás (a továbbiakban: elszámolás) elfogadását követően kerülhet sor.

(2) A választási iroda vezetője az iroda vezetője és tagjai személyi juttatásokra vonatkozó javaslatát az informatikai rendszerben rögzíti, az elszámolásával együtt az informatikai rendszerben felterjeszti az NVI elnökének, aki dönt annak elfogadásáról. Az iroda tagjainak javasolt díja személyenként nem haladhatja meg az iroda vezetője részére megállapított normatíva összegét.

(3) A választási iroda vezetője önmaga számára nem állapíthat meg díjazást, elszámolásában a javaslatát a részére megállapított normatíva keretein belül teheti meg.

(4) A választási irodák vezetői és tagjai személyi juttatásainak kifizetéséről az NVI elnöke az elszámolások elfogadásakor dönt, és intézkedik a díjak fedezetéről, kifizethetőségéről.

5. § (1) A feladat végrehajtásához biztosított normatív pénzeszközöket (személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, dologi kiadások) az államháztartásról szóló törvényben és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendeletben meghatározottak figyelembevételével kell felhasználni, azonban személyi kiadásra az e rendelet szerinti normatívákat - a feladatellátással arányos mértékben - biztosítani kell.

(2) Többlettámogatást különösen

a) a szavazatszámláló bizottságba (a továbbiakban: SZSZB) bevont póttagok díjazása,

b) nem állami vagy nem önkormányzati tulajdonú szavazóhelyiségek bérlete,

c) a Ve. 15. §-a szerinti kiadások,

d) az NVI elnöke által elrendelt, valamint a választási iroda által a Ve. 69. § (5) bekezdése alapján ellátott többletfeladatok,

e) a választási szervek részére az NVI elnöke által normatívaként megállapított rendkívüli költségek

miatt lehet igényelni.

(3) Feladatelmaradás esetén, vagy ha a feladatot a Ve. 69. § (5) bekezdése alapján másik választási iroda látja el, az erre a feladatra biztosított, a normatívák szerint számolt összeggel, illetve - ha a feladatelmaradás ismertté válása előtt indokolt kifizetés vagy kötelezettségvállalás történt - annak maradványával a választási irodának el kell számolni.

(4) Többletköltségként, illetve feladatelmaradásként kell elszámolni a téves adatszolgáltatásból származó különbözeteket.

(5) A HVI és a TVI többletkiadásainak, valamint a (3) bekezdés szerinti indokolt kifizetéseinek, illetve kötelezettségvállalásainak az elszámolásban való érvényesítését a választási iroda vezetője kezdeményezi az NVI elnökénél. A kérelem elfogadásáról az NVI elnöke a kezdeményezés átvételétől számított öt munkanapon belül dönt. Ha a kérelem elbírálására a feladat határidején belül nem kerül sor, a határidő leteltét követő napon az egyetértést megadottnak kell tekinteni.

6. § (1) A választás céljára biztosított pénzeszközöket választásonként elkülönítetten kell kezelni.

(2) A költségvetési szerv a pénzeszközök felhasználásáról bizonylatonként, jogcímenként tételesen - ezen belül a személyi kiadásokról név szerint - számol el, és a tényleges pénzforgalomról (bevétel, kiadás) a hatályos jogszabályok szerint a szerv számvitelében a választási feladatokkal kapcsolatos részletező nyilvántartást vezet. A részletező nyilvántartásban meg kell jeleníteni mind a kapott támogatást, mind a saját forrás terhére teljesített kiadásokat.

(3) A választási iroda a támogatásokról a részletező nyilvántartással összhangban az NVI elnöke részére bizonylatonként, jogcímenként - ezen belül a személyi kiadásokról név szerint - számol el az informatikai rendszerben, melynek alapja a tényleges kifizetések összege. Az elszámolás időpontjáig nem teljesült kiadásokról a kötelezettségvállalások alapján, szükség esetén időarányos költségmegosztással, költségbecsléssel kell elszámolni.

(4) Az egyéb szerv a támogatások felhasználásáról bizonylatonként, jogcímenként tételes - ezen belül a személyi kiadásokról név szerinti - elszámolást készít. Az elszámolást az alapbizonylatok másolatával kell alátámasztani.

(5) A pénzügyi elszámolás módját és részletszabályait az NVI elnöke állapítja meg.

7. § (1) A HVI vezetője a szavazás napját követő tizenöt napon belül az NVI elnökének a 6. § (5) bekezdése szerinti utasításában meghatározott elszámolást, valamint tanúsítványt készít az NVI elnöke részére. Az elszámolást a tanúsítvány és az alapbizonylatok elektronikus másolatával kell alátámasztani.

(2) A TVI vezetője az NVI elnökének a 6. § (5) bekezdése szerinti utasításban meghatározott

a) elszámolást, valamint tanúsítványt készít a TVI részére biztosított pénzügyi fedezetről, és az elszámolást a tanúsítvány és az alapbizonylatok elektronikus másolatával támasztja alá,

b) összesítő elszámolást készít a HVI-vezetők és a saját elszámolása alapján a szavazás napját követő harminc napon belül.

(3) Az egyéb szerv vezetője elszámolást készít az NVI elnöke részére a szavazás napját követő harminc napon belül.

(4) Az NVI az (1)-(3) bekezdésben foglalt elszámolások alapján, éves költségvetési beszámolója készítésével egyidejűleg, összesítő elszámolást készít. Az összesítő elszámolás formáját és tartalmi elemeit az NVI elnökének a 6. § (5) bekezdése szerinti utasítása határozza meg.

