A jogszabály mai napon ( 2022.08.13. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

2018. évi LXXXV. törvény

a Magyarország Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya között az országonkénti jelentések cseréjéről szóló megállapodás kihirdetéséről * 

1. § Az Országgyűlés e törvénnyel felhatalmazást ad a Magyarország Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya között az országonkénti jelentések cseréjéről szóló megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) kötelező hatályának elismerésére.

2. § Az Országgyűlés a Megállapodást e törvénnyel kihirdeti.

3. § A Megállapodás hiteles angol nyelvű szövege és annak hivatalos magyar nyelvű fordítása a következő:

„AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF HUNGARY AND THE GOVERNMENT OF THE UNITED STATES OF AMERICA ON THE EXCHANGE OF COUNTRY-BY-COUNTRY REPORTS

Whereas the Government of Hungary and the Government of the United States of America (each, a „Party,” and together, the „Parties”) desire to conclude an agreement to increase international tax transparency and improve access of their respective tax authorities to information regarding the global allocation of income, taxes paid, and certain indicators of the location of economic activity among tax jurisdictions in which multinational enterprise groups („MNE Groups”) operate through the automatic exchange of annual country-by-country reports („CbC Reports”), with a view to assessing high-level transfer pricing risks and other base erosion and profit shifting related risks, as well as for economic and statistical analysis, where appropriate;

Whereas the CbC Report is one element of a standardized approach to transfer pricing documentation which is intended to provide tax administrations with relevant and reliable information to perform an efficient and robust transfer pricing risk assessment analysis;

Whereas the laws of Hungary and the United States of America require the reporting entity of an MNE Group to annually file a CbC Report;

Whereas Article 23 (Exchange of Information) of the Convention between the Government of the Hungarian People’s Republic and the Government of the United States of America for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with Respect to Taxes on Income, done at Washington on February 12, 1979 (the „Convention”), authorizes the exchange of information for tax purposes, including the automatic exchange of information;

Now, therefore, the Parties have agreed as follows:

1. Pursuant to the provisions of Article 23 of the Convention, the Competent Authority of each Party shall exchange CbC Reports with the Competent Authority of the other Party annually on an automatic basis. The term „Competent Authority” has the meaning it has in the Convention.

2. The Competent Authorities shall sign an arrangement, which shall provide for:

(i) the scope of the exchange of CbC Reports,

(ii) the time and manner of the exchange of CbC Reports,

(iii) collaboration on transmission and errors,

(iv) confidentiality, data safeguards, and appropriate use with respect to CbC Reports,

(v) consultations with respect to CbC Reports, and

(vi) modifications to, and term of, the arrangement.

The arrangement shall be consistent with this Agreement and the Convention.

3. All information exchanged shall be subject to the confidentiality and other protections provided for in the Convention, including the provisions limiting the use of the information exchanged. In the event of termination of this Agreement, all information previously exchanged under this Agreement shall remain subject to such terms of the Convention.

4. In case any difficulties in the implementation of this Agreement arise, either Party may request consultations to develop appropriate measures to ensure the fulfillment of this Agreement.

5. This Agreement may be amended by written mutual agreement of the Parties. Unless otherwise agreed upon, such an amendment shall enter into force through the same procedures as set forth in paragraph 6 of this Agreement.

6. This Agreement shall enter into force on the date of the Government of Hungary’s written notification to the Government of the United States of America that the Government of Hungary has completed its necessary internal procedures for entry into force of this Agreement. However, exchange of information under this Agreement shall not commence until the arrangement described in paragraph 2 of this Agreement is operative by its terms.

7. This Agreement shall terminate on the earlier of (1) the date of termination of the Convention or (2) the first day of the month following the expiration of a period of 12 months after the date upon which either Party provides notice of termination in writing to the other Party.

In witness whereof, the undersigned, being duly authorized by their respective Governments, have signed this Agreement.

Done at Budapest, in duplicate in the English language, this 25th day of October, 2018.”

„MEGÁLLAPODÁS AZ ORSZÁGONKÉNTI JELENTÉSEK CSERÉJÉRŐL MAGYARORSZÁG KORMÁNYA ÉS AZ AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK KORMÁNYA KÖZÖTT

Mivel Magyarország Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya (mint „részes Fél”, illetve együtt „Felek”) - annak érdekében, hogy felmérjék a magas szintű transzferár kockázatokat, valamint az adóalap-csökkentéssel és nyereségátcsoportosítással kapcsolatos egyéb kockázatokat, és adott esetben gazdasági és statisztikai elemzések céljából - megállapodást kívánnak kötni, amellyel fokozni kívánják a nemzetközi adóügyi átláthatóságot, továbbá az éves Országonkénti jelentések automatikus kicserélésén keresztül javítani kívánják adóhatóságaik azon képességét, hogy hozzáférjenek a bevételek globális elosztásával és a fizetett adókkal kapcsolatos információkhoz, valamint a gazdasági tevékenység helyére vonatkozó bizonyos mutatókhoz azon joghatóságokban, ahol multinacionális vállalatcsoportok működnek;

