A jogszabály mai napon ( 2022.08.09. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

2018. évi LX. törvény

a Magyarország Kormánya és a Macedón Köztársaság Kormánya között a rendőri együttműködésről szóló megállapodás kihirdetéséről * 

1. § Az Országgyűlés e törvénnyel felhatalmazást ad a Magyarország Kormánya és a Macedón Köztársaság Kormánya között a rendőri együttműködésről szóló megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) kötelező hatályának elismerésére.

2. § Az Országgyűlés a Megállapodást e törvénnyel kihirdeti.

3. § A Megállapodás hiteles magyar és angol nyelvű szövege a következő:

„MEGÁLLAPODÁS MAGYARORSZÁG KORMÁNYA ÉS A MACEDÓN KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA KÖZÖTT A RENDŐRI EGYÜTTMŰKÖDÉSRŐL

Magyarország Kormánya és a Macedón Köztársaság Kormánya (a továbbiakban: Felek), a kétoldalú kapcsolatok fejlesztéséhez való hozzájárulás szándéka által vezetve,

meggyőződve arról, hogy erősíteni kell az együttműködést és a koordinációt a Felek felelős hatóságai között a biztonság és a közrend fenntartása, a terrorizmus, a szervezett bűnözés, a kábítószerek, pszichotróp anyagok és kábítószer-prekurzorok tiltott kereskedelme, a személyek és közlekedési eszközök illegális határátlépése és az áruk illegális szállítása, valamint más bűncselekmények elleni fellépés során,

megerősítve a terrorizmus elleni küzdelem iránti elkötelezettségüket,

annak tudatában, hogy a szervezett bűnözés komoly veszélyt jelent a Felek államainak fejlődésére,

figyelembe véve a kábítószerek, pszichotróp anyagok és kábítószer-prekurzorok tiltott kereskedelmének globális növekedését,

annak érdekében, hogy hatékonyan együttműködjenek az illegális migráció és az emberkereskedelem elleni küzdelemben,

a kölcsönös együttműködés megerősítésének szándékával és az országok nemzetközi kötelezettségeinek alapjául szolgáló nemzetközi megállapodásokra való hivatkozással,

a Délkelet-európai Rendőri Együttműködési Egyezmény releváns előírásait figyelembe véve, az államaik jogszabályai alapján,

a következőkben állapodtak meg:

1. CIKK

A MEGÁLLAPODÁS TÁRGYA

(1) Jelen Megállapodás tárgya a Felek közötti együttműködés a terrorizmus, a szervezett bűnözés, a kábítószerek, pszichotróp anyagok és kábítószer-prekurzorok tiltott kereskedelme, az illegális migráció és más bűncselekmények elleni küzdelemben, amelyet a Felek a hatáskörrel rendelkező hatóságaik által valósítanak meg.

(2) Jelen Megállapodás nem vonatkozik a bűncselekményekhez kapcsolódóan nyújtott vagy a kiadatásra irányuló nemzetközi bűnügyi jogsegélyre.

2. CIKK

HATÁSKÖRREL RENDELKEZŐ HATÓSÁGOK

(1) Jelen Megállapodás alkalmazásában a Felek hatáskörrel rendelkező hatóságai a következőek:

- Magyarország Kormánya részéről:

Magyarország Belügyminisztériuma,

- a Macedón Köztársaság Kormánya részéről:

a Macedón Köztársaság Belügyminisztériuma.

(2) A Felek diplomáciai úton értesítik egymást a hatáskörrel rendelkező hatóságokkal kapcsolatos bármilyen változásról.

(3) A Felek hatáskörrel rendelkező hatóságai hatáskörükön belül közvetlenül együttműködnek egymással és megtárgyalják az együttműködés és a kapcsolattartás speciális formáit.

(4) Jelen Megállapodás végrehajtása céljából a felek hatáskörrel rendelkező hatóságai együttműködhetnek a Felek más hatóságaival, amelyek tevékenységi köre kiterjed jelen Megállapodás 3. cikkében említett együttműködési területekre.

3. CIKK

EGYÜTTMŰKÖDÉS TERÜLETEI

(1) A Felek hatáskörrel rendelkező hatóságai a bűncselekmények megelőzése és felderítése során, az alábbi területeken működnek együtt:

1. Terrorizmus;

2. Szervezett bűnözés;

3. Kábítószerek, pszichotróp anyagok és kábítószer-prekurzorok tiltott kereskedelme;

4. Kriminalisztika;

5. Illegális migráció - személyek illegális államhatár-átlépése, személyek illegális tartózkodása, a határellenőrzési rendszer megsértése;

6. Az élet, az egészség, a szabadság és az emberi méltóság elleni bűncselekmények;

7. A magántulajdon elleni bűncselekmények;

8. Prostitúció közvetítése; emberkereskedelem szexuális kizsákmányolás és migránsok csempészete céljából;

9. Zsarolás;

10. Robbanóanyag, lőfegyver és lőszer, vegyi, biológiai, nukleáris és radioaktív anyagok, haditechnikai termékek, kettős felhasználású termékek, valamint tömegpusztító és egyéb veszélyes eszközök előállításához használható alkatrészek, anyagok és berendezések illegális előállítása, kereskedelme és birtoklása;

