A jogszabály mai napon ( 2022.08.09. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

2018. évi XXIV. törvény

a Magyar Köztársaság Kormánya és a Kazak Köztársaság Kormánya között a diplomata és szolgálati útlevéllel rendelkező állampolgáraik kölcsönös vízummentességéről szóló Megállapodás, valamint az annak módosításáról szóló Budapesten, 2018. február 28-án aláírt Jegyzőkönyv kihirdetéséről * 

(A Magyar Köztársaság Kormánya és a Kazak Köztársaság Kormánya között a diplomata és szolgálati útlevéllel rendelkező állampolgáraik kölcsönös vízummentességéről szóló Megállapodás 1996. november 6-án nemzetközi jogilag hatályba lépett, a Megállapodás módosításáról szóló Jegyzőkönyv 2018. március 28-án nemzetközi jogilag hatályba lépett.)

1. § Az Országgyűlés a Magyar Köztársaság Kormánya és a Kazak Köztársaság Kormánya között a diplomata és szolgálati útlevéllel rendelkező állampolgáraik kölcsönös vízummentességéről szóló Megállapodást (a továbbiakban: Megállapodás) e törvénnyel kihirdeti.

2. § A Megállapodás hiteles magyar és orosz nyelvű szövege a következő:

„MEGÁLLAPODÁS
a Magyar Köztársaság Kormánya és a Kazak Köztársaság Kormánya között a diplomata és szolgálati útlevéllel rendelkező állampolgáraik kölcsönös vízummentességéről

A Magyar Köztársaság Kormánya és a Kazak Köztársaság Kormánya (a továbbiakban: Szerződő Felek)

- attól a szándéktól vezérelve, hogy elősegítik a baráti kapcsolatok fejlődését, a gazdasági, kereskedelmi, műszaki-tudományos, kulturális és más területekre kiterjedő együttműködés megszilárdítását,

- azzal a szándékkal, hogy elősegítsék a két ország diplomata és szolgálati útlevéllel rendelkező állampolgárainak kölcsönös utazásait,

az alábbiakról állapodtak meg:

1. Cikk

(1) Az egyik Szerződő Fél azon állampolgárai, akik érvényes diplomata vagy szolgálati útlevéllel rendelkeznek, vízum nélkül léphetnek be és ki a nemzetközi személyforgalom számára kijelölt határátkelőhelyeken, tranzitutasként áthaladhatnak, illetve ideiglenesen a másik Szerződő Fél területén tartózkodhatnak a jelen Megállapodásban előirányzott feltételek mellett. A vízum nélküli tartózkodás határideje a Szerződő Felek területén nem haladhatja meg a belépéstől számított 30 napot.

(2) Amennyiben az egyik Szerződő Fél állampolgárai harminc napnál hosszabb ideig kívánnak tartózkodni a másik Szerződő Fél területén, az állampolgárságuk szerinti állam diplomáciai vagy konzuli képviseletének írásos kérelmére a másik Szerződő Fél külügyminisztériuma meghosszabbíthatja az állampolgárok tartózkodási idejét a belépéstől számított legfeljebb 90 nap időtartamig.

2. Cikk

(1) Az egyik Szerződő Fél érvényes diplomata vagy szolgálati útlevéllel rendelkező azon állampolgárai, akik a másik Szerződő Fél országa területén működő diplomáciai vagy konzuli képviseletén teljesítenek szolgálatot, a szolgálatuk teljes időtartama alatt vízum nélkül léphetnek a fogadó Szerződő Fél államának területére, és ott vízum nélkül tartózkodhatnak és vízum nélkül utazhatnak ki onnan.

(2) Az (1) bekezdés szerinti jogosultságok vonatkoznak mindkét ország azon állampolgáraira is, akik az egyik Szerződő Fél államának képviselői olyan nemzetközi szervezetnél, amelynek székhelye a másik Szerződő Fél államának területén van, vagy ilyen nemzetközi szervezetben teljesítenek szolgálatot, ha e személyek érvényes diplomata vagy szolgálati útlevéllel rendelkeznek.