Mivel az Országonkénti jelentés az egységes transzferár dokumentáció egyik eleme, amelynek célja, hogy lényeges és megbízható információkat nyújtson az adóhatóságoknak a hatékony és átfogó transzferárazással kapcsolatos kockázatelemzés elvégzéséhez;

Mivel Magyarország és az Amerikai Egyesült Államok jogszabályai előírják, hogy a Multinacionális vállalatcsoport

Adatszolgáltatásra kötelezett szervezete évente Országonkénti jelentés benyújtására köteles;

Mivel a Magyar Népköztársaság Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya között Washingtonban, 1979. február 12-én aláírt, a jövedelemadók területén a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról szóló Egyezmény (a továbbiakban: Egyezmény) 23. Cikke (Információcsere) engedélyezi az adóügyi információcserét, beleértve az automatikus információcserét;

Ezért a Felek a következőkben állapodnak meg:

1. Az Egyezmény 23. cikkének rendelkezése szerint, az egyik Fél Illetékes hatósága évente automatikus módon kicseréli az Országonkénti jelentéseket a másik Fél Illetékes hatóságával. Az „Illetékes hatóság” kifejezés az Egyezmény szerinti Illetékes hatóságot jelenti.

2. Az Illetékes hatóságok megállapodást fognak kötni, ami rögzíti:

(i) az Országonkénti jelentések cseréjének hatályát,

(ii) az Országonkénti jelentések cseréjének idejét és módját,

(iii) az adatátvitellel és hibákkal kapcsolatos együttműködés feltételeit,

(iv) az országonkénti jelentésekkel kapcsolatos titoktartásra, adatvédelmi biztosítékokra és megfelelő felhasználásra vonatkozó szabályokat,

(v) az országonkénti jelentésekkel kapcsolatos egyeztetések módját, és

(vi) a megállapodás módosításának módját és annak időtartamát.

A megállapodásnak összhangban kell lennie a jelen Megállapodással és az Egyezménnyel.

3. Minden kicserélt információra az Egyezményben előírt titoktartási és egyéb adatvédelmi szabályok vonatkoznak, beleértve a kicserélt információk felhasználását korlátozó rendelkezéseket is. Jelen Megállapodás felmondása esetén az e Megállapodás alapján korábban kicserélt valamennyi információra továbbra is az Egyezmény ilyen feltételei vonatkoznak.

4. A Megállapodás végrehajtása során esetlegesen felmerülő nehézségek esetén bármelyik fél konzultációt kezdeményezhet megfelelő intézkedések kidolgozására a Megállapodásban foglaltak teljesítésének biztosítása érdekében.

5. Jelen Megállapodás a Felek kölcsönös írásbeli egyetértésével módosítható. Eltérő megállapodás hiányában az ilyen módosítás az e Megállapodás 6. pontjában meghatározott módon lép hatályba.

6. Jelen Megállapodás Magyarország Kormányának az Amerikai Egyesült Államok Kormányának szóló írásbeli értesítése napján lép hatályba, ami szerint Magyarország Kormánya teljesítette a Megállapodás hatálybalépéséhez szükséges, belső joga alapján előírt kötelezettségeit. Mindazonáltal az e Megállapodás szerinti információcsere nem kezdődhet meg mindaddig, amíg az e Megállapodás 2. pontjában leírt megállapodás a saját feltételei szerint hatályba nem lép.

7. Jelen Megállapodás a következő két időpont közül a korábbi bekövetkezésekor szűnik meg, (1) az Egyezmény megszűnésének napján vagy (2) bármelyik Fél másik Félnek címzett írásbeli felmondási értesítése napját követő 12 hónapos időtartam leteltét követő hónap első napján.

Ennek hiteléül az arra a Kormányaik által kellő meghatalmazással rendelkező alulírottak ezt a Megállapodást aláírták.

Készült Budapesten két példányban, angol nyelven 2018. október 25-én.”

4. § A Megállapodás végrehajtása során az adó- és egyéb közterhekkel kapcsolatos nemzetközi közigazgatási együttműködés egyes szabályairól szóló 2013. évi XXXVII. törvény szabályait kell alkalmazni.

5. § (1) Ez a törvény - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 2-4. § a Megállapodás 6. pontjában meghatározott időpontban lép hatályba. * 

(3) A Megállapodás és a 2-4. § hatálybalépésének naptári napját a külpolitikáért felelős miniszter - annak ismertté válását követően - a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett közleményével állapítja meg. * 

6. § Az e törvény végrehajtásához szükséges intézkedésekről az adópolitikáért felelős miniszter gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére