A jogszabály mai napon ( 2020.05.27. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

143/2018. (VIII. 13.) Korm. rendelet

a rendeltetésmódosítási eljárás során alkalmazandó részletes szabályokról

A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1c) bekezdés a), c) és d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § *  (1) E rendeletet az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) IV/A. Fejezetében szabályozott,

a) a 400 m2 vagy azt meghaladó bruttó alapterületű építmény vagy annak valamely 400 m2 vagy azt meghaladó bruttó alapterületű önálló rendeltetési egysége rendeltetésének kereskedelmi rendeltetésre változtatására,

b) kereskedelmi építmény vagy annak kereskedelmi rendeltetésű önálló rendeltetési egysége építési engedélyhez nem kötött átalakítására, ha a kereskedelmi építmény vagy az önálló rendeltetési egység bruttó alapterülete így eléri vagy meghaladja a 400 m2-t,

c) kereskedelmi építmény 400 m2 vagy azt meghaladó bruttó alapterületű árusítóterének olyan átalakítására, amely építési engedélyhez nem kötött,

(a továbbiakban együtt: rendeltetésmódosítási eljárás) kell alkalmazni.

(2) E rendelet alkalmazásában árusítótér a kereskedelemről szóló törvény szerinti árusítótér.

2. Az eljáró hatóság kijelölése

2. § (1) *  A Kormány a rendeltetésmódosítási engedély kiadására irányuló eljárás során eljáró hatóságként az építmény fekvése szerinti járás székhelyének települési önkormányzati jegyzőjét, a fővárosi kerületben a fővárosi kerületi önkormányzat jegyzőjét, a Fővárosi Önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a fővárosi főjegyzőt (a továbbiakban: rendeltetésmódosítási hatóság) jelöli ki.

(2) * 

(3) *  A Kormány a rendeltetésmódosítási engedély kiadására irányuló eljárás során eljáró hatóságok feletti felügyeleti szervként a fővárosi és megyei kormányhivatalt jelöli ki.

3. A kérelem előterjesztése

3. § *  A rendeltetésmódosítási engedély iránti kérelem tartalmi követelményeit a 400 m2-nél nagyobb bruttó alapterületű kereskedelmi építményekre vonatkozó előzetes szakhatósági állásfoglalás kiadása iránti kérelem tartalmi követelményeinek, az eljárásban közreműködő Bizottság működésének egyes szabályairól szóló 5/2015. (I. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 1. melléklete határozza meg, azzal, hogy a kereskedelmi építményre vonatkozó jelenlegi és tervezett alaprajzot, valamint az építészeti műszaki leírást is csatolni kell. Nem szükséges csatolni az R. 1. melléklet

a) 1. pont c) alpontjában,

b) 2. pont h), k), m), p), q) alpontjában,

c) 3. pontjában,

d) 5. pont a) alpontjában megjelölt közúti biztonsági hatásvizsgálatot és közúti biztonsági auditot, valamint f), g), i) alpontjában,

e) 6., 8. és 9. pontjában

megjelölt dokumentumokat.

4. A kérelem elbírálása

4. § *  A rendeltetésmódosítási hatóság az Étv. 57/F. § (2) bekezdésében foglalt esetben az eljárás megindulásától számított 5 napon belül megkeresi a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal vezetőjét, szakhatósági állásfoglalás kiadása céljából.

5. § *  A rendeltetésmódosítási hatóság a döntés meghozatalához szükséges tényállás tisztázásának keretében vizsgálja, hogy a meglévő állapotot rögzítő építészeti-műszaki dokumentáció tartalma a valóságnak megfelel-e, valamint hogy az érintett építményben a rendeltetésmódosítási engedélyhez kötött tevékenységet megkezdték-e.

5. A döntés közlése

6. § (1) A rendeltetésmódosítási engedély iránti kérelem tárgyában hozott döntés szóban nem közölhető.

(2) A döntést az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 85. § (1) bekezdésében foglaltakon kívül közölni kell

a) az Étv. 57/D. § (1) bekezdésében meghatározott bizottsággal,

b) a tűzvédelmi hatósággal, az egészségügyi államigazgatási szervvel, a katasztrófavédelmi hatósággal és a környezetvédelmi hatósággal.

(3) A (2) bekezdés b) pontjában meghatározott hatóságoknak a rájuk vonatkozó jogszabályok alapján az építménnyel kapcsolatosan lefolytatható hatósági eljárását a rendeltetésmódosítási eljárás nem zárja ki.

(4) *  A rendeltetésmódosítási hatóság a végleges rendeltetésmódosítási engedélyt a véglegessé válás időpontjának tudomásra jutásától számított három napon belül a kérelmezőnek a kapcsolattartás módjára megjelölt rendelkezésének megfelelően megküldi.

7. § Ha a rendeltetésmódosítási engedéllyel kialakított kereskedelmi építmény ismételt átalakítására kerül sor, újabb rendeltetésmódosítási engedély iránti kérelmet kell benyújtani.

8. § Az Étv. 57/F. § (4) bekezdésében foglalt szankciók alkalmazása nem akadálya a rendeltetésmódosítási kérelem benyújtásának, illetve annak alapján az engedély kiadásának.

6. A rendeltetésmódosítási bírság

9. § * 

10. § A bírság mértékének meghatározásakor figyelemmel kell lenni arra, hogy

a) a rendeltetésmódosítási engedély nélkül használt kereskedelmi építmény bruttó alapterülete mennyivel lépi túl a 400 m2-t,

b) a kereskedelmi építményt mennyi ideje használják rendeltetésmódosítási engedély nélkül, és azóta mennyi volt a nettó árbevétel,

c) *  a rendeltetésmódosítási engedély iránti kérelem benyújtását mulasztóval szemben az rendeltetésmódosítási hatóság szabott-e már ki korábban bírságot.

11. § (1) A bírság megfizetésének határideje a döntés véglegessé válásától számított legfeljebb 60 nap.

(2) A bírságot az azt megállapító határozatban előírt határidőn belül a Magyar Államkincstár által vezetett beszedési számlára, készpénzátutalási megbízással, átutalási megbízással, bankkártyás átutalással vagy - ha a feltételei fennállnak - elektronikus fizetési és elszámolási rendszeren keresztül kell megfizetni.

(3) *  A befizetés megtörténtét a befizetést követő nyolc napon belül a kötelezett igazolja a bírságot megállapító rendeltetésmódosítási hatóság részére.

7. Záró rendelkezések

12. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 9-11. § az e rendelet kihirdetését követő 16. napon lép hatályba.

13. § E rendelet rendelkezéseit átalakítás esetében a hatálybalépését követően megkezdett építési munkálatokkal érintett építmények esetében kell alkalmazni.

14. § *  E rendeletnek a rendeltetésmódosítási eljárás során alkalmazandó részletes szabályokról szóló 143/2018. (VIII. 13.) Korm. rendelet módosításáról szóló 23/2019. (II. 25.) Korm. rendelet által megállapított 1. és 3. §-át a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.


  Vissza az oldal tetejére