(3) Az (1) és (2) bekezdésben említett személyek szolgálatának időtartamára a velük közös háztartásban élő házastársukat és gyermeküket is megilletik az (1) bekezdés szerinti jogosultságok, ha ők maguk is érvényes magyar vagy kazak diplomata vagy szolgálati útlevéllel rendelkeznek, illetőleg, ha a gyermek a szülő diplomata vagy szolgálati útlevelébe van bejegyezve.

3. Cikk

(1) Az egyik Szerződő Fél állampolgárai a másik Szerződő Fél területén történő tartózkodásuk idején kötelesek ezen Fél jogszabályait betartani.

(2) Az egyik Szerződő Félnek joga van a másik Szerződő Fél állampolgára beutazásának megtagadására vagy tartózkodási időtartamának csökkentésére. A Szerződő Fél e döntését indokolni nem köteles.

(3) Jelen Megállapodás alkalmazását közrendi, közbiztonsági vagy közegészségügyi okból bármely Szerződő Fél egészében vagy részben átmenetileg felfüggesztheti. A felfüggesztésről és annak visszavonásáról a másik Szerződő Felet diplomáciai úton haladéktalanul, de 24 óránál nem később tájékoztatni kell.

4. Cikk

A Szerződő Felek külügyminisztériumai a Megállapodás aláírását követően diplomáciai úton haladéktalanul, de legkésőbb a hatálybalépést megelőzően tizenöt nappal megküldik egymásnak a Megállapodás hatálya alá tartozó útlevelek mintapéldányait, illetőleg új útlevelek bevezetése előtt legalább harminc nappal átadják egymásnak azok mintapéldányait.

5. Cikk

(1) Az egyik Szerződő Fél diplomata vagy szolgálati útlevéllel rendelkező állampolgára úti okmányának a másik Szerződő Fél területén történő elvesztését vagy megrongálódását a másik Szerződő Fél külügyminisztériumánál köteles bejelenteni.

(2) Az (1) bekezdésben említett elveszített vagy megrongálódott úti okmány helyett az állampolgárság szerinti állam diplomáciai vagy konzuli képviselete új úti okmányt állít ki. Az így kiadott úti okmánnyal a fogadó állam külügyminisztériuma által adott kiutazási engedély birtokában lehet kiutazni.

6. Cikk

A jelen Megállapodás során felmerülő vitákat és nézeteltéréseket a Szerződő Felek tárgyalások és konzultációk útján rendezik.

7. Cikk

(1) A Megállapodás az aláírását követő harmincadik napon lép hatályba.

(2) Jelen Megállapodás határozatlan ideig érvényes, és mindaddig hatályban marad, amíg bármelyik Szerződő Fél írásban, diplomáciai úton fel nem mondja. A Megállapodás a felmondásról szóló értesítésnek a másik Szerződő Fél által történt kézhezvételétől számított hatvanadik napon veszti hatályát.

(3) A jelen Megállapodás hatálybalépésétől kezdve a Szerződő Felek között a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetségének Kormánya és a Magyar Népköztársaság Kormánya között 1978. november 24-én, Budapesten, az állampolgárok kölcsönös vízummentes utazásainak feltételeiről megkötött Egyezmény, valamint annak kiegészítő rendelkezései hatályukat vesztik.

Kelt Budapesten, 1996. év október hó 7. napján, két eredeti példányban, mindkettő magyar, kazak és orosz nyelven, mindegyik szöveg egyaránt hiteles. A jelen Egyezmény rendelkezéseinek értelmezésével kapcsolatos nézeteltérések esetén az orosz nyelvű szöveg az irányadó.

A Magyar Köztársaság Kormánya nevében A Kazak Köztársaság Kormánya nevében”

„Соглашение
между Правительством Венгерской Республики и Правительством Республики Казахстан о порядке взаимных безвизовых поездок граждан с дипломатическими и служебными паспортами

Правительство Венгерской Республики и Правительство Республики Казахстан, в дальнейшем именуемые Договаривающимися Сторонами,

руководствуясь желанием способствовать развитию дружественных отношений, укреплению сотрудничества в экономической, торговой, научно - технической, культурной и других областях,

желая способствовать взаимным поездкам граждан - владельцев дипломатических и служебных паспортов,

согласились о нижеследующем:

Статья 1

1. Граждане одной из Договаривающихся Сторон - владельцы действительных дипломатических или служебных паспортов могут въезжать, выезжать через предназначенные для международного пассажирского движения пограничные пункты пропуска, следовать транзитом и временно пребывать на территории другой Договаривающейся Стороны без виз на условиях, предусмотренных настоящим Соглашением. Срок пребывания на территории Договаривающихся Сторон без виз не должен превышать тридцати дней с момента въезда.

