A jogszabály mai napon ( 2022.10.06. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

2018. évi LXV. törvény

a Magyarország és a Thaiföldi Királyság között a Mahachulalongkornrajavidyalaya Egyetemnek a Tan Kapuja Buddhista Főiskolával Együttműködésben való magyarországi működéséről szóló Megállapodás kihirdetéséről * 

1. § Az Országgyűlés e törvénnyel felhatalmazást ad a Magyarország és a Thaiföldi Királyság között a Mahachulalongkornrajavidyalaya Egyetemnek a Tan Kapuja Buddhista Főiskolával Együttműködésben való magyarországi működéséről szóló Megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) kötelező hatályának elismerésére.

2. § Az Országgyűlés a Megállapodást e törvénnyel kihirdeti.

3. § A Megállapodás hiteles magyar és angol nyelvű szövege a következő:

MEGÁLLAPODÁS, MELY LÉTREJÖTT MAGYARORSZÁG ÉS A THAIFÖLDI KIRÁLYSÁG KÖZÖTT A MAHACHULALONGKORNRAJAVIDYALAYA EGYETEMNEK A TAN KAPUJA BUDDHISTA FŐISKOLÁVAL EGYÜTTMŰKÖDÉSBEN VALÓ MAGYARORSZÁGI MŰKÖDÉSÉRŐL

Magyarország és a Thaiföldi Királyság (a továbbiakban együtt „a Felek”) fenn kívánják tartani illetve bővíteni kívánják az oktatási és tudományos együttműködést a Felek népei és felsőoktatási intézményei között.

Tekintettel az ebből származó kölcsönös előnyökre, valamint a Felek azon szándékára, hogy megerősítsék és tovább mélyítsék a tudományos együttműködést a buddhista tanulmányok területén, a Felek a következőkben állapodtak meg:

(1) A Felek biztosítják a Mahachulalongkornrajavidyalaya Egyetemnek a Tan Kapuja Buddhista Főiskolával együttműködésben való magyarországi működésének a támogatását a buddhista tanulmányok területén és kölcsönösen elismerik a felsőoktatási szintű tudományos fokozat és szakmai képesítés megszerzésének igazolásaként kiadott diplomát.

(2) A Thaiföldi Királyság tanúsítja, hogy a Mahachulalongkornrajavidyalaya Egyetem minősített felsőoktatási intézmény a Thaiföldi Királyságban.

(3) A Felek vállalják egy szakmai kapcsolattartó pont kijelölését a Mahachulalongkornrajavidyalaya Egyetem és a Tan Kapuja Buddhista Főiskola oktatási tevékenységeivel kapcsolatos kérdések támogatása érdekében.

(4) A következő szervek fognak együttműködni a jelen Megállapodás végrehajtása érdekében:

a) az Emberi Erőforrások Minisztériuma Magyarország részéről,

b) a Felsőoktatási Bizottság Hivatala, Oktatási Minisztérium, a Thaiföldi Királyság részéről.

(5) A Felek vállalják azoknak a belső jogi eljárásoknak a lefolytatását, melyek a jelen Megállapodás 2018. november 15-ig való hatályba lépéséhez szükségesek. A jelen Megállapodás azon diplomáciai csatornákon keresztül megküldött utolsó írásos értesítés kézhezvételét követő harmincadik (30.) napon lép hatályba, melyben a Felek értesítik egymást a jelen Megállapodás hatályba lépéséhez szükséges belső jogi eljárások lefolytatásáról. A jelen Megállapodás a Felek kölcsönös írásos hozzájárulásával módosítható. A jelen Megállapodás mindaddig érvényben marad, amíg bármely Fél írásban nem értesíti a másikat, hogy fel kívánja azt mondani. Ebben az esetben a Megállapodás az erről szóló értesítés időpontját követő első naptári év harmincadik (30.) napján szűnik meg.

(6) A jelen Megállapodás nem érinti a Feleknek bármely más nemzetközi megállapodásból vagy egyezményből származó jelenlegi vagy jövőbeni jogát illetve kötelezettségét, különös tekintettel Magyarország európai uniós tagságából származó kötelezettségeire.

Kelt Bangkokban, 2018. június hó 14. napján. A jelen Megállapodás két-két eredeti példányban jött létre magyar, thai és angol nyelven, és mindegyik szöveg egyformán hiteles. Amennyiben bármely eltérés lenne a szövegek között, az angol nyelvű szöveg az irányadó.”

AGREEMENT BETWEEN HUNGARY AND THE KINGDOM OF THAILAND ON THE FUNCTIONING OF THE MAHACHULALONGKORNRAJAVIDYALAYA UNIVERSITY IN HUNGARY IN COOPERATION WITH THE DHARMA GATE BUDDHIST COLLEGE

Hungary and the Kingdom of Thailand (hereinafter collectively referred to as “the Parties”) desire to maintain and enhance the educational and scientific cooperation between the peoples and the higher education institutions of the Parties,

Having regard to the mutual benefits derived therefrom, and the intention of the Parties to reinforce and further strengthen the academic cooperation in the field of Buddhist studies, the Parties have agreed as follows:

(1) The Parties ensure their support of the operation of the Mahachulalongkornrajavidyalaya University in Hungary in cooperation with the Dharma Gate Buddhist College in the field of Buddhist Studies and mutually recognize the awarded diploma evidencing higher education academic degree and professional qualification.

(2) The Kingdom of Thailand certifies that the Mahachulalongkornrajavidyalaya University is qualified as an institution of higher education operating in the Kingdom of Thailand.

(3) The Parties undertake to appoint a professional contact point in order to support the issues relating to the educational activities of the Mahachulalongkornrajavidyalaya University and the Dharma Gate Buddhist College.

(4) The following bodies shall cooperate in order to implement this Agreement:

a) the Ministry of Human Capacities on behalf of Hungary,

b) the Office of the Higher Education Commission, Ministry of Education on behalf of the Kingdom of Thailand.

(5) The Parties undertake to conduct the internal legal proceedings necessary for the entry into force of the Agreement by 15th November 2018. This Agreement shall enter into force on the thirtieth (30th) day following the receipt of the later written notification, through diplomatic channels, by which the Parties notify each other of the completion of internal legal procedures necessary for the entry into force of the Agreement. The Agreement may be amended with the mutual written consent of the Parties. This Agreement shall remain in force until either Party notifies, in writing, the other Party of its intention to terminate it. In such a case, the Agreement shall cease to be in force on the thirtieth (30th) day of the first calendar year after the date of such notification.

(6) This Agreement shall not affect the present and future rights or obligations of the Parties arising from other international agreements and treaties, in particular Hungary’s obligations arising from its membership in the European Union.

Done in duplicate at Bangkok on the 14th day of June of 2018, in the Hungarian, Thai and English languages, all texts being equally authentic. In case of divergence, the English text shall prevail.”

4. § (1) Ez a törvény - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 2. § és a 3. § a Megállapodás (5) bekezdésében meghatározott időpontban lép hatályba. * 

(3) A Megállapodás, illetve a 2. § és a 3. § hatálybalépésének naptári napját a külpolitikáért felelős miniszter annak ismertté válását követően a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett közleményével állapítja meg. * 

5. § *  Az e törvény végrehajtásához szükséges intézkedésekről a felsőoktatásért felelős miniszter gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére