A jogszabály mai napon ( 2024.07.18. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

42/2018. (III. 13.) Korm. rendelet

a Kemény Ferenc Sportlétesítmény-fejlesztési Programmal, valamint egyéb dél-pesti és észak-csepeli beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a), b), d) és f) pontjában,

a 4. § tekintetében a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 93. § (1) bekezdés 1. és 11. pontjában,

az 5. § a) pontja tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 16. pont 16.2. alpontjában és 17. pontjában,

az 5. § b) és c) pontja tekintetében a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (1) bekezdés c) pontjában,

a 9. § tekintetében az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 139. § b) pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) *  A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja az 1. mellékletben megjelölt területen megvalósuló kiemelt kollégiumi, sport, rekreációs, egyéb kapcsolódó infrastrukturális, valamint kiegészítő funkciókat magába foglaló, komplex városfejlesztéssel (a továbbiakban: Beruházás) összefüggő, a 2. mellékletben felsorolt közigazgatási hatósági ügyeket.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a Beruházással összefüggőnek kell tekinteni mindazokat a közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek

a) a Beruházás megvalósításához, használatbavételéhez és üzemeltetésének beindításához szükségesek,

b) a Beruházáshoz közvetlenül kapcsolódó közlekedésfejlesztési, közműcsatlakozási és -fejlesztési, valamint azokkal összefüggő munkákra vonatkoznak.

2. § (1) *  A Kormány a 2. melléklet 1., 2. és 3. pontja szerinti közigazgatási hatósági ügyekben eljáró hatóságként Budapest Főváros Kormányhivatalát jelöli ki.

(2) A Kormány a 2. melléklet 7. pontja szerinti közigazgatási hatósági ügyekben eljáró hatóságként a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságot jelöli ki.

3. § *  A Kormány az 1. § (1) bekezdése szerinti kiemelt jelentőségű ügyekben koordinációs feladatokat ellátó főispánként a Budapest Főváros Kormányhivatalát vezető főispánt jelöli ki.

4. § A Beruházással összefüggésben az előzetes régészeti dokumentáció elkészítésére a Budavári Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető Nonprofit Kft., a szükséges további régészeti előkészítés – megelőző feltárás – elvégzésére a Budapesti Történeti Múzeum jogosult.

5. § A Beruházással összefüggésben

a) a településrendezési és az építészeti-műszaki tervtanácsokról szóló 252/2006. (XII. 7.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó építési tevékenység esetében a központi építészeti-műszaki tervtanács véleményét be kell szerezni,

b) településképi véleményezési eljárást nem kell lefolytatni, valamint

c) településképi bejelentési eljárásnak nincs helye.

6. § *  Az 1. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági ügyekre vonatkozó ügyintézési határidő – az előzetes vizsgálati eljárás, a környezeti hatásvizsgálati eljárás, valamint a természetvédelmi hatósági eljárás kivételével, vagy ha jogszabály rövidebbet nem állapít meg – harminc nap.

6/A. § *  (1) *  A Beruházás esetén a hatóság a hatósági engedély iránti kérelem elbírálása során nem vizsgálja, hogy az engedéllyel érintett telek rendezett-e.

(2) A Beruházás esetén egy épületre vonatkozóan az építési engedély akkor is megadható, ha a létesítendő épület helyszínéül szolgáló terület jelenleg több telekből áll, továbbá az épület építési teleknek nem minősülő területen is elhelyezhető.

(2a) *  Világesemény idejére és az azt követő állapotra vonatkozóan a Beruházás esetében az építési engedély ütemezetten is megkérhető.

(2b) *  A Dunai Evezős Központ részét képező Evezős Klubházra vonatkozóan egy építési engedély iránti kérelem több telekre is előterjeszthető.

(3) *  Az építtető az építmény használatbavételi, üzemeltetési, forgalombahelyezési engedélyének kiadásáig köteles gondoskodni arról, hogy a Beruházás keretében megvalósított építési tevékenységgel érintett telek az alkalmazandó településrendezési és építési követelményeknek megfelelően kialakításra és az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzésre kerüljön.

6/B. § *  A Beruházás esetében az egységes elektronikus közműnyilvántartásról szóló kormányrendeletet azzal kell alkalmazni, hogy a közműegyeztetés során a közművezeték-üzemeltetőnek öt napon belül nyilatkoznia kell az érintettségéről. Amennyiben a közművezeték-üzemeltető úgy nyilatkozik, hogy érintett, a további kérdésekről további tizenöt napon belül kell nyilatkoznia, az adott szakágra vonatkozó előírások szerint.

6/C. § *  A Beruházás esetében az 1. mellékletben megjelölt területre vonatkozóan a Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervéről szóló 2005. évi LXIV. törvény 1/A. § 6. pontjában, valamint 5. § (7) bekezdésében foglaltakat nem kell alkalmazni.

6/D. § *  (1) Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 1. melléklet 14. pontjában foglaltaktól eltérően, a 3. melléklet 1. és 2. pontjában meghatározott, Egységes Országos Vetületi rendszerben megadott koordináták által lehatárolt területen építési engedély nélkül, a (2) bekezdés szerinti létesítési és használatbavételi engedéllyel végezhető a teljesítménynyilatkozattal rendelkező építményszerkezetű és legfeljebb 360 napig fennálló

a)–d) * 

e) ideiglenes lelátó

építése.

(2) Az (1) bekezdés szerinti építmények létesítéséhez kizárólag a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság – élet- és vagyonbiztonságot szolgáló – tűzvédelmi és katasztrófavédelmi szempontok alapján megadott létesítési és használatbavételi engedélye szükséges. Ha ezen eljárásokkal összefüggésben szakértői költség merül fel, azt az építtető viseli.

(3) *  A Budapesti Atlétikai Stadion épületének férőhelybővítése (ideiglenes lelátók, rendezvények tartása) esetén az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: OTÉK) 42. §-át nem kell alkalmazni, valamint az OTÉK 99. §-ában az illemhelyekre vonatkozó előírások mobil konténerekkel is biztosíthatók, amelyek elhelyezése során a településrendezési tervet nem kell alkalmazni.

(4) *  A Beruházás keretében a 3. melléklet 1. és 2. pontjában meghatározott területen megvalósuló sportlétesítményen

a) belül elhelyezett egyéb rendeltetésű helyiségek, önálló rendeltetési egységek, valamint

b) kívül megvalósuló egyéb rendeltetésű építmény

rendeltetésszerű használatához személygépjármű elhelyezését, valamint gépjármű- és autóbuszparkoló- és várakozóhelyet, kerékpár-elhelyezési lehetőséget nem kell biztosítani.

6/E. § *  A helyi településrendezési tervben előírt infrastruktúra-fejlesztések elmaradása a Beruházás keretében megvalósuló építményekre vonatkozó használatbavételi engedély kiadásának nem feltétele.

6/F. § *  (1) Az OTÉK 64. § (2) bekezdés rendelkezéseit a lelátók esetében nem kell alkalmazni.

(2) A 3. melléklet 1. és 2. pontjában meghatározott, Egységes Országos Vetületi rendszerben megadott koordináták által lehatárolt területen az épületek közötti legkisebb távolság meghatározása során az OTÉK 36. § (2) bekezdésében foglaltak helyett az OTSZ szerint meghatározott tűztávolságot kell figyelembe venni.

6/G. § *  A Beruházás keretében megvalósuló sportlétesítmények sportpályáinak zöldfelületei a megengedett legkisebb zöldfelületbe beszámíthatóak.

6/H. § *  Az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szóló kormányrendelet hatálya nem terjed ki a Beruházás keretében megvalósuló, időszakos használatú sportcélú épületekre és az egyes épületeken belüli önálló rendeltetési egységekre.