2. В случае, если граждане одной из Договаривающихся Сторон намереваются пробыть на территории другой Договаривающейся Стороны более тридцати дней, то по письменной просьбе дипломатического или консульского представительства государства, гражданами которого являются эти лица, Министерство иностранных дел другой Договаривающейся Стороны может продлить срок пребывания граждан до 90 дней с момента въезда в страну.

Статья 2

1. Граждане одной из Договаривающихся Сторон - владельцы действительных дипломатических и служебных паспортов, являющиеся сотрудниками дипломатических и консульских представительств, функционирующих на территории другой Договаривающейся Стороны, имеют право безвизового въезда, выезда, пребывания на территории принимающей Договаривающейся Стороны на весь период своей служебной деятельности.

2. Указанными в п. 1 правами пользуются и те граждане обоих государств, которые являются представителями одной из Договаривающейся Стороны в международных организациях, представительства которых находятся на территории другой Договаривающейся Стороны или несут службу в подобных международных организациях и являются владельцами дипломатических и служебных паспортов.

3. За весь период служебной деятельности супруги и дети лиц, упомянутых в пункте 1 и 2, пользуются правами, содержащимися в пункте 1, если они являются владельцами венгерских или казахстанских дипломатических и служебных паспортов, и если их дети вписаны в дипломатические и служебные паспорта родителей.

Статья 3

1. Граждане одной из Договаривающихся Сторон во время пребывания на территории другой Договаривающейся Стороны обязаны соблюдать действующие законы и правила этой Стороны.

2. Каждая из Договаривающихся Сторон имеет право отказать гражданину другой Договаривающейся Стороны в разрешении на въезд или сократить срок его пребывания на своей территории, не мотивируя свое решение.

3. Каждая из Договаривающихся Сторон может в интересах общественной безопасности, общественного порядка и общественного здравоохранения полностью или частично приостановить действие настоящего Соглашения.

Договаривающаяся Сторона, принимающая такие меры, информирует, по возможности в кратчайшие сроки, но не позднее чем за 24 часа по дипломатическим каналам другую Договаривающуюся Сторону о принятии этих мер и соответственно их отмене.

Статья 4

Министерства иностранных дел Договаривающихся Сторон после подписания Соглашения безотлагательно, но не позднее чем за пятнадцать дней до вступления в силу Соглашения, по дипломатическим каналам обменяются образцами действительных паспортов, на которые распространяется действие Соглашения, а также не менее чем за тридцать дней до введения новых паспортов передают друг другу их образцы.

Статья 5

1. Гражданин - владелец дипломатического или служебного паспорта одной из Договаривающихся Сторон в случае утери или порчи проездного документа на территории другой Договаривающейся Стороны, должен поставить в известность об этом Министерство иностранных дел другой Договаривающейся Стороны.

2. Взамен утраченного или испорченного проездного документа, упомянутого в пункте 1, дипломатическое или консульское представительство государства, гражданином которого является это лицо, выдает ему новый проездной документ. Выезд по упомянутым проездным документам разрешается после получения соответствующего разрешения Министерства иностранных дел принимающей Стороны.

Статья 6

В случае возникновения споров или разногласий в ходе реализации настоящего Соглашения, Договаривающиеся Стороны решают их путем переговоров и консультаций.

Статья 7

1. Соглашение вступает в силу на тридцатый день после его подписания.

2. Настоящее Соглашение заключено на неопределенный срок и будет оставаться в силе до тех пор, пока одна из Договаривающихся Сторон письменно не уведомит другую Договаривающую Сторону по дипломатическим каналам о желании прекратить его действие. В этом случае действие настоящего Соглашения прекращается на шестидесятый день после получения уведомления другой Договаривающейся Стороны.