8. § (1) A HVI vezetője és a TVI vezetője a választási iroda részére megállapított támogatás felhasználásának ellenőrzésére a választási iroda tagjainak ad megbízást.

(2) A HVI tekintetében az elszámolások megalapozottságát a TVI ellenőrzi a szavazás napját követő huszonöt napon belül.

(3) A TVI és az egyéb szerv tekintetében az elszámolások megalapozottságát az NVI ellenőrzi. Az NVI elnöke az elszámolások beérkezésétől - szükség esetén a javíttatott elszámolások beérkezésétől - számított húsz napon belül dönt azok elfogadásáról. A szükséges javításokat az elszámolást készítő szerv úgy köteles elvégezni, hogy a javított elszámolás az NVI-nek a javításra vonatkozó felhívásától számított hetedik napon az NVI-hez megérkezzen.

(4) A HVI többlettámogatásainak, többletkiadásainak indokoltságát a TVI tételesen megvizsgálja.

(5) A TVI és az NVI az ellenőrzés során a támogatás rendeltetésszerű felhasználását és a felhasználás választási eljárásról szóló törvénynek és a végrehajtására kiadott rendeleteknek való megfelelőségét vizsgálja. Az ellenőrzés során a költségvetési támogatások ellenőrzésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

9. § (1) A HVI elszámolását a TVI vezetője az informatikai rendszerben szereplő részletes adatok alapján a 7. § (2) bekezdés b) pontja szerinti határidőig felterjeszti az NVI elnökének.

(2) Az elszámolások elfogadásáról az NVI elnöke a felterjesztés és az informatikai rendszerben szereplő részletes adatok alapján dönt.

10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

11. § * 

1. melléklet a 23/2018. (VIII. 30.) IM rendelethez

Tételek és normatívák a helyi önkormányzati képviselők és a polgármesterek időközi választásán