6/I. § *  (1) A Kormány a Beruházás során a 4. mellékletben foglalt táblázat 3–44. sorában meghatározott ingatlanokon, valamint az ezen ingatlanokból a telekalakítási eljárásban hozott döntés véglegessé válását követően kialakított ingatlanokon az építési tevékenység elvégzéséhez szükséges ingyenes közterület használatának feltétlenül szükséges időtartamát 2021. január 1-jétől számított 45 hónapban határozza meg.

(2) A Kormány a Beruházás során a 4. mellékletben foglalt táblázat 45–62. sorában meghatározott ingatlanokon, valamint az ezen ingatlanokból a telekalakítási eljárásban hozott döntés véglegessé válását követően kialakított ingatlanokon az építési tevékenység elvégzéséhez szükséges ingyenes közterület használatának feltétlenül szükséges időtartamát a Kemény Ferenc Sportlétesítmény-fejlesztési Programmal, valamint egyéb dél-pesti és észak-csepeli beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról szóló 42/2018. (III. 13.) Korm. rendelet módosításáról szóló 554/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet hatálybalépésétől számított 45 hónapban határozza meg.

6/J. § *  A Budapesti Atlétikai Stadion megvalósítása során szükséges H7 HÉV-vonalat érintő vágányzár ideje alatt, a HÉV-közlekedést kiváltó autóbuszos pótlás közlekedési szolgáltatója, kizárólagos joggal a VOLÁNBUSZ Közlekedési zártkörűen működő Részvénytársaság.

6/K. § *  A Beruházás előkészítésével összefüggésben lebonyolítandó tervezői és mérnöki szolgáltatások beszerzésére irányuló eljárások során az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 9. § (3) bekezdése szerinti értékelési szempontok mértékére vonatkozó szabályt nem kell alkalmazni.

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

8. § E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

9. § *  E rendeletnek a Budapest Diákváros – Déli Városkapu Fejlesztési Program megvalósításával összefüggésében egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 142/2018. (VII. 30.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr1.) megállapított 2. § (1) bekezdését, 6. §-át, 6/A. §-át, 1. mellékletét, 2. melléklet 1. pontját a Módr1. hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

10. § *  E rendeletnek a Kemény Ferenc Sportlétesítmény-fejlesztési Programmal, valamint egyéb dél-pesti és észak-csepeli beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról szóló 42/2018. (III. 13.) Korm. rendelet módosításáról szóló 239/2018. (XII. 12.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr2.) megállapított 6/A. § (2a) és (2b) bekezdését, valamint 6/C–6/H. §-át és 3. mellékletét a Módr2. hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

11. § *  E rendeletnek a budapesti fejlesztések előkészítésével, megvalósításával és a kiemelt nemzetközi sportesemények rendezési jogának megszerzésével kapcsolatos egyes feladatok ellátásáról szóló 175/2019. (VII. 16.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr3.) megállapított 6/A. § (1) és (3) bekezdését a Módr3. hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

12. § *  E rendeletnek a Kemény Ferenc Sportlétesítmény-fejlesztési Programmal, valamint egyéb dél-pesti és észak-csepeli beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról szóló 42/2018. (III. 13.) Korm. rendelet módosításáról szóló 729/2020. (XII. 31.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr4.) megállapított 6/D. § (4) bekezdését és 6/I. §-át a Módr4. hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

13. § *  E rendeletnek az egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 215/2023. (VI. 1.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr5.) hatályon kívül helyezett 6/D. § (1) bekezdés a)–d) pontját a Módr5. hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben sem kell alkalmazni.