11. Jármű önkényes elvétele és illegális kereskedelme, ehhez kapcsolódó közokirat-hamisítás és hamisított dokumentumok használata;

12. Pénzügyi műveletek és egyéb pénzmosás útján megszerzett pénzügyi eszközök, valamint a pénzmosással kapcsolatos egyéb tevékenységek felderítése, megelőzése és visszaszorítása;

13. Gazdasági, pénzügyi és árukereskedelem elleni bűncselekmények;

14. Bűncselekmények a számítógépes bűnözés területén;

15. A kulturális és történelmi értékű műtárgyak, kulturális és történelmi értékkel rendelkező tárgyak, nemesfémek és ásványi anyagok, valamint más nagy értékű tárgyak rablása és illegális kereskedelme, valamint

16. Környezet elleni bűncselekmények.

(2) A Felek hatáskörrel rendelkező hatóságai kölcsönös megegyezéssel segítik egymást egyéb olyan cselekmények elleni küzdelemben, amelyek a Felek államának jogszabályai szerint bűncselekménynek minősülnek.

(3) A Felek együttműködnek olyan egyéb területeken, amelyek hatáskörükbe tartoznak, és amelyekre nézve szükségesnek ítélik.

4. CIKK

EGYÜTTMŰKÖDÉS FORMÁI

A Felek hatáskörrel rendelkező hatóságai a jelen Megállapodással összhangban folytatott együttműködés céljából:

1. Tájékoztatást nyújtanak és adatot szolgáltatnak a szervezett bűnözés területén elkövetett bűncselekmények gyanúsítottairól vagy az abban résztvevőkről, az elkövetők közötti kapcsolatról, különösen a bűntársak közötti kapcsolatokról, a bűnözői csoportok struktúrájáról, a bűncselekmények elkövetésének módjáról, idejéről és helyéről, a bűncselekmények elkövetésére felhasznált tárgyakról, a bűncselekmények megelőzése és visszaszorítása érdekében hozott törvényi rendelkezések és intézkedések megsértéséről;

2. Segítséget nyújtanak egymásnak operatív nyomozati tevékenységek végzése során, szervezeti és egyéb segítségnyújtás kölcsönös biztosításával;

3. A Felek bármelyikének kérésére ellenőrzéseket és egyéb intézkedéseket hajtanak végre a nemzeti jogszabályaiknak megfelelően;

4. Segítséget nyújtanak egymásnak a bűncselekmények elkövetésével gyanúsított személyek, valamint a büntetőjogi felelősségre vonást elkerülő és a bíróság által elítélt személyek felügyeletében;

5. Együttműködnek a telefonszámok előfizetőinek és használóinak, valamint az IP-címek birtokosainak, járművek tulajdonosainak és használóinak, továbbá a regisztrációköteles kereskedelmi tevékenységhez kapcsolódó kereskedelmi nyilvántartásokban található adatok meghatározásában;

6. Az okirat-hamisítási bűncselekmények felderítésével kapcsolatban hivatalos dokumentumok másolatait továbbítják egymásnak és összehangolt tevékenységeket folytatnak;

7. Együttműködnek az ellenőrzött szállítások és a határon átnyúló megfigyelések megvalósításában;

8. Együttműködnek a bűncselekményekkel kapcsolatban eltűnt személyek keresésében, valamint a személyazonossággal vagy azonosítatlan személyekkel kapcsolatos tevékenységek végzésében;

9. Együttműködnek a bűncselekményekkel kapcsolatos ellopott tárgyak, és gépjárművek felkutatásában;

10. Kölcsönös személyi, technikai és szervezeti segítségnyújtás a bűncselekmények elkövetőinek felderítésére;

11. Információkat és tapasztalatokat cserélnek a bűncselekmények elkövetési módszereiről és új formáiról, valamint a bűnügyi elemző-értékelő tevékenységekről;

12. Szükség esetén munkaértekezleteket tartanak az egyedi bűncselekmények felderítésével kapcsolatos intézkedések előkészítésére és összehangolására;

13. Információcserét folytatnak kriminalisztikai és kriminológiai vizsgálatok eredményeiről, bűncselekményeknél a vádemelésről, munkamódszerekről, nyomozási technikákról és a további fejlődés érdekét célzó módszerek megvalósításáról; és

14. Szakértőcseréket hajtanak végre, a közös munka vagy tanulás, illetve szakmai fejlődés céljából.

5. CIKK

TERRORIZMUS ELLENI HARC

A terrorizmus elleni küzdelem területén a Felek hatáskörrel rendelkező hatóságai kicserélik:

1. Tapasztalataikat a tervezett terrorcselekmények megelőzésében, az elkövetett terrorcselekmények és a kapcsolódó más bűncselekmények során használt módszerekkel és technikai eszközökkel kapcsolatban;

2. Információikat azon terrorista szervezetekről és csoportokról valamint azok tagjairól, amelyek bűncselekményeket terveznek, készítenek elő vagy készítettek elő az egyik Fél területén, és ez kihat a másik Fél államának érdekeire;