Jogcím Normatíva
Kód Név Egység Ft/egység
HELYI TELEPÜLÉSI KIADÁSOK
1. DOLOGI KIADÁSOK
101 Kiadások a szavazás napját megelőzően
10101 Hirdetmény és tájékoztató nyomtatvány költségei szavazókörönként. Hirdetmény plakát közzététele, lakossági tájékoztatók, hirdetmények (szavazókörök helye, címe, szavazás napja) nyomtatása, sokszorosítása, kiragasztása. 1 3 000
10102 Névjegyzék-nyomtatással kapcsolatos HVI feladatok elvégzése, választópolgáronként számolva, de legalább 500 Ft. 1 1,5
10103 Választással összefüggő egyéb dologi kiadások szavazókörönként. Helyben készülő nyomtatványok előállítása, papír költsége: eskütételi jegyzőkönyvek, napközbeni jelentések nyomtatványai, választási bizottságok tagjainak megbízólevelei, átadás-átvételi jegyzőkönyvek, visszautasítottak jegyzéke stb. SZSZB eskütételének szervezése. Szavazóköri jegyzőkönyvek másolatainak biztosítása megbízott SZSZB tagok részére. 1 12 000
10106 Ajánlóívek nyomtatása tényleges igénybevétel alapján (laponként). 1 25
10109 Szavazásnapi anyagok szállításával kapcsolatos kiadások HVI-nként. 1 10 000
102 Kiadások a szavazás napján
10201 A szavazóhelyiség kialakításával, működtetésével kapcsolatos költségek, szavazókörönként. 1 4 000
10202 A HVI szavazásnapi működésével összefüggő kiadások. Szavazókörökkel való kapcsolattartás költségei. 1 30 000
10203 Több településre kiterjedő illetékességgel rendelkező HVI pótelőirányzata, kapcsolódó településenként.
A kapcsolt települések szavazásnapi működésével összefüggő kiadások. Amennyiben a székhely településen nincs időközi választás, a kapcsolódó települések száma eggyel csökken a támogatás megállapításánál.
1 6 000
104 Választási bizottságok ellátási költségei.
10401 Az SZSZB tagjainak ellátási költsége alapján fizetendő ÁFA. 1 1 700
10402 A Helyi Választási Bizottság (a továbbiakban: HVB) tagjainak ellátási költsége alapján fizetendő ÁFA. 1 4 300
105 Egyéb dologi kiadások utólagos igényléssel, tényleges igénybevétel alapján
10501 Nem állami, nem önkormányzati tulajdonú szavazóhelyiségek bérlete utólagos igényléssel szavazókörönként. 1 10 000
10502 Magyarországi címre kézbesített értesítőkkel kapcsolatos feladatok, a Ve. 115. § (1) bekezdésében meghatározott nap után, HVI részére utólagos igénylés alapján, értesítőnként. Az igénylés alapja a Magyar Posta által kiállított számlában feltüntetett mennyiség. 1 135
10503 Külföldi címre kézbesített értesítőkkel kapcsolatos feladatok, a Ve. 115. § (1) bekezdésében meghatározott nap után, HVI részére utólagos igénylés alapján, értesítőnként. Az igénylés alapja a Magyar Posta által kiállított számlában feltüntetett mennyiség. 1 500
10504 Magyarországi címre kézbesített határozatokkal, egyéb döntésekkel kapcsolatos feladatok, HVI részére utólagos igénylés alapján. Az igénylés alapja a Magyar Posta által kiállított számlában feltüntetett mennyiség. 1 730
10505 Külföldi címre kézbesített határozatokkal, egyéb döntésekkel kapcsolatos feladatok, HVI részére utólagos igénylés alapján. Az igénylés alapja a Magyar Posta által kiállított számlában feltüntetett mennyiség. 1 2 200
2. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK
201 Az SZSZB-k tagjának tiszteletdíja
201010 Az SZSZB [egy szavazókörrel rendelkező településen a HVB] 3 választott tagjának díja. 3 35 000
201020 Egy szavazókörrel rendelkező település esetén a HVB negyedik és ötödik tagjának díja. 2 35 000
202 Az SZSZB mellett működő jegyzőkönyvvezető díja
202010 Az SZSZB mellett működő jegyzőkönyvvezető díja. 1 35 000
203 A HVI tagjának személyi normatívája, kivéve HVI vezető.
A normatíva a HVI alábbi számú tagjai tekintetében vehető figyelembe (település választópolgárszáma, több településre kiterjedő illetékességgel rendelkező HVI esetén a települések összesített választópolgárszáma alapján):
203010 8 000 választópolgárig 5 60 000
203020 8 001-40 000 választópolgárig 10 60 000
203030 40 001-80 000 választópolgárig 15 60 000
203040 80 001-100 000 választópolgárig 20 60 000
203050 100 001 választópolgártól 25 60 000
204 A HVI tagjának személyi normatívája több településre kiterjedő illetékességgel rendelkező HVI esetében.
20401 A HVI tagjának személyi normatívája több településre kiterjedő illetékességgel rendelkező HVI esetében.
A HVI figyelembe vehető tagjainak száma minden kapcsolt település után 1 fővel növekszik. Amennyiben a székhely településen nincs időközi választás, a kapcsolódó települések száma eggyel csökken a támogatás megállapításánál.
1 60 000
205 HVB választott tagjainak személyi normatívája.
205010 HVB tagjainak személyi normatívája egy szavazókörös településen. 5 35 000
205020 HVB tagjainak személyi normatívája több szavazókörös településen, 8000 választópolgárig. 3 40 000
205030 HVB tagjainak személyi normatívája több szavazókörös településen, 8000 választópolgár felett. 3 45 000
206 Választási bizottságok ellátási költsége
206010 Az SZSZB választott és megbízott tagjainak napközbeni étkezési ellátása. 1 6 300
206030 Választási ellátás költsége HVB-nként.
A HVB választott és megbízott tagjainak étkezési költsége a választási időszakban.
1 15 700
207 Egyéb személyi kiadások utólagos igényléssel, tényleges igénybevétel alapján.
20702 Az SZSZB szükség szerint bevont póttagjának tiszteletdíja szavazókörönként legfeljebb 2 fő. 1 35 000
20704 A választási bizottságok tagjainak távolléti díja [Ve. 15. §].
3. MUNKAADÓT TERHELŐ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG
301 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség.
30101 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség iroda és bizottsági tagok díja után.
30102 Választási bizottságok ellátása után fizetendő munkáltatói teher.
302 Személyi juttatás utólagos igénye után munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség.
30201 Személyi juttatás utólagos igénye után munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség
MEGYEI KIADÁSOK
1. DOLOGI KIADÁSOK
133 Területi Választási Bizottság (a továbbiakban: TVB) választási ellátás költségei.
13302 TVB választási ellátás költsége alapján fizetendő ÁFA megyénként. 1 3 200
2. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK
231 HVI vezetőjének díja választópolgárszám függvényében (több településre kiterjedő illetékességgel rendelkező HVI esetén a települések összesített választópolgárszáma alapján).
231010 8000 választópolgárig 1 102 000
231020 8001-40 000 választópolgárig 1 132 000
231030 40 001-80 000 választópolgárig 1 168 000
231040 80 001-100 000 választópolgárig 1 204 000
231050 100 001 választópolgártól 1 240 000
234 TVI tagok díja választási naponként.
234030 TVI pénzügyi felelősének díja. 1 50 000
23405 TVI további 1 tagjának díja 1 30 000
236 TVB 3 választott tagjának személyi juttatásai jogorvoslat esetén, utólagos igényléssel, választási naponként.
236010 TVB 3 választott tagjának díja. 3 35 000
236020 TVB választási ellátás költsége megyénként. TVB választott és megbízott tagjainak étkezési költsége a választási időszakban. 1 11 800
3. MUNKAADÓT TERHELŐ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG
331 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség megyénél
33101 HVI vezetőinek díja utáni munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettség.
33104 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség TVI tagjainak díja után, megyénél.
332 Személyi juttatás utólagos igénye után munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség.
33201 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség TVB tagok díja után.
33202 TVB választási ellátás költsége után fizetendő munkáltatói teher megyénél.

2. melléklet a 23/2018. (VIII. 30.) IM rendelethez

Tételek és normatívák a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek időközi választásán a megismételt szavazáson