1. melléklet a 42/2018. (III. 13.) Korm. rendelethez * 

A Beruházás területi lehatárolása a terület határpontjainak Egységes Országos Vetületi rendszerben megadott koordinátáival

A B C
1 Y (Keleti) X (Északi)
2 0 652392.89 235531.79
3 1 652385.29 235545.18
4 2 652354.98 235598.86
5 3 652317.38 235665.56
6 4 652314.49 235663.96
7 5 652291.91 235704.03
8 6 652276.49 235731.40
9 7 652263.57 235754.31
10 8 652256.99 235765.10
11 9 652253.36 235771.15
12 10 652236.15 235802.45
13 11 652238.76 235803.81
14 12 652236.34 235806.54
15 13 652233.61 235809.61
16 14 652230.91 235814.39
17 15 652229.35 235816.25
18 16 652226.11 235819.91
19 17 652226.18 235820.02
20 18 652226.17 235820.04
21 19 652227.52 235822.05
22 20 652227.82 235822.50
23 21 652219.98 235836.31
24 22 652155.27 235950.36
25 23 652125.92 236002.45
26 24 652052.33 236146.46
27 25 651980.27 236143.73
28 26 651741.93 236134.69
29 27 651712.42 236133.55
30 28 651664.17 236131.70
31 29 651650.17 236034.78
32 30 651626.22 235867.85
33 31 651597.05 235773.63
34 32 651551.29 235633.43
35 33 651438.52 235417.35
36 34 651394.96 235316.53
37 35 651419.80 235259.97
38 36 651416.62 235254.44
39 37 651387.74 235204.09
40 38 651381.28 235192.82
41 39 651372.41 235176.34
42 40 651352.96 235140.53
43 41 651338.73 235114.36
44 42 651323.19 235085.80
45 43 651309.13 235059.95
46 44 651296.45 235036.62
47 45 651286.27 235017.89
48 46 651277.96 235002.64
49 47 651267.94 234984.19
50 48 651257.08 234964.11
51 49 651251.64 234954.80
52 50 651232.23 234921.45
53 51 651216.36 234893.86
54 52 651211.87 234886.06
55 53 651198.41 234859.14
56 54 651196.03 234854.38
57 55 651183.81 234829.94
58 56 651164.82 234791.96
59 57 651168.33 234789.65
60 58 651176.31 234784.38
61 59 651181.63 234780.87
62 60 651218.39 234754.16
63 61 651243.67 234735.79
64 62 651260.55 234723.53
65 63 651271.67 234718.32
66 64 651283.11 234716.30
67 65 651294.64 234717.25
68 66 651305.27 234721.61
69 67 651309.09 234724.49
70 68 651314.92 234728.91
71 69 651324.36 234738.59
72 70 651334.00 234748.48
73 71 651339.37 234753.99
74 72 651349.34 234764.21
75 73 651363.41 234780.45
76 74 651376.35 234795.40
77 75 651385.37 234806.73
78 76 651399.74 234824.86
79 77 651408.87 234836.29
80 78 651417.10 234846.69
81 79 651421.78 234852.72
82 80 651426.08 234858.51
83 81 651441.79 234879.60
84 82 651501.99 234879.60
85 83 651577.03 234879.60
86 84 651645.51 234879.60
87 85 651709.76 234879.58
88 86 651766.96 234879.60
89 87 651767.11 234899.05
90 88 651767.55 234902.22
91 89 651774.01 234949.35
92 90 651774.32 234951.41
93 91 651779.29 234975.32
94 92 651781.79 234987.21
95 93 651784.12 234998.40
96 94 651785.61 235005.97
97 95 651788.68 235019.80
98 96 651791.43 235032.28
99 97 651793.79 235040.00
100 98 651805.70 235078.46
101 99 651806.24 235080.22
102 100 651812.12 235106.83
103 101 651815.73 235123.05
104 102 651816.89 235129.89
105 103 651821.38 235156.30
106 104 651822.61 235163.77
107 105 651827.31 235197.74
108 106 651830.65 235222.02
109 107 651838.09 235220.69
110 108 651841.11 235234.42
111 109 651847.61 235265.32
112 110 651858.77 235266.09
113 111 651862.45 235266.09
114 112 651878.32 235262.09
115 113 651870.73 235226.15
116 114 651882.48 235223.55
117 115 651882.26 235222.07
118 116 651879.38 235200.30
119 117 651875.62 235171.98
120 118 651870.01 235145.98
121 119 651870.65 235143.13
122 120 651866.74 235129.34
123 121 651865.19 235124.15
124 122 651855.55 235092.29
125 123 651844.42 235047.74
126 124 651840.47 235048.41
127 125 651836.72 235049.07
128 126 651833.93 235033.30
129 127 651831.67 235022.87
130 128 651820.90 234973.27
131 129 651819.05 234964.75
132 130 651815.72 234949.40
133 131 651814.51 234929.77
134 132 651810.94 234871.41
135 133 651809.28 234844.35
136 134 651809.90 234827.41
137 135 651812.06 234768.51
138 136 651814.41 234709.29
139 137 651817.70 234629.96
140 138 651817.93 234624.48
141 139 651818.37 234606.59
142 140 651818.86 234584.41
143 141 651819.66 234547.66
144 142 651820.31 234517.56
145 143 651820.97 234487.47
146 144 651821.89 234460.11
147 145 651822.84 234433.82
148 146 651823.72 234409.26
149 147 651824.48 234390.74
150 148 651825.26 234372.64
151 149 651827.65 234316.78
152 150 651840.39 234007.21
153 151 651840.79 233933.98
154 152 651851.55 233607.33
155 153 651874.61 233608.86
156 154 651973.46 233615.41
157 155 652021.10 233618.57
158 156 652059.05 233621.45
159 157 652145.76 233628.30
160 158 652187.13 233632.04
161 159 652288.33 233634.93
162 160 652380.49 233637.56
163 161 652580.42 233647.18
164 162 652603.07 233648.25
165 163 652710.34 233656.72
166 164 652711.27 233650.52
167 165 652712.08 233650.22
168 166 652721.05 233646.84
169 167 652721.35 233645.57
170 168 652727.90 233613.26
171 169 652741.01 233548.50
172 170 652753.33 233488.62
173 171 652765.62 233432.47
174 172 652779.66 233368.35
175 173 652788.10 233329.82
176 174 652796.40 233291.94
177 175 652786.21 233292.01
178 176 652819.82 233132.18
179 177 652774.47 233131.52
180 178 652774.34 233124.34
181 179 652757.95 233113.22
182 180 652749.27 233113.22
183 181 652749.35 233090.08
184 182 652748.86 233050.09
185 183 652748.47 233018.08
186 184 652748.22 232997.78
187 185 652748.09 232982.27
188 186 652700.01 232982.78
189 187 652644.97 232983.26
190 188 652615.85 232982.84
191 189 652559.11 232981.71
192 190 652521.18 232980.96
193 191 652417.54 232979.65
194 192 652384.46 232978.93
195 193 652338.96 232978.85
196 194 652271.50 232978.95
197 195 652237.31 232979.74
198 196 652181.45 232981.02
199 197 652138.90 232980.85
200 198 652055.57 232980.48
201 199 652054.96 232886.82
202 200 652203.58 232888.96
203 201 652358.82 232891.20
204 202 652359.13 232871.26
205 203 652360.07 232810.83
206 204 652360.38 232791.22
207 205 652368.10 232791.34
208 206 652386.60 232791.63
209 207 652442.09 232792.50
210 208 652476.31 232793.04
211 209 652518.52 232793.70
212 210 652545.40 232794.12
213 211 652592.71 232794.95
214 212 652605.11 232795.18
215 213 652665.63 232796.29
216 214 652675.97 232796.48
217 215 652699.07 232796.91
218 216 652777.38 232798.16
219 217 652878.83 232799.76
220 218 652892.74 232726.04
221 219 652897.69 232699.82
222 220 652899.37 232690.91
223 221 652897.40 232684.40
224 222 652894.21 232678.85
225 223 652889.39 232673.54
226 224 652883.36 232669.60
227 225 652877.42 232667.29
228 226 652870.69 232666.35
229 227 652863.33 232666.98
230 228 652845.99 232669.71
231 229 652827.85 232671.16
232 230 652809.62 232671.03
233 231 652798.86 232670.10
234 232 652798.86 232661.16
235 233 652798.86 232640.93
236 234 652812.90 232641.44
237 235 652837.78 232642.35
238 236 652846.72 232640.76
239 237 652863.87 232637.72
240 238 652872.64 232634.67
241 239 652883.57 232630.88
242 240 652907.38 232621.22
243 241 652908.33 232620.76
244 242 652928.05 232608.88
245 243 652929.27 232607.96
246 244 652937.39 232601.84
247 245 652947.76 232593.88
248 246 652960.83 232581.45
249 247 652964.03 232578.38
250 248 652964.85 232577.38
251 249 652973.91 232566.28
252 250 652979.05 232559.91
253 251 652985.21 232550.20
