A jogszabály mai napon ( 2019.01.17. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

Megnyitom a Jogtárban

 

143/2018. (VIII. 13.) Korm. rendelet

a rendeltetésmódosítási eljárás során alkalmazandó részletes szabályokról

A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1c) bekezdés a), c) és d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § E rendeletet az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) IV/A. Fejezetében szabályozott,

a) a 400 m2 vagy azt meghaladó bruttó alapterületű építmények rendeltetésének kereskedelmi rendeltetésre változtatására, valamint

b) kereskedelmi rendeltetésű építmény olyan átalakítása iránti eljárásban, amely építési engedélyhez nem kötött, és amelynek során a kereskedelmi tevékenységgel érintett építmény bruttó alapterülete meghaladja majd a 400 m2-t,

c) a 400 m2 bruttó alapterületet meghaladó kereskedelmi rendeltetésű építmény átalakítására

(a továbbiakban együtt: rendeltetésmódosítási eljárás) kell alkalmazni.

2. Az eljáró hatóság kijelölése

2. § (1) A Kormány a rendeltetésmódosítási engedély kiadására irányuló eljárás során eljáró elsőfokú hatóságként az építmény fekvése szerinti járás székhelyének települési önkormányzati jegyzőjét, a fővárosi kerületben a fővárosi kerületi önkormányzat jegyzőjét, a Fővárosi Önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a fővárosi főjegyzőt (a továbbiakban: elsőfokú rendeltetésmódosítási hatóság) jelöli ki.

(2) A Kormány a rendeltetésmódosítási engedély kiadására irányuló eljárás során eljáró másodfokú hatóságként a fővárosi és megyei kormányhivatalt (a továbbiakban: másodfokú rendeltetésmódosítási hatóság) jelöli ki.

(3) A Kormány a rendeltetésmódosítási engedély kiadására irányuló eljárás során eljáró hatóságok feletti felügyeleti szervként

a) az elsőfokú hatóság esetében a fővárosi és megyei kormányhivatalt,

b) a másodfokú hatóság esetében a közigazgatás-szervezésért felelős minisztert

jelöli ki.

3. A kérelem előterjesztése

3. § (1) A rendeltetésmódosítási engedély iránti kérelem tartalmi követelményeit a 400 m2-nél nagyobb bruttó alapterületű kereskedelmi építményekre vonatkozó előzetes szakhatósági állásfoglalás kiadása iránti kérelem tartalmi követelményeinek, az eljárásban közreműködő Bizottság működésének egyes szabályairól szóló 5/2015. (I. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 1. melléklete határozza meg.

(2) Az 5000 m2-nél nagyobb alapterületű építménnyel kapcsolatos hatástanulmányt az R. 2. mellékletében foglalt adattartalommal kell csatolni.

4. A kérelem elbírálása

4. § A rendeltetésmódosítási hatóság az Étv. 57/F. § (2) bekezdésében foglalt esetben az eljárás megindulásától számított 5 napon belül megkeresi a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal vezetőjét, szakhatósági állásfoglalás kiadása céljából.

5. § A rendeltetésmódosítási hatóság a döntés meghozatalához szükséges tényállás tisztázásának keretében vizsgálja, hogy a meglévő állapotot rögzítő építészeti-műszaki dokumentáció tartalma a valóságnak megfelel-e, valamint hogy az érintett építményben a rendeltetésmódosítási engedélyhez kötött tevékenységet megkezdték-e.

5. A döntés közlése

6. § (1) A rendeltetésmódosítási engedély iránti kérelem tárgyában hozott döntés szóban nem közölhető.

(2) A döntést az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 85. § (1) bekezdésében foglaltakon kívül közölni kell

a) az Étv. 57/D. § (1) bekezdésében meghatározott bizottsággal,

b) a tűzvédelmi hatósággal, az egészségügyi államigazgatási szervvel, a katasztrófavédelmi hatósággal és a környezetvédelmi hatósággal.

(3) A (2) bekezdés b) pontjában meghatározott hatóságoknak a rájuk vonatkozó jogszabályok alapján az építménnyel kapcsolatosan lefolytatható hatósági eljárását a rendeltetésmódosítási eljárás nem zárja ki.

(4) A rendeltetésmódosítási hatóság a végleges rendeltetésmódosítási engedélyt a véglegessé válás időpontjának tudomásra jutásától számított három napon belül a kérelmezőnek a kapcsolattartás módjára megjelölt rendelkezésének megfelelően megküldi.

7. § Ha a rendeltetésmódosítási engedéllyel kialakított kereskedelmi építmény ismételt átalakítására kerül sor, újabb rendeltetésmódosítási engedély iránti kérelmet kell benyújtani.

8. § Az Étv. 57/F. § (4) bekezdésében foglalt szankciók alkalmazása nem akadálya a rendeltetésmódosítási kérelem benyújtásának, illetve annak alapján az engedély kiadásának.

6. A rendeltetésmódosítási bírság

9. § Az elsőfokú rendeltetésmódosítási hatóság az építmény rendeltetésmódosítási engedély nélküli használata vagy átalakítása esetén bírsággal sújtja azt, akinek a rendeltetésmódosítási engedély iránti kérelmet be kellett volna nyújtania.

10. § A bírság mértékének meghatározásakor figyelemmel kell lenni arra, hogy

a) a rendeltetésmódosítási engedély nélkül használt kereskedelmi építmény bruttó alapterülete mennyivel lépi túl a 400 m2-t,

b) a kereskedelmi építményt mennyi ideje használják rendeltetésmódosítási engedély nélkül, és azóta mennyi volt a nettó árbevétel,

c) a rendeltetésmódosítási engedély iránti kérelem benyújtását mulasztóval szemben a rendeltetésmódosítási hatóság szabott-e már ki korábban bírságot.

11. § (1) A bírság megfizetésének határideje a döntés véglegessé válásától számított legfeljebb 60 nap.

(2) A bírságot az azt megállapító határozatban előírt határidőn belül a Magyar Államkincstár által vezetett beszedési számlára, készpénzátutalási megbízással, átutalási megbízással, bankkártyás átutalással vagy - ha a feltételei fennállnak - elektronikus fizetési és elszámolási rendszeren keresztül kell megfizetni.

(3) A befizetés megtörténtét a befizetést követő nyolc napon belül a kötelezett igazolja a bírságot megállapító elsőfokú rendeltetésmódosítási hatóság részére.

7. Záró rendelkezések

12. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 9-11. § az e rendelet kihirdetését követő 16. napon lép hatályba.

13. § E rendelet rendelkezéseit átalakítás esetében a hatálybalépését követően megkezdett építési munkálatokkal érintett építmények esetében kell alkalmazni.


  Vissza az oldal tetejére