Jogcím Normatíva
Kód Név Egység Ft/egység
HELYI TELEPÜLÉSI KIADÁSOK
1. DOLOGI KIADÁSOK
101 Kiadások a szavazás napját megelőzően
10101 Hirdetmény és tájékoztató nyomtatvány költségei szavazókörönként. Hirdetmény plakát közzététele, lakossági tájékoztatók, hirdetmények (szavazókörök helye, címe, szavazás napja) nyomtatása, sokszorosítása, kiragasztása. 1 3 000
10102 Névjegyzék-nyomtatással kapcsolatos HVI feladatok elvégzése, választópolgáronként számolva, de legalább 500 Ft. 1 1,5
10103 Választással összefüggő egyéb dologi kiadások szavazókörönként. Helyben készülő nyomtatványok előállítása, papír költsége: eskütételi jegyzőkönyvek, napközbeni jelentések nyomtatványai, választási bizottságok tagjainak megbízólevelei, átadás-átvételi jegyzőkönyvek, visszautasítottak jegyzéke stb. SZSZB eskütételének szervezése. Szavazóköri jegyzőkönyvek másolatainak biztosítása megbízott SZSZB tagok részére. 1 12 000
10109 Szavazásnapi anyagok szállításával kapcsolatos kiadások HVI-nként 1 10 000
102 Kiadások a szavazás napján.
10201 A szavazóhelyiség kialakításával, működtetésével kapcsolatos költségek, szavazókörönként. 1 4 000
10202 A HVI szavazásnapi működésével összefüggő kiadások. Szavazókörökkel való kapcsolattartás költségei. 1 30 000
10203 Több településre kiterjedő illetékességgel rendelkező HVI pótelőirányzata, kapcsolódó településenként.
A kapcsolt települések szavazásnapi működésével összefüggő kiadások.
Amennyiben a székhely településen nincs megismételt szavazás, a kapcsolódó települések száma eggyel csökken a támogatás megállapításánál.
1 6 000
104 Választási bizottságok ellátási költségei.
10401 Az SZSZB tagjainak ellátási költsége alapján fizetendő ÁFA. 1 1 700
10402 A HVB tagjainak ellátási költsége alapján fizetendő ÁFA. 1 4 300
105 Egyéb dologi kiadások utólagos igényléssel, tényleges igénybevétel alapján
10501 Nem állami, nem önkormányzati tulajdonú szavazóhelyiségek bérlete utólagos igényléssel szavazókörönként. 1 10 000
10502 Magyarországi címre kézbesített értesítőkkel kapcsolatos feladatok, a Ve. 115. § (1) bekezdésében meghatározott nap után, HVI részére utólagos igénylés alapján, értesítőnként. Az igénylés alapja a Magyar Posta által kiállított számlában feltüntetett mennyiség. 1 135
10503 Külföldi címre kézbesített értesítőkkel kapcsolatos feladatok, a Ve. 115. § (1) bekezdésében meghatározott nap után, HVI részére utólagos igénylés alapján, értesítőnként. Az igénylés alapja a Magyar Posta által kiállított számlában feltüntetett mennyiség. 1 500
10504 Magyarországi címre kézbesített határozatokkal, egyéb döntésekkel kapcsolatos feladatok, HVI részére utólagos igénylés alapján. Az igénylés alapja a Magyar Posta által kiállított számlában feltüntetett mennyiség. 1 730
10505 Külföldi címre kézbesített határozatokkal, egyéb döntésekkel kapcsolatos feladatok, HVI részére utólagos igénylés alapján. Az igénylés alapja a Magyar Posta által kiállított számlában feltüntetett mennyiség. 1 2 200
2. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK
201 Az SZSZB-k tagjainak tiszteletdíja.
20101 Az SZSZB [egy szavazókörrel rendelkező településen a HVB] 3 választott tagjának díja. 3 35 000
20102 Egy szavazókörrel rendelkező település esetén a HVB negyedik és ötödik tagjának díja. 2 35 000
202 Az SZSZB mellett működő jegyzőkönyvvezető díja.
20201 Az SZSZB mellett működő jegyzőkönyvvezető díja. 1 35 000
203 A HVI tagjának személyi normatívája, kivéve HVI vezető.
A normatíva a HVI alábbi számú tagjai tekintetében vehető figyelembe (település választópolgárszáma, több településre kiterjedő illetékességgel rendelkező HVI esetén a települések összesített választópolgárszáma alapján):
20301 8000 választópolgárig 5 60 000
20302 8001-40 000 választópolgárig 10 60 000
20303 40 001-80 000 választópolgárig 15 60 000
20304 80 001-100 000 választópolgárig 20 60 000
20305 100 001 választópolgártól 25 60 000
204 A HVI tagjának személyi normatívája több településre kiterjedő illetékességgel rendelkező HVI esetében.
20401 A HVI tagjának személyi normatívája több településre kiterjedő illetékességgel rendelkező HVI esetében.
A HVI figyelembe vehető tagjainak száma minden kapcsolt település után 1 fővel növekszik. Amennyiben a székhely településen nincs megismételt szavazás, a kapcsolódó települések száma eggyel csökken a támogatás megállapításánál.
1 60 000
205 HVB választott tagjainak személyi normatívája
20501 HVB tagjainak személyi normatívája egy szavazókörös településen. 5 35 000
20502 HVB tagjainak személyi normatívája több szavazókörös településen, 8000 választópolgárig. 3 40 000
20503 HVB tagjainak személyi normatívája több szavazókörös településen, 8000 választópolgár felett. 3 45 000
206 Választási bizottságok ellátási költsége
20601 Az SZSZB választott és megbízott tagjainak napközbeni étkezési ellátása. 1 6 300
20603 Választási ellátás költsége HVB-nként.
A HVB választott és megbízott tagjainak étkezési költsége a választási időszakban.
1 15 700
207 Egyéb személyi kiadások utólagos igényléssel, tényleges igénybevétel alapján.
20702 Az SZSZB szükség szerint bevont póttagjának tiszteletdíja szavazókörönként legfeljebb 2 fő. 1 35 000
20704 A választási bizottságok tagjainak távolléti díja [Ve. 15. §].
3. MUNKAADÓT TERHELŐ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG
301 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség.
30101 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség iroda és bizottsági tagok díja után.
30102 Választási bizottságok ellátása után fizetendő munkáltatói teher.
302 Személyi juttatás utólagos igénye után munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség.
30201 Személyi juttatás utólagos igénye után munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség
MEGYEI KIADÁSOK
1. DOLOGI KIADÁSOK
133 TVB választási ellátás költségei.
13302 TVB választási ellátás költsége alapján fizetendő ÁFA megyénként. 1 3 200
2. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK
231 HVI vezetőjének díja választópolgárszám függvényében (több településre kiterjedő illetékességgel rendelkező HVI esetén a települések összesített választópolgárszáma alapján).
23101 8000 választópolgárig 1 102 000
23102 8001-40 000 választópolgárig 1 132 000
23103 40 001-80 000 választópolgárig 1 168 000
23104 80 001-100 000 választópolgárig 1 204 000
23105 100 001 választópolgártól 1 240 000
234 TVI tagok díja választási naponként
23403 TVI pénzügyi felelősének díja 1 50 000
23405 TVI további 1 tagjának díja 1 30 000
236 TVB 3 választott tagjának személyi juttatásai, jogorvoslat esetén, utólagos igényléssel, választási naponként.
23601 TVB 3 választott tagjának díja 3 35 000
23602 TVB választási ellátás költsége megyénként. TVB választott és megbízott tagjainak étkezési költsége a választási időszakban 1 11 800
3. MUNKAADÓT TERHELŐ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG
331 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség megyénél
33101 HVI vezetőinek díja utáni munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettség.
33104 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség, TVI tagjainak díja után, megyénél.
332 Személyi juttatás utólagos igénye után munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség.
33201 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség TVB tagok díja után.
33202 TVB választási ellátás költsége után fizetendő munkáltatói teher megyénél.