254 252 652991.54 232540.22
255 253 652992.09 232539.06
256 254 652998.11 232526.31
257 255 653001.52 232519.08
258 256 653005.00 232508.42
259 257 653008.92 232496.29
260 258 653009.57 232491.48
261 259 653011.53 232476.97
262 260 653018.66 232477.39
263 261 653038.91 232477.42
264 262 653039.56 232473.47
265 263 653138.00 232484.65
266 264 653166.68 232487.90
267 265 653176.53 232489.23
268 266 653177.77 232478.83
269 267 653183.37 232432.01
270 268 653186.84 232403.04
271 269 653194.20 232405.13
272 270 653194.83 232413.86
273 271 653197.48 232429.64
274 272 653199.50 232438.23
275 273 653202.95 232443.69
276 274 653205.91 232447.17
277 275 653205.92 232461.57
278 276 653205.93 232478.06
279 277 653203.52 232492.09
280 278 653199.65 232508.71
281 279 653197.10 232536.84
282 280 653221.59 232534.21
283 281 653233.10 232534.35
284 282 653244.55 232536.21
285 283 653258.87 232541.08
286 284 653276.04 232546.92
287 285 653299.05 232561.51
288 286 653316.74 232573.32
289 287 653322.83 232579.10
290 288 653328.10 232584.10
291 289 653333.36 232590.10
292 290 653348.33 232606.87
293 291 653355.59 232617.61
294 292 653361.78 232627.46
295 293 653366.23 232635.99
296 294 653369.98 232643.70
297 295 653374.26 232653.54
298 296 653378.06 232663.84
299 297 653380.48 232670.90
300 298 653384.48 232685.39
301 299 653387.56 232701.35
302 300 653389.25 232729.74
303 301 653389.32 232738.57
304 302 653389.05 232746.33
305 303 653388.88 232750.99
306 304 653387.26 232763.31
307 305 653385.79 232773.46
308 306 653384.38 232781.54
309 307 653375.90 232802.29
310 308 653353.23 232857.21
311 309 653306.14 232971.33
312 310 653316.42 232975.89
313 311 653283.78 233037.27
314 312 653224.05 233149.61
315 313 653215.30 233166.06
316 314 653186.84 233210.84
317 315 653151.97 233300.94
318 316 653123.50 233375.08
319 317 653084.31 233477.14
320 318 653074.27 233529.40
321 319 653069.17 233555.97
322 320 653061.14 233554.43
323 321 653057.69 233582.02
324 322 653043.94 233692.15
325 323 653040.86 233716.81
326 324 653034.02 233749.50
327 325 653026.07 233787.48
328 326 653032.12 233788.67
329 327 653030.37 233804.67
330 328 653024.62 233857.02
331 329 653020.35 233895.96
332 330 653017.36 233910.97
333 331 653004.64 233973.53
334 332 652977.65 234084.05
335 333 652969.29 234118.07
336 334 652965.85 234129.34
337 335 652942.77 234204.19
338 336 652939.85 234237.29
339 337 652925.70 234285.86
340 338 652917.40 234314.34
341 339 652904.04 234339.66
342 340 652878.48 234387.91
343 341 652894.18 234402.49
344 342 652889.04 234411.37
345 343 652893.84 234415.84
346 344 652900.32 234422.42
347 345 652910.72 234433.56
348 346 652917.81 234440.46
349 347 652912.61 234450.97
350 348 652896.52 234483.49
351 349 652867.59 234541.96
352 350 652866.34 234544.48
353 351 652869.77 234544.66
354 352 652874.64 234544.89
355 353 652880.43 234545.20
356 354 652889.42 234545.69
357 355 652891.34 234546.87
358 356 652902.69 234553.82
359 357 652916.27 234562.11
360 358 652933.36 234572.60
361 359 652840.66 234738.41
362 360 652827.13 234762.36
363 361 652789.01 234830.37
364 362 652757.27 234886.48
365 363 652756.81 234886.22
366 364 652692.70 234999.79
367 365 652642.09 235089.34
368 366 652624.50 235120.52
369 367 652594.67 235173.36
370 368 652594.99 235173.54
371 369 652592.62 235177.74
372 370 652592.86 235177.88
373 371 652590.97 235180.96
374 372 652561.96 235232.14
375 373 652505.79 235331.52
376 374 652471.39 235392.52
377 375 652446.84 235436.09
378 376 652425.90 235473.24
379 377 652392.89 235531.79

