A jogszabály mai napon ( 2022.09.27. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

2018. évi CXXVIII. törvény

az állami vagyongazdálkodással és a nemzeti pénzügyi szolgáltatásokkal összefüggő egyes törvények módosításáról, valamint egyes vagyongazdálkodást érintő rendelkezésekről * 

1. A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény módosítása

1-4. § * 

5-6. § * 

7. § * 

8. § * 

9. § (1) * 

(2) * 

10. § Hatályát veszti az MFB tv.

a)-e) * 

f) * 

g) * 

h) * 

i) * 

2-3. * 

11-16. § * 

4. A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény módosítása

17-19. § * 

20. § * 

21-22. § * 

5-7. * 

23-37. § * 

8. Önkormányzati ingatlan ingyenes egyházi tulajdonba adását segítő rendelkezések

38. § A Csorna 1431 helyrajzi számú, kivett közpark megnevezésű ingatlan tulajdonjogát a tulajdonos helyi önkormányzat a Csornai Premontrei Prépostság javára a Mötv. 108. § (2) bekezdés b) pontja alapján ingyenesen átruházhatja. Az ingyenes átruházás tekintetében az Nvtv. 6. § (1) bekezdését nem kell alkalmazni.

9. Záró rendelkezések

39. § (1) Ez a törvény - a (2)-(4) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az 1-4. §, a 7. §, a 9. § (1) bekezdése, a 10. § a)-e) és i) pontja, a 11-19. §, valamint a 21-38. § 2019. január 1-jén lép hatályba.

(3) A 9. § (2) bekezdése és a 10. § g) pontja 2019. december 31-én lép hatályba.

(4) A 20. § 2019. július 1-jén lép hatályba.

40. § (1) A 14-16. § az Alaptörvény 31. cikk (3) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

(2) A 17-22. §, a 38. §, valamint a 2. melléklet az Alaptörvény 38. cikk (1)-(2) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

41. § (1) A 23. § a határokon átnyúló csomagkézbesítési szolgáltatásokról szóló 2018. április 18-i 2018/644 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek való megfelelést szolgálja.

(2) A 36. § a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek való megfelelést szolgálja.

1. melléklet a 2018. évi CXXVIII. törvényhez * 

2-3. melléklet a 2018. évi CXXVIII. törvényhez * 


  Vissza az oldal tetejére