3. melléklet a 23/2018. (VIII. 30.) IM rendelethez

Tételek és normatívák a nemzetiségi önkormányzati képviselők időközi választásán

Jogcím Normatíva
Kód Név Egység Ft/egység
HELYI TELEPÜLÉSI KIADÁSOK
1. DOLOGI KIADÁSOK
101 Kiadások a szavazás napját megelőzően
1010101 Hirdetmény és tájékoztató nyomtatvány költségei szavazókörönként. Hirdetmény plakát közzététele a települési nemzetiségi önkormányzati választás kitűzésekor, lakossági tájékoztatók, hirdetmények (szavazókörök helye, címe,szavazás napja) nyomtatása, sokszorosítása, kiragasztása nemzetiségi szavazókörönként számolva. 1 500
1010102 Hirdetmény és tájékoztató nyomtatvány költségei. Hirdetmény plakát közzététele a területi és országos nemzetiségi választás kitűzésekor, lakossági tájékoztatók, hirdetmények (szavazókörök helye, címe, szavazás napja) nyomtatása, sokszorosítása, kiragasztása érintett településenként számolva. 1 500
10102 Névjegyzék-nyomtatással kapcsolatos HVI feladatok elvégzése, választópolgáronként számolva, de legalább 500 Ft. 1 1,5
10103 Választással összefüggő egyéb dologi kiadások településenként. Helyben készülő nyomtatványok előállítása, papír költsége: eskütételi jegyzőkönyvek, napközbeni jelentések nyomtatványai, választási bizottságok tagjainak megbízólevelei, átadás-átvételi jegyzőkönyvek, visszautasítottak jegyzéke stb. SZSZB eskütételének szervezése. Szavazóköri jegyzőkönyvek másolatainak biztosítása megbízott SZSZB tagok részére. 1 10 000
10106 Ajánlóívek nyomtatása, tényleges igénybevétel alapján. (laponként). 1 25
102 Kiadások a szavazás napján
10201 A szavazóhelyiség kialakításával, működtetésével kapcsolatos költségek szavazókörönként.
1020101 A települési nemzetiségi önkormányzati képviselők időközi választásán a szavazóhelyiség kialakításával, működtetésével kapcsolatos költségek, szavazókörönként. 1 4 000
1020102 A HVB előtt történő szavazással kapcsolatos költségek területi és országos nemzetiségi választáson, azokon a településeken, ahol egyidejűleg települési nemzetiségi önkormányzati képviselők időközi választására nem kerül sor azonos napon. 1 4 000
10202 A HVI szavazásnapi működésével összefüggő kiadások. Szavazókörökkel való kapcsolattartás költségei. 1 10 000
104 Választási bizottságok ellátási költségei.
10401 A szavazást lebonyolító SZSZB vagy HVB tagjainak szavazásnapi ellátási költsége alapján fizetendő ÁFA. 1 1 700
10402 A HVB tagjainak ellátási költsége alapján fizetendő ÁFA a választási időszakban. 1 4 300
105 Egyéb dologi kiadások utólagos igényléssel, tényleges igénybevétel alapján.
10501 Nem állami, nem önkormányzati tulajdonú szavazóhelyiségek bérlete utólagos igényléssel szavazókörönként. 1 10 000
10502 Magyarországi címre kézbesített értesítőkkel kapcsolatos feladatok, a Ve. 115. § (1) bekezdésében meghatározott nap után, HVI részére utólagos igénylés alapján, értesítőnként. Az igénylés alapja a Magyar Posta által kiállított számlában feltüntetett mennyiség. 1 135
10503 Külföldi címre kézbesített értesítőkkel kapcsolatos feladatok, a Ve. 115. § (1) bekezdésében meghatározott nap után, HVI részére utólagos igénylés alapján, értesítőnként. Az igénylés alapja a Magyar Posta által kiállított számlában feltüntetett mennyiség. 1 500
10504 Magyarországi címre kézbesített határozatokkal, egyéb döntésekkel kapcsolatos feladatok, HVI részére utólagos igénylés alapján. Az igénylés alapja a Magyar Posta által kiállított számlában feltüntetett mennyiség. 1 730
10505 Külföldi címre kézbesített határozatokkal, egyéb döntésekkel kapcsolatos feladatok, HVI részére utólagos igénylés alapján. Az igénylés alapja a Magyar Posta által kiállított számlában feltüntetett mennyiség. 1 2 200
2. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK
201 Az SZSZB tagjainak tiszteletdíja
201010 Az SZSZB [egy szavazókörrel rendelkező településen a HVB] 3 választott tagjának díja szavazókörönként települési nemzetiségi önkormányzati választáson. 3 35 000
201040 A HVB 3 tagjának díja területi és országos nemzetiségi önkormányzati választáson (kivéve akkor, ha egyidejűleg települési nemzetiségi önkormányzati választást is tartanak azonos napon). 3 35 000
202 A jegyzőkönyvvezető díja
202010 A jegyzőkönyvvezető díja a szavazás napján a szavazóhelyiségben elvégzendő adminisztratív feladatokra. 1 35 000