2. melléklet a 42/2018. (III. 13.) Korm. rendelethez

A Beruházás megvalósításával összefüggő, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánított közigazgatási hatósági ügyek

1. *  építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárások,

2. örökségvédelmi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások,

3. a közterületen és belterületen lévő fás szárú növények kivágásával és pótlásával kapcsolatos eljárások,

4. építményeken kívüli és belüli felvonó, mozgólépcső, emelők, gépi működtetési közlekedési berendezések engedélyezésére irányuló hatósági eljárások,

5. a mérésügyi és a műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások,

6. mérésügyi és műszaki biztonsági hatósági engedélyezési eljárások,

7. tűzvédelmi hatósági eljárások,

8. vízügyi és vízvédelmi hatósági engedélyezési eljárások,

9. hírközlési hatósági eljárások,

10. környezetvédelmi hatósági eljárások,

11. természetvédelmi hatósági eljárások,

12. útügyi hatósági eljárások,

13. vasúti és szalagpálya hatósági eljárások,

14. hajózási hatósági eljárások,

15. ingatlan-nyilvántartással összefüggő hatósági eljárások,

16. telekalakításra irányuló hatósági eljárások,

17. földmérési hatósági eljárások,

18. talajvédelmi engedélyezésre irányuló hatósági eljárások,

19. bányahatósági engedélyezési eljárások,

20. élelmiszerlánc-felügyeleti eljárás,

21. közegészségügyi hatósági eljárások,

22. területrendezési hatósági eljárások,

23. erdészeti hatósági eljárások,

24. földvédelmi hatósági eljárások,

25. veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésre vonatkozó katasztrófavédelmi engedélyezési eljárások,

26. azok az 1–25. pontban nem szereplő hatósági engedélyezési eljárások, amelyek a Beruházás megvalósításához, használatbavételéhez és üzemeltetésének beindításához szükségesek,

27. az 1–26. pontban felsorolt ügyfajtákban kiadott hatósági döntések módosítására irányuló hatósági eljárások.

3. melléklet a 42/2018. (III. 13.) Korm. rendelethez * 

1. A Budapesti Atlétikai Stadion beépítésre szánt területe lehatárolása a terület határpontjainak Egységes Országos Vetületi rendszerben megadott koordinátáival