3. A terrorizmus elleni küzdelemhez kapcsolódó elemző és összefoglaló dokumentumaikat.

6. CIKK

A KÁBÍTÓSZEREK, PSZICHOTRÓP ANYAGOK ÉS KÁBÍTÓSZER-PREKURZOROK TILTOTT KERESKEDELME ELLENI KÜZDELEM

A kábítószerek, pszichotróp anyagok és kábítószer-prekurzorok tiltott kereskedelme elleni küzdelemben a Felek hatáskörrel rendelkező hatóságai:

1. Információt és adatot cserélnek azon személyekről, akik részt vesznek kábítószerek, pszichotróp anyagok és kábítószer-prekurzorok illegális kereskedelmében, ezen személyek rejtekhelyeiről, szállítási útvonalairól, a használt szállítóeszközökről, működési módjaikról, a kábítószerek, pszichotróp anyagok és kábítószer-prekurzorok származási helyéről, továbbá a bűncselekmények felderítéséhez szükséges speciális részletekről;

2. Kölcsönösen tájékoztatást nyújtanak a kábítószerek, pszichotróp anyagok és kábítószer-prekurzorok tiltott kereskedelmének szokásos és új módszereiről és útvonalairól, valamint tapasztalatairól és adatairól;

3. Összehangolt intézkedéseket foganatosítanak a kábítószerek, pszichotróp anyagok és kábítószer-prekurzorok tiltott előállításának és tiltott kereskedelmének megakadályozására;

4. Kölcsönösen mintákat küldenek a kábítószerekből, pszichotróp anyagok és növényi eredetű és szintetikus eredetű olyan prekurzorokból, amelyek visszaélésre alkalmasak;

5. Kicserélik az illegális kereskedelem és a kábítószerek, pszichotróp anyagok és kábítószer-prekurzorokkal való visszaélésekkel kapcsolatos törvényszéki szakértői eredményeket; valamint

6. A jogszerű termelésről és kereskedelemről az illegális kereskedelemre való áttérés során - az ilyen illegális kereskedelem elleni küzdelem lehetőségeitől függően - információkat és adatokat cserélnek a kábítószerekről, pszichotróp anyagokról és a kábítószer-prekurzorairól.

7. CIKK

AZ ILLEGÁLIS MIGRÁCIÓ, AZ EMBERKERESKEDELEM ÉS A MIGRÁNSOK CSEMPÉSZETE ELLENI KÜZDELEM

Az illegális migráció és az emberkereskedelem elleni küzdelem során a Felek hatáskörrel rendelkező hatóságai kicserélik az illegális migráció, az emberkereskedelem és a migránsok csempészete elleni küzdelem során szerzett információkat, tapasztalatokat és adatokat:

1. Kölcsönösen tájékoztatják egymást azon személyekről, akik az illegális migráció útvonalain személyek államhatáron történő illegális átszállítását szervezik, valamint részt vesznek az emberkereskedelemben és migránsok csempészetében;

2. Tájékoztatást nyújtanak a határokon átnyúló utazás és tartózkodás során felhasznált hamis és hamisított okmányokról;

3. Elemző és összefoglaló anyagokat cserélnek a migrációs folyamatokkal kapcsolatban, és

4. Információt cserélnek a külföldiek mozgásának és tartózkodásának rendszerével kapcsolatos nemzeti jogszabályaikról.

8. CIKK

AZ EGYÜTTMŰKÖDÉS MEGVALÓSÍTÁSÁNAK FELTÉTELEI

(1) A jelen Megállapodás szerinti információk átadását a Felek hatáskörrel rendelkező hatóságai a másik fél hatáskörrel rendelkező hatósága által benyújtott kérelme alapján teljesítik.

(2) A tájékoztatási vagy segítségnyújtási kérelmet írásban kell benyújtani. Kivételesen, sürgős esetekben szóbeli kérelemmel is lehet élni, ezt követően az írásbeli kérelmet a lehető leghamarabb, de legfeljebb 24 órán belül el kell küldeni.

(3) Mindkét Fél hatáskörrel rendelkező hatóságai a saját kezdeményezésükre is tájékoztatást adhatnak a másik Fél hatáskörrel rendelkező hatóságának, amely segíthet a bűncselekmények felderítésében, megelőzésében és megoldásában, amennyiben megalapozottan feltételezhető, hogy ez az információ a másik Fél számára hasznos lehet.

(4) Az információk átadására vagy a segítségnyújtásra vonatkozó kérelmeket a lehető leghamarabb teljesíteni kell. A Felek hatáskörrel rendelkező hatóságai szükség esetén jogosultak további információkat kérni, amennyiben ez megkönnyíti a kérelem teljesítését.

9. CIKK

AZ EGYÜTTMŰKÖDÉS IRÁNTI KÉRELEM ELUTASÍTÁSA

(1) Az információ átadására vagy a segítségnyújtásra vonatkozó kérelem teljesen vagy részben elutasítható, ha annak elfogadása az emberi jogok megsértésével járna, az ország szuverenitására vagy biztonságára, illetve más fontos állami érdekekre hátrányos befolyással járna, vagy ha az ellentétes a megkeresett Fél jogszabályaival, vagy az általa vállalt nemzetközi kötelezettséggel.