3. Со дня вступления в силу настоящего Соглашения между Договаривающимися Сторонами теряет силу подписанное 24 ноября 1978 года в Будапеште Соглашение между Правительством Венгерской Народной Республики и Правительством Союза Советских Социалистических Республик об условиях взаимных безвизовых поездок граждан и его дополнительные акты.

Совершено в г. Будапеште 7 октября 1996 года в двух экземплярах, каждый на венгерском, казахском и русском языках, причем все тексты имеют одинаковую силу. В случае возникновения разногласий в толковании положений настоящего Соглашения применяется текст на русском языке.

За Правительство Венгерской Республики За Правительство Республики Казахстан”

3. § Az Országgyűlés a Magyar Köztársaság Kormánya és a Kazak Köztársaság Kormánya között a diplomata és szolgálati útlevéllel rendelkező állampolgáraik kölcsönös vízummentességéről szóló 1996. október 7-én aláírt megállapodás módosításáról szóló Jegyzőkönyvet (a továbbiakban: Jegyzőkönyv) e törvénnyel kihirdeti.

4. § A Jegyzőkönyv hiteles magyar és orosz nyelvű szövege a következő:

„JEGYZŐKÖNYV
A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA ÉS A KAZAK KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA KÖZÖTT A DIPLOMATA ÉS SZOLGÁLATI ÚTLEVÉLLEL RENDELKEZŐ ÁLLAMPOLGÁRAIK KÖLCSÖNÖS VÍZUMMENTESSÉGÉRŐL SZÓLÓ 1996. OKTÓBER 7-ÉN KÖTÖTT MEGÁLLAPODÁS MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Magyarország Kormánya és a Kazah Köztársaság Kormánya (a továbbiakban: „Szerződő Felek”),

a Magyar Köztársaság Kormánya és a Kazak Köztársaság Kormánya között a diplomata és szolgálati útlevéllel rendelkező állampolgáraik kölcsönös vízummentességéről szóló, 1996. október 7-én kötött megállapodás alapján

a következőkben állapodnak meg:

1. Cikk

1. A Megállapodás 1. Cikk (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„(1) A Szerződő Felek diplomata- és szolgálati útlevéllel rendelkező állampolgárai vízum nélkül utazhatnak be a másik Szerződő Fél területére, utazhatnak rajta át, hagyhatják azt el, valamint tartózkodási engedély nélkül tartózkodhatnak ott, bármely száznyolcvan (180) napon belül kilencven (90) napot meg nem haladó időtartamban, figyelembe véve a megelőző 180 napos időszak minden egyes tartózkodás napját.”

2. A Megállapodás 1. Cikk (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„(2) Az 1. Cikkben említett útleveleknek az alábbi követelményeknek kell eleget tenniük:

a. érvényessége legalább 3 (három) hónappal meghaladja a Szerződő Felek területéről történő tervezett távozás időpontját;

b. a megelőző 5 (öt) éven belül bocsátották ki.”

3. A Megállapodás 2. Cikk (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„(1) A Szerződő Felek azon állampolgárai, akik a másik Szerződő Fél területén működő diplomáciai vagy konzuli képviseletek tagjai, vagy a másik Szerződő Fél területén működő nemzetközi szervezetnél képviselők, valamint házastársuk és gyermekeik, amennyiben rendelkeznek az 1. Cikkben említett érvényes útlevéllel, előzetesen kiállított beutazó vízum birtokában léphetnek be a másik Fél államának területére. A Szerződő Felek diplomáciai úton tájékoztatják egymást a fent említett állampolgáraik érkezéséről.”

4. A Megállapodás 2. Cikk (2) és (3) bekezdését törölni kell.

2. Cikk

A Szerződő Felek között az e Jegyzőkönyv rendelkezéseinek értelmezéséből vagy alkalmazásából eredő eltérések konzultációk és tárgyalások útján kerülnek rendezésre.

3. Cikk

A Jegyzőkönyv és a Megállapodás rendelkezései nem érintik a Szerződő Felek egyéb nemzetközi megállapodásaiból fakadó jogait és kötelezettségeit.

A Jegyzőkönyv a Megállapodás elválaszthatatlan részét képezi, és a Megállapodás 7. Cikkében foglalt eljárásrend szerint lép hatályba.