A B C
1 Y (Keleti) X (Északi) Helyrajzi szám
2 651852.45 235327.27 38086/78
3 651855.38 235350.53 38086/78
4 651866.43 235396.75 38086/78
5 651873.36 235433.25 38086/78
6 651878.48 235460.31 38086/78
7 651881.13 235510.54 38086/78
8 651874.49 235563.80 38086/78
9 651857.74 235627.37 38086/78
10 651831.96 235679.94 38086/78
11 651812.13 235713.56 38086/78
12 651785.48 235697.59 38086/78
13 651703.26 235734.63 38086/78
14 651660.62 235753.84 38086/78
15 651629.03 235651.14 38086/78
16 651590.63 235555.38 38086/78
17 651537.97 235452.34 38086/78
18 651525.89 235427.78 38086/78
19 651600.92 235330.15 38086/78
20 651616.81 235309.46 38086/78
21 651616.82 235309.46 38086/78
22 651631.06 235309.97 38086/78
23 651644.81 235310.47 38086/78
24 651690.48 235312.12 38086/78
25 651691.97 235297.71 38086/78
26 651730.22 235310.86 38093
27 651851.49 235319.14 38093

2. A Budapesti Atlétikai Stadion beépítésre nem szánt területe lehatárolása a terület határpontjainak Egységes Országos Vetületi rendszerben megadott koordinátáival

A B C
1 Y (Keleti) X (Északi) Helyrajzi szám
2 651699.06 236033.01 38086/78
3 651704.14 235990.07 38086/78
4 651706.03 235964.82 38086/78
5 651708.34 235946.28 38086/78
6 651712.22 235925.14 38086/78
7 651717.46 235903.43 38086/78
8 651723.96 235881.66 38086/78
9 651730.85 235862.37 38086/78
10 651739.35 235842.04 38086/78
11 651748.83 235822.67 38086/78
12 651759.95 235802.56 38086/78
13 651767.64 235783.67 38086/78
14 651776.05 235769.90 38086/78
15 651795.60 235741.60 38086/78
16 651812.13 235713.56 38086/78
17 651785.48 235697.59 38086/78
18 651660.62 235753.84 38086/78
19 651629.04 235651.15 38086/78
20 651590.63 235555.38 38086/78
21 651537.97 235452.35 38086/78
22 651525.89 235427.78 38086/78
23 651600.92 235330.15 38086/78
24 651616.82 235309.46 38086/78
25 651615.99 235292.26 38086/78
26 651592.46 235293.87 38086/78
27 651466.08 235310.17 38086/78
28 651457.97 235315.83 38086/78
29 651457.79 235332.49 38086/78
30 651576.04 235565.96 38086/78
31 651612.43 235657.65 38086/78
32 651654.91 235794.93 38086/78
33 651656.01 235814.92 38086/78
34 651660.31 235829.98 38086/78
35 651675.03 235898.87 38086/78
36 651682.95 235949.16 38086/78
37 651689.84 236010.41 38086/78
38 651691.64 236032.54 38086/78

4. melléklet a 42/2018. (III. 13.) Korm. rendelethez * 

Az építési tevékenység alatti ingyenes közterület-használatot érintő ingatlanok

1. A
2. helyrajzi szám
3. 38086/33
4. 38086/12
5. 38086/77
6. 38086/254
7. 38086/255
8. 38017/7
9. 38017/5
10. 38017/49
11. 38086/9
12. 38039
13. 38048/3
14. 38043
15. 38086/65
16. 38045/3
17. 38090/1
18. 38086/148
19. 38086/149
20. 38086/150
21. 38086/240
22. 38086/241
23. 38086/232
24. 38086/233
25. 38086/234
26. 38086/7
27. 38086/6
28. 38086/67
29. 38086/68
30. 38086/69
31. 38086/70
32. 38017/37
33. 38041/1
34. 38041/2
35. 38041/3
36. 38086/5
37. 38040
38. 38086/235
39. 38086/231
40. 38086/237
41. 38086/238
42. 38086/239
43. 38086/160
44. 38086/161
45. *  38088/2
46. *  38086/257
47. *  38086/236
48. *  38086/189
49. *  38086/188
50. *  38086/176
51. *  38086/175
52. *  38086/174
53. *  38086/152
54. *  38086/151
55. *  38080/8
56. *  38045/7
57. *  210007/6
58. *  209994/2
59. *  209990/4
60. *  209989
61. *  209996
62. *  209993