203 A HVI tagjainak személyi normatívája, kivéve HVI vezető. A normatíva a HVI alábbi számú tagjai tekintetében vehető figyelembe:
203010 HVI 3 tagjának díja. 3 48 000
205 HVB választott tagjainak személyi normatívája települési nemzetiségi önkormányzati képviselők időközi választásán
205010 A HVB tagjainak személyi normatívája egy szavazókörös településen. 5 35 000
205020 HVB tagjainak személyi normatívája több szavazókörös településen. 3 40 000
206 Választási bizottságok ellátási költsége
206010 A szavazást lebonyolító SZSZB vagy HVB szavazásnapi ellátási költsége bizottságonként. 1 6 300
206030 Választási ellátás költsége települési nemzetiségi önkormányzati képviselők időközi választásán. A HVB választott és megbízott tagjainak étkezési költsége a választási időszakban. 1 15 700
207 Egyéb személyi kiadások utólagos igényléssel, tényleges igénybevétel alapján.
20702 Az SZSZB szükség szerint bevont póttagjának tiszteletdíja szavazókörönként legfeljebb 2 fő. 1 35 000
20704 A választási bizottságok tagjainak távolléti díja [Ve. 15. §].
20705 HVB előtt történő szavazás esetén szükség szerint bevont póttagjának tiszteletdíja szavazókörönként legfeljebb 2 fő. 1 35 000
20706 HVB előtt történő szavazás esetén a HVB tagjainak távolléti díja területi és országos nemzetiségi önkormányzati választáson.
3. MUNKAADÓT TERHELŐ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG
301 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség.
30101 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség iroda és bizottsági tagok díja után.
30102 Választási bizottságok ellátása után fizetendő munkáltatói teher településnél.
302 Személyi juttatás utólagos igénye után munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség.
30201 Személyi juttatás utólagos igénye után munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség
MEGYEI KIADÁSOK
1. DOLOGI KIADÁSOK
133 TVB választási ellátás költségei.
133010 TVB választási ellátás költsége alapján fizetendő ÁFA megyénként. 1 3 200
134 Szavazással, eredmény-megállapítással összefüggő kiadások
13401 A TVI és a TVB kiadásai területi és országos nemzetiségi választáson. 1 20 000
2. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK
231 HVI vezető díja választási naponként. A választási iroda működtetése, választás szakmai felügyelete, a választás lebonyolítása
231010 HVI vezető díja. 1 60 000
234 TVI tagok és vezető díja megyénként és választási naponként.
234010 TVI vezető díja területi és országos nemzetiségi önkormányzati képviselők időközi választásán. 1 85 000
234020 TVI pénzügyi felelősének díja területi és országos nemzetiségi önkormányzati képviselők időközi választásán. 1 65 000
234030 TVI pénzügyi felelősének díja települési nemzetiségi önkormányzati képviselők időközi választásán. 1 40 000
234040 TVI további 4 tagjának díja területi és országos nemzetiségi önkormányzati képviselők időközi választásán. 4 35 000
236 TVB 3 választott tagjának személyi juttatásai, települési nemzetiségi önkormányzati képviselők időközi választásán jogorvoslat esetén, utólagos igényléssel, vagy területi és országos nemzetiségi önkormányzati képviselők időközi választásán,választásonként
236010 TVB 3 választott tagjának díja. 3 35 000
236020 TVB választási ellátás költsége megyénként. TVB választott és megbízott tagjainak étkezési költsége a választási időszakban. 1 11 800
3. MUNKAADÓT TERHELŐ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG
331 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség megyénél
33101 HVI vezetőinek díja utáni munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettség.
33102 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség TVI, TVB tagjainak díja után, megyénél.
33103 Választási bizottság ellátása után fizetendő munkáltatói teher megyénél területi és országos nemzetiségi önkormányzati képviselők időközi választásán, választásonként.
332 Személyi juttatás utólagos igénye után munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség.
33201 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség TVB tagok díja után.
33202 Választási bizottság ellátása után fizetendő munkáltatói teher megyénél települési nemzetiségi önkormányzati képviselők időközi választásán, jogorvoslat esetén.