(2) Az információnyújtási vagy segítségnyújtási kérelem elutasítása esetén a megkeresett Fél hatáskörrel rendelkező hatósága írásban értesíti a másik Fél hatáskörrel rendelkező hatóságát, amelyben feltünteti az elutasítás okait.

10. CIKK

MINŐSÍTETT ADATOK

A minősített információk cseréjét és átadását, valamint jelen Megállapodás végrehajtása céljából történő védelmét a 2014. július 3-án a Macedón Köztársaságban, Szkopjéban aláírt, a Magyarország Kormánya és a Macedón Köztársaság Kormánya között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezménnyel összhangban kell végrehajtani.

11. CIKK

SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME

A személyes adatok kölcsönös megosztását a Felek hatáskörrel rendelkező hatóságai között a vonatkozó nemzeti jogszabályokkal összhangban kell végrehajtani, megfelelve továbbá az Európa Tanács 108. számú az „Egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során” című Egyezményének, valamint az Európa Tanács 108. Egyezményéhez készült Kiegészítő Jegyzőkönyvének, tiszteletben tartva az adatot átadó Fél hatósága által támasztott feltételeket, követve az alkalmazható alapelveket a gépi feldolgozású és nem gépi feldolgozású adatfeldolgozásban:

1. Az átadó Fél hatóságának hozzájárulása nélkül a továbbított adatok nem használhatók az eredeti céloktól eltérően.

2. A továbbított adatokat meg kell semmisíteni vagy ki kell javítani, ha:

- megállapítást nyert, hogy az adatok tévesek;

- az átadó Fél hatáskörrel rendelkező hatósága tájékoztatja az átvevő Fél hatáskörrel rendelkező hatóságát arról, hogy az adatokat a törvénybe ütköző módon gyűjtötték vagy továbbították, vagy

- az adatok már nem szükségesek abból a célból, amelyből a továbbításukra sor került, kivéve, ha az átadó Fél hatáskörrel rendelkező hatósága kifejezett beleegyezését adta a más célokra történő felhasználással kapcsolatban.

3. Az átvevő Fél hatáskörrel rendelkező hatósága az átadó Fél hatáskörrel rendelkező hatóságának kérésére az adatok felhasználásáról az átadó Felet tájékoztatja.

4. Az átadó Fél hatáskörrel rendelkező hatósága megerősíti, hogy a továbbított adatok helyesek, szükségesek és naprakészek. Ha megállapítást nyer, hogy a továbbított adatok nem pontosak vagy helytelenek, vagy nem kellett volna azokat elküldeni, vagy abban az esetben, ha kötelezettség áll fenn az adatok későbbi megsemmisítésére az átadó vagy átvevő Fél hatáskörrel rendelkező hatósága megfelelő nemzeti jogszabályai alapján, akkor az átadó vagy átvevő Fél hatáskörrel rendelkező hatóságát haladéktalanul értesíteni kell annak érdekében, hogy az adatokat megsemmisítsék vagy az e cikk 2. pontja szerinti megfelelő módosításokat elvégezzék.

5. Az átvevő Fél hatáskörrel rendelkező hatósága köteles megvédeni a továbbított adatokat a jogosulatlan hozzáféréstől, módosításoktól vagy terjesztésektől. A Felek megteszik a szükséges technikai és szervezeti intézkedéseket valamennyi csere tárgyát képező adat védelme céljából a véletlen elvesztés, véletlen vagy jogellenes megsemmisítés, az illetéktelen hozzáférés, módosítás, terjesztés, megsemmisítés vagy törlés ellen.

6. A továbbított adatok jogosulatlan hozzáférése vagy terjesztése esetén az átvevő Fél hatáskörrel rendelkező hatósága haladéktalanul tájékoztatja az átadó Fél hatáskörrel rendelkező hatóságát a jogosulatlan hozzáférés vagy terjesztés körülményeiről, valamint az ilyen incidensek jövőbeni megelőzésére tett intézkedésekről.

7. Az átadó és az átvevő Fél hatáskörrel rendelkező hatósága köteles nyilvántartást vezetni az adatok továbbításáról, átvételéről, javításáról vagy megsemmisítéséről.

8. Az adatok továbbítása után, az átadó Fél hatáskörrel rendelkező hatósága a nemzeti jogszabályoknak megfelelően meghatározza a határidőt, amikor az adatokat meg kell semmisíteni, továbbá jelzi az azok felhasználásával kapcsolatos korlátozásokat, beleértve az azok törlésére, megsemmisítésre, illetve az azokhoz való hozzáférésre vonatkozó esetleges korlátozásokat is. Abban az esetben, ha az ilyen korlátozások szükségességét az adatok továbbítása után állapítják meg, erről a Felek tájékoztatják egymást.

9. Az érintett személy írásbeli kérelme alapján az érintett személyt tájékoztatni kell a továbbított adatokról és azok felhasználásának céljairól, amennyiben azt a Felek nemzeti jogszabályai megengedik. Ha az a személy, akiről az adatokat felvették, kérelmet nyújt be a továbbított adataihoz való hozzáférés, azok módosítása, illetve megsemmisítése céljából, az átvevő Fél hatáskörrel rendelkező hatóságának az átadó Fél hatáskörrel rendelkező hatóságával közösen kell döntésre jutnia az átadó Fél nemzeti jogszabályainak megfelelően.