A Jegyzőkönyv a Megállapodással egyidejűleg veszíti hatályát.

Kelt Budapesten, 2018. február 28-án két eredeti példányban, magyar, kazah és orosz nyelven, mindhárom szöveg egyaránt hiteles. Eltérő értelmezés esetén az orosz nyelvű szöveg irányadó.

MAGYARORSZÁG A KAZAH KÖZTÁRSASÁG
KORMÁNYA NEVÉBEN KORMÁNYA NEVÉBEN”

„ПРОТОКОЛ
о внесении изменений и дополнений в Соглашение между Правительством Венгерской Республики и Правительством Республики Казахстан о порядке взаимных безвизовых поездок граждан с дипломатическими и служебными паспортами от 7 октября 1996 года

Правительство Венгрии и Правительство Республики Казахстан, именуемые в дальнейшем «Договаривающиеся Стороны»,

Руководствуясь Соглашением между Правительством Венгерской Республики и Правительством Республики Казахстан о порядке взаимных безвизовых поездок граждан с дипломатическими и служебными паспортами от 7 октября 1996 года (далее - Соглашение),

согласились о нижеследующем:

Статья 1

1. Пункт 1 статьи 1 Соглашения изложить в следующей редакции:

«Граждане любой из Договаривающихся Сторон, обладающие дипломатическими и служебными паспортами, могут въезжать, выезжать, а также пересекать транзитом территорию другой Договаривающейся Стороны по безвизовому режиму и оставаться там без вида на жительство на срок, не превышающий девяносто (90) дней в любой период, составляющий сто восемьдесят (180) дней, что подразумевает рассмотрение периода в сто восемьдесят (180) дней, предшествующего каждому дню пребывания.»

2. Пункт 2 статьи 1 Соглашения изложить в следующей редакции:

«2. Паспорта, упомянутые в статье 1, должны удовлетворять следующим критериям:

a. он должен быть действителен не менее трех (3) месяцев после предполагаемой даты выезда с территории Договаривающихся Сторон;

b. он должен быть выпущен в течение предыдущих пяти (5) лет.»

3. Пункт 1 Статьи 2 Соглашения изложить в следующей редакции:

«1. Граждане обеих Договаривающихся Сторон, которые являются сотрудниками дипломатических представительств или консульских учреждений, а также представители международных организаций, расположенных на территории другой Договаривающейся Стороны, и их супруг(-а) и дети, имеющие действительные паспорта, упомянутые в статье 1, должны получить соответствующую въездную визу до даты въезда. Договаривающиеся Стороны уведомляют друг друга о прибытии своих вышеупомянутых граждан по дипломатическим каналам.»

4. Пункты 2 и 3 статьи 2 Соглашения исключить.

Статья 2

Разногласия между Договаривающимися Сторонами, возникающие в связи с толкованием и применением положений настоящего Протокола, разрешаются путем взаимных консультаций и переговоров.

Статья 3

Положения настоящего Протокола и Соглашения не затрагивают прав и обязательств Договаривающихся Сторон, вытекающих из других международных договоров, участниками которых являются их государства.

Настоящий Протокол является неотъемлемой частью Соглашения и вступает в силу в соответствии с процедурой, предусмотренной в статье 7 Соглашения.

Настоящий Протокол прекращает действовать одновременно с Соглашением.

Совершено в Будапеште, 28 в феврале 2018 года в двух экземплярах, каждый на венгерском, казахском и русском языках, тексты которых имеют одинаковую силу. В случае расхождения между текстами, Договаривающиеся Стороны обращаются к тексту на русском языке.

ЗА ПРАВИТЕЛЬСТВО ЗА ПРАВИТЕЛЬСТВО
ВЕНГРИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН”

5. § Ez a törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba.

6. § Az e törvény végrehajtásához szükséges intézkedésekről a külpolitikáért felelős miniszter gondoskodik.

7. § A Megállapodás a Jegyzőkönyvben foglalt módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt hiteles szövegének a hatálybalépést követő haladéktalan közzétételéről a külpolitikáért felelős miniszter gondoskodik.

8. § * 


  Vissza az oldal tetejére