4. melléklet a 23/2018. (VIII. 30.) IM rendelethez

Tételek és normatívák a nemzetiségi önkormányzati képviselők időközi választásán a megismételt szavazáson

Jogcím Normatíva
Kód Név Egység Ft/egység
HELYI TELEPÜLÉSI KIADÁSOK
1. DOLOGI KIADÁSOK
101 Kiadások a szavazás napját megelőzően
1010101 Hirdetmény és tájékoztató nyomtatvány költségei szavazókörönként. Hirdetmény plakát közzététele a települési nemzetiségi önkormányzati választás kitűzésekor, lakossági tájékoztatók, hirdetmények (szavazókörök helye, címe, szavazás napja) nyomtatása, sokszorosítása, kiragasztása nemzetiségi szavazókörönként számolva. 1 500
1010102 Hirdetmény és tájékoztató nyomtatvány költségei. Hirdetmény plakát közzététele a területi és országos nemzetiségi választás kitűzésekor, lakossági tájékoztatók, hirdetmények (szavazókörök helye, címe, szavazás napja) nyomtatása, sokszorosítása, kiragasztása érintett településenként számolva. 1 500
10102 Névjegyzék-nyomtatással kapcsolatos HVI feladatok elvégzése, választópolgáronként számolva, de legalább 500 Ft. 1 1,5
10103 Választással összefüggő egyéb dologi kiadások településenként. Helyben készülő nyomtatványok előállítása, papír költsége: eskütételi jegyzőkönyvek, napközbeni jelentések nyomtatványai, választási bizottságok tagjainak megbízólevelei, átadás-átvételi jegyzőkönyvek, visszautasítottak jegyzéke stb. SZSZB eskütételének szervezése. Szavazóköri jegyzőkönyvek másolatainak biztosítása megbízott SZSZB tagok részére. 1 10 000
102 Kiadások a szavazás napján
10201 A szavazóhelyiség kialakításával, működtetésével kapcsolatos költségek szavazókörönként.
1020101 A települési nemzetiségi önkormányzati képviselők időközi választásán a szavazóhelyiség kialakításával, működtetésével kapcsolatos költségek, szavazókörönként. 1 4 000
1020102 A HVB előtt történő szavazással kapcsolatos költségek területi és országos nemzetiségi választáson, azokon a településeken, ahol egyidejűleg települési nemzetiségi önkormányzati képviselők időközi választására nem kerül sor azonos napon. 1 4 000
10202 A HVI szavazásnapi működésével összefüggő kiadások. Szavazókörökkel való kapcsolattartás költségei. 1 10 000
104 Választási bizottságok ellátási költségei.
10401 A szavazást lebonyolító SZSZB vagy HVB tagjainak szavazásnapi ellátási költsége alapján fizetendő ÁFA. 1 1 700
10402 A HVB tagjainak ellátási költsége alapján fizetendő ÁFA a választási időszakban. 1 4 300
105 Egyéb dologi kiadások utólagos igényléssel, tényleges igénybevétel alapján.
10501 Nem állami, nem önkormányzati tulajdonú szavazóhelyiségek bérlete utólagos igényléssel szavazókörönként. 1 10 000
10502 Magyarországi címre kézbesített értesítőkkel kapcsolatos feladatok, a Ve. 115. § (1) bekezdésében meghatározott nap után, HVI részére utólagos igénylés alapján, értesítőnként. Az igénylés alapja a Magyar Posta által kiállított számlában feltüntetett mennyiség. 1 135
10503 Külföldi címre kézbesített értesítőkkel kapcsolatos feladatok, a Ve. 115. § (1) bekezdésében meghatározott nap után, HVI részére utólagos igénylés alapján, értesítőnként. Az igénylés alapja a Magyar Posta által kiállított számlában feltüntetett mennyiség. 1 500
10504 Magyarországi címre kézbesített határozatokkal, egyéb döntésekkel kapcsolatos feladatok, HVI részére utólagos igénylés alapján. Az igénylés alapja a Magyar Posta által kiállított számlában feltüntetett mennyiség. 1 730
10505 Külföldi címre kézbesített határozatokkal, egyéb döntésekkel kapcsolatos feladatok, HVI részére utólagos igénylés alapján. Az igénylés alapja a Magyar Posta által kiállított számlában feltüntetett mennyiség. 1 2 200
2. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK
201 Az SZSZB tagjainak tiszteletdíja.
20101 Az SZSZB [egy szavazókörrel rendelkező településen a HVB] 3 választott tagjának díja szavazókörönként települési nemzetiségi önkormányzati választáson.. 3 35 000
20104 A HVB 3 tagjának díja területi és országos nemzetiségi önkormányzati választáson (kivéve akkor, ha egyidejűleg települési nemzetiségi önkormányzati választást is tartanak azonos napon). 3 35 000
202 A jegyzőkönyvvezető díja.
20201 A jegyzőkönyvvezető díja a szavazás napján a szavazóhelyiségben elvégzendő adminisztratív feladatokra.. 1 35 000
203 A HVI tagjainak személyi normatívája, kivéve HVI vezető.
A normatíva a HVI alábbi számú tagjai tekintetében vehető figyelembe:
20301 HVI 3 tagjának díja 3 48 000
205 HVB választott tagjainak személyi normatívája települési nemzetiségi önkormányzati képviselők időközi választásán
20501 HVB tagjainak személyi normatívája egy szavazókörös településen. 5 35 000
20502 HVB tagjainak személyi normatívája több szavazókörös településen 3 40 000
206 Választási bizottságok ellátási költsége
20601 A szavazást lebonyolító SZSZB vagy HVB szavazásnapi ellátási költsége bizottságonként. 1 6 300
20603 Választási ellátás költsége települési nemzetiségi önkormányzati képviselők időközi választásán. A HVB választott és megbízott tagjainak étkezési költsége a választási időszakban. 1 15 700
207 Egyéb személyi kiadások utólagos igényléssel, tényleges igénybevétel alapján.
20702 Az SZSZB szükség szerint bevont póttagjának tiszteletdíja szavazókörönként legfeljebb 2 fő. 1 35 000
20704 A választási bizottságok tagjainak távolléti díja [Ve. 15. §].
20705 HVB előtt történő szavazás esetén szükség szerint bevont póttagjának tiszteletdíja szavazókörönként legfeljebb 2 fő. 1 35 000
20706 HVB előtt történő szavazás esetén a HVB tagjainak távolléti díja területi és országos nemzetiségi önkormányzati választáson.
3. MUNKAADÓT TERHELŐ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG
301 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség.
30101 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség iroda és bizottsági tagok díja után.
30102 Választási bizottságok ellátása után fizetendő munkáltatói teher településnél.
302 Személyi juttatás utólagos igénye után munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség.
30201 Személyi juttatás utólagos igénye után munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség
MEGYEI KIADÁSOK
1. DOLOGI KIADÁSOK
133 TVB választási ellátás költségei.
13301 TVB választási ellátás költsége alapján fizetendő ÁFA megyénként. 1 3 200
134 Szavazással, eredmény-megállapítással összefüggő kiadások
13401 A TVI és a TVB kiadásai területi és országos nemzetiségi választáson. 1 20 000
2. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK
231 HVI vezető díja, választási naponként.
A választási iroda működtetése, választás szakmai felügyelete, a választás lebonyolítása.
23101 HVI vezető díja. 1 60 000
234 TVI tagok és vezető díja megyénként és választási naponként.
23401 TVI vezető díja területi és országos nemzetiségi önkormányzati képviselők időközi választásán. 1 85 000
23402 TVI pénzügyi felelősének díja területi és országos nemzetiségi önkormányzati képviselők időközi választásán. 1 65 000
23403 TVI pénzügyi felelősének díja települési nemzetiségi önkormányzati képviselők időközi választásán.. 1 40 000
23404 TVI további 4 tagjának díja területi és országos nemzetiségi önkormányzati képviselők időközi választásán. 4 35 000
236 TVB 3 választott tagjának személyi juttatásai, települési nemzetiségi önkormányzati képviselők időközi választásán jogorvoslat esetén, utólagos igényléssel, vagy területi és országos nemzetiségi önkormányzati képviselők időközi választásán,választásonként
23601 TVB 3 választott tagjának díja. 3 35 000
23602 TVB választási ellátás költsége megyénként. TVB választott és megbízott tagjainak étkezési költsége a választási időszakban. 1 11 800
3. MUNKAADÓT TERHELŐ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG
331 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség megyénél
33101 HVI vezetőinek díja utáni munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettség.
33102 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség, TVI és TVB tagjainak díja után, megyénél.
33103 Választási bizottság ellátása után fizetendő munkáltatói teher megyénél területi és országos nemzetiségi önkormányzati képviselők időközi választásán, választásonként.
332 Személyi juttatás utólagos igénye után munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség.
33201 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség TVB tagok díja után.
33202 Választási bizottság ellátása után fizetendő munkáltatói teher megyénél települési nemzetiségi önkormányzati képviselők időközi választásán, jogorvoslat esetén.