10. Azon Fél hatáskörrel rendelkező hatósága, amelynek a másik Fél állampolgárára vonatkozó adat továbbítása iránti kérelmet küldték, köteles haladéktalanul tájékoztatni az érintett állampolgár országában hatáskörrel rendelkező hatóságot, még az adat továbbítása előtt.

11. Az adatokat nem lehet harmadik félnek továbbítani az átadó Fél hatáskörrel rendelkező hatóságának előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül.

12. Az adatok továbbítása megtagadható olyan esetekben, amikor az adattovábbítás veszélyezteti a nemzetbiztonságot vagy a közrendet.

13. A Felek minden szükséges intézkedést megtesznek a nemzeti jogszabályaiknak megfelelően annak érdekében, hogy elkerüljék az adatok továbbítása, átvétele vagy felhasználása során a harmadik személyeknek okozott károkat, valamint hogy az esetleges kedvezőtlen következményekhez vezető előfeltételeket kiküszöböljék.

14. Abban az esetben, ha az átvevő Fél nem teljesíti e cikk rendelkezéseit, az átadó Fél kérheti a továbbított adatok törlését vagy megsemmisítését.

12. CIKK

VEGYES BIZOTTSÁG

(1) Jelen Megállapodás végrehajtásának nyomon követése érdekében a Felek hatáskörrel rendelkező hatóságai vegyes bizottságot hoznak létre.

(2) A vegyes bizottság a felek hatáskörrel rendelkező hatóságainak azonos számú képviselőiből, de legalább három főből áll.

(3) A Felek hatáskörrel rendelkező hatóságai diplomáciai csatornákon keresztül tájékoztatják egymást a vegyes bizottság összetételéről és változásáról.

(4) A vegyes bizottság rendszeres üléseit évente egyszer, a Felek államainak területén felváltva tartják.

(5) Szükség esetén a Felek valamelyikének hatáskörrel rendelkező hatósága kérheti a vegyes bizottságot rendkívüli ülés megtartására.

(6) A vegyes bizottság elfogadja saját eljárási szabályzatát.

13. CIKK

KAPCSOLATTARTÓK

(1) A Felek belügyminiszterei meghatározzák a másik Fél hatáskörrel rendelkező hatóságaival való kapcsolatfelvételre kijelölt személyeket.

(2) A Felek belügyminiszterei, összekötő tisztviselőt jelölhetnek ki a másik Fél hatáskörrel rendelkező hatóságaival való kapcsolatfelvétel céljából.

14. CIKK

KÖLTSÉGEK

A Felek maguk viselik a jelen Egyezmény végrehajtásával összefüggésben felmerült költségeiket, kivéve ha ettől eltérően állapodnak meg.

15. CIKK

VITÁK RENDEZÉSE

Jelen Megállapodás megvalósítása vagy értelmezése során felmerülő vitákat a Felek hatáskörrel rendelkező hatóságai közötti konzultációk és tárgyalások útján kell rendezni.

16. CIKK

VÉGREHAJTÁSI JEGYZŐKÖNYVEK

A Felek Belügyminisztériumai jelen Megállapodás végrehajtására jegyzőkönyveket hozhatnak létre.

17. CIKK

KAPCSOLAT MÁS NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOKKAL

Ez a megállapodás nem érinti a Felek azon jogait és kötelezettségeit, amelyek az általuk aláírt más nemzetközi megállapodásokhoz kapcsolódnak.

18. CIKK

HATÁLYBALÉPÉS, MÓDOSÍTÁSOK ÉS FELMONDÁS

(1) Jelen Megállapodás azon utolsó írásos értesítés kézhezvételének napjától számított harmincadik napon lép hatályba, amellyel a Felek kölcsönösen tájékoztatják egymást a hatálybalépéshez szükséges belső jogi eljárások befejezéséről.

(2) Jelen Megállapodás határozatlan időre jön létre.

(3) Jelen Megállapodást a Szerződő Felek kölcsönös, írásos beleegyezéssel módosíthatják. A módosítások és a kiegészítések az e cikk (1) bekezdése szerinti eljárással összhangban lépnek hatályba.

(4) Bármelyik Fél felmondhatja jelen Megállapodás végrehajtását előzetes írásbeli értesítéssel, amelyet a másik Félnek diplomáciai úton továbbít. A Megállapodás felmondása a bejelentés kézhezvételétől számított 6 (hat) hónap elteltével lép hatályba

Készült Budapesten 2018. március 20-án, két példányban; magyar, macedón és angol nyelven. Az értelmezésből fakadó eltérések esetén az angol nyelvű szöveg az irányadó.