5. melléklet a 23/2018. (VIII. 30.) IM rendelethez

Tételek és normatívák a helyi önkormányzati képviselők és a polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők 3. § (5) bekezdése szerinti időközi választásán

Jogcím Normatíva
Kód Név Egység Ft/egység nettó
KÖZPONTI KIADÁSOK
1. DOLOGI KIADÁSOK
151 A választások előkészítésével kapcsolatos nyomtatványok.
15101 Plakátok előállítása.
1510102 Szavazóköri tájékoztató plakát. 2 99,10
15102 Választópolgárok értesítésével kapcsolatos feladatok.
1510201 Értesítők nyomtatása, megszemélyesítése, hajtogatása és borítékolása, választópolgáronként. 1 13,50
1510202 Értesítők kézbesítése, választópolgáronként. 1 55,00
152 Szavazásnapi nyomtatványok és kellékek.
15201 Szavazóurnák biztosítása.
1520101 Urnacsomagok előállítása, összeállítása, szállítása; szavazókörönként. 1 4 210,60
15202 Szavazólapok és borítékok
1520201 Szavazólapok, választópolgáronként és szavazólap fajtánként 1 15,10
1520202 Borítékok, választópolgáronként 1 3,20
15203 Szavazóköri szállítódoboz biztosítása.
1520301 Szavazóköri szállítódoboz előállítása, szállítása, 1000 választópolgáronként. 1 1 969,70
1520302 Szavazásnapi nyomtatványok és kellékek előállítása szavazókörönként. 1 3 445,40
15204 Fogyatékkal élők számára készülő szavazási kellékek, választópolgáronként.
1520401 Braille-írással készült értesítő borítékkal. 1 2 245,30
1520402 Braille-írással ellátott szavazósablon és tájékoztató szavazáshoz. 1 2 371,90

  Vissza az oldal tetejére