Magyarország Kormánya a Macedón Köztársaság Kormánya
nevében nevében”

„AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF HUNGARY AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF MACEDONIA ON POLICE COOPERATION

The Government of Hungary and the Government of the Republic of Macedonia, hereinafter referred to as „Parties“, Guided by the desire to contribute to the development of the bilateral relations,

Convinced of the necessity of strengthening the cooperation and coordination of efforts of the authorities responsible for maintaining security and public order, prevention and fight against terrorism, organized crime, illegal trafficking with narcotic drugs, psychotropic substances and precursors, illegal border crossing by persons, transport means and illegal transport of goods, as well as against other criminal acts,

Confirming their determination to fight terrorism,

Being aware that the organized crime possesses serious threat for the development of the states of the Parties,

Concerned of the global increase of the illegal trafficking with narcotic drugs, psychotropic substances and precursors,

Intending to efficiently cooperate in the fight against illegal migration and trafficking in human beings,

Desiring to strengthen mutual cooperation and with reference to international obligations of their countries arising from basic international agreements,

Taking into consideration the relevant provisions of the Police Cooperation Convention for Southeast Europe, Governed by the legislations of their states,

Have agreed as follows

Article 1

Subject of the Agreement

(1) Subject of this Agreement is the cooperation between the Parties in the fight against terrorism, organized crime, illicit trafficking in narcotic drugs, psychotropic substances and precursors, illegal migration and other criminal acts, realized by the Parties via their Competent Authorities.

(2) This Agreement does not apply to giving or providing international criminal assistance for criminal acts and extradition.

Article 2

Competent Authorities

(1) For the purposes of this Agreement, Competent Authorities of the Parties are as follows:

- For the Government of Hungary:

The Ministry of Interior of Hungary,

- For the Government of Republic of Macedonia:

The Ministry of Interior of the Republic of Macedonia.

(2) For any changes in the Competent Authorities, the Parties shall be notified through diplomatic channels.

(3) Within their competences, the competent authorities of the Parties shall directly cooperate and negotiate specific forms of cooperation and manners of communication.

(4) For the purposes of implementation of this Agreement, the competent authorities of the Parties may cooperate with other authorities within the Parties whose scope of activities cover the areas of cooperation referred to in Article 3 of this Agreement.

Article 3

Areas of cooperation

(1) The Competent Authorities of the Parties, in prevention and detection of criminal acts shall cooperate in the following areas:

1. Terrorism;

2. Organized crime;

3. Illicit trafficking in narcotic drugs, psychotropic substances and precursors;

4. Forensics;

5. Illegal migration - illegal state border crossing by persons, illegal stay of persons, and violation of the border checks regime;

6. Criminal acts against life, health, freedom and human dignity;

7. Criminal acts against private property;

8. Mediation into prostitution, trafficking in human beings aimed at sexual exploitation and smuggling of migrants;

9. Extortion;

10. Illegal production, trafficking and possession of explosives, fire arms and ammunition, chemical, biological, nuclear and radioactive materials, goods and technologies with possible dual use, military technique, materials and equipment and components that can be used in making weapons of massive destruction and other hazardous means;

11. Illegal confiscation and illegal trafficking with motor vehicles, forgery and use of forged documents for the vehicles;

12. Financial operations and other transactions by means or assets, acquired by money laundering, as well as in detection, prevention and suppression of other activities relating to money laundering;

13. Crimes against economic, financial and the trade exchange;

14. Crimes in the area of computer crime;

15. Robberies and illegal trade with cultural and historical values, works of art, objects with cultural and historical value, precious metals and minerals, and other objects of high value and

16. Crimes against the environment;

(2) By mutual consent, the Competent Authorities of the Parties shall assist each other in the fight against other criminal acts, considered as such as per the legislation of the states of the two Parties.

(3) The Parties may cooperate in other areas that are in their competence and they deem it necessary.

Article 4

Forms of cooperation

The Competent Authorities of the Parties, for the purposes of the cooperation in accordance with this Agreement:

1. Shall supply information and data on suspects or participants in perpetration of criminal acts in the area of organized crime, relations between perpetrators, specifically the accomplices and the organizers, structure of the criminal groups, modus operandi of individual perpetrators and groups or the time, place and method of perpetration of the criminal acts, objects used in the perpetration of crimes, breached legal provisions and measures undertaken for prevention and suppression of the criminal acts;

2. Shall assist each other when undertaking operational investigative activities, by mutually providing organizational and other type of assistance;

3. Upon request of either of the Parties conduct checks and other activities applicable in accordance to their legislations;

4. Shall assist each other when surveilling persons suspected of perpetration of criminal acts and persons having avoided criminal responsibility or serving of a court verdict;

5. Shall cooperate in determination of subscribers and users of phones, IP addresses holders, owners and users of motor vehicles, as well data relating to commercial activity subject to registration in commercial registries;

6. Shall submit copies of official documents and conduct coordinated activities for detection and documentation of crimes;

7. Shall cooperate in realization of controlled deliveries and cross-border monitoring;

8. Shall cooperate in search of missing persons in relation to criminal acts, as well as performing activities related to identification of persons or remains of unidentified persons;

9. Shall cooperate in search of stolen objects related to criminal acts, as well as motor vehicles;

10. Shall mutually provide personal, technical and organizational assistance in detection of perpetrators of criminal acts;

11. Shall exchange information and experience on methods and new forms of perpetration of criminal acts, as well as on criminal analytics and evaluation activities;

12. When necessary, shall hold working meetings for preparation and coordination of measures relating to the detection of specific criminal acts;

13. Shall exchange information on the results of criminalistics and criminological investigations on criminal acts for prosecution, the working methods, the investigation techniques and the implementation of methods and means aimed at their further development, and

14. Shall conduct exchange of experts to work together in a group or to train and improve their professional qualification.

Article 5

Fight against terrorism

In the area of fight against terrorism, the Competent Authorities of the Parties shall exchange:

1. Their experience of preventing planned acts of terrorism, the methods and technical means used to commit terrorist offenses and related offenses;

2. Information on terrorist organizations and groups and their members planning, perpetrating or having perpetrated criminal acts on the territory of the state of one of the Parties, affecting the interests of the state of the other Party;

3. Analytical and summarized materials related to the fight against terrorism.

Article 6

Fight against illegal trafficking with narcotic drugs, psychotropic substances and precursors

In the fight against the illegal trafficking with narcotic drugs, psychotropic substances and precursors, the Competent Authorities of the Parties:

1. shall exchange information and data on persons participating in the illicit trafficking in narcotic drugs, psychotropic substances and precursors, on their shelters, transport routes, used transport means and modus operandi, places of origin and use of narcotic drugs, psychotropic substances and precursors, as well as on the specific details of this criminal acts, if so necessary for their detection;

2. Shall mutually submit information on the usual and new methods and routes of illicit trafficking in narcotic drugs, psychotropic substances and precursors, as well as experiences and data in that reference;

3. Shall undertake coordinated measures for prevention of the illegal production and the illicit trafficking in narcotic drugs, psychotropic substances and precursors;

4. Shall mutually submit samples of narcotic drugs, psychotropic substances and precursors of plant and synthetic origin that may be abused;

5. Shall exchange results on forensic expertise in relation to illicit trafficking and abuse of drugs, psychotropic substances and precursors, and

6. Shall exchange information and data on narcotic drugs, psychotropic substances and precursors of legal production and trafficking when they cross into illicit trafficking, depending on the possibilities for fight against such illicit trafficking.

Article 7

Fight against illegal migration, trafficking in human beings and smuggling of migrants

When opposing illegal migration and trafficking in human beings, the Competent Authorities of the Parties shall exchange information, experience and data obtained in the fight against illegal migration, trafficking in human beings and smuggling of migrants, specifically:

1. Shall mutually submit information on persons, organizing illegal transport of persons across the state border and on the routes of illegal migration, trafficking in human beings and smuggling of migrants;

2. Shall submit information on cases of forgery and use of forged and falsified documents for cross-border travel and residence;

3. Shall exchange analytical and summarized materials in relation with the migration processes, and

4. Shall exchange information on the national legislation of their countries for the regime of movement and residence of foreigners.

Article 8

Conditions for realization of the cooperation

(1) Delivery of information, pursuant this Agreement shall be realized by the Competent Authorities of each of the Parties upon request submitted by the Competent Authority of the other Party.

(2) The request for information or providing assistance shall be submitted in written form. By exception, in urgent situations, oral request may be submitted, to be followed by written request as soon as possible, and no longer than 24 hours after the submission of the verbal request.

(3) The Competent Authorities of each of the Parties may submit information to the Competent Authority of the other Party upon their own initiative which may assist in the detection; prevention and solving of crimes, if there are grounds to believe that this information is of interest to the other Party.

(4) Acting upon the requests on submitting of information or providing assistance shall be realized as soon as possible. The Competent Authorities of the Parties are entitled to request additional data which facilitate the implementation of the request, if it is so necessary.

Article 9

Refusing request for cooperation

(1) The request on submission of information or providing assistance may be refused fully or partially due to the possibility for its acceptance to become reason for violation of human rights, to be detrimental to the sovereignty or security of the country or other important state interests or if it is contrary to the legislation of the Requested Party or the international obligation it has undertaken.

(2) In case of refusal of the request for submission of information or provisioning of assistance, the Competent Authority of the Requested Party shall notify in written the Competent Authority of the other Party indicating the reasons for the refusal.

Article 10

Classified information

The exchange and transfer of classified information, as well as their protection for the purpose of implementing this Agreement shall be conducted in accordance with the Agreement between the Government of Hungary and the Government of the Republic of Macedonia on Exchange of and Mutual Protection of Classified Information signed on 03.07.2014 in Skopje, Republic of Macedonia.

Article 11

Protection of personal data

The mutual exchange of personal data between the Competent Authorities of the Parties shall be conducted in accordance with the relevant national legislation, the Convention 108 for Protection of Persons in reference to Automatic Personal Data Procession of the Council of Europe and the Additional Protocol to the Convention 108, respecting the conditions defined by the data submitting Authority, following the principles applicable for automatic and non-automatic data procession:

1. The provided data shall not be used for purposes other than those for which they were initially provided, without the consent of the Sending Authority.

2. The submitted data shall be destroyed or corrected, if:

- it is established that the data are incorrect;

- the Sending Competent Authority informs the Receiving Competent Authority that the data have been collected or submitted contrary to the law, and

- the data are no longer necessary for the purposes they were submitted for, unless there is an explicit consent by the Sending Competent Authority for the data to be used for other purposes.

3. The Data Receiving Competent Authority shall submit information on the use of the data upon request of the Sending Competent Authority.

4. The Sending Competent Authority confirms that the submitted data are correct, necessary and updated. If it is further established that the provided data were incorrect or improper or should not have been submitted, or in case there is an obligation for the data to be destroyed later on according to the appropriate national legislation of the Sending or Receiving Competent Authority, the Sending or Receiving Competent Authority should be immediately notified thereof in order to destroy them or to make appropriate modifications as per item 2 of this Article.

5. The Receiving Competent Authority is obliged to protect the submitted data against unauthorized access, modifications or dissemination. The Parties shall undertake necessary technical and organizational measures to protect all exchanged data from accidental loss, accidental or illegal destruction, unauthorized access, change, distribution, destruction or deletion.

6. In case of unauthorized access or dissemination of the submitted data, the Receiving Competent Authority shall immediately inform the Sending Competent Authority on the circumstances regarding the unauthorized access or dissemination, as well as on the measures undertaken to prevent such incidents in the future.

7. Both the Sending and the Receiving Competent Authority shall be obliged to keep records of the submission, reception, correction or the destruction of data.

8. Upon the submission of data, the Sending Competent Authority according to its national legislation shall specify the deadline within which the data should be destroyed, as well as the restrictions in relation to their use, deletion or destruction, including possible restrictions on the access. In cases when the necessity of such restrictions is established after the transfer of the data, the Parties shall additionally inform each other thereof.

9. Upon written request of the person whose data have been or were submitted, this person shall be informed on the submitted data and on the purposes for which they will be used, provided that it is allowed in the national legislation of the Parties. If the person, to whom the data refer to submit a request for access, modification or destruction of the submitted data, the Receiving Competent Authority shall reach a decision as per the declaration of the Sending Competent Authority and in this case such declaration should be made in accordance with the applicable national legislation of the Sending Competent Authority.

10. The Competent Authority of the Party receiving the request for submission of data from a national of the other Party shall be obliged to immediately inform the Competent Authority of the other Party prior to the submission of such data.

11. The data cannot be submitted to a third party, except by a prior written consent of the Sending Competent Authority.

12. The submission of data may be refused in cases when the submission would endanger the national security or the public order.

13. The Parties shall undertake all necessary measures according to their national legislation in order to avoid any damages to third parties, resulting from the submission, reception or use of data as well as in order to eliminate preconditions that may lead to eventual adverse consequences.

14. In cases when the Receiving Party fails to act in compliance to the provisions of this Article, the other Sending Party may request deletion or destruction of the submitted data.

Article 12

Mixed Committee

(1) In order to monitor the implementation of this Agreement, the Competent Authorities of the Parties shall set up Mixed Committee.

(2) The Mixed Committee shall be composed of equal number of representatives from the Competent Authorities of the Parties, but not less than three representatives.

(3) The Competent Authorities of the Parties shall inform each other on the composition and changes in the composition of the Mixed Committee through diplomatic channels.

(4) The regular meetings of the Mixed Committee shall be held once a year, alternately on the territories of the states of the Parties.

(5) When necessary, upon request of the Competent Authority of the either of the Parties, the Mixed Committee may hold extra-ordinary meetings.

(6) The Mixed Committee shall adopt its own Rules of Procedure.

Article 13

Contact Persons

(1) The Ministers of Interior of each of the Parties shall specify persons for contact with the Competent Authorities of the other Party.

(2) The Minister of Interior of both Parties may appoint liaison officer for contact with the Competent Authorities of the other Party.

Article 14

Expenses

The Competent Authorities of the Parties shall independently takeover the expenses in relation with the realization of this Agreement, unless otherwise agreed.

Article 15

Settlement of disputes

All disputes emerging in the course of realization or interpretation of this Agreement shall be settled through consultations and negotiations between the Competent Authorities of the Parties.

Article 16

Implementing Protocols

The Parties or their competent authorities may conclude protocols for the implementation of this Agreement.

Article 17

Relation with other international agreements

This Agreement shall not affect the rights and the obligations of the Parties in relation with other international agreements whose signatories are their countries.

Article 18

Entry into force, amendments and denunciation

(1) This Agreement shall enter into force on the thirtieth day from the date of receipt of the last written notification by which the Parties mutually inform each other about the completion of their internal legal procedures required for its entry into force.

(2) This Agreement shall be concluded for an indefinite period of time.

(3) This Agreement may be amended and supplemented upon mutual written consent of the Parties. The amendments and the supplements shall enter into force in accordance with the procedure as of paragraph 1 of this Article.

(4) Either Party may denounce the implementation of this Agreement with prior written notification submitted to the other Party through diplomatic channels. The denouncement of the Agreement shall enter into force after 6 (six) months from the date of the receipt of the notification.

Signed at Budapest on 20th March 2018, in two original copies, each of them in Hungarian, Macedonian and English language. In case of differences in interpretation, the English text shall prevail.

For the Government of For the Government of
Hungary the Republic of Macedonia”

4. § (1) Ez a törvény - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 2. § és a 3. § a Megállapodás 18. cikk (1) bekezdésében meghatározott időpontban lép hatályba. * 

(3) A Megállapodás, illetve a 2. § és a 3. § hatálybalépésének naptári napját a külpolitikáért felelős miniszter annak ismertté válását követően a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett közleményével állapítja meg. * 

5. § Az e törvény végrehajtásához szükséges intézkedésekről a minősített adatok védelmének szakmai felügyeletéért felelős miniszter gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére